Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bortskaffelse af almindeligt affald i. i August Krogh Bygningen (AKB)."

Transkript

1 Bortskaffelse af almindeligt affald i August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for Idræt/AHF og Biologisk Institut Side 1 af 9 Disse regler er senest revideret i december Reglerne gælder for bortskaffelse af almindeligt laboratorie og kontoraffald, herunder kemikalieaffald. Vedr. radioaktivt affald henvises til reglementet Bortskaffelse af radioaktivt affald i August Krogh Bygningen (AKB). Vedr. affald fra GMO og celledyrkningslaboratorier, samt humant materiale, se reglementet Bortskaffelse af klinisk risikoaffald i August Krogh Bygningen (AKB). Stort affald, metalaffald, samt affald bestående af elektriske og elektroniske komponenter Omfatter stort og/eller tungt affald, bestående af instrumenter, apparatur, møbler o. lign. Stort og tungt apparatur o. lign. Dette skal adskilles i mindre dele, før det sættes til bortskaffelse (se nedenfor). Apparatur indeholdende dele, der skal bortskaffes som specialaffald Hvis et apparat indeholder kemikalier, radioaktive kilder, kviksølv eller andre komponenter, der skal bortskaffes som specialaffald, skal disse dele være fjernet, før apparaturet sættes til bortskaffelse efter de almindelige regler. Specialaffaldet skal behandles efter de for affaldstypen gældende regler, fx som kemikalieaffald (se side 2) eller radioaktivt affald (se side 3, eller vejledningen Bortskaffelse af radioaktivt affald i August Krogh Bygningen (AKB) ). Apparatur indeholdende køleenhed, oliepumpe el. lign. Der skal gives besked til Bygningsdriften, bygningsområde Biologi/ZooMus 1, såfremt der i apparaturet indgår en køleenhed, oliepumpe el. lign., da disse kan indeholde freon eller olie, der skal fjernes med specielt udstyr før bortskaffelse af apparaturet. Elektriske og elektroniske produkter Hvis udstyret indeholder batterier eller andet specialaffald, skal dette fjernes før bortskaffelse af apparaturet. Vedr. bortskaffelse af batterier, se side 5. Når apparatur m.m. er adskilt og/eller tømt for specialaffald, anbringes det i mellemgangen til dyrestalden. Henvendelse til Bygningsdriften 1 for fjernelse. 1 Kontakt: Bygningsdriften, e mail

2 Side 2 af 9 Kanyler, skalpelblade m.m. Skal altid opsamles i godkendte kanylebokse (se billedet). Kanylebokse indkøbes af de enkelte afdelinger eller arbejdsgrupper (den tidligere ordning med fællesindkøb er ophørt). Kanyler, skalpelblade m.m. brugt til humant materiale, forsøgsdyr, farmaka eller andet ikke radioaktivt materiale opsamles på afdelingen i godkendte kanylebokse. Når boksen er fuld, anbringes den af afdelingens medarbejdere i én af de to containere til klinisk risikoaffald, som findes i cykelskuret i gården ved indgangen til dyrestalden. Kanyler m.v., der er kontamineret med radioaktivt stof opsamles ligeledes i godkendte kanylebokse, og disse bortskaffes efter reglerne for radioaktivt affald (se nedenfor). Kontakt info vedr. aflevering af kemikalieaffald m.v.: Betina Bolmgren, 2. sal tlf , e mail Tidspunkt for aflevering af kemikalieaffald: Tirsdage kl Kemikalieaffald Generelt De forskellige grupper af kemikalieaffald behandles, sorteres og afleveres som nedenfor anført. Aflevering af alle typer kemikalieaffald kan kun ske tirsdage kl i rum 074 (kemikalieaffaldsrummet i dyrestalden). Husk forinden at sende en e mail til Betina Bolmgren for at varsle, at I kommer med affald. Forud for afleveringen udfyldes en liste med angivelse af affaldets art, pakning og omtrentlig mængde (se side 7 i denne vejledning). Alternativt kan du skrive direkte på den liste, der ligger i rum 074. Kemikalieaffaldet skal inden afleveringen være sorteret i de 9 affaldsgrupper (og evt. undergrupper), se nedenfor. Det gælder i alle tilfælde, at kemikalieaffald altid skal afleveres i lukkede beholdere, der er egnede til de pågældende kemikalier aldrig i beholdere uden tætsluttende låg. Hver enkelt beholder skal forsynes med navn og etage for den person, der afleverer affaldet. Affaldsgrupper Hver beholder med kemikalieaffald skal mærkes med det relevante symbol for affaldsgruppen (O, K, Z, T, X, A, B, C eller H), jf. oversigten over Kommunekemi s sorteringsnøgler på side 8. Affaldsgruppen anføres også for hvert stof på ovenfor omtalte formular. Vær desuden opmærksom på, at affaldsgruppe O (reaktivt affald) opdeles i fire undergrupper (se side 8 9), og disse skal pakkes særskilt.

3 Side 3 af 9 Eksplosionsfarlige stoffer Kemikalier med eksplosionsrisiko m.m. (affaldsgruppe C, jf. koderne på side 8) afleveres til det brandsikrede rum (022) på ovenfor anførte tidspunkt. Husk forudgående anmeldelse pr. e mail til Betina Bolmgren ved hjælp af formularen på side 7. Såfremt det eksplosionsfarlige kemikalium forefindes i en blanding eller opløsning, skal fortyndingsfaktoren angives. Almindeligt kemikalieaffald Kemikalieaffald, der ikke er eksplosionsfarligt, og som ikke indeholder radioaktive stoffer, afleveres i kemikalieaffaldsrummet (074) i dyrestalden på ovenfor anførte tidspunkt. Husk forudgående anmeldelse pr. e mail til Betina Bolmgren ved hjælp af formularen på side 7. Kræftfremkaldende stoffer Affald indeholdende muligt kræftfremkaldende stoffer (mindst 0,1 %) behandles som ovenfor, men skal desuden mærkes med gul mærkat med teksten Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko. De pågældende mærkater udleveres fra kemikalieaffaldsrummet, se side 2. Brugte elektroforese geler med div. kemikalierester, samt handsker m.v. anvendt i forbindelse med elektroforese, opsamles på afdelingerne i de gule papkasser til sygehusaffald. De fyldte papkasser anbringes af afdelingens medarbejdere i i den blå affaldscontainer, som findes i cykelskuret i gården ved indgangen til dyrestalden. Hvis gelmaterialet indeholder kræftfremkaldende stoffer såsom acrylamid eller ethidiumbromid, skal det mærkes med mærkat for kræftrisiko som ovenfor. Se endvidere eller kræftstoflisten på intranettet. Beholdere anvendt til kemikalier Glas eller plastflasker og andre beholdere, der har været anvendt til kemikalier, afdunstes om nødvendigt på afdelingerne (stinkskab!). Såfremt de herefter er helt fri for kemikalierester, kan de anbringes i den blå container i cykelskuret ved indgangen til dyrestalden. Containere i cykelskuret ved dyrestalden Radioaktivt affald (isotopaffald) Affald, der indeholder radioaktivt stof (åbne eller lukkede radioaktive kilder) bortskaffes i overensstemmelse med AKB s isotopaffalds reglement ( Bortskaffelse af Radioaktivt affald i August Krogh Bygningen ), hvortil der henvises for

4 Side 4 af 9 detaljer. Der lægges vægt på, at radioaktivt affald fjernes fra laboratoriet ved umiddelbart efter forsøgets afslutning. oprydning Bortskaffelse af tælleglas med radioaktivt stof er et almindeligt forekommende problem, der om tales kort nedenfor. Der henvises i øvrigt til isotopaffalds reglementet. Tælleglas med indhold af radioaktivt stof vil i de fleste tilfælde kunne behandles således: Tælleglassene kommes i plastposer (to poser inden i hinanden), som lukkes forsvarligt. Posen mærkes med radionuklid (isotop) og den omtrentlige aktivitet, hvorefter den anbringes i én af afdelingens gule sække (mærket Klinisk Risikoaffald ) i isotopaffaldsrummet (022B). Også den gule sæk skal mærkes med radionuklidets (isotopens) navn og angivelse af omtrentlig aktivitet. Vær venligst opmærksom på, at der er fastsat grænser for maksimal aktivitet pr. sæk med radioaktivt affald, og for maksimal dosishastighed ved sækkens overflade. For nærmere op lysninger, se isotopaffalds reglementet, eller spørg den ansvarlige for bortskaffelse af radioaktivt affald 2. Glasaffald Glas må aldrig anbringes i de almindelige affaldsspande eller papirkurve, men kun i beholdere, der er specielt mærket med oplysning om, at de er beregnet til glasaffald (evt. sort/gul tape). Indholdet af disse beholdere skal man selv anbringe i dagrenovations containeren uden for dyrestalden, så ren gøringspersonalet ikke kan komme til skade med det. Glasaffald, der kan indeholde rester af biologisk materiale, skal på afdelingen anbringes i én af de gule papkasser til sygehusaffald. De fyldte papkasser anbringes af afdelingens medarbejdere i i én af de to containere til klinisk risikoaffald, som findes i cykelskuret i gården ved indgangen til dyre stalden. Glasflasker, som har været anvendt til opbevaring af kemikalier, bortskaffes efter reglerne for kemi se afsnittet Beholdere anvendt til kemikaler kalieaffald, ovenfor. Biologisk affald Døde dyr kommes straks i en tæt, lukket affaldspose og afleveres i den store kummefryser i dyrestalden. Posen med døde dyr skal altid placeres i én af de gule sække mærket Klinisk risikoaffald, som står i fryseren. Er sækken fyldt, så lukkes den med lukketråd (som findes ved siden af fryseren), og en ny sæk tages i brug. Inden ibrugtagning af den nye sæk, skal der hældes en bøtte savsmuld i bunden af denne. Tomme gule sække, samt en beholder med savsmuld findes ved siden af fryseren. Spørg etagens sikkerhedsrepræsentant, såfremt der mangler sække eller lukketråde. 2 Jørgen Gomme, tlf

5 Side 5 af 9 Klinisk risikoaffald Betegnes også sygehus og biologisk affald. Dette omfatter affald fra GMO og celledyrkningslaboratorier, samt fra humane forsøg, herunder alt blodaffald og affald, som har været i berøring med blod. Envidere behandles brugte elektroforese geler som klinisk risikoaffald, se side 3. Se en nøjagtig beskrivelse af affaldet i denne kategori i den separate vejledning Bortskaffelse af Klinisk Risikoaffald i August Krogh Bygningen. Klinisk risikoaffald (ekskl. elektroforese geler) skal altid anbringes i gule sække mærket Klinisk risikoaffald. Når sækken er fuld, lukkes den med lukketråd og anbringes i én af de to containere til klinisk risikoaffald, som står i cykelskuret i gården ved indgangen til dyrestalden. Den almindelige institutnøgle kan anven des til låsen. Glasaffald med rester af biologisk materiale anbringes i én af de gule papkasser til sygehusaffald. De fyldte papkasser anbringes af afdelingens medarbejdere i i én af de to containere til klinisk risikoaffald, som findes i cykelskuret i gården ved indgangen til dyrestalden. Batterier Batterier/elementer samles på etagerne, hvorefter de afleveres i kemikalieaffaldsrummet (074) på samme tidspunkt som anført under kemikalieaffald (side 2). Lysstofrør, energisparepærer m.v. Brugte lysstofrør, energisparepærer m.v. fjernes og bortskaffes af Teknisk Service i forbindelse med opsætning af nye. Printerpatroner til laserprintere Disse anbringes i den dertil beregnede papkasse i rummet mellem fællesbiblioteket og rum 177A (fotokopirum). Hver enkelt printerpatron afleveres i en plastpose, men uden den kasse, hvori de er leveret. Kun printerpatroner med mekaniske dele kan afleveres på denne måde. Tonerflasker for inkjet printere (uden mekaniske dele) behandles som Andet affald. I tvivlstilf ælde, spørg Kirsten Abel (tlf , e mail Papiraffald Papiraffald sorteres på etagerne til genbrugsindsamling, og samles i papkasser el. lign., fx de udleverede kasser til genbrugspapir. Større mængder deles op, således at det kan bortskaffes uden løfteskader. Kasser med papiraffald anbringes ved øst elevatoren (elevatoren nærmest hovedindgangen) eller bringes direkte til papirindsamlings containeren (mærket pap og papir ) uden for dyrestalden.

6 Side 6 af 9 Papkasser Papkasser tømmes for indhold og slås sammen, hvorefter de anbringes ved øst elevatoren med henblik på bortskaffelse. Evt. kan de bringes direkte til pap og papir containeren uden for dyrestalden. Andet affald Affald, som ikke er nævnt ovenfor, og hvortil der ikke knytter sig særlige risici, kan afleveres i de sædvanlige affaldsspande på afdelingerne og bortskaffes som almindelig dagrenovation. I tvivlstilfælde, spørg din lokale sikkerhedsrepræsentant.

7 Side 7 af 9 Bilag: Liste over kemikalier til aflevering som kemikalieaffald Skriv de kemikalier, du ønsker at aflevere på nedenstående liste. Medbring listen, når du afleverer kemikalierne. Giv forinden besked til Betina Bolmgren om at du har materiale til aflevering. Kemikalieafleveringen i rum 074 i dyrestalden er åben tirsdage kl Affaldet skal inden aflevering være sorteret i de 9 affaldsgrupper, og evt. undergruppe (for gruppe O). Affald i gruppe C (brandfarlige væsker) skal afleveres i 25 liter dunke i rum 022 (rum for brandfarlige væsker), men der skal forinden træffes aftale med Betina Bolmgren. Afdeling: Afleveret af (navn): Telefon /e. mail: AFFALDSGRUPPE Stof / navn / hovedbestanddel Beholder Omtrentlig mængde Eksempel på udfyldelse: Stof / hovedbestanddel Beholder Omtrentlig mængde Acrylamid Brun glasflaske 500 g For yderligere information: Betina Bolmgren (tlf ),

8 Side 8 af 9 Kommunekemi s sorteringsnøgle for kemikaliaffald Betegnelsen (koden) for affaldsgruppen skrives for hvert enkelt stof både på listen over kemikalier og på den beholder, hvori stoffet afleveres. Vedr. underopdeling af affaldsgruppe O, se næste side. Se næste side vedr. underopdeling af gruppe O Yderligere information om affaldsgrupperne kan findes på Kommunekemis hjemmeside: se også næste side.

9 Side 9 af 9 Affaldsgruppe O, underopdeling O affald (reaktivt affald) opdeles i følgende fire undergrupper, der skal holdes adskilt fra hinanden: Undergruppe Betegnelse Eksempler... O1 Oxiderende stoffer Borat og perborat, bromater og perbromater, chlorater og perchlorater, chromater og dichromater, hydrogenperoxid, hypochlorit (fast), iodater og periodater, manganater og permanganater, mønje O2 Organiske peroxider Acetoneperoxid, acetylacetoneperoxid, cyclohexnonperoxid, dibenzoylperoxid, methylethylketonperoxid, dinitrobenzen, natriumazid, picrater (spec. tungmetalsalte), picrinsyre O3 O4 Stoffer, der udvikler syredampe ved kontakt med vand Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand Aluminiumchlorid, chlorsulfonsyre, ferrichlorid (vandfri), phosphoroxychlorid, phosphorpentaoxid, siliciumtetrachlorid, svovldichlorid, thionylchlorid, titantetrachlorid Alkalimetaller og legeringer, aluminium (pulver), amider af metaller, carbider og chlorsilaner, ferrosilicium, hydrider, kaliumpermanganat, lithiumaluminiumhydrid, phosphider Nærmere forklaring, samt eksempler på stofferne i de enkelte undergrupper, kan findes på Sikkerkemi s hjemmeside: affald/ Der henvises endvidere til Kemibrug (http://kemibrug.dk/). I Kemibrugs kemikaliebrugsanvisninger er altid angivet affaldsgruppe for de rene kemikalier. Når stofferne forekommer i blandinger, må affaldsgruppen vurderes ud fra de enkelte indholdsstoffer. Se også den generelle omtale af håndteringen af kemikalieaffald på KU:

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde 1 SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR LABORATORIE/FELTARBEJDE....4 1.1 ALARMSYSTEMER...4 1.2 ALENE-ARBEJDE...4 1.3 ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER....5

Læs mere

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig

Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig Sådan sorterer, mærker og emballerer du Farligt affald Vi er klar til at hjælpe dig Kontakt ASA-kemi Mandag torsdag kl. 7-16 Fredag kl. 7-15 Telefon 8843 5323 Mail kemi@sonfor.dk Oversigt Hvad er farligt

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

SIKKERT ARBEJDSMILJØ. ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet

SIKKERT ARBEJDSMILJØ. ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet SIKKERT 1 ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet APRIL 2015 1 Arbejdsmiljøorganisationen på Institut for Molekylærbiologi og Genetik Arbejdsmiljøsgruppe 1: Kontorer, værksteder

Læs mere

Dato: 4-1-2007 Udgave: 7 Udarbejdet af: SiG. Titel Dato Udgave nr. S0 Vedligeholdelse af manual 04-01-2007 3. S1 Arbejde i laboratorier 04-01-2007 4

Dato: 4-1-2007 Udgave: 7 Udarbejdet af: SiG. Titel Dato Udgave nr. S0 Vedligeholdelse af manual 04-01-2007 3. S1 Arbejde i laboratorier 04-01-2007 4 Sikkerhedsmanual Oversigt Dato: 4-1-2007 Udgave: 7 Udarbejdet af: SiG Titel Dato Udgave nr. S0 Vedligeholdelse af manual 04-01-2007 3 S1 Arbejde i laboratorier 04-01-2007 4 S2 Førstehjælpsudstyr 04-01-2007

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

HUSORDEN Struer Boligselskab

HUSORDEN Struer Boligselskab STRUER BOLIGSELSKAB HUSORDEN Struer Boligselskab 2013 ØLBYVEJ 39. 7600 STRUER. Telefon 97 84 07 77. Fax 97 85 29 95. E-mail: info1@struer-bolig.dk. www.struer-bolig.dk 1 Husorden ET GODT MILJØ ER MEGET

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Beboerfolder Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Der tages forbehold for fejlagtige og forældede informationer

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Roskilde Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

Arbejdsmiljø i affaldsbranchen. Notat

Arbejdsmiljø i affaldsbranchen. Notat Arbejdsmiljø i affaldsbranchen Notat Indholdsfortegnelse Forord 4 1 Arbejdsmiljø i affalds- og genvindingssektoren...5 1.1 Affaldsproducenterne: virksomheder, institutioner og boliger...5 1.1.1 Fremstillingsvirksomheder...6

Læs mere