NYE ENERGIBESTEMMELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE ENERGIBESTEMMELSER"

Transkript

1 NYE ENERGIBESTEMMELSER Der stilles nu nye skærpede energikrav til byggeriet. Skærpelsen, som er kendt som tillæg 12 til BR 95, er gældende for byggeri som helhed, men der skelnes mellem to kategorier: Nybyggeri Til- og ombygninger GENERELLE BEMÆRKNINGER Baggrund Alle bygninger, der opføres i Danmark skal overholde lovmæssige regler for at kunne godkendes, regler der bygger på sund fornuft og god byggeskik. Gennem årene har et stadig strammere regelsæt været gældende for, hvordan huse skal isoleres for ikke at belaste miljøet. At bruge for meget energi er samfundsøkonomisk dyrt, men det er især knaphed på fossile brændstoffer, som har været årsag til stramningerne. I 70 erne påvirkede det arkitekturen, at man forlangte husene bedre isoleret ud fra synspunktet om de enkelte bygningsdeles varmetab, og indtil for nylig har lovgivningen om energiforbruget bygget på viden om byggematerialernes evne til at holde på varmen. På denne måde blev en bygnings varmetab således holdt under kontrol med afsæt i bygningsdelenes U-værdi, som er måleenheden for varmetransmissionen fra inde til ude. Nye stramninger for brug af energi Den 1. januar 2006 trådte nye, skærpede energibestemmelser i kraft. Efter en overgangsperiode på tre måneder erstatter de nye bestemmelser de tidligere regler dvs. pr. 1. april Skærpelsen er baseret på et EU-direktiv om bygningers energiforbrug, som har til hensigt at kontrollere på energiforbruget i Europa. Der er absolut tale om stramninger, idet de nye bestemmelser indebærer, at energiforbruget skal reduceres med 25 % i forhold til de hidtige krav, hvilket uden tvivl vil påvirke formgivningen af husene i fremtiden. Men skal man så til at isolere endnu mere, end man hidtil har gjort? Og skal man regne med, at 70 ernes metertykke mure med små glughuller vender tilbage? Nej, ikke nødvendigvis. Det afhænger af de projekterendes evne til at tage udfordringerne op, for skærpelserne er formuleret sådan, at man kan angribe problemstillingerne med stor fleksibilitet alt efter den arkitektoniske ambition. Kreativitet til de projekterende De nye vilkår kalder på nye holdninger hos de projekterende, og ingen nytænkende arkitekt, ingeniør eller håndværker bør se disse tiltag som et benspænd i arbejdet mod bedre bygninger. Tværtimod kan nye vilkår på byggescenen virke stimulerende på den kreative proces. En projekterende, der ikke ønsker at forholde sig innovativt til sit arbejde, kan vælge at gøre murene tykkere ved at proppe dem til med isoleringsmateriale. En hurtig omregning til mineraluldstykkelser kunne være: 340 mm i taget, 190 mm i ydervægge og 200 mm mod terræn. Det kan dog ikke siges tydeligt nok: der stilles ikke skærpede isoleringskrav i forbindelse med de nye energibestemmelser. Side 1

2 ENERGIBESTERMMELSER FOR NYT BYGGERI Kendsgerningerne Alt nybyggeri skal overholde en energiramme, som fastlægges efter anvendelsen. Der opereres med fire anvendelseskategorier med forskellige krav: Boliger Andre bygninger end boliger Lavenergibygninger i klasse 2 Lavenergibygninger i klasse 1 Der skal altid vedlægges en energiberegning sammen med ansøgningen om byggetilladelse. Alt nybyggeri skal energimærkes inden ibrugtagning, og der stilles tæthedskrav til nybyggeriet, som skal eftervises ved måling, ligesom tilbygninger og større ombygninger skal leve op til nærmere bestemte specifikke krav i hvert enkelt tilfælde. At knytte udmøntningen af de nye bestemmelser til byggetilladelse og ibrugtagning er et håndfast indgreb i den lovstyrede regulering af byggeriet, men der er lagt op til at forenkle arbejdsgangen for papirarbejdet HOS myndighederne. Før et byggeandragende fremsendes, skal en energiberegning have rundet Energisekretariatet, som kvitterer med en godkendelse. Denne vedlægges byggeandragendet til kommunen, der herefter udsteder byggetilladelsen. Efter byggeprocessen vil en energikonsulent kontrollere, at de projekterede løsninger er realiseret, hvorefter han udsteder energimærke, som afleveres til kommunen, der herefter giver ibrugtagningstilladelse til bygherren. Dette kan virke temmelig kontrolleret, men ved nærlæsning af de nye energibestemmelser ser det alligevel ud til, at det hele er grebet rigtig godt an af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Se mere om energimærkning på Energimærkningsssekretariatets hjemmeside Ikke længere blot regler Der er ikke længere tale om kun at skulle leve op til et ensidigt sæt regler om, hvordan bygningen skal udstyres med isoleringsmateriale i metermål, så U-værdien på den primære bygningsdel bliver så lille som mulig. De nye regler er derimod udformet med en fleksibilitet, der imødekommer en samlet planlægning af det enkelte hus under hensyntagen til, at bygninger skal anvendes til forskellige formål, bygges af forskellige materialer og orientere sig forskelligt på grunden. Udgangspunktet for forståelsen af de nye bestemmelser skal derfor ses ud fra, hvor meget energi, der skal til for at opnå den ønskede komfort og ikke hvor meget huset bliver isoleret. Man kan ikke længere blot nøjes med en U-værdi på 0,30 i en muret ydervægskonstruktion. Arkitekten skal selv prioritere, hvordan arkitekturen tilrettelægges under hensyn til energiforbruget. For at illustrere dette har Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejdet en eksempelsamling, som kan ses på Her kan man helt konkret dykke ned i problematikken og se, hvilke muligheder der er. Der vises ganske detaljeret, hvordan løsningerne kan variere alt efter situationen, og kravene kan opfyldes på mange forskellige måder. For energiforbrug i bygninger drejer sig om andet end isolering og varmetab. Det handler f.eks. også om el-forbrug i rum uden dagslys, om facadeorientering og store vinduesarealer, om anvendte varmekilder eller om konstruktionens varmeakkumulerende egenskaber, genindvindingsanlæg etc. Side 2

3 Alle disse brikker kan kombineres mangfoldigt i forhold til det indhold, som huset er tænkt til at rumme, og på den måde kan mange forskellige bolde holdes i luften, indtil den projekterende er nået frem til den rette kombination. I de nye energibestemmelser er der indført regler for beregning af husets årlige energibehov, så alt kan tages i betragtning under dette helhedssyn. Men det kræver, at problematikken introduceres tidligt i designprocessen, således at de projekterende kan arbejde reelt kreativt med de størrelser, der påvirker energiregnskabet. Arkitekten må ikke slippe ansvaret under formgivningen. Energirammerne skal tackles af de projekterende De udførende skal lade beregningerne af energibehovet bero hos de projekterende, og her ligger en ny opgave for arkitekten, som dog kan overlades til andre teknikere, hvis det bliver for matematisk. Men der er grund til at anbefale arkitekterne at se en udfordring i at varetage beregningen for at sikre, at løsningerne kommer til at rime med de intentioner, der i øvrigt er lagt i huset. Alle aspekter i den arkitektoniske proces også energibehovet har en kreativ plads i det helhedsbillede, som et byggeri repræsenterer, og allerede nu tilbydes adskillige softwareprogrammer til hjælp for det praktiske arbejde. SBi, Statens Byggeforskningsinstitut, har udarbejdet en formel, som ganske enkelt kan anvendes differentieret i forhold til de fire nævnte kategorier: 1. Boliger: 70 + (2200 : det opvarmede areal) 2. Andre bygninger end boliger: 95 + (2200 : det opvarmede areal) 3. Lavenergibygninger, klasse 2: 50 + (1600 : det opvarmede areal) 4. Lavenergibygninger, klasse 1: 35 + (1100 : det opvarmede areal) Det opvarmede areal divideres op i en fast koefficient, som fx. for boligers vedkommende er Derefter lægger man det til en energimængde: 70 kwh/m 2 pr. år. Der må altså højst anvendes en energiramme efter følgende formel: 70 kwh/m 2 pr. år + (2200 divideret med det opvarmede areal). Et parcelhus på 110 m 2 må således højst have en værdi på 90 kwh/m 2 pr. år. Energikravet til nybyggeriet (når det drejer sig om boliger) er baseret på energirammer, der dækker bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand samt elforbrug til boligens øvrige drift. I andre bygninger end boliger regnes belysning også med. Selvom kravene er skærpede, er de faktisk ret fornuftige. Det viser eksempelsamlingen for småhuse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (www.ebst.dk), som dækker en række repræsentative kriterier for, hvordan parcel- eller rækkehuse med mange forskellige løsninger kan opfylde energibestemmelserne. Parametrene opstilles som grundlag for beregningerne, og så kan puslespillet i skemaerne begynde: kombinationer af anvendte bygningsdele, som f.eks. tag med eller uden udhæng, loft til kip mellem spær eller udførelse med lette ydervægge. kombinationer mellem opvarmningsmetoder, som f.eks. opvarmning med el kombineret med jordvarme eller facadeorientering med henblik på solindfald. kombinationer mellem vinduesløsninger, som f.eks. 3 lags-ruder med krypton og to energibelægninger eller alm. vinduer med forsatsrammer eller overvejende placering af vinduer mod syd. isoleringsevne på strategiske steder i huset, som f.eks terrændæk med U-værdi 0,20 W/m 2 K, eller loft med U-værdi 0,15 W/m 2 K eller ydervæg med U-værdi 0,33 W/m 2 K. Side 3

4 De nævnte eksempelkombinationer og mange flere giver et billede af mulighederne. I en samlet opstilling kan man få et værdifuldt overblik over, hvor værdierne overstiges, og hvordan og hvor meget de skal ændres for at opnå godkendelse i henhold til de nye regler. Pt. omhandler eksempelsamlingerne mindre boligbyggeri, men der arbejdes på opfølgning med de øvrige bygningskategorier. Hvad med arkitekturen? De nye energikrav vil uden tvivl gribe ind i den projekteringsmetodik, som efterhånden rutinemæssigt har fundet vej til tegnebordene. Den arkitektoniske trend med lette glasfacader bag lamelskærme, som lyser så smukt efter mørkets frembrud, må nok i nogen grad forventes at forsvinde. Alene den tilførte energi til bortskaffelse af overskudsvarme i de varme perioder er tilstrækkelig til at få el-målerne til at gå i spin i disse fine og sprøde, men unuancerede glaspaladser. Arkitekterne må derfor forventes at udforme bygninger, der fra starten er designet i forhold til alle de fysiske bestanddele, som kan tænkes at have indvirkning på husets energiforbrug. Energibehovet Man må regne med, at husets orientering vil få stor indflydelse på den måde, hvorpå det energiteknisk skal virke. Formgivning med store glasfacadepartier vil ikke længere blot dreje sig om et karakterfuldt dagslysindfald, sollys vil også spille en rolle i forbindelse med varmegenvinding og -akkumulation. Hvis arkitekten insisterer på slanke konstruktioner og elegante glaspartier, kan det naturligvis lade sig gøre, måske med dobbelte facader og tre lag energiglas eller ved at give tag- og gulvkonstruktion mere tykkelse, mens bygningen i andre områder, hvor det er naturligt, må udføres med mere lukkede facader fyldt med mineraluld. En sådan arkitektonisk tankegang er ikke fjern fra 30 ernes store funktionalistiske forbilleder, men hvem ved måske havner valget i stedet blot på et kombineret varme- og genindvindingsanlæg og energibesparende cirkulationspumper. Som udgangspunkt kan det summeres, at flere byggetekniske emner i et samlet billede kan få indvirkning på projektet: klimaskærm dagslysadgang facadeorientering solafskærmning solindfald varmeakkumulering varmtvandsforsyning varmeanlæggets kvalitet naturlig ventilation varmegenvinding Ud fra de mange løsnings- og kombinationsmuligheder, ser det ud til, at de af tegnestuerne, der har visionære ambitioner, har gode tider at se frem til, og der er naturligvis grund til også at stille krav til isoleringsbranchen om produktudvikling. Man kan nå langt med et isoleringsmateriale, der kan tilbyde lambda 34, selvom det umiddelbart belaster byggebudgettet. På driften vil denne merudgift hurtigt være tjent ind. Det er et spørgsmål om prioritering og at fastholde det mål, man satte sig, inden man påbegyndte projekteringen. I alle tilfælde er der god fornuft i at gøre brug af store isoleringstykkelser i de vandrette konstruktionsflader mod tagrum og mod terræn og gøre isoleringstykkelserne mindre i de lodrette flader, ydervægge og facadepartier. Side 4

5 Som værktøj for projekteringen har Statens Byggeforskningsinstitut allerede udsendt en vejledning, SBI-anvisning 213, Bygningers energibehov. Den forklarer nøjagtigt, hvordan man skal udføre beregningerne. Til vejledningen hører en cd-rom med et program, kaldet Be06, som også kan bruges til byggesagsbehandling, når kommunerne skal udstede byggetilladelser. Der er muligheder forude Der er gennem de sidste 50 år stillet krav om stadig mere isolering i vore huse, men nu har man endelig forstået at stille kravene på en måde, så både bygherrer, projekterende og udførende får flest mulige løsnings- og kombinationsmuligheder i forhold til opgaven. For bare år siden var det en illusion at tro, at man på tegnestuerne ville gøre brug af internettet frem for produktkatalogerne i projekteringen, men nu kan man slet ikke forestille sig andet. Den nye generation af projekterende og udførende vil have let ved at indrette sig efter de nye regler, og de, som lige skal vænne sig til fornyelserne, skal ikke fortabe sig i grundløs håbløshed. Der er masser af gode muligheder i de nye energibestemmelser. Og så har Erhvervs- og Byggestyrelsen allerede varslet, at der er nye, skærpede energikrav på vej, men man må da håbe at den fremsynethed og fleksibilitet, der nu er tilvejebragt, også vil danne grundlag for nye og skærpede regler. Side 5

6 ENERGIBESTERMMELSER FOR TIL- OG OMBYGNINGER Krav til tilbygninger Man kan frit vælge mellem tre valgmuligheder, når man skal opføre tilbygninger: En max energiramme for tilført energi (ligesom de nye regler ved nybyggeri). Her vælger man at imødekomme de samme nye energikrav som for nybyggeri, inkl. krav til lufttæthed samt mindstekrav til bygningsdeles varmetab og linietab. eller Krav til U-værdier og linjetab som vist i nedenstående tabels kolonne A, idet yderdøre, ovenlys og vinduer mod det fri højst må udgøre 22 % af det opvarmede etageareal. eller En max varmetabsramme (ligesom i de gamle regler, dog med øgede værdier). Vælger man at benytte denne regel, kan U-værdier og linietab ændres og vinduesareal m.v. forøges mere end de 22 %, men kun hvis tilbygningens samlede varmetab ikke bliver større, end hvis kravene i nedenstående tabels kolonne A kunne være blevet opfyldt. De enkelte bygningsdele skal dog mindst isoleres svarende til U-værdier i tabellens kolonne B. Tabel for U-værdier Bygningsdel U-værdi A B Ydervægge og kældervægge mod jord 0,20 0,40 Skillevægge mod uopvarmede rum m.v. 0,40 0,50 Etageadskillelser mod uopvarmede rum m.v. 0,40 0,40 Terrændæk, kældervægge mod jord og etageadskilleser over det fri eller ventileret kryberum 0,15 0,30 Terrændæk, kældervægge mod jord og etageadskilleser over det fri eller ventileret kryberum, hvor der er gulvvarme 0,12 Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod opvarmede rum 0,70 Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag 0,15 0,25 Vinduer og yderdøre, herunder glasvægge og -partier, porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede m.v. 1,50 2,30 Tagvinduer og ovenlys 1,80 - Tabel for Linietab Bygningsdel Linietab Fundamenter 0,15 0,40 Fundamenter omkring gulve med gulvvarme 0,12 0,20 Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme 0,03 0,06 Samling mellem tagkonstruktion og vinduer i tag eller ovenlys 0,10 0,20 Krav til ombygninger og andre væsentlige forandringer Når man skal udføre ombygninger af parcelhuse og andre mindre bygninger, der er underkastet småhusreglementet (BR-S 98), træder de nye regler kun i kraft, såfremt ombygningen er et led i Side 6

7 en anvendelsesændring af de pågældende arealer. Såfremt dette er tilfældet, gælder nedenstående regler, som ellers kun er gældende for større ejendomme, beskrevet nedenfor. Ved ombygninger af større ejendomme, underkastet BR95, vil de nye energikrav gribe ind på følgende måde, idet det kun er ombygningsarbejder af en bestemt størrelsesorden, som vil blive underkastet kravene til U-værdierne fra tabellens kolonne A om tilbygninger: For byggearbejder som vedrører klimaskærm eller installationer, og som overstiger 25 % af bygningens offentlige ejendomsværdi (ekskl. grundværdi) eller 25 % af klimaskærmen gælder, at der også kan kræves forbedring af konstruktioner og installationer, som ikke nødvendigvis indgår i ombygningen. Endvidere kan følgende væsentlige forandringer af bygningen også udløse krav om overholdelse af U-værdikravene i kolonne A i ovenstående tabel, idet det dog her gælder, at det alene er de berørte bygningsdele og installationer, som skal opfylde energikravene: Udskiftning af regnskærme (den yderste del af klimaskærmen) Udskiftning af tagdækning Udskiftning af kedler Skift af varmeforsyningsform Facadevis udskiftning eller forbedring af vinduer Samlet udskiftning af tagvinduer eller ovenlys Gennemførelse af disse sidstnævnte energibesparende foranstaltninger er dog under alle omstændigheder begrænset til de af foranstaltningerne, som er omkostningseffektive, idet der stilles krav om rentabilitet jf. energimærkningsreglerne, fastlagt af Energistyrelsen. Dette indebærer, at de foranstaltninger som skal gennemføres, er de, som fremgår af energimærkningen. Foreliger der ikke en energimærkning, skal man regne med, at isoleringskravene til tilbygninger samt kravene til installationer skal opfyldes. Formlen for rentabilitetskriteriet er: Besparelse (kr./år) gange levetid (år) divideret med investering (kr.) > 1,33. En detalje skal man dog lægge mærke til: vanskelige byggetekniske forhold kan ved en ombygning indebære, at de nye energibestemmelser ikke kan imødekommes på rentabel måde. En mindre og ukompliceret del af den pågældende ombygning, som har del i reduceringen af energibehovet, kan imidlertid vurderes at være tilstrækkelig rentabel til at denne del af arbejdet kræves udført. Særlige bygningskomplekser som kirker, museer, fredede og bevaringsværdige bygninger er undtaget fra ombygningsbestemmelserne. Endvidere gives der med baggrund i byggelovens 22 mulighed for dispensation, såfremt arkitektoniske eller byggetekniske hensyn taler herfor. Energimærkning i forbindelse med om- og tilbygninger Jvf. bekendtgørelse nr. 339 fra Energistyrelsen er om- og tilbygninger undtaget for kravet om energimærkning. Dog skal man være opmærksom på, at der i forbindelse med større ombygninger kan være krav om energimærkning. Er ombygningen så omfattende, at bygningsreglementets energikrav finder anvendelse i fuldt omfang, skal ejeren under alle omstændigheder sørge for, at bygningen energimærkes. Side 7

8 SAMMENFATNING Herunder er de nye energiregler sammenfattet i skemaform, idet de aktuelle forbedringstiltag alle er opstillet i forhold til nybyggeri, tilbygning eller ombygning. Her afsløres det, hvor mange valgmuligheder, vi faktisk har: Nybyggeri Tilbygning Ombygning Tiltag <25% >25% Energiramme x x Transmissionstab x x Lufttæthed x x U-værdi generel x x - x - - Linietab generel x x - x - - U-værdi til-/ombygning - - x - - x Linietab til-/ombygning - - x - - x Vinduer og døre - - x *) **) Varmetabsramme x - - Kedler x x x x - x Ventilationsanlæg SEL x x x x - x Ventilationsanlæg VGV x x x x - x *) max 22 % **) Særlige regler Disse nye energibestemmelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen er udarbejdet med henblik på at skabe det bedst mulige startpunkt for de projekterende. Jo flere muligheder, der gives, jo mere kvalificeret kan valgene træffes. Dét har været hele idéen under udarbejdelsen af dette nye sæt regler. Der er ikke tale om fornyede isoleringskrav, men tværtimod at sætte fokus på tilvejebringelsen af mange varierede udveje i bestræbelserne på at forbedre vor bygningsmasse energiteknisk. Så fortvivl ikke der er muligheder forude. Mange muligheder. Hvad betyder energikravene for murerfaget? For murerfaget vil der blive tale om en forbedret konkurrencesituation. Faget kan forvente, at fastholde sin markedsandel, idet eksempelvis mursten som tungt byggemateriale er velegnet i forbindelse med varmeakkumulering i vægkonstruktioner, som er en betydelig parameter ved planlægning af energirigtigt byggeri. Hertil kommer, at tegl med sin evne til at optage fugt kan sikre et tørt indeklima, hvilket giver mulighed for mindre indsats på ventilationsområdet. Endelig er det oplagt at udføre mindre byggeri og parcelhuse som en totalløsning med 120 mm skalmur, 125 mm isolering og inderst isolerende tegl med puds måske traditionelt, men en løsning der fint lever op til de nye krav, og som er diffusionsåben, tør og sund. I sammenligning med de konkurrerende byggeprodukters muligheder ser det ud til, at murværk står foran en genfødsel, og hvis man hører til dem, der sværger til den velkendte, gammeldags 35 cm hulmur ser det ud til, at man i de fleste tilfælde med et moderne varmeanlæg, genvinding, eliminering af kuldebroer samt velovervejet placering af isolering i lofter og gulve forholdsvis enkelt kan leve op til de nye krav. Murersvendene skal dog gøre alvor af at mure med fyldte fuger, idet der stilles et voldsomt lufttæthedskrav så tæt, at trykprøver vil kunne afsløre, hvis murværket ikke lever op til dette. SB/th 5. maj 2006/Rev. 30. maj 2006 Side 8

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Marts 2011 Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU Afdelingen for Energi og Miljø Energimærkning og BR10 Formål med energimærkningen

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger SBi 2011:17 Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger Klimaskærmens tæthed i kontor- og undervisningsbygninger Niels C. Bergsøe Niels H. Radisch Jürgen Nickel Jørn Treldal Erik W. Bundesen

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere