Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 19

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: Bofællesskabet Mølletorvet *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) *Målgrupper: Pladser i alt: Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Camilla Rebekka Rask (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Bofællesskabet Mølletorvet er et botilbud, som er oprettet i hht. Almenboliglovens 105, stk. 2, hvor ydelserne leveres efter 85 i Lov om Social service. Bofællesskabet har 8 pladser, og målgruppen er borgere med væsentlig eller varig funktionsnedsættelse p.g.a en sindslidelse. Det er socialtilsynets vurdering på baggrund af det foreliggende driftsorienterede tilsynsbesøg: Side 2 af 19

3 -at lederen har relevante ledelsesmæssige kompetencer og faglig indsigt i og erfaring med målgruppen, samt at den samlede drift af bofællesskabet varetages kompetent. -at der i medarbejdergruppen er et lavt sygefravær og en høj medarbejderanciennitet. -at medarbejderne besidder relevante social-og sundhedsfaglige grunduddannelser, og har indsigt og erfaring med målgruppen. - at der er afsat midler til supervision og faglig udvikling. - at bofællesskabet har en hensigtsmæssig organisering af individuelle og fælles bostøttetimer henset den nuværende borgergruppes støttebehov. -at de fysiske rammer er bygget til formålet, og at rammerne fremstår indbydende og understøtter borgernes mulighed for at have et privatliv og at kunne deltage i fællesskabet med de andre borgere. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 19

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Eksempel på en 141 plan i henhold til Lov om Social Service. Personaleoversigt Beboeroversigt CV og uddannelsesbeviser for afdelingsleder Budget for 2014 Supervisionsoversigt Kursusbevis for medarbejder i konflikthåndtering Tilsynet fik en rundvisning i Bofællesskabet. Bofællesskabet består af 5 huse. De fire af husene med to lejligheder i hver. Det femte hus er et fælleshus. Der bor 8 borgere. Fælleshuset indeholder køkken spiseplads, sofa, tv, toilet samt vaskehus med vaskemaskine, tørretumbler og fryser. I forbindelse med fælleshuset er der adgang til stor fælles terrasse. Tilsynet så med borgerens samtykke en lejlighed, som indeholdt et køkken, en stue med adgang til egen terrasse, et soveværelse og et badeværelse. Lejligheden havde egen adgang. Fællesinterview med: Afdelingsleder, pædagog og psykoterapeut Medarbejder, pædagog og psykoterapeut. Ledelse Medarbejdere Side 4 af 19

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Camilla Rebekka Rask Trine Kjærgaard Birkemose Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Ved dette driftsorienterede tilsyn var der fokus på temaerne: Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi, indikator 12.a Fysiske rammer Side 5 af 19

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 19

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Temaet blev ikke belyst ved dette driftsorienterede tilsyn. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Temaet blev ikke belyst ved dette driftsorienterede tilsyn Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Temaet blev ikke belyst ved dette driftsorienterede tilsyn Temaet blev ikke belyst ved dette driftsorienterede tilsyn Side 7 af 19

8 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Det er socialtilsynets vurdering, at lederen generelt har relevante ledelsesmæssige kompetencer med flerårig erfaring indenfor området, som viser sig i en refleksiv forholden sig til medarbejdernes faglige tilgang til borgernes bostøttebehov. Lederen påbegynder den offentlige lederuddannelse primo Det er socialtilsynets vurdering, at bofællesskabets daglige drift varetages kompetent, og at bofællesskabet har en hensigtsmæssig organisering af individuelle og fælles bostøttetimer henset den nuværende borgergruppes støttebehov. Det er således socialtilsynets vurdering, at borgerne for nuværende har tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er Socialtilsynets bedømmelse, at bofællesskabet Mølletorvet har en faglig kompetent ledelse. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at lederen har relevante formelle uddannelser og flerårig erfaring indenfor socialpsykiatrien samt har en anerkendende og reflekteret tilgang til ledelsesopgaven, som understøtter medarbejdernes faglige kunnen. Der er tillige i bedømmelsen lagt vægt på, at lederen oplyser, at hun påtænker at påbegynde den offentlige lederuddannelse ( DOL) primo Endelig er der i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne modtager kontinuerlig ekstern sagsspecifik supervision. Side 8 af 19

9 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for 4 (i høj grad 4 (i høj grad Lederen fortæller, at hun aktuelt fungerer som teamleder under Team Vest i Syddjurs Bostøtte og Aktivitet og varetager foruden ledelsen af Bofællesskabet Mølletorvet, ledelsen af Bofælleskabet Solvangsvej ( som er under afvikling), Det Udgående Team og SKP. Hun har været ansat i funktionen siden Lederen har tidligere beskæftiget sig med funktionshæmmede og socialt udsatte. Lederen oplyser tillige, at hun er uddannet pædagog, oplevelsesorienteret psykoterapeut og supervisor. Hun har tillige tidligere påbegyndt diplomuddannelsen i ledelse i 2009, men ikke gennemført uddannelsen. Hun fortæller at hun påbegynder den offentlige lederuddannelse (DOL) primo Lederen vægter en tillidsbaseret tilgang til ledelsesopgaven, som blandt andet indeholder at hun sætter retningen og udstikker rammerne for opgaveløsningen, mens medarbejderne tilrettelægger og tager ansvar for egne opgaver. Hun anvender en undersøgende tilgang i kommunikationen med medarbejdere og lægger vægt på at stille sig til rådighed som sparrings- og refleksionspartner. Hun prioriterer, at medarbejderne sikres adgang til supervision og efteruddannelser i det omfang økonomien tillader det. Medarbejderen fremhæver, at hun værdsætter at lederen anerkender hendes arbejdsindsats og fremhæver, at hun bruger lederen til drøftelse af pædagogiske dilemmaer eller andre forhold, som hun har brug hjælp til at få løst. Lederen er tilgængelig og lydhør. Tilsynet har modtaget dokumentation for lederens CV og uddannelsesbeviser for pædagogpsykoterapeut og supervisoruddannelse samt bevis for gennemført modul i ledelse og organisation under diplomuddannelsen i ledelse. Privat straffeattest eftersendes. Lederen og medarbejderen oplyser, at medarbejderne tilknyttet Bofællesskabet Mølletorvet indgår ekstern faglig supervision med de øvrige bostøttemedarbejdere, som er tilknyttet Team Vest. Medarbejderne modtager 8 gruppesupervisioner årligt. Der er to supervisionsgrupper, hvor Side 9 af 19

10 sparring for ledelse og medarbejdere bostøttemedarbejdere tilknyttet Bofælleskabet Mølletorvet er fordelt på begge supervisionsgrupper. Aktuelt modtages supervision af en supervisor med stor psykiatrifaglig specialviden. Lederen oplyser, at hun ikke modtager ekstern supervision men indgår i et ledernetværk med teamlederen fra Team Øst samt i en selvbestaltet supervisionsgruppe i privatregi. Tilsynet har modtaget en faktura for afviklet supervision foråret Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det er socialtilsynets bedømmelse, at bofællesskabets daglige drift varetages kompetent. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at lederen indenfor den givne ramme og under hensyntagen til de bostøttetimer borgerne er visteret og de fællestimer, som ydes til bofællesskabet, understøtter faglig kvalitet i opgaveløsningen til gavn for borgerne. Der er i bedømmelsen tillige lagt vægt på, at sygefraværet er lavt og medarbejderancienniteten er høj for de medarbejdere, som er tilknyttet Bofællesskabet. Side 10 af 19

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad Lederen oplyser, at borgerne er visteret til et antal individuelle bostøtt timer pr. uge. I Syddjurs kommune visteres borgeren til og placeres i en af følgende kategorier; B) 1 time til 2½ timer pr. uge, C) 2½ time til 4 timer pr. uge D) 4 timer til 6½ time pr. uge. Ud af borgergruppen i bofællesskabet Mølletorvet er 1 borger visteret til 4 til 6½ time pr. uge, en borger er visteret til 2½ time til 4 timer pr. uge og de øvrige 6 borgere er visiteret til 1 til 2½ time pr. uge. Herudover ydes 12 timers bostøtte i fælleshuset. Disse timer bruges til 3 gange fællesmorgenmad og to gange aftensmad. Der er ikke weekenddækning. Lederen oplyser, at hun har en samlet timeramme for Bofællesskabet Mølletorvet, som både indeholder de individuelle bostøttetimer og de 12 timers bostøtte i fælleshuset om ugen. Ud af det samlede ramme afsættes ligeledes medarbejdertid til kørsel, supervision og dokumentation. Medarbejderne skal anvende 63,5 % af deres arbejdstid i forhold til den direkte borgerkontakt. Lederen oplyser, at hun derfor både er rammestyret og styret af de timer, som borgerne er visteret ti fra kommunen. Medarbejderen oplyser, at hun generelt er af den opfattelse, at borgerne modtager den tid, de har brug for, når tiden i fælleshuset medregnes og det forhold at nogle borgeres får hjælp til medicinhåndtering, rengøring og personlig pleje gennem hjemmehjælpen. Borgerne benytter sig af de fælles morgen- og aftenmads arrangementer, men har sværere ved at selv at igangsætte aktiviteter, når medarbejderne ikke er tilstede. Medarbejderen fremhæver, at nogle borgere er blevet reduceret i den individuelle bostøtte, selvom borgeren har behov for samme timetal. Medarbejderen tilkendegiver at det på sigt bliver en udfordring at levere den hjælp og støtte, borgerne behov for, særligt hvis borgere med et rusmiddelbrug indskrives og målgruppen udvides til en mere indsatskrævende målgruppe. Side 11 af 19

12 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad Lederen oplyser at de medarbejdere, som er tilknyttet bofællesskabet, har været ansat siden henholdsvis 1998, 2011 og Der har ikke været ansættelse eller fratrædelser i 2013 og Medarbejderen oplyser, at hun finder sin ansættelse attraktiv fordi hun selv kan tilrettelægge sin tid, er leder på egne opgaver, varetager specialopgaver, indgår i en tværfaglig medarbejdergruppe og modtager faglig sparring og supervision på opgaveløsningen. Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad Tilsynet har modtaget oversigt over medarbejdernes uddannelse og ansættelsesdato. Lederen oplyser, at sygefraværet er lavt og ligger på 1,6 % årligt. Der er ikke afløsning ved sygdom. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejdergruppen tilknyttet bofællesskabet Mølletorvet har relevante tværfaglige kompetencer samt viden om og indsigt i målgruppen. Det er også Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes integritet og psykosociale funktionsniveau. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og Det er socialtilsynets bedømmelse, at medarbejderne besidder relevante kompetencer. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne enten har en formel social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse, eller har flere års erfaring med målgruppen, samt anvender og omsætter en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang i samarbejdet med borgerne. Side 12 af 19

13 tilbuddets metoder Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad Afdelingslederen oplyser, at der er 2 pædagoger og 1 social- og sundhedsassistent tilknyttet Bofællesskabet. En af pædagogerne er tillige uddannet psykoterapeut. Alle medarbejdere har erfaring med målgruppen og har været tilknyttet bofællesskabet i henholdsvis 17, 3 og 2 år. Medarbejderne varetager fællestimerne, som er tilknyttet bofællesskabet samt yder bostøtte til 5 ud af de 8 borgere, som bor i bofællesskabet. De øvrige 3 borgere modtager bostøtte fa andre bostøttemedarbejdere i team øst. Medarbejderne vurderes af afdelingslederen både at kunne arbejde recoveryorienteret (understøtte borgernes ønsker til livskvalitet gennem borgerens aktive medvirken) og rehabiliterende (understøtte borgernes udviklingspotentiale gennem en ressourcefokuseret tilgang) Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad Medarbejderen er af den opfattelse, at hun generelt har relevant uddannelse og erfaring med målgruppen og oplyser, at hun indirekte anvender sine terapeutiske kompetencer i samarbejder med borgere, så de i højere grad føler sig "set". Medarbejderne har et ønske om at opnå mere viden om rusmiddelmisbrug, selvskadende adfærd og personlighedsforstyrrelser. Hun har tillige et ønske om at opnå viden om arbejde med grupper og har en løbende opmærksomhed på, at målgruppen er under forandring, hvilket forudsætter, at medarbejderne kontinuerligt skal erhverve sig nye kompetencer. Tilsynet modtog på dagen dokumentation for medarbejdernes grunduddannelse og efteruddannelse. Lederen oplyser at hun lægger vægt, at medarbejdernes viden og erfaring med målgruppen afspejler sig i en anerkendende og individualiseret tilgang til borgerne gennem en respektfuld dialog. Samtidig lægger lederen vægt på medarbejdernes evne og villighed til at vidensdele og udvikle sig fagligt. Medarbejderen fremhæver vigtigheden i at bostøttemedarbejderne ikke "tager teten", men Side 13 af 19

14 Tema Gns. bedømmelse samarbejder med borgerne om deres ønsker til hjælp og støtte, hvilket kræver nærvær og anerkendelse fra medarbejdernes side. Medarbejderen understreger at bostøttemedarbejderne ikke skal gøre "noget for" men "noget med" borgerne. Under rundvisningen iagttog tilsynet en respektfuld, omsorgsfuld og anerkendende dialog med de tilstedeværende borgere i fælleshuset, og den borger som fremviste sin lejlighed, fx anerkendte medarbejderen borgernes manglende ønske om at være i dialog med tilsynet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 1,7 Overordnet vurderer Socialtilsynet, at kommunale tilbud har en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab, jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18, og der foreligger ikke revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter regodkendelse. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets aktuelle økonomi giver mulighed for at bevare og udvikle kvaliteten i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Vurdering af kriteriet er ikke relevant for offentlige tilbud. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige. Side 14 af 19

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes. Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Indikatoren kan ikke bedømmes Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlæggelser mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer, som afskrives via taksten over en længere årrække. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi i et middel omfang giver mulighed for at bevare og udvikle kvaliteten i tilbuddet. Side 15 af 19

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 3 (i middel grad Afdelingslederen oplyser at der er økonomisk råderum til at afholde udgifter supervision og nogen grad at prioritere midler til medarbejdernes efteruddannelse, såfremt det har relevans for opgaveløsningen. I de seneste år har der været prioriteret kurser i rehabilitering og recovery. Afdelingslederen oplyser at finansiering udelukkende gives til efteruddannelse i VIA regi. Hele bostøtten, som udgøres af Team Vest, Bofællesskabet Mølletorvet og Solvangsvej, SKP beskæftiger 20 medarbejderne. Heraf er 3 medarbejdere tilknyttet Bofællesskabet. For hele bostøtten er der budgetteret kr. til efteruddannelse og udvikling årligt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne af Region Midtjylland eller Syddanmark. Overordnet set anses økonomien derfor gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes. De offentlige tilbud er først forpligtet til at indberettet økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter en regodkendelse. der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab, jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,7 Det er Socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer for Bofællesskabet Mølletorvet understøtter borgernes trivsel og giver mulighed for understøttelse af borgernes Side 16 af 19

17 selvstændighed og privatliv, samtidig med at de kan indgå i sociale relationer og aktiviteter med hinanden. Tilbuddet er bygget til formålet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er socialtilsynets bedømmelse, at de fysiske rammer for Bofællesskabet Mølletorvet understøtter borgernes trivsel og udvikling. Ved bedømmelsen er lagt vægt på at rammerne både giver mulighed for, at borgerne kan trække sig/opholde sig i egne lejligheder eller opsøge fælleskab med de andre borgere. Bofællesskabet er bygget til formålet, og lejlighederne er lyse og rummelige og fælleshuset indbydende og hyggeligt indrettet med god plads til fællesaktiviteter. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad I forbindelse med rundvisningen taler tilsynet med en borger, som viser sin lejlighed. Borgeren har boet i bofællesskabet siden det blevet etableret for ti år siden. Han fortæller, at han har været glad for at bo i bofællesskabet både i forhold til den hjælp og støtte han har modtaget og i samværet med de øvrige borgere. Pga. sin alder har han nu et ønske om at flytte til tilbud med mere støtte, fx til en beskyttet bolig i forbindelse med de lokale plejehjem. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige 5 (i meget høj grad Afdelingslederen og medarbejderen fortæller, at borgerne generelt trives med de fysiske rammer. I forbindelse med opførelsen af boligerne blev den daværende borgergruppes ønsker til boligernes indretning hørt. For nuværende er der to borgere, som har boet i bofællesskabet siden begyndelsen. I følge afdelingslederen og medarbejderen er borgerne tilpasse med, at bofællesskabet ligger lidt afsides, men med nem adgang til byen. Borgerne trives med at kunne besøge hinanden og det skaber tryghed, at borgerne har kendt hinanden gennem en årrække. Under rundvisningen i bofællesskabet drøftes rammerne med medarbejderen og en borger. Husene er bygget så der er to lejligheder i hvert hus. Hver lejlighed har separat indgang. Husene er bygget rundt om et fælles gårdmiljø og med adgang til et fælleshus. Husenes placering signalerer på den Side 17 af 19

18 behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad ene side, at det er et sammenhængende bofællesskab og på den anden side, at det er selvstændige boliger med egen indgang. Lejlighederne har to værelser, et bad og et køkken. Køkkenet giver mulighed for at borgerne har mulighed for at lave egen mad. Den borger, som tilsynet talte med, fortalte, at hans synes at boligen dækker hans boligbehov og fremhævede, trods hans ønske om at flytte til et andet tilbud med mere hjælp, tilbuddets gode beliggenhed, egen indgang og trygheden i at bo med andre borgere med lignende behov. Under rundvisningen ser tilsynet, at borgerens lejlighed er indrettet med udgangspunkt i egne ønsker. Medarbejderen fortæller at fællesrummets indretning og møblement er bestemt og indkøbt af borgergruppen. Der afholdes husmøde hver 14. dag, hvor alle forhold vedrørende fællesskabet kan dagsordensættes, herunder om og hvornår indretning af de fysiske rammer kan drøftes. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 18 af 19

19 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 19 af 19

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere