Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug"

Transkript

1 SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bellisvej 007 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: dai arkitekter ingeniører Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent. Beregnet varmeforbrug Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 496 MWh fjernvarme Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varmeregninger. Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på Højt forbrug Kan det blive bedre? Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Efterisolering af uisolerede varmerør og vekslere i bryggers. Isoleringstykkelse 40 mm 17 MWh Fjernvarme 7320 kr kr. 6.2 år 2 Resterende etskyls klosetter udskiftet til 2 skyls 160 m³ vand 5600 kr kr. 7.9 år 3 Etablering af vejrkompenseringsautomatik i hvert hus 29 MWh Fjernvarme kr kr. 9.3 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Forbruget er beregnet med standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet. Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor. Der kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

2 SIDE 2 AF 8 Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid: Investering = kr. Besparelse = kr. per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år. Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og isolering. Samlet besparelse - her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: 0 kr./år Samlet besparelse på vand: 5600 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer. Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne. Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge. Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima. Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: E Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større

3 SIDE 3 AF 8 ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 4 Uisolerede varmerørsstik til beholder/veksler efterisoleret med 40 mm mineraluld i hvert hus, og ca. 13 resterende beholdere udskiftes til vekslere. 5 Udvendig efterisolering af ydervægge med 100 mm mineraluld afsluttet med armeringsnet, puds og maling. 6 Varmerør i bryggers med eksist. 20 mm isolering efterisoleres til i alt samlet 40 mm tyk isolering 7 Loftsisolering øget fra nuværende 250 mm til i alt 350 mm mineraluld 8 Ændring af krybekælder til terrændæk med 300 mm isolering, afsluttet med trægulv på beton. 6.6 MWh Fjernvarme 2780 kr. 89 MWh Fjernvarme kr. 0.7 MWh Fjernvarme 300 kr. 11 MWh Fjernvarme 4850 kr. 102 MWh Fjernvarme kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Ejendommens energimærke er beregnet til E, hvilket er forventeligt i den pågældende type ejendom, hvor vinduer er udskiftet til lavenergiruder. De foreslåede rentable energiforbedringer, vil ikke ændre mærket til D. Men udbedringerne anbefales. Også ikke umiddelbart rentable forbedringer som dog med fordel kan gennemføres i forbindelse med renoveringer i øvrigt. Specielt bør udvendig isolering af ydervægge overvejes, da den nuværende massive klinkebeton mur med kun 50 mm indvendig isolering er langt fra at være tilstrækkelig. Udvendig isolering med malet eller indfarvet puds vil være at foretrække, af pladsmæssige, tekniske og æstetiske grunde. Endvidere bør overvejes at fjerne den ca 50 cm dybe krybekælder (hvor der i flg tegning kun er 3 cm isolering og ingen adgang), i stedet kan opbygges et terrændæk med isolering. Boligerne ejes af boligforening AAB Silkeborg og består af 25 stk enfamiliehuse, husene er i et plan, med samme opvarmede boligarael i flg. BBR skema 3 stk huse (Bellisvej 8, Bregnevej 45 og Valmuevej 23) blev gennemgået under tilstedeværelse af maskinmester Kenneth Eriksen. Energimærket er beregnet i EK-Pro version 4/4. Bebyggelsen betragtes som en samlet ejendom, idet ejendomsnr., anvendelseskode og offentlig varmeforsyning er ens for alle boligerne. Ingen utilgængelige rum i de besøgte huse Beboerne i de enkelte huse afregner selv direkte til Silkeborg Forsyningen via årligt indberettet forbrug aflæst på den offentlige måler i hvert hus.

4 SIDE 4 AF 8 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Tag er med gitterspær med røde betontagsten og 25 gr. taghældning. Loft er isoleret med 250 mm mineraluld, set på stedet ved Valmuevej nr. 23. Loftsisolering er regnet ens i alle huse Forslag 7: Loftsisolering øget fra nuværende 250 mm til i alt 350 mm mineraluld Ydervægge Ydervægge er ved alle huse udført i 23 cm klinkerbeton og senere efterisoleret indvendigt med 50 mm mineraluld afsluttet med pladebeklædning, set på stedet ved Valmuevej nr. 23 i forbindelse med igangværende udskiftning af vindue. Forslag 5: Udvendig efterisolering af ydervægge med 100 mm mineraluld afsluttet med armeringsnet, puds og maling. Vinduer, døre, ovenlys mv. En komplet vinduesudskiftning er netop nået til sin afslutning. Alle nye vinduer er udført med energiglas af typen Velfac. Vinduer er tophængte. Yderdøre er ligeledes nye med isolering og meget lille energirude,. Vinduestyper er registreret på stedet og på tegning af 01. maj I enkelte huse er vindue til terrasse udvidet til glasdør. Gulve og terrændæk I opholdsrum er der trægulve over lav krybekælder. Der er ingen adgang til krybekælder. På tegning fra 01.maj 1961 er vist 30 mm isolering i krybekælder mellem 2x5" træbjælker. I bryggers og lille entre er der terrændæk på 25 cm slagger, vist på tegning fra 01. maj I badeværelser er der terrændæk med fliser af nyere dato, i flg Betstyrelsesformanden er der ca 200 mm isolering (polystyrol) under betongulv i bad og stort set alle har nye eller nyere badeværelsesgulve med gulvvarme. Der er derfor generelt forudsat nyere badeværelser med nævnte 200 mm isolering overalt. Forslag 8: Ændring af krybekælder til terrændæk med 300 mm isolering, afsluttet med trægulv på beton. Kælder Der er ingen kælder Ventilation

5 SIDE 5 AF 8 Ventilation I køkkener er emhætter med indbygget motor. I bad er der lille loftventilator som tænder på lyset. Der er friskluftventiler i de nye vinduer. Ventilationen er sammenlignelig med naturlig ventilation. Varme Køling Der er ingen køling Varmeanlæg Husene opvarmes ved 2 strengs radiatoranlæg med fremløbstermostatventiler og ældre returventiler som er bibeholdt. Nogle af fremløbstermostatventilerne er af ældre dato og bør derfor udskiftes, da reguleringsevnen er nedsat. Gulvvarme i bad styres ved returventil placeret i bryggers umiddelbart i nærheden af veksler eller beholder. Der er offentlig energimåler i hvert hus, beboere afregner selv direkte med Varmeforsyningen. Forslag 3: Etablering af vejrkompenseringsautomatik i hvert hus Varmt vand Varmt vand produceres i egen beholder eller veksler i hvert hus. Ca 13 huse har beholdere 100 l type HS Tarm, styret ved returventil og isoleret med 40 mm pur skum (set ved Bellisvej nr. 8) og ca 12 huse har fået udskiftet beholder til lille uisoleret brugsvandsveksler type redan med trykstyring (set ved Bregnevej nr. 45). Det er forudsat at alle ca 12 vekslere er af samme ens type og alle ca 13 beholdere er af ens type. Der er offentlig vandmåler i hvert hus, beboere afregner selv direkte med Den offentlige Vandforsyning. Forslag 4: Uisolerede varmerørsstik til beholder/veksler efterisoleret med 40 mm mineraluld i hvert hus, og ca. 13 resterende beholdere udskiftes til vekslere. Fordelingssystem Varme: Fra fjernvarmestik i bryggers fordeles fjernvarmefordeligsledninger til radiatorer via varmerør placeret i bryggers og i tagrum. Fra tagrum er radiatorstik ført ned skjult i indvendig isoleret let væg. I tagrum ses varmerør at være isoleret med 30 mm rørisolering og over rør er yderligere placeret en 100 mm isoleringsmåtte (set ved Valmuevej nr 23 ). Central styring af varmeanlæg er via trykdifferensregulator. Der er ingen vejrkompenseringsautomatik. Varmerør i bryggers er dels uisolerede og dels isolerede med ca 20 mm mineraluld. Det anbefales at isolere alle varmerør i bryggers til 40 mm isoleringstykkelse. Varmt vand: Varmtvandsrør er ført i nyere rør i vægge og gulve til de relativt nye badværelsers tapsteder. Varmtvandsør til køkken er ført fra bryggers gennem væg til køkkenbatteri.

6 SIDE 6 AF 8 Varmtvandsrør er uden cirkulation. Varmtvandsrørenes isoleringstilstand kunne ikke ses, men der er tale om meget korte strækninger med kun lidt varmetab, som ikke er indregnet. Forslag 1: Efterisolering af uisolerede varmerør og vekslere i bryggers. Isoleringstykkelse 40 mm. Forslag 6: Varmerør i bryggers med eksist. 20 mm isolering efterisoleres til i alt samlet 40 mm tyk isolering Armaturer Vandarmaturer er blandet et grebs og 2 grebs. Generelt er der termostatbrusere. Ved udskiftning af vandarmaturer ved køkkenvask og håndvask anbefales etgrebs med sparefunktion. Automatik Der er ingen automatik, bortset fra trykregulatorer i vekslere, returventiler ved beholdere og trykdifferensventil for varmeanlæg. Det anbefales, at etablere vejrkompenseringsautomatik i hver bolig. El Belysning Der er ikke medregnet belysning, da der ikke forefindes fælles belysningsanlæg. Hårde hvidevarer Hårde hvidevarer er ikke medregnet. Andre elinstallationer Der er ikke indregnet andre elinstallationer Vand Vand I nogle huse er der ældre 1 skyls kloset (set ved Bellisvej nr 8, Valmuevej nr. 23) og i andre er der udskiftet til 2 skyls (set ved bregnevej nr. 45). I flg oplyste er der skønsmæssigt ca 10 stk etskyls klosetter tilbage, disse bliver efterhånden udskiftet til 2 skyls. Vandforbruget for ejendommen er ikke oplyst. Forslag 2: Resterende etskyls klosetter udskiftet til 2 skyls Vedvarende energi Solvarme Der forefindes ikke solvarmeanlæg. Det er ikke umiddelbart rentabelt at etablere solvarme i

7 SIDE 7 AF 8 huse med vekslere og ældre varmtvandsbeholdere, da der kræves en speciel solvarmebeholder. På sigt ved udskiftninbg af vekslere eller ældre beholdere anbefales det dog at etablere en beholder beregnet for solvarme, så solvarme kontinuerligt kan etableres for produktion af varmt brugsvand. Varmepumpe Der er ikke varmpumpeanlæg. Er ikke umiddelbart relevant i nærværende fjernvarmeområde med forholdsvis lav enhedspris på fjernvarme Solceller Der er ikke solceller. På længere sigt bør man dog være opmærksom på at solceller bliver mere og mere effektive og billigere at etablere, så denne løsning kan blive relevant og rentabel også i eksisterende byggeri indenfor overskuelig tid. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1962 År for væsentlig renovering: 2010 Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 2225 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 2225 m² Anvendelse ifølge BBR: 120 Enfamiliehus Kommentar til BBR-oplysninger: Areal i BBR er i overensstemmelse med areal opmålt på stedet ved Bellisvej 8. Areal er ligeledes i overensstemmelse med plantegning nr af 1. maj Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

8 SIDE 8 AF 8 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Ballevej 2A 8600 Silkeborg Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baggesensvej 40 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004626 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: DAI

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nikolaikirkestræde 3 Postnr./by: 6800 Varde BBR-nr.: 573-029887 Energikonsulent: Mikael Roskjær Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Grønne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 17 Postnr./by: 4230 Skælskør BBR-nr.: 330-012604 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gammel Byvej 003A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringevej 7 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-007234 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 22 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010295 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Landevejen 133 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-006293 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. SIDE 1 AF 10 Adresse: Scharffenbergsgade 38 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024836-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Gemmet 2 Postnr./by: 6261 Bredebro BBR-nr.: 550-000345-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ahlefeldtvej 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006578 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling Thomsen&Andersen

Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling Thomsen&Andersen SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Skærbækvej 23D 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-021202 Energikonsulent: Erling Agerskov Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning nr.: 100114104 Gyldigt 5 år fra: 17-03-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning nr.: 100114104 Gyldigt 5 år fra: 17-03-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Erhvervsparken 24 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 580-000250 Energimærkning nr.: 100121651 Gyldigt 5 år fra: 26-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000250 Energimærkning nr.: 100121651 Gyldigt 5 år fra: 26-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Elmevænget 1 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000250 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 9 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012067 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 740-005351 Energimærkning nr.: 100118515 Gyldigt 5 år fra: 28-04-2009 Energikonsulent: Willy Guldbæk Karlsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005351 Energimærkning nr.: 100118515 Gyldigt 5 år fra: 28-04-2009 Energikonsulent: Willy Guldbæk Karlsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bregnevej 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005351 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018526-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

BBR-nr.: 550-011279 Energimærkning nr.: 100124571 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 550-011279 Energimærkning nr.: 100124571 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Melbyparken 1 Postnr./by: 6780 Skærbæk BBR-nr.: 550-011279 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018534-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere