Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab / 14

2 1 Indledning har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet (AMR) er at give et fuldt overblik over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet opgjort i fuldtidspersoner for en given periode eller på et givent tidspunkt. 2 Indhold AMR er en årsstatistik med oplysninger om befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor arbejdsmarkedsrelaterede aktiviteter vægtes højst. Statistikken opgøres i fuldtidspersoner. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fordeles på socioøkonomiske grupper, dvs. beskæftigede, studerende, ledige og andre offentligt forsørgede, børn og unge samt øvrige uden for arbejdsstyrken. 2.1 Indholdsbeskrivelse AMR er en årsstatistik med oplysninger om befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor arbejdsmarkedsrelaterede aktiviteter vægtes højst. Med AMR kan befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet for første gang opgøres i fuldtidspersoner. Det skyldes, at der foretages en timenormering, hvor en person i befolkningen indgår med 37 timer om ugen. Det samlede antal fuldtidspersoner i AMR svarer til den gennemsnitlige danske befolkning. Samtidigt kan AMR belyse arbejdsmarkedet væsentligt bedre, end de nuværende enkeltstående statistikker kan, da mange datakilder integreres og harmoniseres i et statistiksystem. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fordeles på socioøkonomiske grupper, dvs. beskæftigede, studerende, ledige og andre offentligt forsørgede, børn og unge samt øvrige uden for arbejdsstyrken. Statistikken fordeles efter køn, alder, herkomst og kommune. Statistikken formidles i Nyt fra og Statistikbanken.dk, ligesom detaljerede mikrodata stilles til rådighed gennem s Forskningsservice. 2.2 Grupperinger og klassifikationer AMR udarbejdes efter de internationale retningslinjer fra ILO (International Labour Market Organisation) om klassifikation af befolkningen i relation til tilknytningen til arbejdsmarkedet. Klassifikationen hedder ICSE (International Classification of Status in Employment). ILO-retningslinjer retter sig mod survey-baserede statistikker. Ved dannelsen er AMR er der foretaget en operationalisering af retningslinjerne ud fra de muligheder, der er, når kilderne er registerbaserede. 2 / 14

3 2.3 Sektordækning Statistikken omfatter alle sektorer. 2.4 Begreber og definitioner Fuldtidspersoner: Opgørelsen af fuldtidspersoner tager udgangspunkt i den eksisterende timenorm, dvs. 37 timer pr. uge. En fuldtidsperson svarer således til 37 timer, og en person kan maksimalt bidrage med 37 timer i AMR. Det betyder, at hvis en person har mere end 37 timer, fortages der en nedskrivning/omfordeling af timerne ud fra den validitet, oplysningerne vurderes at have. Når oplysningerne vurderes at være lige valide, vægtes beskæftigelse højest. Socio-økonomisk status: Socioøkonomisk status er kernevariablen i AMR. Variablen bliver dannet ved, at befolkningen klassificeres på baggrund af ILO's anbefalinger med hensyn til begreber og definitioner vedrørende arbejdsmarkedsstatistik. 2.5 Enheder Fuldtidspersoner. 2.6 Population Populationen i AMR er den danske befolkning. 2.7 Geografisk dækning Danmark. 2.8 Tidsperiode Det er første gang, at statistikken udarbejdes. Statistikken dækker perioden 2008 til Basisperiode Ikke relevant for denne statistik Måleenhed Fuldtidspersoner Referencetid / 14

4 2.12 Hyppighed Statistikken offentliggøres årligt Indsamlingshjemmel og EU regulering 6 i Lov om Indberetningsbyrde Der er ingen indberetningsbyrde forbundet med statistikken Øvrige oplysninger Du kan læse mere om AMR her. 3 Statistisk behandling Datagrundlaget til AMR er et nyt udviklet register kaldet AMR-UN (AMR uden normering). AMR- UN omfatter administrative data, som integreres og harmoniseres i et statistiksystem. På baggrund af AMR-UN dannes AMR ved at timenormere befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor en person maksimalt kan bidrage med 37 timer om ugen, svarende til den aktuelle timenorm. 3.1 Kilder Grunddata stammer fra en række kilder, heriblandt e-indkomstregistret, erhvervsregistret, indkomststatistikken, statistikken for offentligt forsørgede og befolkningsregistret. 3.2 Indsamlingshyppighed Statistikken er årlig, men data til statistikken indsamles løbende. Når statistikken kun offentliggøres årligt, skyldes det, at AMR blandt andet er baseret på indkomststatistikken, som er en årsstatistik. 3.3 Indsamlingsmetode Datagrundlaget til AMR er et nyt udviklet register kaldet AMR-UN (AMR uden normering) AMR- UN omfatter administrative data, som integreres og harmoniseres i et statistiksystem. Du kan læse mere om AMR og AMR-UN her. 4 / 14

5 3.4 Datavalidering Der er usikkerhed om oplysningerne for selvstændige. Det skyldes, at timeoplysningerne for selvstændige er imputeret. Oplysningerne vurderes at passe på et overordnet niveau i forhold til de variable oplysningerne er imputeret på baggrund af, men oplysningerne - særligt på detaljeret niveau - skal tolkes med forsigtighed. Oplysninger om løntimer kommer fra statistikken Beskæftigelse for Lønmodtagere (BfL), hvor løntimerne i nogle tilfælde er imputeret og derfor er der usikkerhed om disse oplysninger. Andelen af imputeret løntimer for lønmodtagere er faldet fra 2008, hvor andelen udgjorde godt 14 pct., til knap 4 pct. i Alle arbejdsgivere skal indberette oplysninger om, hvilket arbejdssted det enkelte job foregår på. Der er imidlertid en række arbejdsgivere, især indenfor den offentlige sektor, hvis indberetninger er mangelfulde på dette område. Ved hjælp af bl.a. s erhvervsregister fejlsøges det evt. indberettede arbejdssted og jobbet tilknyttes et arbejdssted, som er s statistiske enhed for jobtilknytningen. På baggrund af AMR er det muligt at opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på vilkårlige tidspunkter i løbet af året. har imidlertid kun testet opgørelsen af arbejdsmarkedstilknytningen ultimo november de forskellige år. Det betyder, at der kan være usikkerhed omkring opgørelsen af tilknytningen til arbejdsmarkedet på andre tidspunkter i løbet af året, og særligt kan der være usikkerhed omkring opgørelser i december. 3.5 Databehandling Databehandlingen i AMR foregår i flere trin, hvilket er: 1. Indlæsning af data i kildedatabase 2. Overlapsbehandling 1 3. Overlapsbehandling 2 4. Diverse koblinger mv. Nedenfor gives en kort beskrivelse af disse 4 trin. Ad 1) Indlæsning af data i kildedatabase Det første trin i databehandlingen er, at data fra forskellige kilder bearbejdes og indlægges i en samlet og ensartet kildedatabase. Der indlægges bl.a. data fra statistikken for offentligt forsørgede, statistikken for beskæftigede lønmodtagere, data for modtagere af sygedagpenge og barselsdagpenge samt data for personer under uddannelse, herunder kursister. Der indlæses også data for selvstændige og medarbejdende ægtefæller, hvor data kommer fra en række forskellige kilder. Samtidigt foretages der en imputering af løntimer for selvstændige og medarbejdende ægtefæller udfra en række baggrundsvariable. Disse oplysninger indlæses ligeledes i kildedatabasen. Ad 2) Overlapsbehandling 1 I dette trin foretages der en overlapsbehandling af de forskellige kilder fra kildedatabasen. I overlapsbehandlingen rettes såkaldte ulovlige overlap ved at slette eller nedskrive tilstande eller rette på til- og fra-datoerne. Hermed sikres en bedre periodiseringer af de forskellige tilstande, som befolkningen kan være i. 5 / 14

6 Et ulovligt overlap kan fx være, hvis én person modtager dagpenge og samtidigt står registret som beskæftiget. Her vurderes det, at oplysningerne om dagpenge er mest valide. For at rette dette overlap, søges der derfor efter perioder i løbet af måneden, hvor personen alternativt kunne være i beskæftigelse, således at til- og fra-datoerne for jobbet kan ændres til dette. Findes der ikke perioder, hvor personen alternativt kunne være beskæftiget, nedskrives antallet af timer i beskæftigelse. Der foretages også en lang række koblinger af de forskellige tilstande. Fx. kobles tilstande med støttet beskæftigelse til det job, som personen er i. Det samme gøres også for eksempelvis personer, der er midlertidigt fraværende, således at det vides, hvilket job personen er fraværende fra og hvorvidt personen er fraværende fra beskæftigelse eller ledighed. Desuden foretages der også en selektering af selvstændige og medarbejdende ægtefæller på baggrund en lang række oplysninger om disse personer. Ud fra den første overlapsbehandling dannes det såkaldte AMR-UN-register, som er et ikketimenormeret forløbsregister med oplysninger om befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Ad 3) Overlapsbehandling 2 I overlapsbehandling 2 foretages der en timenormering af befolkningen, således at befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet kan opgøres i fuldtidspersoner. Denne timenormering tager udgangspunkt i den eksisterende timenorm, dvs. 37 timer pr. uge. En fuldtidsperson svarer således til 37 timer, og en person kan maksimalt bidrage med 37 timer i AMR. Det betyder, at hvis der er en person, der fx. modtager efterløn og samtidigt arbejder, vil personen eksempelvis indgå som 0,9 fuldtidsperson i forhold til at være efterlønsmodtagere og 0,1 fuldtidsperson i forhold til at være i beskæftigelse. Hvis en person har mere end 37 timer, fortages der en nedskrivning/omfordeling af timerne ud fra den validitet, oplysningerne vurderes at have. Når oplysningerne vurderes at være lige valide, vægtes beskæftigelse højest. I forbindelse med opgørelsen af fuldtidspersoner gælder der en række særlige forhold afhængigt af personernes status på arbejdsmarkedet: For beskæftigede gælder det, at de indgår med de timer, som de normalt arbejder, dvs. uafhængigt om personerne er midlertidigt fraværende fra arbejde. Der er dog den begrænsning, at timer over 37 timer ikke indgår. Såfremt en person har flere job, hvor der tilsammen er mere end 37 timer, nedskrives jobbene forholdsmæssigt. For nogle typer af midlertidigt fravær fra beskæftigelse mangler der jobindberetninger. Det drejer sig bl.a. om midlertidigt fravær ved sygdom eller barselsorlov. I disse tilfælde bliver både job og timer imputeret. Det betyder, at personer, der er fraværende fra beskæftigelse, indgår i denne tilstand med de timer som de normalt arbejder. Personer i støttet beskæftigelse får i nogle tilfælde betaling som beskæftiget for flere timer, end de arbejder. I AMR vil personer i støttet beskæftigelse dog kun indgå med de timer, som de arbejder i støttet beskæftigelse. En person kan modtage forskellige former for offentlig forsørgelse på samme tidspunkt. Når der skal vægtes mellem forskellige tilstande for offentligt forsørgede, nedskrives timetallet i AMR efter de samme principper som statistikken for offentligt forsørgede. Det betyder, at der fx ved overlap mellem et lønmodtagerjob, vejledning og opkvalificering og kontanthjælp (passiv) først nedskrives i timetallet på kontanthjælpen. Ad 4) Diverse koblinger mv. 6 / 14

7 Personer uden for arbejdsstyrken, der ikke er i statistikken for offentligt forsørgede, har ikke en angivelse af timerne i de forskellige tilstande. Det drejer sig om børn og unge, personer under uddannelse samt alderspensionister. I dette trin sættes disse timer, således at personerne indgår som værende i den pågældende tilstand med 37 timer. Såfremt en person optræder i flere kategorier, sker der en prioritering mellem disse efter nedenstående rækkefølge. 1. Tilstanden i det overlapsbehandlede data. 2. Børn og unge 3. Alderspensionister 4. Igangværende ordinære uddannelse 5. Modtagere af SU 6. Kursister 7. Produktionsskoleelever 8. Øvrige uden for arbejdsstyrken Der kobles desuden en lang række person- og arbejdsstedsrelaterede oplysninger om befolkningen fra øvrige datakilder til registret. På baggrund heraf dannes AMR, som er et time-normeret forløbsregister med oplysninger om befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. 3.6 Korrektion Der laves ikke korrektioner af data udover, hvad der er beskrevet under "Databehandling" og "Kvalitetsvurdering". 4 Relevans har gennem flere år arbejdet på at udvikle AMR, og der har fra flere brugere været udtrykt stor interesse og forventninger til statistikken/registret. Brugere af AMR er typisk ministerier, organisationer og forskningsinstitutioner mv. 4.1 Brugerbehov Brugere: Kommuner, regioner, ministerier, organisationer, private virksomheder og privat personer. Anvendelsesområder: Analyse- og forskningsøjemed samt offentlige og private planlægningsformål mv. 4.2 Brugertilfredshed Det er første gang, at statistikken offentliggøres. Derfor haves der endnu ikke viden om brugernes tilfredshed med statistikken. 4.3 Fuldstændighed af data Ikke relevant for denne statistik. 7 / 14

8 5 Præcision og pålidelighed I AMR integreres og harmoniseres en lang række datakilder i et statistiksystem. Det betyder, at AMR kan belyse arbejdsmarkedet væsentligt bedre, end de nuværende enkeltstående statistikker kan. AMR er samtidigt en totaltælling af befolkningen, og dermed er der ikke samme usikkerhed som ved statistikker baseret på stikprøver. På den baggrund vurderes statistikken at være af relativt høj kvalitet, på trods af at der dog er visse usikkerheder forbundet med den. 5.1 Samlet præcision Eftersom AMR er en totaltælling af befolkningen vurderes statistikken at have en relativ høj præcision. Der er dog usikkerheder forbundet med statistikken: Der er usikkerhed om oplysningerne for selvstændige. Det skyldes, at timeoplysningerne for selvstændige er imputeret. Oplysningerne vurderes at passe på et overordnet niveau i forhold til de variable oplysningerne er imputeret på baggrund af, men oplysningerne - særligt på detajleret niveau - skal tolkes med forsigtighed. Oplysninger om løntimer kommer fra statistikken Beskæftigelse for Lønmodtagere (BfL), hvor løntimerne i nogle tilfælde er imputeret og derfor er der usikkerhed om disse oplysninger. Andelen af imputeret løntimer for lønmodtagere er faldet fra 2008, hvor andelen udgjorde godt 14 pct., til knap 4 pct. i Alle arbejdsgivere skal indberette oplysninger om, hvilket arbejdssted det enkelte job foregår på. Der er imidlertid en række arbejdsgivere, især indenfor den offentlige sektor, hvis indberetninger er mangelfulde på dette område. Ved hjælp af bl.a. s erhvervsregister fejlsøges det evt. indberettede arbejdssted og jobbet tilknyttes et arbejdssted, som er s statistiske enhed for jobtilknytningen. Selvom der foretages en fejlretning, er der fortsat usikkerhed om dele af oplysningerne vedr. arbejdssted mv. Der er samtidigt kun fejlsøgt på samme niveau som BfL-statistikken offentliggøres på. Det betyder, at på mere detaljerede niveau kan der særligt være usikkerhed om oplysningerne. På baggrund af AMR er det muligt at opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på vilkårlige tidspunkter i løbet af året. har imidlertid kun testet opgørelsen af arbejdsmarkedstilknytningen ultimo november de forskellige år. Det betyder, at der kan være usikkerhed omkring opgørelsen af tilknytningen til arbejdsmarkedet på andre tidspunkter i løbet af året, og særligt kan der være usikkerhed omkring opgørelser i december. 5.2 Stikprøveusikkerhed Ikke relevant for denne statistik. 8 / 14

9 5.3 Anden usikkerhed Der er usikkerhed om oplysningerne for selvstændige. Det skyldes, at timeoplysningerne for selvstændige er imputeret. Oplysningerne vurderes at passe på et overordnet niveau i forhold til de variable oplysningerne er imputeret på baggrund af, men oplysningerne - særligt på detajleret niveau - skal tolkes med forsigtighed. Oplysninger om løntimer kommer fra statistikken Beskæftigelse for Lønmodtagere (BfL), hvor løntimerne i nogle tilfælde er imputeret og derfor er der usikkerhed om disse oplysninger. Andelen af imputeret løntimer for lønmodtagere er faldet fra 2008, hvor andelen udgjorde godt 14 pct., til knap 4 pct. i Alle arbejdsgivere skal indberette oplysninger om, hvilket arbejdssted det enkelte job foregår på. Der er imidlertid en række arbejdsgivere, især indenfor den offentlige sektor, hvis indberetninger er mangelfulde på dette område. Ved hjælp af bl.a. s erhvervsregister fejlsøges det evt. indberettede arbejdssted og jobbet tilknyttes et arbejdssted, som er s statistiske enhed for jobtilknytningen. Selvom der foretages en fejlretning, er der fortsat usikkerhed om dele af oplysningerne vedr. arbejdssted mv. Der er samtidigt kun fejlsøgt på samme niveau som BfL-statistikken offentliggøres på. Det betyder, at på mere detaljerede niveau kan der særligt være usikkerhed om oplysningerne. På baggrund af AMR er det muligt at opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på vilkårlige tidspunkter i løbet af året. har imidlertid kun testet opgørelsen af arbejdsmarkedstilknytningen ultimo november de forskellige år. Det betyder, at der kan være usikkerhed omkring opgørelsen af tilknytningen til arbejdsmarkedet på andre tidspunkter i løbet af året, og særligt kan der være usikkerhed omkring opgørelser i december. 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 9 / 14

10 5.6 Kvalitetsvurdering I AMR integreres, fejlsøges og harmoniseres en lange række datakilder i et statistiksystem. Det betyder, at AMR kan belyse arbejdsmarkedet væsentligt bedre, end de nuværende enkeltstående statistikker kan. AMR er samtidigt en totaltælling af befolkningen, og dermed er der ikke samme usikkerhed som ved statistikker baseret på stikprøver. På den baggrund vurderes statistikken at have en relativ høj kvalitet. På trods af det er der dog usikkerheder forbundet med statistikken: Der er usikkerhed om oplysningerne for selvstændige. Det skyldes, at timeoplysningerne for selvstændige er imputeret. Oplysningerne vurderes at passe på et overordnet niveau i forhold til de variable oplysningerne er imputeret på baggrund af, men oplysningerne - særligt på detaljeret niveau - skal tolkes med forsigtighed. Oplysninger om løntimer kommer fra statistikken Beskæftigelse for Lønmodtagere (BfL), hvor løntimerne i nogle tilfælde er imputeret og derfor er der usikkerhed om disse oplysninger. Andelen af imputeret løntimer for lønmodtagere er faldet fra 2008, hvor andelen udgjorde godt 14 pct., til knap 4 pct. i Der benyttes en fast fuldtidsnorm for alle lønmodtagere, nemlig 37 timer pr. uge (160,33 timer pr. måned). Det svarer til fuldtidsnormen for de fleste fastansatte funktionærer. Der kan dog være grupper, der har en anden fuldtidsnorm. Det kan fx være timelønnede eller nyansatte funktionærer, der har en fuldtidsnorm på under 160,33 timer pr. måned, da disse grupper typisk ikke vil få betaling for fx ferie. Dette har betydning for niveauerne og fortolkningen af antal fuldtidsbeskæftigede. Imidlertid er det ikke muligt på baggrund af e-indkomstregistret at opdele populationen ud fra forskellige grupper af lønmodtagere med forskellige fuldtidsnormer. En fordel med den faste fuldtidsnorm for alle lønmodtagere er, at det er simpelt at omregne antal fuldtidsbeskæftigede til betalte timer, som giver en indikator på udviklingen i beskæftigelsesvolumen for lønmodtagere. Dette muliggør, at brugerne let kan udarbejde alternative opdelinger (med varierende fuldtidsnormer) ud fra deres behov og de grupper de ønsker at sammenligne. Alle arbejdsgivere skal indberette oplysninger om, hvilket arbejdssted det enkelte job foregår på. Der er imidlertid en række arbejdsgivere, især indenfor den offentlige sektor, hvis indberetninger er mangelfulde på dette område. Ved hjælp af bl.a. s erhvervsregister fejlsøges det evt. indberettede arbejdssted og jobbet tilknyttes et arbejdssted, som er s statistiske enhed for jobtilknytningen. Selvom der foretages en fejlretning, er der fortsat usikkerhed om dele af oplysningerne vedr. arbejdssted mv. Der er samtidigt kun fejlsøgt på samme niveau som BfL-statistikken offentliggøres på. Det betyder, at på det mere detaljerede niveau kan der særligt være usikkerhed om oplysningerne. På baggrund af AMR er det muligt at opgøre befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på vilkårlige tidspunkter i løbet af året. har imidlertid kun testet opgørelsen af arbejdsmarkedstilknytningen ultimo november de forskellige år. Det betyder, at der kan være usikkerhed omkring opgørelsen af tilknytningen til arbejdsmarkedet på andre tidspunkter i løbet af året, og særligt kan der være usikkerhed omkring opgørelser i december. 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 10 / 14

11 5.8 Praksis for revisioner Det er første gang, at statistikken udarbejdes. Derfor har der endnu ikke været nogen revisioner af statistikken. 6 Aktualitet og punktlighed Statistikken offentliggøres ca. 16 måneder efter referencetidspunktet. Det er første gang, at statistikken offentliggøres, hvilket skete på den annoncerede offentliggørelsesdato. 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Statistikken offentliggøres ca. 16 måneder efter referencetidspunktet. Den relativt lange udgivelsestid skyldes, at AMR blandt andet er baseret på indkomststatistikken, som foreligger på et sent tidspunkt i forhold til de andre datakilder. 6.2 Publikationspunktlighed Det er første gang, at statistikken offentliggøres, hvilket skete på den annoncerede offentliggørelsesdato. 7 Sammenlignelighed Statistikken omfatter perioden 2008 til 2013, og i denne periode kan udviklingen sammenlignes. AMR er et befolkningsregnskab opgjort i fuldtidspersoner. Flere af de datakilder som AMR anvender, opgøres ligeledes i fuldtidspersoner. Det drejer sig om beskæftigelsen for lønmodtagere og statistikken for offentligt forsørgede. Der findes ikke internationale statistikker, hvor befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet opgøres i fuldtidspersoner. Derfor kan statistikken ikke sammenlignes internationalt. 7.1 International sammenlignelighed Der findes ikke internationale statistikker, hvor befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet opgøres i fuldtidspersoner. Derfor kan statistikken ikke sammenlignes internationalt. 7.2 Sammenlignelighed over tid Det er første gang, at statistikken offentliggøres, og der er således ikke databrud i statistikken. Statistikken omfatter perioden 2008 til 2013, og i denne periode kan udviklingen sammenlignes. 11 / 14

12 7.3 Sammenhæng med anden statistik AMR er et befolkningsregnskab opgjort i fuldtidspersoner. Flere af de datakilder som AMR anvender, opgøres ligeledes i fuldtidspersoner. Det drejer sig om beskæftigelsen for lønmodtagere og statistikken for offentligt forsørgede. AMR's oplysninger for antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere og offentligt forsørgede vil dog ligge på et lavere niveau end i de to nævnte statistikker. De væsentligste årsager hertil er: For fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er årsagen et timerne nedskrives i AMR således at en person maksimalt kan have 37 timer. En sådan normering foretages ikke i beskæftigelsesstatistikken for lønmodtagere (BfL). Endvidere har nogle lønmodtagere samtidigt et job som selvstændig, hvilket yderligere vil kunne reducere antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Det sker, fordi der i sådanne tilfælde foregår en forholdsmæssig nedskrivning til 37 timer af begge job. For offentligt forsørgede er årsagen, at der generelt nedskrives når personen samtidigt er i beskæftigelse. Det kan fx dreje sig om en efterlønsmodtager, der samtidigt arbejder og hvor der derfor sker en nedskrivning af de timer han er efterlønsmodtager. 7.4 Intern konsistens Der er fuld intern konsistens. Der eksisterer samme typer af baggrundsoplysninger for hele befolkningen. 8 Tilgængelighed Statistikken offentliggøres som NYT fra og på Statistikbanken.dk. Mere detaljerede data kan købes i s Kundecenter, ligesom detaljerede mikrodata stilles til rådighed gennem s Forskningsservice. 8.1 Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden. 8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen. 8.2 Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalender 12 / 14

13 8.4 NYT/Pressemeddelelse De nyeste tal offentliggøres i en årlig nyhedsartikel "Nyt fra ". Du kan se "Nyt fra " her. 8.5 Publikationer Der vil i løbet af de kommende år blive udarbejdet en række temapublikationer med analyser baseret på AMR og AMR-UN. 8.6 Statistikbanken Der offentliggøres tabeller med befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet opgjort i fuldtidspersoner i Statistikbanken.dk. 8.7 Adgang til mikrodata I løbet af maj 2015 vil mikrodata vedrørende AMR og AMR-UN blive stillet til rådighed gennem s Forskningsservice. 8.8 Anden tilgængelighed Mikrodata vedrørende AMR og AMR-UN leveres årligt til s Kundecenter. 8.9 Diskretioneringspolitik I udarbejdelsen af AMR følges s datafortrolighedspolitik Diskretionering og databehandling Tal offentliggøres på et relativt aggregeret niveau i Statistikbanken.dk. Derfor vurderes der ikke at være behov for at foretage en diskretion af tallene Reference til metodedokumenter Du kan læse mere om AMR her Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 13 / 14

14 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i Arbejdsmarked. Den statistikansvarlige er Pernille Stender, tlf , Organisation 9.2 Kontor, afdeling Arbejdsmarked, Personstatistik. 9.3 Kontaktpersonens navn Pernille Stender. 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer Faxnummer / 14

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 1. kvartal 1 / 10 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger i lystbådehavne

Læs mere

Statistikdokumentation for Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet 2013

Statistikdokumentation for Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet 2013 Statistikdokumentation for Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet 2013 1 / 11 1 Indledning Beskæftigelsesstatistikken for dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser viser hvorledes

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise hotelkapaciteten og dens anvendelse. Statistikken har været

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af feriehuse gennem udlejningsbureauer. Statistikken har været opgjort siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsregnskab Pernille Stender Arbejdsmarkedsregnskab Uddrag fra business casen: De relevante kilder til belysning af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet samles

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser befolkningens udvikling og sammensætning i Danmark. Statistikken opgøres på nationalt,

Læs mere

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med de internationale arbejdsomkostninger er at belyse udviklingen i løn og øvrige arbejdsomkostninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige personindkomststatistik.

Læs mere

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 1 / 12 1 Indledning (S.0) Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af deltagelsen ved danskkurser på sprogcentrene.

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik Kursus i Danmarks Statistik. Arbejdsmarkedsregnskab v/pernille Stender

Arbejdsmarkedsstatistik Kursus i Danmarks Statistik. Arbejdsmarkedsregnskab v/pernille Stender Arbejdsmarkedsstatistik Kursus i Danmarks Statistik Arbejdsmarkedsregnskab v/pernille Stender Indhold 1. Nuværende statistik, der belyser befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet 2. Brugerbehov 3.

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 1 / 14 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, gennem oplysninger om deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud 2015 4. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken om børneydelser er at belyse antal modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud

Læs mere

Derfor har vi udviklet et arbejdsmarkedsregnskab

Derfor har vi udviklet et arbejdsmarkedsregnskab Arbejdsmarkedsregnskab Brugerseminar d. 23. juni 2015 1 Derfor har vi udviklet et arbejdsmarkedsregnskab Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet i fuldtidspersoner mangler Flows og dynamik på arbejdsmarkedet

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset for vejfondsarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12

Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12 Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12 1 / 11 1 Indledning Hjemmesygeplejestatistik er en relancering af den del af de kommunale sundhedsindikatorer, som handler om hjemmesygepleje, hvor

Læs mere

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser aktiviteten ved de professionelle teatre. Teatrene opdeles i statsstøttede og ikkestatsstøttede teatre. For de statsstøttede

Læs mere

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med undersøgelsen International organisering og outsourcing er at belyse væsentlige globaliseringstendenser

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber 2015 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med Finansielle Kvartalsregnskaber er at belyse nettogælden for offentlig forvaltning og service vedrørende

Læs mere

Statistikdokumentation for Konkurser 2014

Statistikdokumentation for Konkurser 2014 Statistikdokumentation for Konkurser 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af konkurser samt udvalgte karakteristika for de konkursramte virksomheder. Udviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske fredede bygninger og fredede fortidsminder,

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal

Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor 2014 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Lønindeks for den offentlige sektor belyser lønudviklingen i den offentlige sektor (staten, kommuner og

Læs mere

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at producere en statistik, der viser den samlede udvikling

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Danske datterselskaber i udlandet er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet gennem deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Arbejdsmarkedsregnskab. Brugergruppemøde d. 25. september 2015

Arbejdsmarkedsregnskab. Brugergruppemøde d. 25. september 2015 Arbejdsmarkedsregnskab Brugergruppemøde d. 25. september 2015 1 Hvem er jeg? 1996: Ansat i forskningsservice med ansvar for IDA-databasen 1998: Ansat i arbejdsmarked med ansvar for RAS og projekt medarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2015

Statistikdokumentation for Biografer og film 2015 Statistikdokumentation for Biografer og film 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse biografstrukturen, antallet af foreviste biograffilm ved forestillinger for publikum samt antallet

Læs mere