Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner"

Transkript

1 Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner 1

2 2

3 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej og for udvalgsvarebutikker over m² i Viborg Indholdsfortegnelse Offentlig høring INDLEDNING Lovgrundlag Proces NUVÆRENDE FORHOLD Området ved det nuværende aflastningscenter Området ved den nuværende bymidte og Viborg Baneby Nuværende planforhold - aflastningscenter Nuværende planforhold Udvalgsvarebutikker Viborg Baneby FORSØGSBESKRIVELSE Ændring af aflastningscenterets afgrænsning Udvidelse af detailhandelsareal i aflastningscenteret Udvalgsvarebutikker over m² i aflastningscenteret Udvalgsvarebutikker over m² i Viborg Baneby VURDERING AF KONSEKVENSER Arealbehov til detailhandel Konsekvenser - Udvidelse af aflastningscenter med store udvalgsvarebutikker Konsekvenser udvalgsvarebutikker Viborg Baneby Vurdering af samlede konsekvenser udvalgsvarebutikker over m² Redegørelsen er udarbejdet af Viborg Kommune Offentlig høring Viborg Byråd offentliggør hermed i overensstemmelse med lov om frikommuner 21 redegørelse for frikommuneforsøg omfatter af lov om frikommuner 19 og 20. fra den 9. juli til den 2. september Bemærkninger og indsigelser til redegørelsen skal være modtaget af Viborg Kommune senest den 2. september De skal sendes til: Viborg Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg 3

4 4

5 1. INDLEDNING 1.1. Lovgrundlag Viborg Kommune er frikommune. Ifølge lov om frikommuner 19 kan miljøministeren og økonomi- og indenrigsministeren godkende frikommuneforsøg, hvorefter byrådet i Viborg Kommune kan fravige størrelsesbegrænsningen af aflastningsområder, så afgrænsningen og det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i aflastningsområdet ved Holstebrovej i Viborg kan udvides. Ifølge lov om frikommuner 20 kan miljøministeren og økonomi- og indenrigsministeren godkende frikommuneforsøg, hvorefter byrådet i Viborg kan fravige planlovens grænser for udvalgsvarebutikkers bruttoetageareal, så Byrådet kan fastsætte grænser for butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker, som overstiger m² i bymidter, bydelscentre og aflastningsområder. Ifølge lov om frikommuner 21 er godkendelsen af forsøg efter 19 og 20 betinget af, at Viborg Byråd udarbejder en redegørelse med en samlet konkret forsøgsbeskrivelse for anvendelsen af 19 og 20. Redegørelsen skal indeholde en vurdering af konsekvenserne for detailhandelen i bymidten, oplandsbyer og nabokommuner. 1.2 Proces Viborg Byråd har besluttet at udvide aflastningscenteret ved Holstebrovej i Viborg og give mulighed for udvalgsvarebutikker på over m². Viborg Byråd har besluttet, at der skal planlægges for en udvidelse af butiksområdet Viborg bymidte, og der skal planlægges for et mindre antal store udvalgsvarebutikker i den udvidede bymidte. Udvidelsen af bymidten forventes gennemført som frikommuneforsøg efter planlovens forsøgsbestemmelser og er ikke omfattet af denne redegørelse. Efter lov om frikommuner skal der udarbejdes en redegørelse med en samlet forsøgsbeskrivelse af udvidelsen af aflastningscenteret og planlægningen for udvalgsvarebutikker over m². Redegørelsen skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Hvis en nabokommune kommer med skriftlig indsigelse mod frikommuneforsøgene eller dele heraf inden udløb af høringsperioden, skal parterne drøfte sagen med henblik på at opnå enighed. Hvis der ikke kan opnås enighed inden for 4 uger efter høringsfristens udløb, kan Viborg Kommune forelægge redegørelsen for miljøministeren og økonomi- og indenrigsministeren, der herefter skal beslutte, om forsøg kan iværksættes, om en godkendelse forudsætter vilkår eller ændringer af det konkrete forsøg, eller om forsøget skal afvises. Når forsøgene er godkendt, kan Viborg Kommune Byråd vedtage kommuneplantillæg og lokalplaner. Kommuneplantillæg og lokalplaner for frikommuneforsøg efter lov om frikommuner, 19 og 20 må ikke regulere andre forhold end dem, der er nødvendige for at realisere de forsøg, der er omfattet af den pågældende forsøgsgodkendelse. Lokalplaner og kommuneplantillæg for forsøg efter 19 og 20 bortfalder, hvis de ikke er udnyttet senest et år efter frikommuneforsøgets afslutning dvs. den 31. december Hvis planerne er delvist udnyttet, bortfalder de dele, der ikke er udnyttet.

6 2. NUVÆRENDE FORHOLD 2.1 Området ved det nuværende aflastningscenter Frikommuneforsøgene omfatter en udvidelse af det eksisterende aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg samt planlægning for udvalgsvarebutikker over m² i det eksisterende og i det udvidede aflastningscenter. Det nuværende aflastningscenter består primært af større butiksenheder. Der er kun få butikker under 500 m², og det er sikret i planlægningen, at der ikke kan etableres et overdækket center, og at nye butikker skal være mindst 500 m². Den nuværende detailhandelsramme er m² bruttoetageareal til detailhandel. Detailhandelsrammen er disponeret i lokalplan nr. 396 for et butiksområde ved Holstebrovej i Viborg. Den sydlige del af aflastningscenteret omfatter Bilka, Viborg Storcenter, Harald Nyborg og Elgiganten. Den nordlige del af aflastningscenteret omfatter bebyggelsen nord for Holstebrovej og vest for Vestre Ringvej afgrænset af Livøvej mod nord og vest og Vestre Ringvej mod øst. I dette område ligger Selta (en større møbelforretning) samt tre udvalgsvarebutikker. De tilgrænsende ejendomme nord for Holstebrovej anvendes til centererhverv, erhverv eller detailhandel med særlig pladskrævende varer. Vest for Viborg Storcenter ligger Center Vest, hvor der ligger flere butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer. Aflastningscenteret afgrænses mod syd af vejreservationen til rute 26. 6

7 2.2 Området ved den nuværende bymidte og Viborg Baneby Kommuneplanens nuværende butiksområde Viborg bymidte omfatter den centrale del af Viborg midtby herunder en del af den historiske bymidte. Butikkerne ligger primært samlet omkring gågadenettet i den østlige del af bymidten, men der er også butikker omkring Vesterbrogade mod vest og Jernbanegade, der forbinder gågaderne med Banegårdspladsen. Inden for bymidtens nuværende afgrænsning er der på grund af bygningsstruktur og trafikale forhold kun få muligheder for at indpasse nye butikker over m². Området syd for jernbanen er et erhvervsområde fra 1960erne, der er under omdannelse. Viborg Byråd har vedtaget en helhedsplan for Viborg Baneby, som skal danne grundlag for omdannelsen af området. Viborg Baneby skal være en levende, banebrydende og bæredygtig bydel, og sammenhængen mellem Viborg Baneby og den nuværende midtby er et bærende element i helhedsplanen. Byrådet ønsker derfor at udvide butiksområdet Viborg bymidte med et område omkring og syd for jernbanen den nordlige og vestlige del af Viborg Baneby. Gågader Viborg Baneby Banegård 7

8 2.3 Nuværende planforhold - aflastningscenter Kommuneplan for Viborg Kommune Det nuværende aflastningscenter er omfattet af kommuneplanens rammeområde VIBV.C3.01, der er udlagt til centererhverv. Aflastningscenteret er desuden omfattet af kommuneplanens retningslinje 2 om detailhandel butiksområde VIBV.D2.1 - aflastningscenter. Der er mulighed for i alt m² detailhandel i form af udvalgsvarebutikker på op til m² og dagligvarebutikker på op til m². Der er ikke detailhandelsramme ramme til ny lokalplanlægning, men der er mulighed for at etablere ca m² ny detailhandel inden for gældende lokalplanlægning. De tilgrænsende ejendomme er omfattet af følgende planlægning: Livøvej 19 er omfattet af kommuneplanens rammeområde VIBV.C3.03, der er udlagt til centererhverv. Ifølge retningslinje 2 om detailhandel er ejendommen endvidere omfattet af butiksområde VIBV.D3.1 - suppleringsområde alene til særlig pladskrævende varer. Livøvej 16, 18, 20 og 22 er omfattet af kommuneplanens rammeområde VIBV.E1.01, der er udlagt til lettere erhverv. Disse ejendomme er ikke omfattet af kommuneplanens retningslinje 2 om detailhandel. Ærøvej er omfattet af kommuneplanes rammeområde VIBSV.C3.03, der er udlagt til centererhverv. Ifølge retningslinje 2 om detailhandel er ejendommen endvidere omfattet af butiksområde VIBV.D3.3 - suppleringsområde alene til særlig pladskrævende varer. Placering af ejendomme til udvidelse af aflastningscenteret A Livøvej 19 B Livøvej 16, 18, 20 og 22 C Ærøvej Lokalplaner Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan for Viborg Kommune Butiksområder Kommuneplan for Viborg Kommune 8

9 Det nuværende aflastningscenter er omfattet af lokalplan nr. 396 for et butiksområde ved Holstebrovej i Viborg. Området er udlagt til butiksområde, og lokalplanen disponerer den samlede ramme til detailhandel inden for aflastningscenteret. Der er en uudnyttet ramme til ny detailhandel på ca m². Der er pt. flere igangværende byggesager i området, hvorved størstedelen af detailhandelsrammen vil blive anvendt. Lokalplanen fastlægger en række byggemuligheder, der dog ikke alle kan udnyttes til detailhandel, da byggemuligheden er væsentlig højere end detailhandelsrammen. Lokalplanen fastsætter, at der inden for aflastningscenteret ikke kan placeres butikker med et bruttoetageareal under 500 m², og der kan ikke etableres udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varer. Der kan ikke etableres dagligvarehandel nord for Holstebrovej, og der kan kun etableres begrænset ny dagligvarehandel syd for Holstebrovej. Livøvej 16, 18, 20 og 22 og Ærøvej er omfattet af byplanvedtægt nr. 35 og er udlagt til erhvervsformål. Der er ikke mulighed for detailhandel, dog kan Byrådet tillade forretningsvirksomhed i tilknytning til værksteder. Livøvej 19 er omfattet af lokalplan nr. 81 og er udlagt til erhvervsformål. Der er mulighed for detailhandel i tilknytning til værksteder. Ærøvej og Livøvej 19 er endvidere omfattet af lokalplan nr. 140, der alene regulerer skiltning og grønne forarealer. Gældende lokalplaner 9

10 2.4 Nuværende planforhold Udvalgsvarebutikker Viborg Baneby Kommuneplan for Viborg Kommune Den nuværende bymidte er udlagt til centerformål og omfattet af række rammeområder, der regulerer bebyggelse og anvendelse. Størstedelen af bymidten er desuden omfattet af kommuneplanens retningslinje 2 om detailhandel butiksområde VIBM.D1 Viborg bymidte. Der er mulighed for i alt m² detailhandel i form af udvalgsvarebutikker på op til m² og dagligvarebutikker på op til Der er i butiksområde VIBM.D1 detailhandelsramme til ny lokalplanlægning på m². Inden for gældende lokalplaner er der udlagt ramme til ca m² ny detailhandel, der endnu ikke er etableret. Området syd for jernbanen er udlagt til centererhverv. Området vest for Indre Ringvej er desuden omfattet af kommuneplanens retningslinje 2 om detailhandel suppleringsområde VIBSV.D3.2 suppleringsområde til særlig pladskrævende varer. KORT Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan for Viborg Kommune Butiksområder Kommuneplan for Viborg Kommune Lokalplaner Den nuværende bymidte er omfattet af en række lokalplaner. Området langs banen nord for banen er omfattet af lokalplan nr. 143 og er udlagt til center og kulturformål. Området syd for banen langs Indre Ringvej er omfattet af lokalplan nr. 127 for et erhvervsområde ved Marsk Stigs Vej og er udlagt til suppleringsområde og centerformål. 10

11 Området vest for Indre Ringvej er ikke omfattet af lokalplaner, dog er Holstebrovej 1 omfattet af lokalplan nr. 140, der alene regulerer skiltning og grønne forarealer. Gældende lokalplaner Område til store udvalgsvarebutikker Helhedsplan for Viborg Baneby Området syd for jernbanen er omfattet af Helhedsplan for Viborg Baneby og forventes omdannet fra erhverv til blandede byformål. Lokalplanerne for området inden for Viborg Baneby forventes ændret inden for de kommende år i overensstemmelse med helhedsplanen. Helhedsplanen kan ses på viborg.dk Nuværende bymidte Viborg Baneby 11

12 3. FORSØGSBESKRIVELSE 3.1 Ændring af aflastningscenterets afgrænsning Viborg Byråd ønsker at udvide aflastningscenteret med følgende tilgrænsende ejendomme: Livøvej 16, 18, 19, og Ærøvej Udvidelsen udlægges alene til udvalgsvarebutikker over m², og der gives ikke mulighed for dagligvarebutikker eller udvalgsvarebutikker med særlig pladskrævende varer 12

13 Begrundelsen for udvidelsen er: - Der er inden for det nuværende aflastningscenter kun begrænset mulighed for at indpasse nye store udvalgsvarebutikker. - Der vil inden for det nuværende aflastningscenter primært kunne planlægges for store udvalgsvarebutikker i form af udvidelse af eksisterende butikker. - Ejendommene grænser op til det eksisterende aflastningscenter og opleves som en naturlig udvidelse af dette. - Ejendommene ved Livøvej er velbeliggende i forhold til infrastruktur og har god tilgængelighed for alle, herunder kollektiv trafik. - Ejendommene er pga. størrelsen og beliggenheden velegnede til større butiksenheder. Ejendommene ligger i umiddelbart tilknytning til det eksisterende aflastningscenter såvel visuelt som i forhold til infrastruktur. Ved at inddrage disse ejendomme til detailhandel, vil der opstå et mere helhedsorienteret aflastningscentercenter, hvor der vil være en bedre balance mellem detailhandel nord og syd for Holstebrovej, og hvor der kan opnås et helhedsorienteret udtryk med et sammenhængende arkitektonisk udtryk og en bymæssig karakter. Ejendommene har desuden en størrelse og form, der gør dem velegnede til større butiksenheder. Beliggenhed, der gør dem velegnede til detailhandel, hvor de præsentable butiksfacader kan orienteres mod Holstebrovej, Livøvej og Vestre Ringvej. 3.2 Udvidelse af detailhandelsareal i aflastningscenteret Viborg Byråd ønsker at øge den samlede ramme til detailhandel i aflastningscenteret med m² svarende til en samlet detailhandelsramme på m². Udvidelsen kan alene anvendes til udvalgsvarebutikker over m². Den maksimale butiksstørrelse fastsættes til m². Udvidelsen fordeles, så m² detailhandel kan etableres inden for det eksisterende aflastningscenter, hvor der kan skabes grundlag for udvidelse af eksisterende butikker og/eller nybyggeri. De resterende m² detailhandel udlægges i det udvidede aflastningscenteret som beskrevet i pkt Udvalgsvarebutikker over m² i aflastningscenteret Forøgelsen af detailhandelsrammen med m² kan alene anvendes til udvalgsvarebutikker over m². Den maksimale butiksstørrelse fastsættes til m², men vil ved lokalplanlægning blive tilpasset grundstørrelser, så der er den fornødne plads til parkering, vareindlevering og lign. De m² ny detailhandel inden for det nuværende aflastningscenter kan anvendes til udvidelse af eksisterende butikker og nye butikker. Bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med lokalplan nr. 396, hvorved byggefelternes udformning, mulighed for placering af parkering mv. begrænser den maksimale butiksstørrelse. Der forventes planlagt for butikker på op til m². 13

14 Viborg Kommune forventer at planlægge for højst 4 udvalgsvarebutikker over m² inden for det nuværende aflastningscenter. primært i form af udvidelse af eksisterende butikker. De m² detailhandel inden for det udvidede aflastningscenter kan udlægges til større butiksenheder afhængig af grundstørrelser, etageantal, placering af parkeringspladser mv. Den maksimale butiksstørrelse fastsættes til m². Viborg Kommune forventer at planlægge for højst 7 butikker over m² i det udvidede aflastningscenter. 3.4 Udvalgsvarebutikker over m² i Viborg Baneby Viborg Byråd ønsker at planlægge for op til 3 udvalgsvarebutikker over m² i den nordlige og vestlige del af Viborg Baneby. Den samlede ramme til detailhandel i form af store udvalgsvarebutikker forventes fastsat til højst m². De store udvalgsvarebutikker kan placeres i et område omkring jernbanen nærmest den nuværende midtby - samt i et område omkring Indre Ringvej afgrænset af Falkevej mod vest. Butikkerne vil ligge inden for en udvidelse af butiksområdet Viborg bymidte, der forventes gennemført som frikommuneforsøg efter planlovens forsøgsbestemmelser. Selve udvidelsen er ikke omfattet af denne redegørelse. 14

15 4. VURDERING AF KONSEKVENSER 4.1 Arealbehov til detailhandel Viborg Byråd har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse, der kan ses på Den indeholder en butiksanalyse og en analyse af forbrugsudvikling og behov. Det fremgår af analysen, at arealbehovet for ny detailhandel i Viborg Kommune i 2024 kan variere fra et areal, der er ca m² mindre end i dag til en forøgelse af butiksarealet med ca m² detailhandel. Arealbehovet er beregnet på baggrund af en række forudsætninger, herunder en befolkningstilvækst på ca indbyggere indtil Det mindste arealbehov på m² er baseret på, at - den økonomiske krise fortsætter i mange år endnu - Viborg Kommune fastholder andelen af dagligvarer og beklædning på det nuværende niveau, og at der tabes andele på øvrige udvalgsvarer til de omkringliggende kommuner, - internethandlen vokser kraftigt og tager større andele fra de fysiske butikker i 2024 Arealbehovet på m² er baseret på, at - forbruget igen vil vokse og i 2024 nå niveauet fra , - væksten i internethandlen bliver mindre markant og i mindre grad vil tage andele fra de fysiske butikker, - detailhandelen i Viborg Kommune styrkes og øger andelen over for konkurrerende handelscentre inden for udvalgsvarer samt fastholder andelen inden for dagligvarer. Det fremgår, at det største arealbehov forventes at ville være i Viborg by særligt i Viborg bymidte og i aflastningscenteret ved Holstebrovej. Vurderingen af arealbehovet tager ikke højde for, at en del af den skønnede forbrugstilvækst vil kunne omsættes i de eksisterende butikker og derved ikke give anledning til et øget behov for nyt butiksareal. Modsat er der ikke taget højde for, at der er behov for en omfordeling af butiksarealer, hvor nogle butikker lukker, mens der etableres nye butiksarealer andre steder fx for at udvide eller flytte butikken og derved opnå en større butik med et tidssvarende butikskoncept og en tidssvarende indretning. 15

16 4.2 Konsekvenser - Udvidelse af aflastningscenter med store udvalgsvarebutikker Som bilag til detailhandelsanalysen indgår en vurdering af effekter ved en udvidelse af aflastningscenteret i Viborg med m² detailhandelsareal. En udvidelse med m² detailhandelsareal forventes at ville svare til en omsætning på ca. 400 mio. kr. pr. år svarende til ca. 20 % af den samlede nuværende udvalgsvareomsætning i Viborg Kommune. Denne omsætning vil beregnet ud fra omsætningen i 2012 medføre en reduktion i omsætningen andre steder. Det vurderes, at ca. 70 % af omsætningen i butikkerne vil komme fra Viborg by, 10 % fra Viborg Kommune i øvrigt og 20 % fra de omkringliggende kommuner % af omsætningen vil komme fra butikkerne i Viborg bymidte. Den samlede detailhandelsomsætning i Viborg Kommune forventes således øget med 20 % af 400 mio. kr. svarende til ca. 80 mio. kr. Nye butikker vil have konsekvenser for omsætningen i de eksisterende butikker i og omkring Viborg Kommune. Med en udvidelse på m² viser beregninger, at udvalgsvareomsætningen i butikkerne i det nuværende aflastningscenter vil blive reduceret med ca %. I Viborg bymidte er det beregnet, at ca. 20 % af omsætningen i den eksisterende detailhandel vil blive overført til de nye butikker i aflastningscenteret. I Viborg Kommune uden for Viborg by forventes omsætningsreduktionen i den eksisterende detailhandel at udgøre % af omsætningen i I nabokommunerne forventes den overførte omsætning til de nye butikker i aflastningscentret at udgøre ca. 2 % af den nuværende omsætning. Ændringerne i omsætning vil således primært berøre butikker i Viborg Kommune. Omsætningstabet for andre butikker i Viborg Kommune vil delvist blive udjævnet af befolkningstilvæksten. Indtil 2025 forventes der en befolkningstilvækst på ca personer i Viborg Kommune. Det vil øge forbruget af udvalgsvarer med ca. 100 mio. kr. Hvis der regnes med, at forbruget pr. person i 2025 vil være det samme som i dag, så vil forbrugsvæksten, som befolkningsudviklingen genererer udjævne ca. 1/4 af det omsætningstab, som en udvidelse på m² detailhandel vil medføre. Der er ud over i Viborg og Bjerringbro kun begrænset udvalgsvarehandel i de øvrige byer i Viborg Kommune. Der er ligeledes kun begrænset udvalgsvarehandel i bydelscentrene i Viborg. Omsætningstabet i de mindre byer i Viborg Kommune og i bydelscentrene i Viborg vil således primært ske fra dagligvarebutikker, der også forhandler udvalgsvarer. Ligeledes fremgår det, at konsekvenserne er afhængige af områdets egen handelsmæssige styrke og af afstanden til de nye butikker i aflastningscenteret, da indkøbshyppigheden i de ny butikker vil falde jo større afstand, der er til butikkerne. De faktiske effekter vil i høj grad afhænge af, hvilke konkrete butikstyper, brancher og butiksstørrelser, der bliver etableret og hvorvidt de andre detailhandelsområder, byer og kommuner har butikstyper, der vil blive udsat for øget konkurrence. Hvis der etableres butikker, der ikke er i direkte konkurrence med butikkerne i Viborg bymidte, vil det have mindre konsekvenser for bymidten. Størrelsen af butikkerne i et udvidet aflastningscenter har væsentlig 16

17 betydning i forhold til konkurrencen. Hvis der alene planlægges for og etableres store udvalgsvarebutikker, der ikke kan indpasses i bymidten, så vil brancheoverlappet mellem bymidten og aflastningscenteret være mindre. Eksempelvis vil en ny udvalgsvarebutik, der har samme vareudbud som butikker i Viborgs bymidte betyde, at en større del af omsætningen hentes fra bymidten. Omvendt vil en meget specialiseret udvalgsvarebutik eller særligt profilerede butikker kunne tiltrække kunder fra et stort opland. Dette er dog afhængig af afstanden til en lignende butik. Når der alene planlægges for store udvalgsvarebutikker, er det sandsynligt, at en del af de store butikker vil blive anvendt til køkkenbutikker og møbelbutikker, der tidligere kunne indplaceres i områder til særlig pladskrævende varer. Disse butikker ligger derfor ikke placeret i bymidten eller bydelscentre men i oftest i decentrale suppleringsområder i tilknytning til erhverv. Flytning af disse butikker til aflastningscenteret forventes derfor ikke at få større betydning for detailhandelen i Viborg bymidte, bydelscentre, oplandsbyer eller i nabokommuner. Butikkerne i Viborg bymidte er typisk m², og det er kun i helt særlige tilfælde muligt at indpasse butikker over 500 m² i den nuværende bymidte. Størstedelen af butikkerne i det nuværende aflastningscenteret er m². Det vurderes, at butikker under 500 m² i aflastningscenteret vil være i større konkurrence med butikkerne i Viborg bymidte end store butikker på mere end m². Der er i bydelscentrene i Viborg kun begrænset mulighed for indpasning af udvalgsvarehandel, og der er kun få steder mulighed for at indpasse udvalgsvarebutikker over m². Ved at fastsætte, at nye udvalgsvarebutikker i aflastningscenteret skal være over m² forventes det, at omsætningstabet i Viborg bymidte, bydelscentre i Viborg og oplandsbyer minimeres. 4.3 Konsekvenser udvalgsvarebutikker Viborg Baneby Som baggrund af detailhandelsanalysen er der udarbejdet en vurdering af effekter ved etablering af op til m² detailhandel i form af op til 3 udvalgsvarebutikker over m² i en udvidelse af Viborg bymidte i den nordlige og vestlige del af Viborg Baneby. Vurderingen tager udgangspunkt i, at butikkerne etableres nu dvs., hvordan butikkerne vil påvirke den nuværende detailhandel. Dette er den mest realistiske vurdering, da butikkerne jf. lov om frikommuner skal være påbegyndt etableret senest den 31. december Det forudsættes, at butikssammensætningen for de store udvalgsvarebutikker afspejler et gennemsnit. Det vil svare til, at der etableres 1 butik på m 2 med en høj arealintensitet (som fx Elgiganten og Jysk) og 2 butikker på hver m 2 med en lavere arealintensitet som fx møbelforretninger. Det svarer samlet til i en omsætning i størrelsesordenen mio. kr. Med en gennemsnitsbetragtning vurderes det, at de nye butikker tilsammen vil omsætte for ca. 100 mio. kr. Det vurderes, at op til 3 nye udvalgsvarebutikker på over m² vil hente ca. 75 % af omsætningen fra butikkerne i Viborg by, ca. 5 % fra detailhandlen i kommunen i øvrigt og ca. 20 % af deres omsætning fra de omkringliggende kommuner. Den store andel af omsætningen, som de nye butikker vurderes at ville hente i Viborg by, udtrykker, at der er et stort omsætningspotentiale i 17

18 Viborg by, og da Viborg-borgerne bor tæt på, vil de have større tilbøjelighed til at handle i de nye butikker end borgere, der bor længere væk. I de enkelte handelsområder i Viborg by vurderes det, at de nye store udvalgsvarebutikker vil hente ca. 30 % af omsætningen fra bymidten, ca. 45 % fra Viborg Vest og Nordvest (herunder aflastningscenteret ved Holstebrovej) og under 5 % fra de øvrige handelsområder i byen. De 30 % i bymidten svarer til en omsætning på ca. 30 mio. kr. og en reduktion i bymidtens udvalgsvareomsætning på ca. 4 %. I Viborg Vest og Nordvest svarer de 45 % til 45 mio. kr. og en reduktion i områdernes omsætning på ca. 22 %. I de øvrige handelsområder i Viborg by svarer reduktionen på under 5 mio. kr. i områdernes omsætning til en reduktion på under 3 % af den samlede omsætning i de eksisterende udvalgsvarebutikker. I den øvrige del af Viborg Kommune svarer reduktionen på 5 % til 5 mio. kr. og en reduktion i omsætningen på under 3 % af den samlede omsætning i de eksisterende udvalgsvarebutikker. I nabokommunerne svarer de 20 % til 20 mio. kr. og en reduktion i omsætningen på under 1 % af den samlede omsætning i de eksisterende udvalgsvarebutikker. Den begrænsede påvirkning i kommunerne omkring Viborg afspejler, at borgerne typisk vil have adgang til tilsvarende butikker, og derfor er det mindre sandsynligt, at der vil blive overflyttet større andele af handlen til de nye butikker i Viborg. 4.4 Vurdering af samlede konsekvenser udvalgsvarebutikker over m² Der planlægges for op til m² detailhandel til store udvalgsvarebutikker i en udvidelse af aflastningscenteret og op til m² til store udvalgsvarebutikken i en udvidelse af Viborg bymidte. Hvis samtlige m² detailhandel udnyttes til udvalgsvarebutikker over m², så vil det betyde, at omsætningen i butikkerne i Viborg bymidte reduceres med ca. 24 %, omsætningen i butikkerne i Viborg Kommune i øvrigt reduceres med ca. 15 %, og omsætningen i nabokommunerne reduceres med 2-3 %. Realiseringen af udvalgsvarebutikker over m² skal imidlertid være påbegyndt senest den 31. december Det fremgår af detailhandelsanalysens, at der indtil 2024 er behov for op til m² ny detailhandel i Viborg Kommune. Det vurderes på baggrund af detailhandelsanalysens vurdering af behov inden for de kommende 11 år, at det ikke er realistisk, at der inden udgangen af 2016 er påbegyndt etablering af samtlige m² detailhandel til store udvalgsvarebutikker. Den reelle indvirkning vurderes derfor at være mindre. 18

19

Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Forslag

Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Forslag Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold og offentliggørelse 2 Forord 3 Retningslinje

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 til Holbæk Kommuneplan 2007 2018 Udvidelse af Holbæks bymidteafgrænsning og ændring af rammeområde 3.R08. 1 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplantillæg: Kommuneplanen

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Falkevej Rammeområde VIBM.C1.19_T56, VIBM.C1.21_T56 og VIBM.C1.22_T56 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 56 Tillæg nr. 56 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Lokalplan nr. 426A. Forslag. Tillæg til lokalplan nr. 396 for et butiksområde. ved Holstebrovej i Viborg

Lokalplan nr. 426A. Forslag. Tillæg til lokalplan nr. 396 for et butiksområde. ved Holstebrovej i Viborg Lokalplan nr. 426A Tillæg til lokalplan nr. 396 for et butiksområde ved Holstebrovej i Viborg og lokalplan nr. 426 for udvidelse af butiksområde ved Holstebrovej i Viborg Forslag Læsevejledning En lokalplan

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse N O T A T Til Økonomi- og Erhvervsudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Land, By, Kultur - Planlægning Emne Forslag til tilretning af kommuneplanens detailhandelsstruktur for de enkelte byer

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

FORSLAG til ophævelse af

FORSLAG til ophævelse af Offentlig fremlagt xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx FORSLAG til ophævelse af Lokalplan 20.000-03 Boligområde og detailhandel ved Banegårdspladsen, Hirtshals Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Centerområde ved Laurids Skaus Gade 18 2013 Centerområde ved Laurids Skaus Gade Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Forslag 18 2013 Centerområde ved Laurids

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Aflysning af Lokalplan nr. E Erhvervsområde ved Søndergade i Rødkærsbro

Aflysning af Lokalplan nr. E Erhvervsområde ved Søndergade i Rødkærsbro Aflysning af Lokalplan nr. E.115-1 Erhvervsområde ved Søndergade i Rødkærsbro Læsevejledning Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området,

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE AREALBEHOVET I VINGE NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Vurdering

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune

Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag. Butikker for særligt pladskrævende varegrupper. Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 2005 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Ishøj Kommune Kommuneplantillæg nr. 14 Forslag Butikker for særligt pladskrævende varegrupper Indhold 2 Formål 3 Redegørelse

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT MAJ 2013 RAPPORT 2 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 18 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 30 EFFEKTER VED UDVIDELSE AF AFLASTNINGSCENTRET 34 ORDFORKLARING 40 BRANCHEFORTEGNELSE 4 5 SAMMENFATNING

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Udvalget for Planlægning og Detailhandel

Udvalget for Planlægning og Detailhandel Udvalget for Planlægning og Detailhandel Til drøftelse på udvalgets 4. møde den 31. januar 2006 Pkt. 5 Sekretariatet J. nr. 014-00133 Ref. BVP/MCH Den 23. januar 2006 Oplæg til debat om byer og bykvalitet

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel

Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel Hovedstruktur og retningslinjer Tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2005 Detailhandel Randers Kommune ønsker med dette kommuneplantillæg at fastsætte rammerne for detailhandel i hele kommunen, primært Paderup

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Forslag. Lov om frikommuner

Forslag. Lov om frikommuner 2011/1 LSV 168 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1108948 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2012 Forslag

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473

Ørestad City Center: Indsigelse mod VVM-redegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Pkt.nr. 3 Ørestad City Center: Indsigelse mod VVMredegørelse for et regionalt detailhandelscenter. 258473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at principgodkende

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Tillæg nr. 27. Udkast Kommuneplan Butikscentre ved Beethovensvej og ved Døesvej, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 27. Udkast Kommuneplan Butikscentre ved Beethovensvej og ved Døesvej, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 27 Kommuneplan 2009 Butikscentre ved Beethovensvej og ved Døesvej, Holstebro Udkast 19-02-2014 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Bydelscenter Nørrebrogade

Bydelscenter Nørrebrogade 35 2013 Bydelscenter Nørrebrogade Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 35 2013 Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Bydelscenter Nørrebrogade 31. maj 2016 Høring start 31. maj 2016 Høring slut

Læs mere