Aulum d Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme."

Transkript

1 Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugerøkonomi Status på projektet Indledning Fjernvarmeproduktionen i Aulum Fjernvarme a.m.b.a. forsyningsområde er primært baseret på naturgas, der er fordelt på naturgaskedel, naturgas motor og en elkedel. I vedtægterne for Aulum Fjernvarme er der skrevet at: Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg og på bedste og billigste måde at levere den fornødne varme og opretholde en uforstyrret, normal varmeforsyning i Aulum by, samt udbedre skader og fejl på den del af anlægget der tilhører selskabet. Da prisen på naturgas og andre fossile brændsler forventes at stige i fremtiden, samt et ønske i bestyrelsen om at minimere brugen af fossilt brændsel og hermed mindske miljøforurenende emission, har bestyrelsen undersøgt mulighederne for at producere varmen på andre produktionsenheder. Et naturgasfyret kraftværk, som Aulum Fjernvarme må med den nuværende lovgivning kun anvende naturgas og mineralsk olie som brændsel. Der er altså ikke mulighed for at skifte til brændsler som halm og flis, hvilket begrænser mulighederne for udfasning af de fossile brændsler. Solvarme og el til varmepumper anses ikke som brændsler, hvilket betyder at det er muligt at undersøge mulighederne for at etablere solvarme og/eller varmepumpe. Bestyrelsen er derfor ved at undersøge mulighederne for etablering af et solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. I det følgende beskrives solvarmeanlægget, størrelsen på solvarme anlægget, placering, sikkerhedsforanstaltninger, samfundsøkonomiske beregninger, virksomhedsøkonomi samt emissionsbesparelse og forbruger besparelse. Opbygning Solfangerfeltet opbygges af flere rækker solfangere. Solfangerne i de enkelte rækker serieforbindes. Når solen skinner cirkuleres der solvarmevæske (glykolblanding) ved hjælp af en cirkulationspumpe og tilhørende rørsystem. Væsken ledes til den ene ende af solvarmerækkerne, og efterhånden som den cirkulerer gennem de serieforbundne solfangerne ned til den anden ende, varmes væsken mere og mere op. Fra enden af solvarmerækkerne ledes den opvarmede glykolholdige væske til en pladevarmeveksler placeret på varmecentralen. Da solvarmeproduktionen og varmebehov sjældent stemmer overens tilkobles der en ny akkumuleringstank der virker som et døgnlager. Side 1 af 5

2 Størrelse på solvarmeanlægget Aulum Fjernvarmes årlige varmebehov er for et normalt år MWh. Et solvarmeanlæg på m² vil kunne producere ca. 21 % af det årlige varmebehov, hvilket svarer til varmebehovet i sommermånederne. Et samlet solfangerareal på m² svarer til ca solfangere. Solfangerne monteres på præfabrikerede betonfundamenter(som figur 1) alternativt rammes der galvaniserede stålprofiler ned, som solfangerne monteres på. Figur 1 Solfangerne er ikke reflekterende. Solfangerne vil fremtræde med samme farve, størrelse og udformning, og vil blive opsat i lige rækker med ens afstand mellem rækkerne. Der trækkes præisolerede fjernvarmerør nedgravet i terræn frem til de enkelte solvarmerækker samt mellem solfanger felt og eksisterende varmecentral beliggende på Kulvej 5. På varmecentralen installeres alt teknik(cirkulationspumper, pladevarmeveksler mv) Ligeledes opføres en ny akkumuleringstank på varmecentralens grund med et tankindhold på 3500 m³. Den nye akkumuleringstank vil som den eksisterende akkumuleringstank kunne benyttes af alle produktionsenheder, hvilket giver mulighed for bedre optimering af varmeproduktionen. Der vil hermed ikke være behov for opførsel af teknikbygning ved solfangerfeltet. Placering For at udnytte solvarmeanlægget effektivt, er det væsentligt at solfangerfeltet placeres så tæt på varmecentralen på Kulvej som muligt. Et solfangerareal på m² kræver ca m² jord samt tilhørende plantebælte med en bredde på mindst 4 meter. Sammen med Herning Kommunes Planafdeling er der undersøgt placerings muligheder. Eneste mulige placering tæt på varmecentralen er vist på medfølgende kortbilag 2. Af kortbilaget fremgår det endvidere at for at alle m² solfangere kan etableres samlet (så opvarmningen af solvarmevæsken i de enkelte rækker kan opnå tilstrækkelig temperatur)vil det medføre at grusstien skal omlægges. På det ønskede areal er der nedgravet flere elkabler og en vandledning. Aulum Fjernvarme er i dialog med ledningsejerne om hvorvidt kabler og ledning kan blive liggende, eller skal flyttes. Vi er i kontakt med lodsejeren, der er positivt stemt for projektet. Side 2 af 5

3 Uddrag fra Herning Kommunes lokalplan forslag Side 3 af 5

4 Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Overvågning af solvarmeanlægget vil blive indbygget i Aulum Fjernvarmes eksisterende styrings, regulerings og overvågningsanlæg(sro anlæg), der døgnet rundt overvåger anlæggene og varskoer personalet ved uregelmæssigheder og fejl. I solvarmerørsystemet etableres der et alarmsystem, der detekterer og alamerer(via SRO anlægget), hvis der skulle opstå lækage i solvarmerørsystemet. Solvarmeanlægget kobles på værkets nødstrømsanlæg, så skulle normal elforsyning svigte, vil solvarmeanlæggets pumper mv fortsat cirkulere solfangervæske rundt i systemet og på den måde undgå at solvarmevæsken kommer i kog. Endvidere udstyres solvarmeanlægget med ventiler og sikkerhedsventiler der afblæser solvarmevæsken til opsamlingstank, hvis det skulle være nødvendigt. Håndtering og påfyldning af solvarmevæsken vil foregå på befæstet areal med mulighed for opsamling af eventuelt spild. Side 4 af 5

5 Samfundsøkonomiske beregninger Det uafhængige rådgivende firma PlanEnergi har udført samfundsøkonomiske beregninger for et solfangeranlæg på m². Beregningerne viser at der er en samfundsøkonomisk gevinst over 30 år på ca.kr Der vil blive fortrængt ca Nm³ naturgas med en emissionsbesparelse på ca ton CO 2 ækvivalenter pr år. Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved etablering af solvarmeanlægget, sammenholdes de årlige varmeproduktionsomkostninger for referencen og projektet. Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor de samlede marginale varmeproduktions omkostninger er opgjort for referencen og projektet. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Ved gennemførelse af projektet, skal der samlet investeres ca. 29 mio. kr. i solvarmeanlægget (budgetpris). Driftsbesparelsen er beregnet til ca. 3,7 mio. kr./år, hvilket giver en simpel tilbagebetalingstid på 7,8 år. Dette skal ses i forhold til solvarmeanlæggets forventede tekniske levetid på 30 år. De gennemsnitlige kapitalomkostninger er i projektet beregnet til 1,93 mio. kr./år (annuitetslån med en realrente på 3,0 % p.a. og en løbetid på 20 år). Dette giver en gennemsnitlig nettobesparelse på 1,77 mio. kr./år ved realisering af projektet. Ved gennemførsel af projektet opnår Aulum Fjernvarme en besparelse på driftsomkostningerne inkl. kapitalomkostninger på 14 %. Forbrugerøkonomi Aulum Fjernvarmes forbrugere vil drage fordel af etableringen af et solvarmeanlæg som erstatning for en del af den naturgasproducerede varme. Med hvile-i-sig-selv-princippet vil forbrugerne ifølge beregningerne kunne spare et beløb i størrelsesorden ca kr. inklusive moms årligt på deres varmeregning. Forbrugerøkonomien er regnet for et standardhus med et areal på 130 m² med et årligt forbrug på 18,1 MWh. Status på projektet Herning Kommunes byplan afdeling har udarbejdet forslag til lokalplan og forslag til kommuneplan tillæg. Planerne har været i Byplan udvalget, Erhvervs og Økonomi udvalget samt Herning byrådog hvor de er blevet foreløbig vedtaget. Forslag til lokalplan og forslag til kommune plantillæg er nu i offentlig høring i 8 uger fra d. 10. september til og med 5. november Kommer der ikke opsættende indsigelser, så skal planerne til byplanudvalgets endelige vedtagelse, økonomi og erhvervsudvalgets endelige vedtagelse og byrådets endelige vedtagelse. Samtidigt med at forslag til lokalplan og forslag til kommune plantillæg er i offentlig høring indsendes varmeprojektforslag om solvarme ved Aulum Fjernvarme til Varmeplanmyndighedens godkendelse (Herning Kommune). Lokalplan og forslag til kommune plantillæg omhandler arealet til solfangerfeltet. Varmeprojektforslaget formål er at belyser de samfundsøkonomiske forhold, samt selskabs og brugerøkonomi. Såfremt alle planer, aftaler og godkendelser falder på plads forventer vi at kunne påbegynde opførelsen af solfanger anlægget først på sommeren 2015 Side 5 af 5

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Orientering om Energigruppens arbejde Juli 2013

Orientering om Energigruppens arbejde Juli 2013 Orientering om Energigruppens arbejde Juli 2013 Energigruppen består af frivillige, som brænder for at gøre noget for Sønderho. Noget særligt, som så mange andre gør det i denne specielle og dejlige by.

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE 2 Revision 03 Dato 13-08-2014 Udarbejdet af Nadeem

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere