34. årgang. Juni Nr. 131

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang. Juni 2014. Nr. 131"

Transkript

1 34. årgang. Juni Nr

2 Sankthansbålet har 40 års jubilæum En gruppe beboere syntes for 40 år siden, at Runeparken selvfølgelig skulle have et sankthansbål. Det første år blev der kun brændt bål af, men allerede året efter blev der kørt et par kasser øl og vand ned på en trillebør og solgt til næsten høkerpris. Overskuddet gik i foreningskassen. Én gang har heksen været en mand. Det var naturligvis to kvinder fra be byggelsen, der havde lavet den, og da den var færdig, blev den lagt ned ved siden af bålet for bagefter at blive sat op af inspektøren. Imidlertid kom en søn forbi og så chokeret, at hans far var faldet om ved bålet. Det var godt nok tidligt! Hel dig vis var det ikke hans far, der var faldet om; men kun dukken, der havde fået faderens tøj på. I år var det Jacala-spejderne, der stod for arrangementet, og det gjorde de godt. Løjerne begyndte med lege for bør ne ne, og deres bål blev tændt et par timer før de voks nes, så de kunne bage pande kager og pizzaer. For kr. 15 fik de både pandekager, pizza og en soldavand. Og børnene hyggede sig. Carsten Juncker fra Callisto Fe sti va len holdt båltalen på en talerstol bygget helt fra bunden til lejligheden. Det var jo spejdere, der havde arran ge ret sankt hans festen. En konkurrence var der også. Førstepræmien var et bålfad, og der ud over var der ti præmier, hvor præmien var en genstand fra ølteltet. Der var styr på det meste - dog ikke hvem der blev sendt til Bloksbjerg... men det hører vi nok, når de kommer hjem. Godt gået Jacala Stammen. Jacala Spejderne har adresse på Lindevangshusene 71. Læs mere om Jacala spejderne : 2 3

3 Tilplantning ved legepladser Udvalg På forårets generalforsamling blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at de havde glemt at medtage et forslag om beplantning af legepladserne. Bestyrelsen havde ikke betragtet det som et forslag, men lovede at se på det på et møde efter generalforsamlingen. I referatet fra bestyrelsesmødet den 24. april 2014 kan det læses, at Ejler har anskaffet laurbærbuske og har plantet dem ved legepladserne. Ret skal være ret! Redaktionen kan godt være lidt hård ved bestyrelsen en gang imellem, men her skal lyde et "godt gået" til bestyrelsen for deres hurtige reaktion. Det ser pænt ud, og i løbet af sommeren eller næste sommer, vil området være lukket i hjørnet, så voksne, der er på legepladsen med ungerne, kan sidde nogenlunde i læ, når det blæser. Kirsten Pedersen, der indsendte forslaget, er godt tilfreds med resultatet, og fortæller, at planterne efter sigende vokser rimeligt hurtigt. Samtidig kan de tåle at blive beskåret, så de ikke bliver højere end, at det stadig vil være sikkert at lade børnene lege på pladsen. I Runeparken er der etableret forskellige udvalg, f.eks. it-udvalg, legepladsudvalg, udvalg til sikring mod tyveri osv. Hvis nogen har lyst til at sætte sit præg i disse udvalg, kan man henvende sig til bestyrelsen eller finde kontaktpersoner på internettet: Indlæg fra en læser Fejl i regnskabet Desværre kunne vi ikke deltage i general forsamlingen, hvorfor vi, i februar 2014, stillede et spørgsmål til besty relsen vedr. det udsendte regnskab. Jeg havde håbet, at svaret var blevet refereret i referatet fra generalforsamlingen. Det blev det ikke! Jeg fik svar på et spørgsmål fra vores bogholder Jeanette Daugaard. Jeg skal til sidst i dette indlæg fortælle jer spørgsmålet og svaret! Jeg har nogle bemærkninger til regnskab 2014, budget 2014 og regnskab Regnskab 2014: Resultatopgørelse viser et overskud på kr Det rigtige overskud er kr Differencen skyldes, at bogholderen har fratrukket afdraget på valutalånet i stedet for renten. Der har i de sidste år været en uforklar lig forskel mellem posten i note 7 og gælden på valutalån. Det er meget besynderligt og unødvendigt at opgøre en egenkapital før og efter gæld. Det er vist ikke set før!! Saldoen på tagplader var primo kr Der afskrives kr Hvor er de sidste 7.000?? Hvis pladerne er solgt, burde det vel fremgå af regnskabet som en indtægt og en lagerregulering! Vi har en bankbeholdning på primo kr og ultimo kr Altså gennemsnitligt ca. kr Renteindtægten har været kr Jeg tror, at en telefonopringning til banken kunne give i hvert fald en rente på 1% p.a. (ca. kr pr. år) Budget 2014: I budgettet er regnet med et afdrag på valutalån, men ingen renteudgift, som i hvert fald er på mindst kr ?? Regnskab 2012: I referat fra generalforsamling står, at bogholderen fortæller, at der er betalt kr i gebyr for ekstraordinært afdrag på valutalånet. Hvor i regnskabet kan man se det?? I referatet ser jeg også, at et besty relses medlem gerne ville have regnskab godkendt, når der nu blot var nogle få tusinde kroners fejl. Nu finder jeg fejl i kr klassen både i regnskab og budget. Hvad vil bestyrelsen gøre ved det?? Til slut skal I have mit spørgsmål til bestyrelsen. Jeg spurgte om, hvilken valuta der lå bag valutalånet. Bestyrelsen videresendte mit spørgsmål til bogholderen, som svarede, at hun ikke ved, hvad et valutalån er, men det hedder vel valuta fordi danske kroner er en valuta!! Jeg kan i øvrigt fortælle, at lånet er optaget CHF med fast rente og kurssikring. Helge Lauritsen Sankt Ibs Allé

4 Tvungen digital post fra 1. november. Dispensation er mulig Digitaliseringsstyrelsen gør opmærksom på, at alle borgere over 15 år obligatorisk bliver tilsluttet til Digital Post. Denne del af loven forventes at blive sat i kraft for alle borgere den 1. november Men er alle klar til at deltage i dette projekt? Måske er der nogen, der ikke har en computer og ikke ønsker at anskaffe sig én, eller frygter, at de ikke kan lære at bruge den. Der er mange argumenter for, at det er alt for tidligt at indføre tvungen Digital Post. Når man skal være digital, kræver det en evne til at omstille sig og lære nyt, og hvis man aldrig har siddet med en "mus" før, kan alene det være svært at lære for nogle, der ikke er helt unge længere. Ældresagen kører kurser i Taastrup, hvor man blot kan møde op, så er der venlige mennesker, der vil hjælpe én med at lære at bruge en computer. Fra Ældresagen har vi fået oplyst, at der i Danmark er mere end en halv million borgere mellem år, som aldrig har brugt internettet. Heraf er cirka 75 pct. over 65 år. For Ældresagen er det afgørende, at den del af borgerne fortsat får en værdig og lige behandling. Loven om Offentlig Digital Post giver myndighederne ret til at sende meddelelser, dokumenter, m.v. digitalt til borgerne. Loven fastslår, at digitale medde lelser fremsendt gennem digital post har samme retsvirkning som meddelelser, dokumenter mv., der sendes som traditionel papirpost. Denne del af loven trådte i kraft 1. juli Det betyder, at alle borgere, der kan modtage digital post, skal modtage posten digitalt. De offentlige myndigheder skal yde hjælp og vejledning til borgere, der har svært ved at tilgå posten digitalt. På Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside kan man læse, at der er en lang række fordele ved at oprette en Digital Postkasse, så man hurtigt og nemt kan holde orden på sine vigtige dokumenter. Man sparer portoen, når man skal sende post til Kommunen, man får hurtigere svar, da brevene sendes digitalt, og ens post og dokumenter er gemt digitalt, så man altid kan finde dem igen. Det er også en fordel for Høje-Taastrup Kommune, at man tilmelder sig Digital Post. Man hjælper Kommunen med at spare penge til porto og spare på papiret, så vi skåner miljøet. Derudover sparer Kommunen arbejds tid, når den håndterer vores arbejdsgange elektronisk. Fritagelse Hvis man af den ene eller anden grund ikke mener sig i stand til at kunne klare Digital Post, er der en mulighed for at søge om dispensation hos Høje-Taastrup Kommune. Det er nemlig Kommunen, der skal give denne dispensation, og man kan (meget morsomt) hente ansøgningsskemaet på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside. Man kan også køre forbi Rådhuset, hvor man i Borgerservice kan få udle ve ret et ansøgningsskema. På Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside kan man læse, at betingelserne for at man kan opnå fritagelse er, at man skal opfylde mindst én af følgende begrundelser for fritagelse: Du er permanent udrejst af Danmark. Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark. Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID). Du har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer dig i at anvende Digital Post. Du behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post. Du er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internet-forbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed). Du har ikke adgang til computer i dit hjem eller opholdssted. For at søge om fritagelse skal man i praksis udfylde ansøgningsblanketten, før man møder op i Borgerservice for at søge om fritagelse. Hvis man har givet fuldmagt til en anden person, som skal søge om fritagelse på éns vegne, skal denne person medbringe ansøgningsblanketten, som på forhånd er udfyldt. 6 7

5 Smukt naturområde En snak med bestyrelsen Hundejere har nok opdaget det, når de går ture med deres firebenede venner. Men hvad med os andre, der kun bevæger os ned til bilen på par ke rings pladsen? Ved vi f.eks., at der for enden af Malervej er den mest vidunderlige oase for både mennesker og dyr? I skrivende stund er der et leben af dyreunger, og det er sjovt at se og høre, hvordan de hygger sig. Stedet er ikke overrendt, og har man lyst til at tage en madpakke med, er der bænke, så man kan sidde og nyde den smukke natur. Søen er udlagt som opsamlingssted af vand til at aflaste bl.a. Selsmosen, Traditionsmæssigt holdt bestyrelsen og Parkpostens redaktion et møde inden udgivelsen af dette blad, hvor redaktionen fik lov til at stille spørgsmål om, hvordan det går i Runeparken. Skjult rørskadeforsikring hvis den truede med at gå over bred derne. Derfor var søen førhen tørlagt det meste af sommeren, men nu ser det ud til, at kommunen lader vandet blive stående til glæde for dem, der kan lide at komme i naturen. På generalforsamlingen op for dre de bestyrelsen beboerne til at anskaffe sig en forsikring mod skjulte rør, da Vandværkets ansvar ophører ved hovedhanen, som er placeret for enden af rækkerne. Det er klogt at være forsikret mod skjulte rør, når man bor i Runeparken, men dækker det også rørene i fælles area lerne? Bestyrelsen mente, at beboernes forsikring skulle dække, men ifølge Parkpostens oplysninger kan en grundejer ikke forsikre på fællesareal. Bestyrelsen vil undersøge, om Grund ejer foreningen er forsikret mod skader på rør, der ligger i stierne. Nabohjælp Bestyrelsen, og det på forårets general forsamling nedsatte udvalg til sikring mod tyveri, har bestilt skilte med Nabo hjælp, som skal opsættes ved alle indkørsler til Runeparken. Foreningens hus Bestyrelen har på baggrund af diskus sionen og kritikken på generalforsam lingen indkøbt og fået plantet en ny 8 hæk ved Foreningens hus til afløsning for den, der er gået ud. Asfaltering I sommerens løb vil hullerne i forenin gens veje og parkeringsarealerne blive asfalteret. Et firma er kontaktet. Regnskab Generalforsamlingens regnskab blev godkendt med kommentarer, og besty rel sen arbejder på at få rettet fejlene. Be boerne bliver efterfølgende orienteret. Bænke og legepladser Jørn Boelsmand vil gennemgå og male parkens bænke og udskifte de bræd der, der trænger til det, og et firma har gennemgået legepladserne og bragt dem i orden. 9

6 To indlæg fra en læser Min tid som radioamatør i Runeparken (En beskrivelse af, red) min korte tid som radioamatør, inden Hornslet dukkede op, og med stærke ord påpegede overskridelse af vedtægter og deklarationer. Jeg tror, at det var i 1983, at der kom nye regler for privatradioer, de såkaldte Walkie Talkies, og efter at have læst en artikel i en avis om de store muligheder for at skaffe venner over bølgelængden, anskaffede jeg mig en privatradio med 22 kanaler, en udgangseffekt på 0,5 watt, samt en håndholdt walkie talkie. Jeg så frem til mange spændende dialoger med ligesindede privat radioamatører på alle leder og kanter af Sjælland og måske også Fyn. Inden jeg pakkede mit anlæg ud, var jeg hos en privatradioklub for at blive medlem og få tildelt et såkaldt kaldenummer. Jeg blev rådet til at købe en antenne på cirka 2 meter, som kunne installeres under tagudhænget. Anspændelsen var voldsom, da jeg åbnede for min radio, skruede lyden op, og konstaterede, at der var liv og stemmer på alle 22 kanaler. Jeg greb om mikrofonen med svedende hænder, og råbte på kanal 4: Taastrup 57 kalder, kom ind. Jeg råbte mig hæs en hel aften, men ingen svarede. Jeg opsøgte radioklubben. Medlemmerne sad ved omvendte tønder og drak øl, mens tobaksrøgen bølgede gennem lokalet, og snakkede om bankospil, ræveløb, tekniske detaljer, ulovlige forstærkere og mere i denne dur. Her kunne jeg ikke være med, og efter en tid gik jeg uden den tiltrængte vejledning, om hvorledes jeg bedst kunne få den rette radiokontakt. Endelig en aften fik jeg et svar, en lys drengestemme. Jeg var lykkelig, ind til det gik op for mig, at han havde til huse på den anden side af græsplænen, og ikke i Albertslund eller andre fjerne steder. Jeg sad foran min privatradio aften efter aften i cirka tre uger, og ofte den halve nat. Jeg havde nu lært at råbe Break og måske komme ind i andre radioamatørers kommunikation. Om morgenen mødte jeg op på mit arbejde træt, søvnig og uoplagt. Miraklet skete, en aftenstund kom jeg i forbindelse med en mand i Køge, og vi snakkede sammen i omtrent to minutter, inden der lød en lys stemme, og drengen fra den anden side af plænen overtog samtalen. En sørgelig og trist begivenhed. Hver eftermiddag efter skoletid sendte jeg min ældste datter til Høegsbjerget (Albertslundbjerget) med den håndholdte walkie, mens jeg sad hjemme foran radioen og forsøgte at komme i kontakt med hende, men forgæves. En udgangseffekt på 0,5 watt rakte ikke langt. En tidlig aften bankede det på min dør, og udenfor stod Hornsleth, som også dengang var medlem af Grundejerforeningens bestyrelse. I meget stærke ord og muligvis et par bandeord - påpegede Hornsleth, at jeg havde overtrådt vedtægten og deklarationen, en udendørs antenne var ulovlig. Antennen skulle straks pilles ned. Påtalen blev et par dage senere efterfulgt at en skarp skrivelse med henvisning til både kommunens byplan, og at der snarest ville ske en indberetning til kommunen, hvis antennen ikke omgående blev fjernet. Hvad gjorde jeg så? Jeg nedmonterede min antenne, pakkede radioen i en kasse sammen med den håndholdte Er Parkposten uafhængig? Jeg har søgt efter Parkposten i Grundejer foreningens årsregnskab for 2013, men jeg finder ikke denne post. Hvorfor jeg må konkludere, at Parkposten ikke udgives af Grundejerforeningen, men af redaktøren, og der er tale om et helt privat blad, som ikke nødvendigvis dækker foreningens og hermed medlemmernes interesser. Når både udgiver og ansvars havende er den samme person, må bladet, efter min opfattelse ikke kunne betegnes som et uafhængigt blad, hvilket formentlig kan være en årsag til, at bestyrelsen foretrækker at udsende nyhedsbreve. Og kanhænde bladet giver overskud grundet annonceindtægter? Flemming Clarkfeldt walkie. Egentlig følte jeg mig lettet over, at min tid som radioamatør var forbi. Nogen tid efter traf jeg et andet dumt menneske, som jeg solgte privat til, næsten for den samme pris, som jeg selv havde givet, dog med antennen over i handelen. Jeg er Hornsleth stor tak skyldig, og han må hjertens gerne sige både for helvede og sgu også ved generalforsamlingen. Flemming Clarkfeldt Svar: Som den opmærksomme læser vil vide, har vi her i bladet flere gange be kendtgjort, at vi er et af Grundejerforeningen uafhængigt blad. Vi er ikke et decideret annonceblad; annoncørerne bliver inviteret til at annoncere, for vi skal bare have udgifterne dækket, og i den forbindelse kan det nævnes, at ingen af dem, der har været involveret i redaktionen, har fået løn for deres artikler. Når der til tider alligevel har væ ret et overskud, er pengene brugt til sociale arrangementer i Runeparken sidste år var det f.eks. et steelband, der underholdt de fremmødte læsere. Henning Nielsen 10 11

7 Det Blå Sygesikringskort Sommerferien nærmer sig, og nogen er måske allerede taget afsted på ferie, men hvis man forventer at skulle til udlandet i nær fremtid, skal man huske, at det gule sygesikringskort ikke gælder i udlandet efter 1. august Nogle lande accepterer allerede nu kun det blå sygesikringskort, selv om det gule stadig er gældende. I Spanien, som burde acceptere det gule sygesikringsbevis indtil 1. august, er man fløjtende ligeglad, og her spørges straks efter, om patienten har en forsikringsordning - også selv om der fremvises et blåt syge sikrings kort. Hvis man ikke har det blå kort med, og heller ikke har en forsikringsordning, så koster det kontanter. De danske myndigheder har over for landet gjort opmærksom på, at landet skal accep te re det gule kort og senere det blå, men hvad hjælper det, hvis de alligevel ikke gør det, når man har brug for hjælp. Så skal man udenlands, er det en god idé som det første at få lavet et blåt sygesikringskort, som kan bestilles på borger.dk. Man skal nok forvente, at der er mindst to-tre ugers ventetid. Det er gældende i alle EU-lande samt i Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein. Man skal være opmærksom på, at det blå sygesikringskort ikke har den samme dækning som det gule. Det gi ver ret til den behandling, som bliver tilbudt borgerne i det land, man besøger, og man kan ikke længere regne med at blive transporteret til Danmark, hvis man ønsker det. Man kan også komme ud for at skulle betale for behandling, hvis det er det, man gør i det pågældende land. Hvis man ikke er tilfreds med det offentliges tilbud, bør man overveje at tegne en privatforsikring, udtaler Vibeke Lemcke, som er chefkonsulent i Patientombuddet, i et interview til Jyllands-Posten. Mange forsikringer gi ver mulighed for at tegne en tillægs for sikring (rejse forsikring), som erstatter det gule forsikringsbevis og supplerer det blå, så man også er dækket ved en eventuel hjemtransport fra udlandet. Men det vil nok være en god ide at tjekke sin police Tidligere postkassetømning Postdanmark har i al ubemærkethed ændret tømningstiderne af byens postkasser. Ifølge skiltet på postkassen tømmes den fremover mandag til fredag kl og søn- og helligdage kl Hvis man ikke når at få sit brev postet inden denne frist, er der mulighed for en senere aflevering. Man skal blot henvende sig i Greve på adressen Over Bølgen 2 A, 2670 Greve. Her er afleveringsfristen mandag til eller evt. at tale med sit forsikringsselskab, inden man rejser. Det blå kort er altså ikke altid tilstrækkeligt, fordi det kun dækker offentlige sygehuse i Europa, og rejser man f.eks. til Tyrkiet, som ligger uden for Europa, gælder det blå kort slet ikke. Og uden rejseforikring kan det gå hen og blive meget dyrt. Man kan ikke forvente, at Udenrigsministeriet går ind og dækker hjemtransport, hvis man har valgt at spare udgifterne til en rejseforsikring. De skriver på deres hjemmeside: " Hvis du ønsker at have dækning for udgifter til hjemtransport i forbindelse med sygdom under rejsen, skal du derfor som udgangspunkt tegne en privat rejseforsikring," Hvis man ikke har en rejseforsikring, fredag kl og søn- og helligdage kl Lørdag er der ingen tømninger, hverken på den ene eller den anden adresse. kan det være uoverskueligt at finde ud af, hvor man skal tegne sin forsikring. Men det er der nu råd for. På hjemmesiden Comparo.dk, er det muligt at sammenligne selskabernes priser og dækninger

8 Fra læser til læser Haveafffald og storskrald Afhentning af haveaffald Juni: 2. og Juli: 1., 15. og 29. Aug.: 12. og Sept.: 9. og Okt.: 7. og Nov.: 4. - Dec: -. Haveslange 15 m kan afhentes! Aflevering af storskrald Pladsen Sankt Bendts Alle (mellem kl ) Jun.: Jul.: -. - Aug.: Sept.: Okt.: Nov.: Dec.: -. Henvendelse til Helge Lauritsen Sankt Ibs Alle 21 Tlf Bemærk: Ikke-kommercielle annoncer fra læser til læser er gratis Affaldspladsen har flere funktioner Onsdag den 18. juni var en varm og dej lig dag, og det var også den dag, hvor storskralds pladsen var åben. Pladsen bliver ikke kun brugt til at komme af med affald på. Den er samtidig et socialt samlingssted, hvor beboerne får sig en god snak med hinanden. "Der er ikke de store proble mer med afleveringen af affald i øjeblikket. Folk har vist forstået, at de skal komme, når pladsen er bemandet," fortæller pladsmand Jørn Boelsmand, "og samtidig glæder jeg mig over at se, hvordan folk hygger sig med hinanden rundt omkring på pladsen." Beboerne vil gerne snakke med hinanden.., der skal åbenbart bare være en anledning. Sankthansaften gik snakken også på kryds og tværs. Måske skal vi have nogle flere fester? Hårde hvidevarer Ring til Driftsbyen på tlf eller skriv på og aftal tid og sted for afhentning, f.eks.: parkeringspladsen Sankt? Alle. Parkpostens Redaktion: Henning Nielsen (ansv.) Sankt Olavs Allé 36, Tlf (mobil) Parkposten er et gratis blad for Grundejerforeningen Runeparkens beboere. Oplag: 350 eksemplarer Digitalprint: PRinfoParitas. Bladet må gengives med anførsel af kilde. Lokalhistorisk Arkiv modtager 2 eksemplarer. Deadline for næste nummer: Mandag den 1. september Undlad venligst at sætte storskrald ned uden for disse tidspunkter Bemærk: Datoerne for storskrald erstatter kommunens "Affald 2014"-datoer. Bestyrelsen henstiller, at der ikke samles storskrald på pladsen uden for ovenstående datoer. På andre tidspunkter skal beboerne selv bringe deres storskrald til Genbrugsstationen. Grundejerforeningen Runeparken Sankt Mikkels Allé Brian Kirkebække, formand Sankt Olavs Alle 76 Tlf Lonnie Lindquist, næstformand Sankt Olavs Alle 32 Tlf Laila Post, kasserer Sankt Olavs Alle 30 Tlf Ole Friis, sekretær Sankt Mikkels Alle 18 Tlf Erik Hornsleth, bestyrelsesmedlem Sankt Ibs Alle 99 Tlf

9 16

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

33. årgang. Juni 2013. Nr. 127

33. årgang. Juni 2013. Nr. 127 33. årgang. Juni 2013. Nr. 127 1 Der sker faktisk en masse i City2 Ingen sankthansbål i år NIKE FACTORY STORE Nike åbner stor outlet-butik i Copenhagen Designer Outlets, der åbner til juni 2014. Men så

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

34. årgang. Marts 2014. Nr. 130

34. årgang. Marts 2014. Nr. 130 34. årgang. Marts 2014. Nr. 130 1 Fastelavnsfest flyttet til Torstorp Skole Endnu én gang lykkedes det Anja Emcken fra Festudvalget at arrangere en fremragende fastelavnsfest. Denne gang foregik det på

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 Indhold : Forsikring Side 1 Korrektion af indlæg Problemer med antennesignal i Ørenlyd nr. 132 Side 2 Arbejdsweekend

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 30. november 1999. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Forslag

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2014 Nr. 23 12. årgang Formanden har ordet: Vi har allerede haft nogle rigtig gode sommerdage. Midt i denne varme skal vi til at tænke på den kommende skisæson. Se

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Forældretilladelse. Påske klatrer lejr Provence Frankrig

Forældretilladelse. Påske klatrer lejr Provence Frankrig Undertegnede giver hermed tilladelse til at min datter/søn deltager i påske klatrer lejren til Provence, Frankrig, lørdag den 28. marts til lørdag den 4. april 2015. Pris 1950kr., heraf betales 500kr.

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig REGNSKAB Grundejerforening 2011 Budget 2011 x1.000 Indtægter Medlemskontingent kr. 354.000,00 355 kr. 354.000,00 355 Vedligeholdelse Dræn 111.706,31 80 Fællesareal 13.475,00 34 Sideveje 99.865,25 100 Gren-,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.09.06 kl. 18.30 22.45

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.09.06 kl. 18.30 22.45 DIRIGENT: PIA H. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, David, Pia K., Knud, Sussie, Aase. AD. 2. Godkendelse af referat nr.

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere