LA 11PS. Monterings- og brugsanvisning. Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: FD 8902

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LA 11PS. Monterings- og brugsanvisning. Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452159.66.17 FD 8902"

Transkript

1 LA 11PS Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation Best.-nr.: FD 8902

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk Vigtige henvisninger... DK Anvendelse efter formål... DK Lovbestemmelser og direktiver... DK Energiøkonomisk brug af varmepumpen... DK-2 2 Varmepumpens anvendelsesformål...dk Anvendelsesområde... DK Arbejdsmåde... DK-3 Dansk 3 Leveringsomfang...DK Basisapparat... DK Klemkassen... DK Varmepumpestyring... DK-4 4 Transport...DK-4 5 Opstilling...DK Generelt... DK Kondensafledning... DK-4 6 Montage...DK Generelt... DK Tilslutning på opvarmningssiden... DK Eltilslutning... DK-5 7 Opstart...DK Generelt... DK Forberedelse... DK Fremgangsmåde... DK-6 8 Rengøring / vedligeholdelse...dk Vedligeholdelse... DK Rengøring af centralvarmeside... DK Rengøring luftside... DK-7 9 Driftsfejl / fejlfinding...dk-7 10 Nedlukning / bortskaffelse...dk-7 11 Apparatoplysninger...DK-8... A-I DK-1

4 1 Dansk 1 Bedes læst med det samme 1.1 Vigtige henvisninger Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. Apparatet er ikke egnet til frekvensomformerdrift. Apparatet bør kun opbevares i rum uden permanente antændelseskilder. Varmepumpen må kun tippes til en hældning på maks. 45 (i hver retning) under transporten. Indsugnings- og udblæsningsområdet må ikke indsnævres eller spærres. 1.2 Anvendelse efter formål Apparatet er kun egnet til det af producenten bestemte anvendelsesformål. En anden eller videregående anvendelse regnes for at være i modstrid med formålet. Hertil hører også overholdelsen af de tilhørende produktinformationer. Der må ikke foretages ændringer eller ombygninger af apparatet. 1.3 Lovbestemmelser og direktiver Ved varmepumpens konstruktion og udførelse er alle EFdirektiver, DIN- og VDE-forskrifter blevet overholdt (jfr. CEoverensstemmelseserklæring). Ved den elektriske tilslutning og udførelsen af servicearbejder på varmepumpen skal de relevante VDE-, EN- og IEC-standarder overholdes. Desuden skal forsyningsnetselskabernes tilslutningsbetingelser følges. Ved tilslutning af centralvarmeanlægget skal de respektive forskrifter overholdes. Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. Bemærk højredreje felt: Ved brug af kompressoren med forkert omdrejningsretning kan kompressoren blive beskadiget. Der må aldrig anvendes, sand-, soda-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler, idet de angriber overfladen. For at undgå aflejringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det at anvende et egnet korrosionsbeskyttelsessystem. Inden apparatet åbnes, skal det sikres, at alle strømkredse er gjort spændingsfrie. Kølekredsen må ikke beskadiges. Personer, i særdeleshed børn, som på grund af deres fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller på grund af deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i stand til at anvende apparatet sikkert, bør ikke anvende apparatet uden tilsyn eller instruktion fra en ansvarlig person. Lad altid børn være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med varmepumpen. 1.4 Energiøkonomisk brug af varmepumpen Med købet af denne varmepumpe bidrager du til at skåne miljøet. En korrekt dimensionering af varmekilde- og varmesystemet er forudsætningen for en energibesparende drift. Det er særlig vigtigt for varmepumpens effektivitet at holde temperaturdifferencen mellem centralvarmevandet og varmekilden så lille som mulig. Derfor anbefales det kraftigt at være omhyggelig ved dimensioneringen af varmekilden og varmanlægget. En temperaturdifference, som er en Kelvin (en C) højere, medfører en stigning i strømforbruget på ca. 2,5%. Sørg for, at der ved dimensioneringen af centralvarmeanlægget ligeledes tages hensyn til særlige forbrugere, som f.eks. varmt brugsvand, og at den dimensioneres til lave temperaturer. Gulvvarme er optimalt egnet til anvendelsen i en varmepumpe pga. lave fremløbstemperaturer (30 C til 40 C). Under driften er det vigtigt at undgå forurening i varmevekslerne, idet temperaturdifferencen derved forøges og COP reduceres. Ved en korrekt indstilling yder varmepumpestyringen ligeledes et betydeligt bidrag til en energibesparende drift. Flere henvisninger i den forbindelse fremgår af varmepumpestyringens brugsanvisning. DK-2

5 3.2 2 Varmepumpens anvendelsesformål 2.1 Anvendelsesområde Luft-til-vand varmepumpen er udelukkende beregnet til opvarmning af centralvarmevand og brugsvand. Den kan installeres i bestående centralvarmeanlæg eller nye centralvarmeanlæg. Varmepumpen er egnet til en monoenergetisk og bivalent drift op til -20 C udetemperatur. Ved kontinuerlig drift skal varmtvandsreturtemperaturen på 13 C opretholdes for at sikre en ordentlig afrimning af fordamperen. Varmepumpen er ikke konstrueret til det forøgede varmeforbrug under byggeriets udtørring, derfor skal det ekstra varmeforbrug dækkes af anden varmekilde. Til en bygningsudtørring om efteråret eller om vinteren anbefales det at installere et ekstra varmeelement (fås som tilbehør). 3 Leveringsomfang 3.1 Basisapparat Varmepumpen leveres i kompakt konstruktion og indeholder de nedenfor angivne komponenter. Som kølevæske anvendes R290 (propan). Dansk Apparatet er ikke egnet til frekvensomformerdrift. 2.2 Arbejdsmåde Ventilatoren suger luft fra omgivelserne, der ledes over fordamperen (varmeveksler). Fordamperen afkøler luften, dvs. den tager varme fra luften. Den optagne varme overføres i fordamperen til arbejdsmediet (kølevæsken). Vha. den elektrisk drevne kompressor pumpes den optagne varme op på et højere temperaturniveau ved trykforhøjelse og afgives via kondensatoren (varmeveksler) til det varme vand. Den elektriske energi anvendes til at hæve omgivelsernes varme op på et højere temperaturniveau. Da den energi, som blev taget fra luften, overføres til det varme vand, betegnes dette apparat som luft/vand-varmepumpe. Luft-vand-varmepumpen består af hovedkomponenterne fordamper, ventilator og ekspansionsventil samt af de lydsvage kompressorer, kondensatoren og den elektriske styring. Ved lave omgivelsestemperaturer sætter luftfugtighed sig fast på fordamperen som rim og forringer varmeoverføringen. Fordamperen afrimes af varmepumpen efter behov. Afhængigt af vejret kan der herved opstå skyer af damp ved luftudblæsningen. 1) Fordamper 2) Ventilator 3) Klemkasse 4) Kompressor 5) Kondensatoren 6) Ekspansionsventil 3.2 Klemkassen Klemkassen sidder i varmepumpen. Ved at tage forpladen og elboksens låg af bliver alle elektriske komponenter tilgængelige. I klemkassen sidder alle forsyningstilslutningsklemmer, tilslutning for styreledningen samt kapacitetskontaktorerne og softstarteren. DK-3

6 Varmepumpestyring Til styring af luft-vand-varmepumpen anvendes den medleverede varmepumpestyring. Dansk Varmepumpestyringen er et fint elektronisk apparat. Det styrer og overvåger det samlede centralvarmeanlæg afhængigt af udetemperaturen, det varme brugsvand og de sikkerhedstekniske installationer. Følerne til retur- og udetemperatur, som skal monteres på stedet, inkl. fastgørelsesmateriale leveres sammen med denne regulator og monteres i henhold til vejledningen. Varmepumpestyringens funktion og brug er beskrevet i den vedlagte brugsanvisning. Åbning af låget Lukning af låget 4 Transport Apparatet bør kun opbevares i rum uden permanente antændelseskilder. Varmepumpen må kun tippes til en hældning på maks. 45 (i hver retning) under transporten. Varmepumpens transport hen til det endelige opstillingssted bør ske i emballagen vha. træpallen. Således kan apparatet f.eks. transporteres hen til bestemmelsesstedet på en løftevogn e.l. eller vha. 3/4" rør, som føres igennem boringer i grundpladen hhv. i rammen. 5 Opstilling 5.1 Generelt Varmepumpen er kun egnet til opstilling udendørs. Apparatet skal installeres lodret på et permanent plant, glat og vandret fundament. I den forbindelse bør rammen ligge tæt mod underlaget for at sikre en egnet lydisolation og for at forhindre, at vandførende dele køles ned. I modsat fald kan det være nødvandigt at foretage yderligere isolerende foranstaltninger. Det skal være muligt at udføre vedligeholdelsesarbejde uden problemer. Dette er sikret, hvis der holdes en afstand på 1,2 m til faste vægge overholdes. Varmepumpen og transportpallen er fast forbundne med 4 tipsikringer. Disse skal fjernes. Ved brug af transporthullerne i rammen er det nødvendigt at tage de nederste frontdele af. Hertil skal der løsnes hver to skruer ved soklen, og pladerne tages af hængslerne foroven ved at trække dem tilbage. Når pladerne skal monteres, skubbes de opad med et let tryk. Sørg for, at komponenterne ikke bliver beskadiget, når bærerørene stikkes igennem rammen. På installationsstedet skal de 8 sorte beskyttelsespropper, som medleveres, sættes i transporthullerne. Indsugnings- og udblæsningsområdet må ikke indsnævres eller spærres. 5.2 Kondensafledning Kondensen, som opstår under driften, skal udledes frostfrit. For at sikre en korrekt afledning, skal varmepumpen opstilles vandret. Kondensvandrøret skal minimum have en diameter på 50 mm og bør føres frostsikkert ind i spildevandsledningen. DK-4

7 6.3 6 Montage 6.1 Generelt Der skal etableres følgende tilslutninger til varmepumpen: Centralvarmesystemets frem- og returløb Kondensafløb Styreledning til varmepumpestyring Strømforsyning 6.2 Tilslutning på opvarmningssiden Tilslutningerne på centralvarmesiden af varmepumpen er forsynet med 1 1/4" udvendigt gevind. Slangerne, som skal tilsluttes, føres nedad ud af apparatet. Ved tilslutning til varmepumpen skal der holdes igen ved overgangene med en nøgle. Tomme rør skal efter monteringen på varmepumpen lukkes gastæt. Inden varmepumpen tilsluttes på varmtvandssiden, skal centralvarmesystemet skylles for at fjerne eventuelle forureninger, rester af tætningsmateriale eller lignende samt for at forhindre, at der samler sig rester i kondensatoren. En kondensator der er tilsmudset på den måde kan føre til et fuldstændigt udfald af varmepumpen. For anlæg med afspærrelig centralvarmegennemstrømning afhængig af ventiler eller termostater på radiatorerne, skal der indbygges en overstrømningsventil. Dette sikrer en gennemstrømning af centralvarmevand i varmepumpen og forhindrer udfald. Efter udført installation på centralvarmesiden skal centralvarmeanlægget fyldes, udluftes og trykprøves (i varmepumpen befinder den manuelle udluftningsventil sig i vandledningen ved kondensatoren). 6.3 Eltilslutning Varmepumpens effekttilslutning sker via et almindeligt 4-lederkabel. Strømforsyningen og styreledningen føres normalt i jorden (i et tomt rør med passende størrelse og styrke) fra varmepumpen og ind i bygningen. For at opfylde kravene i henhold til VDE skal det tomme rør rage ca. 20 mm ind i varmepumpen og føres med en permanent hældning. Ved rørbøjninger skal der anvendes to stk. med 45 i stedet for 90 bøjninger. Styreledningen og kablet til strømforsyning føres i dette tomme rør. Kablet (strømforsyning) skal stilles til rådighed på stedet, og ledningstværsnittet skal vælges i henhold til varmepumpens effektforbrug (jfr. appendiks Apparatoplysninger ) samt de relevante VDE- (EN-) og VNB-forskrifter. Strømforsyningen skal føres ind i el-boksen igennem den dertil beregnede kabelforskruning ved varmepumpen. Ledningens gennemførsel skal forskrues fast (damptæt forskruning). I varmepumpens strømforsyning skal der konstrueres en alpolet afbryder med min. 3 mm kontaktåbningsafstand (f.eks. leverandørkontaktor, effektrelæ), samt en 3-polet sikringsautomat med fælles aktivering af alle udvendige ledere (aktiveringsstrøm i henhold til apparatoplysninger). Ved tilslutningen skal strømforsyning have et højredreje felt. Fasefølge: L1, L2, L3. Dansk Min. centralvarmeflow Varmepumpens min. centralvarmevandflow skal være sikret i hver af opvarmningssystemets driftstilstande. Dette kan f.eks. opnås ved at installere en overstrømningsventil. Overstrømningsventilens indstilling er nærmere forklaret i kapitlet Opstart. Frostsikring For at beskytte mod frost bør der være konstrueret en manuel tømning. Når varmepumpestyringen og centralvarmecirkulationspumpen er driftsklare, arbejder regulatorens frostsikringsfunktion. Hvis varmepumpen tages ud af brug eller i tilfælde af strømsvigt skal systemet tømmes hhv. udblæses på tre steder (jfr. illustration). Ved varmepumpeanlæg, hvor et strømsvigt ikke kan registreres (sommerhus), skal varmekredsen sikres med en egnet frostsikring. Bemærk højredreje felt: Ved brug af kompressoren med forkert omdrejningsretning kan kompressoren blive beskadiget. Styrespændingen tilføres via varmepumpestyringen. Varmepumpestyringens strømforsyning med 230V AC-50 Hz iht den tilhørende brugsanvisning (sikring 16 A). Styreledningen (ikke inkluderet i leveringsomfanget) forbindes med de to rektangulære stik og en enkeltleder til varmepumpestyringen. I varmepumpen sidder stikkene på undersiden af el-boksen. Mere detaljerede henvisninger hertil fremgår af varmepumpestyringens brugsanvisning. For detaljerede informationer se appendiks El-diagrammer. DK-5

8 7 Dansk 7 Opstart 7.1 Generelt For at sikre en korrekt opstart, bør den gennemføres af et servicefirma, som er autoriseret af fabrikken. Under bestemte betingelser fører dette til en forlængelse af garantiperioden (jf. garantiydelse). 7.2 Forberedelse Inden opstarten skal følgende punkter kontrolleres: Alle varmepumpens tilslutninger skal være monteret som beskrevet i kapitel 6. I centralvarmekredsen skal alle ventiler, som kan hindre det varme vands korrekte gennemstrømning, være åbne. Luftindsugnings-/-udblæsningsvejen skal være fri. Ventilatorens omdrejningsretning skal svare til pilretningen. Varmepumpestyringens indstillinger skal være tilpasset centralvarmeanlægget i henhold til den pågældende brugsanvisning. Der skal være etableret et kondensafløb. 7.3 Fremgangsmåde Varmepumpens opstart sker via varmepumpestyringen. Indstillinger skal være foretaget i henhold til dennes vejledning. Hvis min. vandflow sikres via ovestrømningsventil, skal dette afstemmes med centralvarmeanlægget. En forkert indstilling kan føre til forskellige fejl og til et forøget energiforbrug. For at indstille overstrømningsventilen korrekt, anbefaler vi følgende fremgangsmåde: Luk alle varmekredse, som også kan være lukket under drift alt efter brug, således at den mest ufordelagtige driftstilstand for centralvarmeanlægget foreligger. Dette er som regel varmekredsene i rum, som ligger på den sydlige og vestlige side. Mindst 1 varmekredsløb skal forblive åben (f.eks. badeværelse). Overstrømningssventilen skal åbnes så meget, at den i efterfølgende tabel angivne maks. temperatur mellem frem-/ returløb fremkommer ved den aktuelle varmekildetemperatur. Temperaturspredningen skal måles så tæt som muligt ved varmepumpen. Ved monoenergistiske systemer skal varmeelementet deaktiveres. Ved udetemperaturer under 10 C og varmtvandstemperaturer under 16 C skal buffertanken opvarmes til minimum 25 C med den anden varmekilde. Følgende procedure skal overholdes for at realisere en fejlfri opstart: 1) Luk alle varmekredse. 2) Åbn overstrømningsventilen helt. 3) Vælg automatisk drift som driftsmodus på regulatoren. 4) Vent, indtil buffertanken har opnået en temperatur på minimum 25 C. 5) Derefter åbnes varmekredsenes ventiler langsomt en efter en således, at centralvarmefremløbet øges støt ved at åbne det pågældende varmekreds let. Varmtvandstemperaturen i buffertanken må ikke falde under 20 C for til enhver tid at muliggøre en afrimning af varmepumpen. 6) Når alle varmekredse er fuldstændig åbne og en centralvarmevandstemperatur i buffertanken på ca. 20 C opretholdes, skal den minimale volumenstrømmængde indstilles ved overstrømningsventilen og varmecirkulationspumpen. 7) På grund af den nødvendige energi til bygningsudtørringen har nybyggeri et forhøjet varmebehov. Dette forhøjede varmeforbrug kan føre til, at minimalt dimensionerede centralvarmeanlæg ikke altid når op på den ønskede indendørs temperatur. Det anbefales derfor i dette tilfælde at holde den 2. varmekilde parat i den første opvarmningsperiode. I den forbindelse skal grænsetemperaturen på varmepumpestyringen sættes op til 15 C. Varmekildetemperatur fra til Maks. temperaturspredning mellem frem- og returløb -20 C -15 C 4 K -14 C -10 C 5 K -9 C -5 C 6 K -4 C 0 C 7 K 1 C 5 C 8 K 6 C 10 C 9 K 11 C 15 C 10 K 16 C 20 C 11 K 21 C 25 C 12 K 26 C 30 C 13 K 31 C 35 C 14 K Driftsfejl vises ligeledes ved varmepumpestyringen og kan afhjælpes som beskrevet i brugsanvisningen for varmepumpestyringen. DK-6

9 10 8 Rengøring / vedligeholdelse 8.1 Vedligeholdelse Undgå at læne eller lægge genstande op til eller ovenpå apparatet for at beskytte lakken. Varmepumpens udvendige dele kan tørres af med en fugtig klud og almindelige rengøringsmidler. Der må aldrig anvendes, sand-, soda-, syre- eller kloridholdige rengøringsmidler, idet de angriber overfladen. For at undgå fejl pga. snavsaflejringer i varmepumpens varmeveksler skal der sørges for, at varmeveksleren i opvarmningssystemet ikke kan blive tilsmudset. Såfremt der alligevel opstår driftsfejl pga. tilsmudsninger, skal anlægget rengøres som beskrevet nedenfor. Rengøringen må kun udføres som efterfølgende beskrevet af producenten. 8.2 Rengøring af centralvarmeside Ilt kan danne oxideringsprodukter (rust) i centralvarmeskredsen, især ved brug af stålkomponenter. Disse trænger ind i centralvarmeanlægget via ventiler, cirkulationspumper eller kunststofrør. Derfor bør der sørges for en diffusionstæt installation, især på gulvvarmens rør. 8.3 Rengøring luftside Fordamperen, ventilatoren og kondensafløbet skal rengøres for forureninger (blade, grene osv.) inden fyringssæsonen. I den forbindelse skal varmepumpen først åbnes forneden og derefter foroven på forsiden. Inden apparatet åbnes, skal det sikres, at alle strømkredse er gjort spændingsfrie. Aftagningen og påsætningen af forsidedele sker som beskrevet i kapitel 4. Undlad at bruge skarpe og hårde genstande til rengøringen for at forhindre beskadigelser på fordamperen og kondensbeholderen. Kølekredsen må ikke beskadiges. En beskadigelse af kølekredsen kan medføre at brændbare kølevæsker løber ud. Når der udføres arbejde indeni apparatet, bør antændelseskilder og åben ild undgås. Under ekstreme vejrforhold (f.eks. snestorm) kan der undtagelsesvis opstå isdannelser ved indsugnings- og udblæsningsgitrene. For at sikre minimumsluftstrømmen, skal der i dette tilfælde fjernes is og sne fra indsugnings- og udblæsningsområdet. Dansk For at undgå aflejringer (f.eks. rust) i varmepumpens kondensator anbefales det at anvende et egnet korrosionsbeskyttelsessystem. Ligeledes kan rester af smøre- og tætningsmidler forurene centralvarmevand. Hvis tilsmudsningerne er så kraftige, at kondensatorens ydeevne i varmepumpen reduceres, skal anlægget rengøres af en installatør. Vi anbefaler, af rengøringen gennemføres med en 5 % fosforsyre eller - såfremt rengøringen skal foretages hyppigere - med en 5 % myresyre. I begge tilfælde bør rengøringsvæsken have rumtemperatur. Det anbefales at skylle varmeveksleren imod den normale gennemstrømningsretning. For at forhindre, at syreholdigt rengøringsmiddel trænger ind i centralvarmeanlæggets kredse, anbefaler vi at tilslutte skylleapparatet direkte til kondensatorens frem- og returløb på varmepumpens kondensator. Derefter skal der skylles grundigt efter med egnede neutraliserende midler for at undgå beskadigelser pga. rester af rengøringsmiddel, som evt. stadig befinder sig i systemet. Syrerne skal anvendes med omhu, og brancheforeningernes forskrifter skal overholdes. Hvis du er i tvivl, bør du rådføre dig med rengøringsmidlets producent! 9 Driftsfejl / fejlfinding Varmepumpen er et kvalitetsprodukt og bør arbejde fejl- og vedligeholdelsesfrit. Hvis der alligevel engang skulle opstå en fejl, vil denne blive vist i varmepumpestyringens display. I den forbindelse bedes du læse siden Driftsfejl og fejlfinding i varmepumpestyringens brugsanvisning. Hvis ikke det lykkes at afhjælpe fejlen selvstændigt, bedes du kontakte den ansvarlige kundeservice. Arbejde på varmepumpen må kun udføres af den autoriserede og sagkyndige kundeservice. Alle personer, som udfører arbejder på kølekredsen, skal kunne forelægge en autorisation for håndteringen af brændbare kølevæsker eller skal være under opsyn af en sådan person. 10 Nedlukning / bortskaffelse Inden varmepumpen afmonteres, skal maskinen gøres spændingsfri og afspærres. Miljørelevante krav vedrørende genvinding, genbrug og bortskaffelse af driftsmateriel og komponenter i henhold til gældende standarder skal overholdes. Der skal herved lægges særlig vægt på en korrekt bortskaffelse af kølevæsken og køleolien. DK-7

10 11 11 Apparatoplysninger Dansk 1 Type- og bestillingskode LA 11PS 2 Udformning 2.1 Beskyttelsesgrad i henhold til EN for kompakt apparat hhv. opvarmningsdel 2.2 Installationssted Udenfor 3 Effektangivelser 3.1 Driftstemperaturgrænser: Centralvarmefrem / -returløb C / C op til 65 / fra 18 Luft C -25 til Centralvarme-temperaturdiff. ved A7 / W35 9,2 5,0 3.3 Varmeeffekt / COP ved A-7 / W35 1 kw / --- 7,3 / 2,5 7,0 / 2,5 ved A-7 / W45 1 kw / --- 6,4 / 2,2 IP 24 ved A2 / W35 1 kw / --- 9,2 / 3,1 8,7 / 3,0 ved A7 / W35 1 kw / ,5 / 3,8 11,2 / 3,5 ved A7 / W45 1 kw / ,5 / 3,0 ved A10 / W35 1 kw / ,1 / 4,1 11,8 / 3,9 3.4 Lydeffektniveau db(a) Lydtryksniveau i 10 m afstand (luftudblæsningsside) db(a) Centralvarmefremløb ved intern trykdifference m³/h / Pa 1,1 / ,1 / Luftstrøm m³/h Kølevæske; samlet påfyldningsvægt type/ kg R290/1,5 4 Dimensioner, tilslutninger og vægt 4.1 Apparatdimensioner H x B x L cm 157 x 155 x Apparatforbindelser til opvarmning tommer G 1" udvendigt 4.3 Transportenhedens vægt inkl. emballage 5 Eltilslutning kg 5.1 Nominel spænding; sikring V / A 400 / Nominelt strømforbrug 1 A2 W35 kw 2,98 2,9 5.3 Startstrøm m. softstarter A Nominel strøm A2 W35 / cos ϕ A / --- 5,38 5, maks. effektforbrug kompressorbeskyttelse W 35 6 Opfylder de europæiske sikkerhedsbestemmelser 2 7 Øvrige modelegenskaber 7.1 Afrimning automatisk Afrimningsart Afrimningsbeholder foreligger 259 Varmgas ja (opvarmet) 7.2 Det varme vand i apparatet er sikret mod frysning 3 ja 7.3 Effekttrin Regulator internt / eksternt eksternt 1. Disse angivelser kendetegner anlæggets størrelse og ydeevne. I forbindelse med økonomiske og energieffektive betragtninger skal flere funktionspåvirkende størrelser, især afrimningsevne, bivalens punkt og regulering tilgodeses. Her betyder f.eks. A2 / W55: Udendørs lufttemperatur 2 C og varmtvands-fremløbstemperatur 55 C. 2. jf. CE-overensstemmelseserklæring 3. Cirkulationspumpen og varmepumpekontrollen skal altid være driftsklare. DK-8

11 1 Målskitse... A-II 2 Diagrammer... A-III 3 El-diagrammer... A-IV 3.1 Styring...A-IV 3.2 Belastning...A-V 3.3 Tilslutningsskema...A-VI 3.4 Signaturforklaring...A-VII 4 Hydrauliske VVS principskemaer... A-VIII 4.1 Monoenergetiske anlæg...a-viii 4.2 Monoenergetiske anlæg og varmt brugsvand...a-ix 4.3 Bivalente anlæg...a-x 4.4 Signaturforklaring...A-XI 5 Overensstemmelseserklæring... A-XII A-I

12 1 1 Målskitse A-II

13 2 2 Diagrammer A-III

14 3 3 El-diagrammer 3.1 Styring A-IV

15 Belastning A-V

16 Tilslutningsskema A-VI

17 Signaturforklaring E1 Oliesumpopvarmning kompressor 1 E4 Dyseringopvarmning ventilator F4 Pressostat højtryk kompressor 1 F5 Regulator lavtryk F23 Viklingsbeskyttelse ventilator K1 Kontaktor kompressor 1 K2 Kontaktor ventilator K7 Halvlederrelæ-afrimning M1 Kompressor 1 M2 Ventilator N1 Varmepumpestyring N7 Softstarter kompressor 1 R7 R9 R12 Kodemodstand (2k7/0,25W) Gennemstrømningsføler Afrimningsføler X1 Klemliste: Spændingstilførsel X2 Klemliste: intern fortrådning X4 Kontaktor styreledning / varmepumpe X8/X11 Kontaktorstyreledning / Varmepumpestyring Y7 Y8 Magnetventil primærledning (no) Magnetventil bypass (nc) A-VII

18 4 4 Hydrauliske VVS principskemaer 4.1 Monoenergetiske anlæg A-VIII

19 Monoenergetiske anlæg og varmt brugsvand A-IX

20 Bivalente anlæg A-X

21 Signaturforklaring Afspærringsventil Overstrømningsventil Sikkerhedsventilkombination Cirkulationspumpe Ekspansionsbeholder Rumtemperaturstyret ventil Afpærringsventil med kontraventil Afpærringsventil med aftapning Varmeforbruger 4-vejs blander Temperaturfølere Fleksibel tilslutningsslange Varmepumpe Bufferbeholder Varmepumpestyring Eldistributionssystem E8 Varmtvandsbeholder Varmekedel Ekstraopvarmning M13 M18 N1 R1 R2 R3 EV KW MA MZ WW Centralvarmecirkulationspumpe Varmtvandscirkulationspumpe Varmepumpestyring Udeføler Returløbsføler Varmtvandsføler Eldistributionssystem Koldt vand Blander ÅBEN Blander LUKKET Varmt vand A-XI

22 5 5 Overensstemmelseserklæring A-XII

23 5 A-XIII

24 Glen Dimplex Deutschland GmbH Geschäftsbereich Dimplex Am Goldenen Feld 18 D Kulmbach Med forbehold for fejl og ændringer. +49 (0)

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation 02/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse efter

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling 83254809 02/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling 83254309 06/2008 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2

Læs mere

LA 11AS LA 16AS. Monteringsog brugsanvisning. Luft-til-vand varmepumper til udendørs opstilling. Dansk. Best.-nr.: 452158.66.

LA 11AS LA 16AS. Monteringsog brugsanvisning. Luft-til-vand varmepumper til udendørs opstilling. Dansk. Best.-nr.: 452158.66. LA 11AS LA 16AS Monteringsog brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumper til udendørs opstilling Best.-nr.: 452158.66.03 FD 8902 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

LA 9 PS LA 12 PS LA 18 PS

LA 9 PS LA 12 PS LA 18 PS LA 9 PS LA 12 PS LA 18 PS Monteringsog brugsanvisning Dansk Luft/vand-varmepumpe til udendørs installation Best.-nr.: 452149.66.19 FD 8703 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

LA 9TU LA 12TU. Monterings- og brugsanvisning. Luft-til-vandvarmepumpe. Udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452163.66.

LA 9TU LA 12TU. Monterings- og brugsanvisning. Luft-til-vandvarmepumpe. Udendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452163.66. LA 9TU LA 12TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vandvarmepumpe til Udendørs installation Best.-nr.: 452163.66.09 FD 8909 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand-varmepumpe Udendørs installation 83259409 09/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse

Læs mere

LI 11TE LI 16TE. Monterings- og brugsanvisning. Indendørs opstilling af luft-til-vandvarmepumpe. Dansk. Best.-nr.: 452160.66.

LI 11TE LI 16TE. Monterings- og brugsanvisning. Indendørs opstilling af luft-til-vandvarmepumpe. Dansk. Best.-nr.: 452160.66. LI 11TE LI 16TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Indendørs opstilling af luft-til-vandvarmepumpe Best.-nr.: 452160.66.02 FD 8905 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

SIH 20TE. Monterings- og brugsanvisning. Brine/vandvarmepumpe. indendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452234.66.11 FD 8806

SIH 20TE. Monterings- og brugsanvisning. Brine/vandvarmepumpe. indendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 452234.66.11 FD 8806 SIH 20TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Brine/vandvarmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452234.66.11 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling 83259509 09/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse

Læs mere

WI 9 TE WI 14 TE WI 18 TE WI 22 TE WI 27 TE

WI 9 TE WI 14 TE WI 18 TE WI 22 TE WI 27 TE WI 9 TE WI 14 TE WI 18 TE WI 22 TE WI 27 TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Vand/Vandvarmeepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452162.66.01 FD 8904 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det

Læs mere

LA 17TU LA 25TU LA 40TU

LA 17TU LA 25TU LA 40TU LA 17TU LA 25TU LA 40TU Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand varmepumpe til udendørs opstilling Best.-nr.: 452163.66.10 FD 9002 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

SI 24TE SI 30TE SI 37TE

SI 24TE SI 30TE SI 37TE SI 24TE SI 30TE SI 37TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Brine/vand varmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452234.66.10 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

SIK 7 TE SIK 9 TE SIK 11 TE SIK 14 TE

SIK 7 TE SIK 9 TE SIK 11 TE SIK 14 TE SIK 7 TE SIK 9 TE SIK 11 TE SIK 14 TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Brine/vand varmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452231.66.10 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2

Læs mere

355 980 HPK 200S. Monterings- og brugsanvisning. Hydrauliktower med VPM. Dansk. Best.-nr.: 452162.66.01 FD 8904

355 980 HPK 200S. Monterings- og brugsanvisning. Hydrauliktower med VPM. Dansk. Best.-nr.: 452162.66.01 FD 8904 355 980 HPK 200S Monterings- og brugsanvisning Dansk Hydrauliktower med VPM Best.-nr.: 452162.66.01 FD 8904 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger... DK-2 1.2 Lovbestemmelser

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Luft-til-vand varmepumper til udendørs opstilling 83254409 02/2009 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2

Læs mere

manual Monterings- og brugsanvisning

manual Monterings- og brugsanvisning manual Monterings- og brugsanvisning Weishaupt Brine/vand-varmepumpe til indendørs installation 83255209 06/2008 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme... 2 1.1 Vigtige henvisninger... 2 1.2 Anvendelse

Læs mere

Tekniske data LA 16MS

Tekniske data LA 16MS Tekniske data LA 16MS Apparatoplysning LA 16MS Type - Varmekilde Udendørsluft - Udførelse - Regulering - Installationssted Udenlandske - Ydelsesniveauer 1 Driftstemperaturgrænser - Min. vandtemperatur

Læs mere

LA 8AS. Monterings- og brugsanvisning. Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling. Dansk. Best.-nr.: FD 8806

LA 8AS. Monterings- og brugsanvisning. Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling. Dansk. Best.-nr.: FD 8806 LA 8AS Monterings- og brugsanvisning Dansk Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling Best.-nr.: 452158.66.41 FD 8806 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Tekniske data LA 12TU

Tekniske data LA 12TU Tekniske data LA 1TU Apparatoplysning LA 1TU Type - Varmekilde Udeluft - Udførelse Universel konstruktion - Regulering WPM EconPlus vægmonteret - Varmemængdetælling integreret - Installationssted Udenlandske

Læs mere

SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE

SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE SI 50TE SI 75TE SI 100TE SI 130TE Monterings- og brugsanvisning Dansk Brine/vand-varmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 452234.66.02 FD 8810 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

LA 20AS LA 24AS LA 28AS

LA 20AS LA 24AS LA 28AS LA 20AS LA 24AS LA 28AS Monteringsog brugsanvisning Dansk Luft-til-vand-varmepumper til udendørs opstilling Best.-nr.: 452158.66.04 FD 8902 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe

VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe VIESMANN VITOCAL 300-A Luft/vand-varmepumpe Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCAL 300-A Type AWCI-AC 301.A og AWO-AC 301.A Op til 60 C fremløbstemperatur Varmeydelse modulerende 3 til 9 kw

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

AWP 30 HLW. Monterings- og brugsanvisning. Varmtvands-varmepumpe til indendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 451902.66.45

AWP 30 HLW. Monterings- og brugsanvisning. Varmtvands-varmepumpe til indendørs installation. Dansk. Best.-nr.: 451902.66.45 AWP 30 HLW Dansk Monterings- og brugsanvisning Varmtvands-varmepumpe til indendørs installation Best.-nr.: 451902.66.45 FD 8812 Indholdsfortegnelse 1 Bedes læst med det samme...dk-2 1.1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01 Installationsplan Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP da - DK 08.11 09 235 190 / 01 09 235 190 / 01 2 Teknisk datablad Vaskemaskine: Opvarmningstype: PW 5082 AV/LP El (EL) Signaturforklaring Forkortelser

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere