Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015"

Transkript

1

2 Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats Indholdsfortegnelse 1. Forord Side 2 2. Indledning Side 3 3. Mission, vision og målsætning Side 3 4. Prioriteter Side Sårbarhed Side Ernæring og sundhed Side Koordination og harmonisering Side 7 5. Hvordan ydes hjælpen? Side Principper og standarder Side Netværkstilgangen Side Finansiering Side Tværgående indsatser Side Kvinders værdighed og ligestilling Side Fortalerskab for fattige og nødlidende Side Konfliktsensitivitet Side Anti-korruption Side Forebyggende HIV-indsats Side Miljøsensitivitet Side 12

3 1. Forord Denne humanitære strategi videreudvikler overvejelser og principper i Caritas Danmarks overordnede strategi inden for det arbejdsfelt, der specifikt vedrører humanitær bistand i forbindelse med akutte og længerevarende kriser. I den humanitære sektor er der i stigende grad behov for klarhed omkring begreber og retning. Det skyldes blandt andet, at vilkårene for det humanitære arbejde forandres, og at antallet af temaer, som de humanitære aktører skal mestre, er stigende. Hertil kommer øgede krav om at stå til regnskab over for såvel donorer som de mennesker, som indsatsen rettes imod, og alt i alt betyder det krav om yderligere professionalisering af indsatsen. Formålet med strategien er at fastlægge ramme og retning for Caritas Danmarks humanitære indsats i de kommende år og bidrage til at sikre en skarpere fokuseret støtte og en større effekt af indsatsen. Strategien udmøntes i en handlingsplan, der vil udgøre et katalog over, på hvilken måde Caritas Danmark vil styrke det humanitære arbejde i strategiperioden. København, den 8. marts 2011 Jann Sjursen, Generalsekretær 2

4 2. Indledning Caritas er den katolske kirkes humanitære organisation. Caritas Danmark blev etableret i 1947 som nødhjælpsorganisation med henblik på at hjælpe tyske flygtninge i Danmark. Caritas Danmark har gennem årene ydet nødhjælp mange steder i verden, og parallelt hermed er aktivitetsområdet udvidet til også at omfatte udviklingsprojekter og -programmer. Caritas Danmark er medlem af Caritas Internationalis (CI), en verdensomspændende konfederation og netværk af 165 nationale Caritas er, der arbejder i omkring 200 lande og territorier. Næsten uanset hvor i verden der indtræffer en humanitær katastrofe, vil netværket være repræsenteret af medlemsorganisationer med lokalt kendskab, der med støtte fra netværket kan yde en indsats fra første dag. 3. Mission, vision og målsætning Caritas Danmark er forpligtet til at bekæmpe fattigdom, nød og krænkelser af den menneskelige værdighed samt til at fremme menneskelig udvikling, social retfærdighed og bæredygtighed i en fredelig verden. Arbejdet bygger på de kristne værdier: menneskers ligeværd, ansvar for hinanden, respekt for skaberværket og retfærdighed. Caritas Danmark implementerer ikke selvstændige nødhjælpsindsatser, men arbejder gennem lokale partnere indenfor Caritas-netværket. Caritas Danmark yder nødhjælp i lande, hvor Caritas via netværk, kapacitet og erfaring har en komparativ fordel, herunder ikke mindst i de lande, hvor der allerede består direkte partnerskaber. Caritas Danmarks målsætning for det humanitære arbejde er: at bidrage til at mindske lidelse og sikre en værdig tilværelse for kriseramte befolkninger gennem støtte, der er baseret på lokale kræfter, inddrager målgruppen som medbestemmende og leveres så hurtigt som muligt, at understøtte lokale initiativer, der kan styrke udsatte befolkningers modstandsdygtighed over for eksisterende og fremtidige kriser, såvel natur- som menneskeskabte. 3

5 4. Prioriteter Caritas Danmark ønsker at yde en indsats såvel i helt akutte som ved længerevarende humanitære kriser. Beslutningen om støtte til akutte såvel som længevarende kriser er baseret på, a) om de finder sted i lande eller områder Caritas Danmark allerede er til stede i, f.eks. gennem en udviklings- eller eksisterende nødhjælpsindsats, b) hvorvidt Caritas-netværket er særlig stærkt til stede og har en komparativ fordel ift. at yde lokalt forankret støtte, c) hvorvidt danske humanitære midler kan gøre en særlig forskel i den specifikke krise, herunder om indsatsen fremmer Caritas Danmarks målsætning og d) om Caritas Danmarks bagland støtter særligt op om en indsats. Ved akutte humanitære kriser kanaliseres støtten som hovedregel gennem Caritas Internationalis appelsystem, der fungerer i kraft af et samvirke imellem den lokale Caritas i katastrofeområdet og resten af netværket. Ved større, pludseligt opståede katastrofer, udsendes der normalt omgående et internationalt ERST-team (Caritas Emergency Response Support Team) til det ramte område. Opgaven er sammen med den lokale partner, og i forlængelse af dennes akutte hjælpeindsats, at vurdere behov, organisere den videre indsats og bedømme behovet for international personelstøtte i det fortsatte arbejde. Samtidig udarbejdes der en appel til netværket typisk en meget foreløbig akut-appel og hurtigt derefter en early recoveryappel. Caritas vil også løbende yde bistand ved længerevarende humanitære kriser de såkaldte komplekse kriser. Her ydes bistanden til tider via Caritas Internationalis appel, eventuelt i tæt partnerskab med en Caritas-organisation, der fungerer som lead-organisation typisk en Caritas-partner, der allerede er involveret i det kriseramte land, og derfor kan støtte udvikling og implementering af en appel. I andre tilfælde gennemføres indsatsen i direkte bilateralt samarbejde med en lokal partnerorganisation i modtagerlandet. Arbejdet med at forberede en exit vil altid være særligt påtrængende i disse langvarige kriser. Uanset om der er tale om akut eller længerevarende krise vil Caritas Danmark i særlig grad have opmærksomheden rettet imod de efterfølgende tre prioriteter. De er netop prioriteter og ikke ufravigelige - indsatsen må altid tilpasses de faktiske behov og realistiske muligheder. 4

6 4.1. Sårbarhed De særligt sårbare - børn, kvinder, ældre, handicappede og syge rammes oftest hårdest af kriser. Ofte kan fordrevne og personer af bestemte etniske, politiske eller religiøse overbevisninger også karakteriseres som særligt sårbare. I kriser træder de særligt sårbares specielle behov nemt i baggrunden i forhold til mere generelle behov hos kriseramte befolkninger. Der er således risiko for en selvforstærkende effekt, der gradvist yderligere vanskeliggør de særligt sårbare gruppers tilværelse. Dette gør sig bl.a. gældende ved mangel på mobilitet, der kan føre til at de særligt sårbare ikke kan nå frem til hjælpen af egen drift og som konsekvens ikke kan få del i den. De særligt sårbares behov omfatter som udgangspunkt også behovet for beskyttelse. Dette kan manifestere sig på mange måder, ligesom aktiviteter rettet mod øget beskyttelse kan antage utallige former. For Caritas Danmark handler beskyttelse om at styrke eksisterende lokale handlemåder og strukturer, der kan medvirke til at forhindre eller reducere sårbarhed. Sårbarhed kan også adresseres gennem forebyggende indsatser, der kan medvirke til at styrke sårbare befolkningers modstandsdygtighed. Forebyggelsen kan dels være rettet mod landbrugsudvikling og naturressourceforvaltning, dels bestå i videreudvikling af eksisterende lokale kompetencer, der kan træde hurtigt til, når en krise rammer. Indsatser for forebyggelse og reduktion af sårbarhed, herunder beskyttelsestiltag, må være lokalt funderet - både for at sikre, at de anvendte metoder er tilpasset lokale kontekster, for at sikre muligheden for effektiv lokal respons, og for at fremme bæredygtighed, når forebyggende og responderende strukturer udvikles og forankres. Caritas Danmark vil: yderligere styrke arbejdet med at målrette humanitære indsatser, eller komponenter heraf, mod særligt sårbare gruppers behov, fortsat støtte og styrke lokalt forankrede initiativer og strukturer, der varetager de særligt sårbares behov, forhindre eller mindske risiko for sårbarhed eller yderligere sårbarhed ved at styrke eksisterende lokale kompetencer omkring beskyttelse og forebyggelse af kriser, samt effektiv lokal respons ved akutte kriser, 5

7 arbejde med langsigtede og bæredygtige initiativer i nødhjælpsarbejdet, der kan bidrage til at modvirke sårbarhed Ernæring og sundhed Adgang til fødevarer udgør et af de primære basale behov for kriseramte befolkninger. Af samme årsag er det ofte disse behov, der hurtigst responderes på med tiltag, der kan kanaliseres hurtigt ud til den kriseramte befolkning, typisk gennem generelle fødevaredistributioner. Fødevaredistributioner skal være tilpasset lokale kontekster og være målrettet de kriseramte befolkningers forskellige ernæringsmæssige behov. Caritas Danmark har særlig erfaring med gennemførelse af supplerende fødevareprogrammer, og vil fortsat betragte denne komponent som en vigtig prioritet. En alvorlig fødevarekrise medfører umiddelbart risiko for utilstrækkelig ernæring, der i samspil med andre faktorer meget hurtigt kan føre til moderat eller svær underernæring for særligt sårbare grupper. Især mindre børn samt gravide og ammende kvinder risikerer at miste livet eller få varige men. Dårlig vandkvalitet og sanitære forhold samt fravær af sundhedsydelser forstærker problemet i voldsom grad, og forbedring indenfor disse felter skal derfor indgå i den samlede indsats. Mens generel distribution af fødevarer responderer på de kriseramtes mest akutte behov, kan den utilsigtet medvirke til en svækkelse af den lokale økonomi og lokalsamfundets egne overlevelsesstrategier. Caritas Danmark har gennem en årrække arbejdet med langsigtet fødevaresikkerhed i udviklingsprojekter, og ser det fortsat som sin rolle at advokere og presse på for allerede i de første faser af en intervention at indtænke langsigtede perspektiver for fødevaresikkerhed, der er baseret på lokale kontekster og lokal respons. Caritas Danmark vil: fortsat prioritere støtte til indsatser, der inkorporerer komponenter omkring ernæring og sundhed, yderligere advokere og presse på for, at langsigtede perspektiver for fødevaresikkerhed indarbejdes i nødhjælpsindsatser, fastholde og yderligere styrke sekretariatets specifikke kompetencer inden for fødevaresikkerhed og ernæringsområdet med specifikt fokus på de særligt sårbare, bl.a. gennem deltagelse i relevante fora. 6

8 4.3. Koordination og harmonisering Effektiv hjælp til kriseramte er tæt forbundet med effektiv koordinering af en sammenhængende humanitær indsats. Caritas Danmark finder det uhyre vigtigt, at de initiativer, der støttes, udgør en del af en samlet sammenhængende indsats med fælles prioriteringer og målsætninger. Caritas Danmark arbejder som oftest gennem Caritas Internationalis appelsystem, der sætter rammerne for en multidonor-indsats. Som udgangspunkt er CI s appeller indarbejdet i overordnede koordinerende initiativer, som f.eks. CAP er 1. Andre gange arbejder Caritas Danmark med partnere uden om Caritas appelsystem. Her er det ligeledes essentielt for Caritas Danmark, at indsatser er koordineret i internationalt regi, bl.a. CAP er, hvor det er muligt. Hvor der er flere donorer til samme indsats eller partner vil Caritas Danmark kontinuerligt sætte harmoniseringstiltag på dagsordenen med henblik på at sikre den mest effektive støtte. Koordinering lokalt, såvel som mellem danske aktører og øvrige Caritasdonorer, tilfører ofte indsatserne yderligere kvalitet, ligesom potentielle synergieffekter bedre udnyttes. Caritas Danmark prioriterer derfor deltagelse i fora, der fokuserer på temaer eller geografiske områder, der er i tråd med indeværende strategi og indsatsområder. Caritas Danmark vil: støtte CI-appeller, såfremt sådanne forefindes, støtte indsatser, der er koordineret med CAP er eller andre internationale koordinerende initiativer, facilitere interaktionen mellem den lokale partner og den pågældende koordinerende mekanisme, hvor en partner har vanskeligt ved at interagere med det pågældende koordinerende initiativ, fremme dialog mellem lokale partnere, hvor dette ikke allerede finder sted, deltage aktivt i informationsdeling og koordinationstiltag med andre aktører, herunder Udenrigsministeriet og NGOer, der arbejder med samme geografiske områder, kriser eller temaer, som Caritas Danmark, sætte harmoniseringstiltag højt på dagsordenen ved samfinansierede indsatser. 1 Consolidated Appeals Proces (FNs system for humanitære appeller) 7

9 5. Hvordan ydes hjælpen? 5.1. Principper og standarder Det skal til enhver tid sikres, at hjælpen bliver ydet på en værdig og upartisk måde og alene ud fra et humanitært behovskriterium. Caritas Danmark forpligter sig til at arbejde i overensstemmelse med: - International Red Cross / NGO Code of Conduct - Sphere Projektets humanitære charter og minimumsstandarder - FN s Flygtningekonvention af 1951/ FN s Vejledende principper for internt fordrevne - Caritas Internationalis Child Protection Framework - Caritas Internationalis statutter og principper for partnerskab Disse samt andre generelle standarder er endvidere lagt til grund for Caritas-konfederationens fælles reference i forbindelse med nødhjælpsarbejdet, Caritas Internationalis Emergency Guidelines, Caritas-konfederationen har været involveret i udviklingen af Sphere-standarden, og udbredelse af kendskab hertil i netværket er en vigtig opgave. Det tilstræbes endvidere, at Do No Harm-tilgangen udgør en del af fundamentet i partnernes indsatser, eller at partnernes kendskab til tilgangen udbredes og efterhånden inkorporeres. På baggrund af egen strategi vil Caritas Danmark endvidere arbejde for at løfte de prioriteter, der er beskrevet i Udenrigsministeriets Strategi for Danmarks humanitære indsats Sårbarhed, klimaændringer og beskyttelse. Caritas Danmark vil: arbejde aktivt på yderligere at udbrede kendskabet til Sphere og Do No Harm-tilgangen blandt partnere Netværkstilgangen Det globale Caritas-netværk består både af Caritas er, der yder og formidler hjælp, og Caritas er, der modtager hjælp for at kunne iværksætte en indsats rettet imod de nødlidende. Caritas 8

10 Danmark tilhører den første kategori, og vore implementerende partnere overvejende den anden. Inden for rammerne af netværkstilgangen kan der både arbejdes multilateralt, hvor der bidrages med en procentandel til en appel udsendt via Caritas Internationalis, og bilateralt, hvor Caritas Danmark udvikler og gennemfører en indsats i direkte samarbejde med en partner. Netværkstilgangen er helt central, fordi den prioriterer lokale partneres indsats og placerer deres viden og ressourcer i centrum af den humanitære indsats. Der bygges på lokal kapacitet, lokal kultur respekteres og tilgangen er stærk, fordi de, der yder indsatsen, forbliver i lokalsamfundet, og dermed ikke kan løbe fra ansvaret. Hertil kommer, at den operationelle indsats, der baserer sig på etablerede lokale organisationer, er omkostningseffektiv. Lokal forankring er derfor i Caritas-sammenhæng ikke en prioritering, men udgør selve grundlaget for arbejdet. Det afspejles bl.a. i Caritas-konfederationens retningslinjer for partnerskab. Netværks-tilgangens potentielle svaghed er risikoen for mangel på kapacitet. Kapacitetsopbygning og teknisk støtte i varierende omfang skal derfor altid være integreret i tilgangen, og kan der ikke leves op til det humanitære imperativ ad denne vej skal andre løsninger søges. Styrkelsen lokalt tjener ikke kun kortsigtede mål i form af evne til at yde assistance, men er også et middel til på sigt at ændre og forny orienteringen i den humanitære bistand, så den bliver mere lokalt styret (southern voice strengthening). Den værditilvækst, som Caritas Danmark bidrager med inden for rammerne af en bilateral eller multilateral netværkstilgang er i sagens natur anderledes end den ville være, såfremt organisationen var direkte implementerende. Det er målsætningen, at organisationen til enhver tid er bevidst om at udnytte sin kapacitet til at tilføre kvalitet, der går ud over den almindelige monitorering af aktiviteterne, f.eks. ved at: øve indflydelse i den tidligste fase, via telefonkonferencer og på anden vis på, hvorledes hjælpeindsatsen iværksættes, herunder især bidrage inden for egne prioriteter (sårbarhed, ernæring og sundhed, koordination og harmonisering), medvirke aktivt til at sikre, at humanitære standarder og relevante tværgående hensyn tilgodeses, styrke lokale partnere via finansiering af organisationsudvikling og relevant træning. 9

11 5.3. Finansiering Partnerskabet med Udenrigsministeriet repræsenterer størstedelen af Caritas Danmarks humanitære indsats, og det er Caritas Danmarks ønske, at partnerskabet kan fortsætte og styrkes. Caritas Danmark er så at sige porten til et meget omfattende, globalt netværk, der har meget at bidrage med i en dansk indsats. Caritas Danmark vil undersøge muligheden for atter at indgå en partnerskabsaftale med ECHO. For tiden finansieres omkring 10 % af de samlede projektmidler via indsamlingsinitiativer, mens resten er institutionel finansiering. Det er ambitionen at styrke egen-finansieringen via en udvidet kampagneindsats i de kommende år. Caritas Danmark disponerer over en Katastrofefond, der via indsamlinger løbende genopfyldes. Katastrofefonden blev oprettet i 2008 for at Caritas Danmark kan yde helt omgående hjælp til det akutte katastrofearbejde, og fonden omfatter pr en ramme på kr. Sideløbende hermed organiseres der typisk punktindsamlinger. Hertil kommer tre faste årlige indsamlinger i det katolske bagland. Caritas Danmark vil: styrke egenfinansiering via intensiveret fund-raising, afklare muligheden for en ECHO-partnerskabsaftale, afklare mulighederne for at opnå finansiering gennem lande-baserede fonde, bl.a. gennem OCHA, når relevant. 6. Tværgående indsatser I sammenhæng med Caritas Danmarks prioriteter kræver en række tværgående indsatser særlig opmærksomhed ved planlægning og gennemførelse af nødhjælpsarbejdet: 6.1. Kvinders værdighed og ligestilling. Piger og kvinder er oftest særligt udsatte i katastrofesituationer, og dette forhold skal vies særlig opmærksomhed. FN s resolution 1325 om Kvinder, fred og sikkerhed er retningsgivende, og Caritas Danmark vil: 10

12 generelt sikre kvinders indflydelse ved at nedbryde barrierer og involvere kvinder, være fortaler for kvinders principielt lige rettigheder, herunder ejendomsretligt, specielt engagere kvinder i løsninger på de felter, som de traditionelt har kontrol over, såsom ernæring, vand, sanitet og sundhed, støtte tiltag, der beskytter kvinder mod vold Fortalerskab for fattige og nødlidende. Konflikter og naturkatastrofer rammer altid de fattigste hårdest individer, lokalsamfund eller lande. På sigt kan udvikling formindske sårbarheden i samspil med at menneskers rettigheder anerkendes. Caritas Danmark vil: være fortaler for hjælp til de fattigste, både i form af nødhjælp og langsigtet udvikling, og bidrage til en udvikling, hvor de fattige organiseres og hævder deres egne rettigheder, særligt være fortaler for de fattigste landes udsathed i forbindelse med klimaændringer, være med til at sætte dagsordenen nationalt og via konfederationen internationalt, informere danskerne om kriser og behov, især det katolske bagland Konfliktsensitivitet: En krise og/eller den efterfølgende indsats kan i sig selv skabe nye konflikter, styrke potentielle eller påvirke en allerede eksisterende konflikt. Mens nogle konflikter kan anskues som positive bærere af forandring, der kan medvirke til at skabe positive ændringer og forhindre eller reducere sårbarhed og risiko for yderligere krise, forholder det sig ofte sådan, at mange konflikter forårsager negative konsekvenser på kort eller lang sigt. Som eksempel kan nødhjælpsindsatser utilsigtet bidrage til at optrappe voldelige konflikter og svække lokalsamfunds sammenhængskraft, hvilket til tider medfører, at en krise forlænges eller situationen for sårbare forværres yderligere. Nødhjælpsindsatser kan også potentielt bidrage til at underminere eksisterende lokale strukturer og at lokale markeder (produktion, job) bringes ud af balance til skade for den langsigtede udvikling. Der er risiko for at overse lokalsamfundenes ønsker og behov, og på makroplan kan en krise i værste fald true demokrati og suverænitet. Her er den lokale partners viden om levevilkår, strukturer og politiske forhold essentiel. Caritas Danmark vil: bistå partneren med udarbejdelse og fortolkning af en kortfattet konfliktanalyse på baggrund af Do No Harm-tilgangen. Nødhjælpsindsatsen skal herefter søges indrettet, så den ikke skaber eller forværrer negativ konflikt, 11

13 medvirke til at sikre, at langsigtede mål tages i betragtning når nødhjælpsindsatsen planlægges, medvirke til at styrke lokal indflydelse og forankring Anti-korruption. Tilførelse af donormidler i situationer med knappe ressourcer kan utilsigtet fremme korruption. Blandt de mange negative konsekvenser af korruption kan nævnes forringet kvalitet af hjælpeindsatsen, yderligere sårbarhed for særligt sårbare grupper og donorfatigue. Forebyggelse af korruption udgør et helt centralt indsatsområde for Caritas Danmark, der vil: sammenfatte egne erfaringer og holdninger i en anti-korruptions-policy, arbejde for at anti-korruptionsanalyser udarbejdes og indgår i beslutningsgrundlaget for støtte, fortsat arbejde med forebyggende tiltag med partnere, herunder fastholde fokus på finansiel kapacitetsudvikling og finansielle strukturer, samt fremme dialog om emnet gennem facilitering af anti-korruptionsworkshops Forebyggende HIV-indsats. I nødsituationer er det særligt vigtigt at være opmærksom på, om de ændrede vilkår medfører risiko for en særlig smittefare, som skal forebygges. Caritas Danmark vil: indarbejde forebyggende HIV-indsatser hvor relevant, støtte beskyttelses-initiativer, der forhindrer seksuel vold og misbrug Sikring af miljøsensitivitet. Hensyn til miljøpåvirkning er især vigtig i lyset af, at nødhjælp skal videreføres som en fortsat udvikling, der på sigt forbedrer levevilkår og forebygger katastrofer. Indsatsen skal derfor være miljømæssigt bæredygtig, og Caritas Danmark vil: arbejde for, at miljø-konsekvenserne kortlægges og indgår i beslutningsgrundlaget for støtte, arbejde for, at partnerne respekterer biologisk mangfoldighed og beskytter lokalsamfundets ressourcegrundlag. 12

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS GLOBAL STRATEGI 2015-22 I det følgende præsenteres Folkekirkens Nødhjælps Globale Strategi for perioden 2015-22. Strategien indeholder mål for det internationale arbejde, mål for

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 ELEMENTER I STRATEGIEN ELEMENTER I STRATEGIEN 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014

Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 Til punkt 3 Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014 -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 Indhold 1) Indledning... 2 2) Indledende analyse: overblik over

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam Styrelsens anbefaling IBIS styrelse indstiller til Generalforsamlingen, at IBIS søger om observatørstatus i Oxfam International. Observatørperioden

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

STRATEGI FOR DANMARKS HUMANITÆRE INDSATS 2010-2015 SÅRBARHED, KLIMAÆNDRINGER OG BESKYTTELSE

STRATEGI FOR DANMARKS HUMANITÆRE INDSATS 2010-2015 SÅRBARHED, KLIMAÆNDRINGER OG BESKYTTELSE ST R S INS 15 SÅRBARHED, KLIMAÆNDRINGER OG BESKYTTELSE ST R S INS 15 INDHOLD 2 ST R S INS 15 Humanitære udfordringer.... 4 Mål for Danmarks humanitære indsats.... 8 Strategiske prioriteter... 12 Sårbarhed...

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Politik for borgerinddragelse. med fokus på information, kommunikation og frivillig indsats

Politik for borgerinddragelse. med fokus på information, kommunikation og frivillig indsats Politik for borgerinddragelse med fokus på information, kommunikation og frivillig indsats Udvalget for Ældre og Handicappede ønsker, at denne politik skal være retningsgivende for udviklingen af tilbud

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere