Acer LCD TV. Indhold. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding. Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Acer LCD TV. Indhold. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding. Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4"

Transkript

1 Acer LCD TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Brugervejleding Indhold Vigtige sikkerhedsinstrukser 3 Bortskaffelsesinstrukser 4 Overblik over dit LCD-TV 5 Visning af frontpanel 5 Visning af bagpanel 6 Fjernbetjening 7 Generelle knapper 7 Tekst-tv 8 Grundlæggende forbindelser 9 Tilslutning af strømkablet 9 Opsætning af fjernbetjeningen 9 Nyd analogt tv 10 Tilslutning af antenne/kabel 10 Sådan kommer du i gang med at se tv 10 Tilslutning af eksterne lyd-/video -enheder 12 Tilslutning af DVD, VCR, STB eller lyd-/video -udstyr 12 Tilslutning af kamera, camcorder eller videospil 13 Tilslutning af pc eller en notebook-computer 14 Valg af inputkilde 14 OSD-navigation 15 Navigation i OSD med fjernbetjeningen 15 Justering af skærmindstillingerne 16 Empowering Technology 18 Konfigurer Empowering-tilstand 18 Standardindstilling i forskellige Empowering-tilstande 19 Avancerede funktioner 21 Avanceret billedjustering 21 Konstant lyd 23 Rediger kanal 24 Sorter kanaler 26 Sortering af kanalscanning 28 Intelligent Zapping 29 Blå Tavs 30 Forældrekontrol 31 TV-klassificeringer (for digital TV-tilstand) 33 Kanalliste 35 Elektronisk programguide 36 Lydeffekter 38 Widescreen-skærmfunktion 38 Fejlfinding 40 Referencediagram for pc inputsignal 41 Produktspecifikationer 43

2 Copyright 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Acer LCD TV Brugervejledning Oprindeligt udsendt: 04/2009 Modelnummer: Serienummer: Købsdato: Købssted: HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. DVB er et registreret varemærke tilhørende the DVB Project. 2

3 Vigtige sikkerhedsinstrukser Læs disse instrukser omhyggeligt. Opbevar dem på et sikkert sted for fremtidig reference. 1. Brug kun ekstraudstyr, der er specificeret af producenten. 2. Brug kun med vogn, stativ, trefod, bøjle eller bord som specificeret af producenten, eller som sælges med apparatet. Når der bruges en vogn, skal du være forsigtig, når du flytter vogn-/apparatkombinationen for at undgå skader ved fald. 3. Træk stikket ud af apparatet i tordenvejr, eller når det ikke skal bruges i lang tid. 4. Installer ikke udstyret i en lille rum, f.eks. i et bogreol eller lignende. 5. Der må ikke placeres åben ild, f.eks. stearinlys, i nærheden af apparatet. 6. Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i lang tid, skal batterierne fjernes. Brug fjernbetjeningen forsigtigt. Tab ikke fjernbetjeningen på gulvet. Opbevar den væk fra fugt, direkte sollys og høje temperaturer. 7. Brugte og kasserede batterier skal bortskaffes korrekt eller genbruges i overensstemmelse med alle gældende regler. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den lokale myndighed for storskrald. 8 Følg alle advarsler og instrukser, der er markeret på produktet. 9 Tag dette produkt ud af stikkontakten på væggen før rengøring. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse. Brug en fugtig klud til rengøring. 10 Brug ikke dette produkt i nærheden af vand. 11 Placer ikke dette produkt på en ustabil vogn, fod eller bord. Produktet kan falde ned og medføre alvorlig skade. 12 Huller og åbninger beregnet til ventilation; for at sikre en sikker brug af produktet og for at sikre det mod overophedning, må disse åbninger ikke blokeres eller overdækkes. Åbningerne må aldrig blokeres ved placering produktet på en seng, et tæppe eller en lignende overflade. Dette produkt må aldrig placeres tæt ved eller over en radiator, et varmeapparat eller i en indbygget installation, medmindre der er sørget for passende ventilation. 13 Dette produkt skal bruges med den strømtype, der er vist på markeringsetiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strøm, der er tilgængelig, skal du kontakte dit lokale strømforsyningsselskab. 14 Sørg for, at der aldrig står noget på strømkablet. Placer ikke dette produkt et sted, hvor der kan trædes på kablet. 15 Hvis der bruges en forlængerledning til dette produkt, skal du sørge for, at den totale amperestørrelse på det udstyr, der er sat i forlængerledningen, ikke overskrider forlængerledningens amperestørrelse. Kontroller også, at den totale belastning på alle produkter, der er sat ind i stikkontakten, ikke overskrider sikringens størrelse. 16 Stik aldrig nogen som helst genstande ind i dette produkt via kabinettets huller, eftersom de kan komme til at berøre farlige spændingspunkter eller kortslutte nogle dele, hvilket kan medføre ild eller elektrisk stød. Spild ikke nogen form for væske på produktet. 17 Forsøg ikke selv at reparere produktet, eftersom åbning eller fjernelse af kabinettet kan udsætte dig for farlige spændingspunkter eller andre risici. Sørg for, at al service udføres af kvalificeret servicepersonale. 3

4 18 Tag dette produkt ud af stikkontakten og henvis servicering til kvalificeret servicepersonale i henhold til følgende betingelser: a. Når strømkablet eller stikket er beskadiget eller flosset. b. Hvis der er spildt væske ind i produktet. c. Hvis produktet har været udsat for regn eller vand. d. Hvis produktet ikke fungerer normalt, når betjeningsinstrukserne er fulgt. Juster kun de kontrolenheder, der er omhandlet af brugervejledningen. Forkert justering af andre kontrolenheder kan medføre skade, og omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker kan blive nødvendig for at føre produktet tilbage i funktionsdygtig tilstand. e. Hvis produktet er blevet tabt, eller hvis kabinettet er blevet beskadiget. f. Hvis produktet viser en mærkbar ændring i ydeevnen, vil det være et tegn på, at der er behov for reparation. 19 Brug kun den korrekte type strømkabel (medfølger i tilbehørsboksen) til denne enhed. Tag altid strømkablet ud af stikkontakten, før der udføres reparation eller ved adskillelse af dette udstyr. 20 Stikkontakter og forlængerledninger med flere udtag eller fordelerstik må ikke overbelastes. Den maksimale belastning af systemet må ikke overstige 80 % af det tilladte. Hvis der anvendes samlestik, må belastningen ikke overstige 80 % af fordelerens kapacitet. 21 Visse produkter er forsynet med et stik med jord, hvor det tredje ben anvendes til jordforbindelsen. Derfor passer stikket kun i stikkontakter med jordforbindelse; dette er af hensyn til sikkerheden. Sørg for at stikkontakten er udstyret med en jordforbindelse. Prøv ikke at snyde sikkerhedsformålet med jordingsstikket ved at indsætte det i en ikke-jordet kontakt. Hvis stikket ikke passer i stikkontakten, skal du henvende dig til en autoriseret elinstallatør. 22 Brug ikke dette LCD TV på arbejdspladsen. Og vedligehold stor afstand til det, når du kigger. At sidde for tæt på et storskærms-tv kan være dårligt for øjnene. 23 Dette TV er kun designet til hjemmeunderholdningformål. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem dig og TV'et, når du ser indhold, så du ikke ødelægger dine øjne. Stik med jord er en vigtig sikkerhedsforanstaltning. Der er fare for elektriske stød ved anvendelsen af et system, der ikke er forsynet med jordforbindelse. Stik med jord beskytter desuden også mod uforudset elektrisk støj, der kan forstyrre ydelsen på dette produkt, og som forårsages af andre elektriske apparater i umiddelbar nærhed. Bortskaffelsesinstrukser Kast ikke denne elektroniske enhed i affaldsspanden, når den skal kasserers. For at minimere forureningen og for at sikre det bedste beskyttelse af det globale miljø, så indlever til genbrug. Vi anbefaler, at du besøger vort netsted Соответствует сертификатам, обязательным в РФ (Overholder russisk regulativ certificering) 4

5 Overblik over dit LCD-TV Visning af frontpanel 1 Fælles interface 2 AV i-s-video, CVBS, Audio L/R 3 Serviceport 4 Øretelefon* 5 HDMI Lydstyrke op Lydstyrke ned Når OSD er aktiv: Fungerer også som Højre pil. Når OSD er aktiv: Fungerer også som Venstre pil. 7 Skift kanal op Skift kanal ned Når OSD er aktiv: Fungerer også som Op pil. Når OSD er aktiv: Fungerer også som Ned pil. 8 Menu-knap Aktiver/Deaktiver OSD menu. 9 Input-knap Tryk for at ændre input-kilde. Når OSD er aktiv: Tryk på denne knap for at bekræfte valg. 10 Tænd/Sluk Tænder og slukker for strømmen. * Sørg for, at du justerer lyden til et komfortabelt niveau, når du bruger øretelefoner eller hovedtelefoner. Hvis lydstyrken er for høj, risikerer du permanente skader på hørelsen. 5

6 Visning af bagpanel 1 Vekselstrøm-ind 2 VGA-ind + PC Audio-ind 3 Serviceport 4 HDMI 5 SPDIF-udgangsstik 6 AV ind-component + Audio L/R 7 SCART 8 Tuner* * Tuneren understøtter analoge, digitale og blandede signaler.

7 Fjernbetjening Generelle knapper POWER MPX MUTE SIZE CH LIST TTX/MIX WIDE BACK RECALL ENTER EPG DISPLAY HOLD STRØM INDEX SUBTITLE SUBPAGE REVEAL Tryk for at tænde og slukke for tv et SLEEP Tryk for at sætte en tidsperiode, hvorefter tv et automatisk skifter over til standby (15, 30, 45, 60, 90 eller 120 minutter). 3 Input-knapper (TV/AV/SCART/PC) Tryk for at vælge den korrekte inputfunktion. 4 WIDE Tryk for at skifte mellem formaterne Auto, 4:3, 16:9, Panorama and Letterbox 1, 2, 3. 5 e (Empowering Technology) Tryk for at aktivere Acer Empowering Technology. Se side Tryk for at åbne eller lukke menuen. 7 Tilbage Tryk på Tilbage for forrige menu. 8 Retningsknapper/ 9 MPX Tryk for at vælge det lydtype, der vises i øverste højre hjørne. 10 EPG Tryk for at starte tilstanden Electronic Programme Guide (EPG, elektronisk programmeringsguide) (kun tilstanden Digital TV). Se side MUTE Tryk for at slå lyd til/fra. 12 DISPLAY Tryk for at få vist input-/kanalinformation (afhængig af input-/ kilde-type). 13 CH LIST Tryk for at starte kanallisten. Se side VOL (+/-) Tryk på denne knap for at skrue op eller ned for lydstyrken. 15 CH (op/ned) Tryk på denne knap efter hinanden for at vælge tvkanal. 16 Lyd Tryk for at skifte lydtilstanden til virtuel lydeffekttilstand. 17 Nummerknapper. 18 RECALL Tryk for at vende tilbage til forrige kanal. Se side ENTER Tryk for at bekræfte kanalnummervalg. 7

8 Tekst-tv RECALL 1 ENTER 2 3 INDEX SUBTITLE SUBPAGE REVEAL 4 5 SIZE TTX/MIX HOLD Farveknapperne (R/G/G/B) Fungerer i forhold til knappen på tekst-tv-siden. 2 INDEKS Tryk for at gå til næste indeks-side. 3 SUBTITLE Tryk for at se undertekster på skærmen. 4 VIS Tryk for at vise skjult tekst-tvinformation. 5 UNDERSIDE Tryk for at få direkte adgang til teksttv-undersider. 6 SIZE Tryk en gang for at zoome tekst-tvsiden til 2X. Tryk igen for at vende tilbage. 7 TTX/MIX (TEKST-TV/MIX) Tryk for at skifte fra TV/AV til Teksttv-tilstand. Tryk for at overlejre tekst-tv-siden på TV-billedet. 8 8 HOLD Tryk for at sætte aktuel tekst-tvside på pause ved visning i flersidersfunktion. Når du ser TV, skal du trykke for at fastfryse billedet på skærmen.

9 Grundlæggende forbindelser Tilslutning af strømkablet 1 Tilslut vekselstrømsledningen til vekselstrømsindtaget på bagsiden af apparatet. 2 Sæt stikket i stikkontakten som vist. Et certificeret strømkabel, der opfylder dit lands lovgivningsmæssige krav, skal bruges med dette TV. Du kan også bruge et almindeligt polyvinylkabel, der opfylder IEC kravene eller et syntetisk gummikabel, der opfylder IEC kravene. Opsætning af fjernbetjeningen 1 Åbn låget på bagsiden af fjernbetjeningen. 2 Indsæt to AAA-batterier (medfølger), så de passer til den viste polaritet inden i batterirummet. 9

10 Nyd analogt tv Tilslutning af antenne/kabel Tilslut antennekablet til det korrekte antennestik på bagsiden af tv-apparatet som vist nedenfor. Tuner Sådan kommer du i gang med at se tv Strøm a. Tænd på strømkontakten nedenunder skærmen. b. Tryk på strøm -knappen, nummer -knapperne eller kanal op/ned -knappen på fjernbetjeningen. 2 Opsætningsguide Første gang du tænder for tv et, vil opsætningsguiden hjælpe dig til at fuldføre sprogvalg og kanalscanning. Tryk på -knappen for at starte opsætningsprocessen. 10

11 Du kan også justere disse indstillinger via frontkontrolpanelet. Se Visning af frontpanel på side 5 for nærmere oplysninger. Trin 1. Vælg det opsætningssprog, du foretrækker. Trin 2. Vælg venligst jeres landskab. Trin 3. Indtast den korrekte tidszone med fjernbetjeningen. Trin 4. Kontroller, at dine koaksialkabler er tilsluttet korrekt, før du fortsætter. Trin 5. Scan efter digitale og analoge kanaler. Trin 6. Opsætningen er nu fuldført. klar til at se tv. Hvis du forlader opsætningsprocessen, før den er fuldført, får du følgende valgmuligheder: 1. Genoptag opsætning 2. Genoptag opsætning ved næste opstart 3. Forlad opsætningen, og mind mig ikke om det igen Vælg en mulighed, og tryk på for at forlade opsætningen. 3 Ændring af kanaler a. Tryk på 0-9 på fjernbetjeningen for at vælge en kanal. Kanalen ændres efter 2 sekunder. Tryk på ENTER for straks at vælge kanal. b. Tryk kanal (CH) op/ned-knappen på fjernbetjeningen vil også ændre kanalen. 4 Justering af lyden Juster lydniveauet vha. VOL +/--knappen på fjernbetjeningen. Opsætningen kan variere på grund af lokale transmissions-forskelle. 11

12 Tilslutning af eksterne lyd-/video -enheder Tilslutning af DVD, VCR, STB eller lyd-/video -udstyr Tilslut din DVD-afspiller, VCR eller lyd-/videoudstyr via SCART-porten, der er placeret på bagsiden af dit LCD TV, som vist nedenfor. Kilde-ind R W Y AUDIO COMPOSITE D-Sub G B R W R AV HDMI VGA COMPONENT AV SCART HDMI D-Sub G B R W R Y W R Y R W B G Gul Rød Hvid Blå Grøn or or DVD VCR STB * Acer anbefaler følgende prioritering af tilslutningstyper: HDMI -> COMPONENT -> SCART -> S-Video -> Composite. 12

13 AV-udgang SPDIF * SCART Recorder AV Tilslutning af kamera, camcorder eller videospil Tilslut dit kamera, camcorder eller videospilkonsol til video/lyd-portene bag på TV et, som vist nedenfor. R W Y AUDIO AV G B R Y Pb Pr COMPOSITE HDMI R B G Y W R w R AUDIO R w 13

14 Tilslutning af pc eller en notebook-computer Får at vist pc-output på dit tv, skal du tilslutte din pc eller notebook-computer til tv et som vist nedenfor. D-Sub D-Sub For VGA-forbindelse anbefaler Acer, at du indstiller din PCs interne skærmopløsning til 1600 x 900 pixel (AT2055/AT2056) eller 1920 x 1080 (AT2355/ 60 Hz opdateringshastighed. Valg af inputkilde Når du har tilsluttet din antenne eller eksterne udstyr til tv et, skal du vælge den korrekte inputkilde. Tryk på den tilhørende knap på fjernbetjeningen for at vælge den korrekte inputkilde Guide til inputknapper: 1 TV-knap Skift TV (analogt TV og digitalt TV) mellem input-kilder. 2 AV-knap Skift Composite, Component, HDMI1 og HDMI2 mellem input-kilder. 3 SCART-knap Skift mellem SCART inputkilder. 4 PC-knap Skift mellem VGA inputkilder. 14

15 OSD-navigation Mange avancerede indstillinger og justeringer er tilgængelige via OSD (skærmdisplay) -menuerne, som vist i skærmprinteksemplet nedenfor. Der kræves grundlæggende funktioner for at navigere rundt i disse menuer (Billede, Lyd, Kanalstyring, Indstillinger og Avanceret) er beskrevet i dette afsnit. Navigation i OSD med fjernbetjeningen Du kan også gennemgå menuerne med knapperne på det højre panel. Se Visning af frontpanel på sidee 5 for flere oplysninger. Der er fem hoved-osd-menuer. De er: Billede, Lyd, Kanalstyring, Indstillinger og Avanceret. Brug følgende metode til at navigere rundt i disse menuer. 1 Tryk på knappen på fjernbetjeningen eller på knappen på kontrolpanelet. 2 Vælg den ønskede menu, eller skift mellem menuerne, med de retningsbestemte op- og ned-taster. 3 Brug retningstasterne til at komme rundt i menuen. Op/nedretningerne vil rulle gennem menumulighederne, mens venstre /højre vil justere de forskellige indstillinger (f.eks. i Billede-menuen, indstillinger som f.eks. Lysstyrke, Kontrast etc.). Tryk på for at afslutte. 15

16 Justering af skærmindstillingerne OSD kan bruges til justering af indstillingerne på dit LCD-tv. 16 Tryk på knappen Menu for at åbne OSD. Du kan bruge OSD en til at justere billedkvalitet, lydindstillinger, kanalindstillinger og generelle indstillinger. For avancerede indstillinger, se venligst følgende side: Justering af billedkvaliteten Justering af lydindstillingerne Justering af kanalstyringen Justering af indstillinger 1 Tryk på knappen Menu for at vise OSD en. 2 Via retningsknapperne vælges Billede fra OSD. Derefter kan du navigere til det billedelement, du ønsker at justere. 3 Brug venstre- eller højre-knapperne til at justere glideskalaerne. 4 Menuen Billede kan bruges til at justere den aktuelle Scenarietilstand, Lysstyrke, Kontrast, Nuance, Farve, Skarphed og andre billedrelaterede kvaliteter. 1 Tryk på knappen Menu for at få OSD frem. 2 Med retningstasterne vælger du Lyd fra skærmen. Derefter kan du navigere til den funktion, du ønsker at justere. 3 Brug venstre- eller højre-knapperne til at justere glideskalaerne. Tryk på for at gemme. 4 Menuen Lyd kan også bruges til at justere den aktuelle Scenarietilstand, Diskant, Bas, Balance, Konstant lyd, Lydeffekt og andre vigtige lydrelaterede indstillinger. 1 Tryk på knappen Menu for at få OSD frem. 2 Via retningsknapperne vælges Kanalstyring fra OSD. 3 Brug retningsknapperne til at navigere rundt i menuerne. 4 Menuen Kanalstyring kan bruges til at justere Land, Tidszone, Automatisk scanning, Manuel scanning, Rediger kanal og andre vigtige kanalrelaterede indstillinger. 1 Tryk på knappen Menu for at få OSD frem. 2 Via retningsknapperne vælges Indstillinger fra OSD. Derefter kan du navigere til den funktion, du ønsker at justere. 3 Menuen Indstillinger kan bruges til at justere skærmens Wide-funktion, Menusprog, Dvale, Empowering-tastens indstillinger og andre vigtige indstillinger.

17 Justering af avancerede indstillinger 1 Tryk på knappen Menu for at få OSD frem. 2 Via retningsknapperne vælges Avanceret fra OSD. Derefter kan du navigere til den funktion, du ønsker at justere. 3 Menuen Avanceret kan bruges til at justere Forældrekontrol, Avanceret billedjustering, SCART, Foretrukken undertekst og andre vigtige indstillinger. De tilgængelige valgmuligheder på OSD en kan variere afhængigt af TV ets signalkilde og modellen. Visse digitale indstillinger er muligvis ikke tilgængelige med et analogt signal, og omvendt. 17

18 Empowering Technology Empowering-tasten åbner funktionerne i Acer Empowering Technology. Empowering Technology indeholder valget mellem Scenarietilstand og Foretrukken kanal. Konfigurer Empowering-tilstand Sådan ændrer du standardindstillingen af Empowering-tasten: Konfigurer Empowering-tilstand 1 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at få vist OSD. 2 Brug retningstasterne for at navigere til og vælge Indstillinger. 3 Fremhæv Empoweringtastindstillingerne. Vælg så den indstilling, du vil bruge. 4 Tryk på for at afslutte. 18

19 Standardindstilling i forskellige Empowering-tilstande Scenarietilstand i TV Scenarietilstand har fem forudindstillede visningstilstanden, der er designet til at give dig den bedste billedkvalitet, når du ser en bestemt type program. Der er fem forudindstillede lyd- og videoindstillinger til optimal oplevelse af følgende scenarier: Standard TV, Film, Sport, Koncert, Spil, NICE og Bruger. Du kan skifte mellem de forskellige tilstande med Empowering-tasten. Tilstand Standard Film Sport Koncert Spil NICE Bruger Oplysninger Standardtilstand sætter dig i stand til at se dine foretrukne kanaler med skarpe, lysende billeder via tilpasning af lysstyrke og kontrast, og du kan også lytte til helt ren lyd. For at du kan nyde film hjemme, så viser Film-tilstanden svagt oplyste scener med tydelige detaljer. Der kompenseres for farve, og billederne vises jævnt. Dette gennemføres ved optimal gammakorrektion plus justering af mætning, lysstyrke og kontrast. Film-tilstand får mest muligt ud af HD-filmlydspor. Sport-tilstand passer til udendørs sportsprogrammer med præcis baggrundsdybde og klare overgange mellem lyse udendørs baner og mørkere haller. Sport-tilstanden forbedrer også lyset i farverne og præsenterer hurtigt skiftende billeder uden restbilleder. Alt dette opnås via specifik gammakorrektion og justering af mætning. Du hører alt helt præcist. Koncert-tilstand placerer dig i en virtuel koncertsal, operahus eller andet nedtonet miljø ved hjælp af justerbar lysstyrke og kontrast. Koncerttilstand understreger symfoniske harmonier og tenorens stemmeområde. Spil-tilstand detaljerer nøjagtigt den enestående grafik i moderne videospil og giver levende underholdning, mens dine øjne beskyttes ved justering af lysstyrke og kontrast. Og endnu mere... Spil-tilstand giver en bedre lydoplevelse. NICE-tilstanden justerer dynamisk billedparametre i overensstemmelse med den angivne synsafstand (se side 21) og oplysninger, der overføres med videosignaler. Når det sker vil en popop-dialogboks angive, at skærmen bliver optimeret. Bruger-tilstand sætter dig i stand til at gemme dine foretrukne video- og lydindstillinger. 19

20 Tilstanden Foretrukne kanaler i TV-tilstanden (standardindstilling) Foretrukne kanaler sætter dig i stand til at gemme dine foretrukne TV-kanaler og skifte mellem dem ved et enkelt tryk på en knap. Du kan konfigurere Foretrukne kanaler som standardkanalen ved at følge trinnene på denne side. Lagring af foretrukne kanaler 1 CH LIST Tryk på tasten CH LIST på fjernbetjeningen. Derefter vises kanallistemenuen. 2 Den aktuelle kanal fremhæves, og du kan gemme din foretrukne kanal ved at trykke på Empowering-tasten. 3 CH LIST Tryk på tasten CH LIST på fjernbetjeningen for at afslutte. Visning af dine foretrukne kanaler Hvis du trykker på Empowering-tasten på fjernbetjeningen, vil TV et skifte mellem de lagrede TV-kanaler, i samme rækkefølge som din liste over foretrukne. 20

21 Avancerede funktioner Avanceret billedjustering Avanceret billedjustering 1 Tryk på tasten på fjernbetjeningen for at kalde OSD en (On Screen Display). 2 Brug retningstasterne til at navigere, og vælg Avanceret fra OSD en. Rul til undermenuen Avanceret billedjustering for at justere billedindstillinger. 3 Brug retningstasterne til at navigere gennem Støjreduktion, Kontrol af baggrundslys, ACM eller Visningsafstand. 21

22 * Støjreduktion: Denne funktion filtrerer støj fra et signal. Du kan indstille til Fra, Lav, Mellem, Høj eller Auto afhængigt af din præference. 4 * Kontrol af baggrundslys: Denne indstilling justerer skærmens baggrundslys/lysstyrke. Brug retningstasterne Venstre eller Højre for at justere denne funktion. * ACM: Denne funktion (Adaptive Contrast Management) justerer kontrasten automatisk afhængigt af lysstyrken i videoindholdet. Du kan enten tænde eller slukke for denne funktion. * Visningsafstand: Brug venstre eller højre retningstaster til at angive afstanden mellem dig og skærmen. Dette vil påvirke, hvordan NICE-tilstanden (se side 19) justerer billedindstillinger. 5 Tryk på for at afslutte. 22

23 Konstant lyd Konstant lyd 1 Tryk på tasten fra fjernbetjeningen for at kalde OSD en (On Screen Display). 2 Brug retningstasterne til at navigere til og vælge Lyd fra OSD en. Naviger til Konstant lyd for at justere indstillingerne. 3 Denne funktion forhindrer pludselige ændringer i lydstyrken. Hvis denne funktion vælges som Til, vil lydstyrkeniveauer være konsekvente, når du skifter mellem input-kilder og ændrer kanal. 4 Tryk på for at afslutte. 23

24 Rediger kanal Rediger kanal 1 Tryk på tasten på fjernbetjeningen for at kalde OSD en (On Screen Display). 2 Brug retningstasterne ti at navigere til og vælge Kanalstyring. Fra denne undermenu vælger du Rediger kanal for at justere kanalindstillingerne. 3 Brug retningstasterne til at navigere gennem valgmulighederne Rediger, Springe over, Sorter igen eller Dekoder. 24

25 * Rediger: Du kan indstille Kanalindekset og Kanalnavnet her. Brug retningstasterne til at redigere kolonnen Kanalindeks eller Kanalnavn. Du kan bruges de numeriske taster til at indtaste et alfanumerisk tegn (ved at skifte mellem nummertasterne)* og trykke på for at bekræfte eller på for at annullere. 4 * Springe over: Brug retningstasterne til at vælge de kanaler, du vil springe over, og tryk på for at bekræfte. Disse kanaler bliver automatisk sprunget over, når CH-tasten bruges til at vælge kanaler senere. Du kan dog stadig manuelt vælge disse kanaler. * Sorter igen: Brug retningstasterne til at vælge de kanaler, du vil sortere og ændre. Disse to kanaler vil ændre rækkefølgen i kanallisten. * Dekoder: Brug retningstasterne til at tænde/slukke for afkodning af krypterede kanaler (fungerer kun, hvis en dekoder er tilsluttet til SCART-porten). 5 Tryk på for at afslutte. Du kan skifte mellem nummertasterne for at indtaste alfanumeriske tegn som følger: Nummer 1: 1, - Nummer 6: 6, m, n, o, M, N, O Nummer 2: 2, a, b, c, A, B, C Nummer 7: 7, p, q, r, s, P, Q, R, S Nummer 3: 3, d, e, f, D, E, F Nummer 8: 8, t, u, v, T, U, V Nummer 4: 4, g, h, i, G, H, I Nummer 9: 9, w, x, y, z, W, X, Y, Z Nummer 5: 5, j, k, l, J, K, L Nummer 0: 0, (mellemrum) 25

26 Sorter kanaler Den første gang du fuldførte opsætningsguiden, blev alle tilgængelige kanaler oplistet. Hvis du har brug for at gensortere for nye kanaler, så følg trinnene nedenfor: Gensortering for kanaler 1 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at få vist OSD. 2 Brug retningsknapperne til at navigere, og vælg Kanalstyring. Vælg så Rediger kanal. 3 Fremhæv Sorter igen. Vælg derefter den kanal, du ønsker at sortere, og bekræft ved at trykke på. Gå til det højre kanalnummer, og tryk på for at bekræfte igen. 4 Tryk på for at afslutte. 26

27 Automatisk scanning efter kanaler Den første gang du fuldførte opsætningsguiden, blev alle tilgængelige kanaler oplistet. Hvis du har brug for at gen-scanne efter nye kanaler, så følg trinnene nedenfor: Scanning efter kanaler 1 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at få vist OSD. 2 Brug retningsknapperne til at navigere, og vælg Kanalstyring. 3 Markér Automatisk scanning. Vælg Start, og tryk på for at begynde. 4 27

28 5 Tryk på for at afslutte. Sortering af kanalscanning 1. Hvis dit land understøtter LCN (logical channel numbers (logiske kanalnumre))* via udsendelse med digitale kanaler, får disse kanaler altid højeste prioritet. 2. Hvis dit land ikke understøtter DTV LCN, vil scannede kanalnumre starte fra ch801 i sorteringsfrekvens. 3. ATV-kanaler starter fra ch901 og følger de aktuelle ATV-kanalsorteringsregler. Hvis det højeste DTV-nummer er større end 901, bliver ATV-kanaler sorteret med start i chx01 (X=10, 11 ) afhængigt af LCN-kanalens ciffertælling. 4. Hvis der er en LCN-konflikt enten mellem ATV LCN og DTV LCN, vil den konfliktende kanal bliver gemt i kanallokationen efter ch TV et vil automatisk registrere nye kanaler, og hvis en ny kanal registreres, vil den placere LCN-kanalen i dens LCN-position. Hvis der ikke er nogen LCN, eller kanalpositionen allerede er optaget, vil kanalen blive placeret i enden af ikke-lcnkanallisten. 6. Hvis der ikke er nogen digital service efter automatisk scanning, kan den analoge kanal blive placeret fra ch001. I forhold til regel 3 vil X i dette tilfælde være 0. I nogle europæiske lande, vil fjernsynssignalet indeholde LCN en (logical channel number) i DTV-signalet til allokering af kanalnummer. 28

29 Intelligent Zapping Intelligent Zapping skifter handlingen for knappen Genopkald, når du surfer kanale. Når du klikker gennem kanaler og derefter trykker på tasten Genopkald, returnerer den kanal, der sidst blev vist længere end den angivne tid, og ignorer andre kanaler. Intelligent Zapping 1 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at få vist OSD. 2 Brug retningsknapperne til at navigere, og vælg Kanalstyring. 3 Vælg Intelligent zapping, og brug retningstasterne til at angive tiden. 4 Tryk på for at afslutte. 29

30 Blå Tavs Blå Tavs 1 Tryk på tasten fra fjernbetjeningen for at kalde OSD en (On Screen Display). 2 Brug retningstasterne til at navigere til og vælge Avanceret fra OSD en. Naviger til Blå Tavs for at justere denne indstilling. 3 Hvis Blå Tavs vælges som Til, vises der en blå skærm, hvis TV et ikke kan registrere et signal. Hvis Blå Tavs Fra er valgt, vises der en sort skærm, når der ikke registreres et signal. 4 Tryk på for at afslutte. 30

31 Forældrekontrol Låsning af TV-indhold Forældrekontrol er en nyttig funktion, der kan blokere alle tv-kilderne. Med Forældrekontrol kan du indtaste en adgangskode, og effektivt stoppe alle, der ikke har adgangskoden, fra at se tv-kanalen. Sådan aktiverer du denne funktion: Konfigurer en adgangskode 1 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at få vist OSD. 2 Brug retningstasterne til at navigere til og vælge Avanceret fra OSD en. Naviger til menuen Forældrekontrol. Indtast så Adgangskode. (se bemærkning) 3 Indtast en firecifret adgangskode. 4 Tryk på for at afslutte. 31

32 Låsning af dit TV 1 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at få vist OSD. 2 Brug retningstasterne til at navigere til og vælge Avanceret fra OSD en. Naviger til menuen Forældrekontrol. 3 Indtast din adgangskode. Vælg så Kanalblokering, Aldersklassif., Bloker indgang eller Skift adgangskode for yderligere indstillinger. (se bemærkning) 4 Tryk på for at afslutte. 32 Standardadgangskoden til dette TV er Indtast først 0000, når du vil ændre adgangskoden. Hvis du glemmer din adgangskode, skal du indtaste 6163 for at nulstille.

33 TV-klassificeringer (for digital TV-tilstand) De fleste digitale TV er sætter dig i stand til at blokere indhold i overensstemmelse med klassificeringssystemer. Det eksisterende klassificeringssystem afhænger af regionen. DVB-klassificeringer DVB-systemet klassificerer indhold efter alder. Kategorierne forøges i trin med et år fra 4 til 18 år. Kategorierne er som følger: Klassificering Beskrivelse 4 år 4 år og under 5 år 5 år og under 17 år 17 år og under 18 år 18 år og under Som med andre klassificeringssystemer blokeres de mest begrænsede kategorier automatisk når du låser en kategori. Indstilling af eller ændring af klassificeringerne Sådan indstilles eller ændres indstillingerne for TV-klassificeringer: 1 Naviger til den kanal, du vil styre, og sørg for, at kanalen ikke er låst. 2 Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at få vist OSD. 3 Brug retningstasterne til at navigere til og vælge Avanceret fra OSD en. Naviger til menuen Forældrekontrol. 33

34 4 Indtast din adgangskode. Vælg så Aldersklassificering, og brug retningstasterne til at indstille aldersklassificeringen. Tryk på for at bekræfte indstillingerne. (se note på side 31) 5 Tryk på for at afslutte. 34

35 Kanalliste MUTE CH LIST DISPLAY Kanalliste sætter dig i stand til hurtigt at finde den TV-kanal, du leder efter. CH LIST RECALL ENTER Sådan åbner du kanallistefunktionen: INDEX SUBTITLE SUBPAGE REVEAL 1 CH LIST Tryk på tasten CH LIST på fjernbetjeningen. SIZE TTX/MIX Derefter vises kanallistemenuen. HOLD 2 Den aktuelle kanal bliver fremhævet. 3 Brug retningstasterne til at navigere i listen og vælge den kanal, du vil se. 4 Tryk på for at bekræfte. 35

36 Elektronisk programguide Den elektroniske programguide (EPG) er en skærmservice, der findes på digitalt TV, som giver oplysninger om planlagte programmer på alle kanaler efter tidspunkt, titel, kanal og genre. EPG EPG-skærm Der er fire hovedområder på EPG-skærmen: a c b a. Indholdsområde Indholdsområdet viser dato, kanal og program. Brug retningstasterne til at navigere mellem punkterne i indholdsområdet. Fremhæv et nyt program for at vise programmet i introduktionsområderne. Tryk på tasten BACK for at afslutte. b. Indikation Dette område af EPG angiver de genvejstaster, der kan bruges på en EPG-skærm. 36

37 c. Programintroduktionsområde En kort beskrivelse af det fremhævede program finder du i nederste højre hjørne af EPGsiden. En længere beskrivelse bliver gjort kortere med... for at angive ekstra tekst. Fremhæv introduktionen for at se hele introduktionsafsnittet på en separat side. Tryk på tasten BACK for at afslutte. Navigering i EPG en (for digital TV-tilstand) EPG Rød Grøn Gul Blå RECALL ENTER 1 2 EPG Tryk på tasten EPG på fjernbetjeningen. SIZE TTX/MIX HOLD Brug retningstasterne til at navigere rundt i EPG-menuen, og tryk på for at vælge den fremhævede mulighed. Farvetaster INDEX SUBTITLE SUBPAGE REVEAL genveje Rød Grøn Gul Blå EPG-funktioner Tryk på den røde taste for at vise den forrige dags liste over kanaler. Tryk på den grønne taste for at vise den næste dags liste over kanaler. Tryk på den gule taste for at vise det valgte emnes detaljer. Tryk på den blå taste for at gå til siden Filtertype. Funktionen Filtertype kan hjælpe dig med at vælge en bestemt programkategori, som du ønsker at se. 37

38 Lydeffekter Dit Acer LCD TV er udstyret med lydspecifikationer af høj kvalitet, der sikrer, at du opnår den bedste lydoplevelse, der er mulig. Widescreen-skærmfunktion Dit Acer LCD TV har en særlig bredskærmstilstand, der sætter dig i stand til at skifte mellem formaterne Auto, 4:3, 16:9, Panorama og Letterbox 1, 2 og 3. Tryk på tasten WIDE på fjernbetjeningen for at skifte skærmen mellem de fire brede tilstande. Wide-funktion Acer LCD TV et har forskellig bredskærmsformater, herunder Auto, 4:3, 16:9, Panorama og Letterbox 1, 2 og 3. WIDE 38

39 Auto I denne tilstand vil TV et automatisk registrere billedkilde og indpasse den passende størrelse. 4 : 3 Ved 4:3 standardbilleder. Der vises en bjælke på hver side. 16 : 9 I denne tilstand vil skærmen vise 16:9-standardbilleder. Panorama I denne funktion bliver billedet trukket gradvist mod hver side at skærmen. Letterbox 1, 2, og 3 I denne funktion, bliver billedet forstørret lineært, så det passer til skærmen. Dele af toppen og bunden af billedet kan blive afskåret. 39

40 Fejlfinding Før du kontakter Acer servicecenter bedes du venligst kontrollere følgende: 40 Her er en liste over mulige situationer, der kan opstå under brug af dit LCD-tv. Der er givet lette svar og løsninger for hver enkelt. Der er intet billede eller lyd. Kontroller, at strømkablet er tilsluttet korrekt i stikkontakten. Kontroller, at inputfunktionen er korrekt indstillet ved det af dig valgte input. Kontroller, at antennen bag på tv et er korrekt tilsluttet. Kontroller, at hovedstrømstikket er tændt. Kontroller, at lyden ikke er sat til minimum eller at lyden er slået fra. Kontroller, at der ikke er tilsluttet hovedtelefoner. Modtagelse af andet end transmissionsstationerne kan overvejes. Billedet er ikke klart. Sørg for, at antennekablet er korrekt tilsluttet. Overvej, om dit tv-signal modtages korrekt. Dårlig billedkvalitet kan opstå på grund af VHS-kamera, videokamera eller andet periferiudstyr, der er tilkoblet på samme tidspunkt. Sluk for et andet stykke periferiudstyr. Et spøgelses- eller dobbelt-billede kan være forårsaget af spærring for antennen på grund af høje bygninger eller bakker. Brug af en høj retningsantenne kan forbedre billedkvaliteten. De horisontale prikkede linjer, der vises på billederne, kan være forårsaget af elektriske forstyrrelser, f.eks. en hårtørrer, nærvedliggende neonlys osv. Sluk for dem, eller fjern dem. Billedet er for mørkt, for lyst eller for tonet. Kontroller farvejusteringen. Kontroller lysstyrke-indstillingen. Kontroller skarphedsfunktionen. Den fluorescerende lampe kan være udslukket. Fjernbetjeningen fungerer ikke. Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. Kontroller, at fjernbetjeningens sensorvindue ikke er udsat for skarpt fluorescerende lys. Forsøg at rengøre fjernbetjeningens sensorlinse på tv et med en blød klud. Brug knapperne (genvejstasterne) på tv et før fjernbetjeningen virker. Hvis ovenstående forslag ikke løser dit tekniske problem, så se på garantibeviset for serviceinformation.

41 Referencediagram for pc inputsignal AT2355/AT2356: Opløsning Horisontal frekvens (khz) Vertikal frekvens (Hz) x ,5 60,0 VGA Standard x ,9 72,8 VGA x ,5 75,0 VGA x ,0 66,7 MAC x ,5 70,1 VESA x ,2 56,3 SVGA x ,9 60,3 SVGA x ,9 75,0 SVGA x ,7 74,6 MAC x ,4 60,0 XGA x ,5 70,1 XGA x ,0 75,0 XGA x ,5 75,0 VESA x ,0 60,0 SXGA x ,0 75,0 SXGA x ,0 59,9 VESA x ,8 59,9 VESA x ,3 60,0 WSXGA x ,5 60,0 VESA 41

42 AT2055/AT2056: Opløsning Horisontal frekvens (khz) Vertikal frekvens (Hz) Standard x ,5 60,0 VGA x ,9 72,8 VGA x ,5 75,0 VGA x ,0 66,7 MAC x ,5 70,1 VESA x ,2 56,3 SVGA x ,9 60,3 SVGA x ,9 75,0 SVGA x ,7 74,6 MAC x ,4 60,0 XGA x ,5 70,1 XGA x ,0 75,0 XGA x ,5 75,0 VESA x ,0 59,9 VESA x ,8 59,9 VESA x ,0 59,9 VESA 1). Pc ens input understøtter ikke synkronisering på Grøn eller Composite synk. 2). Pc ens input understøtter ikke interlaced signaler. 42

43 Produktspecifikationer Model AT2355 AT2356 AT2055 AT2056 Panelspecifikation Opløsning (pixel) 1920 x x 900 Lysstyrke (tpe.) Kontrastforhold (tpe.) Dynamisk kontrastforhold (maks.) Synsvinkel (tpe.) Respons (tpe.) Strømforsyning Input Maks. strømforbrug Energispare Mekanisk 300 nit 1000 : : 1 H: 170 o ; V:160 o 5 ms (Gray til Gray) 100 til 240 V AC (50/60 Hz) 50 W 50 W 50 W 50 W < 1 W Dimensioner 570 x 420 x x 380 x 190 (B x H x D mm) Vægt (kg) 5,1 4,95 Vægt (lbs.) 11,25 10,91 Bruttovægt (Kg) 7,9 6,5 Bruttovægt (lbs.) 16,54 14,33 Analogt tv-system Farvesystem Lydsystem Stereosystem Undertekst Digitalt TV-system Digitalt TV standard Lydsystem Stereosystem Frekvens DVB-T SD PCM / MPEG (Layer I & II) Stereo 32 / 44,1 / 48KHz PAL, SECAM B/G/D/K/I/L/L NICAM/A2 Tekst-TV 1,5 (1000 sider) DVB-T HD DVB-T SD (H.264) ISO layer1 & layer2 32KHz, 44,1KHz, 48KHz PCM / MPEG (Layer I & II) Stereo 32 / 44,1 / 48KHz, Dolby AC-3 7/8 MHz PCM / MPEG (Layer I & II) Stereo 32 / 44,1 / 48KHz DVB-T HD (H.264) PCM / MPEG (Layer I & II) Stereo 32 / 44,1 / 48KHz, Dolby AC-3 43

44 Klemme Analog/ Hybrid Digital Tuner ind SCART 1 CVBS(Ind/ud), RGB(Ind), Lyd R/L Component ind YPbPr, Lyd (R/L) AV-ind CVBS, S Video, Lyd (R/L) HDMI 1 Ja (HDMI 1.3) HDMI 2 Ja (HDMI 1.3) PC D-sub ind Ja PC lyd ind Ja SPDIF-udgangsstik Ja (koaksial) Hovedtelefon ud Ja Serviceport Ja Opløsning HDMI 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i Lydsystem Højttalere 5W + 5 W 44

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning Original udgave: Maj

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere