Esben Nagskov. Projektansøgning for solfangeranlæg nord for Aulum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esben Nagskov. Projektansøgning for solfangeranlæg nord for Aulum."

Transkript

1 Aulumd EsbenNagskov ProjektansøgningforsolfangeranlægnordforAulum. FjernvarmeproduktioneniAulumFjernvarmea.m.b.a.forsyningsområdeerprimærtbaseretpånaturgas, dererfordeltpånaturgaskedel,naturgasmotorogenelkedel. IvedtægterneforAulumFjernvarmeerderskrevetat: Selskabetsformåleratetablerefjernvarmeanlæg ogpåbedsteogbilligstemådeatleveredenfornødnevarmeogopretholdeenuforstyrret,normal varmeforsyningiaulumby,samtudbedreskaderogfejlpådendelafanlæggetdertilhørerselskabet. Daprisenpånaturgasogandrefossilebrændslerforventesatstigeifremtiden,samtetønskeibestyrelsen iaulumfjernvarmeomatminimerebrugenaffossiltbrændseloghermedmindskemiljøforurenende emission,haraulumfjernvarmeundersøgtmulighederneforatproducerevarmenpåandre produktionsenheder. Etnaturgasfyretkraftværk,somAulumFjernvarmekanmeddennuværendelovgivningikkeskiftetil biomasseanvendtienkedel,hvilketbegrænsermulighederneforudfasningafdefossilebrændsler. Solvarmeogeltilvarmepumperansesikkesombrændsler,hvilketbetyderatdetermuligtatundersøge mulighederneforatetableresolvarmeog/ellervarmepumpe. DenneprojektansøgningomhandleretableringafetsolfangeranlægvedAulumFjernvarme.Idetfølgende beskrivessolvarmeanlægget,størrelsenpåsolvarmeanlægget,ønskeomplacering, sikkerhedsforanstaltninger,samfundsøkonomiskeberegningersamtemissionsbesparelseogforbruger besparelse. Solvarmeanlægget Solfangerfeltetopbyggesafflererækkersolfangere.Solfangerneideenkelterækkerserieforbindes.Når solenskinnercirkuleresdersolvarmevæske(glykolblanding)vedhjælpafencirkulationspumpeog tilhørenderørsystem.væskenledestildeneneendeafsolvarmerækkerne,ogefterhåndensomden cirkulerergennemdeserieforbundnesolfangernenedtildenandenende,varmesvæskenmereogmere op.fraendenafsolvarmerækkerneledesdenopvarmedeglykolholdigevæskevæskentilen pladevarmevekslerplaceretpåvarmecentralen.dasolvarmeproduktionenogvarmebehovsjældent stemmeroverenstilkoblesderenakkumuleringstankdervirkersometdøgnlager. Størrelsepåsolvarmeanlægget AulumFjernvarmesårligevarmebehoverforetnormaltår33.400MWh.Etsolvarmeanlægpå16.000m²vil kunneproducereca.21%afdetårligevarmebehov,hvilketsvarertilvarmebehovetisommermånederne. Derønskesopstilletialt1280solfangere,svarendetiletsamletarealpå16.000m².Solfangernemonteres påpræfabrikeredebetonfundamenter(somfigur1),oghøjdenpåsolfangernevilikkeoverstige2,5meter overterræn. Side1af3

2 Figur1 Solfangerneerikkereflekterende.Solfangernevilfremtrædemedsammefarve,størrelseogudformning, ogvilbliveopsatiligerækkermedensafstandmellemrækkerne. Dertrækkespræisoleredefjernvarmerørnedgravetiterrænfremtildeenkeltesolvarmerækkersamt mellemsolfangerfeltogeksisterendevarmecentralbeliggendepåkulvej5.påvarmecentraleninstalleres altteknik(cirkulationspumper,pladevarmevekslermv) Ligeledesopføresennyakkumuleringstankpåvarmecentralensgrundmedettankindholdpå3500m³.Den nyeakkumuleringstankvilsomdeneksisterendeakkumuleringstankkunnebenyttesafalle produktionsenheder,hvilketgivermulighedforbedreoptimeringafvarmeproduktionen. Dervilhermedikkeværebehovforopførselafteknikbygningvedsolfangerfeltet. Ønskeomplacering Foratudnyttesolvarmeanlæggeteffektivt,erdetvæsentligtatsolfangerfeltetplaceressåtætpå varmecentralenpåkulvejsommuligt.etsolfangerarealpå16.000m²kræverca m²jordsamt tilhørendeplantebæltemedenbreddepåmindst4meter.sammenmedherningkommunesplanafdeling erderundersøgtplaceringsmuligheder.enestemuligeplaceringtætpåvarmecentralenervistpå medfølgendekortbilag1.afkortbilagetfremgårdetendvidereatforatalle16.000m²solfangerekan etableressamlet(såopvarmningenafsolvarmevæskenideenkelterækkerkanopnåtilstrækkelig temperatur)vildetmedføreatgrusstienskalomlægges.aulumfjernvarmeeridialogmedherning Kommuneherom. Pådetønskedearealerdernedgravetflereelkablerogenvandledning.AulumFjernvarmeeridialogmed ledningsejerneomhvorvidtkablerogledningkanbliveliggende,ellerskalflyttes. Sikkerhedsforanstaltninger OvervågningafsolvarmeanlæggetvilbliveindbyggetiAulumFjernvarmeseksisterendestyrings,regulerings ogovervågningsanlæg(sroanlæg),derdøgnetrundtovervågeranlæggeneogvarskoerpersonaletved uregelmæssighederogfejl. Isolvarmerørsystemetetableresderetalarmsystem,derdetektererogalarmerer(viaSROanlægget),hvis derskulleopstålækageisolvarmerørsystemet. Solvarmeanlæggetkoblespåværketsnødstrømsanlæg,såskullenormalelforsyningsvigte,vil solvarmeanlæggetspumpermvfortsatcirkuleresolfangervæskerundtisystemetogpådenmådeundgåat solvarmevæskenkommerikog. Endvidereudstyressolvarmeanlæggetmedventilerogsikkerhedsventilerderafblæsersolvarmevæskentil opsamlingstank,hvisdetskulleværenødvendigt. Side2af3

3 Håndteringogpåfyldningafsolvarmevæskenvilforegåpåbefæstetarealmedmulighedforopsamlingaf eventueltspild. Samfundsøkonomiskeberegninger DetuafhængigerådgivendefirmaPlanEnergiharudførtsamfundsøkonomiskeberegningerforet solfangeranlægpå16.000m².beregningerneviseratdererensamfundsøkonomiskgevinstover30årpå kr dervilblivefortrængtca nm³naturgasmedenemissionsbesparelsepåca.1580 tonco 2 ækvivalenterprår. Resultatafsamfundsøkonomiskeberegninger,sefigur2 Desamfundsmæssigeberegningererforetagetoverenperiodepå30år,idetsolfangerneslevetider antagettil30år.dererbenyttetenkalkulationsrentepå4%somanbefaletafenergistyrelsen. Reference Ref m2sol +3500m2akkutank Investering kr Resultatafordinærdrift (energypro) kr Samfundsøkonomiskgevinstover 30år kr Brændselsbesparelse MWh/år Brændselsbesparelse Nm³naturgas Emissionsbesparelse tonco2 ækvivalenter/år Figur2 BeregningerneerforetagetiPlanEnergismodelforsamfundsøkonomiskebetragtninger,dererbaseretpå Energistyrelsensanbefalinger.Iberegningerneerindsatenscrapværdiefter30årforværdienpåjord, fjernvarmeledningermm. Forbrugerbesparelse AulumFjernvarmesforbrugerevildragefordelafetableringenafetsolvarmeanlægsomerstatningforen delafdennaturgasproduceredevarme.medhvileisigselvprincippetvilforbrugerneifølgeberegningerne kunnespareca.1350kr.inklusivemomsårligtpåderesvarmeregning.forbrugerøkonomienerregnetfor etstandardhusmedetårligtforbrugpå18,1mwh. Side3af3

4 Ønsket areal Aulum Varmeværk Geodatastyrelsen, Herning Kommune, Miljøministeriet, Kort & Matrikelstyrelsen Kort over arealinteresser Målforhold 1:5000 Dato Udskrevet af bekpf Afdeling Planafdelingen Signaturforklaring Skærmkort Kommuner Åbeskyttelseslinjer Positiv skov Eng Hede Mose Overdrev Strandeng Sø Boligområde Blandet bolig og erhverv Erhvervsområde Område til butiksformål Rekreation/fritidsformål Offentlige formål Sommerhusområde Tekniske anlæg Andet theme-mat_matrikelflade_ejer

5

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

6. Uldum Rask Mølle. (B) Boligområde. (C) Område til centerformål. (E) Erhvervsområde. Blandet bolig og erhverv. (O) Offentlige formål

6. Uldum Rask Mølle. (B) Boligområde. (C) Område til centerformål. (E) Erhvervsområde. Blandet bolig og erhverv. (O) Offentlige formål 6. Uldum Rask Mølle (B) Boligområde (C) Område til centerformål (E) Erhvervsområde (L) Blandet bolig og erhverv (O) Offentlige formål (R) Rekreation / fritidsformål (S) Sommerhusområde (T) Tekniske anlæg

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Rødtjørnen II i Horsens

Rødtjørnen II i Horsens Rødtjørnen II i Horsens Midtjysk Boligselskab Midtjysk Boligselskab opfører 60 nye lejeboliger på Rødtjørnen i Torsted ved Horsens. De 60 nye lejeboliger kommer til at bestå af fritliggende huse på hhv.

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Voldby Udviklingsplan 2013

Voldby Udviklingsplan 2013 Voldby Udviklingsplan 2013 Indhold Voldby Forord Lidt om Voldby Voldbys beliggenhed Voldbys historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabt omkring Voldby Bybeskrivelse Borgermøde

Læs mere

Laurbjerg Udviklingsplan 2013

Laurbjerg Udviklingsplan 2013 Laurbjerg Udviklingsplan 2013 Indhold Laurbjerg Forord Laurbjergs beliggenhed Lidt om Laurbjerg Laurbjergs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Laurbjerg Bybeskrivelse

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Præstø Landevej 25, Næstved

Præstø Landevej 25, Næstved Præstø Landevej 25, Næstved Mogenstrup Kro sælges Samlet etageareal: 8.086 m²/grundareal 28.709 m² Ny lokalplan giver brede muligheder for anvendelse Historisk ejendom - etableret i 1829 I dag 99 værelser

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion på Skørping Nord 11, 9520 Skørping

Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion på Skørping Nord 11, 9520 Skørping Notat Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.00-P19-10292-11 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 14. januar 2014 Notat om VVM screening af udvidelse af solvarmeanlæg samt etablering af solcelleanlæg til el-produktion

Læs mere

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Agenda 1: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 2: Klimalån a) energirenovering b)

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Kim Lyberg Gl Skovvej 33 4470 Svebølle DATO 19. september 2014 SAGS NR. 326-2014-97523 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at etablere mindre

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

Industriparken, Haverslev

Industriparken, Haverslev Industriparken, Haverslev Velbeliggende grundareal i Haverslev sælges Samlet grundareal: 51.615 m² Gode tilkørselsmuligheder Beliggende tæt ved motorvejsafkørsel nr. 33 Mulighed for delkøb Kan købes på

Læs mere

Thorsvej 102, 7200 Grindsted

Thorsvej 102, 7200 Grindsted Thorsvej 102, 7200 Grindsted Spændende ejendom med god synlighed udlejes Samlet etageareal: 1.12 m² Markant synlighed fra Vejle Landevej God loftshøjde Regulært butikslokale med spændende indretning af

Læs mere

Arsenalvej 33, 9800 Hjørring

Arsenalvej 33, 9800 Hjørring Lejeprospekt for Arsenalvej 33, 9800 Hjørring Hovedbygningen til Jydske Arsenal Arsenalvej 33, bygning 1 udlejes Velbeliggende og markant kontordomicil Beliggende i tilknytning til Hjørring Erhvervsområde

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. 1 2 Formand Lindy Nymark Christensen 3 Vision Næstved Varmeværk vil være Næstved bys fortrukne leverandør af varme. 4 Bestyrelsens motto Åbenhed Demokrati Billig og miljøvenlig fjernvarme 5 Varmeværkets

Læs mere

Thorsvej 102, 7200 Grindsted

Thorsvej 102, 7200 Grindsted Thorsvej 102, 7200 Grindsted Lyse, multifunktionelle lokaler udlejes Samlet etageareal: 1.612 m² God loftshøjde Facade mod den trafikerede Thorsvej der passerer ca. 7.200 bilister i døgnet, jf. trafiktælling

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Dorit Mahler Jensen 04.12.2007. Sagsnr: 2007-28631 Inden mødet annoncering i lokalaviser Plakater på vægge visioner og målsætninger fra Plan21

Læs mere

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND BILAG, CASE-OMRÅDET BILAG, CASE-OMRÅDET Revision 1 Dato 2014-11-18 Udarbejdet af Bjarne Lykkemark/Niels Beck-Larsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Bjarne

Læs mere