Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø. Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø. Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø."

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. april 2015 Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø. 1. Resume Byudviklingen i Aarhus Ø og midtbyen har overhalet de oprindelige forventninger, og den etablerede varmeforsyning er i dag utilstrækkelig. Som en midlertidig løsning har AffaldVarme Aarhus placeret oliefyrede varmecentraler på Aarhus Ø. Allerede fra 2016 forventes varmebehovet at overstige denne løsning. Som en permanent løsning foreslås Aarhus Ø forsynet direkte fra transmissionssystemet. Der etableres en transmissionsledning fra Langelandsgade til en vekslerbygning i Aarhus Ø. Som en del af løsningen etableres en varmepumpe i vekslerbygningen. Varmepumpeteknologien kan medvirke til at opnå Aarhus Byråds klimamål. Det er en innovativ løsning, og derfor har Energistyrelsen givet dispensation fra kraftvarmekravet. Projektet er godkendelsespligtigt. Der er udarbejdet et projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven. Vekslerbygningen placeres på Hjortholmsvej 2A og Kystpromenaden 2 via en fremrykket kommunal overtagelse af arealet fra Aarhus Havn. Nuværende lejere søges via forhandling stillet, som om der er en ekspropriation. Såfremt der ikke kan opnås en forhandlingsløsning, forelægges dette for byrådet med Klik her for at angive tekst. side 1 af 10

2 henblik på godkendelse af åstedsforretning og siden evt. ekspropriation. Investeringen er allerede indregnet i budgettet via AffaldVarme Aarhus investeringsplan fra , men ville isoleret set inkl. moms påvirke en gennemsnitshusstands varmeregning med 45 kr./år. 2. Beslutningspunkter At 1) Varmeforsyningsprojekt for øget varmeforsyning af Aarhus Ø, marts 2015, godkendes. At 2) For adkomst og rettighederne til Hjortholmsvej 2A og kystpromenaden 2, 8000 Aarhus C, fremrykkes Aarhus Kommunes overtagelse fra 2020 til 1. juli 2015 af en mindre del (3.091 m 2 ) af grundareal fra Aarhus Havn. At 3) AffaldVarme Aarhus køber arealet af kommunen til samme pris med tillæg af omkostninger. At 4) De nuværende lejere søges via forhandling stillet, som om der er tale om en ekspropriation. At 5) I forbindelse med kommunens køb af areal fra Aarhus Havn og salg af areal til AffaldVarme Aarhus gives en udgiftsanlægsbevilling og en tilsvarende indtægtsanlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6,7 mio. kr. til Teknik og Miljø. De endelige bevillinger og rådighedsbeløb reguleres ud fra størrelsen af det areal der overtages samt betalingstidspunktet. At 6) Anlægsbevilling på i alt 148 mio. kr. til etablering af transmissionsledning, vekslerbygning og varmepumpe på Aarhus Ø godkendes. Bevillingen er fordelt med 96 mio. kr. til transmissionsanlæg og 52 mio. kr. til varmepumpe. 3. Baggrund Aarhus Ø er i dag fjernvarmemæssigt sammenhængende med midtbyen. Den tekniske løsning er baseret på forudsætninger opstillet i Byudvikling i begge områder har ikke fulgt forventningerne estimeret i Klik her for at angive tekst. side 2 af 10

3 AffaldVarme Aarhus har derfor i de sidste par år nøje fulgt udviklingen af varmebehovet i midtbyen og til Aarhus Ø. Konklusionen er: Tidligere behovsanalyser undervurderer generelt varmebehovet. Dette er erkendt blandt andet af Grøn Energi, en tænketank for bæredygtige energisystemer under Dansk Fjernvarme. Nyt byggeri har behov for mere effekt end forventet i diverse bygge- og energinormer. Den enkelte kundes evne til at udnytte temperaturen er overestimeret. Der opnås ikke den afkøling, som har været forudsat. Men da energibehovet er det samme, skal der mere vand til at levere. Dette medfører behov for større ledninger og pumper. Der bygges tættere end forventet altså flere boliger. Boligerne bygges anderledes end forventet, således, at varmebehovet / m 2 er større. Der bygges med højere til loftet, og det giver et større effektbehov. Det øgede fjernvarmebehov i fremtiden betyder, at det ikke længere er muligt at forsyne Aarhus Ø gennem midtbyens distributionsnet fra Langelandsgade. Udviklingen er allerede så fremskreden, at AffaldVarme Aarhus har placeret to midlertidige, oliefyrede varmecentraler på Aarhus Ø for at sikre varmeforsyningen i tilfælde af ekstraordinært vintervejr. Den valgte løsning består af en transmissionsledning fra Langelandsgade til Hjortholmsgade 2A, hvor der etableres et veksleranlæg kombineret med en varmepumpe. Vurderingen er baseret på hensynet til økonomi, trafikgener ved etableringen, forsyningssikkerhed og udviklingsbehov. Klik her for at angive tekst. side 3 af 10

4 Transmissionsledningens reviderede linjeføring: Underføringen er koordineret med Letbaneprojektet ved krydsning af Nørrebrogade (tidligere udført). Tilsvarende er vejkrydsningen ved Skovvej koordineret med andre aktiviteter på stedet. Dette sker samtidigt i skolerne sommerferie Herved generes trafikken mindst muligt. Placering på Aarhus Ø: Andre placeringer har været vurderet, men denne placering er mest hensigtsmæssig. Elektrisk drevne varmepumper, der henter varmen fra eksempelvis havvand, forventes at blive et vigtigt element i fjernvarmeforsyningen af Aarhus. Udfordringen er at få en høj ydelse, selvom havvandet er koldt. En udfordring som Teknologisk Institut og Johnson Controls (Sabroe) har imødekommet i en nyudviklet totrinsløsning, hvor der benyttes vanddamp i det første trin og ammoniak i andet trin. Klik her for at angive tekst. side 4 af 10

5 Varmepumpen henter varmen fra Aarhus Bugten, og producerer 4,0 MWh varme for hver MWh el, den forbruger. Varmepumpen vil supplere, når elprisen er lav. Bygningen og installationer indrettes således, at kapaciteten kan udbygges i takt med behovet. Da det både er en ny teknologi, og det samtidigt er nyt at have store varmepumper i et centralt kraft-varmeområde, må varmepumpeprojektet betragtes som et innovationsog udviklingsprojekt. Energianlægget forberedes til, at varmepumpen kan bidrage til forsyning af midtbyen i op til fem fjernvarme områder: Energistyrelsen har givet dispensation fra kraftvarmekravet til en 2 MW varmepumpe. Bygningen udformes, så den demonstrerer varmepumpeteknologien. I samarbejde med Stadsarkitekten og Sport & Fritid sikres, at bygningen er i samspil med byområdet. Det er planlagt, at områdets brugere og borgere kan have aktiviteter på udenomsarealerne. Bygningen, installationer, el-forsyning mv. indrettes og forberedes således, at varmepumpekapaciteten kan udvides, såfremt teknologien viser sig at have en forventet effekt, samt at varmebehovet er til stede. Udvidelse af effekten kræver dog fornyet dispensation fra Energistyrelsen, samt byrådets godkendelse. Klik her for at angive tekst. side 5 af 10

6 Havvands indtag og udløb planlægges placeret i bassin 7 og lystbådehavn: Energianlæg Anlægget forventes at kunne sættes i drift ved årsskiftet 2016/17. Godkendelse efter varmeforsyningsloven AffaldVarme Aarhus har udarbejdet et varmeforsyningsprojekt i henhold til varmeforsyningsloven. Projektet indeholder en økonomisk vurdering af udnyttelsen af varmen fra varmepumpen, samt af etablering af transmissionsledning fra det eksisterende transmissionsnet til Aarhus Ø, samt etablering af energianlæg mv. på Aarhus Ø. I forbindelse med myndighedsbehandlingen efter varmeforsyningsloven er der foretaget høring om projektet. Der er indkommet høringssvar fra Region Midt (bilag 5) og DONG Energy (bilag 6). Region Midts høringssvar er afklaret ved præcisering af placeringen af ledningstrace et. DONG Energy har i sit høringssvar anfægtet, at AffaldVarme Aarhus anvender den forventede spotpris for el ved den samfundsøkonomiske beregning for varmepumpen. AffaldVarme Aarhus har anvendt spotprisen, da varmepumpen primært forudsættes anvendt, når der er overskud af el, og den dermed ikke bidrager til udbygning af elnettet. DONG anfører Klik her for at angive tekst. side 6 af 10

7 endvidere, at de ikke er imod projektet, men mener, det kræver dispensation fra Energistyrelsen. Energistyrelsen har efterfølgende efter anmodning præciseret, at det med udgangspunkt i lokale forhold er muligt at afvige fra Energistyrelsens forudsætninger for elprisen. AffaldVarme Aarhus har ved bilag 7 kommenteret DONG Energys høringssvar. AffaldVarme Aarhus finder, at varmepumpen kommer til at køre efter lokale forhold, hvorfor Energistyrelsens forventede elpris ikke vurderes at være retvisende efter Det er AffaldVarme Aarhus opfattelse, at den anvendte elpris giver den mest retvisende samfundsøkonomi, og vurderer dermed, at projektet ikke er samfundsøkonomisk negativt. I aftalen mellem DONG og AffaldVarme Aarhus er der taget højde for, at AffaldVarme Aarhus kan indfase andre varmeproduktioner, samtidig med at DONG sikres forretningsmæssigt. På dette grundlag indstilles det, at Aarhus Byråd godkender indstillingen, jævnfør beslutningspunkt 1. Varmeforsyningsprojektet er vedlagt indstillingen som bilag Effekt Varmeforsyningen af midtbyen og Aarhus Ø udbygges i forhold til den viden, der foreligger i dag om byudvikling og varmebehov. Suppleringen med en varmepumpe giver en nødvendig afprøvning af ny teknologi. Derudover vil det give værdifuld indsigt i de forretningsmæssige udfordringer, der ligger i at samtænke el- og varmeforsyningen. 5. Ydelse Der anlægges en transmissionsledning fra Langelandsgade til Hjortholmsvej 2A, Aarhus C. Der etableres en vekslerbygning med en varmepumpe. Klik her for at angive tekst. side 7 af 10

8 Bygningen vil også blive lejet ud til øvrige forsyningsselskaber i området: DBHA A/S (De bynære havnearealers affaldsværk), TDC, STOFA og NRGi. Bygningen indrettes således, at den udgør et aktiv for lokalområdet. 6. Organisering AffaldVarme Aarhus gennemfører byggeriet. Stadsarkitekten rådgiver om udformning af bygningen. Der planlægges en bruger/borgerproces om udformning af udenomsarealer mv. AffaldVarme Aarhus samarbejder med Aarhus Havn om håndtering af lejemål. 7. Ressourcer Investeringen er opdelt på de forskellige aktiviteter: Aktivitet Mio. kr. Energianlæg inkl. varmepumpe, samt 52 indretning af elforsyning og distributionsnet til varmepumpe Indretning af vekslerbygning til demonstrations- og formidlingsformål Veksleranlæg inkl. grundkøb til ca. 6,7 mio. kr. samt Kompensation vedr. lejeproblemstilling Lokaliteter til DBHA, TDC, STOFA og NRGi (merudgifter i forbindelse med lejemål til disse funktioner kompenseres via lejeindtægter / kontant kompensation) 52 Transmissionsledning 44 I alt samlet projekt 148 Etableringen af varmepumpen er en del af READYprojektet, der har opnået tilsagn om tilskud fra EU. Under forudsætning af, at READY-projektet gennemføres som forudsat og endeligt godkendes af EU, kan der efter dets afslutning (i 2017) opnås et tilskud til varmepumpen på op til 3 mio. kr. Klik her for at angive tekst. side 8 af 10

9 Med en samlet ydelse på 2 MW vil varmepumpen ikke kunne påvirke den generelle pris for fjernvarme. Formålet med dette varmepumpeprojekt er ikke at sænke varmeprisen her og nu. Det vigtige er demonstrationen af samspillet med elmarkedet, og at teknologien reelt lever op til en høj teknisk ydelse. Hvordan store varmepumper i fremtiden vil påvirke varmepriser, er helt afhængig af incitamentspolitikken på energiområdet. I investeringsplan for AffaldVarme Aarhus er der afsat rådighedsbeløb på i alt 148 mio. kr. til etablering af en varmepumpe samt transmissionsanlæg inklusive varmeveksler. Beløbet er fordelt således: Varmepumpe 52,0 Transmissionsanlæg 44,0 52,0 I alt 96,0 52,0 Driftsudgifter reguleres i forbindelse med udarbejdelse af 2017-budgettet. Anlægsudgiften er allerede indregnet i budgettet via investeringsplanen jævnfør ovenfor, men ville isoleret set inkl. moms påvirke en gennemsnitshusstands varmeregning med 45 kr./år. Overtagelsen af arealet fra Aarhus Havn og videresalget til AffaldVarme Aarhus sker indenfor projektet De Bynære Havnearealer. Det bemærkes, at der ikke i projektet De Bynære Havnearealer er forudsat et provenu fra videresalget af byggeretter på området, hvor veksleranlægget placeres. For det areal kommunen, under projektet De Bynære Havnearealer, overtager fra Aarhus Havn og videresælger til AffaldVarme Aarhus foreslås det, at der gives såvel en udgiftsanlægsbevilling og en tilsvarende indtægtsanlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 6,7 mio. kr. til Teknik og Miljø. De endelige bevillinger og rådighedsbeløb reguleres ud fra størrelsen af det areal, der overtages samt betalingstidspunktet. Klik her for at angive tekst. side 9 af 10

10 Kristian Würtz / Erik Jespersen Bilag Bilag 1: Projektforslag Aarhus Ø marts 2015 Bilag 2: Tillæg 4 til overdragelsesaftale Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Anlægsbevillinger, AB , AB , og Tillægsbevilling T Region Midts høringssvar af 14. april 2015 DONG Energys høringssvar af 14. april 2015 AffaldVarme Aarhus notat af 20. april 2015 vedr. DONG Energys høringssvar. Tidligere beslutninger Anlægsbevilling til deltagelse i EU-projekt vedtaget på byrådsmødet den 27. august 2014 Sagsnummer: 14/ Center for Miljø og Energi AffaldVarme Aarhus Lix: 40 Sagsbehandler: Peter Ottosen E-post: Tlf.: Klik her for at angive tekst. side 10 af 10

1 Generelt 4. 1.0 Varmes mission... 4. 1.1 Varmes vision... 4. 1.2 Varmes ydre vilkår... 4. 1.3 Varmestrategi 2014-2020... 5

1 Generelt 4. 1.0 Varmes mission... 4. 1.1 Varmes vision... 4. 1.2 Varmes ydre vilkår... 4. 1.3 Varmestrategi 2014-2020... 5 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 4 1.0 Varmes mission... 4 1.1 Varmes vision... 4 1.2 Varmes ydre vilkår... 4 1.3 Varmestrategi 2014-2020... 5 1.4 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 5 1.5

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Projekt nr. 2013-01 Titel: Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Udført af: Vestforbrænding I/S Rambøll Danmark A/S Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. VEKS I/S Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Konkurrencedygtige

Læs mere

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag

Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Bilagsfortegnelse for samtlige bilag Samtlige bilag til sagens behandling, herunder supplerende beregninger mv. (nogle bilag gentages således ift. bilag til tillægsprojektet) 1. Høringsbrev af 16. juni

Læs mere

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje.

Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser.

Indstilling. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. maj 2007 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 28. maj 2008 Revideret anlægsbevilling til ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab for sindslidende

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift...

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. august 2015 - kl. 12:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere