34. årgang. Juni Nr. 131

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang. Juni 2014. Nr. 131"

Transkript

1 34. årgang. Juni Nr

2 Sankthansbålet har 40 års jubilæum En gruppe beboere syntes for 40 år siden, at Runeparken selvfølgelig skulle have et sankthansbål. Det første år blev der kun brændt bål af, men allerede året efter blev der kørt et par kasser øl og vand ned på en trillebør og solgt til næsten høkerpris. Overskuddet gik i foreningskassen. Én gang har heksen været en mand. Det var naturligvis to kvinder fra be byggelsen, der havde lavet den, og da den var færdig, blev den lagt ned ved siden af bålet for bagefter at blive sat op af inspektøren. Imidlertid kom en søn forbi og så chokeret, at hans far var faldet om ved bålet. Det var godt nok tidligt! Hel dig vis var det ikke hans far, der var faldet om; men kun dukken, der havde fået faderens tøj på. I år var det Jacala-spejderne, der stod for arrangementet, og det gjorde de godt. Løjerne begyndte med lege for bør ne ne, og deres bål blev tændt et par timer før de voks nes, så de kunne bage pande kager og pizzaer. For kr. 15 fik de både pandekager, pizza og en soldavand. Og børnene hyggede sig. Carsten Juncker fra Callisto Fe sti va len holdt båltalen på en talerstol bygget helt fra bunden til lejligheden. Det var jo spejdere, der havde arran ge ret sankt hans festen. En konkurrence var der også. Førstepræmien var et bålfad, og der ud over var der ti præmier, hvor præmien var en genstand fra ølteltet. Der var styr på det meste - dog ikke hvem der blev sendt til Bloksbjerg... men det hører vi nok, når de kommer hjem. Godt gået Jacala Stammen. Jacala Spejderne har adresse på Lindevangshusene 71. Læs mere om Jacala spejderne : 2 3

3 Tilplantning ved legepladser Udvalg På forårets generalforsamling blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at de havde glemt at medtage et forslag om beplantning af legepladserne. Bestyrelsen havde ikke betragtet det som et forslag, men lovede at se på det på et møde efter generalforsamlingen. I referatet fra bestyrelsesmødet den 24. april 2014 kan det læses, at Ejler har anskaffet laurbærbuske og har plantet dem ved legepladserne. Ret skal være ret! Redaktionen kan godt være lidt hård ved bestyrelsen en gang imellem, men her skal lyde et "godt gået" til bestyrelsen for deres hurtige reaktion. Det ser pænt ud, og i løbet af sommeren eller næste sommer, vil området være lukket i hjørnet, så voksne, der er på legepladsen med ungerne, kan sidde nogenlunde i læ, når det blæser. Kirsten Pedersen, der indsendte forslaget, er godt tilfreds med resultatet, og fortæller, at planterne efter sigende vokser rimeligt hurtigt. Samtidig kan de tåle at blive beskåret, så de ikke bliver højere end, at det stadig vil være sikkert at lade børnene lege på pladsen. I Runeparken er der etableret forskellige udvalg, f.eks. it-udvalg, legepladsudvalg, udvalg til sikring mod tyveri osv. Hvis nogen har lyst til at sætte sit præg i disse udvalg, kan man henvende sig til bestyrelsen eller finde kontaktpersoner på internettet: Indlæg fra en læser Fejl i regnskabet Desværre kunne vi ikke deltage i general forsamlingen, hvorfor vi, i februar 2014, stillede et spørgsmål til besty relsen vedr. det udsendte regnskab. Jeg havde håbet, at svaret var blevet refereret i referatet fra generalforsamlingen. Det blev det ikke! Jeg fik svar på et spørgsmål fra vores bogholder Jeanette Daugaard. Jeg skal til sidst i dette indlæg fortælle jer spørgsmålet og svaret! Jeg har nogle bemærkninger til regnskab 2014, budget 2014 og regnskab Regnskab 2014: Resultatopgørelse viser et overskud på kr Det rigtige overskud er kr Differencen skyldes, at bogholderen har fratrukket afdraget på valutalånet i stedet for renten. Der har i de sidste år været en uforklar lig forskel mellem posten i note 7 og gælden på valutalån. Det er meget besynderligt og unødvendigt at opgøre en egenkapital før og efter gæld. Det er vist ikke set før!! Saldoen på tagplader var primo kr Der afskrives kr Hvor er de sidste 7.000?? Hvis pladerne er solgt, burde det vel fremgå af regnskabet som en indtægt og en lagerregulering! Vi har en bankbeholdning på primo kr og ultimo kr Altså gennemsnitligt ca. kr Renteindtægten har været kr Jeg tror, at en telefonopringning til banken kunne give i hvert fald en rente på 1% p.a. (ca. kr pr. år) Budget 2014: I budgettet er regnet med et afdrag på valutalån, men ingen renteudgift, som i hvert fald er på mindst kr ?? Regnskab 2012: I referat fra generalforsamling står, at bogholderen fortæller, at der er betalt kr i gebyr for ekstraordinært afdrag på valutalånet. Hvor i regnskabet kan man se det?? I referatet ser jeg også, at et besty relses medlem gerne ville have regnskab godkendt, når der nu blot var nogle få tusinde kroners fejl. Nu finder jeg fejl i kr klassen både i regnskab og budget. Hvad vil bestyrelsen gøre ved det?? Til slut skal I have mit spørgsmål til bestyrelsen. Jeg spurgte om, hvilken valuta der lå bag valutalånet. Bestyrelsen videresendte mit spørgsmål til bogholderen, som svarede, at hun ikke ved, hvad et valutalån er, men det hedder vel valuta fordi danske kroner er en valuta!! Jeg kan i øvrigt fortælle, at lånet er optaget CHF med fast rente og kurssikring. Helge Lauritsen Sankt Ibs Allé

4 Tvungen digital post fra 1. november. Dispensation er mulig Digitaliseringsstyrelsen gør opmærksom på, at alle borgere over 15 år obligatorisk bliver tilsluttet til Digital Post. Denne del af loven forventes at blive sat i kraft for alle borgere den 1. november Men er alle klar til at deltage i dette projekt? Måske er der nogen, der ikke har en computer og ikke ønsker at anskaffe sig én, eller frygter, at de ikke kan lære at bruge den. Der er mange argumenter for, at det er alt for tidligt at indføre tvungen Digital Post. Når man skal være digital, kræver det en evne til at omstille sig og lære nyt, og hvis man aldrig har siddet med en "mus" før, kan alene det være svært at lære for nogle, der ikke er helt unge længere. Ældresagen kører kurser i Taastrup, hvor man blot kan møde op, så er der venlige mennesker, der vil hjælpe én med at lære at bruge en computer. Fra Ældresagen har vi fået oplyst, at der i Danmark er mere end en halv million borgere mellem år, som aldrig har brugt internettet. Heraf er cirka 75 pct. over 65 år. For Ældresagen er det afgørende, at den del af borgerne fortsat får en værdig og lige behandling. Loven om Offentlig Digital Post giver myndighederne ret til at sende meddelelser, dokumenter, m.v. digitalt til borgerne. Loven fastslår, at digitale medde lelser fremsendt gennem digital post har samme retsvirkning som meddelelser, dokumenter mv., der sendes som traditionel papirpost. Denne del af loven trådte i kraft 1. juli Det betyder, at alle borgere, der kan modtage digital post, skal modtage posten digitalt. De offentlige myndigheder skal yde hjælp og vejledning til borgere, der har svært ved at tilgå posten digitalt. På Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside kan man læse, at der er en lang række fordele ved at oprette en Digital Postkasse, så man hurtigt og nemt kan holde orden på sine vigtige dokumenter. Man sparer portoen, når man skal sende post til Kommunen, man får hurtigere svar, da brevene sendes digitalt, og ens post og dokumenter er gemt digitalt, så man altid kan finde dem igen. Det er også en fordel for Høje-Taastrup Kommune, at man tilmelder sig Digital Post. Man hjælper Kommunen med at spare penge til porto og spare på papiret, så vi skåner miljøet. Derudover sparer Kommunen arbejds tid, når den håndterer vores arbejdsgange elektronisk. Fritagelse Hvis man af den ene eller anden grund ikke mener sig i stand til at kunne klare Digital Post, er der en mulighed for at søge om dispensation hos Høje-Taastrup Kommune. Det er nemlig Kommunen, der skal give denne dispensation, og man kan (meget morsomt) hente ansøgningsskemaet på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside. Man kan også køre forbi Rådhuset, hvor man i Borgerservice kan få udle ve ret et ansøgningsskema. På Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside kan man læse, at betingelserne for at man kan opnå fritagelse er, at man skal opfylde mindst én af følgende begrundelser for fritagelse: Du er permanent udrejst af Danmark. Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark. Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID). Du har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer dig i at anvende Digital Post. Du behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post. Du er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internet-forbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed). Du har ikke adgang til computer i dit hjem eller opholdssted. For at søge om fritagelse skal man i praksis udfylde ansøgningsblanketten, før man møder op i Borgerservice for at søge om fritagelse. Hvis man har givet fuldmagt til en anden person, som skal søge om fritagelse på éns vegne, skal denne person medbringe ansøgningsblanketten, som på forhånd er udfyldt. 6 7

5 Smukt naturområde En snak med bestyrelsen Hundejere har nok opdaget det, når de går ture med deres firebenede venner. Men hvad med os andre, der kun bevæger os ned til bilen på par ke rings pladsen? Ved vi f.eks., at der for enden af Malervej er den mest vidunderlige oase for både mennesker og dyr? I skrivende stund er der et leben af dyreunger, og det er sjovt at se og høre, hvordan de hygger sig. Stedet er ikke overrendt, og har man lyst til at tage en madpakke med, er der bænke, så man kan sidde og nyde den smukke natur. Søen er udlagt som opsamlingssted af vand til at aflaste bl.a. Selsmosen, Traditionsmæssigt holdt bestyrelsen og Parkpostens redaktion et møde inden udgivelsen af dette blad, hvor redaktionen fik lov til at stille spørgsmål om, hvordan det går i Runeparken. Skjult rørskadeforsikring hvis den truede med at gå over bred derne. Derfor var søen førhen tørlagt det meste af sommeren, men nu ser det ud til, at kommunen lader vandet blive stående til glæde for dem, der kan lide at komme i naturen. På generalforsamlingen op for dre de bestyrelsen beboerne til at anskaffe sig en forsikring mod skjulte rør, da Vandværkets ansvar ophører ved hovedhanen, som er placeret for enden af rækkerne. Det er klogt at være forsikret mod skjulte rør, når man bor i Runeparken, men dækker det også rørene i fælles area lerne? Bestyrelsen mente, at beboernes forsikring skulle dække, men ifølge Parkpostens oplysninger kan en grundejer ikke forsikre på fællesareal. Bestyrelsen vil undersøge, om Grund ejer foreningen er forsikret mod skader på rør, der ligger i stierne. Nabohjælp Bestyrelsen, og det på forårets general forsamling nedsatte udvalg til sikring mod tyveri, har bestilt skilte med Nabo hjælp, som skal opsættes ved alle indkørsler til Runeparken. Foreningens hus Bestyrelen har på baggrund af diskus sionen og kritikken på generalforsam lingen indkøbt og fået plantet en ny 8 hæk ved Foreningens hus til afløsning for den, der er gået ud. Asfaltering I sommerens løb vil hullerne i forenin gens veje og parkeringsarealerne blive asfalteret. Et firma er kontaktet. Regnskab Generalforsamlingens regnskab blev godkendt med kommentarer, og besty rel sen arbejder på at få rettet fejlene. Be boerne bliver efterfølgende orienteret. Bænke og legepladser Jørn Boelsmand vil gennemgå og male parkens bænke og udskifte de bræd der, der trænger til det, og et firma har gennemgået legepladserne og bragt dem i orden. 9

6 To indlæg fra en læser Min tid som radioamatør i Runeparken (En beskrivelse af, red) min korte tid som radioamatør, inden Hornslet dukkede op, og med stærke ord påpegede overskridelse af vedtægter og deklarationer. Jeg tror, at det var i 1983, at der kom nye regler for privatradioer, de såkaldte Walkie Talkies, og efter at have læst en artikel i en avis om de store muligheder for at skaffe venner over bølgelængden, anskaffede jeg mig en privatradio med 22 kanaler, en udgangseffekt på 0,5 watt, samt en håndholdt walkie talkie. Jeg så frem til mange spændende dialoger med ligesindede privat radioamatører på alle leder og kanter af Sjælland og måske også Fyn. Inden jeg pakkede mit anlæg ud, var jeg hos en privatradioklub for at blive medlem og få tildelt et såkaldt kaldenummer. Jeg blev rådet til at købe en antenne på cirka 2 meter, som kunne installeres under tagudhænget. Anspændelsen var voldsom, da jeg åbnede for min radio, skruede lyden op, og konstaterede, at der var liv og stemmer på alle 22 kanaler. Jeg greb om mikrofonen med svedende hænder, og råbte på kanal 4: Taastrup 57 kalder, kom ind. Jeg råbte mig hæs en hel aften, men ingen svarede. Jeg opsøgte radioklubben. Medlemmerne sad ved omvendte tønder og drak øl, mens tobaksrøgen bølgede gennem lokalet, og snakkede om bankospil, ræveløb, tekniske detaljer, ulovlige forstærkere og mere i denne dur. Her kunne jeg ikke være med, og efter en tid gik jeg uden den tiltrængte vejledning, om hvorledes jeg bedst kunne få den rette radiokontakt. Endelig en aften fik jeg et svar, en lys drengestemme. Jeg var lykkelig, ind til det gik op for mig, at han havde til huse på den anden side af græsplænen, og ikke i Albertslund eller andre fjerne steder. Jeg sad foran min privatradio aften efter aften i cirka tre uger, og ofte den halve nat. Jeg havde nu lært at råbe Break og måske komme ind i andre radioamatørers kommunikation. Om morgenen mødte jeg op på mit arbejde træt, søvnig og uoplagt. Miraklet skete, en aftenstund kom jeg i forbindelse med en mand i Køge, og vi snakkede sammen i omtrent to minutter, inden der lød en lys stemme, og drengen fra den anden side af plænen overtog samtalen. En sørgelig og trist begivenhed. Hver eftermiddag efter skoletid sendte jeg min ældste datter til Høegsbjerget (Albertslundbjerget) med den håndholdte walkie, mens jeg sad hjemme foran radioen og forsøgte at komme i kontakt med hende, men forgæves. En udgangseffekt på 0,5 watt rakte ikke langt. En tidlig aften bankede det på min dør, og udenfor stod Hornsleth, som også dengang var medlem af Grundejerforeningens bestyrelse. I meget stærke ord og muligvis et par bandeord - påpegede Hornsleth, at jeg havde overtrådt vedtægten og deklarationen, en udendørs antenne var ulovlig. Antennen skulle straks pilles ned. Påtalen blev et par dage senere efterfulgt at en skarp skrivelse med henvisning til både kommunens byplan, og at der snarest ville ske en indberetning til kommunen, hvis antennen ikke omgående blev fjernet. Hvad gjorde jeg så? Jeg nedmonterede min antenne, pakkede radioen i en kasse sammen med den håndholdte Er Parkposten uafhængig? Jeg har søgt efter Parkposten i Grundejer foreningens årsregnskab for 2013, men jeg finder ikke denne post. Hvorfor jeg må konkludere, at Parkposten ikke udgives af Grundejerforeningen, men af redaktøren, og der er tale om et helt privat blad, som ikke nødvendigvis dækker foreningens og hermed medlemmernes interesser. Når både udgiver og ansvars havende er den samme person, må bladet, efter min opfattelse ikke kunne betegnes som et uafhængigt blad, hvilket formentlig kan være en årsag til, at bestyrelsen foretrækker at udsende nyhedsbreve. Og kanhænde bladet giver overskud grundet annonceindtægter? Flemming Clarkfeldt walkie. Egentlig følte jeg mig lettet over, at min tid som radioamatør var forbi. Nogen tid efter traf jeg et andet dumt menneske, som jeg solgte privat til, næsten for den samme pris, som jeg selv havde givet, dog med antennen over i handelen. Jeg er Hornsleth stor tak skyldig, og han må hjertens gerne sige både for helvede og sgu også ved generalforsamlingen. Flemming Clarkfeldt Svar: Som den opmærksomme læser vil vide, har vi her i bladet flere gange be kendtgjort, at vi er et af Grundejerforeningen uafhængigt blad. Vi er ikke et decideret annonceblad; annoncørerne bliver inviteret til at annoncere, for vi skal bare have udgifterne dækket, og i den forbindelse kan det nævnes, at ingen af dem, der har været involveret i redaktionen, har fået løn for deres artikler. Når der til tider alligevel har væ ret et overskud, er pengene brugt til sociale arrangementer i Runeparken sidste år var det f.eks. et steelband, der underholdt de fremmødte læsere. Henning Nielsen 10 11

7 Det Blå Sygesikringskort Sommerferien nærmer sig, og nogen er måske allerede taget afsted på ferie, men hvis man forventer at skulle til udlandet i nær fremtid, skal man huske, at det gule sygesikringskort ikke gælder i udlandet efter 1. august Nogle lande accepterer allerede nu kun det blå sygesikringskort, selv om det gule stadig er gældende. I Spanien, som burde acceptere det gule sygesikringsbevis indtil 1. august, er man fløjtende ligeglad, og her spørges straks efter, om patienten har en forsikringsordning - også selv om der fremvises et blåt syge sikrings kort. Hvis man ikke har det blå kort med, og heller ikke har en forsikringsordning, så koster det kontanter. De danske myndigheder har over for landet gjort opmærksom på, at landet skal accep te re det gule kort og senere det blå, men hvad hjælper det, hvis de alligevel ikke gør det, når man har brug for hjælp. Så skal man udenlands, er det en god idé som det første at få lavet et blåt sygesikringskort, som kan bestilles på borger.dk. Man skal nok forvente, at der er mindst to-tre ugers ventetid. Det er gældende i alle EU-lande samt i Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein. Man skal være opmærksom på, at det blå sygesikringskort ikke har den samme dækning som det gule. Det gi ver ret til den behandling, som bliver tilbudt borgerne i det land, man besøger, og man kan ikke længere regne med at blive transporteret til Danmark, hvis man ønsker det. Man kan også komme ud for at skulle betale for behandling, hvis det er det, man gør i det pågældende land. Hvis man ikke er tilfreds med det offentliges tilbud, bør man overveje at tegne en privatforsikring, udtaler Vibeke Lemcke, som er chefkonsulent i Patientombuddet, i et interview til Jyllands-Posten. Mange forsikringer gi ver mulighed for at tegne en tillægs for sikring (rejse forsikring), som erstatter det gule forsikringsbevis og supplerer det blå, så man også er dækket ved en eventuel hjemtransport fra udlandet. Men det vil nok være en god ide at tjekke sin police Tidligere postkassetømning Postdanmark har i al ubemærkethed ændret tømningstiderne af byens postkasser. Ifølge skiltet på postkassen tømmes den fremover mandag til fredag kl og søn- og helligdage kl Hvis man ikke når at få sit brev postet inden denne frist, er der mulighed for en senere aflevering. Man skal blot henvende sig i Greve på adressen Over Bølgen 2 A, 2670 Greve. Her er afleveringsfristen mandag til eller evt. at tale med sit forsikringsselskab, inden man rejser. Det blå kort er altså ikke altid tilstrækkeligt, fordi det kun dækker offentlige sygehuse i Europa, og rejser man f.eks. til Tyrkiet, som ligger uden for Europa, gælder det blå kort slet ikke. Og uden rejseforikring kan det gå hen og blive meget dyrt. Man kan ikke forvente, at Udenrigsministeriet går ind og dækker hjemtransport, hvis man har valgt at spare udgifterne til en rejseforsikring. De skriver på deres hjemmeside: " Hvis du ønsker at have dækning for udgifter til hjemtransport i forbindelse med sygdom under rejsen, skal du derfor som udgangspunkt tegne en privat rejseforsikring," Hvis man ikke har en rejseforsikring, fredag kl og søn- og helligdage kl Lørdag er der ingen tømninger, hverken på den ene eller den anden adresse. kan det være uoverskueligt at finde ud af, hvor man skal tegne sin forsikring. Men det er der nu råd for. På hjemmesiden Comparo.dk, er det muligt at sammenligne selskabernes priser og dækninger

8 Fra læser til læser Haveafffald og storskrald Afhentning af haveaffald Juni: 2. og Juli: 1., 15. og 29. Aug.: 12. og Sept.: 9. og Okt.: 7. og Nov.: 4. - Dec: -. Haveslange 15 m kan afhentes! Aflevering af storskrald Pladsen Sankt Bendts Alle (mellem kl ) Jun.: Jul.: -. - Aug.: Sept.: Okt.: Nov.: Dec.: -. Henvendelse til Helge Lauritsen Sankt Ibs Alle 21 Tlf Bemærk: Ikke-kommercielle annoncer fra læser til læser er gratis Affaldspladsen har flere funktioner Onsdag den 18. juni var en varm og dej lig dag, og det var også den dag, hvor storskralds pladsen var åben. Pladsen bliver ikke kun brugt til at komme af med affald på. Den er samtidig et socialt samlingssted, hvor beboerne får sig en god snak med hinanden. "Der er ikke de store proble mer med afleveringen af affald i øjeblikket. Folk har vist forstået, at de skal komme, når pladsen er bemandet," fortæller pladsmand Jørn Boelsmand, "og samtidig glæder jeg mig over at se, hvordan folk hygger sig med hinanden rundt omkring på pladsen." Beboerne vil gerne snakke med hinanden.., der skal åbenbart bare være en anledning. Sankthansaften gik snakken også på kryds og tværs. Måske skal vi have nogle flere fester? Hårde hvidevarer Ring til Driftsbyen på tlf eller skriv på og aftal tid og sted for afhentning, f.eks.: parkeringspladsen Sankt? Alle. Parkpostens Redaktion: Henning Nielsen (ansv.) Sankt Olavs Allé 36, Tlf (mobil) Parkposten er et gratis blad for Grundejerforeningen Runeparkens beboere. Oplag: 350 eksemplarer Digitalprint: PRinfoParitas. Bladet må gengives med anførsel af kilde. Lokalhistorisk Arkiv modtager 2 eksemplarer. Deadline for næste nummer: Mandag den 1. september Undlad venligst at sætte storskrald ned uden for disse tidspunkter Bemærk: Datoerne for storskrald erstatter kommunens "Affald 2014"-datoer. Bestyrelsen henstiller, at der ikke samles storskrald på pladsen uden for ovenstående datoer. På andre tidspunkter skal beboerne selv bringe deres storskrald til Genbrugsstationen. Grundejerforeningen Runeparken Sankt Mikkels Allé Brian Kirkebække, formand Sankt Olavs Alle 76 Tlf Lonnie Lindquist, næstformand Sankt Olavs Alle 32 Tlf Laila Post, kasserer Sankt Olavs Alle 30 Tlf Ole Friis, sekretær Sankt Mikkels Alle 18 Tlf Erik Hornsleth, bestyrelsesmedlem Sankt Ibs Alle 99 Tlf

9 16

34. årgang. Marts 2014. Nr. 130

34. årgang. Marts 2014. Nr. 130 34. årgang. Marts 2014. Nr. 130 1 Fastelavnsfest flyttet til Torstorp Skole Endnu én gang lykkedes det Anja Emcken fra Festudvalget at arrangere en fremragende fastelavnsfest. Denne gang foregik det på

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

32. årgang. December 2011. Nr. 121

32. årgang. December 2011. Nr. 121 32. årgang. December 2011. Nr. 121 1 Opel Forsikring kun 1.000 kr. * CORSA FORSIKRINGEN FYLDER HELLER IKKE MEGET I BUDGETTET. Kom forbi til en prøvetur. Corsa fås fra 119.950 kr. * For kunder over 25 år

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3

Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 SKT. HANS I EGEBJERG LÆS SIDE 3 Egebjerg maj 2013 Maj 16. GF Egebjerghuse 30. GF Pilehøj Juni 3. Blomstervennerne 4. Seniorklubben 9. Gourmetklubben 23. Skt. Hans i Fælleshuset Juli 2.

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere