Energimærke. Adresse: Peter Bangs Vej 49 Postnr./by:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Peter Bangs Vej 49 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 21 Adresse: Peter Bangs Vej 49 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: Energikonsulent: Leo Staun Christensson Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,73 MWh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G F Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder 29,32 MWh kr kr. 14,3 år 2 Isolering af varmefordelingsrør 16,49 MWh kr kr. 3,7 år 3 Efterisolering af etageadskillelse mod tagrum med indblæsning af granulat i etageadskillelsen. 26,25 MWh kr kr. 15,1 år 4 Udskiftning af glødepærer med sparepærer på på fælles uopvarmet tagetage og køkkentrappe. 501 kwh el kr kr. 1,2 år 5 Efterisolering af skråvægge med 150 mm i forbindelse med renovering. 1,08 MWh 400 kr kr. 18,6 år

2 SIDE 2 AF 21 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 8 Udskiftning af glødepærer med sparepærer i den uopvarmet tagetage kwh el kr kr. 0,4 år 9 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder 87,12 MWh kr kr. 14,2 år 10 Isolering af varmefordelingsrør 16,37 MWh kr kr. 3,8 år 11 Efterisolering af etageadskillelse mod tagrum med indblæsning af granulat i etageadskillelsen. 77,99 MWh kr kr. 15,1 år 12 Udskiftning af glødepærer med sparepærer på køkkentrapper kwh el kr kr. 0,8 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

3 SIDE 3 AF 21 Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: E Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 6 Montering af 60 kvm solceller i taget kwh el kr. 7 Udskiftning af yderdøre med 1 lag glas 1,19 MWh 500 kr. 13 Montering af 60 kvm solceller i taget kwh el kr.

4 SIDE 4 AF 21 Forslag til forbedring 14 Efterisolering af skråvægge med 150 mm i forbindelse med renovering. Årlig besparelse i energienheder 3,98 MWh Årlig besparelse i kr. inkl. moms kr. 15 Udskiftning af yderdøre med 1 lag glas 1,19 MWh 500 kr.

5 SIDE 5 AF 21 Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningen er generelt i god stand og tidssvarende i forhold til sin alder. Der er brugt betydelige ressourcer på vedligeholdelse og opgraderinger, og driften varetages kompetent. Ejendommens energikarakter F - 229,7 kwh/m² - skyldes hovedsagligt at klimaskærmen, i forhold til moderne standarter, mangler efterisolering. Ejendommens statusforbrug er ifølge beregningen 229,7 kwh/ m², svarende til energimærke F - og programmet beregner forbruget til 173,2 kwh/m² hvis ALLE forslag til forbedringer gennemføres, hvilken svare til energimærke E. Bygning 1 er beliggende på adresse Peter Bangs Vej 49 og 51 Bygning 2 er beliggende på adresse Stægers Alle 1, 3 og 5 Bygning 1 s statusforbrug er ifølge beregningen 250,3 kwh/ m², svarende til energimærke G -og programmet beregner forbruget til 188,7 kwh/m² hvis ALLE forslag til forbedringer gennemføres, hvilken svare til energimærke E. Bygning 2 s statusforbrug er ifølge beregningen 221,7 kwh/ m², svarende til energimærke F -og programmet beregner forbruget til 167,1 kwh/m² hvis ALLE forslag til forbedringer gennemføres, hvilken svare til energimærke E. I resultatlisten er forslag til forbedringer opdelt i forslag som umiddelbart kan betale sig at gennemføre med "korte" tilbagegbetalingstider, samt i forslag som først bør igangsættes forbindelse med andre renoveringstiltag. Belysningen er optalt på stedet. Der kan forekomme mindre afvigelser i ydelsen på lyskilderne pga. afskærmning. Nogle konstruktioner er skjulte, og tegningsmaterialet beskriver ikke konstruktionernes isolering fuldt ud. Derfor er enkelte af de eksisterende konstruktioner anslåede. Der er ikke foretaget destruktiv undersøgelse af klimaskærmen for bestemmelse af isoleringsforhold i ydervægge. Da der er uopvarmet høj kælder i bygningen er der ikke medregnet linietab ved fundament. Teknisk ansvarlige var til stede ved besigtigelsen. Energimærket er udført i energimærkningsprogrammet Energy08. Bygningen drives af Privatbo.

6 SIDE 6 AF 21 Erhvervsdelen udgør ifølge BBR meddelsen mindre end 30% af det samlede opvarmede etageareal. Bygningen energimærkes derfor som bolig ifølge Håndbog for Energikonsulenter, 2008 version3, afsnit Bygninger med blandet anvendelse. Denne energimærkning dækker Peter Bangs Vej 49 og 51 og Stægers Alle 1, 3 og 5. Der var ikke adgang til hele kældere Bygningen anvendes hovedsagligt som beboelse, med en mindre del erhverv, under Frederiksberg Boligfond c/o PrivatBo. Bygningen anvendes hovedsagligt som beboelse, med en mindre del erhverv, under Frederiksberg Boligfond c/o PrivatBo. Opvarmet areal er bestemt ud fra opmåling på tegninger og kontrolmål på stedet. COWI opgørelse af opvarmet etageareal 1430 m², BBR meddelsen opgiver beboelses areal til 1238 m² og erhvervs del til 286 m². Der er ingen forklaring på differencen. Opvarmet areal er bestemt ud fra opmåling på tegninger og kontrolmål på stedet. COWI opgørelse af opvarmet etageareal 3668 m², BBR meddelsen opgiver beboelses areal til 3254 m² og erhvervs del til 105 m². Der er ingen forklaring på differencen.. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Status: Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum med lerindskud som eneste isolering. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Forslag 3: Efterisolering af etageadskillelse mod tagrum med indblæsning af granulat i etageadskillelsen. U-værdiberegninger er udført i Rockwool Energy Design 3.4.

7 SIDE 7 AF 21 Forslag 5: Efterisolering af skråvægge med 150 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Status: Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum med lerindskud som eneste isolering. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 100 mm mineraluld. Skråtag (parellel tag) ifm. tagleglighedder er isoleret med 150 mm mineraluld. Forslag 11: Forslag 14: Efterisolering af etageadskillelse mod tagrum med indblæsning af granulat i etageadskillelsen. U-værdiberegninger er udført i Rockwool Energy Design 3.4. Efterisolering af skråvægge med 150 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Ydervægge Status: Ydervægge består af 34 cm massiv teglvæg. Ydervægtykkelsen på 34 cm er et udtryk for et vægtet gennemsnit af de forskellige vægtykkelser på stue- og 1. sal, 2. og 3. sal, 4. sal og brystningerne. Linietab i ydervæggen er indregnet i ydervæggens U-værdi. U-værdiern er udregnet i Rockwool Energy Design 3.4. Status: Ydervægge består af 34 cm massiv teglvæg. Ydervægtykkelsen på 34 cm er et udtryk for et vægtet gennemsnit af de forskellige vægtykkelser på stue- og 1. sal, 2. og 3. sal, 4. sal og brystningerne. Linietab i ydervæggen er indregnet i ydervæggens U-værdi. U-værdiern er udregnet i Rockwool Energy Design 3.4.

8 SIDE 8 AF 21 Ydervægge ifm. tagleglighedder består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg) med indvendig forsatsvæg med 150 mm mineraluld og pladebeklædning. Vinduer, døre og ovenlys Linietab i ydervæggen er indregnet i ydervæggens U-værdi. Status: Alle vinduer i bygningen er monteret med energi glas, med undtagelse af vinduer i to yderdøre som er monteret med hhv. termoglas og 1 lag glas. Forslag 7: Udskiftning af yderdør med 1 lag glas til yderdør monteret med 2 lags energirude med varm kant. Status: Alle vinduer i bygningen er monteret med energi glas, med undtagelse af vinduer i enkelte yderdøre som er monteret med hhv. termoglas og 1 lag glas. Forslag 15: Udskiftning af yderdøre med 1 lag glas til yderdør monteret med 2 lags energirude med varm kant. Gulve og terrændæk Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af bjælkelag uden isolering mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Forslag 1: Isolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod kælder med 150 mm mineraluld. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der afsluttes med montering af godkendt loftsbeklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan i visse tilfælde opstå fugtproblemer. Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af bjælkelag uden isolering mellem bjælker. Gulve er udført i træ. Forslag 9: Isolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod kælder med 150 mm mineraluld. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der afsluttes med montering af godkendt loftsbeklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan i visse tilfælde opstå fugtproblemer.

9 SIDE 9 AF 21 Kælder Status: Kælderen er uopvarmet. Ventilation Ventilation Status: Der er naturlig ventilation i bygningen i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er begrænset utæt - fuger på døre og vinduer ser generelt indtakte ud. Udsugningskanaler for 7 anlæg på loft - der er ca. 15 meter kanaler pr. anlæg - 7 x 15 = 105 meter. Status: Der er naturlig ventilation i bygningen i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er begrænset utæt - fuger på døre og vinduer ser generelt indtakte ud. Udsugningskanaler for 7 anlæg på loft - der er ca 15 meter kanaler pr anlæg - 7 x 15 = 105 meter. Varme Varmeanlæg Status: Bygning forsynes fra varmecentral som er placeret i Bygning 2. Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Veksleren er placeret i ejendommens varmecentral rum. Der spædes med vand. Status: Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Veksleren er placeret i ejendommens varmecentral rum. Der spædes med vand.

10 SIDE 10 AF 21 Varmt vand Status: Brugsvandsanlægget er med beholder som lades op via ladekreds med pumpe. Ladekredsveksleren har nedblanding af temperaturen på primærsiden hvilket er fint. Der er kun enkeltventil-regulering af brugsvandstemperaturen - den generelle afkøling var OK så jeg antager at ventilen er veldimensioneret og velfungerende. Veksleren til varmtvandsbeholderen er koblet til på primærsiden. Tilslutningsrør frem til ladekredsveksler passerer afgrening til central varme veksler. Rør er udført som 11/2" stålrør. Rørene er isoleret med ca. 50 mm isolering. Frem og retur til afgrening ved ladekredsveksler er skønnet til 25 meter. Brugsvandsrør BV frem inkl. stik og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med ca 40 mm isolering. Røranlæg er skønsmæssigt opmålt til ca. 400 meter. På cirkulationsledning er der monteret en ny pumpe med en maksimal effekt på 50W. Pumpen er af fabrikat Wilo Stratos Eco 25. På ladekreden til varmtvandsbeholder er monteret en automatisk modulerende ladekredspumpe med en effekt på 50 W. Ladekredspumpen er af fabrikat WILO stratos ECO W. Status: Brugsvandsanlægget er med beholder som lades op via ladekreds med pumpe. Ladekredsveksleren har nedblanding af temperaturen på primærsiden hvilket er fint. Der er kun enkeltventil-regulering af brugsvandstemperaturen - den generelle afkøling var OK så jeg antager at ventilen er veldimensioneret og velfungerende. Veksleren til varmtvandsbeholderen er koblet til på primærsiden. Tilslutningsrør frem til ladekredsveksler passerer afgrening til central varme veksler. Rør er udført som 11/2" stålrør. Rørene er isoleret med ca 50 mm isolering. Frem og retur til afgrening ved ladekredsveksler er skønnet til 25 meter. Brugsvandsrør BV frem incl stik og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med ca 40 mm isolering. Røranlæg er skønsmæssigt opmålt til ca. 400 meter. På cirkulationsledning er der monteret en ny pumpe med en maksimal effekt på 50W. Pumpen er af fabrikat Wilo Stratos Eco 25.

11 SIDE 11 AF 21 Fordelingssystem På ladekreden til varmtvandsbeholder er monteret en automatisk modulerende ladekredspumpe med en effekt på 50 W. ladekredspumpen er af fabrikat WILO stratos ECO W. Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør i kælder Hv. rør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering. Rør er ca opmålt til 2 x 200 meter. Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med mm isolering. Der var ikke adgang til hele kælderen vi antager 50 stik af 10 meter. Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er uisoleret. Vi antager 2 ventiler pr stik: 50 stk x 2 x 1,2 meter ækvivalent rør. På fremløb fra veksler sidder Automatisk modulerende Grundfoss UPE W. Forslag 2: Isolering af uisolerede ventiler med aftagelige kapper eller rørskål Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør i kælder Hv. rør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering. Rør er ca opmålt til 2 x 200 meter. Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med mm isolering. Der var ikke adgang til hele kælderen vi antager 50 stik af 10 meter. Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er uisoleret. Vi antager 2 ventiler pr stik: 50 stk x 2 x 1,2 meter ækvivalent rør. På fremløb fra veksler sidder Automatisk modulerende Grundfoss UPE W. Forslag 10: Isolering af uisolerede ventiler med aftagelige kapper eller rørskål.

12 SIDE 12 AF 21 Automatik Status: Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Status: Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Vedvarende energi Solceller Forslag 6: Montering af solceller på sydvendt tagfacade. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystalinsk silicium eller Polykrystalinsk silicium med et areal på 60 kvm, indbygget i tagbelægningen så cellerne fremstår mest diskret. Monokrystalinsk silisium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystalinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales uden at de er testet og godkendt. Det er sansynligt at man inden længe kan købe billigere solceller - markedet udvikler sig hurtigt. Forslag 13: Montering af solceller på sydvendt tagfacade. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystalinsk silicium eller Polykrystalinsk silicium med et areal på 60 kvm, indbygget i tagbelægningen så cellerne fremstår mest diskret. Monokrystalinsk silisium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet

13 SIDE 13 AF 21 Varmepumper med typen Polykrystalinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales uden at de er testet og godkendt. Det er sansynligt at man inden længe kan købe billigere solceller - markedet udvikler sig hurtigt. Status: Det vurderes ikke at være tilstrækkeligt rentabelt at etablere anlæg med varmepumpe. Status: Det vurderes ikke at være tilstrækkeligt rentabelt at etablere anlæg med varmepumpe Solvarme Status: Det vurderes ikke at være tilstrækkeligt rentabelt at etablere via solvarme. Status: Det vurderes ikke at være tilstrækkeligt rentabelt at etablere anlæg med solvarme.

14 SIDE 14 AF 21 El Belysning Status: Belysningen i trappeopgangen består af glødepære. Lyset styres med bevægelsesmeldere eller trappeautomat. Belysningskilderne består 10 stk 40 W Der er installeret ca. 400 W excl spoleforbrug hvilket svarer til 10,8 W/m². Belysningen på den uopvarmet tagetage består af armaturer med almindelige glødelamper samt sparepære. Manuel styring. Belysningskilderne består 2 stk 40 W glødepærer. 1 stk 11W sparepære Der er installeret ca. 91 W excl spoleforbrug hvilket svarer til 0,56 W/m². Belysningen i det fælles kælderområde består af lysstofrør m. T/S - Manuel styring. Belysningskilderne består 3 stk. 18 w lysstofrør. Der er installeret ca. 54 W excl spoleforbrug hvilket svarer til 0,29 W/m². Forslag 4: Udskiftning af i alt 12 stk 40 w glødepærer med sparepærer på fælles uopvarmet tagetage og køkkentrappe. Det forudsætte at Privatbo personale foretager udskiftningen. Status: Belysningen i trappeopgangen består af sparepærer. Lyset styres med bevægelsesmeldere eller trappeautomat. Belysningskilderne består

15 SIDE 15 AF stk 40 W 6 stk 60 W 1 stk 100 W Der er installeret ca. 860 W excl spoleforbrug hvilket svarer til 13,1 W/m². Belysningen på den uopvarmet tagetage består af armaturer almindelige glødelamper samt sparepære. Manuel styring. Belysningskilderne består 2 stk 11 W sparepære 3 stk 40 w glødepærer 5 stk 60 w glødepærer Der er installeret ca. 533 W excl spoleforbrug hvilket svarer til 1, W/m². Belysningen i det fælles kælderområde består af enkelte glødelamper, sparepære og lystofrør. Lyset styres med bevægelsesmeldere eller trappeautomat. Belysningskilderne består 1 stk 40 W glødepærer 13 stk. 36 W lysstofrør 4 stk. 24 W lysstofrør 5 stk. 18 W lysstofrør. 1 stk 15 W sparepærer 4 stk 12 W sparepærer 17 stk 11 W sparepærer 8 stk 9 W sparepærer Der er installeret ca. 908 W excl spoleforbrug hvilket svarer til 1,38 W/m². Forslag 8: Udskiftning af 10 stk 40 W og 60 W glødepærer med sparepærer på fælles uopvarmet tagetage. Det forudsætte at Privatbo personale foretager udskiftningen. Forslag 12: Udskiftning af 17 stk 40 w glødepærer med sparepærer på fælles uopvarmet kælder. Det forudsætte at Privatbo personale foretager udskiftningen.

16 SIDE 16 AF 21 Andre elinstallationer Status: Hydrofor-anlæg til brugsvand Pumpen er tilsluttet konstant - men kører reelt højst 1/3 af dagen. Back up-bc pumpe effekt på 200 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss UPC Pumpen bruges sjældent. Status: Hydrofor-anlæg til brugsvand Pumpen er tilsluttet konstant - men kører reelt højst 1/3 af dagen. Back up-bc pumpe effekt på 200 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss UPC Pumpen bruges sjældent. Vand Toiletter Status: Værdien er udarbejdet på baggrund af bilagsdelen til Håndbog for energikonsulenter tabel Landsgennemsnit for vandforbrug efter bolig/virksomhedstype - (Etagebolig 0,84 m³/m²år) Værdien er fordelt med 1/5 til toiletter og 4/5 til håndvask da der pr. toilet skyl benyttes 4,5 l vand og pr håndvask 18 l. Status: Værdien er udarbejdet på baggrund af bilagsdelen til Håndbog for energikonsulenter tabel Landsgennemsnit for vandforbrug efter bolig/virksomhedstype - (Etagebolig 0,84 m³/m²år) Værdien er fordelt med 1/5 til toiletter og 4/5 til håndvask da der pr. toilet skyl benyttes 4,5 l vand og pr håndvask 18 l.

17 SIDE 17 AF 21 Armaturer Status: Værdien er udarbejdet på baggrund af bilagsdelen til Håndbog for energikonsulenter tabel Landsgennemsnit for vandforbrug efter bolig/virksomhedstype - (Etagebolig 0,84 m³/m²år) Værdien er fordelt med 1/5 til toiletter og 4/5 til håndvask da der pr. toilet skyl benyttes 4,5 l vand og pr håndvask 18 l. Status: Værdien er udarbejdet på baggrund af bilagsdelen til Håndbog for energikonsulenter tabel Landsgennemsnit for vandforbrug efter bolig/virksomhedstype - (Etagebolig 0,84 m³/m²år) Værdien er fordelt med 1/5 til toiletter og 4/5 til håndvask da der pr. toilet skyl benyttes 4,5 l vand og pr håndvask 18 l.

18 SIDE 18 AF 21 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1919 og 1920 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 4492 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 391 m² Opvarmet areal: 5098 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 35,00 kr. pr. m³ Fjernvarme: El: Fast afgift: 342,00 kr. pr. MWh 2,00 kr. pr. kwh 4.883,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen Varmeregnskab er udleveret af PrivatBO. Varmeregnskabet fordeles efter BBR areal. De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

19 SIDE 19 AF 21 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 5 værelser med bad og toilet kr. 5 værelser med bad og toilet kr. Fordelt på 67 m² bolig (2 værelser) og 67 m² erhverv (1 værelse), samt bad og toilet kr. 6 værelser med bad og toilet kr. 6 værelser med bad og toilet kr. Fordelt på 53 m² bolig (1 værelse) og 106 m² erhverv (2 værelser), samt bad og toilet kr. 4 værelser med bad og toilet kr. 4 værelser med bad og toilet kr. 4 værelser med bad og toilet kr. 4 værelser med bad og toilet kr. 4 værelser med bad og toilet kr. 3 værelser med bad og toilet kr. En enhed beståend af 3 værelser med bad og toilet, resterende af 4 værelser med bad og toilet (inkl. erhverv) kr. 4 værelser med bad og toilet kr. 5 værelser med bad og toilet kr. 4 værelser med bad og toilet kr. 4 værelser med bad og toilet kr.

20 SIDE 20 AF 21 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. Reglerne fremgår af 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. Klagen over energimærkningen sendes til: Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere

21 SIDE 21 AF 21 Energikonsulent Firma: COWI A/S (Kongens Lyngby) Adresse: Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 167.450 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 167.450 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Peter Bangs Vej 192 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093675-001 Energikonsulent: Leo Staun Christensson Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Camilla Nielsens Vej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Camilla Nielsens Vej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 17 Adresse: Camilla Nielsens Vej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-016697-001 Energikonsulent: Jørgen Lindberg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 22 Adresse: Postnr./by: J.M.Thieles Vej 7A 1961 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-120230-001 Energikonsulent: Anders Bojsen-Møller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1913 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-117981-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Frøbels Alle 1 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-043155-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunløgsgade 2 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197123-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -70 kwh el 450,0 m³ naturgas. -67 kwh el 477,3 m³ naturgas. -61 kwh el 618,2 m³ naturgas SIDE 1 AF 28 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Slotshaven 3 A 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-012401-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,63 MWh fjernvarme 44 kwh el 1,52 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,63 MWh fjernvarme 44 kwh el 1,52 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Skt.Anna Gade 45A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-438710-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Egilsgade 25 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-112462-001 Energikonsulent: Jørgen Stuart Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 15 Adresse: Vejlegårdsparken 82 Postnr./by: 2665 Vallensbæk Strand BBR-nr.: 187-029031-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Pebermyntevej 1 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-115205-002 Energikonsulent: Peter Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Campusvej 55 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-468748-024 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-397823-001 Energikonsulent: Jan Tang Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,64 MWh fjernvarme. 95,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,64 MWh fjernvarme. 95,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 11 Adresse: Damhustorvet 001 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-012354-001 Energikonsulent: Sten Ehrenreich Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,20 MWh fjernvarme 2,04 MWh fjernvarme. 20 kwh el 83,47 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,20 MWh fjernvarme 2,04 MWh fjernvarme. 20 kwh el 83,47 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Valbygårdsvej 44 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-600521-001 Energikonsulent: Kenneth Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.407,00 m³ koldt brugsvand 1.602 kwh el 2,81 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.407,00 m³ koldt brugsvand 1.602 kwh el 2,81 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Augustenborggade 23D 8000 Århus C BBR-nr.: 751-016786-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie SIDE 1 AF 10 Adresse: Englerupvej 72 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005047-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Havkærvej 12A 8381 Tilst BBR-nr.: 751-745656-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.131 kwh el 37.210 kwh fjernvarme 11.370 kwh fjernvarme. 4.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.131 kwh el 37.210 kwh fjernvarme 11.370 kwh fjernvarme. 4. SIDE 1 AF 14 Adresse: Bergthorasgade 14 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-043185-001 Energikonsulent: Stefan Søgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 36 Adresse: Holstebrogade 008 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-235068-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere