Naturgas til større varmepumper. Teknisk note nr. 1/1997 Marts 1997

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturgas til større varmepumper. Teknisk note nr. 1/1997 Marts 1997"

Transkript

1 Naturgas til større varmepumper Teknisk note nr. 1/1997 Marts 1997

2 N a turgas til større varmepumper Teknisk note nr. 1/1997 Allan Laursen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1997

3 Titel Rapport kategori Forfatter Naturgas til større varmepumper Teknisk note Allan Laursen Dato for udgivelse Marts 1997 Copyright Dansk Gasteknisk Centet a/s Sagsnummet Sagsnavn Naturgas til større varmepumper ISSN Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) forbeholder ~ ig ret til' ændringer i de1~ Tekniske Note. Det er brugerens ansvar at anvende oplysningerne korrekt og til det tilsigtede formål. l tilfælde af fejl i den Tekniske Note gælder "Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning & bistand (ABR 89)". 1ttni1992

4 1 Indholdsfortegnelse Side Forord l Indledning Sammenfatning Status for gasdrevne varmepumper l Generelt Varmepumpeprincip, virkningsgrader, effektfaktorer og medier lo 3.3 Kølemidler Gasmotordrevne kompressorvarmepumper Gasdrevne absorptionsvarmepumper Gasdrevne StirlingNuilleumier varmepumper Andre gasdrevne varmepumpetyper Sammenligning af varmepumper med kedler og KV -anlæg (motorer) - alle naturgasdrevne C0 2 -emission Brændselsøkonomi Anvendelse af naturgasdrevne varmepumper - barrierer og muligheder l Anvendelsesbarrierer Muligheder for anvendelse Tilskudsordninger BILAG Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5. Litteraturliste Liste over danske brancheforeninger og internationale knowhow-centre Carnoteffektfaktorer Absorptionsanlæg - detailprinciptegning Fabrikanter af industrielle kompressionskøleanlæg og motorleverandører Naturgas til større varmepumper h:\714\62\tno\01 alaksc.doc

5 2 Forord Udarbejdelsen af denne tekniske note er igangsat af gasselskaberne og er blevet til i samarbejde mellem Fagudvalg 2 (større anlæg) og Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC). Denne tekniske note dækker varmepumper større end 25 kw. Allan Laursen påbegyndte udarbejdelsen af den tekniske note, hvorefter Michael Andersen har færdiggjort den. Dansk Gasteknisk Center a/s Michael Andersen Projektingeniør Afd. for Gasanvendelse Bjarne Spiegelhauer Afdelingschef Afd. for Gasanvendelse

6 DGC-rapport 3 1 Indledning Omkring 1970 startede interessen for varmepumper i Danmark. De typer, der omtaltes, var overvejende små elmotordrevne pumper til parcelhusopvarmning. Medier Medierne var dengang luft tilluft luft til vand jord til vand hvor specielt de to sidste var interessante. For at opnå gode effektfaktorer var det nødvendigt at køre med lave radiatortemperaturer, hvilket bevirkede, at der skulle afholdes udgifter til supplering af radiatorflader i eksisterende anlæg etablering af store radiatorer i nybyggeri Anlægsudgifter Derudover kostede selve varmepumpen og den eventuelle nedgravning af jordslangen meget mere end et oliefyret anlæg. I den mellemliggende periode har holdningen til varmepumper været, at "det er en god ide", men der er ikke etableret et nævneværdigt antal anlæg på trods af, at der har været tilskud til etableringen. Den skarpe opdeling i varmeplanområder med overvejende fjernvarme- og naturgasområder samt fjernelse af etableringstilskuddet i disse områder har heller ikke gjort udbredelsen større. C02-emissionens betydning De seneste signaler fra Energistyrelsen om, at man er på bagkant med at nå de mål, man havde sat sig vedrørende C02-emissionsreduktion, har aktualise ret varmepumperne. Rapporten /2/ "V armepumpers teknologi, miljø og økonomi" konkluderer, at naturgasdrevne varmepumper klart er den energikilde, der har lavest emitteret C02-mængde pr. produceret GJ. De store etableringsudgifter har hæmmet den udvikling af varmepumper, der burde have fundet sted. Dette gælder også i udlandet, idet der selv i de førende lande har været en meget langsom udvikling.

7 DGC-rapport 4 De gasdrevne varmepumper er først inden for de seneste år blevet karaktejjseret som "kommercielt anvendelige". Hovedlande Teknologiudviklingen har primært fundet sted i Japan og USA, men ses nu også i Vesteuropa. I Danmark er kun få gasdrevne varmepumper i drift. Dimensionsgrænser Denne note omhandler varmepumper for større huse og for industri, og den størrelsesjnæssige skillelinie er sat til min. 25 kw varmeydelse.

8 DGC-rapport s 2 Sammenfatning Gasdrevne varmepumper kan anvendes til følgende formål: l. Opvarmning (typisk dansk/nordeuropæisk anvendelse) 2. Opvarmning og afkøling uden samtidighed (airconditioning- typiskjapansk og amerikansk anvendelse) 3. Opvarmning og afkøling med samtidighed (typisk kommerciel eller industriel anvendelse) Varmepumperne skal af hensyn til driftsøkonomien designes på en sådan måde, at den er tilpasset til den aktuelle anvendelse. Dette betyder, at varmeoverføringsmedie og optimering bør vælges specielt. Der findes 3 typer gasdrevne varmepumper, som er kommercielt eller næsten kommercielt tilgængelige: l. Motorbaserede varmepumper 2. Absorptionsvarmepumper 3. StirlingNuilleumier varmepumper Ud over disse typer findes nogle få meget specielle typer på udviklingsstadiet Varmepumpe- Kommercielt Kommercielt Arsmiddel- Arsmlddeltyper tilgængelig i tilgængelig i effektfaktorer effektfaktorer Danmark "industri- Typiske nuvæ- Typiske nuværende lande" rende samt (Airconditioning) forventede fremtidige (kun opvarmnlng) Gasmotor- kun i skræd- både skræd- 1.3/2.0 baseret dersyet dersyet og i udførelse Japan og USA også som units køling 1.0 opvarmning 1.3 Gasfyret ja ja køling 0.7 absorption opvarmning 1.0 Stirllng/ nej nej 1.4/1.7 Vuilleumier - køling 0.6 gasfyret opvarmning 1.3 Figur 2.1 Varmepumpeoversigt

9 6 De gasbaserede varmepumper, som kun er beregnet på at producere varme, har stået i skyggen af kraftvarmeanlæggene, idet disse udviklingsmæssigt har været længere fremme og økonomisk er mere fordelagtige bl.a. på grund af tilskud (C0 2 -tiøre og anlægsetablering). Endvidere blev kraftvarmeanlæg lovgivningsmæssigt påbudt etableret på en række anlæg i Mulighederne for gasfyrede varmepumper ligger skønsmæssigt på følgende områder: Erstatning af grundlastkedler på varmecentraler (uden KV-anlæg) i størrelsesområdet op til ca. 2 MW. Airconditioning for restaurationer, supermarkeder, større salgslokaler, kontorer m.v. (hvor et kombineret anlæg kan erstatte både et varmeanlæg og et køleanlæg). Industrielle anlæg hvor der samtidigt kræves køling/frysning samt opvarmning til moderate temperaturer. Genvinding af varme fra større afkastluftmængder. Varmepumpernes effektfaktorer afhænger af optagelses- og afgivelsestemperaturerne. Hvor disse har mulighed for at ligge tæt på hinanden, kan der opnås meget store effektfaktorer. De normale optagelsesreservoirer er udeluft (som altid kan anvendes) og jord (med diverse begrænsninger). Endvidere er der også muligheder i varm afkastluft etc. Barrierer for anvendelse af gasfyrede varmepumper er De store anlægsudgifter Manglende forhandler- og servicenet Tilbageholdenhed fra udenlandske eksportørers side Manglende referenceanlæg

10 7 Tilskyndelse til anvendelse skulle være: Lav COremission Lave brændselsudgifter High-tech image Tilskud Der er p.t. kun tilskudsmuligheder til gasdrevne varmepumper i forbindelse med energisyn af virksomheder. Minimumskravet for opnåelse af tilskud er, at energisynskonsulenten vil promovere projektet. Økonomi De brændselsøkonomiske sammenligninger i kapitel4 med konkurrerende varmeproduktioner viser, at varmepumperne forventeligt kan blive meget konkurrencedygtige. Det videre arbejde Det er oplagt at etablere to demo-anlæg (grundlastanlæg), et gasmotoranlæg og et gasfyret absorptionsvarmepumpeanlæg, og eftervise de påpegede muligheder.

11 DGC-rapport 8 3 Status for gasdrevne varmepumper 3.1 Generelt Danske projekter I Danmark har der har siden omkring 1980 været arbejdet med udvikling inden for naturgasdrevne varmepumper. Udviklingen har været anført af DTU og Risø, og senest har bl.a. DTI's varmepumpeprøvestation også deltaget. På DTU har projektarbejdet primært drejet sig om en lille gasdrevet Stirlingmotor, og på Risø har projekterne også omfattet en absorptionsvarmepumpe. Ingen af disse arbejder har direkte ført frem til kommercielt producerede pumper. Til gengæld er der blevet etableret nogle få større gasmotordrevne varmepumper, hvor man udnytter både varmefunktion og kølefunktion. Disse varmepumper er baseret på almindelige naturgasdrevne motorer, som driver kompressoren i varmepumpekredsen. Der er meget få danske firmaer, der som entreprenører/leverandører har medvirket til at etablere gasdrevne varmepumper. Ud over de gasmotordrevne findes der gasdrevne absorptionsvarmepumper, som DGC bekendt kun findes i to eksemplarer, og to absorptionskøleanlæg her i landet. Endvidere er der etableret et lille antal små vendbare gasdrevne varmepumper i parcelhusstørrelse til opvarmnings/airconditioneringsformål. Ser vi uden for landets grænser, er det specielt USA og Japan, der har arbejdet med disse varmepumper, overvejende til komfortformål Udviklingen er nået så langt, at der både findes kommercielt tilgængelige anlæg og en del anlæg, som er annonceret kommercielt tilgængelige inden for et par år. I de største vesteuropæiske lande findes også et mindre antal gasdrevne varmepumper til komfortformål I disse lande er der i modsætning til i Danmark også salgs- og serviceorganisationer, således at en gasvarmepumpekøber kan serviceres på rimelig vis.

12 g Figur viser, hvor mange industrielle varmepumper, der er etableret i de lande, der har størst tradition for varmepumper. Det bemærkes, at disse varmepumper langt fra er gasdrevne allesammen, men overvejende elog dieselmotordrevne. 2, , 2,000 1, ~ l , o Canada France Japan Netherlands Norway Sweden United United Kingdom Siates Figur Estimeret antal industrielle varmepumper (alle energiformer) 1271 Liste over danske brancheforeninger og internationale knowhow-centre vedrørende gasdrevne varmepumper er vist i bilag 2. Varmepumpetyper Der findes følgende gasdrevne varmepumpetyper: Traditionelle gasmotordrevne kompressoranlæg Gasfyrede absorptionsanlæg Gasfyrede StirlingNuilleumier anlæg Adsorptions-og chemisorptionsanlæg I de efterfølgende afsnit beskrives de tekniske forskelligheder, egenskaber og muligheder ved de enkelte systemer. Der vil blive anført, hvilke typer der er markedsført, og hvilke der er på udviklingsstadiet

13 10 Med hensyn til eksempler på udseende og geometriske mål af varmepumperne henvises til /12/, hvor kommercielt udstyr i USA er beskrevet. 3.2 Varmepumpeprincip, virkningsgrader, effektfaktorer og medier Princip Princippet i en varmepumpe er, populært fortalt, at den henter energi i et reservoir (medie l) med lav temperatur og afleverer denne energi i et reservoir (medie 2) med høj temperatur. Med andre ord "suger" en varmeflade varmen (energien) fra det kolde reservoir og en anden varmeflade "presser" varmen (energien) ud i det varme reservoir. Eksempler på mulige reservoirtyper er angivet senere i kapitlet. Den motordrevne og den absorptionsdrevne varmepumpe opererer med kølemiddelkredse, hvorimod StirlingNuilleumier varmepumpen opererer med en arbejdsgas uden faseskift Formålet med at etablere varmepumper kan være flerstrenget. I Danmark ønsker man til komfortformål i mange tilfælde kun varmefunktionen (bygningsopvarmning). Kulden bliver da et spildprodukt En varmepumpe kan også være indrettet således, at den kan give varme i vinterperioden og kulde i sommerperioden (air conditioning- reversibel udførelse). Endelig kan varmepumper til industrielle eller andre forretningsmæssige formål være indrettet således, at man samtidigt udnytter både varmen og kulden. Afhængigt af formålet angives ydelsen i varmeeffekt eller i køleeffekt, eller begge dele. Der skelnes på samme vis mellem varme og kulde for de tilhørende nyttevirkningsgrader. Afhængigt af deres formål kan varmepumperne tilpasses varmeydelse, køleydelse eller eventuelt et kompromis.

14 11 Man skal være opmærksom på, at varmepumper i USA og Japan er ensbetydende med, at både køle- og varmefunktionerne betragtes, og at ydelserne normalt angives i køleeffekt (hvis intet andet er anført). Når man skal tale om en varmepumpes nyttevirkning, benyttes begrebet effektfaktor. For at kunne læse og forstå den litteratur, som er udgivet om varmepumper, er det specielt vigtigt at have et overblik over terminologien vedrørende energiforhold og effektfaktorer. Der anvendes to hovedbetegnelser: l. "Umiddelbar" effektfaktor 2. Årsmiddeleffektfaktor Ad l. Denne effektfaktor knytter sig alene til den pågældende varmepumpe og kan måles i en prøvestand, hvori den sættes i drift med forudbestemte faste prøveparametre (dimensionerende parametre). Effektfaktoren kan anvendes både på varmeydelse og på køleydelse og defineres som e = u Nyttiggjort køle- /eller nyttiggjort varmeeffekt Tilført effekt Typiske talværdier for umiddelbare køleeffektfaktorer for varmepumper er beliggende i intervallet 0,5< eu < 1,0 Typiske talværdier for de tilsvarende varmeeffektfaktorer er 1,0 < eu < 5,0 Disse effektfaktorer er oprindeligt defineret for elmotordrevne varmepumper, og der er en smule usikkerhed om, hvordan afgrænsningen af den tilførte el skal opgøres. Nemlig, om det kun er motor/akseleffekten, der be-

15 12 tragtes, eller om det også er eleffekten til at overvinde modstand i kondensator, i fordamper og styring m.v. Normalt vil kompressoreffekten udgøre 90-95% af den samlede tilførte effekt. Tilsvarende usikkerheder er der for gasmotordrevne og gasbaserede absorptionsvarmepumper, hvor den tilførte effekt både omfatter naturgas og el. Ensbetydende danske og engelske betegnelser for den umiddelbare effektfaktor (med de usikkerheder, der er nævnt) kan ses af figur Sprog Betegnelse Forkortelse Særlige bemærkninger Danske Øjebliksnyttevirkning E u betegnelser Varmefaktor E u Øjeblikseffektfaktor E u Primær effektfaktor E u Praktisk effektfaktor E u Umiddelbar effektfaktor E u Carnot effektfaktor Eu Se bilag 3 Engelske Coefficient of performance COP betegnelser Primary Efficiency Ratio PER Energy Efficiency Ratio EER Kun tor køleydelse Steadv-state COP Figur Ensbetydende betegnelser for den umiddelbare effektfaktor Det specificeres, om det er køle- eller varmeydelse, effektfaktoren gælder for. Effektfaktorer specificeres normalt for fuldlast Der regnes overalt med gassens øvre brændværdi i forbindelse med effektfaktorer. Ad2. Årsmiddeleffektfaktoren er egentlig en misvisende betegnelse, idet her er tale om energiforhold. Denne faktor knytter sig foruden den aktuelle varmepumpe til driften af de varme-/kuldesystemer, pumpen er tilkoblet. Her kan de skiftende driftstemperaturer, der optræder hen over året, have stor betydning. Typiske talværdier for årsmiddeleffektfaktorer (for varme) kan aflæses i figur 3.2.3, som tillige omfatter eldrevne varmepumper og fremtidige forhold (forventet udvikling).

16 13 Definitionen på årsmiddeleffektfaktoren for en varmepumpe er cår = Årlig afgivet varme l Årlig afgivet kulde Årlig tilført energi Sprog Betegnelse Forkortelse Særlige bemærkninger Dansk Arsmiddeleffektfaktor tår (misvisende) Arsnytteeffektfaktor tår (misvisende) Gennemsnitseffektfaktor tår (misvisende) Energifaktor tår Varmeleverin~:~sfaktor tår Engelsk Coefficient of performance COP Mulighed for forveksling med umiddelbar effektfaktor hvis "seasonal" ikke er med Annual Fuel Utilization Effi- AFUE Gælder for mindre syciency stemer og angives i % Seasonal Energy Efficiency SEER Gælder kun køling og ratio SeasonaiPerformance Factor SPF anvendes for mindre systemer Heating Seasonal Perfor- HSPF Gælder kun varme helt mance Factor parallelt til SEER Integrated Part-load Value IPLV Gælder køling for et typisk (hypotetisk) driftsforløb (season) Figur Ensbetydende betegnelser for årsmiddeleffektfaktor Det specificeres igen, om det er køle- eller varmeydelse, årsmiddeleffektfaktoren gælder for.

17 14 Arsnytteteffektfaktorens forventede udvikling for individuelle el- og gasdrevne varmepumper -+-EI-VP (viv) -EI-VP(Vv)...,._EI-VP m sol (viv) """'*-ABS-VP ----DG-VP --+-SN-VP 1, o Figur 3.23 Årsnytteeffektfaktorens udvikling for individuelle el- og gasdrevne varmepumper 121 (dog revideret mht. DG-VP) Note: ABS-VP: Absorptionsvarmepumpe DG-VP: SN-VP: VN: LN: Gasmotor-V armepumpe StirlingNuilleumier V armepumpe V and til vand Luft til vand For årsmiddeleffektfaktorerne er fuldlast ikke et krav, og varmepumpen har mulighed for at tilpasse lasten til behovet. Retrigeration Ton I amerikansk litteratur angives køleeffekten af en varmepumpe ved enheden RT (Refrigeration Ton). Her gælder, at 1RT=3,5kW Mono- og bivalent varmegiver Er varmepumpen eneste varmekilde, er anlægget monovalent. Findes der ud over varmepumpen en varmekilde mere koblet enten i serie eller parallelt med pumpen, taler man om bivalente varmegivere. Dette kan eksempelvis være en gaskedel eller en elvarmestav. Reservoirer Uanset hvilke varmepumpetyper, der er tale om, anvendes de samme reservoirer (medier).

18 15 Fordamperreservoiret (også kaldet varmekilden) kan være de helt generelle udeluft jord Mere specielt kan nævnes grundvand, søvand eller havvand spilde- eller kølevand varme luftafkast fra ventilationsanlæg, forbrændings- eller industriprocesser Kølefunktion Hvis varmepumpen også har en kølefunktion, kan fordamperreservoiret være brugsvand (isproduktion) indeluft indvendig kølekreds Jo højere fordamperreservoirtemperaturer, jo bedre effektfaktor opnår varmepumpen. Udtrykket for Carnoteffektfaktoren viser dette. (Se bilag 3). Det eneste reservoir, som altid kan anvendes, er udeluft. Her er effektfaktoren dårligst, når opvarmningsbehovet er størst (rumopvarmning). Jord som varmekilde giver lidt højere temperatur, 8-1 o ae i gennemsnit mod udeluftens c a. 4 ae i fyringssæsonen. Jord som reservoir kræver ledige og tilgængelige terrænarealer, hvor fordamperslanger kan nedgraves. Det bemærkes, at der de senere år er udviklet teknikker, som har reduceret omfanget af anlægsarbejdet med jordslangerne. Kondensatorreservorrer Kondensatorreservoirer kan være bygningsopvarmning, massestrømme i processer, varmt brugsvand o.lign.

19 DGC-rapport 16 Flertrins varmepumper For større varmepumpers vedkommende anvendes af hensyn til forbedrede effektfaktorer ofte flertrinsudførelser. Dette gælder både for kompressionsvarmepumper og absorptionsvarmepumper. 3.3 Kølemidler For kompressordrevne varmepumper cirkuleres kølemidler i kredsene. Disse midler vælges bl.a. ud fra de temperatursæt, de skal kunne fungere ved og ud fra de pågældende anlægstyper. På grund af CFC- og HCFC-kølemidlemes skadelige virkning på ozonlag er disse under udfasning. Hvordan dette skal ske, er vist på figur Kølemiddelgruppe Eksempler på Anvendelsestids- Bemærkninger enkeltmidler horisont CFC R12 Må ikke producers, Er under udfasning (fuldt halogenise- R500 sælges eller påfylrede) R502 des HCFC R22 (= HPBO) Tilladelse til an- År 2000 gælder for {delvis halogenise- RG9L (= HP81) vendeise bortfalder nyanlæg rede) 1/ År 2002 er slutåret Overgangskøle- for efterfyldning af middel eksisterende anlæg Klorfri HFC Ammoniak R717 Varig anvendelse Pakningsmaterialer Vedvarende kø- R32 ud over år 2000 og kompressorer lernidler R125 sikres at kunne hol- R143a de til midlet R134a R404a R290 R600a R718 Figur Oversigt over kølemidler HFC (fx Rl34a) og HFC-blandinger (fx R404a) er alternativer til CFCgasseme. Imidlertid har de alle konsekvens for det globale miljø (drivhuseffekten). Fremtidens projekter vil derfor fokusere på de såkaldt "naturlige" kølemidler, især ammoniak (R717), propan/isobutan (R290/R600a) og vand (R718).

20 17 Anvendelsen af ammoniak og blandingen propan/isobutan indebærer særlige sikkerhedskrav. Disse sikkerhedskrav er kendte for ammoniak, men er ikke veldefinerede for propan/isobutan. Anvendelse af vand som kølemiddel er ikke forbundet med sådanne sikkerhedsmæssige forskrifter. For absorptionsvarmepumperne anvendes stofpar bestående af et kølemiddel og et absorptionsmiddel Figur angiver mulige stofpar. Her er de mest almindelig par nr. l og par nr. 4. Nr. Kølemiddel Absorptionsmiddel Bemærkninger 1 N Ha H20 Opløsning af ammoniak. Anvendes fra meget små til meget store ydelser 2 N Ha CaCI2 Blandinger med ammoniak. Foreslået til anvendelse ved udnyttelse af 3 N Ha LiNOa(+NHa) solenergi i periodisk virkende anlæg 4 H20 L1Br(+H20) Hermetiske enheder til klimaanlæg med stor ydelse 5 H20 H2S04 Det ældste stofpar. Anvendt af Leslie i 1810 i det første vacuumkøleanlæg Figur Stofpar /351 6 CHaOH LiBr l ZnBr (+CH 3 0H) Foreslået til klimaanlæg som erstatning for H20 /LiBr Afhængigt af stofpar kan en rektifikationskolonne være nødvendig. Dette er tilfældet for NH 3 l H 2 0-anlæg, da kogepunktforskellen mellem NH 3 og H 2 0 ikke er tilstrækkelig til at sikre ren damp fra kogeren. Dette vil med andre ord sige, at NH 3 -dampene i kogeren vil indeholde vand, og derfor er en rektifikation nødvendig for at sikre rene NH 3 -dampe til kondensatoren. Se kapitel 3.5 samt bilag 4. Karakteristisk for de motordrevne og absorptionsvarmepumperne er, at kølemidlerne her gennemgår et faseskift (væske/luftform), hvorimod StirlingNuilleumier varmepumpen beholder sit "kølemiddel" på luftform. Det er dog noget misvisende at kalde arbejdsgassen (Helium) fra StirlingNuilleumier varmepumpen for et kølemiddel.

21 18 Stofparrene kaldes nogle gange for mediepar. Dette er knapt så heldigt, idet betegnelsen medie er anvendt for reservoirerne. 3.4 Gasmotordrevne kompressorvarmepumper Beskrivelse Disse varmepumper består normalt kun af en eller flere kredse, hvor midlerne cirkuleres ved hjælp af en kompressor. Kompressoren kan være en stempel-, skrue- eller centrifugalkompressor afhængig af kapacitetsbehov. Kompressoren drives over akselen af en gasmotor (stempelmaskine), som afhængig af størrelse og fabrikat kan have fra l til 16 cylindre. Princippet er nøjagtigt som de elmotordrevne varmepumper, blot er elmotoren skiftet ud med en gasmotor. En skitse af en gasmotordrevet varmepumpe er vist på figur High r Pressure Vapor Heat Condenser W ork Natural gasengine l J Lo w ---- Pressure Vapor Restrietion Evaporator Heat Figur Princip for gasmotordrevet varmepumpe 1121 Ud over den varme, der afgives i kondensatoren, vil der også ske en varmeproduktion ved kølingen af gasmotoren og i gasmotorens røggas. Figur viser varmepumpen med et samlet princip som varmeproducerende enhed.

22 19 Centralvarmevand ind Kondensator Centralvarmevand ud Motor- og røggaskøling Ekspansionsventil Naturgasmotor Figur Princip for gasdrevet varmepumpe inkl. varme fra motorens kølekreds og fra dens røggas 181 Figur viser kun eet eksempel på princippet for kobling af varmeside. Der findes andre muligheder, alt afhængig af motorens størrelse, kompleksitet og temperaturniveau på reservoirer, kølevand, motorudstødningens temperaturveksling, m.v. Karakteristika Den gasmotordrevne varmepumpe har som antydet ovenfor de samme egenskaber, som den eldrevne, blot bliver motoren noget større og mere kompliceret på grund af udformning og tilslutninger. Til gengæld kan varmepumpekredsens dimensioner ofte reduceres. Erfaringerne med disse varmepumper er god med rimelig driftsikkerhed, men til forskel fra den eldrevne så skal gasmotoren serviceres jævnligt. Miljø Med hensyn til miljøet gælder, at de store motorer kan leveres med udstyr, så forureningen fra afkastet kan holdes under myndighedskravet De installerede gasmotorer har en stor emission af kulbrinter (2-5% af indfyret.) Der er pt. ingen myndighedskrav til emission af metan /42/, men miljøstyrelsen har meddelt, at man overvejer at indføre en grænseværdi for uforbrændt kulbrinte (for gasmotorer består ca. 90% af den emitterede UHC af metan). Energistyrelsen har primo 1996 indført ændret tilskudspraksis til industriel kraftvarme således, at der ikke gives etableringstilskud til gasmotorer over

23 20 l MW e, hvis UHC-emissionen overstiger 4% af den indfyrede effekt ved en elvirkningsgrad på 30%. Denne grænseværdi ændres afhængig af den aktuelle virkningsgrad. Teknologien med disse varmepumper er til stede, og pumperne kan leveres skræddersyet til ethvert formål. Motorer Som nævnt findes der erfaringer med driften med motorerne blandt KVanlæggene, og her fungerer lean-bum motorerne for de større motorers vedkommende godt. Der er derimod ikke erfaringer med mindre lean-bum motorer ( kw). Erfaringerne i dette størrelsesområde er med støkiometriske motorer. Der er en forventning om, at de mindre lean-bum motorer med en forholdsvis kortsigtet udvikling kan opnå samme emissionsværdier som de større motorers (hvor emission af uforbrændte kulbrinter dog stadig befinder sig på et relativt højt niveau). Der findes bort set fra nogle få typer og fabrikater i Japan og i USA ingen færdige motordrevne varmepumper over 25 kw varmeydelse (gasmotor og varmepumpekreds på samme bundplade ), hvorimod der findes mange gasmotordrevne kølemaskiner leveret som sammenbyggede units. Leverandører Figur viser danske firmaer, som kan stå for en etablering af disse varmepumpeanlæg. Sabroe + Søby Køleteknik Sabroe Refrigeration Christian Berg Gram Contractors IWO Elektrolux AJS Semco Svedan Skaneks Figur Leverandører af varmepumpeanlæg

24 21 Enten modificerer disse firmaer et gasmotordrevet køleanlæg (færdigt anlæg), eller også sammenstykker de et anlæg af en gasmotor og en varmepumpekreds. Fabrikanter af industrielle kompressionskøleanlæg og motorleverandører er vist i bilag 5 (se også /12/): Egenskaber Følgende generelle egenskaber/karakteristika for gasmotorbaserede varmepumper kan nævnes: Positive egenskaber ringe træghed god regulering lang levetid højt teknisk niveau gode servicemuligheder kendt teknologi høj specifik ydelse god energiøkonomisk effektivitet C0 2 -emissionen er lav god driftssikkerhed gode dellastegenskaber (ned til 40-50%) Negative egenskaber: dyr i forhold til kedelanlæg/fjernvarmeanlæg/eldrevne varmepumper kræver megen service støjer kræver tilslutning af forbrændingsluft, røgaftræk, motorens kølekreds og startmotor m.v. størrelsen (specielt motoren) UHC-emission Drift og vedligehold Gasmotorer kræver, som øvrige forbrændingsmotorer, generelt tilsyn af maskinkyndigt personale. Sådanne motorer bør derfor primært indsættes, hvor der er teknisk tilsynspersonale til stede. Af hensyn til tilsyn, støjdæmpning m.v. vil varmepumpemotorerne nok bedst kunne opstilles centralt som fx i forbindelse med kedelrum eller "maskinstuer".

25 22 Driftserfaringer med større gasmotordrevne varmepumper haves ikke i nogen stor udstrækning på grund af de kun yderst få etablerede. Erfaringerne kommer overvejende fra eldrevne varmepumper /27 l samt fra gasmotorer, som indgår i kraftvarmeanlæg. Begge steder er der tale om gode og driftsikre anlæg med positive drlftserfaringer, måske som nævnt bortset fra de mindste gasmotorer. Anvendelse Det vil ofte kunne betale sig at etablere anlæggene som grundlastenheder og overbygge dem med små kedler eller små kølemaskiner til at tage spidslast Følgende enkeltformål kunne tænkes at være aktuelle: procesopvarmning rumopvarmning opvarmning af friluftsbade opvarmning og klimaanlæg til indendørs svømmebade varmegenvinding til fabrikker og industri integreret energiforsyning, dvs. samtidig udnyttelse af varme og kulde, fx ved isbaner og slagterier. Temperaturniveauer Med hensyn til de temperaturer som varmepumperne opererer med, kan nævnes, at ved bolig-/rumopvarmning bør den maksimale fremløbstemperatur sættes til ca. 60 C af hensyn til at kunne producere 55 C varmt brugsvand. Som det ses af figur 3.4.4, og som det også fremgår af kapitel 3.2, er varmepumpens virkningsgrad stærkt afhængig af kondensatortemperatur ( afgivelsestemperatur) og fordampertemperatur ( optagelsestemperaturen).

26 23 Varmefaktor Q 1 1Et 14 r ~ r ~------~ varmeafgivelse Ql Varmeoptagelse Q2 0~------~ L ~------~ o 10 Optagelsestemperatur 4 C Figur Effektfaktor/varmefaktor for en gasmotordrevet varmepumpe afhængig af optagelses- og afgivelsestemperaturer 1191 Har man behov for højere temperaturer, bør man overveje at opvarme yderligere ved hjælp af kedelkraft Dette kræver, at varmepumpen kan kobles i serie med en efterfølgende kedel. Energiforhold og Figur viser et såkaldt "SANKEY"-diagram, hvor primærenergiforbrueffektfaktorer get og energistrømmene for varierende effektfaktor (E) er angivet, i supplerende skema.

27 DGC-rapport 24 (al (l l Brændstof E u a b c d e f g h i 2,5 ' Naturgas 3, ,5 j k l (a) Brændværdien af det tilførte brændstof (b) Ikke-udnyttet varme fra motoren (konvektion og stråling) (c) Varmemængden i udstødsgassen (d) Varmemængden i kølevandet (e) Akseleffekt fra motoren (f) Ikke-udnyttet varme i udstødsgassen (g) Udnyttet varmemængde i udstødsgassen (h) Akseleffekt til kompressoren (i) Tab ved kobling (j) Optaget fordampervarme (k) V armetab fra kompressoroverfladen (l) Udnyttet varmemængde Figur SANKEY-diagramfor en forbrændingsmotordrevet varmepumpe/61 Typiske årsmiddeleffektfaktorer for den gasmotorbaserede varmepumpe skønnes til 1.3 med nuværende teknologi og 5!55 C som temperatursæt Ved forbedring af varmepumper og forbedret indregulering af varmeaftag skønnes det på kort sigt muligt at opnå årsmiddeleffektfaktorer omkring 2.0.

28 25 Anlæg priser Figur angiver priser for dieseltnotordrevne varmepumper. Det anta,ges, at gasmotordrevne varmepumper har nogenlunde samme niveau (erfaring fra kraftvarmeanlæg). Priserne er fremskrevne priser fra 1988, hvor der både er taget hensyn til en prisudvikling og til motorernes ændrede pris/ydelsesforhold. Anlægspriserne er baseret på, at varmepumpeanlægget arbejder ved en fordampningstemperatur på ooc og en kondenseringstemperatur på 50 C. Priserne er baseret på en udveksling mejlem en die elmotor og en åben ternpelkompre sor, en vandkølet kondensator, en underkøler og en væ kekøler. Endvidere er i anlægsprisen medregnet isolering, røggasveksler, drifts- og sikkerhedsautomatik, montering og projekteringshonorar. Priserne er inkl. installering og projektering af varmepumpeaggregat men ek kl. varmeoptagende y tern og VVS-installationer på den varme side.

29 kr./kw varmeydelse ~---+--~~--~--+---~---+--~----r ~--~---+--~----r ~---+--~----~ kw 0+---~---+--~----~--+---~--~--~--~~--+-+ o Aniegsstørrelse Figur Anlægspris somfunktion af anlægsstørrelse (gasmotorbaseret) / Gasdrevne absorptionsvarmepumper Der findes DGC bekendt kun to større absorptionsvarmepumper i Danmark. En findes på det geotermiske anlæg i Thisted og en anden på kraftvarmeanlægget i Nykøbing Mors. Absorptionsvarmepumpen i Nykøbing Mors er i øvrigt drevet af hedtvand, som er opvarmet af motoranlæggets røggas. Tilsvarende absorptionskøleanlæg findes på hhv. Herlev Sygehus og Tryg Forsikings bygning i Lyngby. Beskrivelse Absorptionsvarmepumpen adskiller sig fra den motordrevne varmepumpe ved, at der anvendes en såkaldt "termisk kompressor" i stedet for en mekanisk. Den termiske energi (drivmiddel) fås fra en traditionel naturgasaf-

30 27 brænding. I øvrigt kræver varmepumpen kun en lille elforsyning (pumper/styringer) for at kunne virke. Der markedsføres i dag færdige absorptionsvarmepumper fra ca. lo kw til 4.4 MW varrneydelse. Derudover findes absorptionsprincippet i små gasdrevne absorptionskøleanlæg til campingvogne. Absorptionsvarmepumperne består i øvrigt af sammenbyggede rør, beholdere og varmevekslere, således at det færdige anlæg fremtræder forholdsvis stort, se figur Figur Eksempel på et færdigt absorptionsvarmepumpeanlæg (totrins) 1121 Princippet for en absorptionsvarmepumpe er vist på figur 3.5.2, hvor vi dog kun har vist en ettrins varmepumpe. Figuren kan sammenlignes med kornpressionsvarmepumpeprincippet vist på figur 3.4.1, hvor de principielle forskelle ligger inden for den punkterede "kasse". Desuden er det "arbejde", der skal præsteres for at cirkulere opløsningen af langt mindre størrelse end "kornpressorarbejdet" for kornpress~onsvarrnepumpen.

31 OGC-rapport 28 ~ , l Naturgas- : Højttryk brænder ---t l '---r ' l l Arbejde, --+ motor 1 l l Va.rme ~ l l l l l L Ulv! tryk Figur Principfor absorptionsvarmepumpe 1121 Figur er samme figur. men tegnet lidt mere oplysende og med dan ke betegnelser.

32 29 Varmeafgivelse KONDENSATOR Varmeafvigelse, x Varme l (~a~s) ~-~[]!::ii:_ l ' opløsnings- -,-.---,. ~ middelkreds HØJTRYKSSIDE Væskepumpe-y CAVfR"vT<ssH'iE" : ) =, ~Q l ' l ~ blandingsv<!rme J ;,;~~"' FORDAMPER varmeoptagelse kølemiddelkreds REDUKTIONS VENTIL Figur Absorptionsvarmepumpeprincip, mere detaljeret /6/ Kompleksitet Der er vist et eksempel på koblingen af en absorptionsvarmepumpe med et centralvarmesystem i bilag 4, hvor der også er vist flere indskudte vekslere, således at det ses, at en absorptionsvarmepumpe kan være forholdsvis kompleks. De komplekse udførelser har baggrund i ønsket om effektfaktorforbedringer. Spildvarmedrift Det bemærkes, at ud over naturgasbrænder kan man i stedet anvende en anden form for varmekilde (spild- eller genvindingsvarme), som har en temperatur over 80 C. Fabrikanter og leverandører I figur er vist eksempler på fabrikanter af absorptionsvarmepumpeanlæg. Fabrikaterne er japanske eller amerikanske, dog ses også enkelte europæiske fabrikanter.

33 30 Carrie r Trane Hitachi Sanyo-Bohn Yasaki Li mk Robur (Servel) AWT Figur Fabrikanter af absorptionsvarmepumpeanlæg Nogle af disse fabrikater er direkte repræsenteret i Danmark, andre er repræsenteret af nogle af de større firmaer nævnt på figur Miljø Miljømæssigter der ikke de samme problemer som med de gasmotordrevne pumper, idet gassen indfyres med almindelige eller low-nox brændere. Kølemidler De i kapitel3.3 nævnte kølemidler for absorptionsvarmepumper er alle vedvarende og CFC- og HCFC-frie kølemidler. NH3-opløsninger er dog giftige, men har ingen langtidsskadelige virkninger. Leverandørerne tager et forbehold for Arbejdstilsynets godkendelse af ammoniakopløsninger. Egenskaber Af positive egenskaber ved absorptionsvarmepumpen kan nævnes: få bevægelige dele lydløshed dellastdrift stor driftsikkerhed og lang levetid kræver kun lidt service udendørs opstilling kan evt. gennemføres ingen miljøproblemer

34 31 Af negative egenskaber kan nævnes: stort byggevolumen og stor vægt stor træghed dårligere virkningsgrad end den gasmotordrevne varmepumpe relativt kostbar Anvendelse og effektfaktorer Absorptionsvarmepumperne anvendes til de samme formål som de gasmotorbaserede varmepumper. Absorptionsvarmepumper har mere begrænsede muligheder for at anvende reservoirer af lavere/højere temperatursæt end motordrevne varmepumper. Årsmiddeleffektfaktorerne for absorptionsvarmepumper med varmefunktion alene skønnes til 1.2 med mulighed for forbedring til 1.4 inden for få år. Denne varmepumpetype er altså ikke så effektiv som den gasmotor /kompressorbaserede type. De begrænsede driftserfaringer, der er med absorptionsvarmepumper, er gode. Specielt miljøforhold, driftssikkerhed og de små servicekrav gør disse varmepumper attraktive. Anlægspriser For det tyske fabrikat AWT /32/ haves følgende priseksempler (komponentpriser) Abs.varmepumpestørrelse Kr. ekskl. moms (varmeydelse) kw ab fabrik Priseksemplerne er for vandkredsbaserede aggregater. Tilslutning inkl. rørarbejde, ekstern varmeoptagelse fra jord, eltilslutning, drifts- og sikkerhedsautomatik samt projekteringshonorar m.v., men ekskl. VVSinstallationer på den varme side, skønnes til udgifter i samme størrelsesorden som aggregaterne, således at de resulterende priser ekskl. moms pr. kw varmeydelse bliver som vist i figur

35 Varmeydelse i kw Figur Eksempel på anlægspris somfunktion af anlægsstørrelse De amerikanske varmepumper er beregnet til air conditions formål og er derfor ikke optimerede med hensyn til varmeydelse, hvorfor priseksempler herfra vil være misvisende. 3.6 Gasdrevne StirlingNuilleumier varmepumper Der har de sidste godt 15 år været udført et stort udviklingsarbejde med Stiding motoren. Muligheder I princippet kan den nøjagtigt som en gasmotor drive en kompressionsvarmepumpekreds med kølemiddel. Men i en dobbelt stempeludgave, StirlingNuilleumier udgaven (SV) kan den også fungere direkte som varmepumpe med tilkobling af en køle- og en varmeside. Baggrunden for, at SV varmepumpen er nævnt her på trods af at den endnu aldrig er blevet kommerciel den overvejende findes i størrelser under de betragtede (25 kw) er, at princippet er meget lovende, og på verdensplan er der ofret mange ressourcer på en udvikling. Beskrivelse SV varmepumpen er vist skematisk på figur og består af 2 sæt cylindre/stempler, som er koblet til samme krumtapmekanisme. I et lukket system omkring stemplerne findes en arbejdsgasmængde (helium) under højt middeltryk (ca. 200 atm.).

36 33 I toppen af den ene cylinder sidder en konventionel gasbrænder og opvarmer den indespærrede helium. Varme bliver afgivet henholdsvis optaget fra de viste varmevekslere, hvor temperaturerne er ca. = = = Arbejde bliver genereret i cylindervolumineme på grund af fasevinkel mellem tryk og volumen. I den kolde kreds optages varme fra jord eller udeluft Denne varme afgives igen sammen med gasbrænderens varme i figur 's "radiatorsystem". High-temperalUre regenerator Medium-temperature heat e.changer High-temperalure space Low-temperature regenerator lligh-temperature - side displacer _. Medium-temperature s pace low-lemperalure side displacer Low-temperature space Figur Skematiskfremstilling af Stirling/Vuilleumier varmepumpen 141 Det er nødvendigt at starte varmepumpen med en eldrevet startmotor. Udviklingshistorie I Japan har der været flere firmaer, som har udført nu afsluttede aktiviteter med almindelige StirJing motorer og kompressorvarmepumpekredse. Sanyo er i gang med nogle små StirlingNuilleumier udgaver beregnet for air con-

37 34 ditioning og har bygget to serier a 15 stk. De forventer kommercialisering i løbet af 1-2 år. I USA og Korea har der også været gennemført nu afsluttede aktiviteter. I Danmark og Tyskland på henholdsvis DTU og Universitetet i Dortmund foregår til stadighed et udviklingsarbejde på området. Karakteristika Fordelene er: Lang levetid, idet få og små forskydningskræfter (ea. lo års levetid forventes) Effektfaktorer forventes mindre end for konventionel gasmotorbaseret varmepumpe, men større end for absorptionsvarmpumpe Den kontinuerlige gasforbrænding a la kedler giver lave miljøpåvirkninger Der forventes færre støj- og vibrationsproblemer end fra den konventionelle gasmotor og kompressor Smøreolien bliver ikke forurenet af forbrændingsprodukter og må derfor forventes at have lang levetid Skifter ikke fase på "kølemidlet" (arbejds gassen) Ulemperne er: Dyr at fremstille pga. højt middelarbejdstryk Forventes at blive noget tungere end designet med konventionel gasmotor Har ikke samme mulighed som den konventionelle gasmotor for at opnå billiggørelse gennem masseproduktion, idet den ikke kan anvendes til andre formål (køling er endnu ikke forsøgt) Det kan være svært at holde arbejdsgassen indelukket Effektfaktorer De bedste af de prototyper, der kører i dag, har med de relevante temperatursæt årsmiddeleffektfaktorer omkring l,4. Ved mulighed for optimering af designet skønnes årsmiddeleffektfaktoreme at kunne nå 1,7.

38 35 Driftserfaringer Findes ikke ved praktisk brug. Anlægspriser Priseksempler haves af gode grunde ikke endnu. Varmepumperne skønnes dog dyrere og mere komplicerede at fremstille end gasmotor- og absorptionsvarmepumper Andre gasdrevne varmepumpetyper Følgende systemer kan bl.a. nævnes: adsorptionsprocesbaserede varmepumper kemiske varmepumper Da disse varmepumpetyper kun er på udviklingsstadiet, og da oplysningerne om dem er sparsomme, er nedenstående omtale kortfattet. Det amerikanske firma W ave Air Corporation har fremstillet små prototyper af gasadsorptionsvarmepumper. Processen er en faststofadsorptionsproces, hvor et "kullegeme" ved opvarmning afgiver (desorberer) det aktuelle kølemiddel, ammoniakopløsning, hvorefter det løber gennem en kølekreds og optages (adsorberes) på kullet i et andet "kullegeme". Derefter vendes processen (inkl. omkobling), ved at den anden kulmængde opvarmes, og ammoniakken bevæger sig gennem kølekredsen til det første "kullegeme". Ved benyttelse af termokemiske processer kan et varmt medie få hævet sin temperatur. Firmaet Rocky Research har i samarbejde med GRI arbejdet på en chemisorptionsvarmepumpe, hvor der anvendes en saltlammoniakopløsning. De hidtidige projekter har dog ikke endnu nærmet sig prototypestadiet

39 DGC-rapport 36 4 Sammenligning af varmepumper med kedler og KVanlæg (motorer)- alle naturgasdrevne 4.1 C0 2 -emission Fig viser, at naturgasdrevne varmepumper klart er den energikilde med lavestemissioneret mængde C0 2 pr. produceret GJ nyttiggjort varme. Figuren gælder parcelhuse, men skønnes også repræsentativ for ejendomme med blokvarmecentraler. Der er som forudsætning for tallene regnet med en årsmiddeleffekttaktor på ca. l,3 for de indgående gasbaserede varmepumper. Som det ses af fig skulle der med en forventet rimelig udviklingsindsats stadig være et potentiale til en endnu lavere COz-emission end figurens med de gasdrevne varmepumper. Specifik C02-emission for bolig opført efter , 150 ~ o o... Q) E o c.. (J) ~ ~ E Q) ~ :5 > (J) -~ (ti E z. E (J) ro o? > c.. ~ ro Ol (ti c c.. :::;- c.. Ol z iii > ~ :::;- :::;- z. z Qi iii iii t iii o u. Fig Specifik COremission for de enkelte systemløsninger (individuelle boliger 121)

40 DGC-rapport Brændselsøkonomi Efterfølgende er der foretaget en brændselsøkonomisk sammenligning mellem de to kommercielle gasdrevne varmepumpetyper og følgende konkurrerende opvarmningsformer. l. Gasmotorbaseret kraftvarmeanlæg 2. Traditionel gasfyret kedel 3. Kondenserende gasfyret kedel Beregningsforudsætningerne er som følger: a) Alle anlæg fungerer som grundlastenheder med en varmeydelse på 120 kw og et årligt drifttimetal på Y deriigere varmekrav tilgodeses med diverse traditionelle gasfyrede kedler. Disse yderligere varmebehov er ikke medtaget i beregningen. b) Der er for alle anlæg tale om nye og velprojekterede anlæg c) Med hensyn til centralvarme frem- og returløbstemperaturer er de påregnet forholdsvis lave, således at anlæggende er egnet til varmepumpe hhv. kondenserende kedeldrift d) Varmepumperne påregnes udført som luft til vand udgaver, idet dette design er helt generelt. e) Øvrige drifts- og vedligeholdelsesudgifter ud over brændselsudgifter er ikke medtaget. f) For varmepumperne er der angivet de effektfaktorer, som pumperne kan etableres med nu, og som de forventeligt kan opnå omkring år 2005 ved en rimelig udvikling (se fig ). g) Fig danner baggrund for beregningerne. Ved de enkelte konkurrerende varmeproduktioner skønnes der mulighed for de i fig angivne procentvise årsmiddelnyttevirkninger. De angivne procenter er sammenhørende på række; ikke søjlebasis.

41 38 Indfyret oasmænode Procent af indfyret oasmænade Anlæg Nedre Øvre El pro- Nyttiggjort Varme- Samlet brænd- brænd- duktion varme- optagelse tab værdi værdi produktion fra omgivelser Gasmotorbaseret KV- 100% 110% 30% 60% 0% 20% anlæg Traditionel gasfyret 100% 110% 0% 90% 0% 20% kedel Kondenserende gasfyret 100% 110% 0% 100% 0% 10% kedel Gasmotorbaseret år 100% 110% 0% 130% 40% 20% varmepumpe 1996 år 100% 110% 0% 200% 110% 20% 2005 Gasfyret absorp- år 100% 110% 0% 120% 30% 20% tionsvarmepumpe 1996 år 100% 110% 0% 140% 50% 20% 2005 Fig Arsmiddelnyttevirkninger m. v. (afrundede procentsatser) Da det drejer sig om grundlastenheder, kan figuren omsættes til kwindfyrede værdier, hvor beregningsgrundlaget er, at alle nyttiggjorte varmeeffekter er sat till20 kw. Indfyret oasmænqde Produceret effekt Anlæg Nedre Øvre el kw Nyttiggjort heraf var- Samlet tab brænd- brænd- varme pr. meop- kw værdi værdi tidsenhed tageise pr. kw kw kw tidsenhed kw Gasmotorbaseret KV o 40 anlæq Traditionel gasfyret o 120 o 27 kedel Kondenserende gasfyret o 120 o 12 kedel Gasmotorbaseret år o varmepumpe 1996 år o Gasfyret absorp- år o o tionsvarmepumpe 1996 år o Fig Oversigt over effekter for de enkelte konkurrerende varmeproduktioner

42 39 For at give en fornemmelse for årlige brændselsudgiftsstørrelser viser fig købspris for brændsel hhv. salgspris for producerede kwh. Derudover er der vist en resultatkolonne, som fremkommer som differens mellem salgspris( er) og købspris. Forudsætningerne er Gaspris til varmeproduktion kr. 4,21 inkl. moms Gaspris til elproduktion kr. 1,79 inkl. moms Købspris er lig salgspris for den traditionelle gasfyrede kedel og varmesalgspris regnes ens uanset fyringsmetode Beløb er omtrentlige og afrundede Elpriser og timefordelinger skønnes at være som følger Tidspunkt Antal timer Pris pr. kwh inkl. C0 2-1 O øre + moms Spidslast øre Højlast øre Lavlast øre Tabene ved de gasdrevne varmepumper skønnes nok egentlig større end angivet og sammen med forøget service og vedligehold vil det økonomiske resultat blive reduceret. Det ses, at der alligevel er god plads til en investering i en gasdreven varmepumpe.

43 DGC-rapport 40 Indfyret qasmænqde Salosoris kr./år inkl. moms Økonomisk Anlæg Nedre kw Købspris elproduktion varme- resultat kr./år kr./år inkl. produktion inkl. moms moms Gasmotorbaseret KV anlæq Traditionel gasfyret o o kedel Kondenserende gasfyret o kedel Gasmotorbaseret år o varmepumpe år o Gasfyret absorp- år o tionsvarmepumpe år o Fig Eksempler på brændselsøkonomi ved de forskellige varmeproduktioner

44 DGC-rapport 41 5 Anvendelse af naturgasdrevne varmepumper - barrierer og muligheder 5.1 Anvendelsesbarrierer Markedsudbud af varmepumper Udbuddet af og traditioner for gasdrevne varmepumper i Danmark er yderst begrænset. De produkter, der findes på verdensplan er der ikke den store interesse for at markedsføre her. Hverken producenter- overvejende japanske og amerikanske firmaer eller leverandører - eller eksisterende kølefirmaer her i landet har ytret ønske om at gøre en indsats. De store amerikanske og nogle små tyske absorptionsvarmepumper kan formentlig leveres, hvorimod fabrikanter af gasmotordrevne japanske og amerikanske varmepumper skal "overtales" til leverance. Uheldige karakteristika At der ikke er et stort udbud af varmepumper i passende størrelser til stede, er også en hindring for udbredelsen. De færdige anlæg, der findes på verdensmarkedet, er optimeret med hensyn til køleydelse i højere grad end varmeydelsen, idet de er beregnet for aircondition. På grund af at vi har med forholdsvis ny teknologi at gøre, og fordi der stort set ikke findes andre danske referenceanlæg, vil en anlægsvært formentlig være tilbageholdende med at installere en gasdreven varmepumpe. Gasmotordrevne anlæg vil stadig de næste par år kræve både for megen service og vedligehold i forhold til konkurrerende teknologier. Desuden har motorerne stadig et UHC emissionsproblem. Varmepumpeanlæggene fungerer bedst med hensyn til varmeydelse, når vi er så langt fra dimensionerende tilstande som muligt. Dette skønnes også som en barriere at skulle forklare omstændighederne vedrørende dette til en ikke fagmand.

45 42 Anlægsudgifter De høje anlægsudgifter, se fig og fig er en helt oplagt barriere. De gasmotorbaserede anlæg skal hver gang skræddersys til formålet, hvilket klart vil være fordyrende for en etablering. Den ringe interesse fra udenlandske producenter og danske leverandørers side villigeledes forøge anlægspriserne. Der findes anlægstilskud til etablering af mindre KV -anlæg i virksomhederne, både til små og store anlæg. Disse anlæg er konkurrenter til varmepumperne. Konkurrence Gasbaserede varmepumper har konkurrenter i følgende anlæg: Gasmotorbaserede KV -anlæg Gaskedler (Elbaserede varmepumper) I kapitel 4 er der foretaget en sammenligning med hensyn til driftsøkonomien mellem de to første og de gasbaserede varmepumper. Teknologi og driftssikkerhed ved disse anlæg er bedre, hvorimod det ved varmepumperne er muligt at opnå en god brændselsøkonomi på kort sigt. På mellemlangt sigt vil det være muligt med en koncentreret produktudvikling at opnå en ovenud fin brændselsøkonomi. Drift og vedligehold vil nok stadig være mere omfattende end kedelanlæggenes, men skønnes at kunne reduceres til niveauet for KV-anlæg. 5.2 Muligheder for anvendelse De steder, man kunne tænke sig etableret gasbaserede varmepumper, er: Som grundlastenheder i mindre blokvarmecentraler i bolig- og kontorejendomme m.v. I virksomheder, hvor der er behov for både varme og kulde samtidig Til airconditioneringsformål i restauranter, supermarkeder og kontorer m.v. Mht. lovligheden af etablering af køling i byggeri (aircondition anlæg) gælder, at det kun er i boligejendomme, der er forbud. I alle andre

46 43 bebyggelser kan man normalt få kommunalbestyrelsens accept, hvis man kan godtgøre et behov. De steder, hvor varmepumpernes økonomi bliver særlig god på grund af tilstedeværelsen af højere fordampningsreservoir-temperaturer end udeluftens. Under ovennævnte punkt kan bl.a. tænkes på genvinding fra varm afkastlufl. Det nye bygningsreglements krav om lavere fremløbstemperaturer (gennemsnits temperatur på varmefladerne) betyder bedre mulighed for at opnå god driftsøkonomi med et varmepumpeanlæg. Hvis C02-tiøren reduceres eller falder væk for KV -anlæggenes vedkommende bliver de gasdrevne varmepumpers muligheder også forbedret. 5.3 Tilskudsordninger Der findes en tilskudsordning, som bl.a. gælder individuelle varmepumper (VE-anlæg). Denne standardordning /39/ kan udbetale 15% i tilskud til etablering af systemgodkendte "villa-varmepumper". De p.t. systemgodkendte varmepumper er langt under 25 kw i varmeydelse og er alle eldrevne. Der kan kun udbetales tilskud til etablering i "det åbne område", altså uden for de områder, der er udlagt til kollektiv forsyning (som bl.a. omfatter naturgasforsyning). Ordningen er en max. puljeordning. /40/ nævner en ordning, hvor der for elopvarmede boligejendomme, herunder både parcelhuse, etageejendomme og statslige, amtskommunale og kommunale bygninger, samt selvejende institutioner og lignende til offentlig og regelmæssig brug, er mulighed for at få tilskud til etablering af centralvarme (kun radiator og rør). Hvis der samtidig etableres en vedvarende energikilde, herunder varmepumper, er der mulighed for et supplerende tilskud på 25 kr. pr. m 2 opvarmet areal inkl. moms. Ordningen gælder igen kun uden for kollektive varmeforsyningsområder. Der er mulighed for ved parcelhuse at kombinere de to ordninger.

CO2 som kølemiddel i varmepumper

CO2 som kølemiddel i varmepumper Miljøprojekt Nr. 586 2001 CO2 som kølemiddel i varmepumper Teknologisk Institut, Vesttherm, A/S Vestfrost Group og Lodam Elektronik A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Absorptionskøling. Anvendelse i gartnerier og slagterier. Projektrapport August 1999

Absorptionskøling. Anvendelse i gartnerier og slagterier. Projektrapport August 1999 Absorptionskøling Anvendelse i gartnerier og slagterier Projektrapport August 1999 Absorptionskøling Anvendelse i gartnerier og slagterier Rene Thiemke Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 1999 Titel Rapport

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Luft som varmekilde i varmepumper

Luft som varmekilde i varmepumper Luft som varmekilde i varmepumper Udrednings- og forprojekt Claus S. Poulsen Civilingeniør Prøvestationen for Varmepumpeanlæg Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2000 1 Forord Nærværende

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

VindVarme. Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper. 1. Sammenfatning

VindVarme. Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper. 1. Sammenfatning 17-02-2010 mt VindVarme Skitseprojekt om fjernvarme fra vindmøller og varmepumper 1. Sammenfatning I dette notat er sammenfattet en række analyser, som er gennemført for at kvalificere de konkrete muligheder

Læs mere

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 1.0"

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger fjernkøl 1.0 Elforsk Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" Slutrapport og brugermanual Maj 2010 Køling leveret pr dag, MWh 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Ikke leveret køling

Læs mere

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg.

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Energiopsamling og lagring i fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. December 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fjernvarme fra Fynsværket 3. Væksthusgartnernes

Læs mere

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10

Individuelle Eldrevne Varmepumper. Implementering af ny teknologi fase 5-10 Individuelle Eldrevne Varmepumper Implementering af ny teknologi fase 5-10 Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik December 2002 1 Forord Nærværende rapport beskriver det arbejde, der er gennemført

Læs mere

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg - En analyse af implementeringen af eldrevne kompressor varmepumper til et geotermisk anlæg. Denne rapport er udarbejdet af: Asger Løngreen, 091909 Vejledere:

Læs mere

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Naturgassens afløser Slutrapport Støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Side 2 af 125 Projektdeltagere Brædstrup Totalenergianlæg A/S (projektleder) Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Kontaktperson:

Læs mere

Statoil ind på det danske gasmarked

Statoil ind på det danske gasmarked Nr. 2 april 2003 92. årgang Temamøde om energimarkedet Dansk Gas Forening og Dansk Energi Brancheforening samlede 19. marts ca. 100 deltagere til et fælles temamøde om åbningen af det danske gasog energimarked.

Læs mere

Varmeforsyning i nyt område

Varmeforsyning i nyt område Varmeforsyning i nyt område Bachelorprojekt efterår 2013 Casper Sørensen d. 16-12-2013 Titelblad: Forfatter: Casper Sørensen Studienummer: V09874 Klasse: Klasse A. 6 semester Skole: Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård

Adsorptionskøling. Produkttest og markedsanalyse. 2012 Aarhus Maskinmesterskole. Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård Dan Rohde Søren Stensig Gammelgård 2012 Aarhus Maskinmesterskole 2 Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård Forfatternes navne og studienumre: Projektets titel: Projektets undertitel: Projektets type: Fagområde:

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg

KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Redaktion: NRGi Rådgivning/ Per Pedersen, Energiingeniør og Mogens Thomsen, VVS-ingeniør. Opsætning: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum. Dato: December 2011 KOMPENDIUM Vedvarende energianlæg Indhold Side 3 Læsevejledning

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1 Afgifter og økonomi for eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemer version 2014 Dansk Fjernvarme JT 24-04-2013 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Disponering... 3 Konklusion og anbefaling...

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Politisk klimakurs efterlyses

Politisk klimakurs efterlyses Program 2010 Nordens største kølekonference Politisk klimakurs efterlyses Topmødet i København efterlod flere spørgsmål end svar om konsekvenserne for den danske kølebranche Klimatopmødet i København efterlod

Læs mere

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver

Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Energiteknologier tekniske og økonomiske udviklingsperspektiver Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-531-0 Indholdsoversigt 1 INDLEDNING 3 2 TEKNOLOGIUDVIKLING OG

Læs mere

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017

Bachelorprojekt 2013. Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse. Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Bachelorprojekt 2013 Analyse af kølebehov med henblik på udvidelse Udarbejdet af Lars Mortensen Nissen Studie nr. A10017 Titel: Projekt art: Forfatter: Studienummer: Placering i udd.: Fagområde: Uddannelse:

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Optimering med absorptionsvarmepumpe

Optimering med absorptionsvarmepumpe Optimering med absorptionsvarmepumpe Kasper Andersen & Jesper Brink Nielsen 16-12-2013 Forfattere: - Jesper Brink Nielsen (JN) A10530 - Kasper Andersen (KA) V09851 Rapportens titel: Projekttype: Fagområde:

Læs mere