Budget Social- og sundhedsudvalgets

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2007-2010. Social- og sundhedsudvalgets"

Transkript

1 Budget Social- og sundhedsudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 558 Sundhedsudgifter - kommunal medfinansiering 559 Sundhedsudgifter - sundhedsfremmede og forebyggelse 1

2 550 Boligstøtte Bevillingens indhold kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Boligydelse Boligsikring I alt Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Boligstøtte Afgrænsning i kontoplanen Boligydelse til pensionister Boligsikring Boligstøtte Boligstøtte er en del af de borgerrettede ydelser og er derfor placeret i Borgerservice. Der findes to typer boligstøtte: Boligydelse Folkepensionister og personer, der er tilkendt førtidspension inden den 1. januar 2003, kan søge om at få boligydelse. Boligydelse udbetales som udgangspunkt som tilskud til huslejen i lejeboliger, men der kan også søges om boligydelse til andels- og ejerbolig. Til pensionister i andelsboliger kan der udbetales boligydelse dels som tilskud (40 %), dels som lån (60 %). Til pensionister, der bor i ejerboliger, kan der udbetales boligydelse som lån. Boligydelsens størrelse er afhængig af husstandens indkomst og formue, boligens størrelse samt boligudgiftens størrelse og sammensætning. Der er 75 % statsrefusion på udgifterne. Boligsikring Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring ydes til husstande, hvor ingen af beboerne er pensionister. Dog indgår personer, der får tilkendt førtidspension efter den 1. januar Boligsikringens størrelse er afhængig af husstandens indkomst og formue, boligens størrelse samt boligudgiftens størrelse og sammensætning. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne. Boligydelse til pensionister December 2005 HTK AMT Hele landet Andel husstande som har modtaget ydelsen (i % af antal årige): Alm. lejligheder 34,9 36,7 32,4 Ældreboliger 11,5 5,7 7,2 2

3 December 2005 HTK AMT Hele landet Ejere (inkl. lån) 0,6 0,3 0,2 Andelshavere (inkl. Lån) 2,6 2,0 3,2 Samtlige modtagende husstande 49,9 44,8 43,2 Gennemsnitlig boligydelse pr. husstand: Alm. lejligheder Ældreboliger Lejere i alt Samtlige modtagende husstande Kilde: ECO-tal, Boligydelse til pensionister 2005, tabel 7.19 I tabellen ses, at den andel, der modtager alm. boligydelse i Høje-Taastrup Kommune, er større end den tilsvarende andel på landsplan, men lidt lavere end på amtsplan. For modtagere af boligydelse i ældreboliger er Høje-Taastrup Kommune klart større end på både amts- og landsplan. Den gennemsnitlige boligydelse er i Høje-Taastrup Kommune større på både amts- og landsplan. Boligsikring December 2005 HTK AMT Hele landet Andel husstande som har modtaget boligsikring (i % af antal årige): Alm. Boligsikring 5,2 5,2 5,6 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i % af antal husstande): Alm. Boligsikring 8,0 7,3 8,0 Gennemsnitlig boligsikring pr. husstand: Alm. Boligsikring Kilde: ECO-tal, Boligsikring, nøgletal 2005, tabel 8.54 I tabellen ses, at i % er andelen af modtagere af boligsikring i Høje-Taastrup Kommune på niveau med amtet, men mindre end hele landet. Andelen af husstande, der modtager boligsikring i Høje-Taastrup Kommune, er større end i amtet, men på niveau med hele landet. Den gennemsnitlige boligsikring pr. husstand er dog væsentlig større i Høje-Taastrup Kommune end både på amts- og landsplan. 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge Bevillingens indhold kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Folkeskolen m.m Kontanthjælp og aktivering mv Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med

4 1.000 kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Foranstaltninger for voksne handicappede Øvrige sociale formål Administrativ organisation I alt Overordnede målsætninger for bevillingen Det er Høje-Taastrup Kommunes mål at minimere borgernes behov for hjælp, og dermed at medvirke til at vedligeholde og udvikle borgernes funktionsniveau gennem en aktiv, forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Når kommunen yder service til handicappede borgere, der ikke længere kan klare dagligdagen uden hjælp, er det målet at: Ydelserne tilrettelægges med udgangspunkt i princippet borgernes ansvar for egen situation, sundhed, omsorg, bolig og sociale netværk Hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp Hjælpen udføres så borgeren bevarer ansvar og selvbestemmelse for eget liv Der arbejdes således efter: At yde støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for dette og skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de. på trods af deres individuelle vanskeligheder, kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. At yde støtte tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller den unge så vidt muligt kan afhjælpes i hjemme eller det nære miljø. At sikre at barnets eller den unges synspunkter inddrages og tillægges passende vægt i forhold til alder og modenhed. At sikre at barnets eller den unges vanskeligheder så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. At yde støtten til barnet eller den unges bedste og sikre barnet eller den unge en stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i opvæksten. Målsætningerne er derudover beskrevet i Høje-Taastrup Kommunes Ældrepolitik og Handicappolitik. Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Folkeskolen m.m. Afgrænsning i kontoplanen Specialpædagogisk bistand til voksne 4

5 Opgaveområder Kontanthjælp og aktivering mv. Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Foranstaltninger for voksne handicappede Øvrige sociale formål Administrativ organisation Afgrænsning i kontoplanen Kontanthjælp Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handikappede Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordning Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltning Folkeskolen m.m. (voksen specialundervisning) Kommunen overtager med kommunalreformen forpligtelsen til at tilbyde voksne specialundervisning. Der er afsat ca. 6.5 mio. kr. til formålet. Specialundervisningen for Høje-Taastrup Kommunes borgere er indtil varetaget i SVIKA der er Københavns Amts specialundervisningscenter for voksne og som underviser mennesker med funktionsnedsættelser. Funktionsnedsættelserne kan være generelle indlæringsvanskeligheder, sindslidelser, multiple funktionsnedsættelser eller en kombination af disse vanskeligheder. Herudover bruges også SUKA (Undervisningstilbud til unge og voksne med udviklingshæmning eller autisme), Blindes oplysningsforbund, Maglemosen mv. Kommunen vil også i fremtiden benytte disse tilbud. Der er udarbejdet en rammeaftale mellem kommunerne i regionen. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Folkeskolen m.m

6 Kontanthjælp Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Opgaven skal løses i tæt samarbejde med forældrene og forældrene skal opleve hjælpen som en støtte i hverdagen, således at familien kan bevares som en helhed. Udbetaling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal sikre, at flest børn kan forblive i eget hjem. I 90 % af de nystartede sager i 2006 og i 2007 skal familien opleve at støtten har været en væsentlig hjælp til bevarelse af familien som helhed. Der må i max. 5 % af de nystartede sager i 2006 være døgnanbringelse af barnet i løbet af 2006 og første halvdel af Spørgeskemaundersøgelse i februar 2007 for nystartede sager i 2006 samt i februar 2008 for nystartede sager i 2007 Statistik udarbejdes august- september 2007 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 28): Området omfatter udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 28 i lov om social service. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 29): Området omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 29 i lov om social service. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering 09. Området er organiseret under Familie- og Socialcenteret, som varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Kontanthjælp og aktivering mv Kontanthjælp Dagtilbud til børn og unge Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At skabe et trygt fristed, hvor børn og unge har mulighed for at deltage i aktiviteter, styrke deres sociale færdigheder, støtte til at mestre dagligdagens gøremål, styrke den enkeltes selvværd og medvirke til øget livskvalitet. Børn og unge udvikler og fastholder deres funktionsniveau og sociale kompetencer Egen kontrol / løbende dialog 6

7 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagpleje, daginstitutioner og klubber for udviklingshæmmede børn og unge. Området er organiseret under Ældre- og handicapcentret, der varetager de daglige opgaver på området. Fra 2007 ændres visitationen til specialundervisning, når Amtet nedlægges. Flere børn end hidtil forventes at skulle modtage specialundervisning i Høje-Taastrup Kommunes regi. En situation, der betyder øget behov for pladser i Højgården, alternativt etablering af en tvillinginstitution. I budgetvedtagelsen for 2007 fremgik det at partierne bag budgetforliget er enige om at udvide pladsantallet i Højgården, når den endelige kortlægning af det fremtidige kapacitetsbehov er færdig. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At sikre en god overgang for handicappede unges forløb ved det 18. år i overgangen til voksenområdet For alle unge fastlægges en plan for overgang til voksentilværelsen således at der i 100 % af de 17-åriges sager foreligger en realistisk og konkret handleplan for indsatsen efter det 18.år. Stikprøvekontrol Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, aflastningsophold og opholdssteder for børn og unge. Udgifterne dækker ligeledes udgift til støttepersoner for udviklingshæmmede unge, der er anbragt i bofællesskaber oprettet af private organisationer. Endvidere omfatter området udgifter og indtægter vedrørende amtskommunale, kommunale og selvejende institutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, herunder børn og unge der er anbragt på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 51 i lov om social service. Området er organiseret under Familie- og Socialcentret, der varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

8 Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning herunder beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning at medvirke til at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, og have mulighed for at udfolde sig med andre yde efter evne at gennem produktivt arbejde at opnå ligestilling og dermed øget selvværd og livskvalitet. Fokus skal fortsat være at styrke og udvikle den indholdsmæssige side af indsatsen og skabe øgede valgmuligheder i forhold til beskyttet beskæftigelse samt på dag- og klub/værested tilbud Egen kontrol / løbende dialog Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Voksenklubben Højgården, Distriktspsykiatrisk center samt aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 88, stk. 1 og 3 i lov om social service. Fællesudgifter og indtægter omfatter beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Voksenklubben Højgården er kommunes egen specialinstitution for udviklingshæmmede. Institutionen har plads til 60 udviklingshæmmede/sent udviklede voksne. På institutionen er der en personalenormering på 6,28. Distriktspsykiatrisk center omfatter en regional behandlingsdel og en kommunal aktivitetsdel. Den distriktspsykiatriske aktivitetsdel henvender sig til borgere mellem 18 og 66 år, der har en alvorlig psykisk lidelse. Aktivitetsdelens tilbud til brugerne er f.eks. cafévirksomhed, hobbyaktivitet, undervisning m.v. Værestedet Pile Alle og ungetilbudet er et kommunalt værested for sindslidende, hvor sindslidende borgere kan få støtte i dagligdagen og har mulighed for at møde andre under trygge rammer. Området er organiseret under Ældre- og handicapcentret, som varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Rådgivning i alt

9 Tilbud til voksne med særlige behov Udgiften vedrører betaling for midlertidigt og længerevarende ophold på døgninstitutioner for voksne med vidtgående udviklingsmæssige handicap og sindslidende ( 92 og 93). Der er blandt andet tale om specialhjem, botilbud, pensionater, kollegier og aflastningshjem. Området dækker desuden udgifter til værksteder og dagcentre m.v., der drives som en del af institutionen. Fra 1. januar 2007 overtager Høje-Taastrup Kommune ansvaret for de amtslige institutioner, der er beliggende i kommunen. Der er tale om Institution Frøgård Allé 6 Vestervænget Taxhuset Type Botilbud for udviklingshæmmede voksne Botilbud for sindslidende voksne Botilbud for voksne med vidtgående fysiske handicaps samt voksne med senhjerneskade Endvidere overtager kommunen driftsoverenskomsterne med Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium samt Blå Kors Pensionat. Målet er først og fremmest at sikre driften af institutionerne fra 1. januar Herefter vil der være fokus på at sikre en sammenhæng med kommunens øvrige tilbud på tilgrænsende områder. Området er organiseret under Ældre- og handicapcenteret, som varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede - Note 1) Behandling af stofmisbrugere Tilbud til voksne med særlige behov Note 1) Vedrører den samlede budgettering af driften af de to Blå Kors institutioner. Når der budgetteres med en nettoindtægt skyldes det at der ved drift af tidligere amts institutioner kan pålægges en overhead på 10 %. Det betyder at de samlede indtægter overstiger de samlede udgifter. Høje-Taastrup Kommunes overheadudgifter budgetteres på hovedkonto 06 til fx administrativt personale og IT-udgifter der kan henføres til Blå Kors. 9

10 Foranstaltninger for voksne handicappede, herunder hjemmevejledere, kontaktperson- og ledsageordning Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At sikre et bredt udbud af tidssvarende boliger til udviklingshæmmede og sindslidende. Støtte og hjælp i hjemmet skal medvirke til at borgerne med handicap har mulighed for at være selvhjulpen i hjemmet og samtidig opretholde deres livskvalitet. Skal medvirke til normalisering og integration i samfundet af personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne Det planlagte botilbud til 12 udviklingshæmmede etableres i samarbejde med fonden Mariehjemmene, som selvstændige lejligheder samt fælleshus. Ydelser og service tilrettelægges med udgangspunkt i princippet om borgerens ansvar for egen situation, sundhed, omsorg, bolig og sociale netværk, Ledsagerordningen fortsætter med at øge handicappedes muligheder for selvstædighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Botilbuddet færdiggøres og tages i brug den 1. september Egen kontrol / løbende dialog Egen kontrol / løbende dialog På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende familiepleje for personer med vidtgående handicaps, aflastningsophold og støttepersoner for personer, der er anbragt i bofællesskaber uden for kommunen eller private bofællesskaber. Indtægten udgør dels betaling fra andre kommuner, dels amts refusion, samt klienters betaling for ophold i familiepleje. Endvidere afholdes udgifter til kommunens 5 bofællesskaber (Pile Alle, Poppel Alle, Stationsvej, Soderupvej og Bofællesskabet Birthe Marie) for borgere med vidtgående udviklingsmæssige handicaps. Området er organiseret under Ældre- og handicapcentret, som varetager de daglige opgaver på området. Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, hjemmevejledere og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter 31, 77, 78, 79 og 80 i lov om social service. Endvidere omfatter området udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. 31 i lov om social service. Området er organiseret under Ældre- og handicapcenteret, som varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Botilbud til længerevarende ophold for fysisk udviklingshæmmede Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov

11 Kontaktperson- og ledsageordninger Foranstaltninger for voksne handicappede i alt Førtidspension Bevillingens indhold kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før1. januar 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Sociale formål Anden gæld Hovedtotal * vedrører udgift til pension med 100 % statsrefusion. Udgiften er i budget 2007 registeret under bevilling 992 Folkepension, vil blive rettet i næste budgetoplæg. Bevillingens opgaveområde Ældreområdet opdeles i følgende opgaveområder: Opgaveområder Personlige tillæg Førtidspension Afgrænsning i kontoplanen Kontanthjælp Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Andre tilgodehavender Anden gæld Personlige tillæg I 1000 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Personlige tillæg m.v. Briller Refusion

12 I 1000 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Tandbehandling m.v Fysioterapi Fodbehandling Medicin Refusion af varmetillæg Supplement nedsat pension Andre personlige tillæg Tilbagebetaling Sociale formål Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Efterlevelseshjælp I alt Området omfatter personlige tillæg ydet til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Staten refunderer udgifter til almindelige personlige tillæg samt tillæg til medicinudgifter med 50 %. Udgifter til varmetillæg refunderes dog som hidtil med 75 %. Endvidere omfatter området handicapkompenserende ydelser. Førtidspension kr. BO2007 BO2008 BO2009 BO2010 Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før1. januar 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Total Supplerende pensionsydelse Engangsbeløb Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension I alt Førtidspensionsområdet omfatter: 12

13 Højeste og mellemste førtidspension kan udbetales til personer mellem år, når visse betingelser er opfyldt. Almindelig og forhøjet førtidspension kan udbetales til personer mellem år, når visse betingelser er opfyldt. Delpension kan udbetales til lønmodtagere og personer i alderen fra 60 til 65 år med anden erhvervsindtægt. Indtil 1. januar 1992 ydede staten 100 % refusion på alle former for pension. Det vil sige til folkepension, til forskellige former for førtidspension og til delpension. Siden 1. januar 1992 har staten kun ydet 50 % refusion af alle nytilkendte førtidspensioner til personer under 60 år. Til personer over 60 år ydede staten fortsat 100 % refusion. Men fra 1. juli 1997 blev reglerne ændret, så staten ydede 50 % refusion af alle nytilkendte førtidspensioner til personer under 67 år. Fra 1. januar 1999 yder staten 35 % tilskud til alle nytilkendte førtidspensioner. Tilkendelsesretten til almindelige og forhøjede førtidspensioner har siden 1992 ligget hos kommunerne. Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension har hidtil ligget i amts regi, medmindre kommunerne har søgt om udlægning af kompetencen. Men fra 1. juli 1998 skete der den væsentlige ændring, at tilkendelseskompetencen for alle pensionsarter udlægges til primærkommunerne. De kommunale udgifter til førtidspensioner er steget voldsomt de seneste år fordi nytilkendte pensioner medfinansieres af kommunerne, medens afgangene fortrinsvis består af 100 % statsfinansierede førtidspensioner. Udgiftspresset vil således i de kommende år vedblive med at stige, frem til alle 100 % sager og 50 % sager er blevet til 35 % sager. Der er i det fremlagte budgetoplæg indregnet virkningen i overslagsårene Det skal dog bemærkes, at Høje-Taastrup Kommune og de øvrige kommuner er blevet kompenseret via bloktilskud samt i forbindelse med budgetgaranti i forbindelse med finansieringsomlægningen. Høje-Taastrup Kommune har følgende forventning til antallet af førtidspensionister: % Invaliditetsydelse % % nye Øvrige Sociale formål Bevillingens indhold kr. BO2007 BO2008 BO2009 BO2010 Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål

14 I alt Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige Afgrænsning i kontoplanen Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde Området omfatter udgifter til støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. 115 i lov om social service. I 2006 er der afsat kr. på det frivilligt sociale område til at lave forsøg for ældre og handicappede borgere, der ikke på egen hånd kan klare en rejse, og som i samarbejde med frivillige får mulighed for at deltage i rejseaktiviteter i ind- og udland. Endvidere etableres der i 2006 et frivillighedscenter bemandet med en medarbejder til støtte for især det frivillige forebyggende sundhedsarbejde, hvor frivillige patientforeninger indbydes til at deltage. Øvrige Området omfatter Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign 14

15 558 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Bevillingens indhold kr. R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Kommunal medfinansiering Overordnede målsætninger for bevillingen At medfinansiere det regionale sundhedsvæsen pba. af kommunens forbrug af ydelser i sygehus-og praksissektoren. At bidrage til at sikre høj kvalitet i behandling og sammenhæng i patientforløb bl.a. via sundhedsaftalen med Region Hovedstaden Bevillingens opgaveområder Opgaveområde Afgrænsning i kontoplanen Kommunal medfinansiering Opgaveområde Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At medfinansiere det regionale sundhedsvæsen Rettidig betaling af kommunens forbrug af ydelser i det regionale sundhedsvæsen Statistik / løbende kontrol af afregning med regionen. 15

16 Den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er opdelt i et grundtilskud pr. indbygger og et aktivitetsafhængigt bidrag pr. kontakt på sygehus og i praksissektoren kr. R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Grundtilskud Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (sygesikring) Genoptræning under indlæggelse *) I alt Atm.: *) Taksten for Genoptræning under indlæggelse udmeldes af Sundhedsstyrelsen som del af det samlede takstudkast for Uden den konkrete takst og en udmelding af det endelige kodegrundlag (dvs. hvilke patienter/behandlinger, der er tale om) er det endnu for tidligt at budgettere området. Grundlaget for beregning af Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er gennemgået nedenfor. Grundbidrag pr. indbygger: Grundbidraget er i kr. (2003 PL) opregnet til 2006 niveau vha. amternes generelle PL-procent, excl. sygesikringsmedicin. Somatisk sygehusbehandling: - Indlæggelser: 30 pct. af DRG-takst, dog maksimalt kr. pr. indlæggelse (06-PL) - Ambulant behandling: 30 pct. af DAGS-takst, dog maksimalt 290 kr. pr. besøg. Gråzonepatienter maksimalt kr. (06-PL) Psykiatrisk sygehusbehandling: - Indlæggelser: 60 pct. af sengedagstakst, dog maksimalt kr. pr. indlæggelse (06 PL) - Ambulant behandling: 30 pct. af besøgstaksten. Kommunens bidrag er beregnet pba data fra Sundhedsstyrelsen. Bemærkning vedr. takstgrundlaget: Der udestår endnu en afklaring af, hvorvidt aktiviteten skal afregnes efter de gældende sengedags- og besøgstakster eller efter DRG/DAGS-takser, der endnu ikke er etableret, jf. Sundhedsstyrelsens høringsbrev vedr. udkast til "Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet". Sygesikring: - Alment praktiserende læger: 10 pct. af bruttohonorar for grundydelser. - Speciallæger: 30 pct. af overenskomstaftalte takster, dog maksimalt 290 kr. pr. ydelse (06 PL). - Øvrige sygesikring: Sygesikring (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp samt fodterapi): 10 pct. af takst pr. ydelse. 16

17 Genoptræning under indlæggelse: Ej beregnet, idet DRG-taksten for genoptræning udmeldes sammen med det samlede udkast til takstsystem 2007 i løbet af foråret Styring Grundbidrag pr indbygger: Grundbidraget er i 2007 fastholdt på kr. (2003 PL) reguleret med amternes PL-procent, excl. sygesikringsmedicin. Forhøjelser ud over den forventede pris- og lønudvikling kan således først ske fra 2008 og frem og skal drøftes mellem region og kommunerne i kontaktudvalget. Regionale forslag om at forhøje grundbidraget ud over regulering for pris- og lønudviklingen bortfalder, såfremt 2/3 af kommunerne i regionen er imod en forhøjelse. Under ét har kommunerne således en styremulighed via eksisterende fora, samt f.eks. det nyoprettede kommune konraktråd. Aktivitetsbestemt finansiering: Kan som udgangspunkt styres gennem På kort sigt: - Regningskontrol givet at der gives adgang til individbaseret data (CPR-nr.). - Opfølgning og dialog med regionen bl.a. med afsæt i de kvartalsvise økonomirapporter, regionen er forpligtet til at afgive til Høje-Taastrup Kommune. - Opfølgning på akutte genindlæggelser, korttidsindlæggelser, anden behandling, der må forventes at kunne forgå ambulant (f.eks. behandling til de såkaldte gråzone-takster) - Efterregistrering: Løbende følge regionens efterregistrering og indberetning af aktivitet og afregning, samt evt. at indarbejde efterregistrerings problematikken i forhandlingerne om sundhedsaftalen idet der i udkast til "Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet" ( 15) gives bemyndigelse til at basere den endelige opgørelse af Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering på et forbrug, der er opgjort efter regnskabsårets afslutning (1. marts) På mellem/langt sigt: - Etablering af målrettede forebyggende og substituerende tilbud under forudsætning af, at omkostningen herved er mindre end ved behandling på sygehus, samt at regionen reducerer kapaciteten tilsvarende. - Dialog med de praktiserende læger i almen praksis og speciallægepraksis om henvisningsmønster, brug af kommunale tilbud, m.v. - Indbygge målsætninger og indsatsområder på sundhedsområdet i drifts- og udviklingsaftalerne med de implicerede kommunale institutioner på udmøntende niveau - Igangsætte analysearbejde vedr. afdækning af særlige indsatsområder, herunder udarbejdelse af en decideret sundhedsprofil, samt i sammenhæng med udarbejdelse af kommunens sundhedspolitik at igangsætte konkrete projekter til at understøtte kommunens indsats på udvalgte områder. Usikkerhedsmomenter og fremtidige problemstillinger Takstsystem 2007: Sundhedsstyrelsen forventer at udmelde et udkast til 2007 takstsystem i løbet af foråret. Hertil kommer at amternes generelle 2007-procenter for pris- og lønudviklingen ligeledes forventes udmeldt i løbet af foråret. Den endelige takststruktur kan have betydning for Høje-Taastrup Kommunes udgifter på sundhedsområdet. Det anbefales på den baggrund at genberegne budgettet inden 1. behandlingen i september Regulering af lofterne for medfinansiering: Der er opstået usikkerhed om, hvorvidt satsreguleringsprocenten skal bruges i stedet for amternes generelle PL-procent. Afklaring følger i løbet af foråret. I indeværende budget er lofterne opregnet fra 2003 til niveau vha. amternes generelle PL-procent, excl. sygesikringsmedicin. 17

18 BO-årene fastholdt på 2007-niveau: - Alternativt kunne budgettet opskrives med den forventede vækst i befolkningen. Det er imidlertid usikkert om der vil være et 1:1 forhold ml. befolkningstilvækst og forbrug af ydelser i sygehusvæsenet og sygesikringen. - Region Hovedstadens budget for 2007 og frem endnu ukendt. - Effekten af beregningen af nye takster for og nye behandlinger kan ikke umiddelbart budgetteres. 18

19 559 Sundhedsfremme og forebyggelse Bevillingens indhold kr. R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Specialtandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje I alt Overordnede målsætninger for bevillingen Forbedring af folkesundheden i Høje-Taastrup Kommune i overensstemmelse Sundhedspolitik som ventes behandlet i slutningen af Der skal med forankring i primærsektoren skabes sammenhæng i indsatsen over for kronisk syge. Forebyggende og sundhedsfremmende indsats på det generelle plan over for børn (og familie) i kommunen (0-18 år) Forebyggende, tidlig indsats over for børn med særlige behov At tandplejetilbuddet både bruges af og gavner alle kommunens børn At tandsundheden er høj for alle børn At sundhedsfremmende og forebyggende tilbud gives til alle børn, individuelt og i grupper At der gives særlige tilbud til børn med særlige behov At der tilbydes forebyggelse og behandling med høj grad af faglig kvalitet og dokumenteret nyttevirkning (evidens) At brugere og borgere føler sig godt behandlet i Tandplejen At henvise de borgere, der kan indvisiteres til specialtandpleje, til et specialiseret tandplejetilbud af høj kvalitet Bevillingens opgaveområder Opgaveområde Afgrænsning i kontoplanen Specialtandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje

20 Sundhedsfremme og forebyggelse Opgaveområde Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Der skal igangsættes et arbejde med at gennemføre en sammenhængende indsats over for kronisk syge Relevant patient data skal kunne udveksles mellem kommune, praktiserende læger og sygehuse Samarbejdet mellem almen praksis og HTK skal styrkes Rehabiliteringsindsatsen af kroniske patienter skal leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder Inden udgangen af 2007 skal forelægges en plan. HTK omfattes af MedCom Der etableres en praksiskonsulentordning Dialog med bl.a. Sundhedsstyrelsen om udmøntning af standarder på området. Strategiplan samt drifts- og udviklingsaftaler Statistik Månedlige møder med konsulent, nyhedsbrev til praktiserende læger, m.v. Handleplan for udmøntning af kvalitetsstandarder på området. Området vil i løbet af 2007 blive udrullet med afsæt i den reviderede sundhedspolitik for kommunens sundhedsindsats. Konkret vil der være tale om en koordineret indsats forankret i kommunens forskellige driftsområder. Opfølgningen på sundhedsområdet vil ske dels ved etablering af ledelsesinformation, dels ved løbende at gentage undersøgelsen af kommunens sundhedsprofil, f.eks. hvert 4. år. 20

21 Kommunal sundhedstjeneste Opgaveområde Målsætninger og resultater Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At nye forældre støttes i den nye rolle det er at være forældre. Sammen med forældrene bevare og styrke det nyfødte barns sundhed, så normal udvikling og trivsel sikres. For at sikre eller øge familiens handlekompetence vedr. barnet tilbydes rådgivning og vejledning. At familier med særlige behov (både småbørns og skolebørns familier) får særlig hjælp. At skolebørnenes eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer opdages tidligt og der iværksættes tiltag overfor disse. At give børn med særlig behov øget kropslig og følelsesmæssigt velvære 95 % af alle første besøg i familien gennemføres inden for 10 dage efter fødslen. For ambulante fødsler og hjemmefødsler indenfor 5 dage. Mindst 50 familier årligt får tilbudt ekstra hjemmebesøg. Skolebørnenes sundhedstilstand følges nøje. Der tilbydes helbreds- og funktionsundersøgelse (5 gange i skoleforløbet) til 98 % af alle børn i kommunens 1. klasser. Der tilbydes mindst 10 klasser eller grupper fællesbehandling af en af kommunens to afspændingspædagoger Statistik mindst en gang årligt. Statistisk opfølgning Statistisk opfølgning Statistik Udvikling i udgifter til kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste kr. netto R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Personale Øvrige Kommunal sundhedstjeneste Total Den kommunale sundhedspleje inkluderer sundhedspleje, kommunallæger og afspændingspædagoger. I alt er der i 2006 normeret med 23.5 normeringer og et budget på ca mill. kr. 21

22 De 23.5 normeringer fordeler sig med 20 til sundhedsplejerskerne, 1 lægenormering, 1 normering til afspændingspædagog og 1,5 til administrative medarbejdere. Området tilbyder generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, medvirker til tidlig opsporing af eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer hos et barn og iværksætter tiltag overfor disse, styrker og forbedrer indsatsen overfor børn med særlige behov samt yder konsulentbistand i sundhedsmæssige spørgsmål herunder hygiejne. Sundhedsplejerskerne sidder samlet på Selsmoseskolen hvorfra de tager på hjemmebesøg i familier med småbørn og undersøger børnene i skolen. Børne- og ungelægerne undersøger skolebørnene, når de begynder og afslutter skolen samt efter behov. Afspændingspædagogerne arbejder med skolebørns kropslige og psykiske velbefindende efter behov. Aktiviteten i sundhedsplejen (0-6 årige) kan sammenfattes som i nedenstående tabel: Sundhedsplejerskernes årsberetning, udviklingen i antal hjemmebesøg til småbørn *) 2000/ / / / /05 Gravide år år år år år år år I alt Anm.: *) Med i det samlede budget indgår også undersøgelser af skolebørn samt diverse almindelige mødregrupper, specialgrupper, åbent hus fast hver torsdag 3 steder i kommunen, og rådgivning i daginstitutioner. 22

23 Kommunal tandpleje Opgaveområde Målsætninger og resultatkrav Målsætning Resultatkrav Opfølgning Tandsundheden skal overvåges løbende med henblik på at kunne sætte ind ved uheldig udvikling Tandsundheden må ikke falde Der skal foreligge tandsundhedsdata for mere end 95 % af de 5-, 7-, 12- og 15årige børn (disse årgange er indberetningspligtige til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register SCOR) HTK-tal for de 5- og 15-åriges tandsundhed skal være bedre end Danmark som helhed og tilnærmelsesvis på samme niveau som gennemsnittet af Region Hovedstaden Alle HTK-borgere der skal have tilbud om specialtandpleje i medfør af Sundhedsloven, skal være identificeret. Statistik/opgørelse Statistik/opgørelse Den nye kommunale tandplejeforpligtelse i medfør af kommunalreformen, specialtandpleje, skal implementeres Inden udgangen af 2007 skal der være indgået aftale om tandpleje for hver enkelt klient med relevant udbyder (formentlig Gentofte Kommune, der overtager den nuværende amtstandpleje). Visitationsprocedurer for kommende brugere skal fastlægges. Statistik/opgørelse. Evaluering af tilslutning, økonomi og visitationsprocedurer med relevante centre. Udvikling i udgifter til kommunal tandpleje fordelt på gruppering Kommunal tandpleje kr. (netto) R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO Tandpleje for 0-18 årige hos private tandlæger Tandpleje hos private tandlæger i øvrigt Institutionspersonale Fast ejendom

24 38 Rengøring og beklædning Administration Forebyggelse og behandling Kommunal tandpleje Total Høje-Taastrup Kommunale Tandpleje varetager følgende opgaver: Børne- og ungdomstandpleje (0-18 år): Sundhedsfremme og forebyggelse Undersøgelse af tænder, mund og kæber Behandling af sygdomme i tænder, mund og kæber Herudover: Administration og afregning af børn og unge der vælger tandpleje i andre kommuner eller hos private tandlæger Konsulentbistand for kommunens sagsbehandlere i forbindelse med borgeres ansøgning om tilskud til tandpleje i medfør af sociallovgivning Tværfagligt samarbejde med f.eks. sundhedspleje, familiecentre, skoler og institutioner, om de enkelte brugere i børne- og ungdomstandplejen, og om sundhedsfremme og forebyggelse generelt Fra 1. januar 2007 er det en kommunal opgave at give et tandplejetilbud til grupper, der ikke kan benytte de eksisterende tilbud i børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen eller voksentandplejen. Den kommunale tandpleje forventes at skulle forestå visitation og henvisning til et specialiseret tilbud i kommunalt eller regionalt regi. Den kommunale børne- og ungdomstandpleje er decentralt organiseret på 10 skoletandklinikker, en tandreguleringsklinik og en administration. Børne- og ungdomstandplejen er decentralt organiseret på 10 skoletandklinikker, en tandreguleringsklinik og en administration. Strukturen er under overvejelse da det - især i forbindelse med generationsskifte og rekrutteringsproblemer - er vanskeligt at opretholde en ensartet, fagligt høj kvalitet på mange små enheder. Mange enheder betyder endvidere, at arbejdspladsindretning og implementering af ny teknologi i øvrigt er meget omkostningstung. Tandplejen er i 2007 normeret med 35,2 stillinger og et budget på ca. 18,0 mill. kr. Tandplejen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at udarbejde omkostningsbaserede regnskaber med henblik på at kunne opgive en årlig stykpris for det samlede tandplejetilbud til brug for sammenligning med andre kommuner såvel som med den private sektor. Den omkostningsbaserede stykpris pr. barn for 2005 er kr. (2005 PL). 24

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere