34. årgang. Juni Nr. 131

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang. Juni 2014. Nr. 131"

Transkript

1 34. årgang. Juni Nr

2 Sankthansbålet har 40 års jubilæum En gruppe beboere syntes for 40 år siden, at Runeparken selvfølgelig skulle have et sankthansbål. Det første år blev der kun brændt bål af, men allerede året efter blev der kørt et par kasser øl og vand ned på en trillebør og solgt til næsten høkerpris. Overskuddet gik i foreningskassen. Én gang har heksen været en mand. Det var naturligvis to kvinder fra be byggelsen, der havde lavet den, og da den var færdig, blev den lagt ned ved siden af bålet for bagefter at blive sat op af inspektøren. Imidlertid kom en søn forbi og så chokeret, at hans far var faldet om ved bålet. Det var godt nok tidligt! Hel dig vis var det ikke hans far, der var faldet om; men kun dukken, der havde fået faderens tøj på. I år var det Jacala-spejderne, der stod for arrangementet, og det gjorde de godt. Løjerne begyndte med lege for bør ne ne, og deres bål blev tændt et par timer før de voks nes, så de kunne bage pande kager og pizzaer. For kr. 15 fik de både pandekager, pizza og en soldavand. Og børnene hyggede sig. Carsten Juncker fra Callisto Fe sti va len holdt båltalen på en talerstol bygget helt fra bunden til lejligheden. Det var jo spejdere, der havde arran ge ret sankt hans festen. En konkurrence var der også. Førstepræmien var et bålfad, og der ud over var der ti præmier, hvor præmien var en genstand fra ølteltet. Der var styr på det meste - dog ikke hvem der blev sendt til Bloksbjerg... men det hører vi nok, når de kommer hjem. Godt gået Jacala Stammen. Jacala Spejderne har adresse på Lindevangshusene 71. Læs mere om Jacala spejderne : 2 3

3 Tilplantning ved legepladser Udvalg På forårets generalforsamling blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at de havde glemt at medtage et forslag om beplantning af legepladserne. Bestyrelsen havde ikke betragtet det som et forslag, men lovede at se på det på et møde efter generalforsamlingen. I referatet fra bestyrelsesmødet den 24. april 2014 kan det læses, at Ejler har anskaffet laurbærbuske og har plantet dem ved legepladserne. Ret skal være ret! Redaktionen kan godt være lidt hård ved bestyrelsen en gang imellem, men her skal lyde et "godt gået" til bestyrelsen for deres hurtige reaktion. Det ser pænt ud, og i løbet af sommeren eller næste sommer, vil området være lukket i hjørnet, så voksne, der er på legepladsen med ungerne, kan sidde nogenlunde i læ, når det blæser. Kirsten Pedersen, der indsendte forslaget, er godt tilfreds med resultatet, og fortæller, at planterne efter sigende vokser rimeligt hurtigt. Samtidig kan de tåle at blive beskåret, så de ikke bliver højere end, at det stadig vil være sikkert at lade børnene lege på pladsen. I Runeparken er der etableret forskellige udvalg, f.eks. it-udvalg, legepladsudvalg, udvalg til sikring mod tyveri osv. Hvis nogen har lyst til at sætte sit præg i disse udvalg, kan man henvende sig til bestyrelsen eller finde kontaktpersoner på internettet: Indlæg fra en læser Fejl i regnskabet Desværre kunne vi ikke deltage i general forsamlingen, hvorfor vi, i februar 2014, stillede et spørgsmål til besty relsen vedr. det udsendte regnskab. Jeg havde håbet, at svaret var blevet refereret i referatet fra generalforsamlingen. Det blev det ikke! Jeg fik svar på et spørgsmål fra vores bogholder Jeanette Daugaard. Jeg skal til sidst i dette indlæg fortælle jer spørgsmålet og svaret! Jeg har nogle bemærkninger til regnskab 2014, budget 2014 og regnskab Regnskab 2014: Resultatopgørelse viser et overskud på kr Det rigtige overskud er kr Differencen skyldes, at bogholderen har fratrukket afdraget på valutalånet i stedet for renten. Der har i de sidste år været en uforklar lig forskel mellem posten i note 7 og gælden på valutalån. Det er meget besynderligt og unødvendigt at opgøre en egenkapital før og efter gæld. Det er vist ikke set før!! Saldoen på tagplader var primo kr Der afskrives kr Hvor er de sidste 7.000?? Hvis pladerne er solgt, burde det vel fremgå af regnskabet som en indtægt og en lagerregulering! Vi har en bankbeholdning på primo kr og ultimo kr Altså gennemsnitligt ca. kr Renteindtægten har været kr Jeg tror, at en telefonopringning til banken kunne give i hvert fald en rente på 1% p.a. (ca. kr pr. år) Budget 2014: I budgettet er regnet med et afdrag på valutalån, men ingen renteudgift, som i hvert fald er på mindst kr ?? Regnskab 2012: I referat fra generalforsamling står, at bogholderen fortæller, at der er betalt kr i gebyr for ekstraordinært afdrag på valutalånet. Hvor i regnskabet kan man se det?? I referatet ser jeg også, at et besty relses medlem gerne ville have regnskab godkendt, når der nu blot var nogle få tusinde kroners fejl. Nu finder jeg fejl i kr klassen både i regnskab og budget. Hvad vil bestyrelsen gøre ved det?? Til slut skal I have mit spørgsmål til bestyrelsen. Jeg spurgte om, hvilken valuta der lå bag valutalånet. Bestyrelsen videresendte mit spørgsmål til bogholderen, som svarede, at hun ikke ved, hvad et valutalån er, men det hedder vel valuta fordi danske kroner er en valuta!! Jeg kan i øvrigt fortælle, at lånet er optaget CHF med fast rente og kurssikring. Helge Lauritsen Sankt Ibs Allé

4 Tvungen digital post fra 1. november. Dispensation er mulig Digitaliseringsstyrelsen gør opmærksom på, at alle borgere over 15 år obligatorisk bliver tilsluttet til Digital Post. Denne del af loven forventes at blive sat i kraft for alle borgere den 1. november Men er alle klar til at deltage i dette projekt? Måske er der nogen, der ikke har en computer og ikke ønsker at anskaffe sig én, eller frygter, at de ikke kan lære at bruge den. Der er mange argumenter for, at det er alt for tidligt at indføre tvungen Digital Post. Når man skal være digital, kræver det en evne til at omstille sig og lære nyt, og hvis man aldrig har siddet med en "mus" før, kan alene det være svært at lære for nogle, der ikke er helt unge længere. Ældresagen kører kurser i Taastrup, hvor man blot kan møde op, så er der venlige mennesker, der vil hjælpe én med at lære at bruge en computer. Fra Ældresagen har vi fået oplyst, at der i Danmark er mere end en halv million borgere mellem år, som aldrig har brugt internettet. Heraf er cirka 75 pct. over 65 år. For Ældresagen er det afgørende, at den del af borgerne fortsat får en værdig og lige behandling. Loven om Offentlig Digital Post giver myndighederne ret til at sende meddelelser, dokumenter, m.v. digitalt til borgerne. Loven fastslår, at digitale medde lelser fremsendt gennem digital post har samme retsvirkning som meddelelser, dokumenter mv., der sendes som traditionel papirpost. Denne del af loven trådte i kraft 1. juli Det betyder, at alle borgere, der kan modtage digital post, skal modtage posten digitalt. De offentlige myndigheder skal yde hjælp og vejledning til borgere, der har svært ved at tilgå posten digitalt. På Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside kan man læse, at der er en lang række fordele ved at oprette en Digital Postkasse, så man hurtigt og nemt kan holde orden på sine vigtige dokumenter. Man sparer portoen, når man skal sende post til Kommunen, man får hurtigere svar, da brevene sendes digitalt, og ens post og dokumenter er gemt digitalt, så man altid kan finde dem igen. Det er også en fordel for Høje-Taastrup Kommune, at man tilmelder sig Digital Post. Man hjælper Kommunen med at spare penge til porto og spare på papiret, så vi skåner miljøet. Derudover sparer Kommunen arbejds tid, når den håndterer vores arbejdsgange elektronisk. Fritagelse Hvis man af den ene eller anden grund ikke mener sig i stand til at kunne klare Digital Post, er der en mulighed for at søge om dispensation hos Høje-Taastrup Kommune. Det er nemlig Kommunen, der skal give denne dispensation, og man kan (meget morsomt) hente ansøgningsskemaet på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside. Man kan også køre forbi Rådhuset, hvor man i Borgerservice kan få udle ve ret et ansøgningsskema. På Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside kan man læse, at betingelserne for at man kan opnå fritagelse er, at man skal opfylde mindst én af følgende begrundelser for fritagelse: Du er permanent udrejst af Danmark. Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark. Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID). Du har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer dig i at anvende Digital Post. Du behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post. Du er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internet-forbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed). Du har ikke adgang til computer i dit hjem eller opholdssted. For at søge om fritagelse skal man i praksis udfylde ansøgningsblanketten, før man møder op i Borgerservice for at søge om fritagelse. Hvis man har givet fuldmagt til en anden person, som skal søge om fritagelse på éns vegne, skal denne person medbringe ansøgningsblanketten, som på forhånd er udfyldt. 6 7

5 Smukt naturområde En snak med bestyrelsen Hundejere har nok opdaget det, når de går ture med deres firebenede venner. Men hvad med os andre, der kun bevæger os ned til bilen på par ke rings pladsen? Ved vi f.eks., at der for enden af Malervej er den mest vidunderlige oase for både mennesker og dyr? I skrivende stund er der et leben af dyreunger, og det er sjovt at se og høre, hvordan de hygger sig. Stedet er ikke overrendt, og har man lyst til at tage en madpakke med, er der bænke, så man kan sidde og nyde den smukke natur. Søen er udlagt som opsamlingssted af vand til at aflaste bl.a. Selsmosen, Traditionsmæssigt holdt bestyrelsen og Parkpostens redaktion et møde inden udgivelsen af dette blad, hvor redaktionen fik lov til at stille spørgsmål om, hvordan det går i Runeparken. Skjult rørskadeforsikring hvis den truede med at gå over bred derne. Derfor var søen førhen tørlagt det meste af sommeren, men nu ser det ud til, at kommunen lader vandet blive stående til glæde for dem, der kan lide at komme i naturen. På generalforsamlingen op for dre de bestyrelsen beboerne til at anskaffe sig en forsikring mod skjulte rør, da Vandværkets ansvar ophører ved hovedhanen, som er placeret for enden af rækkerne. Det er klogt at være forsikret mod skjulte rør, når man bor i Runeparken, men dækker det også rørene i fælles area lerne? Bestyrelsen mente, at beboernes forsikring skulle dække, men ifølge Parkpostens oplysninger kan en grundejer ikke forsikre på fællesareal. Bestyrelsen vil undersøge, om Grund ejer foreningen er forsikret mod skader på rør, der ligger i stierne. Nabohjælp Bestyrelsen, og det på forårets general forsamling nedsatte udvalg til sikring mod tyveri, har bestilt skilte med Nabo hjælp, som skal opsættes ved alle indkørsler til Runeparken. Foreningens hus Bestyrelen har på baggrund af diskus sionen og kritikken på generalforsam lingen indkøbt og fået plantet en ny 8 hæk ved Foreningens hus til afløsning for den, der er gået ud. Asfaltering I sommerens løb vil hullerne i forenin gens veje og parkeringsarealerne blive asfalteret. Et firma er kontaktet. Regnskab Generalforsamlingens regnskab blev godkendt med kommentarer, og besty rel sen arbejder på at få rettet fejlene. Be boerne bliver efterfølgende orienteret. Bænke og legepladser Jørn Boelsmand vil gennemgå og male parkens bænke og udskifte de bræd der, der trænger til det, og et firma har gennemgået legepladserne og bragt dem i orden. 9

6 To indlæg fra en læser Min tid som radioamatør i Runeparken (En beskrivelse af, red) min korte tid som radioamatør, inden Hornslet dukkede op, og med stærke ord påpegede overskridelse af vedtægter og deklarationer. Jeg tror, at det var i 1983, at der kom nye regler for privatradioer, de såkaldte Walkie Talkies, og efter at have læst en artikel i en avis om de store muligheder for at skaffe venner over bølgelængden, anskaffede jeg mig en privatradio med 22 kanaler, en udgangseffekt på 0,5 watt, samt en håndholdt walkie talkie. Jeg så frem til mange spændende dialoger med ligesindede privat radioamatører på alle leder og kanter af Sjælland og måske også Fyn. Inden jeg pakkede mit anlæg ud, var jeg hos en privatradioklub for at blive medlem og få tildelt et såkaldt kaldenummer. Jeg blev rådet til at købe en antenne på cirka 2 meter, som kunne installeres under tagudhænget. Anspændelsen var voldsom, da jeg åbnede for min radio, skruede lyden op, og konstaterede, at der var liv og stemmer på alle 22 kanaler. Jeg greb om mikrofonen med svedende hænder, og råbte på kanal 4: Taastrup 57 kalder, kom ind. Jeg råbte mig hæs en hel aften, men ingen svarede. Jeg opsøgte radioklubben. Medlemmerne sad ved omvendte tønder og drak øl, mens tobaksrøgen bølgede gennem lokalet, og snakkede om bankospil, ræveløb, tekniske detaljer, ulovlige forstærkere og mere i denne dur. Her kunne jeg ikke være med, og efter en tid gik jeg uden den tiltrængte vejledning, om hvorledes jeg bedst kunne få den rette radiokontakt. Endelig en aften fik jeg et svar, en lys drengestemme. Jeg var lykkelig, ind til det gik op for mig, at han havde til huse på den anden side af græsplænen, og ikke i Albertslund eller andre fjerne steder. Jeg sad foran min privatradio aften efter aften i cirka tre uger, og ofte den halve nat. Jeg havde nu lært at råbe Break og måske komme ind i andre radioamatørers kommunikation. Om morgenen mødte jeg op på mit arbejde træt, søvnig og uoplagt. Miraklet skete, en aftenstund kom jeg i forbindelse med en mand i Køge, og vi snakkede sammen i omtrent to minutter, inden der lød en lys stemme, og drengen fra den anden side af plænen overtog samtalen. En sørgelig og trist begivenhed. Hver eftermiddag efter skoletid sendte jeg min ældste datter til Høegsbjerget (Albertslundbjerget) med den håndholdte walkie, mens jeg sad hjemme foran radioen og forsøgte at komme i kontakt med hende, men forgæves. En udgangseffekt på 0,5 watt rakte ikke langt. En tidlig aften bankede det på min dør, og udenfor stod Hornsleth, som også dengang var medlem af Grundejerforeningens bestyrelse. I meget stærke ord og muligvis et par bandeord - påpegede Hornsleth, at jeg havde overtrådt vedtægten og deklarationen, en udendørs antenne var ulovlig. Antennen skulle straks pilles ned. Påtalen blev et par dage senere efterfulgt at en skarp skrivelse med henvisning til både kommunens byplan, og at der snarest ville ske en indberetning til kommunen, hvis antennen ikke omgående blev fjernet. Hvad gjorde jeg så? Jeg nedmonterede min antenne, pakkede radioen i en kasse sammen med den håndholdte Er Parkposten uafhængig? Jeg har søgt efter Parkposten i Grundejer foreningens årsregnskab for 2013, men jeg finder ikke denne post. Hvorfor jeg må konkludere, at Parkposten ikke udgives af Grundejerforeningen, men af redaktøren, og der er tale om et helt privat blad, som ikke nødvendigvis dækker foreningens og hermed medlemmernes interesser. Når både udgiver og ansvars havende er den samme person, må bladet, efter min opfattelse ikke kunne betegnes som et uafhængigt blad, hvilket formentlig kan være en årsag til, at bestyrelsen foretrækker at udsende nyhedsbreve. Og kanhænde bladet giver overskud grundet annonceindtægter? Flemming Clarkfeldt walkie. Egentlig følte jeg mig lettet over, at min tid som radioamatør var forbi. Nogen tid efter traf jeg et andet dumt menneske, som jeg solgte privat til, næsten for den samme pris, som jeg selv havde givet, dog med antennen over i handelen. Jeg er Hornsleth stor tak skyldig, og han må hjertens gerne sige både for helvede og sgu også ved generalforsamlingen. Flemming Clarkfeldt Svar: Som den opmærksomme læser vil vide, har vi her i bladet flere gange be kendtgjort, at vi er et af Grundejerforeningen uafhængigt blad. Vi er ikke et decideret annonceblad; annoncørerne bliver inviteret til at annoncere, for vi skal bare have udgifterne dækket, og i den forbindelse kan det nævnes, at ingen af dem, der har været involveret i redaktionen, har fået løn for deres artikler. Når der til tider alligevel har væ ret et overskud, er pengene brugt til sociale arrangementer i Runeparken sidste år var det f.eks. et steelband, der underholdt de fremmødte læsere. Henning Nielsen 10 11

7 Det Blå Sygesikringskort Sommerferien nærmer sig, og nogen er måske allerede taget afsted på ferie, men hvis man forventer at skulle til udlandet i nær fremtid, skal man huske, at det gule sygesikringskort ikke gælder i udlandet efter 1. august Nogle lande accepterer allerede nu kun det blå sygesikringskort, selv om det gule stadig er gældende. I Spanien, som burde acceptere det gule sygesikringsbevis indtil 1. august, er man fløjtende ligeglad, og her spørges straks efter, om patienten har en forsikringsordning - også selv om der fremvises et blåt syge sikrings kort. Hvis man ikke har det blå kort med, og heller ikke har en forsikringsordning, så koster det kontanter. De danske myndigheder har over for landet gjort opmærksom på, at landet skal accep te re det gule kort og senere det blå, men hvad hjælper det, hvis de alligevel ikke gør det, når man har brug for hjælp. Så skal man udenlands, er det en god idé som det første at få lavet et blåt sygesikringskort, som kan bestilles på borger.dk. Man skal nok forvente, at der er mindst to-tre ugers ventetid. Det er gældende i alle EU-lande samt i Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein. Man skal være opmærksom på, at det blå sygesikringskort ikke har den samme dækning som det gule. Det gi ver ret til den behandling, som bliver tilbudt borgerne i det land, man besøger, og man kan ikke længere regne med at blive transporteret til Danmark, hvis man ønsker det. Man kan også komme ud for at skulle betale for behandling, hvis det er det, man gør i det pågældende land. Hvis man ikke er tilfreds med det offentliges tilbud, bør man overveje at tegne en privatforsikring, udtaler Vibeke Lemcke, som er chefkonsulent i Patientombuddet, i et interview til Jyllands-Posten. Mange forsikringer gi ver mulighed for at tegne en tillægs for sikring (rejse forsikring), som erstatter det gule forsikringsbevis og supplerer det blå, så man også er dækket ved en eventuel hjemtransport fra udlandet. Men det vil nok være en god ide at tjekke sin police Tidligere postkassetømning Postdanmark har i al ubemærkethed ændret tømningstiderne af byens postkasser. Ifølge skiltet på postkassen tømmes den fremover mandag til fredag kl og søn- og helligdage kl Hvis man ikke når at få sit brev postet inden denne frist, er der mulighed for en senere aflevering. Man skal blot henvende sig i Greve på adressen Over Bølgen 2 A, 2670 Greve. Her er afleveringsfristen mandag til eller evt. at tale med sit forsikringsselskab, inden man rejser. Det blå kort er altså ikke altid tilstrækkeligt, fordi det kun dækker offentlige sygehuse i Europa, og rejser man f.eks. til Tyrkiet, som ligger uden for Europa, gælder det blå kort slet ikke. Og uden rejseforikring kan det gå hen og blive meget dyrt. Man kan ikke forvente, at Udenrigsministeriet går ind og dækker hjemtransport, hvis man har valgt at spare udgifterne til en rejseforsikring. De skriver på deres hjemmeside: " Hvis du ønsker at have dækning for udgifter til hjemtransport i forbindelse med sygdom under rejsen, skal du derfor som udgangspunkt tegne en privat rejseforsikring," Hvis man ikke har en rejseforsikring, fredag kl og søn- og helligdage kl Lørdag er der ingen tømninger, hverken på den ene eller den anden adresse. kan det være uoverskueligt at finde ud af, hvor man skal tegne sin forsikring. Men det er der nu råd for. På hjemmesiden Comparo.dk, er det muligt at sammenligne selskabernes priser og dækninger

8 Fra læser til læser Haveafffald og storskrald Afhentning af haveaffald Juni: 2. og Juli: 1., 15. og 29. Aug.: 12. og Sept.: 9. og Okt.: 7. og Nov.: 4. - Dec: -. Haveslange 15 m kan afhentes! Aflevering af storskrald Pladsen Sankt Bendts Alle (mellem kl ) Jun.: Jul.: -. - Aug.: Sept.: Okt.: Nov.: Dec.: -. Henvendelse til Helge Lauritsen Sankt Ibs Alle 21 Tlf Bemærk: Ikke-kommercielle annoncer fra læser til læser er gratis Affaldspladsen har flere funktioner Onsdag den 18. juni var en varm og dej lig dag, og det var også den dag, hvor storskralds pladsen var åben. Pladsen bliver ikke kun brugt til at komme af med affald på. Den er samtidig et socialt samlingssted, hvor beboerne får sig en god snak med hinanden. "Der er ikke de store proble mer med afleveringen af affald i øjeblikket. Folk har vist forstået, at de skal komme, når pladsen er bemandet," fortæller pladsmand Jørn Boelsmand, "og samtidig glæder jeg mig over at se, hvordan folk hygger sig med hinanden rundt omkring på pladsen." Beboerne vil gerne snakke med hinanden.., der skal åbenbart bare være en anledning. Sankthansaften gik snakken også på kryds og tværs. Måske skal vi have nogle flere fester? Hårde hvidevarer Ring til Driftsbyen på tlf eller skriv på og aftal tid og sted for afhentning, f.eks.: parkeringspladsen Sankt? Alle. Parkpostens Redaktion: Henning Nielsen (ansv.) Sankt Olavs Allé 36, Tlf (mobil) Parkposten er et gratis blad for Grundejerforeningen Runeparkens beboere. Oplag: 350 eksemplarer Digitalprint: PRinfoParitas. Bladet må gengives med anførsel af kilde. Lokalhistorisk Arkiv modtager 2 eksemplarer. Deadline for næste nummer: Mandag den 1. september Undlad venligst at sætte storskrald ned uden for disse tidspunkter Bemærk: Datoerne for storskrald erstatter kommunens "Affald 2014"-datoer. Bestyrelsen henstiller, at der ikke samles storskrald på pladsen uden for ovenstående datoer. På andre tidspunkter skal beboerne selv bringe deres storskrald til Genbrugsstationen. Grundejerforeningen Runeparken Sankt Mikkels Allé Brian Kirkebække, formand Sankt Olavs Alle 76 Tlf Lonnie Lindquist, næstformand Sankt Olavs Alle 32 Tlf Laila Post, kasserer Sankt Olavs Alle 30 Tlf Ole Friis, sekretær Sankt Mikkels Alle 18 Tlf Erik Hornsleth, bestyrelsesmedlem Sankt Ibs Alle 99 Tlf

9 16

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

35. årgang. December 2014. Nr. 133

35. årgang. December 2014. Nr. 133 35. årgang. December 2014. Nr. 133 1 takker af Det skulle jo ske på et tidspunkt, og tiden er inde nu. har besluttet at stoppe udgivelsen af Parkposten og denne udgave er altså sidste nummer fra min side.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

33. årgang. Juni 2013. Nr. 127

33. årgang. Juni 2013. Nr. 127 33. årgang. Juni 2013. Nr. 127 1 Der sker faktisk en masse i City2 Ingen sankthansbål i år NIKE FACTORY STORE Nike åbner stor outlet-butik i Copenhagen Designer Outlets, der åbner til juni 2014. Men så

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 3 Juni 2014 Referat fra generalforsamlingen i april kan læses på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. 50 års Jubilæumsfest for Beringsminde Skal

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse April. 2012 Information til beboerne i andelsboligforeningen Landsbyen...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse Klokkelyngen - Viborg Information Hermed kort

Læs mere

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005.

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005. Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2004 1l1'. 1 Den 1 7. februar 2005. STORSKRALD Årets første storskrald bliver afbentet fredag den 4. marts 2005. Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Regnskabet blev godkendt, se vedhæftede eller hjemmeside. 4. Behandling af budget:

Regnskabet blev godkendt, se vedhæftede eller hjemmeside. 4. Behandling af budget: Referat fra Generalforsamling. Til stede var representanter fra hus nr. 3,5,38,7,16,22,11,17,33,31 1. Brian Byskov blev valgt som dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden: Det har

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14 Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat 14 Dato: 03-05-2010 Møde Konstituerende møde efter afholdt general forsamling 2010 Deltagere Henrik (Formand), Peter (Sekretær), Michael Larsen (Suppleant),

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen.

Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl i Kignæshallen. Grundejerforeningen Hvilehøj. Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2012 kl. 10.00 i Kignæshallen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Bent Jørdahl Pedersen 2. Beretning 3.

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Nr. 3 juli august - september årg.

Nr. 3 juli august - september årg. Nr. 3 juli august - september 2009 57. årg. GOD SOMMER G God sommer til alle, vi har jo alle en opfattelse af hvad der er en god sommer. Nogle vil helst til sydens sol og ligge ved stranden andre vil helst

Læs mere

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen maj Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen maj 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Så er det gode vejr og sommeren for alvor begyndt at tage over, og børnene nyder at kunne være udenfor på legepladsen, i skolehaven og på

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Dato: 28. maj 2012 Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2012 Fremmøde: 33 husstande Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse.

Til Borgerservice: Vil I sørge for at denne mail videresendes til Michelle D. Petersen, samt sende mig en kvittering for modtagelse. Fra: Micella Caisgaard caisgaard@live.dk Emne: FW: SV: vedr sag omkring skimmelsvamp i ny erhvervet andelsbolig Dato: 15. jul. 2015 kl. 01.57 Til: Rita vinter eyesofshiva@icloud.com To: eyesofshiva@icloud.com

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere