Budget Social- og sundhedsudvalgets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2007-2010. Social- og sundhedsudvalgets"

Transkript

1 Budget Social- og sundhedsudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 558 Sundhedsudgifter - kommunal medfinansiering 559 Sundhedsudgifter - sundhedsfremmede og forebyggelse 1

2 550 Boligstøtte Bevillingens indhold kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Boligydelse Boligsikring I alt Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Boligstøtte Afgrænsning i kontoplanen Boligydelse til pensionister Boligsikring Boligstøtte Boligstøtte er en del af de borgerrettede ydelser og er derfor placeret i Borgerservice. Der findes to typer boligstøtte: Boligydelse Folkepensionister og personer, der er tilkendt førtidspension inden den 1. januar 2003, kan søge om at få boligydelse. Boligydelse udbetales som udgangspunkt som tilskud til huslejen i lejeboliger, men der kan også søges om boligydelse til andels- og ejerbolig. Til pensionister i andelsboliger kan der udbetales boligydelse dels som tilskud (40 %), dels som lån (60 %). Til pensionister, der bor i ejerboliger, kan der udbetales boligydelse som lån. Boligydelsens størrelse er afhængig af husstandens indkomst og formue, boligens størrelse samt boligudgiftens størrelse og sammensætning. Der er 75 % statsrefusion på udgifterne. Boligsikring Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring ydes til husstande, hvor ingen af beboerne er pensionister. Dog indgår personer, der får tilkendt førtidspension efter den 1. januar Boligsikringens størrelse er afhængig af husstandens indkomst og formue, boligens størrelse samt boligudgiftens størrelse og sammensætning. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne. Boligydelse til pensionister December 2005 HTK AMT Hele landet Andel husstande som har modtaget ydelsen (i % af antal årige): Alm. lejligheder 34,9 36,7 32,4 Ældreboliger 11,5 5,7 7,2 2

3 December 2005 HTK AMT Hele landet Ejere (inkl. lån) 0,6 0,3 0,2 Andelshavere (inkl. Lån) 2,6 2,0 3,2 Samtlige modtagende husstande 49,9 44,8 43,2 Gennemsnitlig boligydelse pr. husstand: Alm. lejligheder Ældreboliger Lejere i alt Samtlige modtagende husstande Kilde: ECO-tal, Boligydelse til pensionister 2005, tabel 7.19 I tabellen ses, at den andel, der modtager alm. boligydelse i Høje-Taastrup Kommune, er større end den tilsvarende andel på landsplan, men lidt lavere end på amtsplan. For modtagere af boligydelse i ældreboliger er Høje-Taastrup Kommune klart større end på både amts- og landsplan. Den gennemsnitlige boligydelse er i Høje-Taastrup Kommune større på både amts- og landsplan. Boligsikring December 2005 HTK AMT Hele landet Andel husstande som har modtaget boligsikring (i % af antal årige): Alm. Boligsikring 5,2 5,2 5,6 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i % af antal husstande): Alm. Boligsikring 8,0 7,3 8,0 Gennemsnitlig boligsikring pr. husstand: Alm. Boligsikring Kilde: ECO-tal, Boligsikring, nøgletal 2005, tabel 8.54 I tabellen ses, at i % er andelen af modtagere af boligsikring i Høje-Taastrup Kommune på niveau med amtet, men mindre end hele landet. Andelen af husstande, der modtager boligsikring i Høje-Taastrup Kommune, er større end i amtet, men på niveau med hele landet. Den gennemsnitlige boligsikring pr. husstand er dog væsentlig større i Høje-Taastrup Kommune end både på amts- og landsplan. 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge Bevillingens indhold kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Folkeskolen m.m Kontanthjælp og aktivering mv Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med

4 1.000 kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Foranstaltninger for voksne handicappede Øvrige sociale formål Administrativ organisation I alt Overordnede målsætninger for bevillingen Det er Høje-Taastrup Kommunes mål at minimere borgernes behov for hjælp, og dermed at medvirke til at vedligeholde og udvikle borgernes funktionsniveau gennem en aktiv, forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Når kommunen yder service til handicappede borgere, der ikke længere kan klare dagligdagen uden hjælp, er det målet at: Ydelserne tilrettelægges med udgangspunkt i princippet borgernes ansvar for egen situation, sundhed, omsorg, bolig og sociale netværk Hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp Hjælpen udføres så borgeren bevarer ansvar og selvbestemmelse for eget liv Der arbejdes således efter: At yde støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for dette og skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de. på trods af deres individuelle vanskeligheder, kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. At yde støtte tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller den unge så vidt muligt kan afhjælpes i hjemme eller det nære miljø. At sikre at barnets eller den unges synspunkter inddrages og tillægges passende vægt i forhold til alder og modenhed. At sikre at barnets eller den unges vanskeligheder så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. At yde støtten til barnet eller den unges bedste og sikre barnet eller den unge en stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i opvæksten. Målsætningerne er derudover beskrevet i Høje-Taastrup Kommunes Ældrepolitik og Handicappolitik. Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Folkeskolen m.m. Afgrænsning i kontoplanen Specialpædagogisk bistand til voksne 4

5 Opgaveområder Kontanthjælp og aktivering mv. Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Foranstaltninger for voksne handicappede Øvrige sociale formål Administrativ organisation Afgrænsning i kontoplanen Kontanthjælp Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handikappede Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordning Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltning Folkeskolen m.m. (voksen specialundervisning) Kommunen overtager med kommunalreformen forpligtelsen til at tilbyde voksne specialundervisning. Der er afsat ca. 6.5 mio. kr. til formålet. Specialundervisningen for Høje-Taastrup Kommunes borgere er indtil varetaget i SVIKA der er Københavns Amts specialundervisningscenter for voksne og som underviser mennesker med funktionsnedsættelser. Funktionsnedsættelserne kan være generelle indlæringsvanskeligheder, sindslidelser, multiple funktionsnedsættelser eller en kombination af disse vanskeligheder. Herudover bruges også SUKA (Undervisningstilbud til unge og voksne med udviklingshæmning eller autisme), Blindes oplysningsforbund, Maglemosen mv. Kommunen vil også i fremtiden benytte disse tilbud. Der er udarbejdet en rammeaftale mellem kommunerne i regionen. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Folkeskolen m.m

6 Kontanthjælp Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Opgaven skal løses i tæt samarbejde med forældrene og forældrene skal opleve hjælpen som en støtte i hverdagen, således at familien kan bevares som en helhed. Udbetaling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal sikre, at flest børn kan forblive i eget hjem. I 90 % af de nystartede sager i 2006 og i 2007 skal familien opleve at støtten har været en væsentlig hjælp til bevarelse af familien som helhed. Der må i max. 5 % af de nystartede sager i 2006 være døgnanbringelse af barnet i løbet af 2006 og første halvdel af Spørgeskemaundersøgelse i februar 2007 for nystartede sager i 2006 samt i februar 2008 for nystartede sager i 2007 Statistik udarbejdes august- september 2007 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 28): Området omfatter udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, efter 28 i lov om social service. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ( 29): Området omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter 29 i lov om social service. Det bemærkes at merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne registreres på gruppering 09. Området er organiseret under Familie- og Socialcenteret, som varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Kontanthjælp og aktivering mv Kontanthjælp Dagtilbud til børn og unge Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At skabe et trygt fristed, hvor børn og unge har mulighed for at deltage i aktiviteter, styrke deres sociale færdigheder, støtte til at mestre dagligdagens gøremål, styrke den enkeltes selvværd og medvirke til øget livskvalitet. Børn og unge udvikler og fastholder deres funktionsniveau og sociale kompetencer Egen kontrol / løbende dialog 6

7 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagpleje, daginstitutioner og klubber for udviklingshæmmede børn og unge. Området er organiseret under Ældre- og handicapcentret, der varetager de daglige opgaver på området. Fra 2007 ændres visitationen til specialundervisning, når Amtet nedlægges. Flere børn end hidtil forventes at skulle modtage specialundervisning i Høje-Taastrup Kommunes regi. En situation, der betyder øget behov for pladser i Højgården, alternativt etablering af en tvillinginstitution. I budgetvedtagelsen for 2007 fremgik det at partierne bag budgetforliget er enige om at udvide pladsantallet i Højgården, når den endelige kortlægning af det fremtidige kapacitetsbehov er færdig. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At sikre en god overgang for handicappede unges forløb ved det 18. år i overgangen til voksenområdet For alle unge fastlægges en plan for overgang til voksentilværelsen således at der i 100 % af de 17-åriges sager foreligger en realistisk og konkret handleplan for indsatsen efter det 18.år. Stikprøvekontrol Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, aflastningsophold og opholdssteder for børn og unge. Udgifterne dækker ligeledes udgift til støttepersoner for udviklingshæmmede unge, der er anbragt i bofællesskaber oprettet af private organisationer. Endvidere omfatter området udgifter og indtægter vedrørende amtskommunale, kommunale og selvejende institutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, herunder børn og unge der er anbragt på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 51 i lov om social service. Området er organiseret under Familie- og Socialcentret, der varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

8 Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning herunder beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning at medvirke til at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, og have mulighed for at udfolde sig med andre yde efter evne at gennem produktivt arbejde at opnå ligestilling og dermed øget selvværd og livskvalitet. Fokus skal fortsat være at styrke og udvikle den indholdsmæssige side af indsatsen og skabe øgede valgmuligheder i forhold til beskyttet beskæftigelse samt på dag- og klub/værested tilbud Egen kontrol / løbende dialog Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende Voksenklubben Højgården, Distriktspsykiatrisk center samt aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. 88, stk. 1 og 3 i lov om social service. Fællesudgifter og indtægter omfatter beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Voksenklubben Højgården er kommunes egen specialinstitution for udviklingshæmmede. Institutionen har plads til 60 udviklingshæmmede/sent udviklede voksne. På institutionen er der en personalenormering på 6,28. Distriktspsykiatrisk center omfatter en regional behandlingsdel og en kommunal aktivitetsdel. Den distriktspsykiatriske aktivitetsdel henvender sig til borgere mellem 18 og 66 år, der har en alvorlig psykisk lidelse. Aktivitetsdelens tilbud til brugerne er f.eks. cafévirksomhed, hobbyaktivitet, undervisning m.v. Værestedet Pile Alle og ungetilbudet er et kommunalt værested for sindslidende, hvor sindslidende borgere kan få støtte i dagligdagen og har mulighed for at møde andre under trygge rammer. Området er organiseret under Ældre- og handicapcentret, som varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Rådgivning i alt

9 Tilbud til voksne med særlige behov Udgiften vedrører betaling for midlertidigt og længerevarende ophold på døgninstitutioner for voksne med vidtgående udviklingsmæssige handicap og sindslidende ( 92 og 93). Der er blandt andet tale om specialhjem, botilbud, pensionater, kollegier og aflastningshjem. Området dækker desuden udgifter til værksteder og dagcentre m.v., der drives som en del af institutionen. Fra 1. januar 2007 overtager Høje-Taastrup Kommune ansvaret for de amtslige institutioner, der er beliggende i kommunen. Der er tale om Institution Frøgård Allé 6 Vestervænget Taxhuset Type Botilbud for udviklingshæmmede voksne Botilbud for sindslidende voksne Botilbud for voksne med vidtgående fysiske handicaps samt voksne med senhjerneskade Endvidere overtager kommunen driftsoverenskomsterne med Blå Kors Behandlingshjem og Ambulatorium samt Blå Kors Pensionat. Målet er først og fremmest at sikre driften af institutionerne fra 1. januar Herefter vil der være fokus på at sikre en sammenhæng med kommunens øvrige tilbud på tilgrænsende områder. Området er organiseret under Ældre- og handicapcenteret, som varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede - Note 1) Behandling af stofmisbrugere Tilbud til voksne med særlige behov Note 1) Vedrører den samlede budgettering af driften af de to Blå Kors institutioner. Når der budgetteres med en nettoindtægt skyldes det at der ved drift af tidligere amts institutioner kan pålægges en overhead på 10 %. Det betyder at de samlede indtægter overstiger de samlede udgifter. Høje-Taastrup Kommunes overheadudgifter budgetteres på hovedkonto 06 til fx administrativt personale og IT-udgifter der kan henføres til Blå Kors. 9

10 Foranstaltninger for voksne handicappede, herunder hjemmevejledere, kontaktperson- og ledsageordning Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At sikre et bredt udbud af tidssvarende boliger til udviklingshæmmede og sindslidende. Støtte og hjælp i hjemmet skal medvirke til at borgerne med handicap har mulighed for at være selvhjulpen i hjemmet og samtidig opretholde deres livskvalitet. Skal medvirke til normalisering og integration i samfundet af personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne Det planlagte botilbud til 12 udviklingshæmmede etableres i samarbejde med fonden Mariehjemmene, som selvstændige lejligheder samt fælleshus. Ydelser og service tilrettelægges med udgangspunkt i princippet om borgerens ansvar for egen situation, sundhed, omsorg, bolig og sociale netværk, Ledsagerordningen fortsætter med at øge handicappedes muligheder for selvstædighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Botilbuddet færdiggøres og tages i brug den 1. september Egen kontrol / løbende dialog Egen kontrol / løbende dialog På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende familiepleje for personer med vidtgående handicaps, aflastningsophold og støttepersoner for personer, der er anbragt i bofællesskaber uden for kommunen eller private bofællesskaber. Indtægten udgør dels betaling fra andre kommuner, dels amts refusion, samt klienters betaling for ophold i familiepleje. Endvidere afholdes udgifter til kommunens 5 bofællesskaber (Pile Alle, Poppel Alle, Stationsvej, Soderupvej og Bofællesskabet Birthe Marie) for borgere med vidtgående udviklingsmæssige handicaps. Området er organiseret under Ældre- og handicapcentret, som varetager de daglige opgaver på området. Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, hjemmevejledere og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter 31, 77, 78, 79 og 80 i lov om social service. Endvidere omfatter området udgifter og indtægter vedrørende ledsagelse til unge mellem 16 og 18 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene, jf. 31 i lov om social service. Området er organiseret under Ældre- og handicapcenteret, som varetager de daglige opgaver på området. Økonomi: kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Botilbud til længerevarende ophold for fysisk udviklingshæmmede Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov

11 Kontaktperson- og ledsageordninger Foranstaltninger for voksne handicappede i alt Førtidspension Bevillingens indhold kr. B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før1. januar 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Sociale formål Anden gæld Hovedtotal * vedrører udgift til pension med 100 % statsrefusion. Udgiften er i budget 2007 registeret under bevilling 992 Folkepension, vil blive rettet i næste budgetoplæg. Bevillingens opgaveområde Ældreområdet opdeles i følgende opgaveområder: Opgaveområder Personlige tillæg Førtidspension Afgrænsning i kontoplanen Kontanthjælp Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Andre tilgodehavender Anden gæld Personlige tillæg I 1000 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Personlige tillæg m.v. Briller Refusion

12 I 1000 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Tandbehandling m.v Fysioterapi Fodbehandling Medicin Refusion af varmetillæg Supplement nedsat pension Andre personlige tillæg Tilbagebetaling Sociale formål Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Efterlevelseshjælp I alt Området omfatter personlige tillæg ydet til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Staten refunderer udgifter til almindelige personlige tillæg samt tillæg til medicinudgifter med 50 %. Udgifter til varmetillæg refunderes dog som hidtil med 75 %. Endvidere omfatter området handicapkompenserende ydelser. Førtidspension kr. BO2007 BO2008 BO2009 BO2010 Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før1. januar 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Total Supplerende pensionsydelse Engangsbeløb Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension I alt Førtidspensionsområdet omfatter: 12

13 Højeste og mellemste førtidspension kan udbetales til personer mellem år, når visse betingelser er opfyldt. Almindelig og forhøjet førtidspension kan udbetales til personer mellem år, når visse betingelser er opfyldt. Delpension kan udbetales til lønmodtagere og personer i alderen fra 60 til 65 år med anden erhvervsindtægt. Indtil 1. januar 1992 ydede staten 100 % refusion på alle former for pension. Det vil sige til folkepension, til forskellige former for førtidspension og til delpension. Siden 1. januar 1992 har staten kun ydet 50 % refusion af alle nytilkendte førtidspensioner til personer under 60 år. Til personer over 60 år ydede staten fortsat 100 % refusion. Men fra 1. juli 1997 blev reglerne ændret, så staten ydede 50 % refusion af alle nytilkendte førtidspensioner til personer under 67 år. Fra 1. januar 1999 yder staten 35 % tilskud til alle nytilkendte førtidspensioner. Tilkendelsesretten til almindelige og forhøjede førtidspensioner har siden 1992 ligget hos kommunerne. Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension har hidtil ligget i amts regi, medmindre kommunerne har søgt om udlægning af kompetencen. Men fra 1. juli 1998 skete der den væsentlige ændring, at tilkendelseskompetencen for alle pensionsarter udlægges til primærkommunerne. De kommunale udgifter til førtidspensioner er steget voldsomt de seneste år fordi nytilkendte pensioner medfinansieres af kommunerne, medens afgangene fortrinsvis består af 100 % statsfinansierede førtidspensioner. Udgiftspresset vil således i de kommende år vedblive med at stige, frem til alle 100 % sager og 50 % sager er blevet til 35 % sager. Der er i det fremlagte budgetoplæg indregnet virkningen i overslagsårene Det skal dog bemærkes, at Høje-Taastrup Kommune og de øvrige kommuner er blevet kompenseret via bloktilskud samt i forbindelse med budgetgaranti i forbindelse med finansieringsomlægningen. Høje-Taastrup Kommune har følgende forventning til antallet af førtidspensionister: % Invaliditetsydelse % % nye Øvrige Sociale formål Bevillingens indhold kr. BO2007 BO2008 BO2009 BO2010 Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål

14 I alt Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige Afgrænsning i kontoplanen Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde Området omfatter udgifter til støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. 115 i lov om social service. I 2006 er der afsat kr. på det frivilligt sociale område til at lave forsøg for ældre og handicappede borgere, der ikke på egen hånd kan klare en rejse, og som i samarbejde med frivillige får mulighed for at deltage i rejseaktiviteter i ind- og udland. Endvidere etableres der i 2006 et frivillighedscenter bemandet med en medarbejder til støtte for især det frivillige forebyggende sundhedsarbejde, hvor frivillige patientforeninger indbydes til at deltage. Øvrige Området omfatter Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign 14

15 558 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Bevillingens indhold kr. R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Kommunal medfinansiering Overordnede målsætninger for bevillingen At medfinansiere det regionale sundhedsvæsen pba. af kommunens forbrug af ydelser i sygehus-og praksissektoren. At bidrage til at sikre høj kvalitet i behandling og sammenhæng i patientforløb bl.a. via sundhedsaftalen med Region Hovedstaden Bevillingens opgaveområder Opgaveområde Afgrænsning i kontoplanen Kommunal medfinansiering Opgaveområde Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At medfinansiere det regionale sundhedsvæsen Rettidig betaling af kommunens forbrug af ydelser i det regionale sundhedsvæsen Statistik / løbende kontrol af afregning med regionen. 15

16 Den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er opdelt i et grundtilskud pr. indbygger og et aktivitetsafhængigt bidrag pr. kontakt på sygehus og i praksissektoren kr. R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Grundtilskud Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (sygesikring) Genoptræning under indlæggelse *) I alt Atm.: *) Taksten for Genoptræning under indlæggelse udmeldes af Sundhedsstyrelsen som del af det samlede takstudkast for Uden den konkrete takst og en udmelding af det endelige kodegrundlag (dvs. hvilke patienter/behandlinger, der er tale om) er det endnu for tidligt at budgettere området. Grundlaget for beregning af Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er gennemgået nedenfor. Grundbidrag pr. indbygger: Grundbidraget er i kr. (2003 PL) opregnet til 2006 niveau vha. amternes generelle PL-procent, excl. sygesikringsmedicin. Somatisk sygehusbehandling: - Indlæggelser: 30 pct. af DRG-takst, dog maksimalt kr. pr. indlæggelse (06-PL) - Ambulant behandling: 30 pct. af DAGS-takst, dog maksimalt 290 kr. pr. besøg. Gråzonepatienter maksimalt kr. (06-PL) Psykiatrisk sygehusbehandling: - Indlæggelser: 60 pct. af sengedagstakst, dog maksimalt kr. pr. indlæggelse (06 PL) - Ambulant behandling: 30 pct. af besøgstaksten. Kommunens bidrag er beregnet pba data fra Sundhedsstyrelsen. Bemærkning vedr. takstgrundlaget: Der udestår endnu en afklaring af, hvorvidt aktiviteten skal afregnes efter de gældende sengedags- og besøgstakster eller efter DRG/DAGS-takser, der endnu ikke er etableret, jf. Sundhedsstyrelsens høringsbrev vedr. udkast til "Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet". Sygesikring: - Alment praktiserende læger: 10 pct. af bruttohonorar for grundydelser. - Speciallæger: 30 pct. af overenskomstaftalte takster, dog maksimalt 290 kr. pr. ydelse (06 PL). - Øvrige sygesikring: Sygesikring (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp samt fodterapi): 10 pct. af takst pr. ydelse. 16

17 Genoptræning under indlæggelse: Ej beregnet, idet DRG-taksten for genoptræning udmeldes sammen med det samlede udkast til takstsystem 2007 i løbet af foråret Styring Grundbidrag pr indbygger: Grundbidraget er i 2007 fastholdt på kr. (2003 PL) reguleret med amternes PL-procent, excl. sygesikringsmedicin. Forhøjelser ud over den forventede pris- og lønudvikling kan således først ske fra 2008 og frem og skal drøftes mellem region og kommunerne i kontaktudvalget. Regionale forslag om at forhøje grundbidraget ud over regulering for pris- og lønudviklingen bortfalder, såfremt 2/3 af kommunerne i regionen er imod en forhøjelse. Under ét har kommunerne således en styremulighed via eksisterende fora, samt f.eks. det nyoprettede kommune konraktråd. Aktivitetsbestemt finansiering: Kan som udgangspunkt styres gennem På kort sigt: - Regningskontrol givet at der gives adgang til individbaseret data (CPR-nr.). - Opfølgning og dialog med regionen bl.a. med afsæt i de kvartalsvise økonomirapporter, regionen er forpligtet til at afgive til Høje-Taastrup Kommune. - Opfølgning på akutte genindlæggelser, korttidsindlæggelser, anden behandling, der må forventes at kunne forgå ambulant (f.eks. behandling til de såkaldte gråzone-takster) - Efterregistrering: Løbende følge regionens efterregistrering og indberetning af aktivitet og afregning, samt evt. at indarbejde efterregistrerings problematikken i forhandlingerne om sundhedsaftalen idet der i udkast til "Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet" ( 15) gives bemyndigelse til at basere den endelige opgørelse af Høje-Taastrup Kommunes medfinansiering på et forbrug, der er opgjort efter regnskabsårets afslutning (1. marts) På mellem/langt sigt: - Etablering af målrettede forebyggende og substituerende tilbud under forudsætning af, at omkostningen herved er mindre end ved behandling på sygehus, samt at regionen reducerer kapaciteten tilsvarende. - Dialog med de praktiserende læger i almen praksis og speciallægepraksis om henvisningsmønster, brug af kommunale tilbud, m.v. - Indbygge målsætninger og indsatsområder på sundhedsområdet i drifts- og udviklingsaftalerne med de implicerede kommunale institutioner på udmøntende niveau - Igangsætte analysearbejde vedr. afdækning af særlige indsatsområder, herunder udarbejdelse af en decideret sundhedsprofil, samt i sammenhæng med udarbejdelse af kommunens sundhedspolitik at igangsætte konkrete projekter til at understøtte kommunens indsats på udvalgte områder. Usikkerhedsmomenter og fremtidige problemstillinger Takstsystem 2007: Sundhedsstyrelsen forventer at udmelde et udkast til 2007 takstsystem i løbet af foråret. Hertil kommer at amternes generelle 2007-procenter for pris- og lønudviklingen ligeledes forventes udmeldt i løbet af foråret. Den endelige takststruktur kan have betydning for Høje-Taastrup Kommunes udgifter på sundhedsområdet. Det anbefales på den baggrund at genberegne budgettet inden 1. behandlingen i september Regulering af lofterne for medfinansiering: Der er opstået usikkerhed om, hvorvidt satsreguleringsprocenten skal bruges i stedet for amternes generelle PL-procent. Afklaring følger i løbet af foråret. I indeværende budget er lofterne opregnet fra 2003 til niveau vha. amternes generelle PL-procent, excl. sygesikringsmedicin. 17

18 BO-årene fastholdt på 2007-niveau: - Alternativt kunne budgettet opskrives med den forventede vækst i befolkningen. Det er imidlertid usikkert om der vil være et 1:1 forhold ml. befolkningstilvækst og forbrug af ydelser i sygehusvæsenet og sygesikringen. - Region Hovedstadens budget for 2007 og frem endnu ukendt. - Effekten af beregningen af nye takster for og nye behandlinger kan ikke umiddelbart budgetteres. 18

19 559 Sundhedsfremme og forebyggelse Bevillingens indhold kr. R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Specialtandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje I alt Overordnede målsætninger for bevillingen Forbedring af folkesundheden i Høje-Taastrup Kommune i overensstemmelse Sundhedspolitik som ventes behandlet i slutningen af Der skal med forankring i primærsektoren skabes sammenhæng i indsatsen over for kronisk syge. Forebyggende og sundhedsfremmende indsats på det generelle plan over for børn (og familie) i kommunen (0-18 år) Forebyggende, tidlig indsats over for børn med særlige behov At tandplejetilbuddet både bruges af og gavner alle kommunens børn At tandsundheden er høj for alle børn At sundhedsfremmende og forebyggende tilbud gives til alle børn, individuelt og i grupper At der gives særlige tilbud til børn med særlige behov At der tilbydes forebyggelse og behandling med høj grad af faglig kvalitet og dokumenteret nyttevirkning (evidens) At brugere og borgere føler sig godt behandlet i Tandplejen At henvise de borgere, der kan indvisiteres til specialtandpleje, til et specialiseret tandplejetilbud af høj kvalitet Bevillingens opgaveområder Opgaveområde Afgrænsning i kontoplanen Specialtandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje

20 Sundhedsfremme og forebyggelse Opgaveområde Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Der skal igangsættes et arbejde med at gennemføre en sammenhængende indsats over for kronisk syge Relevant patient data skal kunne udveksles mellem kommune, praktiserende læger og sygehuse Samarbejdet mellem almen praksis og HTK skal styrkes Rehabiliteringsindsatsen af kroniske patienter skal leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder Inden udgangen af 2007 skal forelægges en plan. HTK omfattes af MedCom Der etableres en praksiskonsulentordning Dialog med bl.a. Sundhedsstyrelsen om udmøntning af standarder på området. Strategiplan samt drifts- og udviklingsaftaler Statistik Månedlige møder med konsulent, nyhedsbrev til praktiserende læger, m.v. Handleplan for udmøntning af kvalitetsstandarder på området. Området vil i løbet af 2007 blive udrullet med afsæt i den reviderede sundhedspolitik for kommunens sundhedsindsats. Konkret vil der være tale om en koordineret indsats forankret i kommunens forskellige driftsområder. Opfølgningen på sundhedsområdet vil ske dels ved etablering af ledelsesinformation, dels ved løbende at gentage undersøgelsen af kommunens sundhedsprofil, f.eks. hvert 4. år. 20

21 Kommunal sundhedstjeneste Opgaveområde Målsætninger og resultater Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At nye forældre støttes i den nye rolle det er at være forældre. Sammen med forældrene bevare og styrke det nyfødte barns sundhed, så normal udvikling og trivsel sikres. For at sikre eller øge familiens handlekompetence vedr. barnet tilbydes rådgivning og vejledning. At familier med særlige behov (både småbørns og skolebørns familier) får særlig hjælp. At skolebørnenes eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer opdages tidligt og der iværksættes tiltag overfor disse. At give børn med særlig behov øget kropslig og følelsesmæssigt velvære 95 % af alle første besøg i familien gennemføres inden for 10 dage efter fødslen. For ambulante fødsler og hjemmefødsler indenfor 5 dage. Mindst 50 familier årligt får tilbudt ekstra hjemmebesøg. Skolebørnenes sundhedstilstand følges nøje. Der tilbydes helbreds- og funktionsundersøgelse (5 gange i skoleforløbet) til 98 % af alle børn i kommunens 1. klasser. Der tilbydes mindst 10 klasser eller grupper fællesbehandling af en af kommunens to afspændingspædagoger Statistik mindst en gang årligt. Statistisk opfølgning Statistisk opfølgning Statistik Udvikling i udgifter til kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste kr. netto R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO2010 Personale Øvrige Kommunal sundhedstjeneste Total Den kommunale sundhedspleje inkluderer sundhedspleje, kommunallæger og afspændingspædagoger. I alt er der i 2006 normeret med 23.5 normeringer og et budget på ca mill. kr. 21

22 De 23.5 normeringer fordeler sig med 20 til sundhedsplejerskerne, 1 lægenormering, 1 normering til afspændingspædagog og 1,5 til administrative medarbejdere. Området tilbyder generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, medvirker til tidlig opsporing af eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer hos et barn og iværksætter tiltag overfor disse, styrker og forbedrer indsatsen overfor børn med særlige behov samt yder konsulentbistand i sundhedsmæssige spørgsmål herunder hygiejne. Sundhedsplejerskerne sidder samlet på Selsmoseskolen hvorfra de tager på hjemmebesøg i familier med småbørn og undersøger børnene i skolen. Børne- og ungelægerne undersøger skolebørnene, når de begynder og afslutter skolen samt efter behov. Afspændingspædagogerne arbejder med skolebørns kropslige og psykiske velbefindende efter behov. Aktiviteten i sundhedsplejen (0-6 årige) kan sammenfattes som i nedenstående tabel: Sundhedsplejerskernes årsberetning, udviklingen i antal hjemmebesøg til småbørn *) 2000/ / / / /05 Gravide år år år år år år år I alt Anm.: *) Med i det samlede budget indgår også undersøgelser af skolebørn samt diverse almindelige mødregrupper, specialgrupper, åbent hus fast hver torsdag 3 steder i kommunen, og rådgivning i daginstitutioner. 22

23 Kommunal tandpleje Opgaveområde Målsætninger og resultatkrav Målsætning Resultatkrav Opfølgning Tandsundheden skal overvåges løbende med henblik på at kunne sætte ind ved uheldig udvikling Tandsundheden må ikke falde Der skal foreligge tandsundhedsdata for mere end 95 % af de 5-, 7-, 12- og 15årige børn (disse årgange er indberetningspligtige til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register SCOR) HTK-tal for de 5- og 15-åriges tandsundhed skal være bedre end Danmark som helhed og tilnærmelsesvis på samme niveau som gennemsnittet af Region Hovedstaden Alle HTK-borgere der skal have tilbud om specialtandpleje i medfør af Sundhedsloven, skal være identificeret. Statistik/opgørelse Statistik/opgørelse Den nye kommunale tandplejeforpligtelse i medfør af kommunalreformen, specialtandpleje, skal implementeres Inden udgangen af 2007 skal der være indgået aftale om tandpleje for hver enkelt klient med relevant udbyder (formentlig Gentofte Kommune, der overtager den nuværende amtstandpleje). Visitationsprocedurer for kommende brugere skal fastlægges. Statistik/opgørelse. Evaluering af tilslutning, økonomi og visitationsprocedurer med relevante centre. Udvikling i udgifter til kommunal tandpleje fordelt på gruppering Kommunal tandpleje kr. (netto) R2005 B2006 B2007 BO2008 BO2009 BO Tandpleje for 0-18 årige hos private tandlæger Tandpleje hos private tandlæger i øvrigt Institutionspersonale Fast ejendom

24 38 Rengøring og beklædning Administration Forebyggelse og behandling Kommunal tandpleje Total Høje-Taastrup Kommunale Tandpleje varetager følgende opgaver: Børne- og ungdomstandpleje (0-18 år): Sundhedsfremme og forebyggelse Undersøgelse af tænder, mund og kæber Behandling af sygdomme i tænder, mund og kæber Herudover: Administration og afregning af børn og unge der vælger tandpleje i andre kommuner eller hos private tandlæger Konsulentbistand for kommunens sagsbehandlere i forbindelse med borgeres ansøgning om tilskud til tandpleje i medfør af sociallovgivning Tværfagligt samarbejde med f.eks. sundhedspleje, familiecentre, skoler og institutioner, om de enkelte brugere i børne- og ungdomstandplejen, og om sundhedsfremme og forebyggelse generelt Fra 1. januar 2007 er det en kommunal opgave at give et tandplejetilbud til grupper, der ikke kan benytte de eksisterende tilbud i børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen eller voksentandplejen. Den kommunale tandpleje forventes at skulle forestå visitation og henvisning til et specialiseret tilbud i kommunalt eller regionalt regi. Den kommunale børne- og ungdomstandpleje er decentralt organiseret på 10 skoletandklinikker, en tandreguleringsklinik og en administration. Børne- og ungdomstandplejen er decentralt organiseret på 10 skoletandklinikker, en tandreguleringsklinik og en administration. Strukturen er under overvejelse da det - især i forbindelse med generationsskifte og rekrutteringsproblemer - er vanskeligt at opretholde en ensartet, fagligt høj kvalitet på mange små enheder. Mange enheder betyder endvidere, at arbejdspladsindretning og implementering af ny teknologi i øvrigt er meget omkostningstung. Tandplejen er i 2007 normeret med 35,2 stillinger og et budget på ca. 18,0 mill. kr. Tandplejen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at udarbejde omkostningsbaserede regnskaber med henblik på at kunne opgive en årlig stykpris for det samlede tandplejetilbud til brug for sammenligning med andre kommuner såvel som med den private sektor. Den omkostningsbaserede stykpris pr. barn for 2005 er kr. (2005 PL). 24

Budget Social- og sundhedsudvalgets budget:

Budget Social- og sundhedsudvalgets budget: Budget 2008-2011 Social- og sundhedsudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 550 Boligstøtte 553 Voksne med behov for sociale serviceydelser 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 558 Sundhedsudgifter

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11. Budget 2005-2008. Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11. Budget 2005-2008. Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11 Budget 2005-2008 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Budget Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge

Budget Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-09 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budget 2005-2008. 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge

Budget 2005-2008. 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 Bilag nr. 4-10 Budget 2005-2008 Indeholder Bevilling nr. 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets består af følgende serviceområder: Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget: Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. 1475039 Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget Notatet viser Forebyggelses- og Socialudvalgets

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Forebyggelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Forebyggelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der er ikke beskrevet fokusområder for politikområdet, pensioner og boligstøtte, i. I stedet beskrives uddrag af vision, opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget NOTA 30. maj 2011 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for at skabe rammerne for en sund levevis, for at etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne og

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Serviceudgifter: NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget

Serviceudgifter: NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. 1007095 Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget 18. maj 2010 Notatet viser Forebyggelses-

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere