Acer LCD TV. Indhold. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding. Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Acer LCD TV. Indhold. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding. Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4"

Transkript

1 Acer LCD TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding Indhold Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4 Overblik over dit LCD-TV 5 Visning af frontpanel 5 Visning af bagpanel 6 Fjernbetjening 7 Generelle knapper 7 Tekst-tv 8 Grundlæggende forbindelser 9 Tilslutning af strømkablet 9 Opsætning af fjernbetjeningen 9 Nyd analogt tv 10 Tilslutning af antenne/kabel 10 Sådan kommer du i gang med at se tv 10 Tilslutning af eksterne lyd-/video -enheder 12 Tilslutning af DVD, VCR, STB eller lyd-/video -udstyr 12 Tilslutning af kamera, camcorder eller videospil 13 Tilslutning af pc eller en notebook-computer 14 Valg af inputkilde 14 OSD-navigation 15 Navigation i OSD med fjernbetjeningen 15 Justering af skærmindstillingerne 16 Empowering Technology 18 Konfigurer Empowering-tilstand 18 Standardindstilling i forskellige Empowering-tilstande 19 Avancerede funktioner 21 Avanceret billedjustering 21 Konstant lyd 23 Rediger kanal 24 Sorter kanaler 26 Sortering af kanalscanning 28 Intelligent Zapping 29 Blå Tavs 30 Forældrekontrol 31 TV-klassificeringer (for digital TV-tilstand) 33 Kanalliste 35 Elektronisk programguide 36 Lydeffekter 38 Widescreen-skærmfunktion 38 Fejlfinding 40 Referencediagram for pc inputsignal 41 Produktspecifikationer 43

2 Copyright 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Acer LCD TV Brugervejledning Oprindeligt udsendt: 04/2009 Modelnummer: Serienummer: Købsdato: Købssted: HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. DVB er et registreret varemærke tilhørende the DVB Project. 2

3 Vigtige sikkerhedsinstrukser Læs disse instrukser omhyggeligt. Opbevar dem på et sikkert sted for fremtidig reference. 1. Brug kun ekstraudstyr, der er specificeret af producenten. 2. Brug kun med vogn, stativ, trefod, bøjle eller bord som specificeret af producenten, eller som sælges med apparatet. Når der bruges en vogn, skal du være forsigtig, når du flytter vogn-/apparatkombinationen for at undgå skader ved fald. 3. Træk stikket ud af apparatet i tordenvejr, eller når det ikke skal bruges i lang tid. 4. Installer ikke udstyret i en lille rum, f.eks. i et bogreol eller lignende. 5. Der må ikke placeres åben ild, f.eks. stearinlys, i nærheden af apparatet. 6. Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i lang tid, skal batterierne fjernes. Brug fjernbetjeningen forsigtigt. Tab ikke fjernbetjeningen på gulvet. Opbevar den væk fra fugt, direkte sollys og høje temperaturer. 7. Brugte og kasserede batterier skal bortskaffes korrekt eller genbruges i overensstemmelse med alle gældende regler. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den lokale myndighed for storskrald. 8 Følg alle advarsler og instrukser, der er markeret på produktet. 9 Tag dette produkt ud af stikkontakten på væggen før rengøring. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. Brug en fugtig klud til rengøring. 10 Brug ikke dette produkt i nærheden af vand. 11 Placer ikke dette produkt på en ustabil vogn, fod eller bord. Produktet kan falde ned og medføre alvorlig skade. 12 Huller og åbninger beregnet til ventilation; for at sikre en sikker brug af produktet og for at sikre det mod overophedning, må disse åbninger ikke blokeres eller overdækkes. Åbningerne må aldrig blokeres ved placering produktet på en seng, et tæppe eller en lignende overflade. Dette produkt må aldrig placeres tæt ved eller over en radiator, et varmeapparat eller i en indbygget installation, medmindre der er sørget for passende ventilation. 13 Dette produkt skal bruges med den strømtype, der er vist på markeringsetiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strøm, der er tilgængelig, skal du kontakte dit lokale strømforsyningsselskab. 14 Sørg for, at der aldrig står noget på strømkablet. Placer ikke dette produkt et sted, hvor der kan trædes på kablet. 15 Hvis der bruges en forlængerledning til dette produkt, skal du sørge for, at den totale amperestørrelse på det udstyr, der er sat i forlængerledningen, ikke overskrider forlængerledningens amperestørrelse. Kontroller også, at den totale belastning på alle produkter, der er sat ind i stikkontakten, ikke overskrider sikringens størrelse. 16 Stik aldrig nogen som helst genstande ind i dette produkt via kabinettets huller, eftersom de kan komme til at berøre farlige spændingspunkter eller kortslutte nogle dele, hvilket kan medføre ild eller elektrisk stød. Spild ikke nogen form for væske på produktet. 17 Forsøg ikke selv at reparere produktet, eftersom åbning eller fjernelse af kabinettet kan udsætte dig for farlige spændingspunkter eller andre risici. Sørg for, at al service udføres af kvalificeret servicepersonale. 3

4 18 Tag dette produkt ud af stikkontakten og henvis servicering til kvalificeret servicepersonale i henhold til følgende betingelser: a. Når strømkablet eller stikket er beskadiget eller flosset. b. Hvis der er spildt væske ind i produktet. c. Hvis produktet har været udsat for regn eller vand. d. Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsinstrukserne er fulgt. Juster kun de kontrolenheder, der er omhandlet af brugervejledningen. Forkert justering af andre kontrolenheder kan medføre skade, og omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker kan blive nødvendig for at føre produktet tilbage i funktionsdygtig tilstand. e. Hvis produktet er blevet tabt, eller hvis kabinettet er blevet beskadiget. f. Hvis produktet viser en mærkbar ændring i ydeevnen, vil det være et tegn på, at der er behov for reparation. 19 Brug kun den korrekte type strømkabel (medfølger i tilbehørsboksen) til denne enhed. Tag altid strømkablet ud af stikkontakten, før der udføres reparation eller ved adskillelse af dette udstyr. 20 Stikkontakter og forlængerledninger med flere udtag eller fordelerstik må ikke overbelastes. Den maksimale belastning af systemet må ikke overstige 80 % af det tilladte. Hvis der anvendes samlestik, må belastningen ikke overstige 80 % af fordelerens kapacitet. 21 Visse produkter er forsynet med et stik med jord, hvor det tredje ben anvendes til jordforbindelsen. Derfor passer stikket kun i stikkontakter med jordforbindelse; dette er af hensyn til sikkerheden. Sørg for at stikkontakten er udstyret med en jordforbindelse. Prøv ikke at snyde sikkerhedsformålet med jordingsstikket ved at indsætte det i en ikke-jordet kontakt. Hvis stikket ikke passer i stikkontakten, skal du henvende dig til en autoriseret elinstallatør. 22 Brug ikke dette LCD TV på arbejdspladsen. Og vedligehold stor afstand til det, når du kigger. At sidde for tæt på et storskærms-tv kan være dårligt for øjnene. 23 Dette TV er kun designet til hjemmeunderholdningformål. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem dig og TV'et, når du ser indhold, så du ikke ødelægger dine øjne. Stik med jord er en vigtig sikkerhedsforanstaltning. Der er fare for elektriske stød ved anvendelsen af et system, der ikke er forsynet med jordforbindelse. Stik med jord beskytter desuden også mod uforudset elektrisk støj, der kan forstyrre ydelsen på dette produkt, og som forårsages af andre elektriske apparater i umiddelbar nærhed. Bortskaffelsesinstrukser Kast ikke denne elektroniske enhed i affaldsspanden, når den skal kasserers. For at minimere forureningen og for at sikre det bedste beskyttelse af det globale miljø, så indlever til genbrug. Vi anbefaler, at du besøger vort netsted Соответствует сертификатам, обязательным в РФ (Overholder russisk regulativ certificering) 4

5 Overblik over dit LCD-TV Visning af frontpanel 1 Fælles interface 2 AV i-s-video, CVBS, Audio L/R 3 Serviceport 4 Øretelefon* 5 HDMI Lydstyrke op Lydstyrke ned Når OSD er aktiv: Fungerer også som Højre pil. Når OSD er aktiv: Fungerer også som Venstre pil. 7 Skift kanal op Skift kanal ned Når OSD er aktiv: Fungerer også som Op pil. Når OSD er aktiv: Fungerer også som Ned pil. 8 Menu-knap Aktiver/Deaktiver OSD menu. 9 Input-knap Tryk for at ændre input-kilde. Når OSD er aktiv: Tryk på denne knap for at bekræfte valg. 10 Tænd/Sluk Tænder og slukker for strømmen. * Sørg for, at du justerer lyden til et komfortabelt niveau, når du bruger øretelefoner eller hovedtelefoner. Hvis lydstyrken er for høj, risikerer du permanente skader på hørelsen. 5

6 Visning af bagpanel 1 Vekselstrøm-ind 2 VGA-ind + PC Audio-ind 3 Serviceport 4 HDMI 5 SPDIF-udgangsstik 6 AV ind-component + Audio L/R 7 SCART 8 Tuner* * Tuneren understøtter analoge, digitale og blandede signaler.

7 Fjernbetjening Generelle knapper POWER MPX MUTE SIZE CH LIST TTX/MIX WIDE BACK RECALL ENTER EPG DISPLAY HOLD STRØM INDEX SUBTITLE SUBPAGE REVEAL Tryk for at tænde og slukke for tv et SLEEP Tryk for at sætte en tidsperiode, hvorefter tv et automatisk skifter over til standby (15, 30, 45, 60, 90 eller 120 minutter). 3 Input-knapper (TV/AV/SCART/PC) Tryk for at vælge den korrekte inputfunktion. 4 WIDE Tryk for at skifte mellem formaterne Auto, 4:3, 16:9, Panorama and Letterbox 1, 2, 3. 5 e (Empowering Technology) Tryk for at aktivere Acer Empowering Technology. Se side Tryk for at åbne eller lukke menuen. 7 Tilbage Tryk på Tilbage for forrige menu. 8 Retningsknapper/ 9 MPX Tryk for at vælge det lydtype, der vises i øverste højre hjørne. 10 EPG Tryk for at starte tilstanden Electronic Programme Guide (EPG, elektronisk programmeringsguide) (kun tilstanden Digital TV). Se side MUTE Tryk for at slå lyd til/fra. 12 DISPLAY Tryk for at få vist input-/kanalinformation (afhængig af input-/ kilde-type). 13 CH LIST Tryk for at starte kanallisten. Se side VOL (+/-) Tryk på denne knap for at skrue op eller ned for lydstyrken. 15 CH (op/ned) Tryk på denne knap efter hinanden for at vælge tvkanal. 16 Lyd Tryk for at skifte lydtilstanden til virtuel lydeffekttilstand. 17 Nummerknapper. 18 RECALL Tryk for at vende tilbage til forrige kanal. Se side ENTER Tryk for at bekræfte kanalnummervalg. 7

8 Tekst-tv RECALL 1 ENTER 2 3 INDEX SUBTITLE SUBPAGE REVEAL 4 5 SIZE TTX/MIX HOLD Farveknapperne (R/G/G/B) Fungerer i forhold til knappen på tekst-tv-siden. 2 INDEKS Tryk for at gå til næste indeks-side. 3 SUBTITLE Tryk for at se undertekster på skærmen. 4 VIS Tryk for at vise skjult tekst-tvinformation. 5 UNDERSIDE Tryk for at få direkte adgang til teksttv-undersider. 6 SIZE Tryk en gang for at zoome tekst-tvsiden til 2X. Tryk igen for at vende tilbage. 7 TTX/MIX (TEKST-TV/MIX) Tryk for at skifte fra TV/AV til Teksttv-tilstand. Tryk for at overlejre tekst-tv-siden på TV-billedet. 8 8 HOLD Tryk for at sætte aktuel tekst-tvside på pause ved visning i flersidersfunktion. Når du ser TV, skal du trykke for at fastfryse billedet på skærmen.

9 Grundlæggende forbindelser Tilslutning af strømkablet 1 Tilslut vekselstrømsledningen til vekselstrømsindtaget på bagsiden af apparatet. 2 Sæt stikket i stikkontakten som vist. Et certificeret strømkabel, der opfylder dit lands lovgivningsmæssige krav, skal bruges med dette TV. Du kan også bruge et almindeligt polyvinylkabel, der opfylder IEC kravene eller et syntetisk gummikabel, der opfylder IEC kravene. Opsætning af fjernbetjeningen 1 Åbn låget på bagsiden af fjernbetjeningen. 2 Indsæt to AAA-batterier (medfølger), så de passer til den viste polaritet inden i batterirummet. 9

10 Nyd analogt tv Tilslutning af antenne/kabel Tilslut antennekablet til det korrekte antennestik på bagsiden af tv-apparatet som vist nedenfor. Tuner Sådan kommer du i gang med at se tv Strøm a. Tænd på strømkontakten nedenunder skærmen. b. Tryk på strøm -knappen, nummer -knapperne eller kanal op/ned -knappen på fjernbetjeningen. 2 Opsætningsguide Første gang du tænder for tv et, vil opsætningsguiden hjælpe dig til at fuldføre sprogvalg og kanalscanning. Tryk på -knappen for at starte opsætningsprocessen. 10

11 Du kan også justere disse indstillinger via frontkontrolpanelet. Se Visning af frontpanel på side 5 for nærmere oplysninger. Trin 1. Vælg det opsætningssprog, du foretrækker. Trin 2. Vælg venligst jeres landskab. Trin 3. Indtast den korrekte tidszone med fjernbetjeningen. Trin 4. Kontroller, at dine koaksialkabler er tilsluttet korrekt, før du fortsætter. Trin 5. Scan efter digitale og analoge kanaler. Trin 6. Opsætningen er nu fuldført. klar til at se tv. Hvis du forlader opsætningsprocessen, før den er fuldført, får du følgende valgmuligheder: 1. Genoptag opsætning 2. Genoptag opsætning ved næste opstart 3. Forlad opsætningen, og mind mig ikke om det igen Vælg en mulighed, og tryk på for at forlade opsætningen. 3 Ændring af kanaler a. Tryk på 0-9 på fjernbetjeningen for at vælge en kanal. Kanalen ændres efter 2 sekunder. Tryk på ENTER for straks at vælge kanal. b. Tryk kanal (CH) op/ned-knappen på fjernbetjeningen vil også ændre kanalen. 4 Justering af lyden Juster lydniveauet vha. VOL +/--knappen på fjernbetjeningen. Opsætningen kan variere på grund af lokale transmissions-forskelle. 11

12 Tilslutning af eksterne lyd-/video -enheder Tilslutning af DVD, VCR, STB eller lyd-/video -udstyr Tilslut din DVD-afspiller, VCR eller lyd-/videoudstyr via SCART-porten, der er placeret på bagsiden af dit LCD TV, som vist nedenfor. Kilde-ind R W Y AUDIO COMPOSITE D-Sub G B R W R AV HDMI VGA COMPONENT AV SCART HDMI D-Sub G B R W R Y W R Y R W B G Gul Rød Hvid Blå Grøn or or DVD VCR STB * Acer anbefaler følgende prioritering af tilslutningstyper: HDMI -> COMPONENT -> SCART -> S-Video -> Composite. 12

13 AV-udgang SPDIF * SCART Recorder AV Tilslutning af kamera, camcorder eller videospil Tilslut dit kamera, camcorder eller videospilkonsol til video/lyd-portene bag på TV et, som vist nedenfor. R W Y AUDIO AV G B R Y Pb Pr COMPOSITE HDMI R B G Y W R w R AUDIO R w 13

14 Tilslutning af pc eller en notebook-computer Får at vist pc-output på dit tv, skal du tilslutte din pc eller notebook-computer til tv et som vist nedenfor. D-Sub D-Sub For VGA-forbindelse anbefaler Acer, at du indstiller din PCs interne skærmopløsning til 1600 x 900 pixel (AT2055/AT2056) eller 1920 x 1080 (AT2355/ 60 Hz opdateringshastighed. Valg af inputkilde Når du har tilsluttet din antenne eller eksterne udstyr til tv et, skal du vælge den korrekte inputkilde. Tryk på den tilhørende knap på fjernbetjeningen for at vælge den korrekte inputkilde Guide til inputknapper: 1 TV-knap Skift TV (analogt TV og digitalt TV) mellem input-kilder. 2 AV-knap Skift Composite, Component, HDMI1 og HDMI2 mellem input-kilder. 3 SCART-knap Skift mellem SCART inputkilder. 4 PC-knap Skift mellem VGA inputkilder. 14

15 OSD-navigation Mange avancerede indstillinger og justeringer er tilgængelige via OSD (skærmdisplay) -menuerne, som vist i skærmprinteksemplet nedenfor. Der kræves grundlæggende funktioner for at navigere rundt i disse menuer (Billede, Lyd, Kanalstyring, Indstillinger og Avanceret) er beskrevet i dette afsnit. Navigation i OSD med fjernbetjeningen Du kan også gennemgå menuerne med knapperne på det højre panel. Se Visning af frontpanel på sidee 5 for flere oplysninger. Der er fem hoved-osd-menuer. De er: Billede, Lyd, Kanalstyring, Indstillinger og Avanceret. Brug følgende metode til at navigere rundt i disse menuer. 1 Tryk på knappen på fjernbetjeningen eller på knappen på kontrolpanelet. 2 Vælg den ønskede menu, eller skift mellem menuerne, med de retningsbestemte op- og ned-taster. 3 Brug retningstasterne til at komme rundt i menuen. Op/nedretningerne vil rulle gennem menumulighederne, mens venstre /højre vil justere de forskellige indstillinger (f.eks. i Billede-menuen, indstillinger som f.eks. Lysstyrke, Kontrast etc.). Tryk på for at afslutte. 15

16 Justering af skærmindstillingerne OSD kan bruges til justering af indstillingerne på dit LCD-tv. 16 Tryk på knappen Menu for at åbne OSD. Du kan bruge OSD en til at justere billedkvalitet, lydindstillinger, kanalindstillinger og generelle indstillinger. For avancerede indstillinger, se venligst følgende side: Justering af billedkvaliteten Justering af lydindstillingerne Justering af kanalstyringen Justering af indstillinger 1 Tryk på knappen Menu for at vise OSD en. 2 Via retningsknapperne vælges Billede fra OSD. Derefter kan du navigere til det billedelement, du ønsker at justere. 3 Brug venstre- eller højre-knapperne til at justere glideskalaerne. 4 Menuen Billede kan bruges til at justere den aktuelle Scenarietilstand, Lysstyrke, Kontrast, Nuance, Farve, Skarphed og andre billedrelaterede kvaliteter. 1 Tryk på knappen Menu for at få OSD frem. 2 Med retningstasterne vælger du Lyd fra skærmen. Derefter kan du navigere til den funktion, du ønsker at justere. 3 Brug venstre- eller højre-knapperne til at justere glideskalaerne. Tryk på for at gemme. 4 Menuen Lyd kan også bruges til at justere den aktuelle Scenarietilstand, Diskant, Bas, Balance, Konstant lyd, Lydeffekt og andre vigtige lydrelaterede indstillinger. 1 Tryk på knappen Menu for at få OSD frem. 2 Via retningsknapperne vælges Kanalstyring fra OSD. 3 Brug retningsknapperne til at navigere rundt i menuerne. 4 Menuen Kanalstyring kan bruges til at justere Land, Tidszone, Automatisk scanning, Manuel scanning, Rediger kanal og andre vigtige kanalrelaterede indstillinger. 1 Tryk på knappen Menu for at få OSD frem. 2 Via retningsknapperne vælges Indstillinger fra OSD. Derefter kan du navigere til den funktion, du ønsker at justere. 3 Menuen Indstillinger kan bruges til at justere skærmens Wide-funktion, Menusprog, Dvale, Empowering-tastens indstillinger og andre vigtige indstillinger.

17 Justering af avancerede indstillinger 1 Tryk på knappen Menu for at få OSD frem. 2 Via retningsknapperne vælges Avanceret fra OSD. Derefter kan du navigere til den funktion, du ønsker at justere. 3 Menuen Avanceret kan bruges til at justere Forældrekontrol, Avanceret billedjustering, SCART, Foretrukken undertekst og andre vigtige indstillinger. De tilgængelige valgmuligheder på OSD en kan variere afhængigt af TV ets signalkilde og modellen. Visse digitale indstillinger er muligvis ikke tilgængelige med et analogt signal, og omvendt. 17

18 Empowering Technology Empowering-tasten åbner funktionerne i Acer Empowering Technology. Empowering Technology indeholder valget mellem Scenarietilstand og Foretrukken kanal. Konfigurer Empowering-tilstand Sådan ændrer du standardindstillingen af Empowering-tasten: Konfigurer Empowering-tilstand 1 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at få vist OSD. 2 Brug retningstasterne for at navigere til og vælge Indstillinger. 3 Fremhæv Empoweringtastindstillingerne. Vælg så den indstilling, du vil bruge. 4 Tryk på for at afslutte. 18

19 Standardindstilling i forskellige Empowering-tilstande Scenarietilstand i TV Scenarietilstand har fem forudindstillede visningstilstanden, der er designet til at give dig den bedste billedkvalitet, når du ser en bestemt type program. Der er fem forudindstillede lyd- og videoindstillinger til optimal oplevelse af følgende scenarier: Standard TV, Film, Sport, Koncert, Spil, NICE og Bruger. Du kan skifte mellem de forskellige tilstande med Empowering-tasten. Tilstand Standard Film Sport Koncert Spil NICE Bruger Oplysninger Standardtilstand sætter dig i stand til at se dine foretrukne kanaler med skarpe, lysende billeder via tilpasning af lysstyrke og kontrast, og du kan også lytte til helt ren lyd. For at du kan nyde film hjemme, så viser Film-tilstanden svagt oplyste scener med tydelige detaljer. Der kompenseres for farve, og billederne vises jævnt. Dette gennemføres ved optimal gammakorrektion plus justering af mætning, lysstyrke og kontrast. Film-tilstand får mest muligt ud af HD-filmlydspor. Sport-tilstand passer til udendørs sportsprogrammer med præcis baggrundsdybde og klare overgange mellem lyse udendørs baner og mørkere haller. Sport-tilstanden forbedrer også lyset i farverne og præsenterer hurtigt skiftende billeder uden restbilleder. Alt dette opnås via specifik gammakorrektion og justering af mætning. Du hører alt helt præcist. Koncert-tilstand placerer dig i en virtuel koncertsal, operahus eller andet nedtonet miljø ved hjælp af justerbar lysstyrke og kontrast. Koncerttilstand understreger symfoniske harmonier og tenorens stemmeområde. Spil-tilstand detaljerer nøjagtigt den enestående grafik i moderne videospil og giver levende underholdning, mens dine øjne beskyttes ved justering af lysstyrke og kontrast. Og endnu mere... Spil-tilstand giver en bedre lydoplevelse. NICE-tilstanden justerer dynamisk billedparametre i overensstemmelse med den angivne synsafstand (se side 21) og oplysninger, der overføres med videosignaler. Når det sker vil en popop-dialogboks angive, at skærmen bliver optimeret. Bruger-tilstand sætter dig i stand til at gemme dine foretrukne video- og lydindstillinger. 19

20 Tilstanden Foretrukne kanaler i TV-tilstanden (standardindstilling) Foretrukne kanaler sætter dig i stand til at gemme dine foretrukne TV-kanaler og skifte mellem dem ved et enkelt tryk på en knap. Du kan konfigurere Foretrukne kanaler som standardkanalen ved at følge trinnene på denne side. Lagring af foretrukne kanaler 1 CH LIST Tryk på tasten CH LIST på fjernbetjeningen. Derefter vises kanallistemenuen. 2 Den aktuelle kanal fremhæves, og du kan gemme din foretrukne kanal ved at trykke på Empowering-tasten. 3 CH LIST Tryk på tasten CH LIST på fjernbetjeningen for at afslutte. Visning af dine foretrukne kanaler Hvis du trykker på Empowering-tasten på fjernbetjeningen, vil TV et skifte mellem de lagrede TV-kanaler, i samme rækkefølge som din liste over foretrukne. 20

21 Avancerede funktioner Avanceret billedjustering Avanceret billedjustering 1 Tryk på tasten på fjernbetjeningen for at kalde OSD en (On Screen Display). 2 Brug retningstasterne til at navigere, og vælg Avanceret fra OSD en. Rul til undermenuen Avanceret billedjustering for at justere billedindstillinger. 3 Brug retningstasterne til at navigere gennem Støjreduktion, Kontrol af baggrundslys, ACM eller Visningsafstand. 21

22 * Støjreduktion: Denne funktion filtrerer støj fra et signal. Du kan indstille til Fra, Lav, Mellem, Høj eller Auto afhængigt af din præference. 4 * Kontrol af baggrundslys: Denne indstilling justerer skærmens baggrundslys/lysstyrke. Brug retningstasterne Venstre eller Højre for at justere denne funktion. * ACM: Denne funktion (Adaptive Contrast Management) justerer kontrasten automatisk afhængigt af lysstyrken i videoindholdet. Du kan enten tænde eller slukke for denne funktion. * Visningsafstand: Brug venstre eller højre retningstaster til at angive afstanden mellem dig og skærmen. Dette vil påvirke, hvordan NICE-tilstanden (se side 19) justerer billedindstillinger. 5 Tryk på for at afslutte. 22

23 Konstant lyd Konstant lyd 1 Tryk på tasten fra fjernbetjeningen for at kalde OSD en (On Screen Display). 2 Brug retningstasterne til at navigere til og vælge Lyd fra OSD en. Naviger til Konstant lyd for at justere indstillingerne. 3 Denne funktion forhindrer pludselige ændringer i lydstyrken. Hvis denne funktion vælges som Til, vil lydstyrkeniveauer være konsekvente, når du skifter mellem input-kilder og ændrer kanal. 4 Tryk på for at afslutte. 23

24 Rediger kanal Rediger kanal 1 Tryk på tasten på fjernbetjeningen for at kalde OSD en (On Screen Display). 2 Brug retningstasterne ti at navigere til og vælge Kanalstyring. Fra denne undermenu vælger du Rediger kanal for at justere kanalindstillingerne. 3 Brug retningstasterne til at navigere gennem valgmulighederne Rediger, Springe over, Sorter igen eller Dekoder. 24

25 * Rediger: Du kan indstille Kanalindekset og Kanalnavnet her. Brug retningstasterne til at redigere kolonnen Kanalindeks eller Kanalnavn. Du kan bruges de numeriske taster til at indtaste et alfanumerisk tegn (ved at skifte mellem nummertasterne)* og trykke på for at bekræfte eller på for at annullere. 4 * Springe over: Brug retningstasterne til at vælge de kanaler, du vil springe over, og tryk på for at bekræfte. Disse kanaler bliver automatisk sprunget over, når CH-tasten bruges til at vælge kanaler senere. Du kan dog stadig manuelt vælge disse kanaler. * Sorter igen: Brug retningstasterne til at vælge de kanaler, du vil sortere og ændre. Disse to kanaler vil ændre rækkefølgen i kanallisten. * Dekoder: Brug retningstasterne til at tænde/slukke for afkodning af krypterede kanaler (fungerer kun, hvis en dekoder er tilsluttet til SCART-porten). 5 Tryk på for at afslutte. Du kan skifte mellem nummertasterne for at indtaste alfanumeriske tegn som følger: Nummer 1: 1, - Nummer 6: 6, m, n, o, M, N, O Nummer 2: 2, a, b, c, A, B, C Nummer 7: 7, p, q, r, s, P, Q, R, S Nummer 3: 3, d, e, f, D, E, F Nummer 8: 8, t, u, v, T, U, V Nummer 4: 4, g, h, i, G, H, I Nummer 9: 9, w, x, y, z, W, X, Y, Z Nummer 5: 5, j, k, l, J, K, L Nummer 0: 0, (mellemrum) 25

26 Sorter kanaler Den første gang du fuldførte opsætningsguiden, blev alle tilgængelige kanaler oplistet. Hvis du har brug for at gensortere for nye kanaler, så følg trinnene nedenfor: Gensortering for kanaler 1 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at få vist OSD. 2 Brug retningsknapperne til at navigere, og vælg Kanalstyring. Vælg så Rediger kanal. 3 Fremhæv Sorter igen. Vælg derefter den kanal, du ønsker at sortere, og bekræft ved at trykke på. Gå til det højre kanalnummer, og tryk på for at bekræfte igen. 4 Tryk på for at afslutte. 26

27 Automatisk scanning efter kanaler Den første gang du fuldførte opsætningsguiden, blev alle tilgængelige kanaler oplistet. Hvis du har brug for at gen-scanne efter nye kanaler, så følg trinnene nedenfor: Scanning efter kanaler 1 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at få vist OSD. 2 Brug retningsknapperne til at navigere, og vælg Kanalstyring. 3 Markér Automatisk scanning. Vælg Start, og tryk på for at begynde. 4 27

28 5 Tryk på for at afslutte. Sortering af kanalscanning 1. Hvis dit land understøtter LCN (logical channel numbers (logiske kanalnumre))* via udsendelse med digitale kanaler, får disse kanaler altid højeste prioritet. 2. Hvis dit land ikke understøtter DTV LCN, vil scannede kanalnumre starte fra ch801 i sorteringsfrekvens. 3. ATV-kanaler starter fra ch901 og følger de aktuelle ATV-kanalsorteringsregler. Hvis det højeste DTV-nummer er større end 901, bliver ATV-kanaler sorteret med start i chx01 (X=10, 11 ) afhængigt af LCN-kanalens ciffertælling. 4. Hvis der er en LCN-konflikt enten mellem ATV LCN og DTV LCN, vil den konfliktende kanal bliver gemt i kanallokationen efter ch TV et vil automatisk registrere nye kanaler, og hvis en ny kanal registreres, vil den placere LCN-kanalen i dens LCN-position. Hvis der ikke er nogen LCN, eller kanalpositionen allerede er optaget, vil kanalen blive placeret i enden af ikke-lcnkanallisten. 6. Hvis der ikke er nogen digital service efter automatisk scanning, kan den analoge kanal blive placeret fra ch001. I forhold til regel 3 vil X i dette tilfælde være 0. I nogle europæiske lande, vil fjernsynssignalet indeholde LCN en (logical channel number) i DTV-signalet til allokering af kanalnummer. 28

29 Intelligent Zapping Intelligent Zapping skifter handlingen for knappen Genopkald, når du surfer kanale. Når du klikker gennem kanaler og derefter trykker på tasten Genopkald, returnerer den kanal, der sidst blev vist længere end den angivne tid, og ignorer andre kanaler. Intelligent Zapping 1 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at få vist OSD. 2 Brug retningsknapperne til at navigere, og vælg Kanalstyring. 3 Vælg Intelligent zapping, og brug retningstasterne til at angive tiden. 4 Tryk på for at afslutte. 29

30 Blå Tavs Blå Tavs 1 Tryk på tasten fra fjernbetjeningen for at kalde OSD en (On Screen Display). 2 Brug retningstasterne til at navigere til og vælge Avanceret fra OSD en. Naviger til Blå Tavs for at justere denne indstilling. 3 Hvis Blå Tavs vælges som Til, vises der en blå skærm, hvis TV et ikke kan registrere et signal. Hvis Blå Tavs Fra er valgt, vises der en sort skærm, når der ikke registreres et signal. 4 Tryk på for at afslutte. 30

31 Forældrekontrol Låsning af TV-indhold Forældrekontrol er en nyttig funktion, der kan blokere alle tv-kilderne. Med Forældrekontrol kan du indtaste en adgangskode, og effektivt stoppe alle, der ikke har adgangskoden, fra at se tv-kanalen. Sådan aktiverer du denne funktion: Konfigurer en adgangskode 1 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at få vist OSD. 2 Brug retningstasterne til at navigere til og vælge Avanceret fra OSD en. Naviger til menuen Forældrekontrol. Indtast så Adgangskode. (se bemærkning) 3 Indtast en firecifret adgangskode. 4 Tryk på for at afslutte. 31

32 Låsning af dit TV 1 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at få vist OSD. 2 Brug retningstasterne til at navigere til og vælge Avanceret fra OSD en. Naviger til menuen Forældrekontrol. 3 Indtast din adgangskode. Vælg så Kanalblokering, Aldersklassif., Bloker indgang eller Skift adgangskode for yderligere indstillinger. (se bemærkning) 4 Tryk på for at afslutte. 32 Standardadgangskoden til dette TV er Indtast først 0000, når du vil ændre adgangskoden. Hvis du glemmer din adgangskode, skal du indtaste 6163 for at nulstille.

33 TV-klassificeringer (for digital TV-tilstand) De fleste digitale TV er sætter dig i stand til at blokere indhold i overensstemmelse med klassificeringssystemer. Det eksisterende klassificeringssystem afhænger af regionen. DVB-klassificeringer DVB-systemet klassificerer indhold efter alder. Kategorierne forøges i trin med et år fra 4 til 18 år. Kategorierne er som følger: Klassificering Beskrivelse 4 år 4 år og under 5 år 5 år og under 17 år 17 år og under 18 år 18 år og under Som med andre klassificeringssystemer blokeres de mest begrænsede kategorier automatisk når du låser en kategori. Indstilling af eller ændring af klassificeringerne Sådan indstilles eller ændres indstillingerne for TV-klassificeringer: 1 Naviger til den kanal, du vil styre, og sørg for, at kanalen ikke er låst. 2 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at få vist OSD. 3 Brug retningstasterne til at navigere til og vælge Avanceret fra OSD en. Naviger til menuen Forældrekontrol. 33

34 4 Indtast din adgangskode. Vælg så Aldersklassificering, og brug retningstasterne til at indstille aldersklassificeringen. Tryk på for at bekræfte indstillingerne. (se note på side 31) 5 Tryk på for at afslutte. 34

35 Kanalliste MUTE CH LIST DISPLAY Kanalliste sætter dig i stand til hurtigt at finde den TV-kanal, du leder efter. CH LIST RECALL ENTER Sådan åbner du kanallistefunktionen: INDEX SUBTITLE SUBPAGE REVEAL 1 CH LIST Tryk på tasten CH LIST på fjernbetjeningen. SIZE TTX/MIX Derefter vises kanallistemenuen. HOLD 2 Den aktuelle kanal bliver fremhævet. 3 Brug retningstasterne til at navigere i listen og vælge den kanal, du vil se. 4 Tryk på for at bekræfte. 35

36 Elektronisk programguide Den elektroniske programguide (EPG) er en skærmservice, der findes på digitalt TV, som giver oplysninger om planlagte programmer på alle kanaler efter tidspunkt, titel, kanal og genre. EPG EPG-skærm Der er fire hovedområder på EPG-skærmen: a c b a. Indholdsområde Indholdsområdet viser dato, kanal og program. Brug retningstasterne til at navigere mellem punkterne i indholdsområdet. Fremhæv et nyt program for at vise programmet i introduktionsområderne. Tryk på tasten BACK for at afslutte. b. Indikation Dette område af EPG angiver de genvejstaster, der kan bruges på en EPG-skærm. 36

37 c. Programintroduktionsområde En kort beskrivelse af det fremhævede program finder du i nederste højre hjørne af EPGsiden. En længere beskrivelse bliver gjort kortere med... for at angive ekstra tekst. Fremhæv introduktionen for at se hele introduktionsafsnittet på en separat side. Tryk på tasten BACK for at afslutte. Navigering i EPG en (for digital TV-tilstand) EPG Rød Grøn Gul Blå RECALL ENTER 1 2 EPG Tryk på tasten EPG på fjernbetjeningen. SIZE TTX/MIX HOLD Brug retningstasterne til at navigere rundt i EPG-menuen, og tryk på for at vælge den fremhævede mulighed. Farvetaster INDEX SUBTITLE SUBPAGE REVEAL genveje Rød Grøn Gul Blå EPG-funktioner Tryk på den røde taste for at vise den forrige dags liste over kanaler. Tryk på den grønne taste for at vise den næste dags liste over kanaler. Tryk på den gule taste for at vise det valgte emnes detaljer. Tryk på den blå taste for at gå til siden Filtertype. Funktionen Filtertype kan hjælpe dig med at vælge en bestemt programkategori, som du ønsker at se. 37

38 Lydeffekter Dit Acer LCD TV er udstyret med lydspecifikationer af høj kvalitet, der sikrer, at du opnår den bedste lydoplevelse, der er mulig. Widescreen-skærmfunktion Dit Acer LCD TV har en særlig bredskærmstilstand, der sætter dig i stand til at skifte mellem formaterne Auto, 4:3, 16:9, Panorama og Letterbox 1, 2 og 3. Tryk på tasten WIDE på fjernbetjeningen for at skifte skærmen mellem de fire brede tilstande. Wide-funktion Acer LCD TV et har forskellig bredskærmsformater, herunder Auto, 4:3, 16:9, Panorama og Letterbox 1, 2 og 3. WIDE 38

39 Auto I denne tilstand vil TV et automatisk registrere billedkilde og indpasse den passende størrelse. 4 : 3 Ved 4:3 standardbilleder. Der vises en bjælke på hver side. 16 : 9 I denne tilstand vil skærmen vise 16:9-standardbilleder. Panorama I denne funktion bliver billedet trukket gradvist mod hver side at skærmen. Letterbox 1, 2, og 3 I denne funktion, bliver billedet forstørret lineært, så det passer til skærmen. Dele af toppen og bunden af billedet kan blive afskåret. 39

40 Fejlfinding Før du kontakter Acer servicecenter bedes du venligst kontrollere følgende: 40 Her er en liste over mulige situationer, der kan opstå under brug af dit LCD-tv. Der er givet lette svar og løsninger for hver enkelt. Der er intet billede eller lyd. Kontroller, at strømkablet er tilsluttet korrekt i stikkontakten. Kontroller, at inputfunktionen er korrekt indstillet ved det af dig valgte input. Kontroller, at antennen bag på tv et er korrekt tilsluttet. Kontroller, at hovedstrømstikket er tændt. Kontroller, at lyden ikke er sat til minimum eller at lyden er slået fra. Kontroller, at der ikke er tilsluttet hovedtelefoner. Modtagelse af andet end transmissionsstationerne kan overvejes. Billedet er ikke klart. Sørg for, at antennekablet er korrekt tilsluttet. Overvej, om dit tv-signal modtages korrekt. Dårlig billedkvalitet kan opstå på grund af VHS-kamera, videokamera eller andet periferiudstyr, der er tilkoblet på samme tidspunkt. Sluk for et andet stykke periferiudstyr. Et spøgelses- eller dobbelt-billede kan være forårsaget af spærring for antennen på grund af høje bygninger eller bakker. Brug af en høj retningsantenne kan forbedre billedkvaliteten. De horisontale prikkede linjer, der vises på billederne, kan være forårsaget af elektriske forstyrrelser, f.eks. en hårtørrer, nærvedliggende neonlys osv. Sluk for dem, eller fjern dem. Billedet er for mørkt, for lyst eller for tonet. Kontroller farvejusteringen. Kontroller lysstyrke-indstillingen. Kontroller skarphedsfunktionen. Den fluorescerende lampe kan være udslukket. Fjernbetjeningen fungerer ikke. Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. Kontroller, at fjernbetjeningens sensorvindue ikke er udsat for skarpt fluorescerende lys. Forsøg at rengøre fjernbetjeningens sensorlinse på tv et med en blød klud. Brug knapperne (genvejstasterne) på tv et før fjernbetjeningen virker. Hvis ovenstående forslag ikke løser dit tekniske problem, så se på garantibeviset for serviceinformation.

41 Referencediagram for pc inputsignal AT2355/AT2356: Opløsning Horisontal frekvens (khz) Vertikal frekvens (Hz) x ,5 60,0 VGA Standard x ,9 72,8 VGA x ,5 75,0 VGA x ,0 66,7 MAC x ,5 70,1 VESA x ,2 56,3 SVGA x ,9 60,3 SVGA x ,9 75,0 SVGA x ,7 74,6 MAC x ,4 60,0 XGA x ,5 70,1 XGA x ,0 75,0 XGA x ,5 75,0 VESA x ,0 60,0 SXGA x ,0 75,0 SXGA x ,0 59,9 VESA x ,8 59,9 VESA x ,3 60,0 WSXGA x ,5 60,0 VESA 41

42 AT2055/AT2056: Opløsning Horisontal frekvens (khz) Vertikal frekvens (Hz) Standard x ,5 60,0 VGA x ,9 72,8 VGA x ,5 75,0 VGA x ,0 66,7 MAC x ,5 70,1 VESA x ,2 56,3 SVGA x ,9 60,3 SVGA x ,9 75,0 SVGA x ,7 74,6 MAC x ,4 60,0 XGA x ,5 70,1 XGA x ,0 75,0 XGA x ,5 75,0 VESA x ,0 59,9 VESA x ,8 59,9 VESA x ,0 59,9 VESA 1). Pc ens input understøtter ikke synkronisering på Grøn eller Composite synk. 2). Pc ens input understøtter ikke interlaced signaler. 42

43 Produktspecifikationer Model AT2355 AT2356 AT2055 AT2056 Panelspecifikation Opløsning (pixel) 1920 x x 900 Lysstyrke (tpe.) Kontrastforhold (tpe.) Dynamisk kontrastforhold (maks.) Synsvinkel (tpe.) Respons (tpe.) Strømforsyning Input Maks. strømforbrug Energispare Mekanisk 300 nit 1000 : : 1 H: 170 o ; V:160 o 5 ms (Gray til Gray) 100 til 240 V AC (50/60 Hz) 50 W 50 W 50 W 50 W < 1 W Dimensioner 570 x 420 x x 380 x 190 (B x H x D mm) Vægt (kg) 5,1 4,95 Vægt (lbs.) 11,25 10,91 Bruttovægt (Kg) 7,9 6,5 Bruttovægt (lbs.) 16,54 14,33 Analogt tv-system Farvesystem Lydsystem Stereosystem Undertekst Digitalt TV-system Digitalt TV standard Lydsystem Stereosystem Frekvens DVB-T SD PCM / MPEG (Layer I & II) Stereo 32 / 44,1 / 48KHz PAL, SECAM B/G/D/K/I/L/L NICAM/A2 Tekst-TV 1,5 (1000 sider) DVB-T HD DVB-T SD (H.264) ISO layer1 & layer2 32KHz, 44,1KHz, 48KHz PCM / MPEG (Layer I & II) Stereo 32 / 44,1 / 48KHz, Dolby AC-3 7/8 MHz PCM / MPEG (Layer I & II) Stereo 32 / 44,1 / 48KHz DVB-T HD (H.264) PCM / MPEG (Layer I & II) Stereo 32 / 44,1 / 48KHz, Dolby AC-3 43

44 Klemme Analog/ Hybrid Digital Tuner ind SCART 1 CVBS(Ind/ud), RGB(Ind), Lyd R/L Component ind YPbPr, Lyd (R/L) AV-ind CVBS, S Video, Lyd (R/L) HDMI 1 Ja (HDMI 1.3) HDMI 2 Ja (HDMI 1.3) PC D-sub ind Ja PC lyd ind Ja SPDIF-udgangsstik Ja (koaksial) Hovedtelefon ud Ja Serviceport Ja Opløsning HDMI 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i Lydsystem Højttalere 5W + 5 W 44

Acer LCD TV AT3201W. Brugervejledning. 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52

Acer LCD TV AT3201W. Brugervejledning. 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52 Acer LCD TV AT3201W Brugervejledning 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AT3201W Brugervejledning Original udgave:

Læs mere

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning Original udgave: Maj

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt.

ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. DFT-2616MK2 Vigtige Forholdsregler OBS VEDR. ANVENDELSE UDEN DØRE ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand og elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. OBS VEDR. FUGT "Udsæt ikke

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen

COOD-E Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen COOD-E Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-Fi 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 2 Tilslutning - COOD-E Tilslut din COOD-E Sæt modtageren i nærheden af dit tv og forbind

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD

Digital Set Top Box. Betjeningsvejledning DMB-100HD Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DMB-100HD DVB-T AFSPILLER Sikkerhedsanvisninger Læs altid alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt Gem denne brugsanvisning for fremtidig reference Undgå at apparatet

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-32V4500 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 32" (81 cm) BRAVIA HD Ready V4500 LCD-TV i "draw the LINE"- designkonceptet og elegant Piano Black. Det har en MPEG-4

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere