Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Regional kontaktperson HR Specialkonsulent Irene Christensen 24. februar 2016

2 Tlf Indhold 1. Indledning Præsentation af Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Psykiatriens vision Psykiatriens teoretiske reference Udrednings- og behandlingsret i Psykiatrien Forskning Vejledere og disse ansvars Ansvarsfordeling Ansvarsområde i introduktionsuddannelsen Ansvarsområder i hoveduddannelsen Uddannelsessøgende og uddannelsesansvarlig Beskrivelse af uddannelsesforløbene Overordnede krav til uddannelsesforløbet Kompetenceudvikling Progression i uddannelsesforløbet Vejledning og supervision Læringsmetoder Vurdering og evaluering af kompetencer Forløbsbeskrivelser Forløb Forløb Øvrige informationer

3 1. Indledning I henhold til Bekendtgørelsen af 25/ fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri påhviler det de fem regioner i Danmark at sikre at psykologer, gennem en psykologfaglig videreuddannelse på videnskabeligt grundlag, opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder indenfor sundhedssektoren i hhv. børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri (jf. 1). Specialuddannelsen har som hovedformål at udvide og styrke udrednings- og behandlingskapaciteten, så flere patienter kan blive behandlet med høj faglig kvalitet (En ny uddannelse i psykiatri, Danske Regioner, marts 2009). Specialuddannelsen er en fireårige videreuddannelse af psykologer, der har opnået autorisation. I Psykiatrien Region Sjælland udbydes uddannelsen i psykiatri i de tre almenpsykiatriske afdelinger Psykiatrien Syd, Psykiatrien Vest og i Psykiatrien Øst. Specialuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri er forankret ét sted nemlig i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, der dækker specialet i hele Region Sjælland. Psykiatriens organisering kan ses i nedenstående diagram. I det følgende vil børne- og ungdomspsykiatrien blive præsenteret. 3

4 2. Præsentation af Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland er pr. 1. januar 2016 organiseret i: 4 børne- og ungdomspsykiatriske klinikker beliggende i Holbæk (1), Roskilde (2) og Næstved (1). 1 klinik for psykoterapi og selvmordsforebyggelse samt 1 klinik for spiseforstyrrelse. 1 ungdomspsykiatrisk døgnafsnit beliggende i Roskilde med 20 ungdomspsykiatriske sengepladser. Afsnittet er opdelt i to teams. 1 børnepsykiatrisk døgnafsnit beliggende i samme bygning som det ungdomspsykiatriske døgnafsnit. De to døgnafsnit har hver sin kliniske ledelse. Huset blev indviet i november 2012 og er skræddersyet til børne- og ungdomspsykiatrisk behandling. Huset understreger med sin helhed, at den enkelte bruger i huset, patienter, pårørende såvel som medarbejder modtage i en værdig ramme, som et værdifuldt individ. Center for Spiseforstyrrelse, der rummer døgnafsnit og klinik har 11 pladser og er beliggende i Roskilde tæt ved de øvrige døgnafsnit. Begge enheder retter sig mod behandling af spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne. Det generelle billede af de bygninger, som børne- og ungdomspsykiatrien råder over er, at de er velindrettede, med tanke for den udredning, behandling og omsorg, der skal foregå. I Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri har ca. 315 ansatte og har samlet set en sengekapacitet på 30. 4

5 Administrativ enhed: Der er lokale afsnitsledelser på de ovennævnte geografier. Afdelingsledelsen og administration er placeret i Roskilde. Funktioner Undersøgelses- og behandlingstilbud: Døgnindlæggelse tilbydes de børn og unge, der ikke kan udredes og behandles tilstrækkeligt i ambulant regi. I døgnafsnittene arbejdes med udredning og behandling i en miljøterapeutisk organisering og der er mulighed for skærmning og intensiv behandling. I tilknytning til udskrivelse gives mulighed for efterambulant opfølgning. Endvidere er der et kontinuerligt samarbejde mellem døgnafsnittene og klinikker ved såvel indlæggelse som udskrivelse. Det forekommer, at der også varetages ambulant udredning/behandling. De fire almen børne- og ungdomspsykiatriske klinikker modtager børn og unge, der henvises fra egen læge, forvaltninger eller speciallæger, og de visiteres via Psykiatriens centrale visitationsenhed. Klinikkerne udreder og behandler alle visiterede børn og unge med mistanke om psykiatrisk lidelse indenfor ICD10. Center for spiseforstyrrelser er opdelt i en klinik og et døgnafsnit. Døgnafsnittet har 11 sengepladser. Centret modtager børn, unge og voksne med moderat til svær spiseforstyrrelse. Patienter med svær spiseforstyrrelse kan indlægges. Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri har den psykiatriske tilsynsfunktion på Regionens somatiske sygehuse primært i relation til dobbeltindlæggelser. Klinik for psykoterapi og selvmordsforebyggelse har til formål at understøtte uddannelseslæger i deres obligatoriske psykoterapeutiske uddannelse samt at understøtte det psykoterapeutiske arbejde i hele Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Klinikken har endvidere nogle terapeutiske forløb med patienter, der kan henvises fra klinikkerne. Desuden en selvstændig funktion for selvmordsforebyggelse. Relevans for uddannelse af specialpsykologer Antal medarbejdere udmøntet på relevante faggrupper for specialpsykologuddannelsen primo speciallæger. Dertil yngre læger i hoveduddannelse til børne- og ungdomspsykiatri samt læger i I-stillinger. 42 psykologer. 5 specialpsykologer, som er ansat i stillinger som specialpsykolog heraf 1 med ledelsesfunktion samt 10 psykologer i uddannelsesstillinger til specialpsykologer. Endvidere er der ansat en række andre faggrupper: sygeplejersker, specialuddannede sygeplejersker, socialrådgivere, diætister, kok, økonoma, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter social- og sundhedsassistenter samt administrativt personale. Undervisning og supervision Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri har en række forpligtelser og tilbud ift. undervisnings- og supervision. Der er etableret såvel monofaglige som tværfaglige kontinuerlige møder med fokus på ny læring og supervision. Endvidere varetages praktikforløb fra Syddansk Universitet for psykologer samt undervisning af yngre læger, medicinstuderende og autorisationsforløb for psykologer, der endnu ikke er autoriserede. Hertil et antal årlige forløb for sygeplejestuderende. 5

6 3. Psykiatriens vision Mennesker og muligheder psykiatri med relationer Psykiatrien Region Sjælland vil: Basere behandling på relationer, evidens og patientens ressourcer Sikre sammenhæng i indsatsen, internt og mellem sektorer Fremtidssikre behandlingen via forskning, kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling Tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere Generelt for Psykiatrien er gældende, at der er et tæt samarbejde med pårørende, kommuner, praktiserende læger m.fl. Psykiatrien har ligeledes et samarbejde med tidligere eller nuværende brugere af Psykiatrien. Dette samarbejde er forankret i Psykiatriens bruger- og pårørendepanel. 4. Psykiatriens teoretiske reference Jf. evidensforskningen arbejdes der behandlingsmæssigt og psykoterapeutisk i Region Sjælland med flere teoretiske referencerammer psykodynamisk, kognitivt og eksistentielt, og de heraf afledte metoder eksempelvis MBT, DAT, ACT. Der arbejdes målrettet i det relationelle felt og med inddragelse af netværk. 5. Udrednings- og behandlingsret i Psykiatrien Borgere (voksne / børn- og unge) der er henvist til Psykiatrien har ret til at blive udredt eller komme direkte i behandling inden for 30 dage efter henvisningen er modtaget, forudsat at der er tale om en psykiatrisk problemstilling. 6. Forskning Region Sjælland har en aktiv forskningsenhed med flere ph.d. studerende, post.doc ere, lektorer, som er forankret i det kliniske arbejde. Enheden er ledet af en professor, som sikrer en løbende faglig udvikling med udgangspunkt i nyeste forskning. Regionens forskningsenhed bidrager med vejledning i relation til det forskningsprojekt alle specialpsykologstuderende skal gennemføre. Forskningsprojektet udføres på 1. og 2. år på H-forløbet i forbindelse med afvikling af forskningskurset. Projektet skal være afsluttet senest ved forskningsmodulets afslutning. Forskningsenheden arrangerer forskningscafeer og seminarer for hele personalet. Til Forskningsenheden er tilknyttet IPTP (Institut for Personligheds Teori og Psykopatologi), der udbyder kurser i undersøgelses og behandlingsmetoder. Læs mere om Forskningsenheden på 7. Vejledere og disse ansvars Den uddannelsesansvarlige psykolog har det overordnede ansvar for det samlede uddannelsesforløb (blok 1-4), herunder at sikre sammenhæng mellem forskellige afsnit. Den uddannelsesansvarlige psykolog sørger for at de uddannelsessøgende psykologer får tildelt en hovedvejleder, som er senior i forhold til den uddannelsessøgende. Vejlederen har ansvaret for den praktiske gennemførelse af uddannelsesforløb. Den uddannelsesansvarlige psykolog kan delegere evaluering og attestering af enkeltkompetencer 6

7 til andre psykologer eller speciallæger. Endvidere har den uddannelsesansvarlige overlæge på uddannelsesstedet kendskab til specialpsykologuddannelsen. Psykologer på 3. år i uddannelsen kan vejlede psykologer på introduktionsåret. Vejlederopgaven kan endvidere varetages af seniorpsykologer dvs. erfarne psykologer, der er autoriserede og har været længere i Psykiatrien end psykologen under uddannelse. Det tilstræbes at alle psykologer, der skal varetage vejledningsopgaven, deltager på vejlederkursus, der udbydes i Region Sjælland. Nedenfor ses en skematisk fremstilling af de involveredes opgaver og ansvarsområder. Funktionsområder Uddannelsesansvarlig psykolog Hovedvejledere Daglige vejledere Den uddannelsessøgende Uddannelsesprogram Uddannelsesplan Udarbejde Være fortrolig med Kende Være fortrolig med Sikre at der udarbejdes Medvirke til udarbejdelse Kende individuel uddannelsesplan af indivi- i samarbejde med duel uddannelsesplan. den uddannelsessøgende psykolog. Godkende og sikre gennemførelse af den individuelle uddannelsesplan. Medvirke til at sikre gennemførelse og løbende justering af uddannelsesplanen. Udarbejde uddannelsesplan herunder eventuelle løbende justeringer og fremlægge dem for den uddannelsesansvarlige og hovedvejleder til godkendelse. Foretage nødvendige justeringer i uddannelsesplanen og drøfte det med den uddannelsessøgende psykolog ift. opnåelse af målbeskrivelsen. Indgå samarbejdsaftaler med andre afdelinger. Introduktionsprogram Introduktion til den nyansatte herunder tilrettelægge formaliseret undervisning, som varetages af læger og psykologer. Medvirke Deltage Klinisk vejledning Tildeling af hovedvejleder. Sikre god overlevering ved skift af daglig vejleder. Yde kontinuerlig klinisk vejledning af min. 1 times varighed pr. uge. Forberede og fremlægge materiale til vejledning af relevans for den aktuelle uddannelsesplan. Iværksætte løbende dialog med vejleder ift. de enkelte uddannelsesforløb evt. med deltagelse af den uddannelsessøgende psykolog efter behov. Skal løbende opsøge vejledning hos tildelte vejledere ift. specifikke opgaver. Evaluering af den uddannelsessøgende Overordnet ansvar for gennemførelse af introduktions-, justeringsog evalueringssamtaler. Inddrage den uddannelsesansvarlige psykolog ved uhensigtsmæssige forløb. Evaluere og attestere kompetencer (efter delegation fra hovedvejleder) Indsamle, forberede og fremlægge materiale til evaluering. Sikre inddragelse af kolleger i den løbende vejledning. Evaluere og attestere kompetencer. 7

8 Sikre af de opnåede kompetencer løbende bliver attesteret. Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i samarbejde med Afdelingsledelsen. Varetage forhold vedr. 360 graders evaluering. Inddrage kolleger i den løbende vejledning. Løbende feedback til Afdelingsledelsen. Evaluering af uddannelsen Sikre evaluering af uddannelsen. Sikre uddannelsens fortsatte fremdrift. Deltage i det årlige evalueringsmøder med den uddannelsesansvarlige psykolog. Deltage i det årlige evalueringsmøder med den uddannelsesansvarlige psykolog. Give feedback til den uddannelsesansvarlige og/eller hovedvejleder. Løbende feedback til afdelingsledelsen. Afholde 1 årligt evalueringsmøder med den/de daglige vejledere. 7.1 Ansvarsfordeling Ansvarsområde i introduktionsuddannelsen Den uddannelsessøgende psykolog får uddelegeret ansvar fra afsnittets overlæge til at: Planlægge patientforløb Afvikle patientsamtaler og udskrivningssamtaler Opgaver i introduktionsuddannelsen: Optage psykopatologisk anamnese Foretage symptombeskrivelse Indgå med bud på diagnostiske problemstillinger Planlægge patientforløb i samarbejde med afsnitspersonale Bidrage til behandlingsplan Udføre (neuro)psykologisk undersøgelse Udføre psykologisk behandling Udføre psykoedukation Varetage supervision af miljøterapeutisk arbejde Varetage tværfagligt samarbejde Formidle faglig viden Undervise kolleger Ansvarsområder i hoveduddannelsen Den uddannelsessøgende psykolog får uddelegeret ansvar fra afsnittets overlæge til: Planlægning af patientforløb Selvstændigt forestå kvalitetsudvikling Psykologen forventes selv at være opsøgende i forhold til øvrige psykologopgaver. Opgaver i hoveduddannelsen: Varetage diagnostisk udredning Kunne udføre relevante undersøgelser med interviews, ratingscales, neuropsykologiske tests og projektive tests Udarbejde behandlingsplaner 8

9 Forestå relevant psykologisk behandling Vurdere behov for lægelig vurdering Redegøre for principper i biomedicinsk behandling Udføre psykoterapi Foretage socialpsykiatrisk behovsvurdering Udføre krisebehandling Bidrage til mentalobservation med psykologisk undersøgelse Udføre konsulent og supervisionsopgaver Formidle vurderinger, udredninger og behandlingsforslag Udøve tværfagligt samarbejde Undervise kolleger, tværfagligt personale og andre efter aftale Gennemføre forskningsprojekt Uddannelsessøgende og uddannelsesansvarlig Det er den uddannelsesansvarlige specialpsykologs ansvar at vurdere den uddannelsessøgendes kompetenceniveau i relation til det samlede uddannelsesforløb. Den uddannelsessøgende psykolog har ansvaret for egen læring og kompetenceudvikling herunder at udarbejde en uddannelsesplan for det pågældende uddannelsesår i samarbejde med den uddannelsesansvarlige specialpsykolog. Hver uddannelsessøgende får udleveret en logbog, hvor gennemførelsen af uddannelsesplanens/målbeskrivelsens enkelte elementer samt tilegnelsens af de krævede kompetencer dokumenteres. Det er den uddannelsessøgendes eget ansvar at føre logbog og dermed sørge for at få de enkelte kompetencer evalueret, godkendt og attesteret af vejleder/uddannelsesansvarlig psykolog. Den uddannelsessøgende psykolog kan selvstændigt varetage arbejdsfunktioner, som den pågældende, efter konkret vurdering i henhold til målbeskrivelsen for specialpsykologuddannelsen, uddannelsesprogrammet og logbogen, har opnået kompetence til. 8. Beskrivelse af uddannelsesforløbene 8.1 Overordnede krav til uddannelsesforløbet Sundhedsstyrelsens godkendte målbeskrivelser for henholdsvis introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen udgør sammen med det godkendte uddannelsesprogram grundlag for uddannelsesforløbet. Den uddannelsessøgende psykolog skal under det samlede uddannelsesforløb opnå erfaring med undersøgelse, diagnostik og psykologisk behandling inden for de vigtigste hovedafsnit af ICD 10 s psykiatriske diagnoser med relevans for voksne. 8.2 Kompetenceudvikling De kompetencer der skal erhverves i introduktionsuddannelsen er en forudsætning for de kompetencer der skal tilegnes i hoveduddannelsen. Beskrivelse af samtlige mål findes i målbeskrivelsen for psykiatri se Der skelnes mellem tre former for kompetencevurdering: den obligatoriske, hvor en kompetence skal opnås på et bestemt tidspunkt i uddannelsesforløbet den valgfri, hvor det er op til uddannelsesstedet at vurdere, hvornår i uddannelsesforløbet det er passende at kompetencen opnås den niveaudelte, hvor kompetencen gentagne gange skal opnås på forskellige niveauer, godkendes og attesteres. 9

10 Kompetencer der tilegnes gennem deltagelse i kurser skal typisk opnås på et bestemt tidspunkt i uddannelsesforløbet. I de fleste tilfælde vil det være op til det enkelte uddannelsessted at vurdere, hvornår i uddannelsesforløbet, det er passende at sikre den enkelte kompetences opnåelse. Der er nogle hovedtræk i relation til tilegnelse af de kompetencer, der gentagne gange i hele uddannelsesforløbet skal opnås på forskellige niveauer. Det tilstræbes således, at de målbeskrevne kompetencer, der relaterer sig til patientforløb med de mindst komplekse problemstillinger, tilegnes i første del af uddannelsen, og at kompleksiteten øges i takt med uddannelsesforløbets progression. Der er tale om principper og retningslinjer, og undtagelser kan af praktisk grunde forekomme. På introduktionsuddannelsen arbejder den uddannelsessøgende psykolog under tæt vejledning og supervision. Fokus er det kliniske arbejde. Der introduceres bredt til psykiatrien. På hoveduddannelsens 1. år er fokus stadig det kliniske arbejde, men psykologens kompetencer er blevet styrket, således at det kliniske arbejde kan foregå mere selvstændigt. I løbet af hoveduddannelsens andet år forventes psykologen, at have stiftet bekendtskab med alle relevante diagnosekategorier. Psykologen kan nu bruge sine kompetencer på mere indirekte patientarbejde også. Det gælder deltagelse i visitation, lokale udvalgs- og arbejdsgrupper. I løbet af hoveduddannelsens tredje år har psykologen opnået kompetence til at arbejde selvstændigt med psykologiske undersøgelser og behandling med de fleste psykiatriske problemstillinger. Psykologen er i stand til at analysere henvisninger eller problemstillinger og planlægge undersøgelses- og behandlingsforløb og konkludere både overfor patienten og samarbejdspartnere. Psykologen er på nuværende tidspunkt i stand til at foretage diagnostisk udredning. Psykologen er nu også i stand til at yde konsulentbistand til eksterne samarbejdspartnere, deltage i regionale arbejdsgrupper og forebyggelsesarbejde. Psykologen kan varetage delegerede ledelsesopgaver, som ledelse af behandlingskonferencer, netværksmøder og kvalitetssikringsopgaver. En specialpsykolog i psykiatri skal ifølge målbeskrivelsen for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri kunne varetage de syv psykologroller: psykologisk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Kompetencerne for hver rolle er anført i målbeskrivelsen se Progression i uddannelsesforløbet Ved skift mellem funktionsområder skal det sikres, at alle kompetencer i det pågældende delforløb - jf. uddannelsesplanen - er opnået og godkendt, inden den uddannelsessøgende psykolog påbegynder næste delforløb. Der skal ske overlevering om status for uddannelsesforløbet fra et funktionsområde til det næste. Opnåede kompetencer attesteres i psykologens logbog af vejlederen. Den samlede uddannelse på hvert enkelt uddannelsessted samt attestation for tidsmæssig gennemførte delforløb, skal godkendes af den uddannelsesansvarlige specialpsykolog. Ændringer i hvilke blokke, der er ansvarlige for tilegnelser i målbeskrivelsen kan kun ske efter aftale mellem de pågældende funktionsområder initieret af den uddannelsesansvarlige. Større ændringer skal meddeles til Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen. 8.4 Vejledning og supervision Faglig vejledning Faglig vejledning omfatter alle opgaver i klinikken, der er knyttet til konkrete situationer og arbejdsopgaver. Faglig vejledning vil typisk være rådgivning af den uddannelsessøgende eller som sidemandsoplæring. I hver blok gennem hele uddannelsesforløbet 10

11 tilknyttes den uddannelsessøgende psykolog en daglig vejleder, som forestår den løbende faglige vejledning i forhold til de kliniske opgaver. Den faglige vejledning tilrettelægges i forhold til opgaverne og målbeskrivelsen. Vejledningen må til enhver tid tilrettelægges under hensyntagen til den nødvendige prioritering af akutarbejdet. Attestering af kompetencer i logbogen foregår primært ved uddannelsesansvarlig specialpsykolog, men kan uddelegeres til de daglige vejleder. Supervisionsgrupper og lignende tilbud kan indgå som en del af den faglige vejledning. Supervision Supervision foregår som formaliserede, planlagte møder, hvor der arbejdes målrettet mod, at den uddannelsessøgende, der modtager supervision opnår et refleksionsniveau i forhold til eget arbejde og læring. Supervision er en lærende proces baseret på gensidig refleksion og teoretisk forståelse. Supervisor vil typisk være en specialpsykolog eller en senior autoriseret psykolog. Supervision kan også varetages af ekstern supervisor evt. fra anden afdeling i psykiatrien. Deltagelse i supervisionsgrupper og lignende tilbud på uddannelsesstedet kan indgå som en del af den samlede supervision/faglige vejledning. Det tilstræbes, at der i gennemsnit sammenlagt ydes en times supervision/faglig vejledning om ugen i gennem hele uddannelsesforløbet. Her planlægges og justeres kompetenceudvikling. 8.5 Læringsmetoder Af målbeskrivelsen for specialpsykologuddannelsen i psykiatri fremgår læringsmetoder. Nedenstående er en oversigt over hvad disse metoder nærmere indeholder. Klinisk arbejde Ved klinisk arbejde som læringsmetode forstås enten mesterlære eller sidemandsoplæring og klinisk arbejde under supervision. Ved mesterlæren er der ikke adskillelse mellem læring og anvendelse af det lærte. Mesterlæren foregår gennem deltagelse i det praktiske arbejde i alle forløb under uddannelsen efter nærmere aftale. Der er således tale om imitation af en mere erfaren kollega. Klinisk arbejde under supervision bygger på en kombination af supervision og udførelse af det praktiske arbejde. Fokuserede ophold Formålet med et fokuseret ophold er at give mulighed for korterevarende ophold på klinikker, der dækker arbejdsmetoder som den uddannelsessøgende psykolog ellers ikke ville opnå erfaring med gennem ansættelse i introduktions- og hoveduddannelse. Det vil afhænge af de enkelte afsnits funktionsområder, hvilke fokuserede ophold der vil være behov for og mulighed for at tilbyde udenfor egen afdeling. Den uddannelsessøgende modtager vejledning i det område, hvor det fokuserede ophold gennemføres. Selvstudium Den uddannelsessøgende psykolog har ansvar for egen læring. Selvstudium er derfor også en metode til læring og indebærer, at den enkelte uddannelsessøgende psykolog tager initiativ til at definere sine behov, formuler læringsmål, identificerer ressourcer og selv vurderer resultaterne. Registrering af læste artikler, litteratursøgning, arbejde med IT-programmer etc. kan vedlægges logbogen som bilag. Selvstudium indgår som læringsmetode for alle kompetencer. Undervisning Undervisning af andre er relevant. Planlægning kan ske sammen med vejleder eller anden seniorpsykolog. Undervisningen kan omfatte andre psykologer, personalegrupper, patienter og pårørende. Der er mulighed for at fremlægge litteratur i fora, der primært retter sig mod psykologer og læger. Dette giver mulighed for at drøfte videnskabelige problemer i en klinisk sammenhæng. 11

12 Administrative opgaver Heri indgår registreringer af ydelser, talegenkendelse eller digital diktering. Herudover udarbejdelse af relevant patientinformationsmateriale, instrukser o.a. Forskningstræning Formålet med forskningstræningen er at træne rollen som akademiker og som professionel. Den uddannelsessøgende psykolog skal efter endt forskningstræning være i stand til at: anvende forskningsbaseret viden til udarbejdelse af opgave, kliniske vejledninger, instrukser, procedurevejledninger mv. redegøre for teori om forskningsmetode identificere forskningsrelevante områder, formulere hypoteser og udarbejde projektbeskrivelser kunne medvirke til at indføre ny viden i daglig praksis kunne erhverve, vedligeholde og anvende ny viden, herunder videnskabsteori 8.6 Vurdering og evaluering af kompetencer I målbeskrivelsen er beskrevet en række vurderingsstrategier som uddybes i det følgende. Struktureret kollegial bedømmelse Ved struktureret bedømmelse forstås den adfærd den uddannelsessøgende psykolog udviser under udførelse af det daglige arbejde. Det er en forudsætning, at arbejdet tilrettelægges således, at vejleder og/eller kolleger kan observere den uddannelsessøgende i udførelsen af arbejdsopgaver. Struktureret kollegial bedømmelse bør også anvendes som element i læringsmetoderne, idet det giver mulighed for vejledende feedback. Audit på journalmaterialer Ved audit forstås en struktureret bedømmelse af skriftligt materiale udarbejdet som led i den uddannelsessøgende psykologs daglige arbejde. Bedømmelsen sker ved vejlederen. Den uddannelsessøgende indsamler det nødvendige antal journaler, epikriser mv. til brug for audit. Det vil således være de journaler, epikriser mv., som den uddannelsessøgende anser for at være de bedst egnede til at præsentere ved en evaluering. Kriterierne der indgår ved bedømmelsen kan være anamnesens grundighed, fuldstændighed af den psykopatologiske undersøgelse, kvalitet af diagnostiske overvejelser, hvilke behandlingstiltage der foreslås mv. Til brug for audit team udarbejdes en simpel skala til bedømmelse, f.eks. fuldt professionelt, tilfredsstillende, ikke tilfredsstillende, ikke udført. Dette gøres for at sikre reliabiliteten. Vejledersamtaler Vejledersamtaler kan indgå i uddannelsesforløbet både som læringsmetode og vurderingsstrategi. Den uddannelsesansvarlige specialpsykolog har ansvaret for, i samarbejde med vejleder, at sikre den uddannelsessøgende psykologs tilegnelse af målbeskrivelsens kompetencer. Det sker bl.a. ved at gennemføre introduktions-, justerings- og evalueringssamtaler. Samtalerne dokumenteres i den uddannelsessøgendes portefølje. Hver blok gennem hele uddannelsen indledes med en introduktionssamtale. Formålet er at fastslå den uddannelsessøgende psykologs kompetenceniveau og udarbejde en individuel uddannelsesplan inden for rammerne af målbeskrivelsen. Uddannelsesplanen tager hensyn til det hidtidige uddannelsesforløb og den uddannelsessøgendes særlige interesser. På baggrund af samtalen udarbejder den uddannelsessøgende psykolog i samarbejde med vejleder/ den uddannelsesansvarlig specialpsykolog en specifik uddannelsesplan for det kommende forløb. 12

13 Justeringssamtalen gennemføres halvvejs i forløbet. Samtalen tager udgangspunkt i den tidligere udarbejdede uddannelsesplan, tilbagemeldinger fra vejleder samt den uddannelsessøgendes logbog. På baggrund af samtalen kan uddannelsesplanen revideres. Slutevalueringssamtalen gennemføres hen imod slutningen af opholdet. Der gøres status i forhold til uddannelsesplanen og målbeskrivelsen. Formålet er at afgøre, om den uddannelsessøgende psykolog har opnået tilfredsstillende kompetenceudvikling i forhold til målbeskrivelsen. Uddannelsesplanen samt reviderede versioner godkendes og underskrives af den uddannelsesansvarlige specialpsykolog. Der gennemføres introduktions-, justerings- og evalueringssamtale hvert år svarende til hver blok i uddannelsesforløbet. Det kan være nødvendigt at afholde flere justeringssamtaler inden for en blok, hvis det konkret vurderes, at der er behov for en nøjere opfølgning på den uddannelsessøgendes kompetenceudvikling. 360-graders evaluering/kollegial vurdering En 360-graders evaluering vil kunne indgå som vurderingsstrategi inden for kompetencerne samarbejder, kommunikator og leder/administrator. Metoden egner sig til bedømmelse af den uddannelsessøgende psykologs adfærd i systemet med henblik på at bedømme kompetencer, som evne til at arbejde i forskellige funktioner, samarbejde, kommunikation med systemet m.v. Fordelen er at der samles information ind fra mange personer med forskellige funktioner i systemet. Vurderingen sker her også ud fra en bedømmelsesskala. Bedømmelsen danner baggrund for vejledersamtaler, hvor den uddannelsessøgendes stærke og svage sider drøftes. Godkendte kurser Tilfredsstillende gennemførelse af kurser attesteres af kursusleder. Kursusbeviser indgår i porteføljen. En separat oversigt over de kurser der indgår i uddannelsen findes sammen med målbeskrivelsen se 9. Forløbsbeskrivelser Introduktionsuddannelsen (blok 1) består af et samlet forløb af 12 måneders varighed. Hoveduddannelsen er sammensat af tre blokke (blok 2, 3 og 4) og er forskelligt sammensat. Dog indgår der for alle forløb ophold på ungdomspsykiatrisk døgnafsnit minimum 1 år samt et fokuseret ophold i voksenpsykiatrien og ved små- og spædbørnspsykiatri. Dette beskrives i den uddannelsessøgendes individuelle uddannelsesplan. I hele uddannelsesforløbet er det muligt at bytte om på rækkefølgen af blokkene, såfremt det tilrettelægges inden for de angivne rammer under hensyn til driften, målbeskrivelsen, den uddannelsessøgende psykologs ønsker samt uddannelsesstedets forhold. Dette fastlægges i så fald i den uddannelsessøgendes individuelle uddannelsesplan. 13

14 9.1 Forløb 1 Forløb 1 Introduktionsuddannelsen Hoveduddannelsen år 1. år Blok 1 Blok 2 Blok 2 Blok 3 Blok 4 12 måneder 6 måneder 6 måneder 12 måned 12 måneder Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, Næstved (fokus på børn) Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, Roskilde (fokus på unge) Center for Spiseforstyrrelser, Roskilde Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit 1 mdr. fokuseret ophold i voksenpsykiatri Forskningsprojekt opstartes Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, Roskilde 1 uges fokuseret ophold små- og spædbørn udredning/behandling Diagnosegrupper F F 64.2 F F F F F F F F 50 samt andre relevante F F F F Særlig vægt på manglende diagnosegrupper 9.2 Forløb 2 Forløb 2 Introduktionsuddannelsen Hoveduddannelsen år 1. år Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 3 Blok 4 12 måneder 12 måneder 6 måneder 6 måneder 12 måneder Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, Roskilde (fokus på børn)almenpsykiatrisk afsnit Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, Holbæk (fokus på unge) Center for spiseforstyrrelser, Roskilde Forskningsprojekt opstartes Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, Roskilde (fokus på børn) 1 uges fokuseret ophold små- og spædbørn udredning/behandling Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit 1 mdr. fokuseret ophold i voksenpsykiatri Diagnosegrupper F F 64.2 F F F F F F F F 50 samt andre relevante F F 64.2 F F F F F F

15 10. Øvrige informationer Sekretariatet for Specialuddannelsen har samlet en række informationer om uddannelsen på Her kan du bl.a. finde information om uddannelsens organisering, målbeskrivelser for uddannelsen i hhv. psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, diverse retningslinjer, stillingsopslag, uddannelsesprogrammer m.v. På kan du finde oplysninger om Psykiatrien. 15

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Afdeling for Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Vest Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Regional kontaktperson HR Specialkonsulent Irene Christensen Tlf. 54672414 e-mail ici@regionsjaelland.dk Dato 11. november 2015 Indhold

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Nordsjælland 01.10.2013 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning December 2014 indleder vi uddannelsesmæssigt et nyt kapitel i Regionspsykiatrien Horsens med ansættelsen af to psykologer,

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 3 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Hvidovre 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 7 Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Frederiksberg 01.12.2012 1

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 2 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Ballerup 01.12.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center afdeling Hillerød 22.

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb: 6a, b og c Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 5 a og b Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup

Læs mere

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri

Bilag 1b: Kompetenceskema for hoveduddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 2: Lukket/intensivt afsnit/akutmodtagelse/psykiatrisk skadestue BLOK 3: Ambulatorium/distriktspsykiatrisk center og/eller dagenhed for ikke-psykotiske lidelser BLOK 4: Fokuseret ophold i BUP samt

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 4 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center København 01.12.2012

Læs mere

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri

Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri 1 Logbog for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Juli 2011 2 Indhold: 1. Vejledning til logbogen s. 3 2. Logbog for introduktionsuddannelsen s. 5 3. Logbog for hoveduddannelsen s. 12 3 1. Vejledning

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens

Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens Uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, Regionspsykiatrien Horsens 1 Indledning Denne version af uddannelsesprogrammet er udarbejdet februar 2015, efter vi i december 2014 indledte et uddannelsesmæssigt

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Uddannelsesprogram: Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Psykiatrisk Center Ballerup Udarbejdet af chefpsykolog og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Region Hovedstadens Psykiatri. Introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Introduktions- og hoveduddannelsesforløb Forløb 1 a og b Uddannelsessted: Psykiatrisk Center Amager 01.1.2017 1 Indhold

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov

UDDANNELSESPROGRAM. for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri. Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov UDDANNELSESPROGRAM for uddannelsen til specialpsykolog i psykiatri Afdeling Q, AUH Risskov Afdeling P, AUH Risskov Afdeling R, AUH Risskov Udarbejdet i samarbejde mellem de kliniske afdelinger Q, P og

Læs mere

! " " " # # " "$% & "" "' ($ # " "$% & "" "'

!    # #  $% &  ' ($ #  $% &  ' Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri - baseret på de 7 psykologroller Ifølge Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri 1 er specialpsykologen

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi Bilag 1 Kompetenceskema for introduktionsuddannelsen Tilføjelser skrevet med kursiv i vurderingsstrategi er supplerende uddybninger Specialpsykologuddannelsen i psykiatri BLOK 1: INTRODUKTIONSUDDANNELSEN

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrien i Haderslev og Augustenborg arbejder frem mod sammenlægning af afdelingerne

Læs mere

Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri

Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykolog-uddannelsen i Psykiatri Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Vest Gl. Landevej 61 7400 Herning Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 2.0 Organiseringen af

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital

i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatriske Sygehus Århus Universitetshospital Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Nordjylland ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion er en fagligt bredt funderet afdeling,

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland

Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland Specialpsykologer i Psykiatrien Region Sjælland frem mod år 2020 Forord... 3 Strukturen omkring uddannelsen på nationalt plan... 3 Den interne forankring af uddannelsen i Psykiatrien Region Sjælland...

Læs mere

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted:

Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark. 1) Præsentation af uddannelsessted: Uddannelsesprogram for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri i Region Syddanmark 1) Præsentation af uddannelsessted: Psykiatrisk Afdeling Kolding Vejle samt Psykiatrisk Afdeling i Middelfart. Psykiatrisk

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark

Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg, Regionsyddanmark Introduktions- og hoveduddannelsesforløb: Uddannelsessted: Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I.

Psykologisk ekspert Kompetence Konkretisering Læringsmetode Vurderingsstrategi P Q A. Introduktionskursus i psykopatologi I. Målbeskrivelse for uddannelse af specialpsykologer i psykiatri Affektiv søjle I nedenstående skema er anført i hvilken søjle de enkelte mål i målbeskrivelsen kan indfries. P = Psykose søjle Q = Affektiv

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Region Nordjylland, Klinik Psykiatri Nord

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse:

Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Ansøgning om godkendelse af Uddannelsesprogram for specialpsykolog i introduktions og hoveduddannelse: Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syddanmark Introduktions-

Læs mere

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juni 2005 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Mål 5 3 Målbeskrivelser 6 4 Overordnet tidsmæssig ramme 7 5 Individuel

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer

En ny uddannelse i psykiatrien. Uddannelsen af specialpsykologer En ny uddannelse i psykiatrien Uddannelsen af specialpsykologer 1 Side 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 12 12 14 16 18 21 1. Indledning 1.1 Uddannelse til specialpsykolog i psykiatrien

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002053 Afdelingsnavn Regionspsykiatrien Horsens Hospitalsnavn Horsens Besøgsdato 01-09-2016 Temaer

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere