Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Latin 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Latin 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004"

Transkript

1 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Latin 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elementary programme in Latin The 2008 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Saxo-Instituttet Københavns Universitet Faculty of Humanities The Saxo Institute University of Copenhagen

2 Kapitel 1. Indledning 1.1. Uddannelsesdel, fag og år. Propædeutik i Latin, 2008-ordningen Tilhørsforhold. Denne studieordning gælder for studiet af propædeutisk latin under Saxo-studienævnet, Elementarkursus i Græsk og Latin ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Ikrafttræden og hjemmel. Studieordningen træder i kraft d. 1. september 2008 i henhold til "Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne" (nr. 338 af 6. maj 2004). En studerende, der skal læse Propædeutik i Latin i forbindelse med et grundfag eller lign. efter d. 1. september 2008 eller senere, skal studere efter denne ordning Varighed og struktur. Propædeutik i Latin er normeret til 30 ECTS-point fordelt på 3 fagelementer. Der er desuden et særligt fagelement Latin 1a på 15 ECTS-point for studerende ved Indoeuropæisk. 60 ECTS-point svarer til et års fuldtidsstudium. Propædeutik i Latin indgår som tre af de første fagelementer i grundfagsdelen af BA-uddannelserne i Græsk og i Latin. Desuden indgår Propædeutik i Latin i grundfagsdelen af BA-uddannelserne i Klassisk arkæologi og Indoeuropæisk. Propædeutik i Græsk indgår også i de gymnasierettede BA-tilvalgsuddannelser i Græsk og Latin. Propædeutik i latin består af følgende fagelementer: Latin 1 10 ECTS-point Latin 1a 15 ECTS-point Latin 2 10 ECTS-point Latin 3 10 ECTS-point 1.5. Indskrivning. Nyimmatrikulerede studerende ved fag, som stiller studiestartsbetingelser om latin på propædeutisk niveau, tilmeldes automatisk Elementarkursus. Alle andre henvises til Elementarkursus' administration Merit. Studerende vil automatisk få meritgodkendt latinkundskaber fra gymnasiet, således at latin 1 svarer til latin på C-niveau, latin 2 svarer til latin på B-niveau, og latin 3 svarer til latin på A-niveau. Den studerende kan søge studienævnet om meritgodkendelse af et eller flere fagelementer i propædeutisk latin, som den studerende har taget ved en anden uddannelsesinstitution i Danmark eller udlandet Faglig profil Formål og kompetenceprofil 2

3 Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romersk-arkæologisk materiale beskæftiger faget sig med romersk kultur og forestillingsverden. På latin har den antikke kultur levet videre fra Romerriget til nutiden, og latin har langt op i tiden været Europas fælles sprog, når man har kommunikeret internationalt inden for bl.a. litteratur, videnskab og religion. Latin åbner derfor for et førstehåndskendskab til europæisk kultur og dens grundlag. Gennem arbejdet med væsentlige latinske tekster opnår den studerende indsigt i romersk kultur, dens forhold til antik kultur og dens betydning for den senere europæiske tradition. Indsigten i grundlaget for europæisk kultur bidrager til at sætte den studerende i stand til at forstå sin egen kulturelle identitet og se sig som en del af det større internationale fællesskab både sprogligt og kulturelt. Denne indsigt skaber forståelse for andre kulturer med en anden historie og andre værdier. Det grundige arbejde med teksterne, hvor opmærksomhed på detaljen hele tiden er nødvendig for forståelsen af helheden og omvendt, giver den studerende gode studievaner og giver studiekompetence. Undervisningen i latin styrker den sproglige fantasi og giver en systematik, som er effektiv for beherskelsen af dansk og for tilegnelsen af fremmedsprog. Kernestoffet er: latinske filosofiske, retoriske, historiske, politiske og poetiske originaltekster fra perioden før ca. 150 e.kr.; oversatte tekster fra den græske og romerske oldtid; latinsk ordforråd, orddannelse, morfologi, syntaks, sproghistorie, semantik og stilistik; centrale latinske begreber inden for filosofi, politik, retorik og historie; væsentlige sider af romersk historie, samfundsforhold og kulturhistorie og deres betydning i senere europæisk kultur; hovedlinjer i latinens brug og udvikling gennem tiden, herunder latinens bidrag til de moderne videnskabssprog og til låne- og fremmedord i almindelighed. Kernestoffet kan perspektiveres og uddybes med tekster, monumenter og/eller synsvinkler fra andre perioder. I det supplerende stof indgår endvidere faglitteratur, som uddyber nogle af de emner, der arbejdes med Kompetencemål Den studerende opnår kompetence i: at oversætte ubearbejdede latinske originaltekster med brug af fagets hjælpemidler: ordbog, grammatik og paralleloversættelse; at vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den latinske originaltekst; at anvende viden om latinsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere det latinske sprog; at udnytte sin viden om det latinske sprog til at genkende og forklare fremmedord og videnskabelige fagbegreber; at analysere og fortolke latinske tekster i deres historiske kontekst; at identificere, forklare og forholde sig til væsentlige værdier, begreber og tanker i antikken; at vise, hvorledes antikken har betydning i senere europæisk kultur Læsning af tekster på fremmedsprog. En studerende ved Elementarkursus i Græsk og Latin skal være i stand til at anvende og vurdere tekster på engelsk årsprøven Den studerende skal senest inden udgangen af 1. studieår efter studiestart have deltaget i prøver i et omfang af mindst 45 ECTS-point for at kunne fortsætte uddannelsen. Inden udgangen af andet studieår efter studiestart skal den studerende mindst have bestået prøver med et omfang på 45 ECTS-point for at kunne fortsætte uddannelsen. Den studerende har mulighed for at indstille sig til omprøve i august til 1.årsprøven efter første eksamensforsøg. 3

4 1.10. Normalsidebegrebet. Ved indstilling til prøver med tekstopgivelser af original latin tekst gælder følgende regler for beregning af normalsider: En normalside prosa = 1300 bogstaver En normalside poesi = 25 verslinjer På latin1 kan en normalside originaltekst erstattes af 2 normalsider konstruerede tekster. En normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af hjemmeopgaver svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag Stave- og formuleringsevne. Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver og projekt skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest Dispensation fra studieordningen. Studienævnet kan dispensere fra bestemmelser i studieordningen, der alene er fastsat af studienævnet, og bestemmelser vedr. 1. årsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold Overgangsregler. En studerende, der har studeret og aflagt prøver under tidligere studieordninger, kan i henhold til studienævnets retningslinjer overføre disse prøver til studiet under den nye studieordning. Prøver efter 2005-studieordningen afholdes sidste gang ved sommereksamen

5 Kapitel 2. Oversigt over og beskrivelse af uddannelsens fagelementer. Propædeutik i Latin består af følgende fagelementer: 2.1. Oversigt over uddannelsens fagelementer: Latin 1 (fagelementkode ): Antal ECTS-point: 10 ECTS-point. Prøveform: Bunden, mundtlig dialog med forberedelse. Censurform: Ekstern censur. Latin 1a (fagelementkode ): Antal ECTS-point: 15 ECTS-point. Prøveform: Bunden, mundtlig dialog med forberedelse. Censurform: Ekstern censur. Latin 2 (fagelementkode ): Antal ECTS-point: 10 ECTS-point. Prøveformer: A: Aktiv undervisningsdeltagelse: Censurform: Ingen censur. Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået. B: Bunden, skriftlig prøve på universitetet under tilsyn: Censurform: Intern censur. Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået. Latin 3 (fagelementkode ): Antal ECTS-point: 10 ECTS-point. Prøveformer: A: I) Aktiv undervisningsdeltagelse + II) bunden, skriftlig prøve på universitetet under tilsyn: I) Aktiv undervisningsdeltagelse: Censurform: Ingen censur. Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået. II) Bunden, skriftlig prøve på universitetet under tilsyn: Censurform: Ekstern censur. B: I) Bunden, mundtlig dialog med forberedelse + II) bunden, skriftlig prøve på universitetet under tilsyn: I) Bunden, mundtlig dialog med forberedelse: Censurform: 7-trins-skalaen. Bedømmelsesform: Intern censur. II) Bunden, skriftlig prøve på universitetet under tilsyn Censurform: Ekstern censur Rækkefølge for afvikling af fagelementerne: Der læses enten latin 1, 2 og 3 eller 1a. Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i latin 2, at prøven i latin 1 eller tilsvarende er bestået. Det er en forudsætning for at indstille sig til prøven i latin 3, at prøven i latin 2 eller tilsvarende er bestået. 5

6 2.3. Indhold og uddybende karakteristik af uddannelsens fagelementer: Latin 1 (fagelementkode: ) (10 ECTS-point) Kompetencemål: Den studerende opnår følgende kvalifikationer: kan oversætte lettere latinske tekster til dansk med brug af fagets hjælpemidler: ordbog, grammatik og paralleloversættelse(r); kan sætte teksterne ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng og forholde sig til deres betydning i europæisk kultur; kan anvende morfologisk viden i den syntaktiske analyse; kan give en helsætningsanalyse af en simpel latinsk helsætning; kan identificere centrale ord og begreber i de latinske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog, herunder videnskabssprogene. Kernestoffet er: latinsk morfologi og syntaks på baggrund af ukomplicerede latinske tekster; grundlæggende latinsk ordforråd; latin i de europæiske sprog; romersk historie, samfund og kultur. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende. I undervisningen indgår gennem hele forløbet varierede arbejdsformer. Selv om vægten i begynderfasen ligger på den sproglige indlæring, inddrages det kulturelle stof allerede fra begyndelsen, og it udnyttes både i arbejdet med kulturstoffet og med indlæring af grammatik. Indføringen i latinsk grammatik og i latinsk historie og kultur sker på baggrund af et begyndersystem evt. suppleret med lettere bearbejdede latinske tekster fortrinsvis fra perioden før 150 e.kr. Supplerende stof kan inddrages til at uddybe de læste latinske tekster og sætte dem ind i et større perspektiv. Faglige mål: Eksaminanden skal kunne oversætte en ukompliceret latinsk tekst til dansk; analysere hovedelementerne i en latinsk tekst, morfologisk og syntaktisk; sætte teksterne ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng. Pensum: Der opgives 15 normalsider originaltekst eller det dobbelte antal normalsider tillempede tekster. Disse tekstopgivelser skal godkendes af eksaminator, jf. fagets procedure for godkendelse af pensum. Prøveform: Bunden, mundtlig dialog med forberedelse. Der prøves i oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse af et af eksaminanden opgivet tekststykke. Hvert af disse tre elementer vægter 1/3. Spørgsmål og en opgiven latinsk tekst på højst 1/3 normalside udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Censur: Ekstern censur. Omfang: Prøven varer 20 min. inkl. votering, og der gives 40 minutters forberedelsestid. Hjælpemidler: Eksaminanden må under forberedelsen disponere over kopier af trykte udgaver af de opgivne tekster, herunder begynderbøger, samt trykte udgaver af grammatikker, ordbøger og lignende materiale, som er opført på en særlig af studienævnet godkendt liste og offentliggjort mindst 14 dage inden eksamens afholdelse. Andet materiale af lignende karakter skal forelægges eksaminator til godkendelse. De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden og eventuelt anfører på selve eksamensspørgsmålet, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes. Særlige bemærkninger: Ingen. Latin 1a (fagelementkode: ( ) (15 ECTS-point) Kompetencemål 6

7 Den studerende opnår følgende kvalifikationer: kan oversætte ubearbejdede latinske originaltekster med brug af fagets hjælpemidler: ordbog, grammatik og paralleloversættelse(r); kan sætte teksterne ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng og forholde sig til deres betydning i europæisk kultur; kan vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den latinske tekst; kan anvende morfologisk viden i den syntaktiske analyse; kan give en helsætningsanalyse af en latinsk helsætning; kan identificere centrale ord og begreber i de latinske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog, herunder videnskabssprogene. Kernestoffet er: latinsk ordforråd, morfologi og syntaks; latinske ord og begreber i de moderne europæiske sprog; romersk historie, samfund og kultur. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen omfatter Latin 1 og 2. Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende. I undervisningen indgår gennem hele forløbet varierede arbejdsformer. Selv om vægten i begynderfasen ligger på den sproglige indlæring, inddrages det kulturelle stof allerede fra begyndelsen, og it udnyttes både i arbejdet med kulturstoffet og med indlæring af grammatik. Der lægges i undervisningen vægt på, at fagets sproglige og indholdsmæssige discipliner opleves som en helhed. Undervisningen tilrettelægges således, at der sikres en progression i forløbet. Der arbejdes med forskellige læsestrategier: statarisk, kursorisk og læsning med paralleloversættelse, hvor formuleringer og kernesteder undersøges og verificeres i den latinske tekst. En del af stoffet organiseres omkring et centralt tema, hvor der læses en eller flere latinske originaltekster statarisk og uddybes med antikke tekster læst kursorisk og i oversættelse. Temaet kan perspektiveres med efter antikke tekster eller vælges således, at det tager sit udgangspunkt i en moderne problemstilling. Skriftligt arbejde anvendes både som arbejdsform i tilknytning til det mundtlige arbejde, projekter og it-støttet arbejde samt som selvstændig disciplin. Det skriftlige arbejde omfatter oversættelse til dansk, sammenligning af originaltekst og paralleloversættelse(r), morfologisk og syntaktisk analyse samt tekstkommentering og indholdsanalyse. Alle skriftlige arbejder afleveres og rettes elektronisk. Tilegnelsen af latinsk grammatik og romersk historie og samfundsforhold sker på baggrund af latinske originaltekster fra perioden fra før 150 e.kr. samt oversatte tekster fra den græske og romerske oldtid. Supplerende stof kan inddrages til at uddybe de læste latinske tekster og sætte dem ind i et større perspektiv. Faglige mål: Eksaminanden skal kunne oversætte latinske tekster til dansk og vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den latinske tekst; analysere hovedelementerne i latinske tekster, morfologisk så vel som syntaktisk; forbinde den praktiske sprogtilegnelse med forståelsen af sammenhængen mellem oldtidens romerske sprog og kultur i bredere forstand. Pensum: Der opgives 20 normalsider originaltekst, både poesi og prosa skal indgå med mindst 1/3, og 80 normalsider tekst i oversættelse. Disse tekstopgivelser skal godkendes af eksaminator, jf. fagets procedure for godkendelse af pensum. Prøveform: Bunden, mundtlig dialog med forberedelse. Der prøves i oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse af et af eksaminanden opgivet tekststykke. Hvert af disse tre elementer vægter 1/3. Spørgsmål og en opgiven latinsk tekst på højst 1/3 normalside udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Censur: Ekstern censur. Omfang: Prøven varer 20 min. inkl. votering, og der gives 40 minutters forberedelsestid. Hjælpemidler: Eksaminanden må under forberedelsen disponere over kopier af trykte udgaver af de opgivne tekster samt trykte udgaver af grammatikker, ordbøger og lignende materiale, som er opført på en særlig af studienævnet godkendt liste og offentliggjort mindst 14 dage inden eksamens afholdelse. Andet materiale af lignende karakter skal forelægges eksaminator til godkendelse. De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden og eventuelt 7

8 anfører på selve eksamensspørgsmålet, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes. Særlige bemærkninger: Ingen. Latin 2 (fagelementkode: ) (10 ECTS-point) Kompetencemål: Den studerende opnår følgende kvalifikationer: kan oversætte ubearbejdede latinske originaltekster med brug af fagets hjælpemidler: ordbog, grammatik og paralleloversættelse(r); kan sætte teksterne ind i deres historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhæng og forholde sig til deres betydning i europæisk kultur; kan vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den latinske tekst; kan anvende morfologisk viden i den syntaktiske analyse; kan give en helsætningsanalyse af en latinsk helsætning; kan identificere centrale ord og begreber i de latinske tekster og genkende dem som fremmedord og låneord i andre sprog, herunder videnskabssprogene. Kernestoffet er: latinsk ordforråd, morfologi og syntaks; latinske ord og begreber i de moderne europæiske sprog; romersk historie, samfund og kultur. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende. Der lægges i undervisningen vægt på, at fagets sproglige og indholdsmæssige discipliner opleves som en helhed. Undervisningen tilrettelægges således, at der sikres en progression i forløbet. Der arbejdes med forskellige læsestrategier: statarisk, kursorisk og læsning med paralleloversættelse, hvor formuleringer og kernesteder undersøges og verificeres i den latinske tekst. En del af stoffet organiseres omkring et centralt tema, hvor der læses en eller flere latinske originaltekster statarisk og uddybes med antikke tekster læst kursorisk og i oversættelse. I temalæsningen kan indgå et projektarbejde, der afsluttes med aflevering af en skriftlig projektopgave. Temaet kan perspektiveres med antikke tekster eller vælges således, at det tager sit udgangspunkt i en moderne problemstilling. Skriftligt arbejde anvendes både som arbejdsform i tilknytning til det mundtlige arbejde, projekter og it-støttet arbejde samt som selvstændig disciplin. Det skriftlige arbejde omfatter oversættelse til dansk, sammenligning af originaltekst og paralleloversættelse(r), morfologisk og syntaktisk analyse samt tekstkommentering og indholdsanalyse. Alle skriftlige arbejder afleveres og rettes elektronisk. Tilegnelsen af latinsk grammatik og romersk historie og samfundsforhold sker på baggrund af latinske originaltekster fra perioden fra før 150 e.kr. samt oversatte tekster fra den græske og romerske oldtid. Supplerende stof kan inddrages til at uddybe de læste latinske tekster og sætte dem ind i et større perspektiv. Faglige mål: Eksaminanden skal kunne oversætte latinske tekster til dansk og vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den latinske tekst; analysere latinske tekster, morfologisk så vel som syntaktisk præcist; forbinde den praktiske sprogtilegnelse med forståelsen af sammenhængen mellem oldtidens latinske sprog og kultur i bredere forstand. Pensum: Der opgives intet pensum. Prøveform: Eksaminanden kan vælge at aflægge prøven som: A: Aktiv undervisningsdeltagelse. B: Bunden, skriftlig prøve på universitetet under tilsyn. A: Aktiv undervisningsdeltagelse: Aktiv undervisningsdeltagelse består af deltagelse i 80 % af undervisningstimerne samt aflevering af min. 5 bundne, skriftlige afleveringsopgaver stillet i løbet af semestret, alle tilfredsstillende besvaret. 3 skriftlige opgaver kan afløses af en bunden projektopgave. 8

9 Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået. Censur: Ingen censur. Omfang: Hver af de 5 bundne, skriftlige opgaver skal være på 1-3 normalsider. Projektopgaven skal være på 6 normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler må anvendes. Gruppebestemmelser: Projektopgaven kan aflægges som gruppeopgave. Særlige bestemmelser: For fjernundervisningshold består den aktive undervisningsdeltagelse af aflevering af 80 % af afleveringsopgaverne samt aflevering af min. 5 af de obligatoriske opgaver stillet i løbet af semestret, alle tilfredsstillende besvaret. 3 skriftlige opgaver kan afløses af en projektopgave. Studerende, der ikke består den aktive undervisningsdeltagelse, tilmeldes automatisk den bundne, skriftlige prøve. B: Bunden, skriftlig prøve på universitetet under tilsyn: Der prøves i oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse. Hvert af disse tre elementer vægter 1/3. Til prøven kan eksaminanden vælge mellem to udleverede opgavesæt, et i prosa og et i poesi. Mindst et opgavesæt stilles inden for kerneperioden. På grundlag af en latinsk originaltekst på ca. 1 normalside, suppleret med paralleloversættelse(r), evt. billedmateriale og perspektiverende tekster, skal eksaminanden besvare følgende opgaver: Oversættelsesopgaver: en oversættelse af et afsnit samt en vurdering af oversættelse(r) ud fra sammenligning med den latinske originaltekst. Sproglige opgaver, herunder bestemmelse af former og syntaktisk analyse. Fortolkningsopgaver: tekstkommentering, emnebehandling og evt. analyse og perspektivering af et antikt romersk monument. Oversættelsesopgaverne, de sproglige opgaver og to af fortolkningsopgaverne er obligatoriske. Bedømmelsesform: Bestået/ikke-bestået. Censur: Intern censur. Omfang: 4 timer. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler må anvendes. Særlige bestemmelser: Ingen. Latin 3 (fagelementkode: ) (10 ECTS-point) Kompetencemål: Den studerende opnår følgende kvalifikationer: kan oversætte ubearbejdede latinske originaltekster med brug af fagets hjælpemidler: ordbog, grammatik og paralleloversættelse; kan vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den latinske originaltekst;kan anvende viden om latinsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere det latinske sprog; kan udnytte sin viden om det latinske sprog til at genkende og forklare fremmedord og videnskabelige fagbegreber i øvrigt; kan analysere og fortolke latinske tekster i deres historiske kontekst og perspektivere dem i forhold til såvel den antikke som senere europæisk kultur; kan identificere, forklare og forholde sig til væsentlige værdier, begreber og tanker i antikken; kan vise, hvorledes antikken har betydning i senere europæisk kultur. Kernestoffet er: latinsk ordforråd, orddannelse, morfologi, syntaks, sproghistorie, semantik og stilistik; centrale latinske begreber inden for filosofi, politik, retorik og historie; væsentlige sider af romersk historie, samfundsforhold og kulturhistorie og deres betydning i senere europæisk kultur. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende. Der lægges i undervisningen vægt på, at fagets sproglige og indholdsmæssige discipliner opleves som en helhed. Der arbejdes med forskellige læsestrategier: statarisk, kursorisk og læsning med paralleloversættelse, hvor formuleringer og kernesteder undersøges og verificeres i den latinske tekst. 9

10 En del af stoffet kan organiseres omkring et centralt tema, hvor der læses en eller flere latinske originaltekster statarisk og uddybes med antikke tekster læst kursorisk og i oversættelse. Temaet perspektiveres med antikke tekster eller vælges således, at det tager sit udgangspunkt i en moderne problemstilling. Skriftligt arbejde anvendes både som arbejdsform i tilknytning til det mundtlige arbejde, projekter og it-støttet arbejde samt som selvstændig disciplin. Det skriftlige arbejde omfatter oversættelse til dansk, morfologisk og syntaktisk analyse, sammenligning af originaltekst og paralleloversættelse samt tekstkommentering og indholdsanalyse. Alle skriftlige arbejder afleveres og rettes elektronisk. Tilegnelsen af latinsk grammatik og romersk historie og samfundsforhold sker på baggrund af latinske filosofiske, retoriske, historiske, politiske og poetiske originaltekster fra perioden fra før 150 e.kr. samt oversatte tekster fra den græske og romerske oldtid. Supplerende stof kan inddrages, således at kernestoffet perspektiveres og uddybes med tekster, monumenter og/eller synsvinkler fra andre perioder. I det supplerende stof indgår endvidere faglitteratur, som uddyber nogle af de emner, der arbejdes med. Faglige mål: Eksaminanden skal kunne oversætte latinske tekster til dansk fejlfrit og vurdere oversættelser ud fra sammenligning med den latinske tekst; analysere latinske tekster fejlfrit, morfologisk så vel som syntaktisk; perspektivere den praktiske sprogtilegnelse til forståelsen af sammenhængen mellem oldtidens latinske sprog og kultur i bredere forstand; behandle centrale sproglige og kulturelle fænomener præcist. Pensum: Der opgives intet pensum. Prøveform: Eksaminanden kan vælge at aflægge prøven som: A: I) Aktiv undervisningsdeltagelse + II) bunden, skriftlig prøve på universitetet under tilsyn. B: I) Bunden mundtlig dialog med forberedelse + II) bunden, skriftlig prøve på universitetet under tilsyn. A.I: Aktiv undervisningsdeltagelse: Aktiv undervisningsdeltagelse består af 1) aktiv deltagelse i 80 % af undervisningstimerne samt 2) aflevering af min. 5 bundne, skriftlige afleveringsopgaver stillet i løbet af semestret, alle tilfredsstillende besvaret. Omfang: Hver af de 5 skriftlige opgaver skal være på 2-4 normalsider. Censur: Ingen censur. Bedømmelsesform: Bestået/ikke bestået Hjælpemidler: Alle hjælpemidler må anvendes. Særlige bestemmelser: For fjernundervisningshold består den aktive undervisningsdeltagelse af aflevering af 80 % af afleveringsopgaverne samt aflevering af min. 5 af de obligatoriske opgaver stillet i løbet af semestret, alle tilfredsstillende besvaret. Studerende, der ikke består den aktive undervisningsdeltagelse, tilmeldes automatisk prøveform B: bunden, mundtlig dialog med forberedelse + bunden, skriftlige prøve på universitetet under tilsyn. A.II: Bunden, skriftlig prøve på universitetet under tilsyn: Der prøves i oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse. Hvert af disse tre elementer vægter 1/3. Til prøven kan eksaminanden vælge mellem to udleverede opgavesæt, et i prosa og et i poesi. Mindst et opgavesæt stilles inden for kerneperioden. På grundlag af en latinsk originaltekst på ca. 1 1/2 normalside, suppleret med paralleloversættelse(r), samt evt. billedmateriale og perspektiverende tekster, skal eksaminanden besvare følgende opgaver: Oversættelsesopgaver: en oversættelse af et afsnit samt en vurdering af oversættelse(r) ud fra sammenligning med den latinske originaltekst. Sproglige opgaver, herunder bestemmelse af former og syntaktisk analyse. Fortolkningsopgaver: tekstkommentering, emnebehandling samt evt. analyse og perspektivering af et antikt græsk monument. Oversættelsesopgaverne, de sproglige opgaver og to af fortolkningsopgaverne er obligatoriske. Censur: Ekstern censur. Omfang: 5 timer. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler må anvendes. Særlige bestemmelser: Det er kun muligt at aflægge den skriftlige prøve, såfremt den aktive undervisningsdeltagelse er 10

11 bestået. B.I: Bunden, mundtlig dialog med forberedelse: Ca. 1/2 normalside tekst udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens begyndelse. Censur: Intern censur. Omfang: Prøven varer 30 min. inkl. votering, og der gives 60 minutters forberedelsestid. Hjælpemidler: Eksaminanden må under forberedelsen disponere over trykte udgaver af grammatikker, ordbøger og lignende materiale, som er opført på en særlig af studienævnet godkendt liste og offentliggjort mindst 14 dage inden eksamens afholdelse. Andet materiale af lignende karakter skal forelægges eksaminator til godkendelse. De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden og eventuelt anfører på selve eksamensspørgsmålet, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes. Særlige bemærkninger: Studerende, der ikke består den mundtlige prøve, afmeldes automatisk den skriftlige prøve. B.II: Bunden, skriftlig prøve på universitetet under tilsyn: Der prøves i oversættelse, sproglig analyse og indholdsforståelse. Hvert af disse tre elementer vægter 1/3. Til prøven kan eksaminanden vælge mellem to udleverede opgavesæt, et i prosa og et i poesi. Mindst et opgavesæt stilles inden for kerneperioden. På grundlag af en latinsk originaltekst på ca. 1 1/2 normalside, suppleret med paralleloversættelse(r), samt evt. billedmateriale og perspektiverende tekster, skal eksaminanden besvare følgende opgaver: Oversættelsesopgaver: en oversættelse af et afsnit samt en vurdering af oversættelse(r) ud fra sammenligning med den latinske originaltekst. Sproglige opgaver, herunder bestemmelse af former og syntaktisk analyse. Fortolkningsopgaver: tekstkommentering, emnebehandling samt evt. analyse og perspektivering af et antikt romersk monument. Oversættelsesopgaverne, de sproglige opgaver og to af fortolkningsopgaverne er obligatoriske. Censur: Ekstern censur. Omfang: 5 timer. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler må anvendes. Særlige bestemmelser: Det er kun muligt at aflægge den skriftlige prøve, såfremt den mundtlige prøve er bestået. Godkendelse. Godkendt af Studienævnet ved Saxo-instituttet, København d. 16. juni Godkendt af Dekanen ved Det Humanistiske Fakultet d. 29. august Kirsten Refsing Dekan /Annette Moe Studiechef 11

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for Propædeutik i Græsk 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the Elementary programme in Greek

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Propædeutik i græsk 2005-ordningen.

Propædeutik i græsk 2005-ordningen. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRU3URS GHXWLNL.ODVVLVNJU VN RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRU(OHPHQWDU\&RXUVHV LQ$QFLHQW*UHHN 7KH&XUULFXOXP

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Medieval Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Middelalderkundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Oldtidskundskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning....

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1

Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1 Studieplan for RUC studerende: 1½ årigt sidefag i Oldtidskundskab på Saxo Instituttets Afdeling for Græsk & Latin 1. Indledende bemærkninger 1. Det faglige opsyn med denne studieplan udøves af Studienævnet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum

Tilvalgsstudieordning i Lingvistik Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Linguistics The 2007 Curriculum Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Lingvistik 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Tilvalgsstudieordning i Lingvistik 2007 Faculty

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 13. maj 2008 og 2012 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for det 1½-årige tilvalgsfagsstudium i Oldtidskundskab ordningen

Studieordning for det 1½-årige tilvalgsfagsstudium i Oldtidskundskab ordningen Studieordning for det 1½-årige tilvalgsfagsstudium i Oldtidskundskab 1998-ordningen under 1995-bekendtgørelsen Inkl. katalog over studieelementer Revideret 2005 Justeret 2008 SAXO-Instituttet Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I J A P A N S K September 2001 Senest revideret maj 2007 2 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

abelon for Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Ancient Greek The 2007 Curriculum Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015

abelon for Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Ancient Greek The 2007 Curriculum Justeret 2008 og 2015 Rettet 2015 abelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Klassisk græsk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K September 1998 Senest revideret juni 2007 Studieordning for Magisterkonferens i romanistik ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in IT and Language The 2007 Curriculum. Justeret 2010

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in IT and Language The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i It og Sprog 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for tilvalgsstudium på BA-niveau i Klassisk Arkæologi 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Tyrkisk 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Tyrkisk 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Tyrkisk 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the BA-programme in Turkish The 2005 Curriculum Revideret 2007 Rettet 2010,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE

TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE TILLÆG TIL STUDIEORDNING FOR RELIGION: PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING FOR RELIGIONSSTUDERENDE Tillægget for Propædeutisk sprogundervisning for religionsstuderende indeholder studieordninger for de propædeutiske

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013 Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Dansevidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in German Studies The 2007 Curriculum Justeret 2010 Studienævnet

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In Nordic Languages I The 2007 Curriculum. Justeret 2008, 2011 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies In Nordic Languages I The 2007 Curriculum. Justeret 2008, 2011 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog I (Middelaldersprog) 2007-ordningen Under uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Etnologisk og antropologisk kulturanalyse

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Etnologisk og antropologisk kulturanalyse Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Etnologisk og antropologisk kulturanalyse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Tværhumanistisk tillvalgsstudium i Museologi på BA-niveau, 2007-ordningen.

Tværhumanistisk tillvalgsstudium i Museologi på BA-niveau, 2007-ordningen. 6NDEHORQIRU 6WXGLHRUGQLQJIRUWLOYDOJVVWXGLHWSn%$QLYHDXL 0XVHRORJL HWWY UKXPDQLVWLVNWLOYDOJYHG(WQRORJLRJ.XQVWKLVWRULH RUGQLQJHQ XQGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI &XUULFXOXPIRUWKH(OHFWLYH6WXGLHV LQ0XVHRORJ\DQLQWHUGLVFLSOLQD\VWXG\

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 2008, 2012 og 2015 Rettet 2011

Godkendt 18. juni 2007 Justeret 2008, 2012 og 2015 Rettet 2011 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B September 2000 Senest revideret juli 2007 2 Sidefagsuddannelsen i oldtidskundskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Revideret 2008 Justeret 2009 og 2014

Revideret 2008 Justeret 2009 og 2014 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Klassisk Græsk, 2005-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for the

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I INFORMATIK FOR KULTURHISTORIKERE September 1999 Senest revideret august 2007 1. Suppleringsuddannelsen i informatik

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Chinese or Japanese Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere