INTRODUKTION TIL JORDVARME OG VARMEPUMPENS VELSIGNELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTRODUKTION TIL JORDVARME OG VARMEPUMPENS VELSIGNELSER"

Transkript

1 INTRODUKTION TIL JORDVARME OG VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA University College Horsens Undergrunden som termisk ressource Møde 25. maj 2011

2

3 RESUMÉ Artiklen beskriver de tre lukkede kredsløb, der indgår i et jordvarmeanlæg. Det er huskredsløbet, varmepumpens kredsløb samt kredsløbet fra jord til varmepumpe. Fokus er varmepumpen og design af systemet og i den forbindelse de forskellige typer energi, der kan bruges som input til varmepumpen. Den historiske udvikling af jordvarmeanlæg i Danmark beskrives kort, og der vises et eksempel på et ældre anlæg hvor lagring af solvarme er en integreret del af systemet. Til slut beskrives nogle af de udfordringer og muligheder, vi står overfor, når - ikke hvis varmepumper og jordvarme for alvor skal med i feltet af vedvarende energikilder. INGEN JORDVARME UDEN VARMEPUMPE Varmepumpen er en forudsætning for at udnytte jordvarmen. Derfor er der grund til at se nærmere på de elementer, der indgår i varmepumpen og hvordan de virker sammen om at producere energi til opvarmning og varmt brugsvand. Grundlæggende består varmepumpen af et lukket kredsløb med to varmevekslere, hvoraf den ene sørger for at hente varme ud af et materiale, der afkøles, og den anden varmeveksler sørger for at aflevere varmen til den bolig, der skal varmes op. Udover de to varmevekslere består varmepumpen også af en kompressor og en ekspansionsventil, der er forbundet med de to varmevekslere i et kredsløb vist i forenklet form på skitsen figur 1. Her er også vist det huskredsløb, hvor varmen afleveres. Relativ varme fra jord. luft eller vand. Iskold brine retur fra varmepumpen til j d l ft ll d Figur 1. Varmepumpens kredsløb med de to varmevekslere til huskredsløb og jordkredsløb.

4 Væsken, der cirkulerer i varmepumpens lukkede kredsløb, har et meget lavt kogepunkt, således at den bliver til en iskold luft, når den passerer ekspansionsventilen (her vist i bunden af varmepumpen). Via varmeveksleren er den iskolde luft i stand til at trække varme ud af det medium, der passerer varmeveksleren. Herved bliver den iskolde luft til opvarmet luft. Når den opvarmede luft dernæst passerer kompressoren bliver den presset så hårdt sammen, at den fortættes til en varm væske, der så kan afgive varme til huskredsløbet via varmeveksler nr. 2. Huskredsløbet kan bestå af gulvarme eller radiatorer eller en kombination af de to. Udover varmepumpens kredsløb og kredsløbet i husets varmerør hører der ved jordvarme også et tredje kredsløb med til systemet, nemlig det lukkede kredsløb, der finder sted i nedgravede slanger (i de horisontale anlæg) eller i rør nedstøbt i et borehul (ved de lodrette anlæg), se figur 2. Her består den cirkulerede væske af vand tilsat et kølemiddel, så den kan tåle at møde den iskolde varmeveksler i varmepumpen uden at størkne til is. Figur 2. Jordkredsløbet vist sammen med varmepumpe og huskredsløb. Om sommeren kan der f.eks tilføres varme til jorden fra solfangere eller kølepaneler opsat i huset. Væsken (brinen) i jordkredsløbet har til opgave at transportere jordens stabile varme ind til varmepumpen. Her spiller brinens varmefylde en rolle jo højere varmefylde jo mere varme kan den transportere per liter flow. Normalt består jordkredsens væske af vand blandet med sprit, for at gøre den frostsikker typisk 1 del IPA-sprit og to dele vand. Varmefylden af denne blanding kan udregnes til ca kj/m 3 K (kilo Joule per 1000 liter for hver grad temperaturen ændres). Til sammenligning er varmefylden af ren vand ca kj/m 3 K, så egentlig kunne det være fornuftigt at bruge ren vand i jordkredsløbet. I så tilfælde skulle varmepumpens kredsløb imidlertid programmeres til ikke at komme under nul grader i varmeveksleren ud mod jordkredsløbet for at forhindre brinen i at fryse til is. Ved at bruge frostvæske i jordkredsløbet kan man således til stadighed oprette et flow selv ved minusgrader men til gengæld vil jorden omkring jordslanger og rør i boringer fryse til is.

5 Dette kan accepteres i et vist omfang men ikke for længe. Kunsten at dimensionere et jordvarmeanlæg består således i at afpasse varmepumpens størrelse til det aktuelle forbrug, så varmepumpen ikke via diverse følere tvinges til at forsøge at køre for langt ned i temperatur. Når grænsen for varmepumpens ydelse er nået, vil der typisk tændes en el-patron i huskredsløbets akkumuleringstank, således at systemet på en kold vinterdag kan efterkomme de signaler, der sendes fra termostaterne på radiatorer og gulvarme. Varmepumpens størrelse udtrykkes normalt ved kw en 8 kw varmepumpe kan således højest levere en effekt på 8 kw svarende til en energimængde på i alt 8 kj per sekund eller 28,8 MegaJoule per time, (se skema figur 3 med enheder). Ved dimensionering af et jordvarmeanlæg regnes der f.eks. med at varmepumpen skal kunne levere 80 % af den nødvendige energi på den koldeste dag de resterende 20 % vil så skulle klares af el-patronen. Hvis varmepumpens størrelse blev valgt, så den altid skulle kunne dække selv den koldeste dag, så ville den meget af tiden køre med så lille en kapacitet, at driften bliver uøkonomisk. Begreber Enheder Kommentarer Energi Kan måles i kalorier (cal) eller joule (J) eller Watt sekunder, der kan omregnes til Watt timer (Wh) eller kilo- værdi for naturgas. Ofte anven- Kwh kan omregnes til brænd- Watt timer (kwh). des omregningsfaktorerne 1 joule = 0,239 cal 1liter olie svarer til 10kWh 1 joule = 1 Watt sekund 1 m 3 naturgas svarer til 11kWh 1 joule = 2,778 x 10-4 Wh. Effekt Varmeledningsevne Effekt kan forklares som belastning eller evnen til at udføre arbejde eller overføre energi. Effekt måles i Watt (W) 1 Watt er lig 1J/sec. Varmeldningsevnen af et materiale er evnen til at overføre effekt i materialet. Angives med enheden Watt per meter per grad temperaturændring (Wm -1 K -1 ) Når der f.eks. skal beregnes, hvor meget varme, der skal til for at klare en given spidsbelastning angives det i Watt dvs. hvor meget energi skal kunne overføres pr. tidsenhed Varmeledningsevnen kan også opfattes som den hastighed hvormed energien kan ledes af sted gennem materialet Varmekapacitet Varmekapaciteten angives som specifik varmekapacitet i forhold til en vægtenhed (J K -1 kg -1 ) eller som volumetrisk varmekapacitet i forhold til et rumfang (J K -1 m -3 ). Varmekapaciteten af et materiale er dets evne til at lagre energi (dvs. hvor mange Joule skal der tilføres materialet for at opvarme det 1 grad).

6 Virkningsgraden for en varmepumpe benævnes COP. Det er forholdet mellem output og input af energi. COP står for Coefficient of Performance. Virkningsgrad En varmepumpe med en COP-værdi på 3-4 kan f.eks. yde mellem 3 og 4 kwh til opvarmning, hvis varmepumpens kompressor tilføres 1 kwh. Sæson virkningsgraden Heating Seasonal Performance Factor er den gennemsnitlige virkningsgrad taget for hele året. Figur 3. Skema med begreber og enheder relevante for jordvarmeanlæg. VARME FRA JORDEN OG FRA ANDRE STEDER Den indgående energi til varmepumpens varmeveksler kan både komme fra jord, luft og vand. Der skal bruges forskellige typer af varmepumper alt afhængig af hvilken varmkilde, der leverer varmen til veksleren. Generelt kan der således skelnes mellem tre hovedtyper af varmepumper: Væske til vand varmepumper, herunder jordvarmepumper. Luft til vand varmepumper, herunder udeluft varmepumper. Luft til luft varmepumper, også kaldet split units. Derudover er der varmepumper, der kun bruges til varmt brugsvand og varmepumper, der udnytter varmen fra ventilationsluften som varmekilde. Væske til vand varmepumpen er den type, hvor varmeveksleren tager energien fra en væske en brine som ved de jordvarmeanlæg beskrevet i ovenstående afsnit. Imidlertid kan rørene med brinen være placeret mange andre steder end i jorden f.eks. på bunden af en sø eller i tilknytning til en rentvandsbeholder på et vandværk. Kun fantasien sætter grænsen mange industrivirksomheder har således brug for afkøling af materialer, hvorfra man kunne udnytte overskudsvarmen ved at placere slanger med afkølet brine på strategisk udvalgte steder. Den anden hovedtype af varmepumper, luft til vand varmepumpen, udnytter varmen fra luften på den måde at varmeveksleren med den kolde luft placeres i den luft, hvorfra varmen skal tages. Mange nyere parcelhuse etableres i dag med en varmepumpe, der tager varmen fra udeluften og transformerer den op via kølekredsen i varmepumpen til brugsvand og gulvvarme via en akkumuleringstank. Typisk består udedelen af en firkantet kasse anbragt ved husets gavl op mod det indendørs teknikrum, hvor den øvrige del af varmepumpen samt akkumuleringstanken er placeret. Et lidt mere specielt eksempel på en luft til vand varmepumpe er ispinden, som er kælenavnet for en varmepumpe af mærket OCTOPUS. Her er den kolde varmeveksler udformet som en krans af aluminiumssøjler, se figur 4.

7 Octopus varmepumpen er udformet således at den øvrige del af varmepumpen kunne stå i midten af søjlerne men i tilfældet vist på fotoet her har man valgt at placere den øvrige del af varmepumpen samt akkumuleringstank i et udhus tæt på søjlerne. Den sidste hovedtype af varmepumper luft til luft tager også varmen fra luften men i stedet for at aflevere varmen til et huskredsløb med vand giver den energien fra sig i form af varm luft. Typen er blevet meget populær i mange sommerhuse, fordi den udover at klare opvarmningsbehovet også ventilerer huset, når man ikke er der. En særlig form for luft til luft varmepumpe kender vi alle i form af det køleskab vi har stående i køkkenet. Her er varmekilden den mad, vi sætter ind til afkøling, idet den kolde varmeveksler er indbygget i kabinettet. Den varme luft, der produceres når kompressoren arbejder, lukkes ud på bagsiden af køleskabet ved de gitre, som man sjældent bemærker undtagen måske ved en hovedrengøring. Figur 4. Foto af varmepumpen OCTOPUS,. I hver søjle af aluminium er der kobberrør med propangas fra varmepumpens kredsløb. Propangas har så lavt et kogepunkt som minus 42 grader

8 JORDVARME I 1980 ERNE Jordvarmen er ikke en ny opfindelse. En søgning på boreformål Jordvarme op/ned i Jupiters boredatabase fra GEUS hjemmeside, viser i alt 324 af denne type boringer. Heraf er der 22 uden angivelse af boringsdato. De resterende fordeler sig tydeligt i nye og gamle boringer, som det fremgår af figur 5. Indtil 1987 er der således registeret i alt 127 jordvarmeboringer herefter er der 20 års pause, hvor der ikke er foretaget en eneste boring efter jordvarme, før denne type boringer igen er kommet frem i De nyere jordvarmeboringer registreret med boringens udførselsår fra 2007 og frem udgør et antal på 175 jordvarmeboringer i Jupiter. (søgning foretaget ) Figur 5. Fordeling af jordvarmeboringer efter årstal. Søgning i Jupiter boredatasen 9. maj Forklaringen på den lange pause er ifølge nogle kilder, at naturgassen fik så politisk gunstige vilkår, at det var umuligt at konkurrere med varmepumper baseret på jordvarme. Der vides ikke noget om, hvor mange af de 127 gamle boringer, der er aktive i dag som jordvarmeboringer. En del af dem, der blev udført i 1980 erne var baseret på at varmekilden skulle være oppumpet grundvand, hvorfra man udtog varmen via en varmepumpe, hvorefter vandet blev ledt ned i undergrunden igen via en infiltrationsboring. Udover traditionelle boringer, blev der i 1980 erne også udført jordvarmeanlæg baseret på korte skråboringer solbrønde eller energibrønde blev de kaldt, fordi de ofte var kombineret med lagring af solvarme, se figur 6. Et sådant anlæg er stadig i gang og har været det med samme varmepumpe siden Det er udført af Arne Vedel fra Stubbom, der ligger øst for Christiansfeld i Sønderjylland. Arne Vedel har udført over 20 sådanne anlæg rundt omkring i landet.. Arne Vedels energibrønd er ret genial i sin enkelhed, fordi jorden til stadighed tilføres varme fra luften, når der er plusgrader. Opsamlingen af varmen sker via en energiabsorber, der som oftest består af et flethegn af sorte PEM-plastslanger.

9 En noget lignende opfindelse er gjort af maskiningeniør N. K. Knudsen, der til sit eget hus i Hedensted byggede en Solvarmeakkumulator som han tog patent på som SUNWELL. Der var også her tale om skrå, relativ korte boringer (max 30 meter), der gik radiært ud fra en brønd. I Hedensted var energibrønden koblet med traditionelle solfangere anbragt på taget af parcelhuset. Dette anlæg er ikke mere i brug, men alle tegninger, beregninger og målinger fra den 15 års periode, hvor anlægget var i gang, er frit stillet til rådighed af N. K. Knudsen. Figur 6. Principskitse over system med energibrønd koblet med energiabsorber. En temperaturføler sørger for at absorberen (der kan være f.eks. et flethegn af plastikslanger) er med i kredsløbet, når der er plusgrader. Skitse venligst udlånt af Arme Vedel. VARMEPUMPENS NØDVENDIGE EL-FORBRUG En varmepumpe skal altid forsynes med el-energi til kompressor og til den cirkulationspumpe, der driver jordkredsløbet. I den forbindelse er det relevant at se på varmepumpens virkningsgrad dvs. forholdet mellem den energi, der skal tilføres i form af el og den energi, man kan få ud i huskredsløbet i form af varme, se skemaet figur 3. En virkningsgrad på 3-4 er ret almindeligt.

10 Virkningsgraden afhænger af mange faktorer som f.eks. hvilken temperatur, der er krævet af huskredsløbet (radiator eller gulvvarme) og også af hvilken forskel der er på brine-temperaturen ind til varmeveksleren og så den temperatur, som brinen har, når den forlader varmepumpens varmeveksler. I borehullet er der også en del faktorer, der er med til at bestemme varmeoptaget f.eks. varmeledningsevnen på de gennemborede jordlag, og også hvordan boringen er indrettet med rør og omgivende forseglingsmateriale. Under alle omstændigheder er det godt at tilføre varme om sommeren, så der er noget at tære af om vinteren udover den varme, der naturligt strømmer til fra den omgivende jord, når den afkøles omkring boringen. Men hvad med den nødvendige strøm til varmepumpen? Tænker man på vedvarende energikilder er det oplagt her at se på strøm fra vindmøller eller solceller. Med de nye nettomålerordninger er det muligt for almindelige husstande, at sælge strøm til energiselskaberne op til den mængde husstanden selv bruger hvad der ligger derudover får man ingen penge for. Det er godt, hvis man har en husstandsvindmølle, der kan producere strøm men solceller er faktisk endnu mere oplagt at kombinere med jordvarme. Solceller producere bedst strøm når deres krystaller ikke er for varme derfor falder solcellens ydelse typisk i højsommeren. Det kan man afhjælpe med at køle solcellerne med underliggende paneler designet til at være med i jordkredsløbet, efter f.eks. samme princip som skitseret af Arne Vedel på figur 6. I stedet for et flet hegn som energiabsorber kan man således bruge paneler under solcellerne - hvorved man også opnår at de får en bedre ydelse i højsommeren. Denne sandwich model med sol og jord er så vidt vides endnu ikke afprøvet herhjemme - men det må være oplagt at gøre det. UDFORDRINGER OG MANGE MULIGHEDER MED VARMEPUMPER Samlet set er der således en mængde muligheder der kan afprøves og implementeres i Danmark med hensyn til at udnytte varmepumpen sammen med jordvarme og andre kilder med varme, som vi måske ikke tænker på i de daglige. I den forbindelse er det oplagt at se på industriens overskudsvarme, der i dag kun i ringe omfang udnyttes på grund af et mærkværdigt og helt utidssvarende afgiftssystem. I dag er reglerne således, at hvis virksomhederne udnytter overskudsvarmen til opvarmning af rum så skal de af med samme afgift for denne rum-opvarming, som hvis de havde fyret med olie eller naturgas. Fordi det koster noget ekstra investering i rør og installationsarbejde at få nyttiggjort overskudsvarmen, så er der på grund af energiafgifterne intet incitament for virksomhederne til at foretage disse investeringer - tværtimod er der tale om en ekstraudgift, som der ingen forrentning er ved overhovedet. Hvis de sælger varmen til f.eks. et nærliggende fjernvarmeværk, skal der også betales energiafgift på samme måde, som hvis energien kom fra olie eller gas. Resultatet af dette mærkværdige afgiftssystem er, at rigtig meget energi i dag bare går op i den blå luft energi som teknisk meget let kan udnyttes til opvarmning og derved være med til at strække på de fossile brændsler og spare miljøet for CO 2 udledning.

11 Det er ærgerligt fortsat er være vidne til, at den gode energi bare fosser ud i det fri, uden at blive nyttiggjort. Det er ikke svært at forestille sig den bonus det vil være både for miljøet, beskæftigelsen og virksomhedernes konkurrenceevne, hvis denne afgift på rumopvarming blev fjernet. Samtidig giver det en mental tilfredsstillelse for de mennesker, der har med produktionen at gøre, at se overskudsenergien brugt til noget fornuftigt. Afgifter og politiske barrierer er menneskeskabte så derfor er det også muligt for mennesker at fjerne dem igen. Det må være en af de udfordringer vi har at forsøge at præge politikerne til at få gjort noget ved det - og så samtidig gøre dem bekendt med varmepumpens velsignelser og muligheder.

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS

UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS Indholdsfortegnelse Side UNDERGRUNDEN SOM TERMISK RESSOURCE 1-14 Specialkonsulent Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS INTRODUKTION TIL JORDVARME OG 15-26 VARMEPUMPENS VELSIGNELSER Geolog Inga Sørensen, VIA

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Denne rapport gengiver resultaterne af et Elforsk-projekt j.nr. 342-066 med titlen "Varmepumper med lodrette boringer som varmeoptager".

Denne rapport gengiver resultaterne af et Elforsk-projekt j.nr. 342-066 med titlen Varmepumper med lodrette boringer som varmeoptager. VARMEPUMPER MED LODRETTE BORINGER SOM VARMEOPTAGER Elforsk-projekt nr.: 342-066 December 2010 Energi og Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Opsummering... 3 2 Jordens

Læs mere

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Redaktion: NRGi Rådgivning/ Per Pedersen, Energiingeniør og Mogens Thomsen, VVS-ingeniør. Opsætning: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum. Dato: December 2011 KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Indhold Side 3 Læsevejledning

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe II Indhold Velkomst 3 Varmepumpe en klog energiløsning 5 Tre afgørende spørgsmål

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg

Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN. Varmepumper og biovarmeanlæg Nr. 4 / April 2009 VE-INSTALLATØREN Varmepumper og biovarmeanlæg HVAD ER EN VE-INSTALLATØR? En VE-installatør er en vvs- eller elinstallatør, som er specialuddannet og godkendt af Energistyrelsen indenfor

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Nr. 4 / April 2009 VIND. Vi udlodder 15.000 kr. til energioptimering. Læs mere på side 17 SKIFT OLIEFYRET UD. med vedvarende energi og spar penge

Nr. 4 / April 2009 VIND. Vi udlodder 15.000 kr. til energioptimering. Læs mere på side 17 SKIFT OLIEFYRET UD. med vedvarende energi og spar penge Nr. 4 / April 2009 VIND Vi udlodder 15.000 kr. til energioptimering Læs mere på side 17 SKIFT OLIEFYRET UD med vedvarende energi og spar penge 2 / VE-INSTALLATØREN / 2015 INDHOLD Oliefyret skal på pension

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenindvinding og køling

Naturlig ventilation med varmegenindvinding og køling Naturlig ventilation med varmegenindvinding og køling Morten S. Christensen og Olaf B. Jørgensen, Esbensen Rådgivende Ingeniører Pia Rasmussen og Søren Ø. Jensen, Teknologisk Institut Jan Guldhammer og

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

SUNWELL Okt. 2009. SOLVARME. Solvarmeakkumulatoren SUNWELL er 100 % tabsfri.

SUNWELL Okt. 2009. SOLVARME. Solvarmeakkumulatoren SUNWELL er 100 % tabsfri. SUNWELL Okt. 2009 SOLVARME. Solvarmeakkumulatoren SUNWELL er 100 % tabsfri. Problemet med at skaffe varme, startede allerede i 1973, hvor vi fik en oliekrise. Det gav mig dengang anledning til at undersøge,

Læs mere

Varmeforsyning i nyt område

Varmeforsyning i nyt område Varmeforsyning i nyt område Bachelorprojekt efterår 2013 Casper Sørensen d. 16-12-2013 Titelblad: Forfatter: Casper Sørensen Studienummer: V09874 Klasse: Klasse A. 6 semester Skole: Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Side 2 af 125 Projektdeltagere Brædstrup Totalenergianlæg A/S (projektleder) Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Kontaktperson:

Læs mere

19-12-2012 KOLDING OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL SYGEHUS. Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B

19-12-2012 KOLDING OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL SYGEHUS. Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B 19-12-2012 KOLDING SYGEHUS OPTIMERINGSMULIGHED PÅ STERILCENTRAL Figur 1 http://kolding-netavis.dk/ Bachelorprojekt Anders Lund 6B 1 Titelblad Udarbejdet af: Projekttitel: Projekttype: Fagområde: Sted:

Læs mere

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Politisk og administrativt værktøj til lokalplanlægning Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Generelt 2 Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Energirigtigt byggeri

Energirigtigt byggeri Energirigtigt byggeri Energiteknolog Sofiendalsvej 60 Telefon 72 50 59 00 Fax 72 50 59 99 http://www.ucn.dk Titel: Afgangsprojekt. Tema: Passivhuse. Projektperiode: 4.semester afgangsprojekt. Deltager:

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling FORORD Der findes nogle projekter, som man kan komme i godt humør af. Projekterne fra Dybvad og Jerup hører absolut til den

Læs mere