Børsteorm fra familien Nereidae og hvad vi kan lære af dem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børsteorm fra familien Nereidae og hvad vi kan lære af dem"

Transkript

1 Børsteorm fra familien Nereidae og hvad vi kan lære af dem Marine invertebrater, måske med undtagelse af bløddyr og her næsten udelukkende deres skaller, tiltrækker sig forholdsvist lidt opmærksomhed blandt naturinteresserede lægfolk. Dette skyldes naturligvis først og fremmest deres utilgængelighed i forhold til terrestriske invertebrater. Ikke desto mindre er det ofte umagen værd at gøre en ekstra indsats for at stifte bekendtskab med de fascinerende organismer der findes under havoverfladen. I denne artikel vil vi se nærmere på en af de mest almindelig forekommende grupper, nemlig børsteorm fra familien Nereidae. Fokus vil især være på de to mest almindelige arter Nereis diversicolor (herefter kaldet almindelig børsteorm) og Nereis virens (herefter kaldet stor børsteorm). Disse arter er ganske velkendte blandt lystfiskere idet de og beslægtede arter bruges som madding og kan købes levende i næsten enhver forretning der forhandler fiskeri-udstyr. På verdensplan udgør salg af disse børsteorm en ganske stor industri, hvilket skyldes at de er lette at indsamle og forholdsvis nemme at opdrætte. Almindelig og stor børsteorm lever nedgravede i sand- eller mudderbund på lavt vand i fjorder og langs kyster, hvorfra de forholdsvist nemt kan indsamles, især i områder med markant tidevandsforskel. Således har forfatteren gode erfaringer med at opgrave store mængder af almindelig børsteorm under lavvandsperioder i Severn Estuary i Sydvest England (som kan have optil imponerende 9 meters forskel i vandstand mellem høj- og lavvande). I det følgende vil jeg først give en kort beskrivelse af børsteormenes biologi og derefter se nærmere på hvad vi kan lære af dem udfra et biomimetisk synspunkt. Fig. 1. Udsigt over Severn Estuary med Severn Bridge (til Wales) i baggrunden. Billedet er taget efter indsamling af børsteorme under stigende vandstand. Foto Thomas Hesselberg. Børsteormenes biologi Traditionelt dækker den danske betegnelse børsteorm hele gruppen Polychaeta som udgør en undergruppe af ledormene (Annelida), men i denne artikel bruges ordet mere snævert om medlemmer af familien Nereidae. Denne er karakteriseret ved at have aktive arter med, i modsætning til de fleste annelider, veludviklede hoveder med et forholdsvist avanceret sensorial system. Dette inkluderer øjne, som dog menes kun at kunne skelne kontraster og især er sensitive overfor pludselige forskelle i lysintensitet (som f.eks. en skygge kastet af et rovdyr). De primære

2 sanseindtryk kommer dog fra kemiske sensorer (findes primært på antenner og på cirri lange vedhæng på andet kropsled og vedhæng på parapodierne) og følesensorer (distribueret over hele kroppen, men med størst tæthed i antennerne og i palperne samt i det bagerste kropsled). Børsteormenes kæber befinder sig normalt inde i de første kropsled, men hele svælget kan udskydes når der er behov for det, hvilket udover fødeindsamling inkluderer gravearbejde og forsvar. Alle arter har kraftige kæber og store arter som stor børsteorm er i stand til at give et temmelig smertefuldt bid. Bortset fra de to første samt det sidste led er alle kropsled mere eller mindre ens, med et par vandrette vedhæng, de såkaldte parapodier (se Fig. 2). Disse er opdelt i to afsnit, notopodium, som udgør den øverste halvdel og indeholder bl.a. det dorsale cirrus og et sæt børster (eller setae som de fremover kaldes) og neuropodium, som udgør den nederste halvdel og indeholder bl.a. det ventrale cirrus og to seta bundter (se Fig. 3). Anatomisk er børsteormene også segmenteret, med kopier af organer og muskler i hvert led. Hvert led har også et ganglia som kan behandle lokale sanseindtryk, men den faktiske hjerne befinder sig i det forreste led. Hvis en orm deles i to kan det hovedløse afsnit således reagere på både kemiske og mekaniske stimuli og aktivere både krops og parapodium muskulatur. Koordineret bevægelse er dog ikke muligt og i modsætning til mange andre annelider kan børsteorm i familien Nereidae ikke regenerere hovedet. På de bagerste segment (det såkaldte pygidium) befinder sig anus samt to lange cirri som også menes at indeholde både kemiske og føle sensorer. Fig. 2. Illustration af en børsteorm fra familien Nereidae. De vigtigste morfologiske kendetegn er vist med pile. Omkring 450 arter er beskrevet på verdensplan i familien Nereidae. Heraf kan ca. 15 findes i Nordvest Europa. De kan findes i næsten alle marine habitater fra sand og mudderbund på lavt vand til stenbund i sublittoral zonen. Almindelig børsteorm (Nereis diversicolor), som kan blive op til 10 cm lang, findes primært på lavt vand i fjorde og flodmundinger, hvor saltkoncentrationen er mindre end i det åbne hav. Her lever den nedgravet i sand eller mudderbund i U- eller Y-formede rør som holdes sammen af mucus som ormen udskiller under gravearbejdet. Alm. børsteorm er nataktiv og tilbringer det meste af dagen inaktiv i dens rør, omend den undertiden kan fouragere i nærheden af røret midt på dagen hvis den opdager føde nærved. Om natten kommer den frem af røret og foruragerer i nærheden af røret, mens den holder fast i røret med den bagerste del af kroppen således at den ved tegn på fare hurtigt kan trække sig tilbage i røret. Under fødeknaphed forlader den dog sit rør og fouragerer i et meget større områder. Alm. børsteorm er en omnivore og lever fortrinsvist af døde smådyr, omend den gerne fanger levende smådyr hvis muligheden byder sig. Den kan endog leve af små-partikler og alger som den filtrerer

3 fra en vandstrøm som den pumper igennem dens rør. Stor bøsteorm (Nereis virens) bliver noget større (op til 30 cm lang), men kan som regel findes i samme habitater som alm. børsteorm om end den ikke kan tolerere helt så store udsving i saltkoncentration og derfor som regel findes på lidt dybere vand. Både alm. og stor børsteorm forsvarer deres rør mod indtrængende medlemmer af samme art, men er ikke territoriale og kan forekommer i meget store tætheder. Alm. børsteorm er i vore fjordområder fundet i helt op til 3000 individer per m 2. I de danske farvande findes dog også arter som lever på dybere vand. Eksempelvis Nereis pelagica, der forekommer i algebæltet hvor den lever i rør, men som navnet antyder findes den også hyppigt fritsvømmende i vandmasserne. En anden interessant art er Nereis fucata, der lever som en kommensal hos eremitkrebs. Reproduktionen hos de fleste arter af nereide børsteorm sker i et særligt stadie, det såkaldte epitoke stadie. Det adskiller sig fra det juvenile stadie ved morfologiske og anatomiske ændringer. Parapodierne modificeres, de bliver større og de enkelte seta udskiftes med specielle åre-formede seta samtidigt med at parapodium-muskulaturen øges. Desuden forbedres det respiratoriske system og sanse-organerne. Disse ændringer sker på bekostning af kropsvævet og tarmsystemet, som degenererer. De største ændringer hos den epitoke orm finder man dog i adfærden. De fleste børsteorm gyder i store sværme nær havoverfladen, hvor hannen svømmer omkring hunnen i stadig mindre cirkler den såkaldte parringsdans - indtil hunnen frigiver sine æg, hvorefter hannen befrugter dem. Hele processen er styret af sex-feromoner, som udskilles under parringsdansen. Befrugtning finder altså sted i de frie vandmasser og efter denne synker hunnen til bunds og dør i løbet af et par timer, mens hannen hos de fleste arter yderligere gennemfører et par befrugtninger inden han også dør. Tidspunktet for sværmning er stærkt arts-synkroniseret og finder sted i løbet af et par dage for alle individer af den pågældende art. Parringen følger dog ikke altid dette mønster, hos stor børsteorm er der kun en lille morfologisk forskel mellem det juvenile og epitoke stadie. Desuden er det kun hannerne der sværmer, mens hunnerne sidder i deres rør og opfanger sæden der. Hos almindelig børsteorm er der slet ikke noget epitok stadie og reproduktion finder sted ved at hannerne opsøger hunnerne i deres rør. Fig. 3. Det venstre billede viser en alm. børsteorm (Nereis diversicolor) set fra oven. Det højre billede er et SEM (Scanning Electron Mikroskop) billede af et parapodium set forfra. Fotos Thomas Hesselberg.

4 Hvad kan vi lære af børsteorm? I disse tider, hvor traditionel naturhistorie får sværere og sværere ved at tiltrække forskningsmidler, er man efterhånden nødsaget til at spørge efter anvendelsespotentiale inden man begynder et nærmere studium af specifikke organismer. Heldigvis kan et nyt interdisciplinært område gøre det nemmere for klassiske biologer at forsvare deres forskning udfra anvendelseskriterier. Biomimetik, kaldes dette område, og den grundlæggende idet bag er at naturens med dens mange millioner års udviklingshistorie, rummer uanet potentiale for teknologisk innovation. Det vil i mange tilfælde være givtigt at identificere processer og mekanismer i naturen og forsøge at overføre dem til vores egen teknologi. Men inden ingeniører kan udvikle nye produkter baseret på ideer fra naturen, er det nødvendigt at vi har et detaljeret kendskab til de organismer vi ønsker at bruge som inspirationskilde. Dvs. at der er et behov for igen at kigge på naturens i al dens mangfoldighed. Set udfra et biomimetisk synspunkt er børsteorme også interessante. De nereide børsteorm bevæger sig i mudder ved hjælp af et sammenspil mellem den undulerende krop og parapodierne. Dette gør dem til en brugbar model for bevægelse i robotter der skal bevæge sig over mudrede eller fedtede overflader. Et EU forskningsprojekt, BIOLOCH (Biological LOComotion in the Human body), prøver at finde på alternativer til det smertefulde endoskop, der bruges i dag ved undersøgelse af tarmen. Undersøgelsen sker ved at læger skubber endoskopet op gennem tarmen, så en mulig måde at reducere smerten for patienten på er at udvikle et selvbevægende endoskop. Da det indre af tarmen er dækket af et lag slim minder de fysiske forhold om dem som børsteormen bevæger sig i. Projektet prøver derfor på at udvikle bevægelsesplatforme til robotendoskopet baseret på børsteormens bevægelsesmetode (en alternativ metode som projekter også arbejder med er regnormens). Men hvad er det der gør børsteormenes bevægelse så interessant? Nereide børsteorm har 3 forskellige måder at bevæge sig på, langsom kravling, hurtig kravling og svømning (se Fig.4). Når ormen kravler langsomt over substratet sker det udelukkende ved brug af parapodierne med ingen eller kun få undulatationer af kroppen. Parapodierne fungerer her på næsten samme måde som ben ved at de presses mod substratet og skubber fra mod det og dermed flytter kroppen fremad. Ved hurtigere bevægelser over substratet får parapodierne hjælp af fremadbevægende kropsundulationer. Swømning foregår på samme måde, bortset fra at kropsundulationerne nu har større amplitude og at parapodierne ikke længere fungerer som ben, men i stedet som årer der skubber vand bagud og dermed kroppen fremad. Der er et præcist sammenspil mellem undulationer og parapodier således at parapodierne bevæger sig baglæns når de er længst fra hinanden på toppen af kropsbølgen og dermed skaber mest fremdrift og bevæger sig forlæns når de er tættest sammen i bunden af kropsbølgen og dermed møder mindst modstand fra vandet. Det er værd at bemærke at de sinusformede kropsundulationer bevæger sig forlæns, fra halen mod hovedet i børsteorm, hvorimod de bevæger sig modsat fra hoved mod hale i ål og slanger.

5 Fig. 4. Billeder af alm. børsteorm (Nereis diversicolor) i hvert af sine 3 bevægelsesstadier. A: kravler langsomt over substrat. B: kravler hurtigt over substrat. C: frit svømmende. Fotos Thomas Hesselberg. Parapodierne har tre bundter af setae i den distale ende (se Fig.3) og disse små hår er sandsynligvis vigtige for ormens evne til at bevæge sig i mudrede substrater idet de hjælper med til at øge friktionen mellem orm og substrat og dermed forankrer parapodiet mens segmentet skubbes fremad. Ved at undersøge de enkelte setae i stor forstørrelse under et scanning elektron mikroskop, kan man se at de består af to dele, et skaft og et savtakket blad (se Fig. 5). Bladet er fæstnet til skaftet på en sådan måde at det kun har stor bevægelighed i en retning samt en smule fleksibilitet til at bevæge sig sidelæns. Der er ingen muskel- eller nerveceller i de enkelte setae så al bevægelse foregår passivt, som følge af parapodiets orientering i forhold til substratet. Det vides endnu ikke præcist hvordan disse setae fungerer og udover deres rolle når børsteormene kravler, menes de også at spille en rolle når ormene graver deres gange og når de svømmer. Desuden er der fundet nerveceller forbundet til roden af seta-bundterne, så de enkelte seta kan muligvis også fungere som følesensorer. Som vi har set i det ovenstående så besidder en almindelig forekommende og normal uanselig gruppe af organismer, som børsteormene, altså både, med fremadbevægende kropsundulationer, en unik metode til fremdrift og, med passive setae, en interessant metode til at øge friktionen med substratet på. Begge metoder har potentiale til at kunne udnyttes teknologisk i fartøjer og robotter der har brug for at bevæge sig i mudrede eller fedtede omgivelser. Biomimetik kan altså give en yderligere begrundelse for, udover grundforskning og almen interesse, hvorfor det er vigtigt at fortsætte med en general naturhistorisk udforskning af naturen. Der er jo bogstaveligt talt millioner af arter derude og hvis bare vi ser godt nok efter kan mange af dem sikkert lære os et trick eller to.

6 Fig. 5. SEM (Scanning Electron Mikroskop) billede af et seta (el børste) med udvalgste strukturer forstørret fra alm. børsteorm (Nereis diversicolor). Yderligere litteratur Benyus, J. M. Biomimicry Innovation inspired by nature. William Morrow and Company Inc. New York Hayvard, P.; Nelson-Smith, T.; Shields, C. Collins Pocket Guide: Sea shore of Britain and Europe. HarperCollinsPublishers Ltd. London Hesselberg, T An analysis of the locomotory behaviour and functional morphology of errant polychaetes. MPhil/PhD Transfer report. Department of Mechanical Engineering. University of Bath, UK. Scaps, P A review of the biology, ecology and potential use of the common ragworm Hediste diversicolor (O. F. Müller) (Annelida: Polychaeta). Hydrobiologia 470: Forfatter: Thomas Hesselberg Centre for Biomimetic and Natural Technologies Department of Mechanical Engineering University of Bath Bath, UK

Andet godt fra havet. Krebsdyrs opbygning Krebsdyrets krop er leddelt og opbygget med et hoved, en (for)krop og en hale/bagkrop.

Andet godt fra havet. Krebsdyrs opbygning Krebsdyrets krop er leddelt og opbygget med et hoved, en (for)krop og en hale/bagkrop. Kapitel 2 side 15 Andet godt fra havet Man fisker andre dyr fra havet end fisk. Det er krebs og bløddyrene. Der findes mange arter af krebs- og bløddyr, men det er kun nogle få af dem, der er interessante

Læs mere

2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER

2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER 2009 nr. 62 FISK&HAV TIDSSKRIFT FOR DTU AQUA, INSTITUT FOR AKVATISKE RESSOURCER DTU Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer Charlottenlund Slot Jægersborg Allé 1 2920 Charlottenlund Telefon 33 96 33 00

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 Betty Moore-Hafter Jade Barbee Carna Zacharias-Miller Lynne Shaner 2010 www.eftfree.net Photo: SilverEnergie

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Hvirveldyr og skeletter

Hvirveldyr og skeletter Kapitel 1 side 3 En underlig fisk Fiskeri handler om at fange fisk. Men før man giver sig i kast med at fange fisken, vil det være en god idé at vide lidt om, hvad fisk er for en størrelse. Ikke kun fordi

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften

Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Tandemankring to anker for at maksimere holdekraften Lidt om teorien og de praktiske aspekter af tandemankring Tandemankring er meget populær blandt cruisers. Kigger vi på internet debatsider, vrimler

Læs mere

DANSK SALVIA DIVINORUM BRUGERGUIDE

DANSK SALVIA DIVINORUM BRUGERGUIDE DANSK SALVIA DIVINORUM BRUGERGUIDE Denne version er fra: Maj 2006 ( Seneste version kan altid findes på: http://sagewisdom.org/usersguide.html ) Denne guide er skrevet af "Sage Student" med hjælp fra Daniel

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

sanselighed interaktion delagtighed

sanselighed interaktion delagtighed sanselighed interaktion delagtighed tænk hvis...! Tænk hvis en knap var mere end en knap? Hvad hvis tingene havde deres eget væsen eller temperament? Kan man interagere med hele kroppen? Disse forestillinger

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere