HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 15. afdeling den 11. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Per Walsøe, Niels Grubbe, Jens Peter Christensen og Lars Hjortnæs. Påstande Appellanterne, A og B, har gentaget deres påstand. Indstævnte, Integrationsministeriet, har påstået stadfæstelse. Anbringender A og B har supplerende anført, at det bestrides, at As månedlige udgifter til medicinsk behandling og kontrol svarer til 552 kr. Medicinudgifterne for A er væsentligt højere, og hertil kommer udgifter til lægebesøg.

2 - 2 - Integrationsministeriet har ikke foretaget en undersøgelse af As erhverv og uddannelse, formueforhold, indtægtsmuligheder og familiemæssige eller sociale netværk, sådan som ministeriet efter sit praksisnotat af 8. september 2008 var forpligtet til. Ministeriet har heller ikke iværksat høring af A i relation til hans mulighed for at udrede udgifterne til medicin. Artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention er overtrådt som følge af, at Højesteret ikke har givet tilladelse til vidneafhøring af læge Valton Saito. Lægen ønskedes afhørt om størrelsen af egenbetalingen, tilgængeligheden af behandlingen i As lokalområde og om familien A og Bs mulighed for at udrede udgifterne til medicin. Som følge af at afhøringen blev nægtet, må de oplysninger om forholdene i hjemlandet, som A og B er fremkommet med, lægges til grund. Udlændingemyndighedernes afslag på at lade A og B indrejse i Danmark med henblik på at afgive forklaring i retssagen indebærer også en overtrædelse af artikel 6. Landsrettens dom bygger på en fortolkning af udlændingelovens 9 b, som medfører, at loven er i strid med grundlovens 3, og som indebærer en krænkelse af den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8 om ret til respekt for privatliv og familieliv. Integrationsministeriet har supplerende anført blandt andet, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte ministeriets vurdering af udgifterne til medicin m.v. i hjemlandet. Efter ministeriets daværende praksis kunne der efter omstændighederne meddeles humanitær opholdstilladelse, hvis den fornødne behandling i hjemlandet kun var tilgængelig mod en egenbetaling af en størrelse, som ansøgeren ikke kunne forventes at have en reel økonomisk mulighed for at udrede. I sådanne tilfælde af en (uforholdsmæssig) høj egenbetaling foretoges i hver enkelt sag en vurdering af den pågældendes økonomiske og sociale situation. I vurderingen indgik den pågældendes erhverv og uddannelse, formueforhold, indtægtsmuligheder og familiemæssige eller sociale netværk m.v. I et tilfælde som det foreliggende, hvor egenbetalingen var af en forholdsvis ringe størrelse sammenholdt med den pågældendes netværk og arbejdsdygtighed, fandt man ikke anledning til at foretage yderligere undersøgelser. Der er derfor ikke grundlag for at tilsidesætte ministeriets skønsmæssige afgørelse af, at A havde reel økonomisk mulighed for at udrede udgifterne til den fornødne behandling i

3 - 3 - hjemlandet. Ministeriet udøvede et konkret skøn og fandt, at de samlede udgifter til den for A fornødne behandling i Kosovo ikke var så uforholdsmæssigt høje, at han ikke kunne antages at have mulighed for at betale for behandlingen. Der er tale om en familie bestående af fem personer, herunder to myndige børn, hvilket skal sammenholdes med, at medicinudgiften ikke var uforholdsmæssigt høj. Retsgrundlag Lov og forarbejder Ved lov nr. 232 af 6. juni 1985 indsattes i udlændingeloven som 9, stk. 2, nr. 2, en bestemmelse, hvorefter justitsministeren kunne meddele humanitær opholdstilladelse til en udlænding, der uden for de i 7, stk. 1, nævnte asylbegrundende tilfælde befandt sig i en sådan situation, at væsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende talte for at imødekomme en ansøgning om opholdstilladelse. Det hedder i forarbejderne til bestemmelsen (Folketingstidende , tillæg A, lovforslag nr. L 201, spalte 4091f.), at den er udformet således, at væsentlige hensyn af humanitær karakter skal tale afgørende for opholdstilladelse, og at det med dette ordvalg var tilsigtet at give bestemmelsen et anvendelsesområde, som på samme tid var både bredt og snævert. Der skulle således ikke indlægges særlige begrænsninger i bestemmelsen, når det drejer sig om de ganske særlige omstændigheder, som kan begrunde opholdstilladelse, men på den anden side skulle de pågældende hensyn tale afgørende for, at tilladelsen gives. Det siges videre, at tilladelse vil have undtagelsens karakter, og at bestemmelsen var tiltænkt et snævert anvendelsesområde. Ved en lovændring i 2002 blev bestemmelsen flyttet til 9 b med følgende ordlyd: 9 b. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, der uden for de i 7, stk. 1 og 2, nævnte tilfælde befinder sig i en sådan situation, at væsentlige hensyn af humanitær karakter afgørende taler for at imødekomme ansøgningen. Stk.2. I forarbejderne til lovændringen anførtes det i de specielle bemærkninger (Folketingstidende , 2. samling, tillæg A, lovforslag nr. L 152, spalte 4015), at den foreslåede bestemmelse svarede til den gældende bestemmelse i udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 2, og forudsattes anvendt i overensstemmelse med gældende praksis, hvorefter bestemmelsen var givet et

4 - 4 - meget begrænset anvendelsesområde. Humanitær opholdstilladelse kunne således kun gives helt undtagelsesvis og kun efter en konkret vurdering af omstændighederne i den enkelte sag. Integrationsministeriets praksisnotater. I Integrationsministeriets notat af 6. april 2006 om ministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b, stk. 1, hedder det blandt andet, at det er en betingelse for humanitær opholdstilladelse, at ansøgeren ikke har mulighed for at modtage den fornødne sundhedsbehandling i sit hjemland. Hvis den fornødne behandling er tilgængelig i hjemlandet, kan der normalt ikke gives humanitær opholdstilladelse. I Integrationsministeriets praksisnotat af 2. september 2008 gentages i afsnit 3.2. om helbredsforhold, kriteriet om fravær af behandlingsmuligheder i hjemlandet, at det er en betingelse for humanitær opholdstilladelse, at ansøgeren ikke har mulighed for at modtage den fornødne sundhedsbehandling i sit hjemland. Herefter hedder det: Hvis den nødvendige sundhedsbehandling for ansøgerens meget alvorlige behandlingskrævende sygdom er tilgængelig i hjemlandet, men alene mod en egenbetaling af en størrelse, som ansøgeren ikke kan forventes at have en reel økonomisk mulighed for at udrede, kan der efter omstændighederne ligeledes gives humanitær opholdstilladelse. I sådanne tilfælde af en (uforholdsmæssig) høj egenbetaling foretages der i hver enkelt sag en vurdering af den pågældendes økonomiske og sociale situation. I vurderingen indgår den pågældendes erhverv og uddannelse, formueforhold, indtægtsmuligheder og familiemæssige eller sociale netværk m.v. I Integrationsministeriets notat af 1. august 2010 siges vedrørende kriteriet om fravær af behandlingsmuligheder i hjemlandet, at det vil være uden betydning for ministeriets afgørelse, om en given behandling alene er tilgængelig mod egenbetaling i den pågældendes land. Ministeriet vil således ikke foretage en beregning af udgifterne til behandlingen i hjemlandet, idet ansøgerens udgifter til den nødvendige behandling er uden betydning for ministeriets afgørelse. Der henvises herved i notatet til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse af 25. november 2004 i sagen Amegnigan mod Holland. I Integrationsministeriets notat af 18. januar 2011 om sundhedssystemet og behandlingsmulighederne i Kosovo anføres det for ansøgninger indgivet forud for den 1. august 2010, at disse behandles efter praksis beskrevet i ministeriets notat af 2. september Hvis den nødvendige behandling for ansøgerens sygdom er tilgængelig i hjemlandet, vurderes det konkret, om den pågældende reelt har mulighed for at afholde de økonomiske udgifter til be-

5 - 5 - handlingen. Er dette ikke tilfældet, kan der efter Integrationsministeriets praksis efter omstændighederne ligeledes gives humanitær opholdstilladelse efter en konkret vurdering i hver enkelt sag af den pågældendes økonomiske og sociale situation, hvori indgår den pågældendes erhverv og uddannelse, formueforhold, indtægtsmuligheder og netværk m.v. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse af 25. november 2004 i sagen Amegnigan mod Holland blev det fastslået, at det forhold, at en behandling i en ansøgers hjemland alene er tilgængelig mod en betragtelig egenbetaling, ikke udgør en overtrædelse af den europæiske menneskerettighedskonventions art. 3 om forbud mod tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling. Ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 27. maj 2008 i sagen N mod Storbritannien blev det fastslået (præmis 42), at det forhold, at en ansøgers life expectancy ville blive markant forkortet ved en udsendelse til hjemlandet, ikke var tilstrækkeligt til at udgøre en krænkelse af den europæiske menneskerettighedskonventions art. 3. Alene i meget ekstraordinære tilfælde, hvor tvingende humanitære grunde talte imod udsendelse, kunne der rejses spørgsmål om krænkelse af art. 3. Domstolen fastslog videre (præmis 44), at art. 3 med undtagelse af i helt ekstraordinære tilfælde ikke giver de kontraherende stater en pligt til at yde gratis og ubegrænset sundhedsbehandling til udlændinge, der ikke har lovligt ophold i den pågældende stat. Det forhold, at ansøgeren gjorde gældende, at hun ikke havde mulighed for at betale for den fornødne behandling i hjemlandet (præmis 48), og det forhold, at en hjemsendelse kunne have betydning for ansøgerens sygdomsudvikling og forventede levetid, udgjorde ikke en krænkelse af art. 3 (præmis 50). Højesterets begrundelse og resultat Det hedder i Højesterets dom af 28. april 2006 (UfR 2006 s. 2095/2): Bestemmelsen i udlændingelovens 9 b, stk. 1, om humanitær opholdstilladelse er fra 1985 og indeholder en efter ordlyden meget begrænset adgang til at meddele en sådan tilladelse. Det er i forarbejderne til 1985-loven angivet, at tilladelse skal have undtagelsens karakter. I overensstemmelse hermed har administrativ praksis været restriktiv, og det fremgår af forarbejderne til ændringen af udlændingeloven i 2002, at bestemmelsen skal forstås i overensstemmelse med denne praksis.

6 - 6 - I et notat af 21. marts 1995 til Folketingets Retsudvalg oplyste Integrationsministeriet, at ministeriet på baggrund af oplysninger om levevilkårene i Kosovo, herunder oplysninger om forholdene i sundhedssektoren, havde besluttet at anlægge en lempeligere vurdering over for etniske albanere fra Kosovo i forbindelse med sygdomme. Ved dom af 16. januar 2008 (UfR 2008 s. 876) fandt Højesteret, at Integrationsministeriet havde været berettiget til som sket at forlade den lempelige praksis over for etniske albanere fra Kosovo som følge af ændrede faktiske forhold i Kosovo. Af Højesterets dom af 29. november 2007 (UfR 2008 s. 489) fremgår det, at der efter udlændingelovens 9 b, stk. 1, er overladt udlændingemyndighederne et skøn, og at der kan opstå spørgsmål om tilsidesættelse af Integrationsministeriets skønsmæssige vurderinger blandt andet i tilfælde, hvor der er mangler ved sagsoplysningen. Det fremgår af Integrationsministeriets afgørelse af 7. juli 2008, at ministeriet har lagt til grund, at A fortsat lider af en meget alvorlig hjertesygdom, som efter ministeriets praksis kan begrunde opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b. Det fremgår endvidere af afgørelsen, at ministeriet har lagt til grund, at A kan modtage den fornødne behandling for sygdommen i hjemlandet. Højesteret tiltræder, at dette kan lægges til grund efter ministeriets undersøgelse, der omfattede såvel en afklaring af behandlingsbehovet gennem As læger som en gennemgang af ministeriets oplysninger om behandlingsmuligheder i Kosovo. Det bemærkes herved, at det afgørende er, om behandlingen kan fås i Kosovo, ikke om den er tilgængelig i det område, hvor A bor. Ministeriet har ved afgørelsen yderligere lagt til grund, at de månedlige udgifter til den fornødne behandling for sygdommen i form af medicin og kontrol i hjemlandet vil udgøre ca. 552 kr. Højesteret finder, at denne konklusion byggede på en forsvarlig undersøgelse af udgifterne, og A havde ikke bemærkninger hertil i forbindelse med høringen den 9. maj Der er heller ikke under sagen fremkommet oplysninger, der kan føre til at fastslå, at ministeriets antagelse om prisniveauet er forkert. Det bemærkes herved, at udtalelser om størrelsen af egenbetalingen fra en læge i det område, hvor A bor, ikke ville have været af betydning for sagen, jf. retsplejelovens 341.

7 - 7 - Integrationsministeriets notat af 2. september 2008 redegjorde for gældende praksis forud for notatet, og parterne er enige om, at notatet omfatter perioden, da afgørelsen blev truffet den 7. juli Ifølge notatet er spørgsmålet herefter, om de 552 kr. om måneden indebar en egenbetaling af en størrelse, som ansøgeren ikke kan forventes at have en reel mulighed for at udrede. Ifølge notatet foretages der i tilfælde af en (uforholdsmæssig) høj egenbetaling i hver enkelt sag en vurdering af den pågældendes økonomiske og sociale situation. I vurderingen indgår den pågældendes erhverv og uddannelse, formueforhold, indtægtsmuligheder og familiemæssige eller sociale netværk m.v. Fire dommere Børge Dahl, Per Walsøe, Jens Peter Christensen og Lars Hjortnæs udtaler herefter: Det er i overensstemmelse med notatets beskrivelse af praksis, at omfanget af den konkrete undersøgelse af den pågældendes økonomiske muligheder må bero på størrelsen af de nødvendige behandlingsudgifter. Integrationsministeriets afgørelse af 7. juli 2008 om ikke at forlænge As midlertidige humanitære opholdstilladelse blev truffet på grundlag af en vurdering af As økonomiske og sociale situation. Som grundlag for afgørelsen forelå der oplysninger om levevilkårene for befolkningen i Kosovo og om A og hans familiemæssige netværk, der omfattede hans ægtefælle og to voksne hjemmeboende børn. Da egenbetalingen alene udgjorde ca. 552 kr. om måneden, finder vi, at der ikke er grundlag for at kritisere, at ministeriet ikke fandt anledning til at foretage mere detaljerede undersøgelser af As erhvervsog indkomstmæssige forhold mv. og ikke i forbindelse med partshøringen af A angående de nødvendige behandlingsudgifter udtrykkeligt udbad sig bemærkninger om hans betalingsmuligheder. Uanset at ministeriet i sin afgørelse kunne have gjort mere udtrykkeligt rede for det faktiske grundlag for vurderingen af As økonomiske muligheder, finder vi herefter, at ministeriet ikke har baseret sin afgørelse på et utilstrækkeligt faktuelt grundlag. Der er heller ikke i det, som i øvrigt er anført, grundlag for at ophæve afslaget på ansøgningen om fortsat humanitær opholdstilladelse. Det bemærkes herved vedrørende den europæiske menneskerettighedskonventions art. 6, at vidneafhøring af læge Valton Saito som nævnt ville være uden betydning for sagen, og at der ikke under sagen er fremsat begæring om partsafhø-

8 - 8 - ring for Højesteret, hvorfor udlændingemyndighedernes afvisning af at give indrejsetilladelse er uden betydning. Vi stemmer herefter for at stadfæste landsrettens dom. Dommer Niels Grubbe udtaler: Jeg finder, at den skønnede egenbetaling på 552 kr. om måneden ikke var af så ringe størrelse, at Integrationsministeriet efter sit praksisnotat kunne undlade konkret at vurdere As økonomiske og sociale situation for at bedømme, om han havde en reel økonomisk mulighed for at udrede behandlingsudgifterne. Partshøringen af A angik efter ordlyden af høringsbrevet af 9. maj 2008 opgørelsen af de nødvendige behandlingsudgifter og ikke hans mulighed for at udrede dem. Ministeriet har derfor efter min opfattelse ikke kunnet anse og der er heller ikke grundlag for at antage, at ministeriet rent faktisk har anset reaktionen på høringsbrevet som udtryk for, at A var enig i, at han kunne udrede behandlingsudgifterne, hvis de kun var på 552 kr. om måneden. Der foreligger ikke oplysninger om, at Integrationsministeriet havde modtaget eller søgt at indhente oplysninger om As erhverv og uddannelse, formueforhold, indtægtsmuligheder eller sociale netværk m.v. Ministeriet havde heller ikke inddraget oplysninger om familiens faktiske muligheder for at understøtte A, herunder med hensyntagen til familiens samlede behov. Da sådanne oplysninger som ovenfor nævnt efter Integrationsministeriets praksisnotat skulle indgå i den skønsmæssige vurdering af, om der var grundlag for opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b i et tilfælde som det foreliggende, finder jeg, at afgørelsen ikke er truffet på grundlag af de nødvendige oplysninger og med inddragelse af alle relevante forhold. Jeg finder derfor, at Integrationsministeriets afgørelse af 7. juli 2008 er truffet på et mangelfuldt grundlag. Efter manglens karakter sammenholdt med afgørelsens indgribende betydning stemmer jeg derfor for at tage A og Bs påstand om ophævelse af Integrationsministeriets afgørelse til følge og hjemvise sagen til fornyet behandling i Integrationsministeriet.

9 - 9 - Det bemærkes herved, at jeg er enig i det, flertallet har anført om den europæiske menneskerettighedskonvention, herunder konventionens art. 6. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal A og B solidarisk til Integrationsministeriet betale kr. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 Sag 336/2009 (1. afdeling) Niels Hausgaard, Hans Henningsen, Annelise Ebbe, Ib Spang Olsen, Andreas Åbling Petersen, Sven Skovmand, Hedvig Vestergaard,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere