TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16"

Transkript

1 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

2 Indhold 1. Indledning Ordensregler Deltagelse i ekskursioner Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium Rygning og snus Brug af mobiltelefoner, tablets og computere Retningslinjer for brug af sociale medier Deltagelse i undervisningen Mødepligt Fravær fra undervisningen Sygdom Oprykning og fravær Afleveringsfrister for skriftlige arbejder, herunder projekter Årskarakterer (standpunktskarakterer) Terminsprøver Eksamen / årsprøver g g g Generelle regler for skriftlig eksamen Særligt vedr. internet til skriftlig dansk og engelsk Generelle regler for mundtlig eksamen / årsprøve Overtrædelse af eksamensreglementet Sygdom/fravær ved eksamen og årsprøver Beståelseskriterier Oprykning Vægtning af karaktererne Eksamensbeviset - et eksempel Klageprocedure Klage over eksamenskarakterer Klage over skolens pædagogiske afgørelser Klage over standpunktskarakterer Vedr. brug af IT ved skriftlig eksamen Bilag 1: Eksempel på udregning af eksamensgennemsnit Bilag 2: Eksempel på et eksamensbevis

3 1. Indledning Resultatet af den uddannelse og afsluttende eksamen der venter forude, kan betyde temmelig meget for dig. Formålet med de følgende sider er dels at beskrive de regler der gælder for den adfærd og opførsel skolen forventer af dig i de næste tre år, dels at forklare de forskellige regler, der gælder med hensyn til eksamen i hvert af de 3 år, uddannelsen varer, og de regler der findes for skolens indstilling af dig til oprykning og til den afsluttende eksamen. Du bedes derfor læse dette materiale grundigt i god tid inden eksamen. Det er lavet på baggrund af gældende love og bekendtgørelser. Selv om det er forsøgt skrevet på dansk, skal det selvfølgelig være i overensstemmelse med de gældende regler, hvorfor sproget nogle steder måske kan være lidt knudret. Er der noget, du ikke forstår, er du velkommen til at spørge din studievejleder. Du kan læse mere om reglerne for uddannelsen i bekendtgørelse nr. 777 af 26/6 2013: Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen). Reglerne om eksamen kan du læse i bekendtgørelse nr. 930 af 3/7 2013: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Reglerne om karakterer finder du i bekendtgørelse nr. 262 af 20/3 2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Reglerne om deltagelse i undervisningen og oprykning til det næstfølgende klassetrin kan findes i bekendtgørelse nr af 4/ : Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser 2. Ordensregler På skolen er vi mange mennesker samlet hver dag, og der er mange mennesker beskæftiget med at sørge for, at dit ophold her på skolen bliver optimalt. Dette gælder både med hensyn til den undervisning du får, og de rammer den foregår i: Rengøringspersonale, systemadministrationen, pedeller, kantine og administrationen. Alt dette fungerer kun optimalt i et gensidigt samarbejde og i en atmosfære af gensidig tillid. Vi går som en selvfølge ud fra, at du er bekendt med almindelige regler for god opførsel og samvær. Skolen forventer således, at du selvfølgelig møder til tiden, rydder op efter dig o.l. Derudover er der følgende specielle regler: 2.1 Deltagelse i ekskursioner I forbindelse med studierejser, ekskursioner o.l. gælder reglerne i skolens studie- og ordensreglement. Derudover skal du være opmærksom på, at en overtrædelse af de særlige regler i forbindelse med ekskursioner kan betyde hjemsendelse for egen regning! Du rejser på eget ansvar, men de deltagende lærere vil naturligvis under hele turen være til rådighed med vejledning, råd og anden hjælp. Du har pligt til aktivt at deltage i fællesarrangementer og til i øvrigt at indordne dig under de rammer og retningslinjer, der bliver afstukket af de deltagende lærere. Er der på studieturen tale om privat indkvartering, skal du selvfølgelig indordne dig under de rammer og normer, der er gældende i den familie, hvor du er gæst. Generelle regler for alkohol på studieture: 1.g: Alkoholfrie 2.g: Det kan tillades, at man indtager alkohol i absolut begrænsede mængder i forbindelse med indslag på turen (1-2 genstande) 3.g: En mådeholden indtagelse af øl/vin (1-2 genstande) er tilladt efter at dagens programmer er fuldført. Bemærk dog at ture til USA er absolut alkoholfrie! På turen optræder du som ambassadør for skolen og, hvis studieturen går til udlandet, også for Danmark. Vi forventer således, at din opførsel er af en sådan art, at man på besøgsstedet og i besøgslandet forbinder os med noget positivt. Gå aldrig ud alene og vær opmærksom på, at der i fremmede miljøer gælder andre regler og normer end herhjemme. 2

4 I forbindelse med rejser indenfor Europa skal du have et EU-Sygesikringskort. Læs mere herom: o https://www.borger.dk/sider/eu-sygesikringskortet-det-blaakort.aspx?navigationtaxonomyid=90224c9f-a4ce-456d-b6ba-bff06135dd19 Vær opmærksom på, at Det Blå EU Sygesikringskort ikke nødvendigvis dækker alle udgifter, hvorfor det kan være nødvendigt at supplere med en privat rejseforsikring. Det er dit eget ansvar at undersøge disse forhold. I forbindelse med rejser udenfor Europa skal du have en privat rejseforsikring. Vær bekendt med omfanget af din familieforsikring (tyveri m.v.) og undersøg, om du er sikret i ønsket omfang. Det er et krav fra skolen, at du har en syge- og hjemtransportforsikring. Hvis du lider af en kronisk sygdom (sukkersyge, epilepsi eller lign.) eller på anden måde tager medicin, skal vi have det at vide. Går rejsen til udlandet skal du være opmærksom på følgende betalingsregler: Melder du fra efter at depositum er betalt vil det indbetalte depositum IKKE blive tilbagebetalt. Melder du fra efter at restbeløbet er indbetalt vil dette heller ikke blive tilbagebetalt Skyldes afmeldingen sygdom har du dog mulighed for at få tilbagebetalt dele af det indbetalte beløb, hvis du har en forsikring der dækker det. Uge 6 er rejseugen for 3. g erne. Uge 43 er oftest rejseugen for 2. g erne 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium Der er trådløst tilgængeligt netværk på skolen og du kan medbringe din egen bærbare pc. Det er forbudt at tilslutte din bærbare pc via netkabel. Skolen forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at åbne og gennemlæse indholdet af dine s samt åbne og gennemgå indholdet af materiale som måtte være gemt på Tietgenskolens servere, hvis der opstår mistanke om, at du misbruger skolens IT-faciliteter. Overtrædelse af retningslinjerne kan føre til følgende sanktioner: - advarsel - udelukkelse fra skolens netværk - bortvisning fra skolen - overtrædelse der strider mod dansk lovgivning vil blive politianmeldt 2.3 Rygning og snus Der må ikke ryges eller bruges snus på skolens matrikel. Rygere henvises til skoven bag parkeringspladsen eller indgangen ved Roerskovsvej Snus er forbudt ved lov i hele landet. 2.4 Brug af mobiltelefoner, tablets og computere I undervisningstiden må mobiltelefoner, tablets og computere bruges i det omfang, at det er undervisningsrelevant. Det er mangel på respekt overfor lærere, oplægsholdere og klassekammerater, hvis brug af diverse devices fører til koncentrationsproblemer og manglende opmærksomhed for én selv og/eller andre i undervisningen. Skolen forventer derfor, at du via din brug af mobiltelefoner, tablets og computere udviser respekt for undervisningen og viser, at du gerne vil din uddannelse. Manglende evne til at efterleve ovenstående vil blive betragtet som manglende studieaktivitet (jf. 3.1 om Mødepligt) Kamera eller anden supplerende elektronik må ikke anvendes på skolen, medmindre der er truffet særlig aftale herom med din lærer. Ethvert påbud fra en lærer om at lægge mobiltelefon, tablet eller computer væk, skal ALTID efterleves. 3

5 2.5 Retningslinjer for brug af sociale medier På Tietgen Handelsgymnasium skal al officiel kommunikation foregå via Outlook, Elevplan eller Sharepoint LMS. Det gælder for alle med tilknytning til Tietgen Handelsgymnasium, at sociale medier ikke må benyttes til at udstille, fornærme eller mobbe andre elever, undervisere eller ledelse. RETNINGSLINJER FOR BRUG AF SOCIALE MEDIER: Skriv kun ting på sociale medier, der kan tåle at blive offentliggjort. Det gælder både i forhold til elever, undervisere og ledelse Overvej om din viden er fortrolig, før du skriver Overvej om indholdet er passende at offentliggøre Overvej nøje, hvem der skal modtage tekst og billede INTET ER PRIVAT PÅ SOCIALE MEDIER Når man lægger billeder, film og tekst ud på de sociale medier, er det ikke længere privat heller ikke selvom man har styr på sine privatlivsindstillinger. At lægge materiale ud på de sociale medier betyder, at man lægger det ud i det offentlige rum. Man giver dermed også andre en mulighed for at dele ens materiale. Når materiale én gang er blevet delt, kan det ikke tages det tilbage. Du har i forbindelse med oprettelse af din profil sagt ja til, at du overgiver din ophavsret til det sociale medie. Selvom du sletter materiale fra din profil, kan det stadig benyttes af det sociale medie til hvad som helst. DET KAN VÆRE STRAFBART AT SKRIVE OM ANDRE PERSONER PÅ SOCIALE MEDIER Overvej altid nøje, hvad du skriver på sociale medier. Hvis du skriver fortrolige, injurierende eller diskriminerende udsagn kan du blive retsforfulgt på samme vis som i resten af samfundet. GØR FØLGENDE, HVIS DU BLIVER UDSAT FOR MOBNING OG/ELLER TRUSLER PÅ SOCIALE MEDIER 1. Tag et skærmprint af forseelsen og/eller gem kommunikationen 2. Anmeld evt. afsenderen. Flere sociale netværk har en anmelderfunktion 3. Kontakt skolens ledelse og aftal hvordan sagen videre skal håndteres 3. Deltagelse i undervisningen 3.1 Mødepligt Du har pligt til at deltage aktivt i undervisningen! Dette skal forstås på den måde, at skolen forventer at du - er til stede til al undervisning - at du aktivt deltager i undervisningen, herunder at du har forberedt dig til undervisningen - at du rettidigt afleverer de skriftlige opgaver, som faglærerne stiller Dels er det et krav i bekendtgørelsen for hhx-uddannelsen, dels fordi megen af den undervisning, du vil møde, vil være gruppe- og projektorienteret, der ikke kan gennemføres, hvis ikke alle er til stede og har forberedt sig. 3.2 Fravær fra undervisningen Fravær kan være i form af fysisk fravær og i form af manglende afleveringer. Dit fravær (og dermed også dine evt. manglende afleveringer) bliver fulgt af skolen. Ved fortsat stigende fravær vil du modtage hhv. 1. og 2. skriftlige advarsel. Hvis du er fyldt 18 vil din SU blive lukket. Hvis du fortsat ikke formår at bringe fraværet til standsning vil du komme til samtale med rektor med henblik på en vurdering af din fortsatte gang på skolen. Der skelnes ikke mellem forskellige typer af fravær. Det betyder, at alt fravær principielt registreres som ulovligt fravær. Er du på skolen og deltager i en aktivitet indkaldt af skolen (f.eks. elevrådsarbejde) vil du ikke bliver registreret som fraværende. Har du herudover et udokumenteret fravær, vil du blive kontaktet af din mentor, der vil forklare dig konsekvenser af et fortsat fravær fra undervisningen (se sanktionerne herunder). 4

6 Fortsætter dit fravær vil du få en skriftlig advarsel og en indskærpelse af de sanktioner, der vil blive iværksat, ved en fortsættelse af fraværet. Er du under 18 år vil dine forældre få tilsendt en kopi af advarslen. Disse sanktioner kan være: 1. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen. Udelukkelsen registreres som fravær. 2. Din manglende studieaktivitet meddeles til SU-styrelsen, der derefter stopper udbetalingen af SU til dig. 3. Du vil ikke blive indstillet til oprykning til næste klassetrin. Året tages om. 4. I særligt graverende tilfælde vil du blive bortvist fra skolen. 3.3 Sygdom Du kan selvfølgelig blive syg. Varer sygdommen mere end to dage, skal du meddele det til din mentor pr. . Er du alvorligt syg, så det er umuligt for dig i en længere periode ikke at møde til undervisningen, skal du kunne dokumentere sygdommen med en lægeerklæring for egen regning. Skolen vil i denne situation være behjælpelig, så du kan gennemføre undervisningen i overensstemmelse med bekendtgørelsen, og således at du vil kunne indstilles til eksamen på normale vilkår. Ved du på forhånd, at du vil få en længere fraværsperiode, skal du altid informere kontoret om det. 3.4 Oprykning og fravær Skolen indstiller eleverne til oprykning og til eksamen ved afslutningen af hvert skoleår. En elev kan normalt kun indstilles til eksamen (og til oprykning), hvis eleven har deltaget aktivt i undervisningen, har afleveret de skriftlige arbejder rettidigt og har fået arbejderne godkendt af de pågældende lærere, alt i et omfang, som skolen finder tilstrækkeligt. En yderligere forudsætning for eksamensindstilling (og til oprykning) er, at den vægtede sum af årskaraktererne er mindst 2 gange summen af vægtene. Eller sagt på en anden måde: At du har mindst 2,0 i gennemsnit i årskarakter. 4. Afleveringsfrister for skriftlige arbejder, herunder projekter Som det fremgik ovenfor indgår aflevering af skriftlige arbejder i grundlaget for eksamensindstillingen. Det betyder, at der er afleveringspligt for så vidt angår skriftlige arbejder, der stilles af faglæreren. Ud over disse opgaver er der særlige projekter, hvortil der er ubetinget afleveringspligt. Det drejer sig om følgende: - Emneopgaverne i matematik C / B / A - Studieretningsopgaven i 2.g - Opgave i dansk og/eller samtidshistorie i 2. g - Studieretningsprojektet i 3. g - Synopsen i det internationale område i 3. g Ifølge bekendtgørelsen skal hver elev i gennemsnit bruge mellem 610 og 635 timer til det skriftlige hjemmearbejde. I den følgende tabel kan du se, hvor meget tid der er afsat i de enkelte fag til det skriftlige arbejde. Tabellen omfatter kun de fag, hvor der i læreplanerne findes krav om skriftlige afleveringsopgaver. Derudover kan der i mindre omfang blive stillet opgaver i andre fag. Afleverer du ikke dine skriftlige opgaver vil der gælde samme procedure og sanktioner som beskrevet i afsnit 3.2 For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at du selvfølgelig selv skal lave dine skriftlige opgaver, og at skolen ikke accepterer snyd. Konstaterer vi, at du ikke selv har udarbejdet en skriftlig aflevering, eller hvis du har skrevet store dele af opgaven af, vil du få en skriftlig advarsel og i gentagelsestil- 5

7 fælde blive udmeldt af skolen. Er der tale om snyderi i forbindelse med en skriftlig eksamen (herunder studieretningsprojektet), vil du blive bortvist fra den pågældende prøve. Tid til skriftligt arbejde (elevtid): Elevtid Fag ET i alt 1.g 2.g 3.g dansk A engelsk A mat C 40 Tysk B B VØ B Afs. B 5 5 Obl. fag Samt.hist. B 4 4 FUS m.m. 5 IØ B 3 7 Erh.ret C 7 SRP 50 Samf. C 10 Stud.om. SRO 25 DHO 20 Valgfag 2.g C 5 Valgfag 3.g C 5 Fin.sering C 10 Løft Inn/psy/Kul/Fin B 10 Fin.sering B Øvr. fag Inn/psy/kul/Idr (SR) B Afsætning A VØ A IØ A Matematik B Matematik A Tysk A Spa/fra/kin A Samf. B Årskarakterer (standpunktskarakterer) Lærerne giver dig standpunktskarakterer i alle fag efter hvert af uddannelsens år. I fag der har både mundtlig og skriftlig prøve, får du en standpunktskarakter for både den mundtlige og skriftlige præstation. Også i matematik C og tysk B vil du få både en mundtlig og en skriftlig standpunktskarakter. De enkelte 6

8 karakterer tæller med forskellig vægt. Du kan senere i dette materiale se, hvorledes de enkelte karakterer vægtes. Derudover vil du i december få en standpunktskarakter, så du kan se lærernes opfattelse af dit standpunkt. Standpunktskaraktererne er lærernes bedømmelse af dit standpunkt i forhold til undervisningens mål i faget. 6. Terminsprøver Der afholdes ikke terminsprøver i 1. og 2. g. I 3.g er der skriftlige terminsprøver i dine studieretningsfag på A-niveau samt eventuelt i ét yderligere A fag. 7. Eksamen / årsprøver Samlet skal du i løbet af de tre år uddannelsen varer op til 8 prøver samt lave et studieretningsprojekt (i 3. g). Derudover skal du til en prøve for hvert ekstra A-niveau fag du følger. Prøven efter grundforløbet, eventuelle interne årsprøver og terminsprøver er ikke medregnet heri. Alle prøver (både skriftlige og mundtlige) udtrækkes af undervisningsministeriet, dog således at alle elever aflægger mindst én prøve i fag med både skriftlig og mundtlig prøve. Alle skal aflægge mindst tre mundtlig og mindst tre skriftlige prøver. Nærmere bestemmelser om reglerne for eksamen, tilladte hjælpemidler etc. kan læses i lovgivningen eller i eksamensavisen som udgives når eksamensperioden nærmer sig g I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler der gælder for de forskellige fag.: Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Matematik C Samfundsfag C M (emneopgave) Todelt prøve i kendte opgaver M 1: Et kendt uv-forløb 2: Et ukendt bilagsmateriale 24 min. 24 min. Alle 24 min. 48 min. Alle Grundforløbet M - (portfolio) 20 min. Ingen Du skal endvidere til skriftlige årsprøver i dansk og engelsk g I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler der gælder for de forskellige fag. Fagene, du skal op i, bestemmes ved lodtrækning. Bemærk dog, at du vil komme til prøve i ENTEN erhvervscasen (2. g) ELLER det internationale område (3. g) ELLER eventuelt i begge fag (henholdsvis 2. og 3. g). Fag, der er vist med kursiv, angiver, at der i faget kan vælges mellem to (i matematik tre) forskellige eksamensformer. Den alternative måde er vist i gråtoner: Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Obligatoriske fag Virks.øk. B S 4 timer Alle Virks.øk. B M (traditionel) 30 min. 30 min. Alle Virks.øk. B M (kombi) Prøven er todelt 30 min. 30 min. Alle Afsætning B M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle Afsætning B M (kombi) 30 min. 30 min. Alle IØ B M 24 min. 48 min. Alle IØ B M 24 min. 24 timer Alle 7

9 Erhvervscase Valgfag (synopsis) M (case) 20 min. Ingen (48 timer til synopsis) Der gives alene en karakter for den mundtlige præstation Udarbejdet synopsis Der gives en samlet karakter Tysk B M Prøven er todelt 30 min. 24 timer / 30 min. Alle Matematik B S Prøven er todelt 1 time 3 timer Ingen hjælpemidler Alle hjælpemidler Matematik B M (emneopgave) Todelt prøve i kendte opgaver 30 min. 30 min. Alle Valgfag C M Se nærmere under punkt 7.3 Alle Samfundsfag B M (synopsis) 30 min. 24 timer (evt. i grupper) Alle Samfundsfag B M (synopsis) 30 min. 3 timer Alle (evt. i grupper) Note: (Kombi): Mundtlig prøve på baggrund af dels et sammenhængende undervisningsforløb, dels et ukendt tekstmateriale af 1-2 siders omfang. Eksamen er todelt. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to elementer. Du skal endvidere til skriftlige årsprøver i dine studieretningsfag på A-niveau g Alle prøver, både skriftlige og mundtlige, indgår i udtrækningen. I fag med både mundtlig og skriftlig eksamen skal du dog altid til eksamen (enten mundtligt og/eller skriftligt). I tabellen nedenfor er der en oversigt over alle dine mulige eksamensfag, sammen med en kort beskrivelse af de regler der gælder for de forskellige fag. Fag der er vist med kursiv angiver, at der i faget kan vælges mellem to (i matematik tre) forskellige eksamensformer den alternative måde i gråtone Fag Eks. form Eks. tid Forb.tid Hjælpemidler Obligatoriske fag Dansk A M 30 min. 60 min. Alle Dansk A S 6 timer Alle Engelsk A M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle Engelsk A M (forberedelse) 30 min. 24 timer Alle Engelsk A S Prøven er todelt 1 time 4 timer Ingen hjælpemidler Alle hjælpemidler Erhvervsret C M (traditionel) 30 min. 30 min. Alle Erhvervsret C M (kombi) 30 min. 30 min. Alle Det internationale område M (synopsis) 30 min. Ingen Udarbejdet synopsis. Der gives en samlet karakter. Samtidshist. B M 24 min. 48 min. Alle Samtidshist. B M (synopsis) 24 min. 24 timer Alle Der gives alene en karakter for den mundtlige præstation Studieretningsfag / valgfag IØ A S (traditionel) 5 timer Alle IØ A S (case) Prøven er todelt 1½ time 4 timer Gruppe Individuelt IØ A M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle IØ A M (synopsis) 30 min. 24 timer Alle Tysk A M 30 min. 24 timer/30 min. Alle Prøven er todelt Tysk A S 5 timer Alle Spansk A M Prøven er todelt 30 min. 24 timer/30 min. Alle Alle 8

10 Spansk A S 4 timer Alle VØ A M (traditionel) 30 min. 30 min. Alle VØ A M (kombi) 30 min. 30 min. Alle VØ A S 4 timer Alle Afsætning A M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle Afsætning A M (kombi) 30 min. 30 min. Alle Afsætning A S 4 timer Alle Matematik A Matematik A Prøven er todelt M (emneopgave) Todelt prøve i kendte opgaver S 30 min. 30 min. Alle 1 time 4 timer Finansiering C M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle Finansiering C M (kombi) 30 min. 30 min. Alle Innovation C M (projekt) 30 min. Ingen Kulturf. C M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle Kulturf. C M (kombi) 20 min. 40 min. Alle Markedskom. C M (traditionel) 30 min. 60 min. Alle Markedskom. C M (kombi) 30 min. 30 min. Alle Organisation C M (traditionel) 20 min. 40 min. Alle Organisation C M (kombi) 30 min. 30 min. Alle Psykologi C M (traditionel) 24 min. 24/48 min. Alle Psykologi C M (synopsis) 30 min. 24 timer Alle Ingen hjælpemidler Alle Note: (Kombi): Mundtlig prøve på baggrund af dels et af eksaminanden valgt sammenhængende undervisningsforløb, dels et ukendt tekstmateriale af 1-2 siders omfang. Eksamen er todelt. Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to elementer. 8. Generelle regler for skriftlig eksamen Du bedes inden eksamen læse nedenstående regler grundigt igennem, da skolen ved overtrædelse kan se sig nødsaget til at bortvise dig fra eksamen. Da det dels kan få alvorlige konsekvenser for dig, hvis du overtræder reglerne, og da der er tale om 'officielle' regler, er sprogbrugen her lidt mere formel. 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 45 minutter før prøvens begyndelse. 2. Mobiltelefoner må ikke medbringes i eksamenslokalet, heller ikke selv om de er slukkede, og skal således afleveres til tilsynet inden eksamen starter. 3. Egne USB-stik må ikke anvendes under eksamen. Noter og lignende skal derfor gemmes ned på computeren inden prøvens start. 4. Det er dit eget ansvar at huske at medbringe de tilladte hjælpemidler samt skriveredskaber, lineal, ordbøger, regnemaskine m.m. Skolen har ikke ekstraeksemplarer af hjælpemidlerne. 5. Alle udleverede papirer forsynes med navn, klasse eller holdbetegnelse, fag og eksamenstermin (ex: maj/juni 2012). Intet eksemplar af opgaven og intet af det udleverede papir må bringes ud af eksamenslokalet, så længe prøven varer. Den trykte opgavetekst kan udleveres efter prøvens afslutning. 6. En eksaminand må normalt ikke forlade lokalet, før han/hun har afleveret sin besvarelse. Skulle det alligevel være nødvendigt, skal vedkommende ledsages af en af de tilsynsførende. Henvendelsen sker ved håndsoprækning. 7. Eksaminander, der afleverer før prøvens afslutning, skal straks efter afleveringen af opgaven forlade eksamenslokalet. 8. Eksaminanderne må under prøven kun henvende sig til de tilsynsførende. Henvendelse sker ved håndsoprækning. 9. Det er eksaminandens eget ansvar, at det, der afleveres i omslaget til den tilsynsførende, er det, der skal bedømmes. Hvis en del af besvarelsen, der ønskes bedømt, foreligger i kladdeform, skal du forsyne forsiden af omslaget med 'Kladde ønskes bedømt' og lægge de pågældende kladdesider ind i omslaget. Eventuelt kladdepapir (der ikke ønskes bedømt) afleveres separat. Også kladdepapir skal være forsynet med navn. Bemærk at alt udleveret papir skal afleveres. 9

11 10. I de sidste 15 minutter før prøvens udløb må ingen elev forlade lokalet af hensyn til de elever, der endnu ikke er færdige med opgaven, og som derfor har krav på ubetinget ro. Du kan få udleveret din originale opgavebesvarelse, hvis du ønsker det. Det kan dog først ske, efter du har fået udleveret dit eksamensbevis og efter udløbet af klagefristen, uden at der er rejst en klagesag vedrørende besvarelsen Særligt vedr. internet til skriftlig dansk og engelsk Til eksaminerne i skriftlig dansk og engelsk vil der være fuld adgang til internettet. Ligesom ved enhver anden form for snyd, så vil snyd ved eksempelvis at hente tekster ned fra internettet og aflevere dem i dit navn blive betragtet som et brud på skolens eksamensreglement. Se afsnit 10 længere nede. Alle punkter i afsnit 8 gælder også for skriftlig dansk og engelsk. 9. Generelle regler for mundtlig eksamen / årsprøve 1. Kontoret udarbejder en plan for rækkefølgen til den mundtlige eksamination. Denne kan ses i Elevplan. 2. Du skal møde til mundtlig eksamination i god tid inden det anførte tidspunkt. Sørg for selv at medbringe de tilladte hjælpemidler. 3. Ved prøvens begyndelse udleveres spørgsmål og/eller eventuelle tekster. Forberedelsestiden anvendes til at udarbejde disposition og løsningsforslag eller efter lærerens nærmere anvisninger. 4. Faglæreren stiller under eksaminationen spørgsmålene. I forståelse med faglæreren kan censor stille supplerende spørgsmål. 5. Umiddelbart efter eksaminationens afslutning modtager du din karakter, der er fastsat efter drøftelse mellem censor og faglærer. 6. Tag hensyn til de elever der er til forberedelse eller eksamination! Undgå støjende eller på anden måde forstyrrende adfærd uden for eksamens- og forberedelseslokaler. 10. Overtrædelse af eksamensreglementet Hvis du under et prøveforløb overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise dig fra prøven. Din præstation ved prøven kan herefter ikke bedømmes. Såfremt bortvisning finder sted, er det først muligt igen at gå til eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. I mindre alvorlige sager kan skolen først give en advarsel. 11. Sygdom/fravær ved eksamen og årsprøver Bliver du syg, eller er du på anden måde uforskyldt forhindret i at gennemføre en prøve, kan du komme til sygeeksamen. Sygdommen skal være dokumenteret med en lægeerklæring. Andre særlige omstændigheder, der gør, at du ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Giv skolen besked telefonisk så hurtigt som muligt om dit eventuelle sygefravær til eksamen. Er der tale om forsinkelse, skal du omgående telefonere til skolen og meddele, hvornår du kan være til stede. Når du ankommer til skolen, skal du henvende dig til skolens kontor. 12. Beståelseskriterier Eksamen er bestået, når den vægtede sum af eksamenskaraktererne og årskaraktererne er mindst 2 gange summen af vægtene (eller med andre ord at dit gennemsnit er mindst 2,0). På eksamensbeviset angiver skolen dine fag og karakterer, herunder årskarakterer. Kun karakteren for det højeste niveau angives På eksamensbeviset beregnes 2 gennemsnit: 1. Et foreløbigt eksamensresultat, der beregnes som det vægtede gennemsnit af de karakterer, der optræder på eksamensbeviset. 2. Et eksamensresultat, der er det foreløbige eksamensresultat tillagt 3 % eller 6 % hvis du har flere end 4 fag på A-niveau 10

12 Eksamensresultaterne afrundes til nærmeste tal med 1 decimal. Der kan dog ikke rundes op til 2, Oprykning Ved skoleårets slutning vil skolen vurdere dit standpunkt og dit udbytte af undervisningen. Har du afsluttet skoleåret med mindst 2,0 i gennemsnit, og har du aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt afleveret de krævede skriftlige opgaver, har du krav på oprykning. Skolen kan nægte dig oprykning, hvis dit standpunkt ved skoleårets slutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering skønnes, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt. 14. Vægtning af karaktererne Reglerne for hvorledes de enkelte karakterer vægtes ser således ud: Generelt gælder det, at jo højere niveau du slutter et fag på, jo mere tæller karakteren. Afsluttende niveau: Niveau C Niveau B Niveau A Vægten 1 Vægten 1½ Vægten 2 For fag der afsluttes med mere end 1 karakter, deles vægten ligeligt mellem karaktererne. 15. Eksamensbeviset - et eksempel I bilag 1 og 2 kan du se et eksempel på dels udregningen af eksamensgennemsnittet, dels hvilke oplysninger der vil være med på det endelige eksamensbevis 16. Klageprocedure 16.1 Klage over eksamenskarakterer Hvis du vil klage over en eksamenskarakter gælder følgende procedure: Du kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer ved eksamen inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt dig. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre: - eksamensforløbet - de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål - bedømmelsen Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. Skolen træffer på grundlag heraf en afgørelse, som straks meddeles klageren. Afgørelsen kan være: - at der skal foretages en ny bedømmelse (ombedømmelse) - at der skal tilbydes eleven en ny prøve (omprøve), eller - at klagen afvises. Du skal være opmærksom på, at en eventuel omprøve eller en eventuel ombedømmelse som følge af en klage kan resultere i en lavere karakter, idet det er den ved omprøven / ombedømmelsen afgivne karakter der, bliver den gældende. Klager over skolens afgørelser i forhold til afviklingen af eksamen, kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest 2 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Skolen videresender klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse, som du får lov til at kommentere Klager over bedømmelsen ved en eksamen kan ikke indbringes for Undervisningsministeriet. 11

13 16.2 Klage over skolens pædagogiske afgørelser Hvis du vil klage over skolens pædagogiske afgørelser skal dette ske inden 2 uger efter du har modtaget afgørelsen. Du kan klage over: - juridiske spørgsmål (f.eks. om at nægte dig retten til at skifte valgfag) eller - skønsmæssige spørgsmål (f.eks. om skolen har skønnet rigtig ved en afgørelse af, om en syg elev opfylder betingelserne for at udstrække det 3-årige forløb til et 4-årigt forløb på grund af langvarig sygdom.) Klagen indgives til skolen, som videresender den til undervisningsministeriet. Klagen vedlægges skolens udtalelse, som klageren forinden har set til kommentering Klage over standpunktskarakterer Senest to uger efter offentliggørelsen af en standpunktskarakter kan du klage over karakteren. Start med at rette henvendelse til din lærer og bed om en begrundelse for karakteren enten mundtligt eller skriftligt. Hvis du herefter fortsat synes, at du er blevet forkert bedømt skal du sende en skriftlig klage til rektor, hvor du begrunder din klage. Rektor vil herefter sende klagen til den involverede lærer, som indenfor 8 dage skal svare skriftligt på din klage. Rektor vil herefter beslutte om: Klagen skal afvises Karakteren skal sættes op Karakteren skal sættes ned Rektor meddeler sin beslutning skriftligt til dig og den involverede lærer. Der er ikke umulighed for at anke afgørelsen. 17. Vedr. brug af IT ved skriftlig eksamen. I nogle af de skriftlige eksamensfag er der mulighed for at anvende IT til eksamen. Det drejer sig om følgende fag: Efter 2.g i fagene virksomhedsøkonomi B og i matematik B. Efter 3.g i fagene tysk A, spansk A, virksomhedsøkonomi A, afsætning A, international økonomi A og i matematik A. Vær opmærksom på at du ved eksamen i dansk A og engelsk A får en cd-rom med opgaven. Her er det således obligatorisk at bruge IT. Hvis du vælger at anvende IT til eksamen, skal du være vant til at arbejde med IT, dvs. du skal som oftest have afleveret dine opgavebesvarelser ved hjælp af IT. Der gælder følgende særlige vilkår for anvendelsen af IT ved eksamen: 1. For alle andre fag end dansk A og engelsk A er der tale om et tilbud, ikke en pligt. 2. Du skal anvende egen pc. Har du ikke selv en computer kan du låne en af skolen. Under eksamen er det tilladt at anvende de af skolen evt. indlagte elektroniske ordbøger, samt tekstbehandlingssystemets indbyggede stavekontrol og øvrige faciliteter. 3. Det er dit eget ansvar, at der løbende foretages lagring af opgaven. 4. Under prøven skal udskrivning foregå på følgende måde: - Inden udskrivning skal hver side forsynes med navn og maskinnummer. - Tilsynspersonalet afhenter udskriften til dig. 12

14 5. Ved prøvens afslutning sker udskrivning således: - Udskrivning kan foregå umiddelbart efter eksamensafslutningen. - Besvarelsen udskrives i 3 eksemplarer, der afleveres. - Den udskrevne besvarelse afhentes af tilsynspersonalet, der leverer det udskrevne til eleven. Alle elever skal blive på deres pladser, indtil alle har modtaget deres udskrifter, og har fået dem afleveret igen til tilsynet. 6. Der må under ingen omstændigheder udveksles oplysninger via IT-udstyret, hverken via nettet eller på anden måde. Det vil efter afslutningen på prøven blive undersøgt for hver enkelt maskine og bruger, om en sådan kommunikation har fundet sted. 7. Under prøven vil der være IT-kyndigt personale til stede, således at eventuelle tekniske vanskeligheder kan afhjælpes. Opstår der under eksamen strømsvigt eller andre tekniske problemer med IT udstyret, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsætter eksamen uden anvendelse af IT. 8. Overtrædelse af ovennævnte vilkår vil kunne medføre bortvisning fra eksamen. 13

15 Bilag 1: Eksempel på udregning af eksamensgennemsnit Årskarakter Prøvekarakter Fag Niveau Vægt Karakter V*K Vægt Karakter V*K Dansk A M Dansk A S Engelsk A M Engelsk A S Erhvervsret C M Afsætning A M Afsætning A S International økonomi A M International økonomi A S Tysk fortsætter B M 1, ,5 7 10,5 Matematik B M 0,75 7 5,25 Matematik B S 0,75 7 5,25 Samfundsfag C M Erhvervscase C Synopsis Internationale område C Synopsis Samtidshistorie B M 1,5 7 10, Kulturforståelse C M Psykologi C M Organisation C M Studieretningsprojekt , ,5 108,5 Studieretningsfag: Studieretningsprojekt: Afsætning A Int. økonomi A Kulturforståelse C Afsætning Summen af vægtene Summen af vægtene * karaktererne Summen af vægtene Summen af vægtene * karaktererne International økonomi Foreløbigt eksamensresultat: 7,6 [ Beregning: ( ,5)/(19,5+12,5) ] Eksamensresultat 7,6 Havde NN f.eks. haft et ekstra A fag, ville eksamensresultatet her blive forhøjet med 3 %. I så fald ville der her stå: 7,8 (7,6*1,03) 14

16 Bilag 2: Eksempel på et eksamensbevis Her kan du se, hvilke oplysninger der kommer til at stå på dit endelige eksamensbevis Navn: NN Cpr. nr.: ******-** Eksamen er afsluttet juni 2008 Årskarakter Prøvekarakter Fag Niveau Vægt Karakter ECTS Vægt Karakter ECTS Dansk A M 1 7 C Dansk A S 1 7 C 1 4 D Engelsk A M 1 4 D 1 7 C Engelsk A S 1 4 D 1 7 C Erhvervsret C M 1 10 B Afsætning A M 1 10 B 1 12 A Afsætning A S 1 10 B 1 10 B International økonomi A M 1 7 C 1 10 B International økonomi A S 1 7 C Tysk fortsætter B M 1,5 10 B 1,5 7 C Matematik B M 0,75 7 C Matematik B S 0,75 7 C Samfundsfag C M 1 7 C 1 7 C Erhvervscase C Synopsis 1 4 D 1 10 B Internationale område C Synopsis 1 2 E Samtidshistorie B M 1,5 7 C Kulturforståelse C M 1 7 C Psykologi C M 1 10 B Organisation C M 1 4 D 1 7 C Studieretningsprojekt A Studieretningsfag: Studieretningsprojekt: Afsætning A, international økonomi A, kulturforståelse C Afsætning, international økonomi Foreløbigt eksamensresultat: 7,6 Eksamensresultat 7,6 15

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere