Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet"

Transkript

1 Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet 1 S i d e

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. PARTNERSKABSORDNINGENS OVERORDNEDE FORMÅL 4 3. GENERELLE KRAV TIL PARTNERSKABSORGANISATIONERNE 4 4. PARTNERSKABSAFTALE 6 5. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM PARTNERSKABSORGANISATIONENS ANSVAR 6 6. RAPPORTERING OG DE ÅRLIGE KONSULTATIONER 7 7. SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF FLEKSIBLE MIDLER PRINCIPPER FOR FORVALTNINGEN AF BUDGETTET SAMARBEJDE MED PARTNERE I UDVIKLINGSLANDE UNDERRETNING AF UDENRIGSMINISTERIET UDBETALING AF BELØB UNDER PARTNERSKABSAFTALEN REGNSKABSAFLÆGGELSE REVISION OG TILSYN PARTNERSKABSORGANISATIONENS INTERNE ADMINISTRATION UDENRIGSMINISTERIETS TILSYN OVERSIGT OVER RAPPORTERINGS- OG REGNSKABSTERMINER 22 2 S i d e

3 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Model for partnerskabsaftale Bilag 2: Model for opstilling af budget Bilag 3: Model for opstilling af regnskab Bilag 4: Model for opstilling af resultatberetning Bilag 5: Indrapporteringsformular til udbetalingsanmodning Bilag 6: Revisionsinstruks Bilag 7: Administrative tjeklister Bilag 8: Oversigt over rapporterings- og regnskabsterminer i årets løb Bilag 9: Vejledning til udbetalinger og tilbagebetalinger Bilag 10: Skema til indrapportering af mistanke om uregelmæssigheder Bilag 11: Anciennitetsbaserede maksimumssatser for honorering af aktivitetsspecifik konsulentbistand Bilag 12: Skema til indrapportering af udmøntning af fleksible midler Bilag 13: Model for opstilling af oplæg Bilag 14: Skema til OpenAid/DAC rapportering 3 S i d e

4 1. Indledning Disse retningslinjer beskriver de forvaltningsmæssige og faglige krav, som Udenrigsministeriet stiller til organisationer med en humanitær partnerskabsaftale (partnerskabsorganisationerne) for at kunne leve op til det overordnede bevillingsmæssige ansvar og for at skabe et præcist grundlag for Udenrigsministeriets tilsyn. Retningslinjerne vedrører processerne omkring partnerskabssamarbejdet og præciserer partnerskabsorganisationens ansvar og pligter i forbindelse hermed. Retningslinjerne er bilagt en model for partnerskabsaftale og revisionsinstruks samt en række formater til anvendelse som led i partnerskabsorganisationens løbende samarbejde med Udenrigsministeriet. De administrative retningslinjer indgår som del af Udenrigsministeriets overordnede retningslinjer for dansk bilateral bistand og er et levende dokument, der løbende vil blive revideret af Udenrigsministeriet. Det påhviler partnerskabsorganisationerne at holde sig orienteret om ændringer i retningslinjerne. 2. Partnerskabsordningens overordnede formål Formålet med partnerskabsordningen er at give organisationer, der over længere tid har demonstreret den nødvendige faglige og administrative kapacitet, bedre forudsigelighed og større fleksibilitet til gengæld for, at organisationerne planlægger og dokumenterer resultater i forhold til Danmarks humanitære prioriteter. 3. Generelle krav til partnerskabsorganisationerne Partnerskabsorganisationerne skal til enhver tid opfylde følgende grundlæggende betingelser: Partnerskabsorganisationen skal kunne dokumentere længerevarende engagement og kontinuitet i planlægningen af sine indsatser, ligesom den skal kunne beskrive sine kernekompetencer og fokusområder. Partnerskabsorganisationens humanitære aktiviteter finansieret over partnerskabsaftalen, herunder valg af samarbejdslande, partnere, målgrupper, specifikke indsatsområder og aktivitetstyper, skal med udgangspunkt i den til enhver tid gældende strategi for Danmarks humanitære indsats bidrage til opfyldelsen af danske udviklingspolitiske målsætninger, bl.a. som udtrykt i den til enhver tid gældende strategi for Danmarks udviklingssamarbejde. Herudover kan der være tale om særlige retningslinjer og strategier som følge af konkrete justeringer af den danske udviklingspolitik. Partnerskabsorganisationen skal koncentrere sine langsigtede indsatser finansieret over partnerskabsaftalen i lande, som er omfattet af de af Udenrigsministeriet udmeldte prio- 4 S i d e

5 riterede langvarige kriser, og den skal udvikle en strategisk ramme for disse indsatser. Af hensyn til partnerskabsorganisationernes planlægning og udarbejdelse af rulleplaner vil Udenrigsministeriet på baggrund af konsultation med partnerskabsorganisationerne så tidligt som muligt, dog senest 1. juli, offentliggøre en liste over prioriterede langsigtede kriser for det efterfølgende år. Partnerskabsorganisationen skal i videst muligt omfang samarbejde og koordinere med relevante internationale og nationale aktører, eksempelvis gennem deltagelse i FN s koordinationsstrukturer (cluster coordination), konsoliderede appeller (CAP er) eller tilsvarende koordineringsmekanismer. Partnerskabsorganisationen skal sikre, at aktiviteter, herunder også de der implementeres gennem lokale samarbejdspartnere, gennemføres i overensstemmelse med de grundlæggende principper og retningslinjer for Danmarks humanitære bistand. Partnerskabsorganisationen skal så vidt muligt støtte lokale samarbejdspartneres kapacitet til effektivt at gennemføre aktiviteter. Partnerskabsorganisationen skal sørge for, at der internt i organisationen opretholdes og videreudvikles et tilfredsstillende niveau for administrativ og faglig kapacitet til aktiviteternes gennemførelse og kvalitetssikring, herunder en professionel forberedelse, gennemførelse, overvågning og evaluering af aktiviteterne. Partnerskabsorganisationen skal sikre, at lokale samarbejdspartnere og andre, der får del i tilskudsmidlerne, ikke står opført på hverken FN s eller EU s terrorliste. Partnerskabsorganisationen skal iagttage god forvaltningsskik og udvise omkostningsbevidsthed i administrationen af tilskudsmidlerne. Indkøb skal ske på de mest effektive betingelser mht. pris, tid og kvalitet, og partnerskabsorganisationen skal på anmodning kunne dokumentere de anvendte procedurer for indkøb. Partnerskabsorganisationen skal følge god international praksis for indkøbsprocedure, således som det kommer til udtryk i relevante retningslinjer og direktiver fra eks. DG ECHO og andre dele af EU, Verdensbanken og UNHCR. Partnerskabsorganisationen skal have udarbejdet en anti-korruptionspolitik og et etisk kodeks for sit arbejde og for forvaltningen af midler. Partnerskabsorganisationen skal dokumentere resultaterne af sine indsatser og sikre høj kvalitet i de humanitære aktiviteter. Partnerskabsorganisationen skal kunne dokumentere opfyldelse af minimumsstandarder for administrative, finansielle og programmatiske procedurer samt kunne synliggøre en systematisk tilgang til kvalitetssikring og monitorering. Således skal partnerskabsorganisationen kunne dokumentere administrativ og finansiel kapacitet svarende til DG ECHO s krav enten via indgåelse af en partnerskabsaftale 5 S i d e

6 med DG ECHO eller gennem en særskilt dokumentation for evnen til at opfylde tilsvarende krav. Ligeledes skal partnerskabsorganisationen demonstrere, at den lever op til kvalitetskriterierne i den Fælles Humanitære Standard (Core Humanitarian Standard) gennem ekstern verificering/certificering. Partnerskabsorganisationen skal udarbejde en beskrivelse af principperne for den strategiske anvendelse af fleksible midler til beredskaber og akutte humanitære indsatser. Partnerskabsorganisationen skal udarbejde politikker og procedurer for risikohåndtering. 4. Partnerskabsaftale Partnerskabsorganisationen og Udenrigsministeriet indgår en partnerskabsaftale, der sammen med partnerskabsorganisationens løbende beskrivelse af planlagte og gennemførte aktiviteter inden for samarbejdet, udgør grundlaget for samarbejdet. Som bilag 1 findes den anvendte model for partnerskabsaftaler. Partnerskabsaftalen kan omfatte aktiviteter i Udenrigsministeriets prioriterede langvarige kriser 1, samt en særlig pulje af fleksible midler til beredskab og akutte indsatser, som ikke er bundet til prioriterede kriser. Generelt gælder, at midler fra den humanitære partnerskabsbevilling ikke uden særlig dispensation må anvendes i lande med en bruttonationalindkomst per indbygger (GNI pr. capita) på over USD 3, I overensstemmelse med principperne for Good Humanitarian Donorship tilskynder Udenrigsministeriet partnerskabsorganisationerne til udvikling af samlede strategier/programmer på lande- eller regionalt niveau, som kan finansieres med bidrag fra flere forskellige kilder. I sådanne tilfælde kan dokumentation for planlagte aktiviteter være den samlede programbeskrivelse og det samlede budget med angivelse af forventede finansieringskilder. 5. Almindelige bestemmelser om partnerskabsorganisationens ansvar Partnerskabsorganisationen har overfor Udenrigsministeriet det fulde ansvar for planlægning og gennemførelse af aktiviteter finansieret over partnerskabsaftalen, herunder de fleksible midler til beredskaber og akutte humanitære indsatser. Det påhviler herunder partnerskabsorganisationen at: 1 Indsatser i relation til en prioriteret langvarig krise kan omfatte regionale følger af krisen, således at eksempelvis en indsats i relation til Sudan godt kan omfatte et mere regionalt perspektiv i forhold til støtte til sudanesiske flygtninge i Etiopien og Chad, selvom disse lande ikke er generelt prioriterede. 2 Opmærksomheden henledes på, at Udenrigsministeriet opdaterer det gældende tal mindst én gang årligt, typisk i september måned, samt evt. også i marts. 6 S i d e

7 Sikre, at anvendelsen af midlerne er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende strategi for Danmarks humanitære indsats. Sikre, at rapportering, indberetning og gennemførelse mv. følger disse retningslinjer. I tvivlstilfælde forelægges sagen for Udenrigsministeriet. Sikre den fornødne faglige og administrative kapacitet til at sikre betryggende økonomiske forretningsgange, forsvarlige interne kontroller samt overensstemmelse med god bogføringsskik og at der generelt udvises sparsommelighed. Tegne fornøden forsikring for al personel, samt forsikre evt. projektudstyr i rimeligt omfang. Det bemærkes, at partnerskabsorganisationen har duty of care for alle medarbejdere. 6. Rapportering og de årlige konsultationer Der er tre årlige rapporteringer forud for de årlige konsultationer, der typisk finder sted i slutningen af året: Partnerskabsorganisationen skal hvert år senest den 15.juni udarbejde og indsende en resultatberetning for det foregående kalenderår og skema til OpenAid/DAC rapportering til Udenrigsministeriet. Partnerskabsorganisationen skal hvert år senest den 15.september udarbejde og indsende organisationens reviderede årsregnskab samt reviderede partnerskabsregnskab for det foregående kalenderår til Udenrigsministeriet. Partnerskabsorganisationen skal hvert år senest den 1.november 3 til Udenrigsministeriet fremsende oplæg vedrørende strategiske overvejelser om planlagte indsatser for de kommende tre kalenderår med et særligt fokus på det kommende års aktiviteter samt tilhørende budget. Rapporteringerne skal udarbejdes på engelsk og indsendes elektronisk 4 til med kopi til Udover den elektroniske version skal der fremsendes tre papirkopier til Udenrigsministeriet. 3 I særlige tilfælde og efter forudgående aftale med Udenrigsministeriet kan oplægget og eventuelt supplerende materiale i form af eksempelvis internationale appeller indsendes senere end 1. november. Alt materiale skal dog være Udenrigsministeriet i hænde senest 1. december. 4 Af hensyn til UM s arkivsystem skal den elektroniske kopi foreligge i en konsolideret form, hvor al information er samlet i én konsolideret fil. Hvis filen er af et omfang, som ikke kan fremsendes elektronisk skal der sammen med papirkopierne fremsendes en USB-stik eller tilsvarende medie med den konsoliderede fil. 7 S i d e

8 Det bemærkes, at dokumenter, der tilgår Udenrigsministeriet, er omfattet af regler om aktindsigt jf. Lov om offentlighed i forvaltningen offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013). I. Resultatberetning frist 15.juni Resultatberetningen, der dækker det foregående kalenderår, består af en redegørelse for resultater i partnerskabsorganisationens humanitære indsatser i de enkelte kriser (lande/regioner), dvs. programniveau, og for anvendelse af fleksible midler til beredskaber og akutte indsatser; samt på den baggrund en redegørelse for bidrag til implementering af de strategiske mål i den til enhver tid gældende strategi for Danmarks humanitære indsats. I det omfang der er tale om, at midler fra partnerskabsaftalen anvendes til delfinansiering af et samlet program med andre finansieringskilder, kan en samlet programrapport anvendes. Partnerskabsorganisationens redegørelse kan tage udgangspunkt i egne monitoreringssystemer og -rapporter eller følge bilag 4 (model for opstilling af resultatberetning). Resultatberetningen bør være kort og koncis og skal som minimum indeholde de elementer, der indgår i bilag 4. Den bør i udgangspunktet ikke overstige 15 sider. I tillæg til resultatberetningen skal partnerskabsorganisationen udfylde og indsende skemaet til OpenAid/DAC rapportering (bilag 14) mhp. overholdelse af partnerskabsorganisationens internationale transparens forpligtelser, der defineres af Global Partnership i henhold til udfaldet af højniveaumødet i Busan På længere sigt indebærer dette rapportering i det internationale standardformat IATI. Indtil partnerskabsorganisationen rapporterer i IATI-formatet vil Udenrigsministeriet offentliggøre relevant information om partnerskabsorganisationernes indsatser via OpenAid.dk. Udenrigsministeriet offentliggør skemaet i den form det modtages uden yderligere redigering. Skemaet til OpenAid/DAC rapportering er således en af partnerskabsorganisationens muligheder for at synliggøre egne humanitære indsatser. Udenrigsministeriet benytter løbende denne rapportering til at underrette Folketinget. OpenAid.dk kan ikke opdateres af eksterne. II. Regnskab frist 15.september Regnskabet udarbejdes og revideres i henhold til kapitel 12 og 13. Se endvidere bilag 3 (model for opstilling af regnskab). III. Oplæg til årlige konsultationer frist 1.november Oplægget til de årlige konsultationer består af strategiske overvejelser om indsatser for de kommende tre kalenderår, med en særlig detaljering af det kommende års aktiviteter samt budget herfor. Partnerskabsorganisationen kan følge formatet i bilag 13 (model for opstilling af oplæg) eller kan anvende eget format. Oplægget bør være kort og koncist og skal som minimum indeholde de elementer, der indgår i bilag 13. Det bør i udgangspunktet ikke overstige 15 sider. 8 S i d e

9 Dertil kommer en kort og koncis beskrivelse af tilgangen til anvendelsen af de fleksible midler med udgangspunkt i disse administrative retningslinjer. Eksempelvis kunne overvejelser om strategi indgå, herunder en kort redegørelse for forventet kanalisering af midler, f.eks. gennem samarbejde med internationale netværk, formaliserede aftaler med samme, forventede aktivitetstyper (eks. udsendelse af personel og/eller materielle bidrag) mv. Under de årlige konsultationer er fokus normalt på fremadrettede indsatser, herunder programmatiske konsekvenser af udviklingen i de enkelte kriser, anvendelse af lessons learned, samt overordnede resultater. Budget Budgettet for det kommende finansår godkendes af Udenrigsministeriet i forbindelse med de årlige konsultationer. Samtidig drøftes budgettallene for de følgende to år i rulleplanen, som vil indgå i Udenrigsministeriets overvejelser om fordeling af budgetrammer for de følgende finansår. Budgettets plantal, som skal tage udgangspunkt i relevante budgettal på seneste forslag til Finanslov og budgetoverslagene fastsat ved den seneste konsultation, skal være specificeret ud på lande og indsatsområder. For så vidt angår langvarige humanitære kriser skal indsatserne planlægges indenfor de af Udenrigsministeriet udmeldte langvarige humanitære kriser. Såfremt partnerskabsorganisationen arbejder med regionale programmer, skal budgettet af hensyn til indberetning af humanitære bidrag til EU/FN (Financial Tracking System) indeholde en tentativ opdeling af budgettet på lande. 5 Rammebudget, der angives i danske kroner, udarbejdes efter modellen i budgetskemaet i bilag 2. Udgifterne til program- og projektaktiviteter skal specificeres efter indsatsområder og krise/land. Valget heraf skal reflektere partnerskabsorganisationens strategier. Indsatsområder kan vælges på baggrund af egne definitioner, idet følgende dog skal anvendes når relevant: Indsatser for flygtninge og internt fordrevne (inkl. værtssamfund) Minerydning og Small Arms Reduction Endvidere skal partnerskabsorganisationen via formatet i bilag 2.3 eller egne formater redegøre for de samlede budgetter for de enkelte langvarige indsatser under partnerskabsaftalen fordelt på lande og opdelt på omkostningstype 6, samt om der indgår andre planlagte budgetterede finansieringskilder i form af samfinansiering. Den mere detaljerede budgettering på omkostningstyper er primært et dialoginstrument og fordelingen er ikke bindende, hvorfor partnerskabsor- 5 Eksempelvis kan et regionalt program fokusere på den afghanske flygtningekrise med indsatser i både Afghanistan og nabolande. Her skal der i budgettet angives en tentativ fordeling af anvendelsen af midlerne mellem landene. 6 For eksempel personel, investeringer, evaluering etc. 9 S i d e

10 ganisationen kan ændre fordeling i løbet af året. På baggrund af den betydelige fleksibilitet i forhold til budgetændringer bør der som hovedregel ikke afsættes uallokerede midler ( contingencies ) i budgettet. For så vidt angår de fleksible midler til beredskaber og akutte indsatser foretages budgettering i sagens natur uden landefordeling. 7. Særlige retningslinjer for anvendelse af fleksible midler De fleksible midler har til formål at sikre hurtig og effektiv nødhjælp til befolkninger ramt af humanitære katastrofer eller i umiddelbar fare herfor. De fleksible midler muliggør, at partnerskabsorganisationen kan reagere hurtigt og fleksibelt på en akut humanitær krise gennem både udsendelse af personel samt økonomiske og materielle bidrag. Det forudsætter således, at partnerskabsorganisationen allerede har en tilstedeværende kapacitet, der kan bringes i umiddelbar anvendelse, enten direkte eller gennem en international og/eller lokal partner. Tilskuddets anvendelse Det bevilgede tilskud skal anvendes i overensstemmelse med den af Udenrigsministeriet godkendte overordnede beskrivelse, som skal indgå i oplægget forud for de årlige konsultationer. Generelt gælder at: Bevilling af fleksible midler som hovedregel skal være en respons på en konkret international eller national appel eller lignende konkret anmodning om støtte, og er ikke som den øvrige del af partnerskabsaftalen bundet til de af Udenrigsministeriet udmeldte langvarige humanitære kriser. Bevillingen kan anvendes til støtte til nødhjælpsindsatser gennem udsendelse af eksperter til koordination eller til løsning af specielle opgaver, udsendelse af særlige udrykningsenheder, indkøb og forsendelse af nødhjælpsartikler (varer og udstyr), indsatser baseret på vouchers eller kontanter, finansielle eller mandskabsmæssige bidrag til appeller o.l. gennem internationale eller nationale partnere, hjælp til tidlig genopbygning efter katastrofer eller kriser, samt til styrkelse af det internationale katastrofeberedskab. Bevillingen må ikke anvendes til indkøb eller forsendelse af genbrugstøj eller brugt udstyr. Udsendelse af eksperter kan også ske med henblik på generel styrkelse af responskapaciteten hos internationale organisationer eller nationale medlemmer af internationale netværk (FN, ICRC, IFRC, internationale netværk) samt til deltagelse i ledelse af koordinationsgrupper ( cluster coordination ). 10 S i d e

11 De fleksible midler kan i begrænset omfang anvendes til forberedelse af katastrofeindsatser ( preparedness ), herunder præpositionering af nødhjælpsvarer på lokale eller regionale lagre samt til genopfyldning af disse. Præpositionering kan kun ske på baggrund af en konkret international eller national appel eller lignende konkret anmodning om støtte. Der kan uden forudgående godkendelse fra Udenrigsministeriet maksimalt anvendes 20% af den samlede bevilling på opbygning af katastrofeberedskaber (inkl. præpositionering). Såfremt de fleksible midler ønskes anvendt til finansiering af særlige administrative funktioner og systemer, som ligger udover normal forvaltning af midler, skal formålet beskrives i oplægget forud for de årlige konsultationer med angivelse af forventet budget for sådanne opgaver. Dette kan eksempelvis være rekruttering og træning af eksperter, vedligeholdelse af nødvendige databasesystemer m.v. Fleksible midler må ikke anvendes med hensigt på at starte længerevarende indsatser, og aktiviteterne må således ikke være direkte afhængige af en opfølgende indsats. Etablering af evt. nye langsigtede operationer drøftes under årsforhandlingerne. Særligt for forvaltningen af de fleksible midler For at sikre en hurtig og fleksibel respons på opståede kriser kan der uden forudgående godkendelse fra Udenrigsministeriet frigives bidrag op til 10 % af partnerskabsorganisationens samlede pulje til beredskaber og akutte indsatser, dog højst 3 mio. kr. til en specifik krise. For partnerskabsorganisationer med en samlet pulje på under 5 mio. kr. gælder dog, at der kan anvendes op til kr. uden forhåndsgodkendelse 7. Ved bidrag forstås den samlede hjælp som ydes til en konkret krise. I praksis kan et bidrag således eksempelvis godt udmøntes i form af flere udsendelser af personel over en periode. Udsendelse af enkeltpersoner til støtte for FN eller den internationale Røde Kors bevægelse kan altid foretages uden dispensation fra ovenstående 10% regel. Ved længerevarende kriser kan der være behov for udløsning af større bidrag eller flere bidrag. Dette kræver forudgående godkendelse fra Udenrigsministeriet. De fleksible midler kan ikke uden forudgående aftale med Udenrigsministeriet anvendes til finansiering af aktiviteter i lokaliteter eller programmer, hvortil partnerskabsorganisationen i forvejen har modtaget bevilling via partnerskabsaftalen eller i form af en særbe- 7 Hvis puljen eksempelvis kun er på 2 mio. kr. vil den uden forhåndsgodkendelse kunne udmøntes i 4 bevillinger á 0.5 mio. kr. uanset den generelle 10% regel. 11 S i d e

12 villing til en akut krise. 8 Dette krav om forudgående aftale gælder dog ikke for udsendelse af personel til FN-organisationer, ICRC, IFRC og internationale netværk 9. Følgende typer af indsatser skal dog, medmindre andet er aftalt i forbindelse med de årlige konsultationer, altid forelægges Udenrigsministeriet til godkendelse inden iværksættelse: Støtte til opbygning af generel responskapacitet gennem udstationering af personel til kapacitetsopbygning, udvikling af systemer og deltagelse i koordinationsopgaver, præpositionering og indkøb af udstyr til katastroferespons m.v., som ligger udover en umiddelbar akut indsats. Støtte til operationer, som ikke iværksættes på baggrund af en international appel eller på direkte anmodning fra en multilateral eller national partner herunder også eventuel egen implementering af særlige indsatser. Partnerskabsorganisationen skal sikre, at nødhjælpsindsatserne finansieret af fleksible midler kommer de rigtige modtagere til gavn, og at det sker på en rettidig og effektiv måde. Partnerskabsorganisationen skal om nødvendigt selv føre tilsyn med implementeringen i modtagerlandet. Finansiering af tilsynsrejser skal som hovedregel dækkes af administrationsbidraget. Afvigelse herfra kræver en nærmere begrundelse af særlige monitoreringsbehov og skal forelægges Udenrigsministeriet til forudgående godkendelse. 10 Rapportering overfor offentligheden Partnerskabsorganisationen er ansvarlig for udarbejdelse og fremsendelse af følgende informationer om anvendelse af de fleksible midler til beredskaber og akutte indsatser: Umiddelbar orientering til Udenrigsministeriet hver gang et bidrag fra de fleksible midler udmøntes. Orientering skal ske via indsendelse af standardskema (bilag 12). Krav om umiddelbar orientering gælder dog ikke bidrag, hvor der alene er tale om udsendelse af personel til støtte for FN, ICRC, IFRC og internationale netværk. Her gælder, at indberetning i stedet kan ske kvartalsvis, dog senest når kr. er anvendt til udsendelse til samme organisation eller krise. Indberetningen skal indeholde opgørelse over mandemåneder 11, fordeling på lande og budget. 8 En organisation, som via partnerskabsaftalen eller en separat akut bevilling arbejder med at hjælpe flygtninge i Mogadishu vil derfor ikke uden forudgående aftale med Udenrigsministeriet kunne anvende fleksible midler til at udsende yderligere personel til Mogadishu, men vil eksempelvis godt kunne sende personel til en nyopstået flygtningesituation i Somaliland. 9 Eksempelvis vil partnerskabsorganisationen uden forhåndsgodkendelse kunne udsende en specialist i lejr-koordination til UNHCR i Sydsudan selvom partnerskabsorganisationen samtidig selv modtager midler til integration af tilbagevendte flygtninge i landet. 10 Da der er tale om mindre, akutte bevillinger forventer Udenrigsministeriet ikke faste monitoreringsbesøg. Såfremt partnerskabsorganisationen finder det relevant at foretage stikprøvevis besøg på akutte indsatser kan det evt. indarbejdes og budgetsættes i forbindelse med oplægget forud for de årlige konsultationer, hvor strategien for anvendelse af de fleksible midler beskrives. 11 En mandemåned defineret på baggrund af Moderniseringsstyrelsens praksis. 12 S i d e

13 Endvidere skal partnerskabsorganisationen i forbindelse med større akutte kriser løbende informere den danske offentlighed, eksempelvis via partnerskabsorganisationens hjemmeside, for dermed at synliggøre indsatsen. Ved information til offentligheden skal det fremgå, at indsatsen er finansieret af Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet skal orienteres i form af fremsendelse af kopi af/link til pressemeddelelser m.v. I forbindelse med bidrag på over kr. til akutte kriser skal Udenrigsministeriet altid orienteres inden orientering af offentligheden, således at muligheder for eventuelt tidsmæssig koordinering af pressekontakt kan drøftes. 8. Principper for forvaltningen af budgettet Partnerskabsorganisationen igangsætter aktiviteter i henhold til den aftalte rulleplan. Det forudsættes, at der i partnerskabsorganisationen udarbejdes og forefindes behørig dokumentation for iværksatte og planlagte aktiviteter og interne bevillinger/budgetter, som efter behov kan rekvireres af Udenrigsministeriet. Omallokeringer mellem budgetternes enkelte linjer for indsatsområder og lande kan ske løbende ud fra følgende regler: Reallokering mellem lande og indsatsområder kan uden forhåndsorientering foretages med op til 10% af den afgivende eller modtagende overordnede budgetlinje. Partnerskabsorganisationen skal ved reallokering mellem lande og indsatsområder altid overveje om budgetændringer medfører ændringer i de planlagte aktiviteter og outputs og i fornødent omfang fremsende reviderede versioner af mål og indikatorer. Udenrigsministeriet skal godkende enkelte eller akkumulerede reallokeringer ud over 10% af den afgivende eller modtagende overordnede budgetlinje i det senest godkendte budget. Partnerskabsorganisationen skal i forbindelse med godkendelsen redegøre for effekten af budgetændringen på outputs og indikatorer. Overførsel af midler til efterfølgende års bevilling kan ske efter følgende regler: Ubrugte midler på de enkelte budgetposter kan under overholdelse af ovenstående retningslinjer for omallokering overføres til det efterfølgende år uden forudgående aftale, således at der dog maksimalt kan videreføres 10 pct. af årets samlede tilsagnsramme under partnerskabsaftalen. Ubrugte fleksible midler kan dog kun overføres til fleksible midler det følgende år, medmindre andet aftales. Overførsler til følgende år indenfor rammerne af ovenstående skal således ikke forhåndsgodkendes, men når regnskabet med årets forbrug foreligger, skal der indsendes et revideret bud- 13 S i d e

14 get. Eventuelle omdisponeringer og videreførelser, skal forklares og begrundes. Der forbruges herefter først af de overførte midler og derefter af årets tilsagn (se kapitel 11). I de enkelte aktivitetsbudgetter kan medtages udgifter til implementering i form af f.eks. tilknyttede rådgivere. Herudover kan budgetteres med aktivitetsspecifik faglig bistand fra partnerskabsorganisationens faste medarbejdere. Budgettet herfor skal baseres på skønnet tidsanvendelse og skal efterfølgende dokumenteres gennem tidsregistrering (jf. nedenfor). Ved indgåelse af aftaler og kontrakter med lokale partnere, leverandører og lign. skal partnerskabsorganisationen i aftaledokumentet som udgangspunkt anvende Udenrigsministeriets korruptionsklausul: No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practise, shall be made - neither directly nor indirectly - as an inducement or reward in relation to tendering, award of the contract, or execution of the contract. Any such practise will be grounds for the immediate cancellation of this contract and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. At the discretion of the Danish Ministry of Foreign Affairs, a further consequence of any such practise can be the definite exclusion from any tendering for projects, funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs. Såfremt partnerskabsorganisationen har en tilsvarende og fuldt ud dækkende klausul kan den evt. alternativt anvendes. Administrationsvederlaget Administrationsvederlaget på 5 pct. skal ikke specificeres eller dokumenteres af partnerskabsorganisationen, hverken i budget- eller regnskabsfasen. I budgetfasen beregnes administrationsvederlaget som 5 pct. af det samlede budget for partnerskabsaftalen (inkl. administration). I regnskabsfasen beregnes vederlaget med 5 pct. af det faktiske forbrug 12 af midler under partnerskabsaftalen inklusive administration. Det uspecificerede administrationsbidrag skal dække de generelle administrative merudgifter for partnerskabsorganisationen i forbindelse med forvaltningen af midlerne, herunder hovedkontorets og eventuelle landekontorers kontorholdsudgifter (husleje, rengøring, kontorhold, transport, el og vand, støttepersonale og andre almindelige driftsudgifter). Kurstab og kursgevinster anses som driftsudgifter/-indtægter og henholdsvis tillægges eller fratrækkes derfor i beregningsgrundlaget for det uspecificerede administrationsbidrag. Ud over ovenstående kontorholdsudgifter findes i bilag 7 en oversigt over hvilke typer aktiviteter, der kan dækkes af administrationsbidraget og den aktivitetsspecifikke konsulentbistand. 12 Her kan det faktiske forbrug tolkes som enten som af de periodiserede udgifter eller som af udbetalingerne alt afhængigt af partnerskabsorganisationens anvendte regnskabspraksis. 14 S i d e

15 Udenrigsministeriet kan i særlige tilfælde beslutte at reducere administrationsvederlaget for bidrag til internationale organisationer, appeller eller andre særlige arrangementer, hvor partnerskabsorganisationen kun i meget begrænset omfang skønnes at have udgifter til administration, tilsyn og rapportering. Udgifter til faglig, aktivitetsspecifik konsulentbistand Udgifter til faglig, aktivitetsspecifik konsulentbistand, der udføres af partnerskabsorganisationernes faste medarbejderstab (på hovedkontor og eventuelle landekontorer), kan medtages under aktivitetsregnskabet på grundlag af registreret tidsanvendelse. Forudsætningen for at kunne medregne sådanne udgifter er, at disse på forhånd er budgetteret i forhold til aktiviteter under partnerskabsaftalen; at partnerskabsorganisationen anvender et tidsregistreringssystem, hvormed det faktiske tidsforbrug opgøres; og at udgifterne efter anmodning fra Udenrigsministeriet efterfølgende skal kunne dokumenteres i regnskab og rapportering fra aktiviteten. For egne lokale og internationale medarbejdere skal udgiften fremgå som lønudgifter inkl. overhead i bilag 2.3. Derudover bør der altid udarbejdes en opgavebeskrivelse (Terms of Reference) for den aktivitetsspecifikke konsulentbistand, hvoraf det fremgår, hvad partnerskabsorganisationens medarbejder skal bidrage med, hvordan og med hvilket formål. Bilag 7 indeholder en oversigt over eksempler på aktiviteter, der kan udgiftsføres som aktivitetsspecifik konsulentbistand. I forbindelse med aflæggelsen af partnerskabsorganisationens organisationsregnskab kan Udenrigsministeriet kræve specificeret, hvorledes sådanne indtægtsførte beløb har haft virkning på partnerskabsorganisationens samlede administrationsudgifter, og, i tilfælde af konsulentydelser ydet af medarbejdere på et landekontor, en specifikation af kontorets samlede omkostninger samt specifikation af de beløb, der er opført i regnskabet for partnerskabsbevillingen. De samlede udgifter, der i Danmark kan udgiftsføres over bevillingen udgøres af a) de faktiske lønudgifter for de enkelte medarbejdere, dog maksimalt de anciennitetsbaserede maksimumssatser i bilag 11 og b) 80 pct. af a) i overhead til forholdsmæssig dækning af de generelle driftsomkostninger. For personale udsendt til landekontorer og lignende udgøres de samlede udgifter, der kan udgiftsføres over bevillingen af a) de faktiske lønudgifter for de enkelte medarbejdere, dog maksimalt de anciennitetsbaserede maksimumssatser i bilag 11, b) 80 pct. af a) i overhead til forholdsmæssig dækning af de generelle driftsomkostninger og c) den forholdsvise andel af de faktiske udgifter (ikke lønomkostninger) til udsendelsesbetingede omkostninger i henhold til Udenrigsministeriets retningslinjer for udsendte rådgivere. 15 S i d e

16 For lokalt personale på landekontorer og lignende udgøres de samlede udgifter, der kan udgiftsføres over bevillingen af a) de faktiske ansættelsesomkostninger og b) 80 pct. af a) i overhead. Niveauet for timesatser under a) der kan udgiftsføres over bevillingen, må ikke overstige det gennemsnitlige lønniveau for tilsvarende organisationer i landet. Under aktivitetsregnskaberne kan i øvrigt medtages de direkte udgifter til implementering og styring, herunder udgifter i forbindelse med den lokale programstyring (programpersonale og dettes kontorleje, kontorhold, rejseudgifter, boliger, køretøjer, udstyr mv.), samt konsulentbistand og øvrige tjenesteydelser, der sigter på kvalitetssikring af aktiviteternes gennemførelse. Revisionsudgifter Revisionsudgifter vedrørende de enkelte programmer afholdes af programbudgettet. Revisionsudgifter i Danmark og på eventuelle landekontorer budgetteres særskilt. 9. Samarbejde med partnere i udviklingslande Partnerskabsorganisationens samarbejde med deres partnere i udviklingslandene bør altid hvile på skriftlige aftaler. Partnerskabsorganisationen skal i den forbindelse underrette samarbejdspartnere om bestemmelserne i partnerskabsaftalen og i disse retningslinjer. I aftaledokumentet skal endvidere indføjes Udenrigsministeriets korruptionsklausul (jf. kapitel 7). Partnerskabsorganisationen skal sikre, at deres partnernes forvaltning af og kontrol med overførte tilskudsmidler sker på forsvarlig og betryggende måde. Tilsvarende gælder for udstyr og andre aktiver, der er indkøbt for tilskudsmidlerne. Det påhviler partnerskabsorganisationen at sikre, at evt. partnere i modtagerlandet modtager den nødvendige træning/oplysning vedrørende partnerskabsorganisationens anti-korruptionspolitik og etiske kodeks. Ved overdragelse af aktiver til partnere i modtagerlandet skal en overdragelsesforretning finde sted med partnerens kvittering for de overdragne effekter og deres værdi. Overdragelsesforretning skal ske senest ved aktiviteternes afslutning og omfatter alle effekter med en værdi over den skattemæssige sats for straks-afskrivning af småanskaffelser, jf. afskrivningsloven. Ubrugte midler, herunder ubrugte renter, skal tilbagebetales af partneren til partnerskabsorganisationen. 10. Underretning af Udenrigsministeriet Al formel korrespondance til Udenrigsministeriet skal foregå elektronisk til og ikke direkte til sagsbehandleren med kopi til og sagsbehandler. Partnerskabsorganisationernes rapportering til Udenrigsministeriet omfatter følgende: 16 S i d e

17 I. Underretning om omallokeringer Anmodning om omallokeringer mellem lande og indsatsområder fremsendes efter gældende retningslinjer jf. Kapitel 8. II. Underretning om anvendelse af fleksible midler Ved udmøntning af fleksible midler skal partnerskabsorganisationen, jf. kap. 7, hurtigst muligt og senest 3 dage efter udmøntningen foretage underretning af Udenrigsministeriet via skemaet i bilag 12. III. Ad hoc rapportering Rapportering til Udenrigsministeriet skal i øvrigt finde sted, hvis der opstår alvorlige problemer med implementering af aktiviteterne, væsentlige vanskeligheder i forhold til myndighederne i modtagerlandet eller der sker væsentlige ændringer i budgetteringen og/eller aktiviteterne i de forelagte programmer. Udenrigsministeriet er forpligtet til at underrette Rigsrevisionen når der opstår mistanke om uregelmæssigheder i forvaltningen af tilskudsmidler. Partnerskabsorganisationerne er derfor forpligtede til, via skemaet i bilag 10, at underrette Udenrigsministeriet såfremt partnerskabsorganisationen i forbindelse med forvaltningen af de statslige tilskudsmidler får begrundet mistanke om uregelmæssigheder eller anden misbrug af danske midler, herunder mistanke om groft uforsvarlig forvaltning, korruption eller svindel. Som hovedregel er underretning ikke relevant i sager om f.eks. røveri eller simpelt tyveri, begået af tredje part (dvs. ikke medarbejdere på programmer og hos partnere), mindre kassedifferencer, konkurssager, manglende dokumentation for mindre beløb, midlertidige forsinkelser i bogføring og lign., samt midlertidige forsinkelser i administrative procedurer, der ikke skyldes groft uforsvarlig forvaltning. Hændelser som følge af trafikulykker, brand, naturkatastrofer eller lignende skal ikke rapportereres, med mindre der er mistanke om forsætlighed. Udenrigsministeriet skal dog altid underrettes, såfremt der igangsættes en ekstern undersøgelse (f.eks. udvidet revision, særlig revision eller anden undersøgelse). I sin underretning skal partnerskabsorganisationen så vidt muligt redegøre for omstændighederne og for årsagerne til, at partnerskabsorganisationens tilsyn og kontrolforanstaltninger ikke har kunne forhindre de opståede forhold. Udenrigsministeriet underretter herefter om fornødent Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet skal desuden straks underrettes såfremt der sker væsentlige ændringer i finansieringsforudsætninger for indsatser, som er planlagt og beskrevet som samlede indsatser med finansiering fra flere kilder. Underretningen skal beskrive såvel budgetmæssige konsekvenser som eventuelle konsekvenser for gennemførelse af planlagte aktiviteter. 17 S i d e

18 11. Udbetaling af beløb under partnerskabsaftalen Partnerskabsorganisationen fremsender hvert halve år en udbetalingsanmodning. Til udbetalingsanmodningen vedhæftes formularen i bilag 5. Udbetalingsanmodningen sendes til og udarbejdes på grundlag af tilsagnsrammen for det pågældende år samt det forventede forbrug, således at der ikke opbygges mere likviditet af statsmidler end påkrævet for aktiviteternes gennemførelse. Det gælder for partnerskabsorganisationen i Danmark og på landekontorerne, såvel som hos lokale partnere. Udbetalingsanmodningen skal være Udenrigsministeriet i hænde senest tre uger før ønsket overførsel. Det påhviler partnerskabsorganisationen at sikre, at udbetalingsanmodningen fremsendes af personer, der er bemyndigede hertil. Udenrigsministeriet udbetaler efter Først-Ind-Først-Ud (FIFU) princippet således at eventuelt ikke overførte midler fra tidligere års tilsagn udbetales før der udbetales på årets tilsagn. Anviste midler skal indsættes på en separat konto i Danmark, adskilt fra organisationens øvrige midler med mindre andet er aftalt med Udenrigsministeriet. Det påhviler partnerskabsorganisationen at indgå skriftlig aftale med banken om, at de på kontoen til enhver tid indestående ubrugte tilskudsmidler tilhører Udenrigsministeriet, og at banken ikke er berettiget til at modregne partnerskabsorganisationens eventuelle gæld til banken i indeståendet eller gøre udlæg heri. Alle statslige tilskudsmidler, der anvendes til partnerskabsaktiviteter i udlandet, skal kunne dokumenteres overført til udlandet. Vejledning til udbetaling af midler under partnerskabsaftalen samt tilbagebetaling af ubrugte midler til Udenrigsministeriet henvises til bilag Regnskabsaflæggelse Som tidligere nævnt påhviler det partnerskabsorganisationen at opretholde et sikkert og troværdigt regnskabsvæsen - også for tilskud videregivet til partnere. Det skal påses, at de økonomiske forretningsgange er betryggende og har forsvarlige interne kontroller. Det forudsættes, at partnerskabsorganisationens bogføring løbende ajourføres og dokumenteres med bilag og i øvrigt sker i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik. Såfremt der ved aftalens afslutning overdrages projektudstyr, inventar eller bygninger til partnere eller myndigheder i modtagerlandet skal der hos organisationen foreligge et underskrevet overdragelsesdokument (se også kapitel 9). Partnerskabsorganisationen skal udarbejde og indsende følgende regnskaber til Udenrigsministeriet: 18 S i d e

19 i) Et revideret regnskab for partnerskabsbevillingen for det foregående kalenderår med tilhørende revisionserklæring, revisionsprotokollat og regnskabsberetning. ii) Et revideret årsregnskab for partnerskabsorganisationen med tilhørende revisionserklæring, revisionsprotokollat og regnskabsberetning. I. Regnskab for partnerskabsbevillingen Senest 1. juli skal partnerskabsorganisationen til Udenrigsministeriet aflægge et revideret regnskab for partnerskabsbevillingen for det forudgående år påtegnet af ledelse og revisor og ledsaget af revisionsprotokollat. Regnskabet skal udarbejdes efter modellen i bilag 3 og indeholde en sammenholdelse af årets forbrug og budget samt tal fra tidligere år til sammenligning. Optjente renter kan anvendes til finansiering af aktiviteterne. Optjente renter betragtes som en del af partnerskabsbevillingen og skal vises som en renteindtægt. Der skal således redegøres for anvendelsen af optjente renter på lige fod med øvrige midler. Udgifterne under den enkelte aktivitet/indsatsområde skal ikke specificeres i regnskabet for partnerskabsbevillingen, men der skal hos partnerskabsorganisationen forefindes specifikationer og dokumentation både for igangværende aktiviteter og for aktiviteter, der er afsluttet i årets løb. Disse skal omfatte alle udgifter i både udlandet og i Danmark. Som led i sit tilsyn med tilskudsmidlernes anvendelse skal Udenrigsministeriet kunne rekvirere regnskabsmateriale for enkeltaktiviteter til gennemsyn. Partnerskabsorganisationen skal påse, at ubrugte tilskudsmidler vedrørende afsluttede aktiviteter i udlandet tilbagebetales til partnerskabsorganisationen af samarbejdspartnere og indgår i partnerskabsregnskabet som returnerede midler. Partnerskabsorganisationen skal opbevare regnskabsmaterialet i overensstemmelse med bogføringslovens krav. Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år efter afslutningen af en aktivitet finansieret under partnerskabsaftalen. Der må ikke indtægtsføres eller udgiftsføres hensættelser af partnerskabsmidlerne med mindre dette sker som en del af de almindelige periodeafgrænsningsposter i årsopgørelsen. Regnskabet for partnerskabsbevillingen skal være revideret som angivet i kapitel 13 og være ledsaget af et revisionsprotokollat. Revisionen omfatter ikke resumeer af de samlede regnskaber for de enkelte indsatser under partnerskabsaftalen. Regnskabet for partnerskabsaftalen skal være ledsaget af en regnskabsberetning. Beretningen skal med udgangspunkt i regnskabet beskrive større budgetmæssige omallokeringer og regnskabsmæssige forklaringer på afvigelser. Alle eventuelle afvigelser over 10% skal heri forklares 19 S i d e

20 individuelt. Der skal endvidere kommenteres på eventuelle revisionsforbehold, dels i regnskabet for partnerskabsbevillingen, dels i aktivitetsregnskaber samt på udestående aktivitetsregnskaber, herunder redegørelse for planlagte tiltag for løsning af eventuelle problemer og udeståender. Regnskabsprincip for regnskabet fastlægges af partnerskabsorganisationen i samråd med revisor. II. Årsregnskab for partnerskabsorganisationen Så snart partnerskabsorganisationens almindelige organisationsregnskab er revideret og godkendt af partnerskabsorganisationens forretningsudvalg eller kompetente forsamling og senest 1. juli, skal det sammen med tilhørende revisionsprotokollat indsendes til Udenrigsministeriet, således at Udenrigsministeriet kan danne sig et indtryk af partnerskabsorganisationens generelle virksomhed og økonomiske status. Det påhviler partnerskabsorganisationen at sikre en gennemskuelig sammenhæng imellem organisationsregnskabet og som minimum totalerne for forbruget i regnskabet for partnerskabsbevillingen (bilag 3). Dette kan eventuelt ske igennem organisationsregnskabets noteapparat. Ved udarbejdelse af organisationsregnskabet skal der udover oplysninger om partnerskabsbevillingen også medtages oplysninger om eventuelle udviklingsaktiviteter, humanitære indsatser mv., der finansieres fra andre statslige tilskudsområder, eller fra internationale organisationer (EU, Verdensbanken, FN-systemet m.fl.). 13. Revision og tilsyn Regnskabet for partnerskabsbevillingen og partnerskabsorganisationens almindelige organisationsregnskab skal revideres af en godkendt registreret revisor. Partnerskabsorganisationens revisor har også det overordnede tilsyn med den lokale revision af udgifter i udlandet. Revisorskift skal meddeles Udenrigsministeriet med angivelse af årsag hertil. Det anbefales, at der skiftes revisionsselskab hvert 3-5 år. Som led i sit tilsyn med partnerskabsorganisationernes forvaltning stiller Udenrigsministeriet særlige krav til omfanget og karakteren af den revision, der skal finde sted af de statslige tilskudsmidler. Disse krav er indeholdt i den som bilag 6 vedlagte revisionsinstruks. Det påhviler partnerskabsorganisationen at sørge for, at organisationens revisor ved aftaleindgåelse skriftligt bekræfter at ville følge instruksens anvisninger, og at revisor ved sin påtegning på regnskabet attesterer, at revisionen er udført i overensstemmelse hermed. Partnerskabsorganisationens udgifter til revision i Danmark og på eventuelle landekontorer budgetteres særskilt og dækkes uden for administrationsvederlaget. 20 S i d e

21 Revision, som udføres lokalt i modtagerlandet, skal udføres af et anerkendt revisionsfirma, og efter internationalt anerkendte standarder, jf. 1 og 2 i revisionsinstruksen. Som led i sit overordnede tilsyn med revisionen i udlandet skal den danske revisor vurdere omfanget og kvaliteten af den revision, der er udført af de udenlandske revisorer. Rigsrevisionen og Udenrigsministeriet har som led i revision og tilsyn ret til at få adgang til alle dokumenter, rapporter, evalueringer, budget- og regnskabsmateriale m.v., der vedrører forvaltningen af tilskudsmidlerne. I overensstemmelse med Udenrigsministeriets retningslinjer har Udenrigsministeriet eller en af Udenrigsministeriet bemyndiget person ret til indsigt i alle spørgsmål vedrørende tilskuddets anvendelse og forvaltning og til at foretage evalueringer. Partnerskabsorganisationen og involverede internationale og lokale partnere skal i den forbindelse bistå med information og dokumentation m.m. 14. Partnerskabsorganisationens interne administration Til vejledning ved partnerskabsorganisationens tilrettelæggelse af sin interne administration af tilskudsmidlerne vedlægges som bilag 7 en række administrative tjeklister, der i relevant omfang bør lægges til grund for det administrative arbejde med tilskudsmidlerne. Partnerskabsorganisationen skal ved besættelse af stillinger i forbindelse med aktiviteterne under partnerskabsbevillingen sikre, at dette sker ved anvendelse af åbne stillingsopslag og transparente udvælgelsesprocedurer. Undtaget herfra er stillingsbesættelse som led i rotation eller ved ansættelse til korttidskontrakter (max. 12 måneder) og i forbindelse med situationer som kræver hurtig indsættelse af personale. Ved udvælgelsen af kandidater må der ikke diskrimineres mod race, nationalitet, handicap, køn, eller politisk og religiøst tilhørsforhold. Partnerskabsorganisationen skal endvidere sikre at: Medarbejdere, konsulenter m.fl., der arbejder i tilknytning til aktiviteterne under partnerskabsbevillingen, maksimalt oppebærer de løn- og ansættelsesvilkår, som er foreskrevet af Udenrigsministeriet i bilag 7 og bilag 11 samt i overensstemmelse med det forvaltningsmæssige princip om sparsommelighed. Bonuspoints fra flyselskaber, der optjenes på rejser som led i aktiviteterne under partnerskabsaftalen, ikke anvendes privat af partnerskabsorganisationens medarbejdere, men medgår til billiggørelse af andre tjenesterejser. Flyrejser i tilknytning til aktiviteter under partnerskabsaftalen i videst muligt omfang foretages på økonomiklasse og på den billigste rute til rådighed. 21 S i d e

22 Finansministeriets cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser, herunder kilometergodtgørelse, dagpenge og procentgodtgørelse pr. land, altid følges i forbindelse med hoteludgifter, udbetaling af dagpenge m.v. Da indgåelse af partnerskabsaftaler bygger på en samlet vurdering af partnerskabsorganisationens struktur og interne beslutnings- og kontrolmekanismer påhviler det desuden partnerskabsorganisationen at underrette Udenrigsministeriet om påtænkte vedtægtsændringer. 15. Udenrigsministeriets tilsyn Udenrigsministeriets løbende tilsyn med partnerskabsorganisationernes opfyldelse af de generelle krav (jf. kapitel 3) og med forvaltningen af tilskudsmidlerne sker gennem en vurdering af partnerskabsorganisationens rapportering og regnskabsaflæggelse i forbindelse med de årlige konsultationer (jf. kapitel 6) samt ved tilsynsbesøg, hvor partnerskabsorganisationens økonomi og relaterede forhold drøftes, og hvor specifikke dele af program- og projektadministrationen gøres til genstand for en grundigere gennemgang, bl.a. gennem stikprøvevis kontrol. Udenrigsministeriet gennemfører herudover med jævne mellemrum kapacitetsanalyser af partnerskabsorganisationerne og deres aktiviteter. Endelig kan tilsynet udfolde sig gennem stikprøvevis besigtigelse af partnerskabsorganisationens forvaltningspraksis i samarbejdslande, enten ved besøg fra København eller ved ambassadens foranstaltning, samt ad hoc samtaler med partnerskabsorganisationens ledelse og revisor efter aftale med partnerskabsorganisationen. 16. Oversigt over rapporterings- og regnskabsterminer Med henblik på at følge de tidsfrister for ansøgning, rapportering, regnskabsaflæggelse m.v., der er indeholdt i partnerskabsaftalen og i disse retningslinjer, vedlægges som bilag 8 en oversigt med angivelse af terminer i årets løb. 22 S i d e

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet Kontoret for Humanitær Bistand, Udviklingspolitik og Civilsamfund Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet August 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til. Puljeordninger

Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til. Puljeordninger Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til Puljeordninger Senest revideret Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Formål 1 3. Generelle krav til administrationen

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen]

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Nærværende aftale mellem Udenrigsministeriet (herefter kaldet

Læs mere

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Revideret den 31. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET SEPTEMBER 2016 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?...

Læs mere

Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet

Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet Kontoret for Humanitær Bistand, Udviklingspolitik og Civilsamfund Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet Senest revideret Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet

Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet Juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER 1 3.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET MARTS 2017 Indhold

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET OKTOBER 2017 INDHOLD

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER 2015 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet

Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet Senest revideret Indholdsoversigt Bilagsoversigt... 3 1. Indledning... 4 2. Rammeordningens overordnede formål...

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR 2017 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013)

Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013) Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013) Revideret 9. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder:

Af de 680 mio. kr. er der afsat 300 mio. kr., som udmøntes som ansøgningspuljer til følgende 3 indsatsområder: Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud til psykiatrien fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje 2007-2010 Pulje 3 - Opsøgende og udgående virksomhed I. Indledning I

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

DUFs Antikorruptionskodeks

DUFs Antikorruptionskodeks DUFs Antikorruptionskodeks Dette adfærdskodeks lægger en linje med nul tolerance over for korruption. Det vejledende princip er, at vi stiller høje krav til faglig etik samt til hver persons og organisations

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal.

K O N T R A K T. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København Ø. Dansk Flygtningehjælp. Borgergade 10, 3. sal. K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K CVR nr. 2069 9310 om Dansk Flygtningehjælps dokumentationsarbejde

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere