Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg"

Transkript

1 NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg har til formål dels at vejlede og skabe større klarhed over en række problemstillinger vedrørende opsætning af solenergianlæg, dels at præcisere de statslige interesser i den kommunale planlægning for placering af solenergianlæg. Den vejledende udtalelse er opdelt i en del I og del II. Del I har til formål at give vejledning om en række konkrete problemstillinger om planlægning og administration af planloven og naturbeskyttelsesloven om opsætning af solenergianlæg. Del I bygger bl.a. på lovbemærkninger, nævnsafgørelser og domme. Der er alene tale om en vejledende udtalelse vedr. mulighederne for opsætning af solenergianlæg, da det er Natur- og Miljøklagenævnet, der som uafhængigt klagenævn, har kompetencen til at træffe endelig afgørelse i de konkrete sager 1. Del II indeholder en præcisering af de statslige interesser i den kommunale planlægning og deres betydning for placering af solenergianlæg. 1 Alle nævnets afgørelser kan findes på afgørelsesportalen: og nævnets principielle afgørelser kan findes her:

2 Del I Lokalplaners betydning for muligheden for opsætning af solenergianlæg Eksisterende lokalplaner Tilfælde hvor en lokalplan specifikt regulerer opsætning af solenergianlæg Tilfælde hvor en lokalplan regulerer bebyggelsers udformning Regulering af tagmateriale, facader, refleksion mv Bestemmelser som skal sikre, at et område eller bebyggelse bevares Udformning af nye lokalplanbestemmelser Lokalplaner i landzone Kort om naboretlige grundsætninger Lokalplanpligt for større solenergianlæg Byggetilladelser til opsætning af solenergianlæg og forhold til bygningsreglementet Landzonetilladelser til opsætning af solenergianlæg Krav om landzonetilladelse Opsætning på terræn Bebyggelse Ændret anvendelse Opsætning på bygninger Bebyggelse Ændret anvendelse Undtagelser til krav om landzonetilladelse Særligt om 36, stk. 1, nr. 3, vedr. erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri Særligt om opsætning af solenergianlæg på bygninger, der er opført mv. uden landzonetilladelse med hjemmel i planloven Meddelelse af landzonetilladelse VVM-pligt for solenergianlæg Placering af solenergianlæg inden for bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger Naturbeskyttelseslovens 8 og 15 om klitfredning og strandbeskyttelseslinjen Naturbeskyttelseslovens øvrige bygge- og beskyttelseslinjer Fredninger efter naturbeskyttelseslovens kapitel Klagemuligheder Del II Overordnede statslige interesser i kommuneplanlægningen ved placering af solenergianlæg Statslige interesser i kommuneplanlægningen Krav ved den kommunale planlægning Særligt om kystnærhedszonen Planlægning for solenergianlæg i OSD og indvindingsoplande Klage Side 2 af 23

3 Del I 1. Lokalplaners betydning for muligheden for opsætning af solenergianlæg 1.1. Eksisterende lokalplaner Lokalplaner er - i modsætning til kommuneplaner - direkte bindende over for ejeren og brugeren af fast ejendom. I en lokalplan kan der bl.a. fastsættes bestemmelser om bebyggelsens udformning, herunder om tagmateriale og mere specifikt om f.eks. placering af krav til eller forbud mod opsætning af solenergianlæg. Der kan desuden fastsættes bestemmelser om bevaring af eksisterende bebyggelse, således at den kun må ændres med tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Vurderingen af om en lokalplan tillader opsætning af et solenergianlæg skal altid ske på baggrund af en konkret retlig vurdering og vil afhænge af formuleringen af den konkrete lokalplan for området. For at en lokalplanbestemmelse skal kunne få virkning efter sit indhold, må det derfor kræves, at bestemmelsen er så entydig og præcist formuleret, at der ikke kan herske tvivl om, hvorvidt en ønsket foranstaltning er i overensstemmelse med bestemmelsen og dermed er umiddelbart tilladt, eller om der kræves en dispensation, for at det ansøgte kan realiseres 2. Det er ikke tilladt at etablere forhold i strid med en lokalplans bestemmelser, medmindre kommunalbestyrelsen dispenserer herfra, jf. planlovens 19. Kommunalbestyrelsen må dog kun dispensere, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper 3, hvilket efter lovens forarbejder er planens formålsbestemmelser og de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formålet med planen. Principperne omfatter også den planlagte struktur, fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer Tilfælde hvor en lokalplan specifikt regulerer opsætning af solenergianlæg Hvor en lokalplan specifikt regulerer opsætning af solenergianlæg, skal der ved vurderingen af, hvorvidt et givent solenergianlæg kan opsættes, tages udgangspunkt i den konkrete formulering af bestemmelsen. Det følger af planlovens 18, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, hvorfor dispositioner i overensstemmelse med planen vil være umiddelbart tilladt. Hvor det specifikt fremgår af en lokalplan, at der kan opsættes solenergianlæg, kræves der således ikke dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Ved opsætning af solenergianlæg bør borgeren dog altid tages hensyn til eventuelle naboer, da direkte hjemmel i en lokalplan til opsætning af solenergianlæg ikke sætter de naboretlige grundsætninger ud af kraft 4. 2 Se hertil NMK , hvor en lokalplans bestemmelse vedrørende opsætning af solfangere gav anledning til tvivl om, hvorvidt bestemmelsen alene omhandlede solfangere på bebyggelse eller også opstilling af solfangere på jorden. I tvivlstilfælde skal den for grundejeren mindst byrdefulde forståelse lægges til grund, hvilket var tilfældet i den pågældende sag. 3 Se hertil bl.a. NMK Der henvises til afsnit 2 nedenfor Side 3 af 23

4 Hvor det fremgår af lokalplanen, at der ikke må etableres nogen former for solenergianlæg 5, vil opsætning ikke være tilladt, medmindre kommunen dispenserer fra forbuddet, jf. planlovens 19. I NMK regulerede en lokalplan specifikt opsætning af solenergianlæg 6. Lokalplanen indeholdt bestemmelser om, at der ikke måtte anvendes reflekterende tagmateriale, dog med undtagelse af bl.a. solfangere, som skulle nedfældes i tagfladen eller bygningen under hensyntagen til bygningens arkitektur. Nævnet fandt på denne baggrund, at opsætning af solfangere, som var monteret oven på taget, ikke var i overensstemmelse med lokalplanbestemmelsen og derfor ikke kunne etableres, medmindre kommunen meddelte dispensation. I NMK kunne der opsættes tagintegrerede solfangere på tage efter lokalplanen. Kommunen vurderede på denne baggrund, at den ønskede opsætning af solceller ikke krævede tilladelse af kommunen. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte kommunes forståelse af "tagintegrerede solceller", hvorefter det solfangeranlæg, der var placeret oven på det eksisterende tag, og som lå plant med dette og fulgte tagets hældning, fandtes at være omfattet af lokalplanbestemmelsen og derfor var umiddelbart tilladt. Nævnet gav derfor ikke medhold i klagen over kommunens afgørelse. I NMK fremgik det af lokalplanen, at solfangere overvejende skulle placeres på terræn og ikke måtte være synlige fra offentlig vej eller sti, og at etablering af solfangere o. lign. energianlæg krævede kommunens godkendelse. Klager ansøgte om dispensation, men fik afslag af kommunen 7. Nævnet kunne ikke give medhold i klagen over kommunens afslag på dispensation til opsætning af solceller, idet huset var placeret som det sidste hus i rækken ned mod kysten, og panelerne ønskedes placeret sådan, at de ville være synlige fra vejen og dele af kystforlandet Tilfælde hvor en lokalplan regulerer bebyggelsers udformning Regulering af tagmateriale, facader, refleksion mv. Natur- og Miljøklagenævnet har i NMK anført, at når en lokalplan ikke indeholder bestemmelser om solenergianlæg, beror det på en konkret fortolkning af den enkelte lokalplans bestemmelser, om solenergianlæg er umiddelbart tilladt, eller hvorvidt det forudsætter en dispensation fra lokalplanen. 5 Der gøres opmærksom på, at det ikke kan udelukkes, at f.eks. et forbud mod opsætning af solfangere vil blive fortolket sådan, at forbuddet også omfatter opsætning af solceller. 6 Se også NMK , hvor lokalplanen indeholdt bestemmelser om opsætning af solcelleanlæg 7 Klager havde i sagen henvist til, at kommunen havde dispenseret til et anlæg på et andet hus på vejen. Kommunen fandtes ikke at have handlet i strid med den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning ved ikke at afslå dispensation,fordi kommunen ved dispensationen til det andet hus på vejen havde lagt afgørende vægt på, at anlægget ikke ville virke dominerende i husrækken og på, at det afskærmes, så det ikke vil være synligt fra offentlig vej, sti og kyst. På denne baggrund fandt nævnet, at de forskellige resultater var begrundet i et planlægningsmæssigt relevant hensyn, og at der ikke var tale om sammenlignelige sager. Side 4 af 23

5 Selvom en lokalplan ikke direkte regulerer opsætning af solenergianlæg, kan den indeholde andre bestemmelser af betydning for, om solenergianlæg kan opsættes eller ej. Efter planlovens 15, stk. 2, nr. 7 kan der i en lokalplan optages bestemmelser om bebyggelsers udformning, ligesom 15, stk. 2, nr. 14, giver kommunerne mulighed for at fastsætte bestemmelser om bevaring af eksisterende bebyggelse, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres. En lokalplan kan f.eks. indeholde krav om anvendelse af et bestemt tagmateriale eller lignende. Sådanne bestemmelser i en lokalplan kan dække opsætning af solenergianlæg, der altså vil kunne betragtes som tagmateriale mv., men det vil bero på en konkret vurdering af den pågældende bestemmelse samt på formålet med lokalplanen og det specifikke anlæg, se hertil bl.a. NMK og NMK Af nævnets bemærkninger i sag NMK fremgår; Efter planlovens 15, stk. 2, nr. 7, kan der i en lokalplan optages bestemmelser om bl.a. bebyggelsens udformning. Udformning omfatter ydre fremtræden, f.eks. tagform, materialer, facade, antenner og skiltning - solceller må ligeledes antages at være omfattet. Et forbud mod anvendelse af reflekterende materiale i en lokalplan indebærer ikke nødvendigvis, at der ikke kan opsættes solenergianlæg. Hvorvidt solenergianlæg kan opsættes uden forudgående dispensation afhænger i sådanne situationer af, hvorvidt de påtænkte anlæg kan give anledning til genskin. Her vil flere forhold være af betydning, bl.a. hvilken type solenergianlæg, der er tale om. Det er den person, som ønsker at opsætte et solenergianlæg, der skal påvise, at dette ikke giver genskinsproblemer. I NMK indeholdt en lokalplan en bestemmelse om bebyggelsens ydre fremtræden, hvoraf det bl.a. fremgik, at der ikke måtte anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer. Af afgørelsen fremgår, at nævnet i sin praksis lægger en almindelig sproglig fortolkning til grund, således at der ved blanke og reflekterende materialer forstås materialer, der ved lyspåvirkning tilbagekaster lys, eller fremtræder som en skinnende overflade. Lokalplanen i den konkrete sag fandtes således ikke at indeholde et generelt forbud mod opsætning af solcelleanlæg, hvilket kommunen synes at have lagt til grund for sin afgørelse. Nævnet ophævede på denne baggrund kommunens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling. I sagerne NMK , NMK og NMK regulerede lokalplanerne anvendelse af materialer. Den ene lokalplan indeholdt en bestemmelse om, at blanke og reflekterende materialer må ikke benyttes, herunder blanke, glaserede teglsten, den anden lokalplan indeholdt et forbud mod anvendelse af materialer, som efter kommunens skøn virker skæmmende og den tredje lokalplan en bestemmelse om, at blanke og reflekterende tagmaterialer ikke måtte anvendes. I alle sagerne var dispensation til et solenergianlæg påkrævet og blev givet af kommunerne. I ingen af sagerne gav nævnet medhold i klagerne over kommunens afgørelse om dispensationen. I NMK meddelte kommunen derimod ikke dispensation til solcelleanlæg på en ejendom, som var omfattet af en lokalplan for den gamle bykerne, der bl.a. indebar et forbud mod benyttelse af en byggeteknik eller anvendes materialer til døre, vinduer, tage, facader og skorsten, som kan virke fremmed i forhold til det materialevalg og den byggemåde, som oprindeligt er benyttet i den 8 Se også NMK Side 5 af 23

6 gamle bebyggelse på ejendommen og på naboejendomme". Nævnet anførte, at kommunen har haft hjemmel i planloven til at fastsætte en sådan bestemmelse, som har forudsat, at den ansøgte opsætning af solceller forudsatte, at kommunen efter en konkret vurdering meddelte tilladelse hertil. Denne skønsmæssige vurdering hos kommunen kunne ikke efterprøves af nævnet, som afviste realitetsbehandling. En nævnsafgørelse fra 31. maj 2013, NMK , omhandlede en bevarende lokalplan, som indeholdt bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden, bl.a. en bestemmelse om, at generelt skal der som tagmateriale anvendes strå, røde eller mørke teglsten. Kommunen meddelte på baggrund af en konkret vurdering dispensation fra lokalplanen til opsætning af et solcelleanlæg. Nævnet udtalte; En anvendelse af et andet tagmaterialer f.eks. i form af det ansøgte solcelleanlæg har derfor forudsat Tårnby Kommunes dispensation. Fra bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden, f.eks. hvad angår tagmaterialer, vil der almindeligvis kunne meddeles dispensation efter en konkret vurdering, medmindre de detaljerede regler netop er fastlagt for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. Natur- og Miljøklagenævnet kunne derfor ikke give medhold i klagen over kommunes afgørelse. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 9 viser, at solenergianlæg kan betragtes som tagmateriale. Opsætning af et solenergianlæg vil derfor kræve dispensation, hvor opsætningen ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om tagmateriale. Tilsvarende må forventes at gælde med bestemmelser om f.eks. facademateriale Bestemmelser som skal sikre, at et område eller bebyggelse bevares Hvor der er tale om en bevarende lokalplan eller om et lokalområde, hvis karakter og udseende kommunen har særlige ønsker om at bibeholde og beskytte, og dette fremgår klart af lokalplanen, vil opsætning af solenergianlæg ofte forudsætte kommunens forudgående dispensation. Hvis et af formålene med en lokalplan er at bevare særlig bevaringsværdige bebyggelser eller områder, kan dispensation være udelukket, da der ikke kan dispenseres i strid med lokalplanens principper. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet en række afgørelser om dispensationskompentencen, men nævnet går ikke ind i kommunens konkrete vurdering, da det falder uden for nævnets kompetence, at efterprøve kommunens skøn. I NMK og NMK fremgik det af lokalplanerne, at kun henholdsvis røde vingetegl (gammel dansk model) eller strå og røde teglsten var tilladt. Dispensation fra kommunen var derfor påkrævet, men blev ikke givet i nogen af sagerne. Tilsvarende indeholdt de bevarende lokalplaner i NMK og NMK en række krav, som kommunen ikke vurderede forenelige med at tillade opsætning af solceller, hvorfor dispensation blev afslået i begge tilfælde. I den første sag afviste nævnet at realitetsbehandle klagen, idet det ikke var et retligt spørgsmål om kommunens afgørelse var hensigtsmæssig eller ej, mens nævnet ikke kunne give medhold i klagen i den anden afgørelse. 9 Se også NMK , NMK , NMK , NMK , NMK , NMK , NMK , NMK , NMK og NMK , der alle omhandler sammenhængen mellem lokalplanbestemmelser om ydre fremtræden og muligheden for opsætning af solenergianlæg. Side 6 af 23

7 1.2. Udformning af nye lokalplanbestemmelser I tilfælde, hvor opsætning af solenergianlæg ikke hindres af en lokalplan ved konkrete bestemmelser herom eller med bestemmelser om materialebrug m.m., er opsætning dog umiddelbart mulig i byzone og sommerhusområder. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker, at opsætning af solenergianlæg skal være mulig, vil det være hensigtsmæssigt, at det fremgår klart af bestemmelserne i en lokalplan for området, at anlæg kan opsættes, og hvor dette kan ske. Bestemmelserne om opsætning af solenergianlæg kan suppleres med bestemmelser, der sikrer hensynet til eventuelle naboer, herunder at anlæggene har begrænset eller intet genskin eller placeres så genskinsgener undgås. Der kan også fastsættes bestemmelser, der skal sikre arkitektoniske hensyn. Hvis det er kommunalbestyrelsens ønske, at solenergianlæggene visuelt skal påvirke bebyggelsen mindst muligt, kan der stilles krav om, at solenergianlæg integreres i selve bebyggelsen f.eks. ved at være nedfældet i selve tagfladen, indbygget i altanfronter el. lign. Der kan også stilles krav til monteringsform, størrelse, farve m.v. Ved udformningen af nye lokalplanbestemmelser vedr. solenergianlæg, kan det være vigtigt at gøre sig klart, hvorvidt bestemmelserne skal omfatte solceller og solfangere, da dette i så fald bør anføres, eller der kan anvendes en samlebetegnelse; f.eks. solenergianlæg. Hvis der alene er anført f.eks. et forbud mod opsætning af solceller, kan det ikke nødvendigvis udstrækkes til også at omfatte solfangeranlæg. Som det fremgår af Miljøministeriets Vejledning om lokalplanlægning 10, skal lokalplanbestemmelser formuleres så præcist og entydigt, at der ikke kan herske tvivl om en bestemt anvendelse, eller et givent byggeri m.v. er i overensstemmelse med bestemmelserne og hermed umiddelbart tilladt. Detaljeringsgraden af bestemmelserne må fastsættes ud fra formålet med den konkrete plan. Det er muligt at fastsætte meget detaljerede bestemmelser om f.eks. bebyggelsens udseende under forudsætning af, at der er en planlægningsmæssig begrundelse for de detaljerede bestemmelser. Det er dermed muligt at fastlægge detaljerede bestemmelser for opsætning af solenergianlæg f.eks. i bevarende lokalplaner for at sikre den konkrete bebyggelse eller områdets bevaringsværdier eller i lokalplaner for omdannelse eller byudvikling for at sikre arkitektoniske hensyn. Detaljeringsgraden skal dog vægtes mod de hensyn, som ønskes varetaget med planen, og der bør være opmærksomhed på de tekniske muligheder og begrænsninger Lokalplaner i landzone Som det fremgår af Del II bør solenergianlæg, der ikke opføres på eksisterende bebyggelse eller som mindre anlæg på jordfladen til dækning af primært eget forbrug, placeres i tilknytning til byområder i lighed med andre tekniske anlæg, som ikke er afhængig af en placering i det åbne land, placeres i tilknytning til byområder. 10 Se Side 7 af 23

8 Som det også fremgår af Del II, er det dog styrelsens opfattelse, at der kan være konkrete tilfælde, hvor solenergianlæg ikke vil kunne placeres i tilknytning til eksisterende byområder. I nogle tilfælde kan der være en planlægningsmæssig begrundelse for, at et lokalplanområde ikke overføres til byzone eller sommerhusområde. Solenergianlæg betragtes som midlertidige anlæg, hvor der derfor ved opstilling i landzone, alt efter omstændighederne, ikke behøver eller bør ske overførsel af opstillingsarealet til byzone. Arealer til opstilling af solenergianlæg kan almindeligvis efter endt brug reetableres til natur- eller landbrugsformål. Planlovens 15, stk. 4, giver mulighed for, at en landzonelokalplan udformes, så den erstatter de tilladelser efter 35, stk. 1 (landzonetilladelser), som er nødvendige, for at lokalplanen kan gennemføres (bonuslokalplan), hvor lokalplanen træder i stedet for de fornødne landzonetilladelser. Det skal udtrykkeligt fremgå af lokalplanen, hvilke tilladelser der gives ved lokalplanens vedtagelse. Det betyder, at lokalplanen skal beskrive det tilladte anlæg eller anvendelse med samme præcision, som en landzonetilladelse skal have. Efter planlovens 15, stk. 4, sidste punktum, kan der knyttes betingelser til bonusbestemmelser. Der kan f.eks. i en lokalplan for et solenergianlæg fastsættes bestemmelse om, at anlægget skal fjernes, når det har været ude af brug i et bestemt tidsrum. I Miljøministeriets Vejledning om lokalplanlægning er der yderligere givet eksempel på, at der i bonuslokalplaner kan være tidsbegrænsninger af en tilladelse, så bonusvirkningen bortfalder for et bestemt anlæg eller en bestemt anvendelse, hvis tilladelsen ikke udnyttes inden en bestemt tidsfrist. Betingelser til bonusbestemmelser fastsættes som bestemmelser i lokalplanen. Betingelser kan kun fastsættes for anlæg m.v., der kræver landzonetilladelse. Hvis kommunalbestyrelsen i forbindelse med en efterfølgende sagsbehandling fraviger lokalplanens bonusbestemmelser, kræver det landzonetilladelse. Udarbejdelse af en landzonelokalplan kræver, at der i kommuneplanen er udlagt et rammeområde med de fornødne rammer for lokalplanlægning. Dette kan evt. ske som et kommuneplantillæg, som følger lokalplanen, hvis området ikke allerede er udlagt til formålet i den gældende kommuneplan og med tilstrækkelige rammer. 2. Kort om naboretlige grundsætninger De naboretlige grundsætninger og plangrundlaget fungerer uafhængigt af hinanden, og naboretten er ikke omfattet af den offentligretlige regulering. Selvom en lokalplan berettiger opsætning af solenergianlæg, medfører dette således ikke, at en nabo, som føler sig generet af anlægget, ikke kan påberåbe sig de naboretlige grundsætninger. Derfor bør kommunerne indtænke hensyn til eventuelle naboer i lokalplanlægningen, f.eks. bestemmelser om genskin, for at forhindre efterfølgende nabokonflikter. Side 8 af 23

9 Der findes ingen lovregulering vedr. naboretten, men en række naboretlige grundsætninger. Udgangspunktet er herefter, at en ejer ikke må råde over sin ejendom på en måde, der uretsmæssigt begrænser andre ejeres råden over deres ejendom. Udnyttelsen af ens ejendom skal således ske med respekt for andres ejendom. Beskyttelsen er ikke begrænset til direkte naboer og tilstødende ejendomme, men der forudsættes en vis geografisk nærhed. Den præcise afstand beror derfor på ulempens karakter. I vurderingen af om den naboretlige tålegrænse er overskredet, skal der bl.a. ses på, om generne i væsentlig grad overstiger, hvad der er sædvanligt efter områdets beskaffenhed, om generne var forudsigelige, og om ulemperne er varige. Klageadgang efter planloven omfatter ikke naboretlige spørgsmål, men må søges løst gennem civilretlige søgsmål hos domstolene. 3. Lokalplanpligt for større solenergianlæg Det fremgår af planlovens 13, stk. 2, at en kommune har pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Formålet med lokalplanpligten er derfor bl.a. at sikre, at større ændringer i miljøet skal ses i bredere planlægningsmæssig sammenhæng, ligesom en lokalplanproces sikrer offentlighedens inddragelse og medindflydelse. Der skal således altid tilvejebringes en lokalplan, hvis den pågældende foranstaltning fremkalder væsentlige ændringer i det bestående miljø. Væsentlige ændringer kan både bestå i, at et anlæg er af en sådan størrelse, at det alene derfor udløser lokalplanpligt, eller lokalplanpligt kan udløses pga. anlæggets virkninger på omgivelserne. Solenergianlæg må anses som et teknisk anlæg og skal derfor vurderes på samme måde som andre tekniske anlæg. Der kan ikke sluttes noget generelt om, hvornår et solenergianlæg vil udløse et krav om udarbejdelse af en lokalplan, da lokalplanpligten varierer alt afhængig af anlæggets størrelse, beliggenhed/placering og visuelle udformning, områdets karakter, og hvordan det påvirker det bestående miljø. Det samme anlæg i størrelse og udformning kan således udløse lokalplanpligt i ét område, men ikke i et andet. Det bør derfor altid overvejes, hvilke områder som er mere egnede end andre til større solenergianlæg. Et anlægs virkninger på omgivelser er særligt relevant, hvor anlægget ønskes placeret i særligt sårbare eller beskyttelsesværdige områder, og der vil derfor normalt være pligt til at udarbejde lokalplan, hvor et dominerende anlæg ønskes placeret i det åbne land/naturen, mens det ikke nødvendigvis vil være tilfældet i f.eks. by- eller industriområder. Det må forventes, at der skal være tale om anlæg af en vis størrelse, før der kræves lokalplan. Det vil altid komme an på en konkret vurdering og afhænge af de faktiske omstændigheder og i sidste ende være Natur- og Miljøklagenævnet, der fastlægger praksis for, hvor grænsen skal trækkes. Side 9 af 23

10 Kommunalbestyrelsens afgørelse om, hvorvidt der er lokalplanpligt, er et retligt spørgsmål, som kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. I NMK havde kommunen vurderet, at etablering af et solfangeranlæg på m 2 på en dyrket mark/græsareal var lokalplanpligtigt, jf. planlovens 13, stk. 2. Kommunen fandt, at anlægget ville medføre en væsentlig ændring af det bestående miljø i området, dels på grund af sin størrelse og dels på grund af anlæggets karakter og beliggenhed. Af nævnets bemærkninger fremgår: ved vurderingen af om en konkret foranstaltning udløser lokalplanpligt, må der først og fremmest lægges vægt på, om foranstaltningen vil medføre en væsentlig ændring af det bestående miljø. Der skal således foretages en konkret vurdering af projektets konsekvenser for det pågældende område. Der må her ses på projektets omfang og på projektets konkrete, visuelle, funktionelle og miljømæssige konsekvenser bedømt i forhold til områdets karakter. Generelt vil der være en ret vidtgående lokalplanpligt ved bygninger til offentligt formål. Gennem lokalplanproceduren får den interesserede offentlighed og berørte myndigheder mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. En væsentlig ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer udløser lokalplanpligt i samme omfang som nybyggeri. Natur- og Miljøklagenævnet kunne på denne baggrund ikke give medhold i klagen over kommunens afgørelse om lokalplanpligt for etablering af et solfangeranlæg. 4. Byggetilladelser til opsætning af solenergianlæg og forhold til bygningsreglementet Der sondres mellem tilladelse til opsætning af solenergianlæg efter byggeloven, og planlovens regler om lokalplaner og dispensation herfra 11. Der henvises til Energistyrelsens juridiske vejledning om solceller og solfangere på deres hjemmeside under afsnittet vejledninger 12. Uanset om en byggetilladelse er påkrævet, kan solenergianlæg ikke opsættes i strid med planlovens bestemmelser. Et anlæg kan derfor ikke opsættes, hvis det vil være i strid med bestemmelser i en lokalplan, medmindre der meddeles dispensation, ligesom opsætning ikke kan ske selvom der er givet byggetilladelse, hvis projektet er lokalplanpligtigt, men lokalplanen ikke tilvejebragt. Tilsvarende hvis anlægget kræver landzonetilladelse, som ikke er meddelt. 11 I NMK udtaler nævnet sig om grænsefladen mellem ministeriernes sektoransvar. Nævnet udtaler, at lokalplaner og bygningsreglementet i vid udstrækning kan omhandle samme forhold, og at bestemmelserne har samme gyldighed. I bygningsreglementet fastsættes imidlertid mere generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser, og det fremgår af reglementet, at en række af de generelle bestemmelser viger, når der i en lokalplan fastsættes bestemmelser om forholdet. Hvis en lokalplan ikke fastsætter bestemmelser om et bestemt forhold, gælder alene bestemmelserne i bygningsreglementet. Beregningsregler fastsættes alene i bygningsreglementet. 12 Energistyrelsens nuværende juridisk vejledning om solceller og solfangere fra december 2011, revideret i september 2012, som kan findes her: Side 10 af 23

11 5. Landzonetilladelser til opsætning af solenergianlæg I landzone må der efter planlovens 35, stk. 1, som udgangspunkt ikke foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer uden en landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen. Planlovens indeholder en række undtagelser fra forbuddet. Ved opsætning af solenergianlæg i landzone, skal det derfor vurderes, om det konkrete anlæg udgør ny bebyggelse eller ændret anvendelse, og dermed kræver landzonetilladelse, jf. afsnit 5.1, og om undtagelserne i planlovens finder anvendelse, jf. afsnit 5.2. Hvis ingen af undtagelserne finder anvendelse, kræves der landzonetilladelse. Kommunalbestyrelsen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt en sådan tilladelse kan meddeles efter et konkret skøn på grundlag af de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, som ifølge planlovens formål skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. Se hertil afsnit Krav om landzonetilladelse I dette afsnit kan der hentes vejledning til vurderingen af, hvorvidt opsætning af et konkret solenergianlæg på henholdsvis terræn og bygninger udgør ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer, og dermed som udgangspunkt kræver landzonetilladelse Opsætning på terræn Opsætning af solenergianlæg på terræn kan udgøre både ny bebyggelse og ændret anvendelse af ubebyggede arealer efter planlovens 35, stk Bebyggelse Begrebet bebyggelse i planlovens 35, stk. 1, skal forstås på samme måde som begrebet bebyggelse i byggelovens 2, som fastlægger byggelovens anvendelsesområde, jf. vejledning om landzoneadministration afsnit Herefter forstås ved bebyggelse bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, når lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner mv. er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage. I forhold til vurderingen af, hvorvidt et solenergianlæg opført på terræn udgør bebyggelse efter byggeloven, anfører Energistyrelsen i sin juridiske vejledning om solceller og solfangere 14 i afsnittet om opførelse af solceller og solfangere på terræn følgende: Det er styrelsens vurdering, at mindre solceller og solfangere, der opføres på terræn, og som på grund af sit ringe omfang ikke er væsentlig i forhold til omgivelser og sikkerhed, ikke er omfattet af byggelovens anvendelsesområde efter byggelovens 2. Der findes dog ikke en fast grænse for, hvornår solceller og solfangere skal betegnes som mindre eller større. Dette beror på kommunens konkrete vurdering. 13 Se 14 Se fodnote 13 Side 11 af 23

12 Da bebyggelsesbegrebet i planloven som nævnt forstås på samme måde som efter byggeloven, vil samme vurdering som udgangspunkt skulle lægges til grund for en kommunes vurdering af, hvorvidt et konkret solenergianlæg udgør bebyggelse efter planloven, dog også under hensyn til de særlige forhold der tilsigtes varetaget med planlovens landzonebestemmelser. Herefter vil der som udgangspunkt være sammenfald imellem, hvornår et solenergianlæg udgør bebyggelse efter byggeloven og efter planloven. Der kan dog være tilfælde, hvor et solenergianlæg vil udgøre bebyggelse efter planloven, men ikke efter byggeloven. Vurderer kommunen, at et solenergianlæg herefter udgør bebyggelse efter planloven, vil landzonetilladelse som udgangspunkt være påkrævet, jf. 35, stk Ændret anvendelse I tilfælde hvor opsætningen af et solenergianlæg på terræn ikke udgør ny bebyggelse efter planlovens 35, stk. 1, må det vurderes, om opsætningen efter samme bestemmelse medfører en ændret anvendelse af det areal, hvorpå anlægget opstilles. Ved ændret anvendelse af ubebyggede arealer forstås en anden anvendelse af arealerne end hidtil, jf. vejledning om landzoneadministration afsnit Samme sted fremgår det, at en kortvarig ændring i anvendelsen af et areal, dvs. i en periode på under 6 uger, ikke kræver landzonetilladelse. Ifølge praksis er det en forudsætning for kravet om landzonetilladelse, at den ændrede anvendelse af arealet er relevant i forhold til landzonebestemmelsernes formål, herunder bl.a. varetagelsen af landskabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn såvel som andre samfundsmæssige interesser, jf. henholdsvis MAD og NKO nr. 92, Der antages endvidere i den juridiske litteratur at gælde en bagatelgrænse, hvorefter aktiviteter af meget begrænset eller ubetydeligt omfang ikke kræver landzonetilladelse. Det beror på den enkelte kommunes konkrete vurdering, om opsætning af et konkret solenergianlæg medfører en ændret anvendelse af det areal, hvorpå anlægget opstilles. Vurderer kommunen at dette er tilfældet, vil landzonetilladelse som udgangspunkt være påkrævet Opsætning på bygninger Opsætning af solenergianlæg på bygninger kan ligeledes udgøre både ny bebyggelse og ændret anvendelse af bestående bebyggelse efter planlovens 35, stk Bebyggelse Begrebet bebyggelse i planlovens 35, stk. 1, skal som nævnt forstås på samme måde som begrebet bebyggelse i byggelovens 2, hvorefter bebyggelse omfatter bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, når lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner mv. er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage. Side 12 af 23

13 I forhold til vurderingen af, hvorvidt et solenergianlæg opsat på en bygning udgør bebyggelse efter byggeloven, anfører Energistyrelsen i sin juridiske vejledning om solceller og solfangere 15 i afsnittet om opførelse af solceller og solfangere på bygninger følgende: Det er styrelsens vurdering, at solceller og solfangere, der etableres på bebyggelsen, uden i nævneværdig grad at påvirke højde- og afstandsforhold eller bebyggelsens konstruktive forhold, ikke er omfattet af byggelovens anvendelsesområde efter byggelovens 2. Da bebyggelsesbegrebet i planloven som nævnt forstås på samme måde som efter byggeloven, vil samme vurdering som udgangspunkt skulle lægges til grund for en kommunes vurdering af, hvorvidt et konkret solenergianlæg udgør bebyggelse efter planloven, dog også under hensyn til de særlige forhold der tilsigtes varetaget med planlovens landzonebestemmelser. Der vil som udgangspunkt være sammenfald imellem, hvornår et solenergianlæg udgør bebyggelse efter byggeloven og efter planloven. Der kan dog være tilfælde, hvor et solenergianlæg vil udgøre bebyggelse efter planloven men ikke efter byggeloven. Vurderer kommunen, at et solenergianlæg herefter udgør bebyggelse efter planloven, vil landzonetilladelse som udgangspunkt være påkrævet, jf. 35, stk. 1. Det bemærkes, at ikke alle forhold, som udgør bebyggelse efter byggeloven, kræver byggetilladelse, idet der gælder visse undtagelse bl.a. for fritliggende enfamiliehuse, sommerhuse, visse garager, carporte, udhuse mv. Se hertil Energistyrelsens føromtalte vejledning. Dette er imidlertid uden betydning for, om opsætningen af et solenergianlæg kræver landzonetilladelse eller ej. Er der tale om bebyggelse efter planloven, kræves der landzonetilladelse, medmindre undtagelserne i planlovens finder anvendelse uanset om samme solenergianlæg er udtaget fra kravet om byggetilladelse på grund af de særlige undtagelser i byggelovgivningen Ændret anvendelse I tilfælde hvor opsætningen af et solenergianlæg på en bygning ikke udgør bebyggelse efter planlovens 35, stk. 1, må det vurderes, om opsætningen efter samme bestemmelse medfører en ændret anvendelse af den bestående bebyggelse, som anlægget opsættes på. Ved ændret anvendelse af bestående bebyggelse forstås en anden anvendelse af bebyggelsen end hidtil, jf. vejledning om landzoneadministration, afsnit Samme sted fremgår det, at en kortvarig ændring i anvendelsen af en bebyggelse, dvs. i en periode på under 6 uger, ikke kræver landzonetilladelse. Ifølge praksis er det en forudsætning for kravet om landzonetilladelse, at den ændrede anvendelse af bebyggelsen er relevant i forhold til landzonebestemmelsernes formål, herunder beskyttelsen af det åbne land mod spredt og uplanlagt bebyggelse og varetagelsen af landskabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn såvel som andre samfundsmæssige interesser, jf. henholdsvis MAD og NKO nr. 92, Energistyrelsens nuværende juridisk vejledning om solceller og solfangere fra december 2011, revideret i september 2012, som kan findes her: 16 Se Side 13 af 23

14 Det beror herefter på den enkelte kommunes konkrete vurdering på baggrund af ovenstående, om opsætningen af et konkret solenergianlæg medfører en ændret anvendelse af den bygning hvorpå anlægget opsættes. Vurderer kommunen, at dette er tilfældet, vil landzonetilladelse som udgangspunkt være påkrævet Undtagelser til krav om landzonetilladelse En landzonetilladelse efter planlovens 35, stk.1 er ikke påkrævet, hvis en af undtagelserne i planlovens kan finde anvendelse i forhold til solenergianlægget. Det er Naturstyrelsens opfattelse, at opsætning af solenergianlæg som udgangspunkt ikke er omfattet af undtagelserne til kravet om landzonetilladelse, men det kan ikke udelukkes, at en konkret vurdering kan føre til et andet resultat. Særligt relevant er 36, stk. 1, nr. 3, for hvilken Natur- og Miljøklagenævnets praksis derfor gennemgås her Særligt om 36, stk. 1, nr. 3, vedr. erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri Der henvises til NMK , hvori Natur- og Miljøklagenævnet opretholdt kommunens afgørelse, hvorefter opstilling af en husstandsvindmølle på ejendommen ikke var omfattet af planlovens 36, stk. 1, nr. 3, om bygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af den pågældende landbrugsejendom. Nævnet begrundede afgørelsen med, at det forhold, at en husstandsvindmølle kan være et økonomisk hensigtsmæssigt alternativ til de eksisterende, kollektive forsyningsnet - svarende til, hvad andre erhverv ville kunne opnå ved opstilling af et lignende anlæg - ikke efter nævnets opfattelse i sig selv kunne føre til, at husstandsvindmøllen ansås for omfattet af planlovens 36, stk. 1, nr. 3. Om der kan opstilles en husstandsvindmølle på en landbrugsejendom, må derfor bero på en konkret vurdering efter den almindelige regel i planlovens 35, stk. 1. Se ligeledes NMK hvor Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede Naturstyrelsens afgørelse om afslag på opstilling af et 50 m 2 stort solcelleanlæg placeret på den sydvendte tagside af en staldbygning ud mod kysten. Klager havde anført, at opsætningen af solcelleanlægget måtte anses for omfattet af naturbeskyttelseslovens 15, stk. 7, om erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri. Nævnet udtalte, at definitionen af, hvad der er erhvervsmæssigt nødvendigt, er den samme efter planlovens og naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Hvad der kan anses for erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri beror på en konkret vurdering. Den erhvervsmæssige nødvendighed skal således vurderes i relation til ejendommens landbrugsmæssige drift. I vurderingen er det afgørende efter lovens ordlyd, om der er tale om byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Efter praksis er stalde, lader, maskinhuse og gylletanke, mv., der anvendes i ejendommens landbrugsmæssige drift, omfattet af bestemmelsen. Herefter gentog Nævnet formuleringen fra NMK om, at det forhold, at et solcelleanlæg kan være et økonomisk hensigtsmæssigt alternativ til det eksisterende, kollektive forsyningsnet ikke i sig selv kan føre til, at kravet om erhvervsmæssig nødvendighed er opfyldt Særligt om opsætning af solenergianlæg på bygninger, der er opført mv. uden landzonetilladelse med hjemmel i planloven Hvorvidt den bygning, som et solenergianlæg ønskes opsat på, er opført eller har ændret anvendelse mv. uden landzonetilladelse med hjemmel i 36-38, er efter Naturstyrelsens opfattelse uden betydning for, om solenergianlægget kan opsættes uden landzonetilladelse eller ej. Dette skyldes, at Side 14 af 23

15 de hensyn der ligger bag disse undtagelsesbestemmelser ikke nødvendigvis gør sig gældende i forhold til tilføjelsen af solenergianlæg til bygningerne. Ønskes et solenergianlæg opsat på en bygning, som er opført uden landzonetilladelse f.eks. fordi bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, jf. 36, stk. 1, nr. 3, skal det altså vurderes særskilt, om opsætningen af solenergianlægget er omfattet af kravet om landzonetilladelse og i givet fald, om undtagelsesbestemmelserne i finder anvendelse for opsætningen af solenergianlægget i sig selv Meddelelse af landzonetilladelse Hvis ingen af undtagelserne i planlovens finder anvendelse i forhold til solenergianlægget, kræves der landzonetilladelse. Kommunalbestyrelsen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt en sådan tilladelse kan meddeles efter et konkret skøn på grundlag af de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, som ifølge lovens formål skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. Der kan i den forbindelse henvises til følgende afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet: NMK , NMK , NMK , NMK , NMK , NMK , NMK og NMK Af disse afgørelser fremgår det bl.a., at der i Natur- og Miljøklagenævnets praksis lægges stor vægt på planlovens almene formål, uanset at den enkelte sags betydning er begrænset. I vurderingen indgår derfor overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager. Desuden fremgår det, at etablering af alternative energiforsyningsanlæg i visse tilfælde kan behandles lempeligere end andre typer af anlæg i landzone af hensyn til den samfundsmæssige interesse i at fremme vedvarende energiformer. Selvom der er tale om et anerkendelsesværdigt formål, kan dette formål dog ikke ubetinget tilsidesætte de landskabelige interesser, som skal varetages i landzone. Natur- og Miljøklagenævnets praksis er mere restriktiv i forhold til at meddele landzonetilladelse til fritstående solenergianlæg i forhold til f.eks. solenergianlæg, som etableres direkte på eksisterende tagflader. Placeres anlægget fritstående, beror det på en konkret vurdering, hvori indgår størrelse (højde og m 2 ), synlighed (matteret, antireflektorisk glas) og placering samt områdets karakter i øvrigt. Det forudsættes, at anlægget placeres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse på ejendommen, hvilket i praksis er op til ca. 20 m. Hvis der ønskes opstillet flere adskilte sektioner, skal tilknytningen til den eksisterende bebyggelse på ejendommen beregnes i forhold til hver enkelt sektion, jf. NMK Natur- og Miljøklagenævnet har desuden lagt vægt på inddragelsen af nabohensyn i vurderingen, jf. NMK Side 15 af 23

16 6. VVM-pligt for solenergianlæg Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp eller varmt vand er omfattet af VVM-reglerne, dvs. at et industrianlæg er et screeningspligtigt projekt efter VVM-bekendtgørelsens bilag 2, nr. 3, pkt. 1. Opsætning af solenergianlæg falder ind under denne bestemmelse, hvis der er tale om industrianlæg. Dette vil være tilfældet, hvis der er tale om energianlæg knyttet til et produktionsanlæg, herunder anlæg etableret på driftsbygninger på en landbrugsejendom eller et fælles varmeforsynings- eller energianlæg, hvorimod anlæg knyttet til enkeltboliger ikke er omfattet af VVM-reglerne. Efter VVM-bekendtgørelsens 2, stk. 4, må anlæg ikke påbegyndes, før den relevante myndighed har konstateret, at anlægget ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, dvs. screenet det konkrete anlæg til ikke at være VVM-pligt, eller efter en afsluttet VVM-procedure har meddelt tilladelse til at påbegynde anlægget. 7. Placering af solenergianlæg inden for bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger 7.1. Naturbeskyttelseslovens 8 og 15 om klitfredning og strandbeskyttelseslinjen Naturbeskyttelseslovens 8 og 15 indeholder et generelt forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af klitfredede arealer og arealer inden for strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelsen er at friholde kysterne fra indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Der gælder en række undtagelser fra forbuddet mod tilstandsændringer bl.a. for mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, herunder udskiftning af vinduer og tage, når bygningshøjden ikke derved forøges eller kun forøges i ubetydeligt omfang. Solenergianlæg, der etableres på bygninger, anses ikke for omfattet af undtagelsen. Både solenergianlæg på bygninger og fritstående anlæg anses i praksis for at være en tilstandsændring omfattet af lovens forbud. Etablering af solenergianlæg både på taget og på terræn forudsætter derfor, at Naturstyrelsen dispenserer hertil. Efter naturbeskyttelseslovens 65, stk. 1, kan der i særlige tilfælde meddeles en dispensation fra forbuddet mod tilstandsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede arealer. Naturstyrelsen har truffet afgørelse i en række sager, som nævnet har tiltrådt, om etablering af solenergianlæg inden for strandbeskyttelseslinjen. Nævnet henviser i afgørelserne til, at udbredelsen af vedvarende energi er et anerkendelsesværdigt formål, hvorfor ansøgninger om etablering af alternative energiforsyningsanlæg efter omstændighederne bør behandles lempeligere end andre typer af anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen. I Natur- og Miljøklagenævnet orienterer, NoMo77, er gengivet to principielle afgørelser. Den ene vedrørte et solcelleanlæg placeret i tagfladen. Nævnet meddelte dispensation til dette anlæg, der vedrørte et solcelleanlæg på 42 m 2, og lagde vægt på, at solcelleanlægget skulle placeres i tagfladen - der vendte bort fra kysten - på en eksisterende bygning, som lå ca. 218 m fra kysten. Anlægget var udformet med sort baggrundsfolie og sorte rammer, så det passede bedst muligt til det Side 16 af 23

17 eksisterende sorte tag. Efter nævnets opfattelse var der herefter tale om en beskeden bygningsmæssig ændring, som ikke påvirkede oplevelsen af kystlandskabet nævneværdigt 17. Den anden sag vedrørte et fritstående solcelleanlæg, hvor nævnet meddelte afslag under henvisning til, at hensynet til udbredelsen af alternative energiformer ikke ubetinget kan tilsidesætte de landskabelige interesser, der skal varetages inden for beskyttelseslinjen. Nævnet lagde bl.a. vægt på anlæggets størrelse og at de landskabelige hensyn efter nævnets vurdering måtte veje tungere end hensynet til energiforsyningen af en enkelt ejendom 18. Praksis viser således 19, at praksis er lempelig for solcelleanlæg indplaceret i tagfladen, at hensynet til alternativ energiforsyning ikke ubetinget kan tilsidesætte de landskabelige interesser, der skal varetages inden for beskyttelseslinjen, og at konkrete vurderinger, herunder af anlæggets størrelse og de konkrete landskabelige hensyn, i mange sager navnlig for fritstående solenergianlæg 20, men også med anlægget direkte på tag 21 - har vejet tungere end hensynet til energiforsyningen af en enkelt ejendom Naturbeskyttelseslovens øvrige bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelseslovens 18 fastsætter et forbud mod tilstandsændringer inden for 100 m omkring fortidsminder (fortidsmindebeskyttelseslinjen). Bestemmelsen svarer til naturbeskyttelseslovens 15 om strandbeskyttelseslinjen, og den administreres tilsvarende restriktivt. Naturstyrelsen lægger samme forudsætninger til grund som nævnt oven for, om strandbeskyttelseslinjen. Det betyder, at ansøgninger om etablering af alternative energiforsyningsanlæg efter omstændighederne behandles lempeligere end andre typer af anlæg inden for beskyttelseslinjen, men at hensynet ikke ubetinget kan tilsidesætte de hensyn, der skal indgå i en konkret bedømmelse af det ansøgtes påvirkning af det beskyttede fortidsminde. I NMK gav nævnet afslag, idet der ikke var tale om et sådant særligt tilfælde, som påkrævet efter naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3, for at der kan meddeles dispensation. Nævnet lagde vægt på, at der ikke var bebyggelse mellem gravhøjen og solcelleanlægget, og at det ville være muligt at placere solcelleanlægget på en alternativ placering uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Naturbeskyttelseslovens 16 og 17 om hhv. 150 m sø- og åbeskyttelseslinje og 300 m skovbyggelinje indeholder forbud mod opførelse af bebyggelse inden for beskyttelseszonen. Bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens 16 er generelt restriktivt administreret navnlig i det åbne land. I lighed med ovennævnte beskyttelseslinjer vil hensynet til etablering af alternative energianlæg kunne begrunde en dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt skovbyggelinjen, medmindre konkrete landskabelige og naturmæssige hensyn taler imod. Nævnet henviste i NMK 17 Se NMK Se NMK Se også NMK , NMK , NMK , NMK , NMK og NMK der omhandler solenergianlæg i strandbeskyttelseslinjen 20 Se NMK , NMK , NMK , NMK , NMK , NMK og NMK Se NMK , og Side 17 af 23

18 således til dette hensyn i en afgørelse om dispensation til, inden for en landskabsfredning og søbeskyttelseslinjen at isætte m 2 solceller i matsort materiale i et sort sydvendt skifertag. I NMK ændrede nævnet en dispensation til et afslag til et fritstående solcelleanlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen Fredninger efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis 22 fremgår det, at etablering af alternative energiforsyningsanlæg i visse tilfælde behandles lempeligere end andre typer af anlæg af hensyn til den samfundsmæssige interesse i at fremme vedvarende energiformer. Selv om der er tale om et anerkendelsesværdigt formål, kan dette formål dog ikke ubetinget tilsidesætte de interesser, der skal varetages med en fredning I NMK var der et ønske om etablering af solceller i landzone i et område ud til Gudenåen. Selvom nævnets praksis medfører, at etablering af alternative energiforsyningsanlæg i visse tilfælde kan behandles lempeligere end andre typer af anlæg af hensyn til den samfundsmæssige interesse i at fremme vedvarende energiformer, kan dette formål dog ikke ubetinget tilsidesætte de interesser, der skal varetages med en fredning. Anlægget fandtes at være synlig, skæmmende og forstyrrende på oplevelsen af det åbne landskab ned mod Gudenåen, hvorfor hensynet til områdets landskabelige interesser vejede tungere end hensynet til ejendommens forsyning. I NMK meddelte Fredningsnævnet afslag til det ansøgte solcelleanlæg. På baggrund af en besigtigelse var det derimod Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at det ansøgte ikke i nævneværdig grad vil forstyrre oplevelsen af landskabet og dermed tilsidesætte de landskabelige interesser, som skal varetages med fredningen. Der henvises særligt til bygningens placering i forhold til offentlig vej og til den tinglyste deklaration på ejendommen, der sikrer, at beplantningen omkring bygningen skal bibeholdes. Nævnet ændrede derfor Fredningsnævnets afslag på ansøgning om dispensation til det ansøgte solcelleanlæg til en dispensation med en række vilkår. 8. Klagemuligheder Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan Natur- og Miljøklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelser efter planloven. Det er et retligt spørgsmål, om en kommunes afgørelse har hjemmel i planloven. En kommunes afgørelse, f.eks. vedrørende afslag på opsætning af solenergianlæg med henvisning til lokalplanen for området, kan derfor påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Nævnet kan f.eks. tage stilling til, hvordan en lokalplan skal fortolkes og om en kommunes afgørelse er i overensstemmelse med forvaltningsretlige grundsætninger 23. Nævnet kan derimod ikke tage stilling til, om en kommunes afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig. 22 Se også NMK og NMK Forvaltningsretlige grundsætninger som bl.a. lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet, forbud mod skøn under regel og magtfordrejning mv. Side 18 af 23

19 Der gælder en klagefrist på 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens 60. Hvis kommunen ikke har givet klagevejledning ved afgørelsens meddelelse, vil fristen dog normalt suspenderes. For mere information om klage henvises til nævnets hjemmeside: Kommunens afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene inden for 6 måneder, jf. planlovens 62 Afgørelser efter planlovens 35, stk.1, dvs. landzonetilladelser og afslag på landzonetilladelser, kan påklages i deres helhed, jf. planlovens 58, stk.1, nr. 1. Det betyder, at klager over afgørelser om landzonetilladelse er underlagt fuld prøvelse, og således ikke kun begrænset til retlige spørgsmål. Klager over afgørelser om dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer og fra fredninger kan påklages til Natur- og Miljøbeskyttelsesloven til fuld prøvelse, jf. Naturbeskyttelseslovens 78. Side 19 af 23

20 Del II 9. Overordnede statslige interesser i kommuneplanlægningen ved placering af solenergianlæg 9.1. Statslige interesser i kommuneplanlægningen Det er et statsligt mål at fremme udbygningen af vedvarende energi i Danmark samt at sikre, at denne udvikling sker ud fra en helhedsvurdering, der bevarer og styrker landets natur og landskabelige værdier. Planlægning for solenergianlæg skal ses i sammenhæng med kravet om, at kommuneplanerne skal indeholde retningslinjer for beliggenhed af tekniske anlæg, jf. planloven 11 a, stk. 1, nr. 15. I Oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen indeholder kapitlet om Forsyning, trafikanlæg og andre tekniske anlæg de statslige mål for samspillet mellem kommuneplaner og sektorplaner for energi, herunder vedvarende energi, infrastruktur og havne, samt affaldsbehandling. Heraf fremgår det, at lokalisering og linjeføring af forsynings-, trafik- og andre tekniske anlæg ofte vil skulle afvejes mod byudvikling og andre benyttelses- og beskyttelsesinteresser i det åbne land. Kommuneplanens retningslinjer for landzoneadministrationen skal som udgangspunkt sikre friholdelse af det åbne land for anden bebyggelse end den, der er nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Desuden skal den bevare de værdifulde landskaber og friholde de åbne kyster som væsentlige natur- og landskabsressourcer og som attraktive rekreative formål Krav ved den kommunale planlægning Når solenergianlæg kræver kommuneplanlægning, skal Miljøministeren sikre, at planlægningen ikke er i strid med overordnede interesser, jf. planlovens 29, stk Planlægning for solenergianlæg kan sidestilles med planlægning for vindmøller for så vidt angår krav om natur- og landskabsmæssig indpasning af store tekniske anlæg, og selv om landskabspåvirkningen typisk ikke er så langtrækkende og af en anden karakter end ved opstilling af store vindmøller, kan kommunerne med fordel inddrage erfaringer fra vindmølleplanlægningen i arbejdet med at udpege egnede lokaliteter til placering af større solenergianlæg. Solenergianlæg har i lovgivningen ikke en øvre grænse for, hvor store de kan være, mens kommunerne i henhold til 24 Hvert fjerde år offentliggør miljøministeren en oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen, som giver et overblik over de interesser og hensyn, som stammer fra politisk vedtagne beslutninger i form af lovgivning, handlingsplaner, sektorplaner, landsplanbeslutninger samt aftaler mellem myndigheder, der har betydning for kommunernes fysiske planlægning, se: 25 Det fremgår af planloven, at miljøministeren har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens 29, stk. 1, hvis planforslaget ikke er i overensstemmelse med de overordnede interesser, se Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, udsendt af Miljøministeriet Beføjelsen er henlagt til Naturstyrelsen, jf. 17, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse nr af 8. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. Side 20 af 23

Den planretlige regulering af solcelleanlæg

Den planretlige regulering af solcelleanlæg Den planretlige regulering af solcelleanlæg Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat (L) Jacob Brandt og advokat Kristian Raun Larsen 2 Disposition VE-loven - Afregning, herunder

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Gode råd inden du opsætter solenergianlæg. (solcelleanlæg eller solfangeranlæg)

Gode råd inden du opsætter solenergianlæg. (solcelleanlæg eller solfangeranlæg) Gode råd inden du opsætter solenergianlæg (solcelleanlæg eller solfangeranlæg) 1.oktober 2012 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Godkendt 27.08.2012 side 1 1. Zonemyndighed Kommunen træffer afgørelser efter planlovens 35-38. Ansøgningen skal sendes i naboorientering,

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg 3 4 5 6 7 9 10 11 14 18 24 25 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggeloven og brand Bygnings- og Boligregisteret

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere