Budget Social- og sundhedsudvalgets

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2007-2010. Social- og sundhedsudvalgets"

Transkript

1 Budget Social- og sundhedsudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 558 Sundhedsudgifter - kommunal medfinansiering 559 Sundhedsudgifter - sundhedsfremmede og forebyggelse 1

2 550 Boligstøtte Bevillingens indhold kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Boligydelse Boligsikring I alt Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Boligstøtte Afgrænsning i kontoplanen Boligydelse til pensionister Boligsikring Boligstøtte Boligstøtte er en del af de borgerrettede ydelser og er derfor placeret i Borgerservice. Der findes to typer boligstøtte: Boligydelse Folkepensionister og personer, der er tilkendt førtidspension inden den 1. januar 2003, kan søge om at få boligydelse. Boligydelse udbetales som udgangspunkt som tilskud til huslejen i lejeboliger, men der kan også søges om boligydelse til andels- og ejerbolig. Til pensionister i andelsboliger kan der udbetales boligydelse dels som tilskud (40 %), dels som lån (60 %). Til pensionister, der bor i ejerboliger, kan der udbetales boligydelse som lån. Boligydelsens størrelse er afhængig af husstandens indkomst og formue, boligens størrelse samt boligudgiftens størrelse og sammensætning. Der er 75 % statsrefusion på udgifterne. Boligsikring Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring ydes til husstande, hvor ingen af beboerne er pensionister. Dog indgår personer, der får tilkendt førtidspension efter den 1. januar Boligsikringens størrelse er afhængig af husstandens indkomst og formue, boligens størrelse samt boligudgiftens størrelse og sammensætning. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne. Boligydelse til pensionister December 2005 HTK AMT Hele landet Andel husstande som har modtaget ydelsen (i % af antal årige): Alm. lejligheder 34,9 36,7 32,4 Ældreboliger 11,5 5,7 7,2 2

3 December 2005 HTK AMT Hele landet Ejere (inkl. lån) 0,6 0,3 0,2 Andelshavere (inkl. Lån) 2,6 2,0 3,2 Samtlige modtagende husstande 49,9 44,8 43,2 Gennemsnitlig boligydelse pr. husstand: Alm. lejligheder Ældreboliger Lejere i alt Samtlige modtagende husstande Kilde: ECO-tal, Boligydelse til pensionister 2005, tabel 7.19 I tabellen ses, at den andel, der modtager alm. boligydelse i Høje-Taastrup Kommune, er større end den tilsvarende andel på landsplan, men lidt lavere end på amtsplan. For modtagere af boligydelse i ældreboliger er Høje-Taastrup Kommune klart større end på både amts- og landsplan. Den gennemsnitlige boligydelse er i Høje-Taastrup Kommune større på både amts- og landsplan. Boligsikring December 2005 HTK AMT Hele landet Andel husstande som har modtaget boligsikring (i % af antal årige): Alm. Boligsikring 5,2 5,2 5,6 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i % af antal husstande): Alm. Boligsikring 8,0 7,3 8,0 Gennemsnitlig boligsikring pr. husstand: Alm. Boligsikring Kilde: ECO-tal, Boligsikring, nøgletal 2005, tabel 8.54 I tabellen ses, at i % er andelen af modtagere af boligsikring i Høje-Taastrup Kommune på niveau med amtet, men mindre end hele landet. Andelen af husstande, der modtager boligsikring i Høje-Taastrup Kommune, er større end i amtet, men på niveau med hele landet. Den gennemsnitlige boligsikring pr. husstand er dog væsentlig større i Høje-Taastrup Kommune end både på amts- og landsplan. 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge Bevillingens indhold kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Folkeskolen m.m Kontanthjælp og aktivering mv Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med

4 1.000 kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Foranstaltninger for voksne handicappede Øvrige sociale formål Administrativ organisation I alt Overordnede målsætninger for bevillingen Det er Høje-Taastrup Kommunes mål at minimere borgernes behov for hjælp, og dermed at medvirke til at vedligeholde og udvikle borgernes funktionsniveau gennem en aktiv, forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Når kommunen yder service til handicappede borgere, der ikke længere kan klare dagligdagen uden hjælp, er det målet at: Ydelserne tilrettelægges med udgangspunkt i princippet borgernes ansvar for egen situation, sundhed, omsorg, bolig og sociale netværk Hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp Hjælpen udføres så borgeren bevarer ansvar og selvbestemmelse for eget liv Der arbejdes således efter: At yde støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for dette og skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de. på trods af deres individuelle vanskeligheder, kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. At yde støtte tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller den unge så vidt muligt kan afhjælpes i hjemme eller det nære miljø. At sikre at barnets eller den unges synspunkter inddrages og tillægges passende vægt i forhold til alder og modenhed. At sikre at barnets eller den unges vanskeligheder så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. At yde støtten til barnet eller den unges bedste og sikre barnet eller den unge en stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i opvæksten. Målsætningerne er derudover beskrevet i Høje-Taastrup Kommunes Ældrepolitik og Handicappolitik. Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Folkeskolen m.m. Afgrænsning i kontoplanen Specialpædagogisk bistand til voksne 4

5 Opgaveområder Kontanthjælp og aktivering mv. Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Foranstaltninger for voksne handicappede Øvrige sociale formål Administrativ organisation Afgrænsning i kontoplanen Kontanthjælp Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handikappede Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordning Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltning Folkeskolen m.m. (voksen specialundervisning) Kommunen overtager med kommunalreformen forpligtelsen til at tilbyde voksne specialundervisning. Der er afsat ca. 6.5 mio. kr. til formålet. Specialundervisningen for Høje-Taastrup Kommunes borgere er indtil varetaget i SVIKA der er Københavns Amts specialundervisningscenter for voksne og som underviser mennesker med funktionsnedsættelser. Funktionsnedsættelserne kan være generelle indlæringsvanskeligheder, sindslidelser, multiple funktionsnedsættelser eller en kombination af disse vanskeligheder. Herudover bruges også SUKA (Undervisningstilbud til unge og voksne med udviklingshæmning eller autisme), Blindes oplysningsforbund, Maglemosen mv. Kommunen vil også i fremtiden benytte disse tilbud. Der er udarbejdet en rammeaftale mellem kommunerne i regionen. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Folkeskolen m.m

6 Kontanthjælp Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Opgaven skal løses i tæt samarbejde med forældrene og forældrene skal opleve hjælpen som en støtte i hverdagen, således at familien kan bevares som en helhed. Udbetaling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal sikre, at flest børn kan forblive i eget hjem. I 90 % af de nystartede sager i 2006 og i 2007 skal familien opleve at støtten har været en væsentlig hjælp til bevarelse af familien som helhed. Der må i max. 5 % af de nystartede sager i 2006 være døgnanbringelse af barnet i løbet af 2006 og første halvdel af Spørgeskemaundersøgelse i februar 2007 for nystartede sager i 2006 samt i februar 2008 for nystartede sager i 2007 Statistik udarbejdes august- september 2007 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 28): Området omfatter udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 28 i lov om social service. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 29): Området omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 29 i lov om social service. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering 09. Området er organiseret under Familie- og Socialcenteret, som varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Kontanthjælp og aktivering mv Kontanthjælp Dagtilbud til børn og unge Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At skabe et trygt fristed, hvor børn og unge har mulighed for at deltage i aktiviteter, styrke deres sociale færdigheder, støtte til at mestre dagligdagens gøremål, styrke den enkeltes selvværd og medvirke til øget livskvalitet. Børn og unge udvikler og fastholder deres funktionsniveau og sociale kompetencer Egen kontrol / løbende dialog 6

7 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagpleje, daginstitutioner og klubber for udviklingshæmmede børn og unge. Området er organiseret under Ældre- og handicapcentret, der varetager de daglige opgaver på området. Fra 2007 ændres visitationen til specialundervisning, når Amtet nedlægges. Flere børn end hidtil forventes at skulle modtage specialundervisning i Høje-Taastrup Kommunes regi. En situation, der betyder øget behov for pladser i Højgården, alternativt etablering af en tvillinginstitution. I budgetvedtagelsen for 2007 fremgik det at partierne bag budgetforliget er enige om at udvide pladsantallet i Højgården, når den endelige kortlægning af det fremtidige kapacitetsbehov er færdig. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At sikre en god overgang for handicappede unges forløb ved det 18. år i overgangen til voksenområdet For alle unge fastlægges en plan for overgang til voksentilværelsen således at der i 100 % af de 17-åriges sager foreligger en realistisk og konkret handleplan for indsatsen efter det 18.år. Stikprøvekontrol Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, aflastningsophold og opholdssteder for børn og unge. Udgifterne dækker ligeledes udgift til støttepersoner for udviklingshæmmede unge, der er anbragt i bofællesskaber oprettet af private organisationer. Endvidere omfatter området udgifter og indtægter vedrørende amtskommunale, kommunale og selvejende institutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, herunder børn og unge der er anbragt på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 51 i lov om social service. Området er organiseret under Familie- og Socialcentret, der varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

8 Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning herunder beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning at medvirke til at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, og have mulighed for at udfolde sig med andre yde efter evne at gennem produktivt arbejde at opnå ligestilling og dermed øget selvværd og livskvalitet. Fokus skal fortsat være at styrke og udvikle den indholdsmæssige side af indsatsen og skabe øgede valgmuligheder i forhold til beskyttet beskæftigelse samt på dag- og klub/værested tilbud Egen kontrol / løbende dialog Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Voksenklubben Højgården, Distriktspsykiatrisk center samt aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 88, stk. 1 og 3 i lov om social service. Fællesudgifter og indtægter omfatter beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Voksenklubben Højgården er kommunes egen specialinstitution for udviklingshæmmede. Institutionen har plads til 60 udviklingshæmmede/sent udviklede voksne. På institutionen er der en personalenormering på 6,28. Distriktspsykiatrisk center omfatter en regional behandlingsdel og en kommunal aktivitetsdel. Den distriktspsykiatriske aktivitetsdel henvender sig til borgere mellem 18 og 66 år, der har en alvorlig psykisk lidelse. Aktivitetsdelens tilbud til brugerne er f.eks. cafévirksomhed, hobbyaktivitet, undervisning m.v. Værestedet Pile Alle og ungetilbudet er et kommunalt værested for sindslidende, hvor sindslidende borgere kan få støtte i dagligdagen og har mulighed for at møde andre under trygge rammer. Området er organiseret under Ældre- og handicapcentret, som varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Rådgivning i alt

9 Tilbud til voksne med særlige behov Udgiften vedrører betaling for midlertidigt og længerevarende ophold på døgninstitutioner for voksne med vidtgående udviklingsmæssige handicap og sindslidende ( 92 og 93). Der er blandt andet tale om specialhjem, botilbud, pensionater, kollegier og aflastningshjem. Området dækker desuden udgifter til værksteder og dagcentre m.v., der drives som en del af institutionen. Fra 1. januar 2007 overtager Høje-Taastrup Kommune ansvaret for de amtslige institutioner, der er beliggende i kommunen. Der er tale om Institution Frøgård Allé 6 Vestervænget Taxhuset Type Botilbud for udviklingshæmmede voksne Botilbud for sindslidende voksne Botilbud for voksne med vidtgående fysiske handicaps samt voksne med senhjerneskade Endvidere overtager kommunen driftsoverenskomsterne med Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium samt Blå Kors Pensionat. Målet er først og fremmest at sikre driften af institutionerne fra 1. januar Herefter vil der være fokus på at sikre en sammenhæng med kommunens øvrige tilbud på tilgrænsende områder. Området er organiseret under Ældre- og handicapcenteret, som varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede - Note 1) Behandling af stofmisbrugere Tilbud til voksne med særlige behov Note 1) Vedrører den samlede budgettering af driften af de to Blå Kors institutioner. Når der budgetteres med en nettoindtægt skyldes det at der ved drift af tidligere amts institutioner kan pålægges en overhead på 10 %. Det betyder at de samlede indtægter overstiger de samlede udgifter. Høje-Taastrup Kommunes overheadudgifter budgetteres på hovedkonto 06 til fx administrativt personale og IT-udgifter der kan henføres til Blå Kors. 9

10 Foranstaltninger for voksne handicappede, herunder hjemmevejledere, kontaktperson- og ledsageordning Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At sikre et bredt udbud af tidssvarende boliger til udviklingshæmmede og sindslidende. Støtte og hjælp i hjemmet skal medvirke til at borgerne med handicap har mulighed for at være selvhjulpen i hjemmet og samtidig opretholde deres livskvalitet. Skal medvirke til normalisering og integration i samfundet af personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne Det planlagte botilbud til 12 udviklingshæmmede etableres i samarbejde med fonden Mariehjemmene, som selvstændige lejligheder samt fælleshus. Ydelser og service tilrettelægges med udgangspunkt i princippet om borgerens ansvar for egen situation, sundhed, omsorg, bolig og sociale netværk, Ledsagerordningen fortsætter med at øge handicappedes muligheder for selvstædighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Botilbuddet færdiggøres og tages i brug den 1. september Egen kontrol / løbende dialog Egen kontrol / løbende dialog På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende familiepleje for personer med vidtgående handicaps, aflastningsophold og støttepersoner for personer, der er anbragt i bofællesskaber uden for kommunen eller private bofællesskaber. Indtægten udgør dels betaling fra andre kommuner, dels amts refusion, samt klienters betaling for ophold i familiepleje. Endvidere afholdes udgifter til kommunens 5 bofællesskaber (Pile Alle, Poppel Alle, Stationsvej, Soderupvej og Bofællesskabet Birthe Marie) for borgere med vidtgående udviklingsmæssige handicaps. Området er organiseret under Ældre- og handicapcentret, som varetager de daglige opgaver på området. Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, hjemmevejledere og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter 31, 77, 78, 79 og 80 i lov om social service. Endvidere omfatter området udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. 31 i lov om social service. Området er organiseret under Ældre- og handicapcenteret, som varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Botilbud til længerevarende ophold for fysisk udviklingshæmmede Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov

11 Kontaktperson- og ledsageordninger Foranstaltninger for voksne handicappede i alt Førtidspension Bevillingens indhold kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før1. januar 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Sociale formål Anden gæld Hovedtotal * vedrører udgift til pension med 100 % statsrefusion. Udgiften er i budget 2007 registeret under bevilling 992 Folkepension, vil blive rettet i næste budgetoplæg. Bevillingens opgaveområde Ældreområdet opdeles i følgende opgaveområder: Opgaveområder Personlige tillæg Førtidspension Afgrænsning i kontoplanen Kontanthjælp Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Andre tilgodehavender Anden gæld Personlige tillæg I 1000 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Personlige tillæg m.v. Briller Refusion

12 I 1000 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Tandbehandling m.v Fysioterapi Fodbehandling Medicin Refusion af varmetillæg Supplement nedsat pension Andre personlige tillæg Tilbagebetaling Sociale formål Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Efterlevelseshjælp I alt Området omfatter personlige tillæg ydet til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Staten refunderer udgifter til almindelige personlige tillæg samt tillæg til medicinudgifter med 50 %. Udgifter til varmetillæg refunderes dog som hidtil med 75 %. Endvidere omfatter området handicapkompenserende ydelser. Førtidspension kr. BO2007 BO2008 BO2009 BO2010 Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før1. januar 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Total Supplerende pensionsydelse Engangsbeløb Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension I alt Førtidspensionsområdet omfatter: 12

13 Højeste og mellemste førtidspension kan udbetales til personer mellem år, når visse betingelser er opfyldt. Almindelig og forhøjet førtidspension kan udbetales til personer mellem år, når visse betingelser er opfyldt. Delpension kan udbetales til lønmodtagere og personer i alderen fra 60 til 65 år med anden erhvervsindtægt. Indtil 1. januar 1992 ydede staten 100 % refusion på alle former for pension. Det vil sige til folkepension, til forskellige former for førtidspension og til delpension. Siden 1. januar 1992 har staten kun ydet 50 % refusion af alle nytilkendte førtidspensioner til personer under 60 år. Til personer over 60 år ydede staten fortsat 100 % refusion. Men fra 1. juli 1997 blev reglerne ændret, så staten ydede 50 % refusion af alle nytilkendte førtidspensioner til personer under 67 år. Fra 1. januar 1999 yder staten 35 % tilskud til alle nytilkendte førtidspensioner. Tilkendelsesretten til almindelige og forhøjede førtidspensioner har siden 1992 ligget hos kommunerne. Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension har hidtil ligget i amts regi, medmindre kommunerne har søgt om udlægning af kompetencen. Men fra 1. juli 1998 skete der den væsentlige ændring, at tilkendelseskompetencen for alle pensionsarter udlægges til primærkommunerne. De kommunale udgifter til førtidspensioner er steget voldsomt de seneste år fordi nytilkendte pensioner medfinansieres af kommunerne, medens afgangene fortrinsvis består af 100 % statsfinansierede førtidspensioner. Udgiftspresset vil således i de kommende år vedblive med at stige, frem til alle 100 % sager og 50 % sager er blevet til 35 % sager. Der er i det fremlagte budgetoplæg indregnet virkningen i overslagsårene Det skal dog bemærkes, at Høje-Taastrup Kommune og de øvrige kommuner er blevet kompenseret via bloktilskud samt i forbindelse med budgetgaranti i forbindelse med finansieringsomlægningen. Høje-Taastrup Kommune har følgende forventning til antallet af førtidspensionister: % Invaliditetsydelse % % nye Øvrige Sociale formål Bevillingens indhold kr. BO2007 BO2008 BO2009 BO2010 Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål

14 I alt Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige Afgrænsning i kontoplanen Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde Området omfatter udgifter til støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. 115 i lov om social service. I 2006 er der afsat kr. på det frivilligt sociale område til at lave forsøg for ældre og handicappede borgere, der ikke på egen hånd kan klare en rejse, og som i samarbejde med frivillige får mulighed for at deltage i rejseaktiviteter i ind- og udland. Endvidere etableres der i 2006 et frivillighedscenter bemandet med en medarbejder til støtte for især det frivillige forebyggende sundhedsarbejde, hvor frivillige patientforeninger indbydes til at deltage. Øvrige Området omfatter Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign 14

15 558 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Bevillingens indhold kr. R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Kommunal medfinansiering Overordnede målsætninger for bevillingen At medfinansiere det regionale sundhedsvæsen pba. af kommunens forbrug af ydelser i sygehus-og praksissektoren. At bidrage til at sikre høj kvalitet i behandling og sammenhæng i patientforløb bl.a. via sundhedsaftalen med Region Hovedstaden Bevillingens opgaveområder Opgaveområde Afgrænsning i kontoplanen Kommunal medfinansiering Opgaveområde Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At medfinansiere det regionale sundhedsvæsen Rettidig betaling af kommunens forbrug af ydelser i det regionale sundhedsvæsen Statistik / løbende kontrol af afregning med regionen. 15

16 Den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er opdelt i et grundtilskud pr. indbygger og et aktivitetsafhængigt bidrag pr. kontakt på sygehus og i praksissektoren kr. R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Grundtilskud Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (sygesikring) Genoptræning under indlæggelse *) I alt Atm.: *) Taksten for Genoptræning under indlæggelse udmeldes af Sundhedsstyrelsen som del af det samlede takstudkast for Uden den konkrete takst og en udmelding af det endelige kodegrundlag (dvs. hvilke patienter/behandlinger, der er tale om) er det endnu for tidligt at budgettere området. Grundlaget for beregning af Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er gennemgået nedenfor. Grundbidrag pr. indbygger: Grundbidraget er i kr. (2003 PL) opregnet til 2006 niveau vha. amternes generelle PL-procent, excl. sygesikringsmedicin. Somatisk sygehusbehandling: - Indlæggelser: 30 pct. af DRG-takst, dog maksimalt kr. pr. indlæggelse (06-PL) - Ambulant behandling: 30 pct. af DAGS-takst, dog maksimalt 290 kr. pr. besøg. Gråzonepatienter maksimalt kr. (06-PL) Psykiatrisk sygehusbehandling: - Indlæggelser: 60 pct. af sengedagstakst, dog maksimalt kr. pr. indlæggelse (06 PL) - Ambulant behandling: 30 pct. af besøgstaksten. Kommunens bidrag er beregnet pba data fra Sundhedsstyrelsen. Bemærkning vedr. takstgrundlaget: Der udestår endnu en afklaring af, hvorvidt aktiviteten skal afregnes efter de gældende sengedags- og besøgstakster eller efter DRG/DAGS-takser, der endnu ikke er etableret, jf. Sundhedsstyrelsens høringsbrev vedr. udkast til "Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet". Sygesikring: - Alment praktiserende læger: 10 pct. af bruttohonorar for grundydelser. - Speciallæger: 30 pct. af overenskomstaftalte takster, dog maksimalt 290 kr. pr. ydelse (06 PL). - Øvrige sygesikring: Sygesikring (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp samt fodterapi): 10 pct. af takst pr. ydelse. 16

17 Genoptræning under indlæggelse: Ej beregnet, idet DRG-taksten for genoptræning udmeldes sammen med det samlede udkast til takstsystem 2007 i løbet af foråret Styring Grundbidrag pr indbygger: Grundbidraget er i 2007 fastholdt på kr. (2003 PL) reguleret med amternes PL-procent, excl. sygesikringsmedicin. Forhøjelser ud over den forventede pris- og lønudvikling kan således først ske fra 2008 og frem og skal drøftes mellem region og kommunerne i kontaktudvalget. Regionale forslag om at forhøje grundbidraget ud over regulering for pris- og lønudviklingen bortfalder, såfremt 2/3 af kommunerne i regionen er imod en forhøjelse. Under ét har kommunerne således en styremulighed via eksisterende fora, samt f.eks. det nyoprettede kommune konraktråd. Aktivitetsbestemt finansiering: Kan som udgangspunkt styres gennem På kort sigt: - Regningskontrol givet at der gives adgang til individbaseret data (CPR-nr.). - Opfølgning og dialog med regionen bl.a. med afsæt i de kvartalsvise økonomirapporter, regionen er forpligtet til at afgive til Høje-Taastrup Kommune. - Opfølgning på akutte genindlæggelser, korttidsindlæggelser, anden behandling, der må forventes at kunne forgå ambulant (f.eks. behandling til de såkaldte gråzone-takster) - Efterregistrering: Løbende følge regionens efterregistrering og indberetning af aktivitet og afregning, samt evt. at indarbejde efterregistrerings problematikken i forhandlingerne om sundhedsaftalen idet der i udkast til "Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet" ( 15) gives bemyndigelse til at basere den endelige opgørelse af Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering på et forbrug, der er opgjort efter regnskabsårets afslutning (1. marts) På mellem/langt sigt: - Etablering af målrettede forebyggende og substituerende tilbud under forudsætning af, at omkostningen herved er mindre end ved behandling på sygehus, samt at regionen reducerer kapaciteten tilsvarende. - Dialog med de praktiserende læger i almen praksis og speciallægepraksis om henvisningsmønster, brug af kommunale tilbud, m.v. - Indbygge målsætninger og indsatsområder på sundhedsområdet i drifts- og udviklingsaftalerne med de implicerede kommunale institutioner på udmøntende niveau - Igangsætte analysearbejde vedr. afdækning af særlige indsatsområder, herunder udarbejdelse af en decideret sundhedsprofil, samt i sammenhæng med udarbejdelse af kommunens sundhedspolitik at igangsætte konkrete projekter til at understøtte kommunens indsats på udvalgte områder. Usikkerhedsmomenter og fremtidige problemstillinger Takstsystem 2007: Sundhedsstyrelsen forventer at udmelde et udkast til 2007 takstsystem i løbet af foråret. Hertil kommer at amternes generelle 2007-procenter for pris- og lønudviklingen ligeledes forventes udmeldt i løbet af foråret. Den endelige takststruktur kan have betydning for Høje-Taastrup Kommunes udgifter på sundhedsområdet. Det anbefales på den baggrund at genberegne budgettet inden 1. behandlingen i september Regulering af lofterne for medfinansiering: Der er opstået usikkerhed om, hvorvidt satsreguleringsprocenten skal bruges i stedet for amternes generelle PL-procent. Afklaring følger i løbet af foråret. I indeværende budget er lofterne opregnet fra 2003 til niveau vha. amternes generelle PL-procent, excl. sygesikringsmedicin. 17

18 BO-årene fastholdt på 2007-niveau: - Alternativt kunne budgettet opskrives med den forventede vækst i befolkningen. Det er imidlertid usikkert om der vil være et 1:1 forhold ml. befolkningstilvækst og forbrug af ydelser i sygehusvæsenet og sygesikringen. - Region Hovedstadens budget for 2007 og frem endnu ukendt. - Effekten af beregningen af nye takster for og nye behandlinger kan ikke umiddelbart budgetteres. 18

19 559 Sundhedsfremme og forebyggelse Bevillingens indhold kr. R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Specialtandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje I alt Overordnede målsætninger for bevillingen Forbedring af folkesundheden i Høje-Taastrup Kommune i overensstemmelse Sundhedspolitik som ventes behandlet i slutningen af Der skal med forankring i primærsektoren skabes sammenhæng i indsatsen over for kronisk syge. Forebyggende og sundhedsfremmende indsats på det generelle plan over for børn (og familie) i kommunen (0-18 år) Forebyggende, tidlig indsats over for børn med særlige behov At tandplejetilbuddet både bruges af og gavner alle kommunens børn At tandsundheden er høj for alle børn At sundhedsfremmende og forebyggende tilbud gives til alle børn, individuelt og i grupper At der gives særlige tilbud til børn med særlige behov At der tilbydes forebyggelse og behandling med høj grad af faglig kvalitet og dokumenteret nyttevirkning (evidens) At brugere og borgere føler sig godt behandlet i Tandplejen At henvise de borgere, der kan indvisiteres til specialtandpleje, til et specialiseret tandplejetilbud af høj kvalitet Bevillingens opgaveområder Opgaveområde Afgrænsning i kontoplanen Specialtandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje

20 Sundhedsfremme og forebyggelse Opgaveområde Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Der skal igangsættes et arbejde med at gennemføre en sammenhængende indsats over for kronisk syge Relevant patient data skal kunne udveksles mellem kommune, praktiserende læger og sygehuse Samarbejdet mellem almen praksis og HTK skal styrkes Rehabiliteringsindsatsen af kroniske patienter skal leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder Inden udgangen af 2007 skal forelægges en plan. HTK omfattes af MedCom Der etableres en praksiskonsulentordning Dialog med bl.a. Sundhedsstyrelsen om udmøntning af standarder på området. Strategiplan samt drifts- og udviklingsaftaler Statistik Månedlige møder med konsulent, nyhedsbrev til praktiserende læger, m.v. Handleplan for udmøntning af kvalitetsstandarder på området. Området vil i løbet af 2007 blive udrullet med afsæt i den reviderede sundhedspolitik for kommunens sundhedsindsats. Konkret vil der være tale om en koordineret indsats forankret i kommunens forskellige driftsområder. Opfølgningen på sundhedsområdet vil ske dels ved etablering af ledelsesinformation, dels ved løbende at gentage undersøgelsen af kommunens sundhedsprofil, f.eks. hvert 4. år. 20

21 Kommunal sundhedstjeneste Opgaveområde Målsætninger og resultater Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At nye forældre støttes i den nye rolle det er at være forældre. Sammen med forældrene bevare og styrke det nyfødte barns sundhed, så normal udvikling og trivsel sikres. For at sikre eller øge familiens handlekompetence vedr. barnet tilbydes rådgivning og vejledning. At familier med særlige behov (både småbørns og skolebørns familier) får særlig hjælp. At skolebørnenes eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer opdages tidligt og der iværksættes tiltag overfor disse. At give børn med særlig behov øget kropslig og følelsesmæssigt velvære 95 % af alle første besøg i familien gennemføres inden for 10 dage efter fødslen. For ambulante fødsler og hjemmefødsler indenfor 5 dage. Mindst 50 familier årligt får tilbudt ekstra hjemmebesøg. Skolebørnenes sundhedstilstand følges nøje. Der tilbydes helbreds- og funktionsundersøgelse (5 gange i skoleforløbet) til 98 % af alle børn i kommunens 1. klasser. Der tilbydes mindst 10 klasser eller grupper fællesbehandling af en af kommunens to afspændingspædagoger Statistik mindst en gang årligt. Statistisk opfølgning Statistisk opfølgning Statistik Udvikling i udgifter til kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste kr. netto R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Personale Øvrige Kommunal sundhedstjeneste Total Den kommunale sundhedspleje inkluderer sundhedspleje, kommunallæger og afspændingspædagoger. I alt er der i 2006 normeret med 23.5 normeringer og et budget på ca mill. kr. 21

22 De 23.5 normeringer fordeler sig med 20 til sundhedsplejerskerne, 1 lægenormering, 1 normering til afspændingspædagog og 1,5 til administrative medarbejdere. Området tilbyder generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, medvirker til tidlig opsporing af eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer hos et barn og iværksætter tiltag overfor disse, styrker og forbedrer indsatsen overfor børn med særlige behov samt yder konsulentbistand i sundhedsmæssige spørgsmål herunder hygiejne. Sundhedsplejerskerne sidder samlet på Selsmoseskolen hvorfra de tager på hjemmebesøg i familier med småbørn og undersøger børnene i skolen. Børne- og ungelægerne undersøger skolebørnene, når de begynder og afslutter skolen samt efter behov. Afspændingspædagogerne arbejder med skolebørns kropslige og psykiske velbefindende efter behov. Aktiviteten i sundhedsplejen (0-6 årige) kan sammenfattes som i nedenstående tabel: Sundhedsplejerskernes årsberetning, udviklingen i antal hjemmebesøg til småbørn *) 2000/ / / / /05 Gravide år år år år år år år I alt Anm.: *) Med i det samlede budget indgår også undersøgelser af skolebørn samt diverse almindelige mødregrupper, specialgrupper, åbent hus fast hver torsdag 3 steder i kommunen, og rådgivning i daginstitutioner. 22

23 Kommunal tandpleje Opgaveområde Målsætninger og resultatkrav Målsætning Resultatkrav Opfølgning Tandsundheden skal overvåges løbende med henblik på at kunne sætte ind ved uheldig udvikling Tandsundheden må ikke falde Der skal foreligge tandsundhedsdata for mere end 95 % af de 5-, 7-, 12- og 15årige børn (disse årgange er indberetningspligtige til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register SCOR) HTK-tal for de 5- og 15-åriges tandsundhed skal være bedre end Danmark som helhed og tilnærmelsesvis på samme niveau som gennemsnittet af Region Hovedstaden Alle HTK-borgere der skal have tilbud om specialtandpleje i medfør af Sundhedsloven, skal være identificeret. Statistik/opgørelse Statistik/opgørelse Den nye kommunale tandplejeforpligtelse i medfør af kommunalreformen, specialtandpleje, skal implementeres Inden udgangen af 2007 skal der være indgået aftale om tandpleje for hver enkelt klient med relevant udbyder (formentlig Gentofte Kommune, der overtager den nuværende amtstandpleje). Visitationsprocedurer for kommende brugere skal fastlægges. Statistik/opgørelse. Evaluering af tilslutning, økonomi og visitationsprocedurer med relevante centre. Udvikling i udgifter til kommunal tandpleje fordelt på gruppering Kommunal tandpleje kr. (netto) R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO Tandpleje for 0-18 årige hos private tandlæger Tandpleje hos private tandlæger i øvrigt Institutionspersonale Fast ejendom

24 38 Rengøring og beklædning Administration Forebyggelse og behandling Kommunal tandpleje Total Høje-Taastrup Kommunale Tandpleje varetager følgende opgaver: Børne- og ungdomstandpleje (0-18 år): Sundhedsfremme og forebyggelse Undersøgelse af tænder, mund og kæber Behandling af sygdomme i tænder, mund og kæber Herudover: Administration og afregning af børn og unge der vælger tandpleje i andre kommuner eller hos private tandlæger Konsulentbistand for kommunens sagsbehandlere i forbindelse med borgeres ansøgning om tilskud til tandpleje i medfør af sociallovgivning Tværfagligt samarbejde med f.eks. sundhedspleje, familiecentre, skoler og institutioner, om de enkelte brugere i børne- og ungdomstandplejen, og om sundhedsfremme og forebyggelse generelt Fra 1. januar 2007 er det en kommunal opgave at give et tandplejetilbud til grupper, der ikke kan benytte de eksisterende tilbud i børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen eller voksentandplejen. Den kommunale tandpleje forventes at skulle forestå visitation og henvisning til et specialiseret tilbud i kommunalt eller regionalt regi. Den kommunale børne- og ungdomstandpleje er decentralt organiseret på 10 skoletandklinikker, en tandreguleringsklinik og en administration. Børne- og ungdomstandplejen er decentralt organiseret på 10 skoletandklinikker, en tandreguleringsklinik og en administration. Strukturen er under overvejelse da det - især i forbindelse med generationsskifte og rekrutteringsproblemer - er vanskeligt at opretholde en ensartet, fagligt høj kvalitet på mange små enheder. Mange enheder betyder endvidere, at arbejdspladsindretning og implementering af ny teknologi i øvrigt er meget omkostningstung. Tandplejen er i 2007 normeret med 35,2 stillinger og et budget på ca. 18,0 mill. kr. Tandplejen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at udarbejde omkostningsbaserede regnskaber med henblik på at kunne opgive en årlig stykpris for det samlede tandplejetilbud til brug for sammenligning med andre kommuner såvel som med den private sektor. Den omkostningsbaserede stykpris pr. barn for 2005 er kr. (2005 PL). 24

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2014 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget

ISHØJ KOMMUNE BUDGET 2012-2015 Side 1 Social- og Sundhedsudvalget ISHØJ KOMMUNE BUDGET -2015 Side 1 s overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse og udgangspunktet i arbejdet er, at den enkelte borger

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der følger af 3 i lov nr. 327 af 18. maj 2005, lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning

Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 1 Formål og område Kapitel 2 Kommuner og regioner Kapitel 3 Kommunens rådgivning Kapitel 4 National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere