Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr"

Transkript

1 Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr

2 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 6 Afdelingsregnskaber Obligationer 1 KAB... 7 Obligationer 2 KAB... 9 Obligationer 3 KAB...11 Obligationer 1 Lejerbo Obligationer 2 Lejerbo Obligationer 3 Lejerbo...17 Obligationer 4 Lejerbo Fælles noter Anvendt regnskabspraksis Navn og hjemsted Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest (Herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Carsten Wiggers, formand Britta Fladeland Iversen Bjarne Thorup Morten Amtrup Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (Herefter forkortet IFS SEBinvest A/S ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Direktion: Jens Lohfert Jørgensen Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af SEB AB (publ.), Sverige (Herefter forkortet SEB DK ) Bernstorffsgade København V CVR nr Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup De enkelte afdelingers beholdningslister pr. 30. juni 2016 kan downloades fra Foreningens hjemmeside: 2 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport 2016

3 Ledelsesberetning Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest kort fortalt Foreningen blev stiftet den 1. oktober IFS SEBinvest A/S overtog pr. 1. maj 2012 administrationen af Foreningen. Foreningen ejes af investorerne. Foreningens afdelinger ejer tilsammen 0,01 pct. af aktierne i IFS SEBinvest A/S, som står for den daglige administration af Foreningens aktiviteter. Foreningen ledes af bestyrelsen og direktionen for IFS SEBinvest A/S. Foreningen består ultimo 1. halvår 2016 af følgende syv afdelinger, der alle er såkaldt kontoførende afdelinger : Obligationer 1 KAB Obligationer 2 KAB Obligationer 3 KAB Obligationer 1 Lejerbo Obligationer 2 Lejerbo Obligationer 3 Lejerbo Obligationer 4 Lejerbo Afdelingerne henvender sig til KAB og de af KAB administrerede boligafdelinger og -organisationer hhv. Lejerbo og de af Lejerbo administrerede boligafdelinger og -organisationer eller andre af KAB, Lejerbo og foreningens bestyrelse accepterede boligafdelinger og -organisationer. Halvårsregnskabet er ikke revideret. Markedsforhold 1. halvår 2016 Økonomisk og politisk baggrund Det blev en turbulent begyndelse på 2016 med store udsving på globale finansmarkeder. Bevægelserne blev formentlig igangsat af en amerikansk renteforhøjelse midt i december 2015, og de tog fart få dage inde i året, da en mindre svækkelse af den kinesiske valuta skabte frygt for dels en større kinesisk devaluering som man så det i august 2015 og dels at den kinesiske økonomi var svagere end hidtil antaget. Samtidig faldt olieprisen så hastigt, at olieproducenter i såvel udviklingslande som i USA i flere tilfælde måtte kaste håndklædet i ringen og lukke med tab til følge for investorer og banker. Det skabte yderligere bekymringer for den finansielle stabilitet og frygt for recession i USA. Den værste panik drev over et par måneder inde i året i kølvandet på positive signaler fra centralbanker i både USA, eurozonen og Kina. Turbulensen på markederne var dog så kraftig, at økonomien kan have lidt under det. I hvert fald står global vækst svagere medio året end for 6-12 måneder siden. Amerikansk vækst har tydeligst mistet højde, og det har indtil videre resulteret i, at centralbanken har udskudt yderligere rentestigninger. Men trods den lidt langsommere vækst peger hverken indikatorer for erhvervstillid, beskæftigelse eller forbrug på, at opsvinget skulle være i fare. I Kina er de økonomiske nøgletal i løbet af 2. kvartal stabiliseret, hvorfor frygten for Kina på kort sigt er forduftet. På længere sigt giver den meget hastige gældsopbygning stadig anledning til ængstelse. Europæisk vækst er bedret og får efterhånden hjælp fra både aggressiv pengepolitik og i stigende grad også finanspolitikken. Kravende om kraftige opstramninger på offentlige budgettet er slækket betydeligt på det seneste i erkendelse af, at oprydningen først kan ske, hvis væksten er forbedret. Den største risiko i Europa relaterer sig til den politiske udvikling, hvor den stadig større polarisering - ikke mindst med udgangspunkt i den ulykkelige flygtningekrise - vanskeliggør nødvendige beslutninger. Dette skader investeringslysten i de europæiske virksomheder. Også det overraskende resultat af den britiske EU-afstemning har øget denne politiske risiko markant. De realøkonomiske konsekvenser af den britiske enegang er dog meget afhængige af det kommende forhandlingsforløb om vilkårene for den britiske exit. Udviklingen på de finansielle markeder Frem til midten af februar måned oplevede investorerne negative afkast på snart sagt alle aktivtyper med blot en lille smag af risiko: Aktiekurserne faldt, olieprisen faldt og kreditspænd i obligationsmarkederne blev udviddet. Årsagen til uroen er beskrevet i foregående afsnit. Men som så ofte før opførte de finansielle markeder sig som en våd hund - de rystede vandet af sig og så fremad. Fra midten af februar kom risikovilligheden tilbage, og aktiekurser og olieprisen steg, mens kreditspændene blev indsnævret. Også renten på sikre obligationer faldt tilbage - hjulpet på vej af de omtalte blidere meldinger fra den amerikanske og europæiske centralbank. Amerikanske aktier steg igennem halvåret med godt 3 % opgjort i USD, men da USD blev svækket med knap 3 % mod EUR og DKK vil en dansk investor have opnået et beskedent, men dog positivt afkast på amerikanske aktier opgjort i DKK. De europæiske aktier faldt igennem halvåret med 10 %. Det er bemærkelsesværdigt, at de kontinentaleuropæiske markeder faldt mere end det engelske aktiemarked, der ellers burde være tynget af EU afstemningen. Renten på de toneangivende obligationsmarkeder og løbetider faldt med ca. 0,5 %-point igennem halvåret. Den 10-årige amerikanske statsrente faldt således fra 2,1 % til 1,6 %, mens den tilsvarende tyske rente faldt fra 0,5 % til 0,0 %. I den korte ende af rentekurven oplevede såvel tyske som danske statsrenter negative renter igennem det meste af halvåret. Prisen på de brede råvarerindeks steg fra medio februar i takt med den øgede risikovillighed og de stigende aktiemarkeder. Stigningen igennem året udgør 10 %. Særligt olieprisen, der er steget med 35 % igennem halvåret, udtrykker markedets tro på, at den globale økonomiske vækst trods alt er på sporet. Guldprisen er i den sammenhæng lidt atypisk, fordi guld normalt opfattes som en tilflugtsinvestering i krisetider. Men i 1. halvår er guld steget med 25 % på Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport

4 LEDELSESBERETNING trods af de generelt gode udsigter for den globale økonomi. Resultat og afkast i 1. halvår 2016 Foreningens afdelinger leverede i 1. halvår afkast, der ligger over de forventninger for 2016, der blev offentliggjort i forbindelse med årsrapporten for Dette skyldes naturligvis det rentefald, som man har oplevet i Danmark igennem 1. halvår. Alle afdelinger har givet afkast, der overstiger afkast på de respektive benchmark. Årsagen til denne positive performance er primært, at afdelingernes porteføljer generelt er overvægtet realkreditobligationer, mens benchmarkene primært består af statsobligationer. Afdelingernes afkastnøgletal fremgår af Tabel 1. Også andet halvår byder på politiske events og ikke mindst udfaldet af det amerikanske præsidentvalg kan ryste markedet, da Donald Trump - uanset hvordan man opfatter ham - må anses at være et uprøvet politisk blad. Renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank kan bidrage til usikkerhed, men risikoen er mindsket i forhold til sidste år, da centralbanken på det seneste har været mere opmærksom på globale forhold samt på markedsstemningen. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af halvårsrapporten for første halvår Markedsforventninger til 2. halvår 2016 En solid udvikling i forbrug- som forbrugertillid på begge sider af Atlanten danner basis for forventninger om styrket vækst i 2. halvår. Forbruget har trods markedsturbulens, krisesnak og EU-afstemning holdt sig pænt oppe. Når den endelige efterspørgsel forbliver robust, så er der grænser for hvor længe produktionen kan ligge underdrejet. Vi ser derfor stigende global erhvervstillid henover sommeren og den øgede optimisme bør afspejle sig i stærkere investeringslyst. Tabel 1 - Afkast i de enkelte afdelinger og deres respektive benchmark Afdelingens afkast (pct.) Benchmark afkast (pct.) Afdelinger Benchmark H H H H Obligationer 1 KAB Sammensat 1) 2,82-1,11 2,66-1,43 Obligationer 2 KAB Sammensat 1) 3,33-1,72 2,66-1,43 Obligationer 3 KAB Sammensat 1) 2,82-0,97 2,66-1,43 Obligationer 1 Lejerbo Danske Capital Benchmark Bruttoskattet 2,0 år 1,66-0,22 1,39-0,46 Obligationer 2 Lejerbo Sammensat 1) 1,50-0,36 0,83 0,06 Obligationer 3 Lejerbo EFFAS Danmark 1-3 år 1,66-0,15 0,51 0,41 Obligationer 4 Lejerbo Intet benchmark 1,61-0,17 N/A N/A 1) Referenceindekset er sammensat af flere indeks. 4 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport 2016

5 Ledelsespåtegning Til investorerne i Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten 2016 for Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest og erklærer hermed: At halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. og tilhørende bekendtgørelse, jf. vedtægternes bestemmelse herom. At halvårsregnskabet for Foreningen og afdelingerne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningen og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. København, den 24. august 2016 Bestyrelsen Carsten Wiggers Bestyrelsesformand Britta Fladeland Iversen Bestyrelsesmedlem Bjarne Thorup Bestyrelsesmedlem Morten Amtrup Bestyrelsesmedlem Forvalteren Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Jens Lohfert Jørgensen Direktør Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport

6 Obligationer 1 KAB Afdeling Obligationer 1 KAB er en obligationsafdeling, der primært investerer i danske obligationer. Alle obligationer skal være udstedt i danske kroner. Varigheden for afdelingens portefølje af obligationer skal ligge mellem 0 og 5 år. Afdeling Obligationer 1 KAB Primær rådgiver Startdato 1) 27. december 2005 ÅOP ultimo ,11 % Nominel kurs DKK 100,00 Administrationsomk. 0,04 % Skattestatus Akkumulerende Halvårets afkast 2,82 % Benchmark Sammensat Halvårets benchmark afkast 2,66 % Danske Capital, division af Danske Bank A/S 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. Afdeling har leveret et afkast på 2,82 % i første halvår 2016, og har dermed outperformet benchmark-afkastet med 0,16 %-point. Såvel det absolutte som det relative afkast betragtes som værende tilfredsstillende. Første halvår startede med rentefald, hvilket skyldtes svagere økonomiske nøgletal samt generelt lave inflationsforventninger. Det fik Den Europæiske Centralbank til på mødet i marts at sænke indlånsrenten med 0,10 %-points til rekordlave -0,40 %. I slutningen af 2. kvartal var det Storbritanniens nej til EU, der satte næring til yderligere rentefald. Renten på en 2-årig statsobligation faldt hen over halvåret med 0,26 %-points og endte i -0,63 %, mens renten på den toneangivende danske 10-årige statsobligation sluttede med et fald på 0,79 % til 0,08 %. Det store rentefaldet henover halvåret medførte, at afdelingens længste obligationer gav de højeste afkast. Specielt beholdningen af lange lavtforrentede 20 og 30-årige realkreditobligationer gav høje afkast i niveauet 3-5 %. Afdelingens laveste afkast var blandt beholdningen af de helt korte obligationer, der dog gav positive afkast på mellem 0 og godt 1 %. Gennem halvåret havde afdelingen en overvægt af realkreditobligationer og en tilsvarende undervægt af statsobligationer. Afdelingen havde ved indgangen til året en lidt højere renterisiko end benchmark, og det var hovedforklaringen på, at det samlede resultat endte højere relativt til benchmark. I lyset af fortsat svag økonomisk vækst og Den Europæiske Centralbanks opkøb af obligationer forventer vi, at renterne forbliver lave en rum tid endnu. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, og ved indgangen til 2. halvår har afdelingen både en overvægt at realkreditobligationer og en svag overvægt at renterisiko set i forhold til benchmark. Vi forventer et uændret rentespænd på realkreditobligationerne i de kommende måneder, og at realkreditobligationerne derfor vil give et højere afkast end statsobligationer. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingens afkast for hele året ville ligge i niveauet 0-3 %. På baggrund af afkastet efter 1. halvår er forventningen nu et afkast på 3-5 %. OBLIGATIONER 1 KAB Resultatopgørelse DKK DKK Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat 0 0 Halvårets nettoresultat Balance Note DKK DKK Aktiver Likvide midler ,3 Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport 2016

7 Obligationer 1 KAB Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 100,0 100,0 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Investorernes formue DKK Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 78 Periodens resultat Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Afkast (pct.) *) 2,82-1,11 Benchmark afkast (pct.) *) 2,66-1,43 Indre værdi (DKK pr. andel) 114,00 109,64 Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,04 0,04 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.) Realkreditobligationer 86,1 Statsobligationer 13,9 I alt, alle sektorer 100,0 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport

8 Obligationer 2 KAB Afdeling Obligationer 2 KAB er en obligationsafdeling, der primært investerer i danske obligationer. Alle obligationer skal være udstedt i danske kroner. Varigheden på afdelingens portefølje af obligationer skal ligge mellem 0 og 5 år. Afdeling Obligationer 2 KAB Primær rådgiver SEB, København Startdato 1) 27. december 2005 ÅOP ultimo ,11 % Nominel kurs DKK 100,00 Administrationsomk. (pct.) 0,04 % Skattestatus Akkumulerende Halvårets afkast 3,33 % Benchmark Sammensat Halvårets benchmark afkast 2,66 % 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. Afdelingen har leveret et afkast på 3,33 % og har dermed outperformet benchmark med 0,67 %-point. Både det absolutte og det relative afkast betragtes som værende tilfredsstillende. Halvårets vigtigste begivenhed fandt sted i slutningen af 2. kvartal, hvor briterne ved en folkeafstemning har besluttet at forlade EU-samarbejdet. Den 24. juni faldt den tyske 10-årige rente faldt med hele 26 bp ved åbningen og handlede en kort stund i -0,17 %. Tilsvarende fald blev set i amerikanske, britiske og danske renter. Den voldsomme reaktion i markedet var i høj grad en funktion af overraskelseselementet i afstemningens resultat. Kreditrelaterede obligationer som fx danske realkreditobligationer oplevede pæne spændudvidelser. Det relative afkast er meget positivt, og i hver af de første 6 måneder i 2016 har strategien leveret et positivt afkast både absolut og relativt. Betragtes de faktorer, der har drevet afkastet er især spændindsnævring på porteføljens obligationer (især højkupon konverterbare realkreditobligationer) positiv, mens også den løbende forretning har været en stor positiv bidragsyder. Effekten af faldende renter er også positiv. Betragtes det relative afkast har porteføljen tabt på kurvekomponenten, idet porteføljen har været eksponeret til stabile eller marginalt stigende renter, og har dermed haft lavere varighed end benchmark. Vi forventer en fortsat uændret FED funds-rente, hvis der ikke kommer forbedringer i de makroøkonomiske nøgletal især omhandlende arbejdsmarkedet. For så vidt angår ECB, forventes det, at renten bliver fastholdt på det ekstremt lave niveau i hele 2016 og langt ind i Kun en kraftig stigning i den økonomiske vækst eller inflationen kan ændre på denne forventning. Ved uændrede renter og uændret OAS er det forventede afkast for de næste 12 måneder ca. 1,9 %. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingens afkast for hele året ville ligge i niveauet 0-3 %. På baggrund af afkastet efter 1. halvår er forventningen nu et afkast på 3-6 %. OBLIGATIONER 2 KAB Resultatopgørelse DKK DKK Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat 0 0 Halvårets nettoresultat Balance Note DKK DKK Aktiver Likvide midler ,3 Obligationer ,3 Kapitalandele 2 2 Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport 2016

9 Obligationer 2 KAB Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 100,0 100,0 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Investorernes formue DKK Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 74 Periodens resultat Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Afkast (pct.) *) 3,33-1,72 Benchmark afkast (pct.) *) 2,66-1,43 Indre værdi (DKK pr. andel) 114,73 109,09 Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,04 0,04 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.) Realkreditobligationer 96,2 Statsobligationer 3,8 I alt, alle sektorer 100,0 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport

10 Obligationer 3 KAB Afdeling Obligationer 3 KAB er en obligationsafdeling, der primært investerer i danske obligationer. Alle obligationer skal være udstedt i danske kroner. Varigheden på afdelingens portefølje af obligationer skal ligge mellem 0 og 5 år. Afdeling Obligationer 3 KAB Primær rådgiver Nykredit Bank A/S Startdato 1) 1. november 2007 ÅOP ultimo ,11 % Nominel kurs DKK 100,00 Administrationsomk. (pct.) 0,04 % Skattestatus Akkumulerende Halvårets afkast 2,82 % Benchmark Sammensat Halvårets benchmark afkast 2,66 % 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. Afdelingen har leveret et afkast på 2,82 %. og har dermed outperformet benchmark med 0,16 %-point. Såvel det absolutte som det relative afkast betragtes som værende tilfredsstillende. I starten af halvåret var det ECB, der svang taktstokken over de finansielle markeder i form af en nedsættelse af den ledende rente til 0,40 % og en udvidelse af opkøbene til også at omfatte virksomhedsobligationer. I slutningen af halvåret reagerede de finansielle markeder prompte på Storbritanniens ønske om at træde ud af EU. Dagen derpå faldt de lange renter fra morgenstunden med bp, mens rentekurven fladede kraftigt ud. Derudover var det britiske pund devalueret med %, da dagen var omme. Med andre ord: Volatiliten er enorm, og usikkerheden i de finansielle markeder vil forblive der en rum tid endnu, da der ikke ligger nogen endelig køreplan omkring Storbritanniens udtrædelse af EU. I starten af året faldt volatiliteten, og kreditspænd kørte markant ind, hvilket gav brændstof til de koverterbare obligationer. De voldsomme rentefald og den kraftige fladning af rentekurverne kombineret med den stigende volatilitet i slutningen af halvåret har sat specielt de lange konverterbare lavkupon obligationer under pres relativt til varighedsækvivalente stater. Udstedelsen ligger fortsat på et lavt niveau, og samspillet med genplacering af udtrukne samt kuponpenge har omvendt virket understøttende for segmentet. I kølvandet på Brexit har Danmarks Nationalbanken interveneret i valutamarkedet for DKK 25 mia. med henblik på, at undgå en yderligere styrkelse af kronen. Vi har derfor endnu en gang set interesse efter de 1-årige og kortere fastforrentede rentetilpasningsobligationer, hvilket er med til at bidrage med gode performance i segmentet. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingens afkast for hele året ville ligge i niveauet 0-3 %. På baggrund af afkastet efter 1. halvår er forventningen nu et afkast på 3-5 %. OBLIGATIONER 3 KAB Resultatopgørelse DKK DKK Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat 0 0 Halvårets nettoresultat Balance Note DKK DKK Aktiver Likvide midler ,3 Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport 2016

11 Obligationer 3 KAB Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 100,0 100,0 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Investorernes formue DKK Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag 51 Periodens resultat Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Afkast (pct.) *) 2,82-0,97 Benchmark afkast (pct.) *) 2,66-1,47 Indre værdi (DKK pr. andel) 116,47 112,32 Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,04 0,04 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.) Indeksobligationer 10,7 Realkreditobligationer 89,3 I alt, alle sektorer 100,0 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport

12 OBLIGATIONER 1 LEJERBO Resultatopgørelse DKK DKK Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat 0 0 Halvårets nettoresultat Balance Note DKK DKK Aktiver Likvide midler ,3 Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Obligationer 1 Lejerbo Afdeling Obligationer 1 Lejerbo er en obligationsafdeling, der primært investerer i korte danske obligationer. Afdelingen kan alene investere i obligationer udstedt i danske kroner. Varigheden på afdelingens portefølje af obligationer skal ligge mellem 0 og 3 år. Afdeling Obligationer 1 Lejerbo Primær rådgiver Startdato 1) 1. november 2007 ÅOP ultimo ,11 % Nominel kurs DKK 100,00 Administrationsomk. (pct.) 0,05 % Skattestatus Akkumulerende Halvårets afkast 1,66 % Benchmark Danske Capital Benchmark Bruttoskattet 2,0 år Halvårets benchmark afkast 1,39 % 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. Danske Capital, division af Danske Bank A/S Afdeling har leveret et afkast på 1,66 % i første halvår 2016, og har dermed outperformet benchmark-afkastet med 0,27 %-points. Såvel det absolutte som det relative afkast betragtes som værende tilfredsstillende. Første halvår startede med rentefald, hvilket skyldtes svagere økonomiske nøgletal samt generelt lave inflationsforventninger. Det fik Den Europæiske Centralbank til på mødet i marts at sænke indlånsrenten med 0,10 %-points til rekordlave -0,40 %. I slutningen af 2. kvartal var det Storbritanniens nej til EU, der satte næring til yderligere rentefald. Renten på en 2-årig statsobligation faldt hen over halvåret med 0,26 %-points og endte i -0,63 %, mens renten på den toneangivende danske 10-årige statsobligation sluttede med et fald på 0,79 % til 0,08 %. Det store rentefaldet henover halvåret medførte, at afdelingens længste obligationer gav de højeste afkast. Specielt beholdningen af lange lavtforrentede 20 og 30-årige realkreditobligationer gav høje afkast i niveauet 3-5 %. Gennem halvåret havde afdelingen en overvægt af realkreditobligationer og en tilsvarende undervægt af statsobligationer. Afdelingen havde ved indgangen til året en lidt højere renterisiko end benchmark, og det var hovedforklaringen på, at det samlede resultat endte højere relativt til benchmark. Vi forventer, at renterne forbliver lave en rum tid endnu. Afdelingen følger en aktiv investeringsstrategi, og ved indgangen til 2. halvår har afdelingen både en overvægt at realkreditobligationer og en svag overvægt at renterisiko set i forhold til benchmark. Vi forventer et uændret rentespænd på realkreditobligationerne i de kommende måneder, og at realkreditobligationerne derfor giver et højere afkast end statsobligationer. For resten af 2016 er det forventningen, at afdelingen som følge af de lave renter opnår et lavt om end et positivt afkast på niveau eller højere end benchmark. Afkastet kan dog blive både højere eller lavere end benchmark blandt andet som følge af usikkerheden omkring Brexit og den lave økonomiske vækst generelt. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingens afkast for hele året ville ligge i niveauet 0,5-2,5 %. På baggrund af afkastet medio august er forventningen nu et afkast på 2-4 %. OBLIGATIONER 1 LEJERBO Resultatopgørelse DKK DKK Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat 0 0 Halvårets nettoresultat Balance Note DKK DKK Aktiver Likvide midler ,3 Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport 2016

13 Obligationer 1 Lejerbo Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 100,0 100,0 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Investorernes formue DKK Investorernes formue primo Periodens resultat Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Afkast (pct.) *) 1,66-0,22 Benchmark afkast (pct.) *) 1,39-0,46 Indre værdi (DKK pr. andel) 123,56 120,79 Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,05 0,04 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.) Realkreditobligationer 89,1 Statsobligationer 10,9 I alt, alle sektorer 100,0 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport

14 Obligationer 2 Lejerbo Afdeling Obligationer 2 Lejerbo er en obligationsafdeling, der primært investerer i korte danske obligationer. Afdelingen kan alene investere i obligationer udstedt i danske kroner. Varigheden på afdelingens portefølje af obligationer skal ligge mellem 0 og 3 år. Afdeling Obligationer 2 Lejerbo Primær rådgiver Nordea Investm. Man. AB, Denmark Startdato 1) 4. februar 2010 ÅOP ultimo ,11 % Nominel kurs DKK 100,00 Administrationsomk. (pct.) 0,05 % Skattestatus Akkumulerende Halvårets afkast 1,50 % Benchmark Sammensat Halvårets benchmark afkast 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. 0,83 % Afdelingen har i første halvår 2016 leveret et afkast på 1,50 % og har dermed outperformet benchmark-afkastet med 0,67 %-point. Såvel det absolutte som det relative afkast betragtes som værende tilfredsstillende. Starten af 2016 blev præget af store kursfald på råvarer, aktier og kreditobligationer, hvilket understøttede lange statsobligationer. Den 10. marts nedsatte ECB indlånsrenten til -0,40 %, og udvidede opkøbsprogrammet, hvilket havde positiv effekt på kreditmarkederne. Resultatet af EU afstemningen i UK gav kraftige kursfald på aktier og kreditobligationer, mens kurserne på sikre obligationer steg kraftigt. Renten på den 10-årige tyske statsobligation ramte nye lavpunkter med en effektiv rente på -0,12 %. Rentefaldet på lange tyske statsobligationer blev forstærket af opkøbsprogrammet fra ECB. I første kvartal gav danske realkreditobligationer generelt et afkast på niveau med eller lidt over danske statsobligationer med tilsvarende varighed. Overvægten af realkreditobligationer var koncentreret i lange fastforrentede konverterbare obligationer med en kupon på 2,5 % og 3 %, 2- til 4-årige RTL-obligationer. Samlet set bidrog udvælgelsen svagt positivt til performance i 2. kvartal, hvilket primært skyldes udvælgelsen i det konverterbare segment. Porteføljen var eksponeret mod en fladere rentekurve, hvilket bidrog positivt til performance. Det lave renteniveau vil givetvis friste mange låntagere, og udstedelsen af nye konverterbare obligationer må forventes at ligge på høje niveauer i den nærmeste fremtid. Dette øger risikoen for underperformance i konverterbare obligationer. Konverterbare obligationer prisfastsættes dog relativt billigt, når man sammenligner med alternative investeringsmuligheder i statsobligationer og europæisk realkredit. Den optionsjusterede merpræmie i konverterbare 2 %-obligationer ligger på ca. 110 bp i forhold til statsobligationer, hvilket historisk set er en høj merpræmie. Vi vurderer derfor, at man får god betaling for risikoen i konverterbare obligationer, selvom højere udstedelser i den nærmeste fremtid kan medføre underperformance. Samtidig ser vi gode investeringsmuligheder i RTL-obligationer med 3-5-årig løbetid. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingens afkast for hele året ville ligge i niveauet 0,5-2,5 %. På baggrund af afkastet efter 1. halvår er forventningen nu et afkast på 2-4 %. OBLIGATIONER 2 LEJERBO Resultatopgørelse DKK DKK Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat 0 0 Halvårets nettoresultat Balance Note DKK DKK Aktiver Likvide midler ,3 Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport 2016

15 Obligationer 2 Lejerbo Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 100,0 100,0 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Investorernes formue DKK Investorernes formue primo Periodens resultat Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Afkast (pct.) *) 1,50-0,36 Benchmark afkast (pct.) *) 0,83 0,06 Indre værdi (DKK pr. andel) 114,58 112,42 Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,05 0,05 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.) Finans 1,7 Realkreditobligationer 98,3 I alt, alle sektorer 100,0 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport

16 Obligationer 3 Lejerbo Afdeling Obligationer 3 Lejerbo er en obligationsafdeling, der primært investerer i korte danske obligationer. Afdelingen kan alene investere i obligationer udstedt i danske kroner. Varigheden på afdelingens portefølje af obligationer skal ligge mellem 0 og 4 år. Afdeling Obligationer 3 Lejerbo Primær rådgiver Nykredit Bank A/S Startdato 1) 4. februar 2010 ÅOP ultimo ,13 % Nominel kurs DKK 100,00 Administrationsomk. (pct.) 0,05 % Skattestatus Akkumulerende Halvårets afkast 1,66 % Benchmark EFFAS Danmark 1-3 år Halvårets benchmark afkast 0,51 % 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. Afdelingen har leveret et afkast på 1,66 %. og har dermed outperformet benchmark med 0,15 %-point. Såvel det absolutte som det relative afkast betragtes som værende tilfredsstillende. I starten af halvåret var det ECB, der svang taktstokken over de finansielle markeder i form af en nedsættelse af den ledende rente til 0,40 % og en udvidelse af opkøbene til også at omfatte virksomhedsobligationer. I slutningen af halvåret reagerede de finansielle markeder prompte på Storbritanniens ønske om at træde ud af EU. Dagen derpå faldt de lange renter fra morgenstunden med bp, mens rentekurven fladede kraftigt ud. Derudover var det britiske pund devalueret med %, da dagen var omme. Med andre ord: Volatiliteten er enorm, og usikkerheden i de finansielle markeder vil forblive der en rum tid endnu, da der ikke ligger nogen endelig køreplan omkring Storbritanniens udtrædelse af EU. I starten af året faldt volatiliteten, og kreditspænd kørte markant ind, hvilket gav brændstof til de koverterbare obligationer. De voldsomme rentefald og den kraftige fladning af rentekurverne kombineret med den stigende volatilitet i slutningen af halvåret har sat specielt de lange konverterbare lavkupon obligationer under pres relativt til varighedsækvivalente stater. Udstedelsen ligger fortsat på et lavt niveau, og samspillet med genplacering af udtrukne samt kuponpenge har omvendt virket understøttende for segmentet. I kølvandet på Brexit har Danmarks Nationalbank interveneret i valutamarkedet for DKK 25 mia. med henblik på, at undgå en yderligere styrkelse af kronen. Vi har derfor endnu en gang set interesse efter de 1-årige og kortere fastforrentede rentetilpasningsobligationer, hvilket er med til at bidrage med gode performance i segmentet. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingens afkast for hele året ville ligge i niveauet 0,5-2,5 %. På baggrund af afkastet efter 1. halvår er forventningen nu et afkast på 2-4%. OBLIGATIONER 3 LEJERBO Resultatopgørelse DKK DKK Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat 0 0 Halvårets nettoresultat Balance Note DKK DKK Aktiver Likvide midler ,3 Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport 2016

17 Obligationer 3 Lejerbo AFDELINGER 2 Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 100,0 100,0 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Investorernes formue DKK Investorernes formue primo Periodens resultat Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Afkast (pct.) *) 1,66-0,15 Benchmark afkast (pct.) *) 0,51 0,41 Indre værdi (DKK pr. andel) 116,37 114,29 Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,05 0,06 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.) Indeksobligationer 4,0 Realkreditobligationer 92,2 Statsobligationer 3,8 I alt, alle sektorer 100,0 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport

18 Obligationer 4 Lejerbo Afdeling Obligationer 4 Lejerbo er en obligationsafdeling, der primært investerer i korte danske obligationer. Afdelingen kan alene investere i obligationer udstedt i danske kroner. Varigheden på afdelingens portefølje af obligationer skal ligge mellem 0 og 5 år. Afdeling Obligationer 4 Lejerbo Primær rådgiver Alm. Brand Asset Management Startdato 1) 4. februar 2010 ÅOP ultimo ,18 % Nominel kurs DKK 100,00 Administrationsomk. (pct.) 0,06 % Skattestatus Akkumulerende Halvårets afkast 1,61 % Benchmark Intet benchmark Halvårets benchmark afkast N/A 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. Afdelingen har leveret et afkast på 1,61 %. Det absolutte afkast betragtes som værende tilfredsstillende. Den 10-årige tyske statsobligationsrente endte ultimo 1. halvår 2016 i minus 0,3 %. Det er første gang nogensinde, at den tyske 10-årige statsobligationsrente er så lav. I Danmark faldt den 10-årige statsobligationsrente til knap 0,1 % ultimo juni Rentefaldet i Danmark var drevet af udviklingen i Euroland. De lange renter faldt markant, mens de kortere renter faldt lidt mindre. I første halvår har investering i korte/mellemlange statsobligationer skullet ske til en negativ rente. Et positivt afkast har således krævet et yderligere rentefald til et endnu mere negativt renteniveau. Vi har ikke fundet en sådan investeringstaktik attraktiv. Porteføljens fokus har i stedet været på realkreditobligationer, som giver et positivt afkast ved blot uforandret renteniveau. Porteføljen indeholder en pæn andel konverterbare realkreditobligationer. Udtræk i konverterbare realkreditobligationer har været begrænsede, hvilket har været positivt for porteføljen. Der er endvidere investeret i en pæn andel variabelt forrentede obligationer. De giver et godt stabilt afkast, og sænker renterisikoen i den samlede portefølje. Derudover virker variabelt forrentede obligationer positivt for risikospredningen i porteføljen, da de på sigt kan give et højere afkast ved stigende renter. Ved indgangen til 2. halvår 2016 er renten på danske statsobligationer blevet negativ ud til en løbetid på 8 år. Vi forventer ikke yderligere rentefald, og vil derfor i 2. halvår fortsat koncentrere investeringerne om realkreditobligationer. Merrenten på realkreditobligationer i forhold til statsobligationer har ikke været højere siden finanskrisen. Vi forventer fremadrettet en gradvis normalisering af merrenten på realkreditobligationer, hvilket vil bidrage positivt til afkastet på porteføljen. Konverteringsaktiviteten forventes endvidere fortsat at blive forholdsvis moderat i de kommende kvartaler, selv om den lange rente er kommet meget langt ned. Ved indgangen til året var forventningen, at afdelingens afkast for hele året ville ligge i niveauet 0,5-2,5 %. På baggrund af afkastet medio august er forventningen nu et afkast på 2-4%. OBLIGATIONER 4 LEJERBO Resultatopgørelse DKK DKK Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat 0 0 Halvårets nettoresultat Balance Note DKK DKK Aktiver Likvide midler ,3 Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport 2016

19 Obligationer 4 Lejerbo Note 1: Finansielle instrumenter i pct Børsnoterede 100,0 100,0 I alt finansielle instrumenter 100,0 100,0 Note 2: Investorernes formue DKK Investorernes formue primo Periodens resultat Investorernes formue ultimo Nøgletal for halvåret Afkast (pct.) *) 1,61-0,17 Benchmark afkast (pct.) *) N/A N/A Indre værdi (DKK pr. andel) 111,82 109,94 Administrationsomkostninger (pct.) *) 0,06 0,06 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK *) Disse nøgletal er opgjort for og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten. Note 3: Finansielle instrumenters fordeling på sektorer (pct.) Realkreditobligationer 100,0 I alt, alle sektorer 100,0 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport

20 Fælles noter Anvendt regnskabspraksis Regnskaberne er udarbejdet efter de regler, der gælder ifølge lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest - Halvårsrapport 2016

21 Rapporter kan rekvireres ved henvendelse Tidligere års- og halvårsrapporter kan rekvireres ved henvendelse til Foreningen på tlf.: eller på

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 5

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEB Institutionel CVR nr. 32 14 85 49 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Afdelingsregnskaber Ashmore

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 5 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 4 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 1. kvartal kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 1. kvartal kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Hvad angår udviklingen på risikofyldte aktiver minder starten på 2013 meget om afslutningen på 2012 - altså med solide

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Institutionel CVR nr. 32 14 85 49 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012. 3. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2012 3. kvartal 2012 Rapportering fra KAB investeringsforeninger Udvikling i indre værdi og referenceindeks Kvartalskommentar Igennem tredje kvartal der været en stigende

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Halvårsrapport 2011 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning.................................

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere

Puljenyt 4. kvartal 2016

Puljenyt 4. kvartal 2016 Puljenyt Markedskommentar Årets sidste kvartal blev yderst begivenhedsrigt på de finansielle markeder. Det var valget af Donald Trump til amerikansk præsident, som tiltrak sig mest opmærksomhed, men faktisk

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.............................

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 ÅRSRAPPORT 2007 CVR NR. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................2 Foreningsoplysninger...........................3 Væsentlige aftaler.............................3

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning......................................7

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere