Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret."

Transkript

1 Laserprinter 1 Samling af printeren Installation af forbrugskomponenter Klargøring af printeren Installation af printersoftwaren Installation af ekstraudstyr Sådan får du mere at vide om printeren Sikkerhedsforskrifter

2 Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må ikke gøres til genstand for reproduktion, lagring i et søgesystem eller nogen form for overførsel, hverken mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar i forbindelse med patenter med hensyn til brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig heller intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af brugen af de oplysninger, der er indeholdt heri. Hverken SEIKO EPSON CORPORATION eller dets associerede selskaber kan gøres ansvarlig over for køberen af dette produkt eller tredjemand for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjemand har pådraget sig som følge af: uheld, fejlagtig anvendelse eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede ændringer eller reparationer af produktet eller (bortset fra USA) manglende præcis overholdelse af SEIKO EPSON CORPORATIONs betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger. SEIKO EPSON CORPORATION og dets associerede selskaber er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der er opstået ved brug af eventuelt ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer, ud over dem, der er angivet som Original EPSON Products eller EPSON Approved Products fra SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON og EPSON ESC/P er registrerede varemærker, og EPSON AcuLaser og EPSON ESC/P 2 er varemærker tilhørende SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated, hvilke kan være registreret i visse retskredse. Apple og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Generel meddelelse: Andre produktnavne, der nævnes heri, er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. EPSON frasiger sig eventuelle og alle rettigheder til disse varemærker. Copyright 2003 af SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan. Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Advarsel! Skal følges omhyggeligt for at undgå personskade. Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Bemærkninger: Indeholder vigtige oplysninger om og nyttige tip vedrørende betjening af printeren. II

3 Samling af printeren Fjernelse af beskyttelsesmaterialer 1 2 Samling af printeren 3

4 Placering af printeren Der skal være tilstrækkelig plads omkring printeren for nem betjening og vedligeholdelse. Illustrationen viser den anbefalede plads. Placer printeren et sted, hvor du nemt kan fjerne strømkablet. Hold hele computer- og printersystemet på afstand af potentielle interferenskilder som f.eks. højttalere eller trådløse telefoners baseenheder. Målene vist i illustrationen herunder er i centimeter. Forsigtig! Undgå at placere printeren et sted, der er udsat for direkte sollys, høje temperaturer, fugtighed eller støv. Placer ikke printeren på en overflade, der er mindre end printerens bundpanel. Dette kan forårsage problemer i forbindelse med udskrivning og indføring pga. den interne overbelastning af maskinen. Placer printeren på en flad, bred overflade, hvor gummifødderne kan stå stabilt. Der skal være tilstrækkelig luft rundt om printeren for at sikre god ventilation. 4 Samling af printeren

5 Installation af forbrugskomponenter Installation af tonerpatroner Forholdsregler i forbindelse med håndtering: Ved håndtering af tonerpatroner skal du altid placere dem på en ren, jævn overflade. Hvis du får toner på huden eller tøjet, skal du straks vaske området omhyggeligt med sæbe og vand. Vent mindst en time, inden du installerer tonerpatronen efter at have flyttet den fra et køligt til et varmt miljø for at forhindre skade forårsaget af kondensdannelse. 1. Fjern topdækslet. Installation af forbrugskomponenter 5

6 2. Fjern beskyttelsestapen ved at trække den opad fra hver tonerpatron i en lige bevægelse. 3. Sæt topdækslet på plads. 6 Installation af forbrugskomponenter

7 Installation af fotolederenheden Forholdsregler i forbindelse med håndtering: Fotolederenheden vejer ca. 4,5 kg. Hold godt fast i håndtaget, når du bærer den. Når du installerer fotolederenheden, må den ikke udsættes for belysningen i lokalet i mere end fem minutter. Enheden indeholder en lysfølsom tromle. Tromlen kan blive beskadiget, hvis den udsættes for lys, hvilket kan resultere i at der kan opstå mørke eller lyse områder på udskrifter. Endvidere kan tromlens levetid blive forkortet. Hvis det bliver nødvendigt at opbevare enheden uden for printeren i længere perioder, skal den tildækkes med et uigennemsigtigt stykke stofmateriale. For at opnå den bedst mulige udskriftskvalitet skal du undgå at opbevare fotolederenheden et sted, hvor den udsættes for direkte sollys, støv, saltholdig luft eller korrosive gasarter (f.eks. ammoniak). Undgå steder, hvor der kan opstå ekstreme eller hurtige temperatur- eller fugtighedsændringer. Opbevar fotolederenheden uden for børns rækkevidde. Vip ikke fotolederenheden over. Ellers kan toner blive spildt og reducere udskriftskvaliteten. Følg anvisningerne herunder ved installation af fotolederenheden. Installation af forbrugskomponenter 7

8 1. Tryk på låsen på dæksel A, og åbn dækslet. 2. Fjern beskyttelsestapen. 8 Installation af forbrugskomponenter

9 3. Hæv dæksel D. 4. Tag den nye fotolederenhed. Bemærk! Hold altid patronen som vist i illustrationen. Installation af forbrugskomponenter 9

10 5. Fjern beskyttelsesark og -materiale. Forsigtig! Sørg for ikke at røre ved eller ridse overfladen på tromlen. 6. Fjern beskyttelsestapen. 10 Installation af forbrugskomponenter

11 7. Isæt fotolederenheden helt. 8. Luk dækslerne D og A. Installation af forbrugskomponenter 11

12 Klargøring af printeren Tilslutning af printeren 1. Kontroller, at printeren er slukket. 2. Tilslut strømkablet. Tilslut den anden ende af kablet til f kablet til en elektrisk stikkontakt. 12 Klargøring af printeren

13 Ilægning af papir 1. Åbn MP-bakken, og træk forlængerbakken ud. forlængerbakke 2. Læg A4- eller Letter-papir i bakken med udskriftssiden nedad som vist herunder. Bemærk! Hvis du vil ilægge de andre papirstørrelser, skal du se "Paper Handling (Papirhåndtering)" i brugervejledningen. Klargøring af printeren 13

14 Udskrivning af statusside Udskriv en statusside for at få bekræftet printerens aktuelle status. Statussiden indeholder oplysninger om printeren, forbrugskomponenterne og eventuelt installeret ekstraudstyr. 1. Tænd printeren. Vent, indtil Ready (Klar) vises på LCD-panelet. 2. Tryk på Enter-knappen tre gange. Enter-knap Bemærk! Hvis der ikke kan udskrives en statusside, skal du se under "Fejlfinding" i brugervejledningen. 14 Klargøring af printeren

15 Kontrol af farveregistrering Når du har samlet printeren, skal du kontrollere farveregistreringen for eventuel skævhed. Følg disse trin for at kontrollere farveregistreringen. 1. Tænd printeren. 2. Læg papir i MP-bakken. Klargøring af printeren 15

16 3. Kontroller, at LCD-panelet viser Ready (Klar) eller Sleep (Dvale), og tryk derefter to gange på Enter-knappen på kontrolpanelet. Enter-knap 4. Tryk på nedknappen flere gange for at få vist Color Regist Sheet (Farveregistreringsside). Nedknap 16 Klargøring af printeren

17 5. Tryk på Enter-knappen. Printeren udskriver en farveregistreringsside. 6. Kontroller mønstrene, som er angivet af pilene (l). Bemærk! Hvis linjens farvesegment passer med de sorte segmenter på hver side og udgør en lige linje, skal du ikke justere registreringen af den pågældende farve. Hvis linjesegmenterne ikke er lige, skal du justere registreringen som forklaret herunder. Klargøring af printeren 17

18 Justering af farveregistrering 1. Kontroller, at LCD-panelet viser Ready (Klar) eller Sleep (Dvale), og tryk derefter på Enter-knappen for at få adgang til kontrolpanelets menuer. Enter-knap 2. Tryk på nedknappen flere gange, indtil LCD-panelet viser Setup Menu (Opsætningsmenu). Tryk på Enter-knappen Klargøring af printeren

19 3. Tryk på opknappen flere gange, indtil LCD-panelet viser XXXX Regist (XXXX-registrering) for den farve (Cyan, Magenta, eller Gul), du skal justere. Tryk derefter på Enter-knappen På farveregisteringssiden skal du finde de linjesegmenter, som er registreret tættest, og derefter bruge op- eller nedknappen for at få vist det tal, som svarer til det pågældende mønster. Tryk på Enter-knappen for at afslutte justeringen. Klargøring af printeren 19

20 5. Tryk på op- eller nedknappen for at få vist det tal, som svarer til det pågældende mønster. Tryk på Enter-knappen for at afslutte justeringen. 1 2 Bemærk! Udskriv om nødvendigt farveregistreringssiden som bekræftelse. Tilslutning af printeren USB-interface/parallelinterface Brug et afskærmet USB Revision 1.1-kabel eller et parsnoet parallelinterfacekabel, der er kompatibelt med IEEE Klargøring af printeren

21 1. Kontroller, at både printeren og computeren er slukket. 2. Tilslut USB- eller parallelinterfacekablet til printeren som vist. USB parallel 3. Tilslut den anden ende af kablet til computerens parallel- eller USB-interfacestik. Bemærk! Hvis du vil tilslutte printeren til computeren via et installeret interfacekort, der fås som tilbehør, har du brug for en anden type kabel. Se håndbogen til interfacekortet, der fås som tilbehør. Klargøring af printeren 21

22 Netværkskabel Denne printer understøtter en Ethernet-interfaceforbindelse. Hvis du vil bruge printeren på et netværk, skal du følge anvisningerne nedenfor for at tilslutte og konfigurere den. 1. Kontroller, at både printeren og computeren er slukket. 2. Slut den ene ende af netværkskablet til RJ-45-porten, og slut den anden ende til netværket. 22 Klargøring af printeren

23 Angivelse af en IP-adresse vha. kontrolpanelet Bemærk! Se netværksvejledningen for at få oplysninger om andre konfigurationsmetoder. Se "Installation af netværksvejledningen" på side 39, hvis du vil installere netværksvejledningen. Når printeren er tilsluttet netværket, skal du angive IP-adressen på printserver. Følg nedenstående trin for at angive IP-adressen, undernetmasken og standardgatewayen fra kontrolpanelet. 1. Tænd printeren. 2. Hvis printerens Klar-indikator lyser, skal du trykke på en af de kontrolpanelknapper, der er vist nedenfor, for at få adgang til kontrolpanelmenuerne. Opknap Enter-knap Nedknap 3. Kontroller, at meddelelsen Information Menu (Informationsmenu) vises på LCD-panelet. 4. Tryk på op eller ned, indtil meddelelsen Network Menu (Netværksmenu) vises. Tryk på Enter-knappen. 5. Kontroller, at meddelelsen Network I/F = On (Netværk I/F = Til) vises. Hvis meddelelsen Network I/F = Off (Netværk I/F = Fra) vises i stedet for, skal du trykke på Enter-knappen og derefter på op eller ned for at ændre meddelelsen til Network I/F = On (Netværk I/F = Til). Tryk på Enter-knappen. Klargøring af printeren 23

24 6. Tryk på op eller ned, indtil meddelelsen Network Config = No (Netværkskonfiguration = Nej) vises. Tryk på Enter-knappen og derefter på op eller ned for at ændre meddelelsen til Network Config = Yes (Netværkskonfiguration = Ja). Tryk på Enter-knappen. 7. Tryk på op eller ned, indtil meddelelsen Get IP Address = Auto (Hent IP-adresse = Automatisk) vises. Tryk på Enter-knappen og derefter på op eller ned for at ændre meddelelsen til Get IP Address = Panel (Hent IP-adresse = Panel). Tryk på Enter-knappen. Du kan bruge følgende metoder til at hente en IP-adresse. Vælg Panel (Panel), når du angiver IP-adressen, undernetmasken og standardgatewayen ved hjælp af printerens kontrolpanel. Vælg Auto (Automatisk), når du henter IP-adressen fra en DHCP-server. IP-adressen hentes automatisk fra DHCP-serveren, hver gang printeren nulstilles eller tændes. Vælg PING (PING), hvis du angiver IP-adressen ved hjælp af arp/ping-kommandoen. printserver bruger den IP-adresse, der er angivet af arp/ping-kommandoen. Indstillingerne bliver tilgængelige, når printeren nulstilles eller slukkes og derefter tændes. Bemærk! Hvis du vil bruge Auto (Automatisk), skal der installeres en DHCP-server på computeren, og den skal konfigureres korrekt. Se onlinehjælpen til dit operativsystem for at få yderligere oplysninger. Vælg kun PING (PING), hvis du angiver IP-adressen ved hjælp af arp/ping-kommandoen. 8. Tryk på op eller ned, indtil meddelelsen IP = (IP = ) vises. Tryk på Enter-knappen. 24 Klargøring af printeren

25 9. Tryk på op eller ned, indtil den ønskede værdi vises. Tryk derefter på Enter-knappen for at angive værdien. Bemærk! Gentag trin 7 og 8 for at angive IP-adressen, undernetmasken og standardgatewayen. 10. Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Vent, indtil initialiseringen er fuldført. Udskriv en statusside ved at trykke på Enter-knappen tre gange for at bekræfte den nye IP-adresse. Klargøring af printeren 25

26 Installation af printersoftwaren Når du installerer printersoftwaren, installeres følgende komponenter. Printerdriver Printerdriveren giver dig fuld kontrol over printerindstillingerne, når du bruger Microsoft Windows XP, Me, 98, 95, 2000 og Windows NT 4.0 (undtagen Terminal Server Edition) samt Mac OS 8.6 til 9.x, Mac OS X, QuickTime 3.0 eller nyere. Ved hjælp af printerdriveren kan du angive indstillinger for bl.a. udskriftskvalitet og papirformat. EPSON Status Monitor 3 Med EPSON Status Monitor 3 kan du få vist oplysninger om printerstatus, f.eks. den resterende mængde toner, samt kontrollere, om der er printerfejl i forbindelse med Windows Me, 98, 95, XP, 2000 og NT 4.0. Brugervejledning/Papirstopsvejledning Vælg Install Network Utility (Installer netværksprogram) for at installere netværksprogrammer som administrator. Til brugere af Windows 1. Kontroller, at printeren er slukket. 2. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet. Bemærk! Vælg et land, hvis vinduet til sprogvalg vises. Hvis skærmbilledet EPSON Installation Program (EPSON installationsprogram) ikke automatisk vises, skal du dobbeltklikke på ikonet My Computer (Denne computer), højreklikke på ikonet CD-ROM (cd-rom) og klikke på OPEN (Åbn) i den viste menu. Dobbeltklik derefter på Epsetup.exe. 26 Installation af printersoftwaren

27 3. Klik på Continue (Fortsæt). Når skærmbilledet med softwarelicensaftalen vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på Agree (Accepter). 4. Klik på Install Software (Installer software) i den viste dialogboks. 5. Klik på Install (Installer). Følg derefter vejledningen på skærmen. Om en ekstra driver Når printeren deles med andre computere (klienter) på et netværk, og printerserveren har styresystemet Windows XP, 2000 eller NT 4.0, kan du installere printerdriveren til klientens styresystem på serveren som en ekstra driver. Derved kan klienterne om nødvendigt hente den relevante printerdriver fra printerserveren. Se "Setting Up Your Printer on a Network (Installation af printeren på et netværk)" Reference Guide (Brugervejledning) for at få yderligere oplysninger. Om udskriftsdeling Du kan bruge en printer, der er tilsluttet en lokal computer via et netværk. Se "Setting Up Your Printer on a Network (Installation af printeren på et netværk)" i Reference Guide (Brugervejledning) for at få yderligere oplysninger. Installation af printersoftwaren 27

28 Til brugere af Mac OS 8.6 til 9.X 1. Kontroller, at printeren er slukket. 2. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet. Bemærk! Vælg et land, hvis vinduet til sprogvalg vises. 3. Dobbeltklik på EPSON-ikonet. 4. Klik på Continue (Fortsæt). Når skærmbilledet med softwarelicensaftalen vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på Agree (Accepter). 5. Klik på Install Software (Installer software) i den viste dialogboks. 6. Klik på Install (Installer). Følg derefter vejledningen på skærmen. Valg af printer i Chooser (Vælger) Når du har installeret printerdriveren, skal du åbne Chooser (Vælger) for at vælge printeren. Denne procedure er nødvendig første gang, du bruger en printer, og når du vil skifte til en anden printer. Din Macintosh udskriver altid ved hjælp af den sidst valgte printer. Om udskriftsdeling Du kan bruge en printer, der er tilsluttet en lokal computer via et netværk. Se "Setting Up Your Printer on a Network (Installation af printeren på et netværk)" i Reference Guide (Brugervejledning) for at få yderligere oplysninger. 28 Installation af printersoftwaren

29 Til brugere af Mac OS X 1. Kontroller, at printeren er slukket. 2. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet. Bemærk! Vælg et land, hvis vinduet til sprogvalg vises. 3. Åbn mappen Mac OS X, og dobbeltklik derefter på EPSON-ikonet. 4. Klik på Continue (Fortsæt). Når skærmbilledet med softwarelicensaftalen vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på Agree (Accepter). 5. Klik på Install Software (Installer software) i den viste dialogboks. 6. Klik på Install (Installer). Følg derefter vejledningen på skærmen. Bemærk! Hvis dialogboksen Authorization (Godkendelse) vises, skal du indtaste adgangskoden eller sætningen og derefter klikke på OK (OK). 7. Når du har installeret softwaren og genstartet computeren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde printeren. 8. Åbn mappen Applications (Programmer) på harddisken, åbn derefter mappen Utilities (Hjælpefunktioner), og dobbeltklik på ikonet Print Center (Udskrivningscenter). Klik på Add Printer (Tilføj printer) i dialogboksen Printer List (Printerliste). 9. Vælg EPSON USB (EPSON USB) i pop-up-menuen. Vælg EPSON AcuLaser C4100 på listen over produkter, og vælg derefter All (Alle) i pop-up-menuen Page Setup (Sidelayout). Klik på Add (Tilføj). 10. Luk Print Center (Udskrivningscenter). Installation af printersoftwaren 29

30 Installation af ekstraudstyr Specifikationer og forholdsregler i forbindelse med håndtering finder du i Reference Guide (Brugervejledning). Hvis du vil installere papirkassetten og det andet ekstraudstyr, skal du se de instruktioner, der følger med produktet. Advarsel! Hvis de andre skruer og dæksler fjernes, er der adgang til højspændingsområder. Vær forsigtig, hvis du ordner noget inden i printeren, da du kan skære dig på nogle af komponenterne. Forsigtig! Inden du installerer harddiskdrevet, interfacekortene eller hukommelsesmodulet, skal du huske at aflade eventuel statisk elektricitet ved at røre ved et jordforbundet stykke metal. Ellers er der risiko for beskadigelse af komponenter, der er følsomme over for statisk elektricitet. Udskriv en statusside for at bekræfte, at harddiskdrevet, hukommelsesmodulet og interfacekortet er installeret korrekt. Se "3 Klargøring af printeren". 30 Installation af ekstraudstyr

31 Før installation af harddiskdrevet eller hukommelsesmodulerne 1. Sørg for, at printeren ikke er tændt, og at strømkablet og interfacekablet ikke er tilsluttet. 2. Fjern skruerne og dækslet. Installation af ekstraudstyr 31

32 3. Find installationsportene til harddiskdrevet, hukommelsesmodulerne og ROM-modulet. Hukommelsesport S0 Harddiskdrevets port Hukommelsesport S1 ROM-port A Harddiskdrev 1. Slut harddiskdrevets kabel til kredsløbskortet. 32 Installation af ekstraudstyr

33 2. Ret de tre skruehuller på harddiskdrevet ind efter skruehullerne på kredsløbskortet. 3. Fastgør drevet med de medfølgende skruer. Bemærk! Pas på ikke at beskadige kablet, når skruerne strammes. Forsigtig! Pas på ikke at beskadige kablet, når skruerne strammes. Undlad at fjerne nogen moduler fra kredsløbskortet. I modsat fald virker printeren ikke. Installation af ekstraudstyr 33

34 Hukommelsesmodul Du kan øge printerhukommelsen op til 1024 MB (printerstandard 64 MB plus ekstra 32, 64, 128, 256, 512 MB). Hvis du vil øge printerhukommelsen til mere end 576 MB, skal du fjerne det oprindelige 64 MB DIMM først og derefter installere to ekstra DIMM'er. 1. Hold hukommelsesmodulet over hukommelsesporten, og sæt det ind i porten. 2. Skub DIMM'et lige ind i porten, indtil clipsene kommer op for at holde modulet. Forsigtig! Brug ikke tvang, når du indsætter DIMM'et i porten. Undlad at fjerne nogen moduler fra kredsløbskortet. sløbskortet. I modsat fald virker printeren ikke. 34 Installation af ekstraudstyr

35 Udskiftning af kredsløbskortets ets bakke 1. Skub kredsløbskortets bakke ind i printeren. 2. Fastgør bakken med de to skruer. Installation af ekstraudstyr 35

36 Interfacekort 1. Sørg for, at printeren ikke er tændt, og at strømkablet og interfacekablet ikke er tilsluttet. 2. Fjern skruerne og dækslet til interfaceporten. 36 Installation af ekstraudstyr

37 3. Indsæt interfacekortet helt. 4. Fastgør interfacekortet med dets skruer. Installation af ekstraudstyr 37

38 Sådan får du mere e at vide om printeren ren Brugervejledning (PDF) Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om udskrivning fra en computer, vedligeholdelse af printeren, problemløsning og sikkerhed. Papirstopsvejledning (PDF) Denne vejledning indeholder løsninger på problemer i forbindelse med papirstop. EPSON anbefaler, at du udskriver denne vejledning og opbevarer den i nærheden af printeren. Netværksvejledning (PDF) Denne vejledning giver netværksadministratorer oplysninger om både printerdriver- og netværksindstillinger. Acrobat Reader 4.0 eller nyere skal være installeret på computeren, for at du kan åbne og læse Paper Jam Guide (Papirstopsvejledning), Reference Guide (Brugervejledning) og Network Guide (Netværksvejledning). Visning af brugervejledningen Der oprettes et ikon for brugervejledningen på skrivebordet, når printersoftwaren installeres. Hvis du vil have vist denne vejledning, skal du dobbeltklikke på ikonet for ALC4100 Reference Guide (ALC4100 Brugervejledning) på skrivebordet. I Windows kan du også få adgang til Reference Guide (Brugervejledning) via menuen Start (Start). Dette gør du ved at klikke på Start (Start), pege på All programs (Alle programmer) i Windows XP eller på Programs (Programmer) i Windows Me, 98, 95, 2000 eller NT 4.0, pege på EPSON og derefter vælge ALC4100 Reference Guide (Brugervejledning). 38 Installation af ekstraudstyrsådan får du mere at vide om printeren

39 Visning og udskrivning af papirstopsvejledningen 1. Der oprettes et ikon for papirstopsvejledningen på skrivebordet, når printersoftwaren installeres. Hvis du vil have vist vejledningen, skal du dobbeltklikke på ikonet for Paper Jam Guide (Papirstopsvejledning) på skrivebordet. Vejledningen åbner Acrobat Reader. 2. Vælg Print (Udskriv) i menuen File (Filer), og klik derefter på OK (OK) (i Windows) eller på Print (Udskriv) (i Macintosh). 3. Papirstopsvejledningen udskrives. Installation af netværksvejledningen 1. Sæt cd'en med printersoftwaren i cd-rom-drevet. Bemærk! Vælg et land, hvis vinduet til sprogvalg vises. 2. Brugere af Mac OS 8.6 til 9.X skal dobbeltklikke på EPSON-ikonet. Brugere af Mac OS X skal åbne mappen Mac OS X og derefter dobbeltklikke på EPSON-ikonet. 3. Klik på Continue (Fortsæt). Når skærmbilledet med softwarelicensaftalen vises, skal du læse aftalen og derefter klikke på Agree (Accepter). 4. Klik på Install Network Utility (Installer netværksprogram) i den viste dialogboks. 5. Vælg Install Network Guide (Installer netværksvejledning). Følg derefter vejledningen på skærmen. Der oprettes et ikon for netværksvejledningen på skrivebordet. Hvis du vil have vist vejledningen, skal du dobbeltklikke på ikonet for ALC4100 Network Guide (ALC4100 Netværksvejledning). Installation af ekstraudstyrsådan får du mere at vide om printeren 39

40 Sikkerhedsforskrifter kerhedsforskrifter edsforskrifter skrifter Forholdsregler i forbindelse med laserprintere Denne printer bruger laserteknologi. Følg omhyggeligt forholdsreglerne nedenfor for at sikre en sikker og effektiv drift. Undgå omhyggeligt at berøre fikseringsenheden, som er mærket CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR) eller de omkringliggende områder. Hvis printeren har været i brug, kan disse områder være meget varme. Forsøg ikke at ændre eller skille tonerpatronen ad. Den kan ikke efterfyldes. Rør ikke ved toneren, og undgå at få toner i øjnene. CAUTION HIGH TEMPERATURE (FORSIGTIG, HØJ TEMPERATUR) Stik ikke hånden dybt ind fikseringsenheden. Undlad at brænde brugte tonerpatroner, fotolederenheden, fikseringsenheden eller overførselsenheden, da disse kan eksplodere og forårsage skader. Bortskaf tonerpatronerne i overensstemmelse med de lokale forskrifter. Hvis der spildes toner, skal du bruge en kost og fejebakke eller en fugtig klud med sæbe og vand til at fjerne den spildte toner. Da de fine partikler kan forårsage brand eller eksplosion, hvis de kommer i kontakt med en gnist, må du ikke bruge en støvsuger. 40 Sikkerhedsforskrifter

41 Vigtige sikkerhedsforskrifter ifter Læs alle anvisningerne nedenfor, før du anvender printeren: Ved valg af en plads til printeren Sæt ikke printeren på en ustabil overflade. Placer ikke printeren et sted, hvor der vil blive trådt på ledningen. Diverse porte og åbninger i kabinettet og på bag- og undersiden er beregnet til ventilation. Undgå at blokere eller tildække dem. Placer aldrig printeren på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader eller i en indbygget installation, medmindre der er sørget for korrekt ventilation. Ved valg af en strømkilde Undgå stikkontakter, hvortil der allerede er tilsluttet andre apparater. Brug den strømkildetype, der er angivet på mærkaten. Kontakt forhandleren eller dit lokale el-selskab, hvis du er i tvivl om strømkildetypen. Kontakt en kvalificeret elektriker, hvis det ikke er muligt at sætte stikket i stikkontakten. Hvis du benytter en forlængerledning, skal du sikre dig, at de totale ampereangivelser på de produkter, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overskrider forlængerledningens ampereangivelse. Tag printerens strømkabel ud af stikkontakten på væggen, og overlad reparationen til en kvalificeret servicerepræsentant i følgende tilfælde: A. Hvis strømkablet eller -stikket er beskadiget eller flosset. B. Hvis der er spildt væske ned i printeren. C. Hvis printeren har været udsat for regn eller vand. Sikkerhedsforskrifter 41

42 D. Hvis printeren ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges. Juster kun de reguleringsenheder, der er nævnt i betjeningsanvisningerne, da forkert justering af andre reguleringsenheder kan forårsage beskadigelse, og det vil ofte kræve omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker at få produktet til at fungere normalt igen. E. Hvis printeren er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. F. Hvis printerens ydeevne tydeligt har ændret sig, hvilket indikerer, at der er behov for et eftersyn. Ved brug af printeren Printeren vejer ca. 36,0 kg uden forbrugskomponenter. En person alene bør ikke forsøge at løfte eller bære printeren. Der skal to personer til at bære den. * Løft ikke printeren ved disse områder. Følg alle de advarsler og anvisninger, der er angivet på printeren. Afbryd printeren fra strømforsyningen, før den rengøres. Brug en opvredet klud til rengøringen, og brug ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. 42 Sikkerhedsforskrifter

43 Undgå at berøre komponenterne inden i printeren, medmindre dette er angivet i dokumentationen til printeren. Tving aldrig printerens komponenter på plads. Selvom printeren er fremstillet til at være robust, kan den blive beskadiget ved hårdhændet håndtering. Opbevar alle forbrugskomponenter uden for børns rækkevidde. Brug ikke printeren i et fugtigt miljø. Lad ikke fastsiddende papir blive siddende inden i printeren. Dette kan medføre overophedning af printeren. Kom aldrig nogen form for genstande ind i kabinettets porte, da de kan berøre farlige spændingspunkter eller kortslutte dele, der kunne medføre brand eller elektrisk stød. Spild aldrig nogen form for væske på printeren. Forsøg ikke selv at reparere dette produkt, undtagen som det specifikt er forklaret i dokumentationen til printeren. Ved åbning eller aftagning af de dæksler, der er mærket med Do Not Remove (Må ikke fjernes), kan du komme i berøring med farlige spændingspunkter eller blive udsat for andre risici. Overlad alle reparationer til en kvalificeret servicerepræsentant. Juster kun de reguleringsenheder, der er nævnt i betjeningsanvisningerne. Forkert justering af andre reguleringsenheder kan forårsage beskadigelse, der kan nødvendiggøre reparation af printeren hos en kvalificeret servicerepræsentant. Hvis du vil bruge printeren i Tyskland, skal du være opmærksom på følgende: For at beskytte printeren tilstrækkeligt mod kortslutning og for høj strømspænding skal byggeinstallationen beskyttes med et 10 eller 16 amperes relæ. Sikkerhedsforskrifter 43

44 Sikkerhedsoplysninger Strømkabel Forsigtig! Sørg for, at vekselstrømskablet overholder de relevante lokale sikkerhedsstandarder. Benyt kun det strømkabel, der leveres sammen med produktet. Brug af et andet kabel kan forårsage brand eller elektrisk stød. Strømkablet til dette produkt må kun bruges sammen med dette produkt. Hvis det bruges sammen med andet udstyr, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Lasersikkerhedsmærkater Advarsel! Hvis der udføres andre procedurer og justeringer end de, der er angivet i dokumentationen til printeren, kan det medføre farlig bestråling. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUIT LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER CLASE 1 Printeren er et laserprodukt i klasse 1, som defineret i IEC60825-specifikationerne. Mærkaten, der er vist nedenfor, påsættes i de lande, hvor dette gælder. Intern laserstråling Maks. strålingskraft Bølgelængde 10 mw (1 stråle) 775 til 799 nm Dette er en laserdiodeenhed i klasse IIIb med en usynlig laserstråle. Printerhovedenheden er IKKE EN REPARATIONSENHED. Derfor må printerhovedenheden ikke åbnes under nogen omstændigheder. Der sidder en ekstra laseradvarselsmærkat på indersiden af printeren. 44 Sikkerhedsforskrifter

45 Ozonsikkerhed Emission af ozon Laserprinterne genererer ozon som et biprodukt ved udskrivningsprocessen. Printeren producerer kun ozon, når den udskriver. Ozoneksponeringsgrænse Den anbefalede eksponeringsgrænse for ozon er 0,1 milliontedel (ppm) set som en gennemsnitlig tidsvægtet koncentration over en periode på otte (8) timer. EPSON-laserprinteren genererer under 0,1 ppm ved otte (8) timers konstant udskrivning. Minimering af risikoen Du bør undgå følgende forhold for at minimere risikoen for eksponering til ozon: Brug af flere laserprintere i et lukket område Drift ved ekstrem lav fugtighed Dårlig ventilation i rummet Længerevarende, konstant udskrivning kombineret med et af ovenstående forhold Printerens placering Printeren bør være placeret på en måde, så de udstødningsgasser og den varme, der genereres: Ikke blæses direkte ind i brugerens ansigt Så vidt muligt føres ud ad bygningen Sikkerhedsforskrifter 45

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Features Zoran Corporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PCLXL-udskriftssprog.

Features Zoran Corporation Integrated Print System XL (IPS/XL) til emulering af PCLXL-udskriftssprog. Farvelaserprinter opyrights Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer NETVÆRKSVEJLEDNING Varemærker HP ColorSmart II, HP PhotoREt II og HP ZoomSmart skaleringstkenologi er varemærker tilhørende Hewlett-Packard Corporation.

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer

8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer ? 8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer Opsætningsvejledning Read Me First Lea esto primero Dansk HP Color LaserJet 8550, 8550N, 8550DN, 8550GN, 8550MFP Printer Opsætningsvejledning Copyright-oplysninger

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG

Placering af mærkater med teksten RADVARSEL og RFORSIGTIG Hardwarevejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vejledning om printeren Installation af ekstraudstyr Tilslutning af printeren Konfiguration Papir og andre medier Udskiftning af forbrugsstoffer og vedligeholdelsessæt

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Vejledning til tilslutning

Vejledning til tilslutning Side 1 af 5 Vejledning til tilslutning Installation af printeren lokalt (Windows) Bemærk! Hvis operativsystemet ikke understøttes af d'en Software og dokumentation, skal du ruge guiden Tilføj printer.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere