LA 11PS. Monterings- og brugsanvisning. Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: FD 8902

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LA 11PS. Monterings- og brugsanvisning. Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902"

Transkript

1 LA 11PS Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation Best.-nr.: FD 8902

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk Vigtige henvisninger... DK Anvendelse efter formål... DK Lovbestemmelser og direktiver... DK Energiøkonomisk brug af varmepumpen... DK-2 2 Varmepumpens anvendelsesformål...dk Anvendelsesområde... DK Arbejdsmåde... DK-3 Dansk 3 Leveringsomfang...DK Basisapparat... DK Klemkassen... DK Varmepumpestyring... DK-4 4 Transport...DK-4 5 Opstilling...DK Generelt... DK Kondensafledning... DK-4 6 Montage...DK Generelt... DK Tilslutning på opvarmningssiden... DK Eltilslutning... DK-5 7 Opstart...DK Generelt... DK Forberedelse... DK Fremgangsmåde... DK-6 8 Rengøring / vedligeholdelse...dk Vedligeholdelse... DK Rengøring af centralvarmeside... DK Rengøring luftside... DK-7 9 Driftsfejl / fejlfinding...dk-7 10 Nedlukning / bortskaffelse...dk-7 11 Apparatoplysninger...DK-8... A-I DK-1

4 1 Dansk 1 Bedes læst med det samme 1.1 Vigtige henvisninger Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. Apparatet er ikke egnet til frekvensomformerdrift. Apparatet bør kun opbevares i rum uden permanente antændelseskilder. Varmepumpen må kun tippes til en hældning på maks. 45 (i hver retning) under transporten. Indsugnings- og udblæsningsområdet må ikke indsnævres eller spærres. 1.2 Anvendelse efter formål Apparatet er kun egnet til det af producenten bestemte anvendelsesformål. En anden eller videregående anvendelse regnes for at være i modstrid med formålet. Hertil hører også overholdelsen af de tilhørende produktinformationer. Der må ikke foretages ændringer eller ombygninger af apparatet. 1.3 Lovbestemmelser og direktiver Ved varmepumpens konstruktion og udførelse er alle EFdirektiver, DIN- og VDE-forskrifter blevet overholdt (jfr. CEoverensstemmelseserklæring). Ved den elektriske tilslutning og udførelsen af servicearbejder på varmepumpen skal de relevante VDE-, EN- og IEC-standarder overholdes. Desuden skal forsyningsnetselskabernes tilslutningsbetingelser følges. Ved tilslutning af centralvarmeanlægget skal de respektive forskrifter overholdes. Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. Bemærk højredreje felt: Ved brug af kompressoren med forkert omdrejningsretning kan kompressoren blive beskadiget. Der må aldrig anvendes, sand-, soda-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler, idet de angriber overfladen. For at undgå aflejringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det at anvende et egnet korrosionsbeskyttelsessystem. Inden apparatet åbnes, skal det sikres, at alle strømkredse er gjort spændingsfrie. Kølekredsen må ikke beskadiges. Personer, i særdeleshed børn, som på grund af deres fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller på grund af deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at anvende apparatet sikkert, bør ikke anvende apparatet uden tilsyn eller instruktion fra en ansvarlig person. Lad altid børn være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med varmepumpen. 1.4 Energiøkonomisk brug af varmepumpen Med købet af denne varmepumpe bidrager du til at skåne miljøet. En korrekt dimensionering af varmekilde- og varmesystemet er forudsætningen for en energibesparende drift. Det er særlig vigtigt for varmepumpens effektivitet at holde temperaturdifferencen mellem centralvarmevandet og varmekilden så lille som mulig. Derfor anbefales det kraftigt at være omhyggelig ved dimensioneringen af varmekilden og varmanlægget. En temperaturdifference, som er en Kelvin (en C) højere, medfører en stigning i strømforbruget på ca. 2,5%. Sørg for, at der ved dimensioneringen af centralvarmeanlægget ligeledes tages hensyn til særlige forbrugere, som f.eks. varmt brugsvand, og at den dimensioneres til lave temperaturer. Gulvvarme er optimalt egnet til anvendelsen i en varmepumpe pga. lave fremløbstemperaturer (30 C til 40 C). Under driften er det vigtigt at undgå forurening i varmevekslerne, idet temperaturdifferencen derved forøges og COP reduceres. Ved en korrekt indstilling yder varmepumpestyringen ligeledes et betydeligt bidrag til en energibesparende drift. Flere henvisninger i den forbindelse fremgår af varmepumpestyringens brugsanvisning. DK-2

5 3.2 2 Varmepumpens anvendelsesformål 2.1 Anvendelsesområde Luft-til-vand varmepumpen er udelukkende beregnet til opvarmning af centralvarmevand og brugsvand. Den kan installeres i bestående centralvarmeanlæg eller nye centralvarmeanlæg. Varmepumpen er egnet til en monoenergetisk og bivalent drift op til -20 C udetemperatur. Ved kontinuerlig drift skal varmtvandsreturtemperaturen på 13 C opretholdes for at sikre en ordentlig afrimning af fordamperen. Varmepumpen er ikke konstrueret til det forøgede varmeforbrug under byggeriets udtørring, derfor skal det ekstra varmeforbrug dækkes af anden varmekilde. Til en bygningsudtørring om efteråret eller om vinteren anbefales det at installere et ekstra varmeelement (fås som tilbehør). 3 Leveringsomfang 3.1 Basisapparat Varmepumpen leveres i kompakt konstruktion og indeholder de nedenfor angivne komponenter. Som kølevæske anvendes R290 (propan). Dansk Apparatet er ikke egnet til frekvensomformerdrift. 2.2 Arbejdsmåde Ventilatoren suger luft fra omgivelserne, der ledes over fordamperen (varmeveksler). Fordamperen afkøler luften, dvs. den tager varme fra luften. Den optagne varme overføres i fordamperen til arbejdsmediet (kølevæsken). Vha. den elektrisk drevne kompressor pumpes den optagne varme op på et højere temperaturniveau ved trykforhøjelse og afgives via kondensatoren (varmeveksler) til det varme vand. Den elektriske energi anvendes til at hæve omgivelsernes varme op på et højere temperaturniveau. Da den energi, som blev taget fra luften, overføres til det varme vand, betegnes dette apparat som luft/vand-varmepumpe. Luft-vand-varmepumpen består af hovedkomponenterne fordamper, ventilator og ekspansionsventil samt af de lydsvage kompressorer, kondensatoren og den elektriske styring. Ved lave omgivelsestemperaturer sætter luftfugtighed sig fast på fordamperen som rim og forringer varmeoverføringen. Fordamperen afrimes af varmepumpen efter behov. Afhængigt af vejret kan der herved opstå skyer af damp ved luftudblæsningen. 1) Fordamper 2) Ventilator 3) Klemkasse 4) Kompressor 5) Kondensatoren 6) Ekspansionsventil 3.2 Klemkassen Klemkassen sidder i varmepumpen. Ved at tage forpladen og elboksens låg af bliver alle elektriske komponenter tilgængelige. I klemkassen sidder alle forsyningstilslutningsklemmer, tilslutning for styreledningen samt kapacitetskontaktorerne og softstarteren. DK-3

6 Varmepumpestyring Til styring af luft-vand-varmepumpen anvendes den medleverede varmepumpestyring. Dansk Varmepumpestyringen er et fint elektronisk apparat. Det styrer og overvåger det samlede centralvarmeanlæg afhængigt af udetemperaturen, det varme brugsvand og de sikkerhedstekniske installationer. Følerne til retur- og udetemperatur, som skal monteres på stedet, inkl. fastgørelsesmateriale leveres sammen med denne regulator og monteres i henhold til vejledningen. Varmepumpestyringens funktion og brug er beskrevet i den vedlagte brugsanvisning. Åbning af låget Lukning af låget 4 Transport Apparatet bør kun opbevares i rum uden permanente antændelseskilder. Varmepumpen må kun tippes til en hældning på maks. 45 (i hver retning) under transporten. Varmepumpens transport hen til det endelige opstillingssted bør ske i emballagen vha. træpallen. Således kan apparatet f.eks. transporteres hen til bestemmelsesstedet på en løftevogn e.l. eller vha. 3/4" rør, som føres igennem boringer i grundpladen hhv. i rammen. 5 Opstilling 5.1 Generelt Varmepumpen er kun egnet til opstilling udendørs. Apparatet skal installeres lodret på et permanent plant, glat og vandret fundament. I den forbindelse bør rammen ligge tæt mod underlaget for at sikre en egnet lydisolation og for at forhindre, at vandførende dele køles ned. I modsat fald kan det være nødvandigt at foretage yderligere isolerende foranstaltninger. Det skal være muligt at udføre vedligeholdelsesarbejde uden problemer. Dette er sikret, hvis der holdes en afstand på 1,2 m til faste vægge overholdes. Varmepumpen og transportpallen er fast forbundne med 4 tipsikringer. Disse skal fjernes. Ved brug af transporthullerne i rammen er det nødvendigt at tage de nederste frontdele af. Hertil skal der løsnes hver to skruer ved soklen, og pladerne tages af hængslerne foroven ved at trække dem tilbage. Når pladerne skal monteres, skubbes de opad med et let tryk. Sørg for, at komponenterne ikke bliver beskadiget, når bærerørene stikkes igennem rammen. På installationsstedet skal de 8 sorte beskyttelsespropper, som medleveres, sættes i transporthullerne. Indsugnings- og udblæsningsområdet må ikke indsnævres eller spærres. 5.2 Kondensafledning Kondensen, som opstår under driften, skal udledes frostfrit. For at sikre en korrekt afledning, skal varmepumpen opstilles vandret. Kondensvandrøret skal minimum have en diameter på 50 mm og bør føres frostsikkert ind i spildevandsledningen. DK-4

7 6.3 6 Montage 6.1 Generelt Der skal etableres følgende tilslutninger til varmepumpen: Centralvarmesystemets frem- og returløb Kondensafløb Styreledning til varmepumpestyring Strømforsyning 6.2 Tilslutning på opvarmningssiden Tilslutningerne på centralvarmesiden af varmepumpen er forsynet med 1 1/4" udvendigt gevind. Slangerne, som skal tilsluttes, føres nedad ud af apparatet. Ved tilslutning til varmepumpen skal der holdes igen ved overgangene med en nøgle. Tomme rør skal efter monteringen på varmepumpen lukkes gastæt. Inden varmepumpen tilsluttes på varmtvandssiden, skal centralvarmesystemet skylles for at fjerne eventuelle forureninger, rester af tætningsmateriale eller lignende samt for at forhindre, at der samler sig rester i kondensatoren. En kondensator der er tilsmudset på den måde kan føre til et fuldstændigt udfald af varmepumpen. For anlæg med afspærrelig centralvarmegennemstrømning afhængig af ventiler eller termostater på radiatorerne, skal der indbygges en overstrømningsventil. Dette sikrer en gennemstrømning af centralvarmevand i varmepumpen og forhindrer udfald. Efter udført installation på centralvarmesiden skal centralvarmeanlægget fyldes, udluftes og trykprøves (i varmepumpen befinder den manuelle udluftningsventil sig i vandledningen ved kondensatoren). 6.3 Eltilslutning Varmepumpens effekttilslutning sker via et almindeligt 4-lederkabel. Strømforsyningen og styreledningen føres normalt i jorden (i et tomt rør med passende størrelse og styrke) fra varmepumpen og ind i bygningen. For at opfylde kravene i henhold til VDE skal det tomme rør rage ca. 20 mm ind i varmepumpen og føres med en permanent hældning. Ved rørbøjninger skal der anvendes to stk. med 45 i stedet for 90 bøjninger. Styreledningen og kablet til strømforsyning føres i dette tomme rør. Kablet (strømforsyning) skal stilles til rådighed på stedet, og ledningstværsnittet skal vælges i henhold til varmepumpens effektforbrug (jfr. appendiks Apparatoplysninger ) samt de relevante VDE- (EN-) og VNB-forskrifter. Strømforsyningen skal føres ind i el-boksen igennem den dertil beregnede kabelforskruning ved varmepumpen. Ledningens gennemførsel skal forskrues fast (damptæt forskruning). I varmepumpens strømforsyning skal der konstrueres en alpolet afbryder med min. 3 mm kontaktåbningsafstand (f.eks. leverandørkontaktor, effektrelæ), samt en 3-polet sikringsautomat med fælles aktivering af alle udvendige ledere (aktiveringsstrøm i henhold til apparatoplysninger). Ved tilslutningen skal strømforsyning have et højredreje felt. Fasefølge: L1, L2, L3. Dansk Min. centralvarmeflow Varmepumpens min. centralvarmevandflow skal være sikret i hver af opvarmningssystemets driftstilstande. Dette kan f.eks. opnås ved at installere en overstrømningsventil. Overstrømningsventilens indstilling er nærmere forklaret i kapitlet Opstart. Frostsikring For at beskytte mod frost bør der være konstrueret en manuel tømning. Når varmepumpestyringen og centralvarmecirkulationspumpen er driftsklare, arbejder regulatorens frostsikringsfunktion. Hvis varmepumpen tages ud af brug eller i tilfælde af strømsvigt skal systemet tømmes hhv. udblæses på tre steder (jfr. illustration). Ved varmepumpeanlæg, hvor et strømsvigt ikke kan registreres (sommerhus), skal varmekredsen sikres med en egnet frostsikring. Bemærk højredreje felt: Ved brug af kompressoren med forkert omdrejningsretning kan kompressoren blive beskadiget. Styrespændingen tilføres via varmepumpestyringen. Varmepumpestyringens strømforsyning med 230V AC-50 Hz iht den tilhørende brugsanvisning (sikring 16 A). Styreledningen (ikke inkluderet i leveringsomfanget) forbindes med de to rektangulære stik og en enkeltleder til varmepumpestyringen. I varmepumpen sidder stikkene på undersiden af el-boksen. Mere detaljerede henvisninger hertil fremgår af varmepumpestyringens brugsanvisning. For detaljerede informationer se appendiks El-diagrammer. DK-5

8 7 Dansk 7 Opstart 7.1 Generelt For at sikre en korrekt opstart, bør den gennemføres af et servicefirma, som er autoriseret af fabrikken. Under bestemte betingelser fører dette til en forlængelse af garantiperioden (jf. garantiydelse). 7.2 Forberedelse Inden opstarten skal følgende punkter kontrolleres: Alle varmepumpens tilslutninger skal være monteret som beskrevet i kapitel 6. I centralvarmekredsen skal alle ventiler, som kan hindre det varme vands korrekte gennemstrømning, være åbne. Luftindsugnings-/-udblæsningsvejen skal være fri. Ventilatorens omdrejningsretning skal svare til pilretningen. Varmepumpestyringens indstillinger skal være tilpasset centralvarmeanlægget i henhold til den pågældende brugsanvisning. Der skal være etableret et kondensafløb. 7.3 Fremgangsmåde Varmepumpens opstart sker via varmepumpestyringen. Indstillinger skal være foretaget i henhold til dennes vejledning. Hvis min. vandflow sikres via ovestrømningsventil, skal dette afstemmes med centralvarmeanlægget. En forkert indstilling kan føre til forskellige fejl og til et forøget energiforbrug. For at indstille overstrømningsventilen korrekt, anbefaler vi følgende fremgangsmåde: Luk alle varmekredse, som også kan være lukket under drift alt efter brug, således at den mest ufordelagtige driftstilstand for centralvarmeanlægget foreligger. Dette er som regel varmekredsene i rum, som ligger på den sydlige og vestlige side. Mindst 1 varmekredsløb skal forblive åben (f.eks. badeværelse). Overstrømningssventilen skal åbnes så meget, at den i efterfølgende tabel angivne maks. temperatur mellem frem-/ returløb fremkommer ved den aktuelle varmekildetemperatur. Temperaturspredningen skal måles så tæt som muligt ved varmepumpen. Ved monoenergistiske systemer skal varmeelementet deaktiveres. Ved udetemperaturer under 10 C og varmtvandstemperaturer under 16 C skal buffertanken opvarmes til minimum 25 C med den anden varmekilde. Følgende procedure skal overholdes for at realisere en fejlfri opstart: 1) Luk alle varmekredse. 2) Åbn overstrømningsventilen helt. 3) Vælg automatisk drift som driftsmodus på regulatoren. 4) Vent, indtil buffertanken har opnået en temperatur på minimum 25 C. 5) Derefter åbnes varmekredsenes ventiler langsomt en efter en således, at centralvarmefremløbet øges støt ved at åbne det pågældende varmekreds let. Varmtvandstemperaturen i buffertanken må ikke falde under 20 C for til enhver tid at muliggøre en afrimning af varmepumpen. 6) Når alle varmekredse er fuldstændig åbne og en centralvarmevandstemperatur i buffertanken på ca. 20 C opretholdes, skal den minimale volumenstrømmængde indstilles ved overstrømningsventilen og varmecirkulationspumpen. 7) På grund af den nødvendige energi til bygningsudtørringen har nybyggeri et forhøjet varmebehov. Dette forhøjede varmeforbrug kan føre til, at minimalt dimensionerede centralvarmeanlæg ikke altid når op på den ønskede indendørs temperatur. Det anbefales derfor i dette tilfælde at holde den 2. varmekilde parat i den første opvarmningsperiode. I den forbindelse skal grænsetemperaturen på varmepumpestyringen sættes op til 15 C. Varmekildetemperatur fra til Maks. temperaturspredning mellem frem- og returløb -20 C -15 C 4 K -14 C -10 C 5 K -9 C -5 C 6 K -4 C 0 C 7 K 1 C 5 C 8 K 6 C 10 C 9 K 11 C 15 C 10 K 16 C 20 C 11 K 21 C 25 C 12 K 26 C 30 C 13 K 31 C 35 C 14 K Driftsfejl vises ligeledes ved varmepumpestyringen og kan afhjælpes som beskrevet i brugsanvisningen for varmepumpestyringen. DK-6

9 10 8 Rengøring / vedligeholdelse 8.1 Vedligeholdelse Undgå at læne eller lægge genstande op til eller ovenpå apparatet for at beskytte lakken. Varmepumpens udvendige dele kan tørres af med en fugtig klud og almindelige rengøringsmidler. Der må aldrig anvendes, sand-, soda-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler, idet de angriber overfladen. For at undgå fejl pga. snavsaflejringer i varmepumpens varmeveksler skal der sørges for, at varmeveksleren i opvarmningssystemet ikke kan blive tilsmudset. Såfremt der alligevel opstår driftsfejl pga. tilsmudsninger, skal anlægget rengøres som beskrevet nedenfor. Rengøringen må kun udføres som efterfølgende beskrevet af producenten. 8.2 Rengøring af centralvarmeside Ilt kan danne oxideringsprodukter (rust) i centralvarmeskredsen, især ved brug af stålkomponenter. Disse trænger ind i centralvarmeanlægget via ventiler, cirkulationspumper eller kunststofrør. Derfor bør der sørges for en diffusionstæt installation, især på gulvvarmens rør. 8.3 Rengøring luftside Fordamperen, ventilatoren og kondensafløbet skal rengøres for forureninger (blade, grene osv.) inden fyringssæsonen. I den forbindelse skal varmepumpen først åbnes forneden og derefter foroven på forsiden. Inden apparatet åbnes, skal det sikres, at alle strømkredse er gjort spændingsfrie. Aftagningen og påsætningen af forsidedele sker som beskrevet i kapitel 4. Undlad at bruge skarpe og hårde genstande til rengøringen for at forhindre beskadigelser på fordamperen og kondensbeholderen. Kølekredsen må ikke beskadiges. En beskadigelse af kølekredsen kan medføre at brændbare kølevæsker løber ud. Når der udføres arbejde indeni apparatet, bør antændelseskilder og åben ild undgås. Under ekstreme vejrforhold (f.eks. snestorm) kan der undtagelsesvis opstå isdannelser ved indsugnings- og udblæsningsgitrene. For at sikre minimumsluftstrømmen, skal der i dette tilfælde fjernes is og sne fra indsugnings- og udblæsningsområdet. Dansk For at undgå aflejringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det at anvende et egnet korrosionsbeskyttelsessystem. Ligeledes kan rester af smøre- og tætningsmidler forurene centralvarmevand. Hvis tilsmudsningerne er så kraftige, at kondensatorens ydeevne i varmepumpen reduceres, skal anlægget rengøres af en installatør. Vi anbefaler, af rengøringen gennemføres med en 5 % fosforsyre eller - såfremt rengøringen skal foretages hyppigere - med en 5 % myresyre. I begge tilfælde bør rengøringsvæsken have rumtemperatur. Det anbefales at skylle varmeveksleren imod den normale gennemstrømningsretning. For at forhindre, at syreholdigt rengøringsmiddel trænger ind i centralvarmeanlæggets kredse, anbefaler vi at tilslutte skylleapparatet direkte til kondensatorens frem- og returløb på varmepumpens kondensator. Derefter skal der skylles grundigt efter med egnede neutraliserende midler for at undgå beskadigelser pga. rester af rengøringsmiddel, som evt. stadig befinder sig i systemet. Syrerne skal anvendes med omhu, og brancheforeningernes forskrifter skal overholdes. Hvis du er i tvivl, bør du rådføre dig med rengøringsmidlets producent! 9 Driftsfejl / fejlfinding Varmepumpen er et kvalitetsprodukt og bør arbejde fejl- og vedligeholdelsesfrit. Hvis der alligevel engang skulle opstå en fejl, vil denne blive vist i varmepumpestyringens display. I den forbindelse bedes du læse siden Driftsfejl og fejlfinding i varmepumpestyringens brugsanvisning. Hvis ikke det lykkes at afhjælpe fejlen selvstændigt, bedes du kontakte den ansvarlige kundeservice. Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. Alle personer, som udfører arbejder på kølekredsen, skal kunne forelægge en autorisation for håndteringen af brændbare kølevæsker eller skal være under opsyn af en sådan person. 10 Nedlukning / bortskaffelse Inden varmepumpen afmonteres, skal maskinen gøres spændingsfri og afspærres. Miljørelevante krav vedrørende genvinding, genbrug og bortskaffelse af driftsmateriel og komponenter i henhold til gældende standarder skal overholdes. Der skal herved lægges særlig vægt på en korrekt bortskaffelse af kølevæsken og køleolien. DK-7

10 11 11 Apparatoplysninger Dansk 1 Type- og bestillingskode LA 11PS 2 Udformning 2.1 Beskyttelsesgrad i henhold til EN for kompakt apparat hhv. opvarmningsdel 2.2 Installationssted Udenfor 3 Effektangivelser 3.1 Driftstemperaturgrænser: Centralvarmefrem / -returløb C / C op til 65 / fra 18 Luft C -25 til Centralvarme-temperaturdiff. ved A7 / W35 9,2 5,0 3.3 Varmeeffekt / COP ved A-7 / W35 1 kw / --- 7,3 / 2,5 7,0 / 2,5 ved A-7 / W45 1 kw / --- 6,4 / 2,2 IP 24 ved A2 / W35 1 kw / --- 9,2 / 3,1 8,7 / 3,0 ved A7 / W35 1 kw / ,5 / 3,8 11,2 / 3,5 ved A7 / W45 1 kw / ,5 / 3,0 ved A10 / W35 1 kw / ,1 / 4,1 11,8 / 3,9 3.4 Lydeffektniveau db(a) Lydtryksniveau i 10 m afstand (luftudblæsningsside) db(a) Centralvarmefremløb ved intern trykdifference m³/h / Pa 1,1 / ,1 / Luftstrøm m³/h Kølevæske; samlet påfyldningsvægt type/ kg R290/1,5 4 Dimensioner, tilslutninger og vægt 4.1 Apparatdimensioner H x B x L cm 157 x 155 x Apparatforbindelser til opvarmning tommer G 1" udvendigt 4.3 Transportenhedens vægt inkl. emballage 5 Eltilslutning kg 5.1 Nominel spænding; sikring V / A 400 / Nominelt strømforbrug 1 A2 W35 kw 2,98 2,9 5.3 Startstrøm m. softstarter A Nominel strøm A2 W35 / cos ϕ A / --- 5,38 5, maks. effektforbrug kompressorbeskyttelse W 35 6 Opfylder de europæiske sikkerhedsbestemmelser 2 7 Øvrige modelegenskaber 7.1 Afrimning automatisk Afrimningsart Afrimningsbeholder foreligger 259 Varmgas ja (opvarmet) 7.2 Det varme vand i apparatet er sikret mod frysning 3 ja 7.3 Effekttrin Regulator internt / eksternt eksternt 1. Disse angivelser kendetegner anlæggets størrelse og ydeevne. I forbindelse med økonomiske og energieffektive betragtninger skal flere funktionspåvirkende størrelser, især afrimningsevne, bivalens punkt og regulering tilgodeses. Her betyder f.eks. A2 / W55: Udendørs lufttemperatur 2 C og varmtvands-fremløbstemperatur 55 C. 2. jf. CE-overensstemmelseserklæring 3. Cirkulationspumpen og varmepumpekontrollen skal altid være driftsklare. DK-8

11 1 Målskitse... A-II 2 Diagrammer... A-III 3 El-diagrammer... A-IV 3.1 Styring...A-IV 3.2 Belastning...A-V 3.3 Tilslutningsskema...A-VI 3.4 Signaturforklaring...A-VII 4 Hydrauliske VVS principskemaer... A-VIII 4.1 Monoenergetiske anlæg...a-viii 4.2 Monoenergetiske anlæg og varmt brugsvand...a-ix 4.3 Bivalente anlæg...a-x 4.4 Signaturforklaring...A-XI 5 Overensstemmelseserklæring... A-XII A-I

12 1 1 Målskitse A-II

13 2 2 Diagrammer A-III

14 3 3 El-diagrammer 3.1 Styring A-IV

15 Belastning A-V

16 Tilslutningsskema A-VI

17 Signaturforklaring E1 Oliesumpopvarmning kompressor 1 E4 Dyseringopvarmning ventilator F4 Pressostat højtryk kompressor 1 F5 Regulator lavtryk F23 Viklingsbeskyttelse ventilator K1 Kontaktor kompressor 1 K2 Kontaktor ventilator K7 Halvlederrelæ-afrimning M1 Kompressor 1 M2 Ventilator N1 Varmepumpestyring N7 Softstarter kompressor 1 R7 R9 R12 Kodemodstand (2k7/0,25W) Gennemstrømningsføler Afrimningsføler X1 Klemliste: Spændingstilførsel X2 Klemliste: intern fortrådning X4 Kontaktor styreledning / varmepumpe X8/X11 Kontaktorstyreledning / Varmepumpestyring Y7 Y8 Magnetventil primærledning (no) Magnetventil bypass (nc) A-VII

18 4 4 Hydrauliske VVS principskemaer 4.1 Monoenergetiske anlæg A-VIII

19 Monoenergetiske anlæg og varmt brugsvand A-IX

20 Bivalente anlæg A-X

21 Signaturforklaring Afspærringsventil Overstrømningsventil Sikkerhedsventilkombination Cirkulationspumpe Ekspansionsbeholder Rumtemperaturstyret ventil Afpærringsventil med kontraventil Afpærringsventil med aftapning Varmeforbruger 4-vejs blander Temperaturfølere Fleksibel tilslutningsslange Varmepumpe Bufferbeholder Varmepumpestyring Eldistributionssystem E8 Varmtvandsbeholder Varmekedel Ekstraopvarmning M13 M18 N1 R1 R2 R3 EV KW MA MZ WW Centralvarmecirkulationspumpe Varmtvandscirkulationspumpe Varmepumpestyring Udeføler Returløbsføler Varmtvandsføler Eldistributionssystem Koldt vand Blander ÅBEN Blander LUKKET Varmt vand A-XI

22 5 5 Overensstemmelseserklæring A-XII

23 5 A-XIII

24 Glen Dimplex Deutschland GmbH Geschäftsbereich Dimplex Am Goldenen Feld 18 D Kulmbach Med forbehold for fejl og ændringer. +49 (0)

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Brine/vand-varmepumpe til indendørs installation 83255209 06/2008 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse

Læs mere

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16

BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Monteringsvejledning Brine- / vand-varmepumpe Kompaktanlæg Opstilling indendørs NY Wolf Easy Connect System BWS-1-06 BWS-1-08 BWS-1-10 BWS-1-12 BWS-1-16 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49

Læs mere

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning

WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning WPC 5, WPC 7, WPC 10, WPC 13 WPC 5 cool, WPC 7 cool, WPC 10 cool, WPC 13 cool Brine/Vand-Varmepumpe Brugs- og Montage vejledning Indholdsfortegnelse 1. Brugsvejledning for brugeren og installatøren 2 1.1

Læs mere

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning

WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning WPL 10 A, WPL 10 I, WPL 10 IK Kompakt luft/vand-varmepumpe Montagevejledning Indhold Side 1 Generelt 2 1.1 Anlægsbeskrivelse 2 1.2 Funktionsmåde 2 1.3 Hensigtsmæssig drift 2 1.4 Uhensigtsmæssig drift 2

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE

BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE BETJENING OG INSTALLATION LUFT/VAND-VARMEPUMPE»» WPL»» WPL 7»» WPL 7 Indhold Betjening Betjening. Generelle anvisninger. Dokumentinformation. Henvisning til andre gyldige dokumenter. Sikkerhedsinformationer.

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BETJENING OG INSTALLATION

BETJENING OG INSTALLATION BEJENING OG INSALLAION Luft vand-varmepumpe»» WPL AS»» WPL A»» WPL AS INDHOLD BEJENING. Generel vejledning. Sikkerhedsanvisninger. Andre markeringer i denne dokumentation. Måleenheder. Effektdata iht.

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.

Til brugeren. Systembeskrivelse og betjeningsvejledning. aurostep plus. System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2. Til brugeren Systembeskrivelse og betjeningsvejledning aurostep plus System til varmtvandsopvarmning med solvarme 1.250 E 2.250 E DK Til brugeren Systembeskrivelse aurostep plus Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1.

Teknisk dokumentation Installationsvejledning TERRA MAX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 50-90 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator 1. eknisk dokumentation Installationsvejledning ERRA AX-S/W (-BA) (-HGL) (-H)(-P) 0-0 til brine- og grundvandsanlæg med Navigator.0-styring Ausgabe// 0 Rev.0 Oversættelse af original vejledning Varmepumper

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere