Justitsministeriet Udlændingekontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk"

Transkript

1 Justitsministeriet Udlændingekontoret W I L D E R S P L A D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F O N D I R E K T E L U J H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R / / L U J J / M A F / P V K / R FJ H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F U D L Æ N D I N G E L O V E N O G K I L D E S K A T T E L O V E N 2 0. S E P T E M BE R Justitsministeriet har ved af 21. august 2013 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven (Udvidet adgang til registersamkøring, bemyndigelse til at fastsætte regler om anvendelse af ansøgningsskema eller en digital løsning, ændring af reglerne om opsættende virkning i sager om humanitært ophold, eftersøgning af familiemæssigt netværk og overførsel af klagesager fra Justitsministeriet til Udlændingenævnet m.v.). Instituttet har følgende bemærkninger: OPSÆTTENDE VIRKNING I SAGER OM HUMANITÆR OPHOLDSTILLADELSE Med udkastet lægges det op til, at den automatiske opsættende virkning ved ansøgning om humanitær opholdstilladelse ophæves. I stedet skal det konkret vurderes i hver enkel ansøgning om humanitær opholdstilladelse, hvorvidt der foreligger ganske særlige grunde, der taler for, at ansøgningen tillægges opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen.. Det fremgår af udlændingelovens 31, stk. 1, at en udlænding ikke må udsendes til et land, hvor den pågældende risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, eller hvor udlændingen ikke er beskyttet mod videresendelse til et sådant land. Bestemmelsen skal fortolkes i overensstemmelse med praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) vedrørende artikel 3 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK).

2 EMD har i tidligere afgørelser, eksempelvis EMD s dom i D. mod Storbritannien af 2. maj 1997, fundet, at det i helt særlige situationer kan være i strid med forbuddet mod tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling i EMRK art. 3 at udsende alvorligt syge personer til et land, hvor der ikke findes lægelige behandlingsmuligheder, og hvor den pågældende ikke har noget familiemæssigt eller socialt netværk. Ved en ændring af reglerne om opsættende virkning for ansøgninger om humanitær opholdstilladelse finder instituttet, at det bør sikres, at der ikke sker udsendelse af udlændinge, hvor det efterfølgende ved realitetsbehandlingen af ansøgningen om humanitær opholdstilladelse viser sig, at det var i strid med udlændingelovens 31 og EMRK artikel 3 at udsende den pågældende. Såfremt en ansøger bliver pålagt at udrejse eller udsendes, inden der er truffet afgørelse i ansøgningen om humanitær opholdstilladelse, finder instituttet endvidere, at det bør sikres, at afgørelsen om humanitær opholdstilladelse efterfølgende træffes på baggrund af forholdene på afgørelsens tidspunkt. Der kan efter udrejsen/udsendelsen ske en ændring i ansøgers forhold, som er relevant for så vidt angår vurderingen af ansøgningen om humanitær opholdstilladelse. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at sikre at krænkelse af menneskeretten undgås at: det i lovforslaget fremhæves, at der ved vurderingen af, om der skal meddeles opsættende virkning foretages en grundig gennemgang af hver enkelt ansøgning om humanitært opholdstilladelse, således at der ikke sker udsendelse i strid med EMRK artikel 3. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder at: det sikres, at afgørelsen om humanitær opholdstilladelse træffes på baggrund af forholdene på afgørelsens tidspunkt. EFTERSØGNING AF FAMILIE TIL ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE UDLÆNDINGE Lovforslaget medfører desuden, at Udlændingestyrelsen fremover i stedet for at skulle iværksætte en eftersøgning af den pågældendes forældre eller andet familiemæssigt netværk, hvis barnet samtykker hertil efter ønske fra den uledsagede mindreårige skal bistå med at iværksætte en sådan eftersøgning. Eftersøgningen skal ligesom i dag ikke iværksættes, såfremt den uledsagede mindreårige kan tage ophold 2/5

3 på et modtage- og omsorgscenter i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Grundlaget for ændringen vedrørende eftersøgning er, at det i praksis har vist sig vanskeligt for Udlændingestyrelsen at opfylde forpligtelsen til at iværksætte eftersøgning i samtlige relevante sager, idet der ikke har kunnet findes samarbejdspartnere eller operatører, der kan udføre opgaven i flere af de lande, hvorfra hovedparten af de uledsagede mindreårige kommer. Efter artikel 3 i FN s Børnekonventionen skal barnets bedste interesse komme i første række i alle foranstaltninger vedrørende børn. Staterne skal påtage sig at sikre barnet den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for barnets trivsel, under hensyntagen til de rettigheder og pligter, der gælder for barnets forældre, værge eller andre personer med juridisk ansvar for barnet, og staterne skal med henblik herpå træffe alle passende lovgivningsmæssige og administrative forholdsregler. Derudover følger det blandt andet af Børnekonventionens artikel 22, stk. 2, at medlemsstater, i det omfang de anser det for passende, skal samarbejde om enhver bestræbelse udfoldet af FN og andre ansvarlige mellemstatslige organisationer eller private organisationer, der samarbejder med FN, med henblik på at spore forældrene eller andre medlemmer af familien til ethvert barn, der er flygtning, med det formål at opnå de oplysninger, der er nødvendige, for at barnet skal kunne genforenes med sin familie. FN s Børnekomité har i tilknytning til Børnekonventionen udstedt generel kommentar nr. 6 (2005) om behandling af uledsagede og separerede børn uden for deres hjemland, hvoraf det blandt andet fremgår, at sporing af familiemedlemmer bør prioriteres, medmindre en sporing konkret vil være i strid med barnets bedste interesse eller bringe de eftersøgtes grundlæggende rettigheder i fare. UNHCR har i sine retningslinjer om behandling af asylansøgninger fra uledsagede mindreårige udlændinge (UNHCR Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, February 1997) anført, at alle forsøg på at genforene et barn med sin familie eller andre nærtstående skal foretages, såfremt genforeningen er i barnets bedste interesse. Instituttet anerkender, at eftersøgning af uledsagede mindreårige udlændinges familie og andre kan være forbundet med praktiske vanskeligheder. Instituttet finder imidlertid, at det forekommer uklart, i 3/5

4 hvilket omfang barnets bedste interesse varetages ved, at myndighederne alene er forpligtet til at bistå en uledsagede mindreårige med eftersøgningen, og at den mindreårige, således med bistand fra den personlige repræsentant selv skal iværksætte en eftersøgning. Hertil kommer, at det forekommer uklart, hvad den uledsagede mindreårige i praksis skal foretage af skridt for at eftersøge sin familie og andre, og hvorvidt den uledsagede mindreårige reelt har mulighed herfor, samt hvorvidt dette således har indflydelse på den uledsagede mindreåriges mulighed for at spore sig familie eller andre nærtstående. Instituttet finder således, at der bør skabes klarhed over, hvilke konsekvenser denne ændring i praksis vil have, herunder hvilke opgaver den uledsagede mindreårige bliver pålagt, og om den uledsagede mindreårige reelt har samme muligheder for at spore sin familie og andre i forhold til tidligere. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik at fremme den enkeltes menneskerettigheder og imødekomme internationale anbefalinger at: der skabes klarhed over ændringens praktiske konsekvenser, herunder den uledsagede mindreåriges opgaver samt den uledsagede mindreåriges reelle mulighed for at spore sin familie og andre nærtstående i forhold til med den nuværende ordning, og på baggrund heraf vurderer, om ændringen er i barnets bedste interesse. udlændingemyndighederne forpligtes til at iværksætte en eftersøgning af en uledsaget mindreårig asylansøgers familiemedlemmer, uanset om der er etableret et modtage- og omsorgscenter i den pågældendes hjemland. REGISTERSAMKØRING Med lovforslaget udvides den eksisterende adgang for Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til at samkøre egne registre med CPR-registret, Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret for herved at styrke, effektivisere og målrette udlændingemyndighedernes kontrolindsats samt mulighed for at opdage misbrug og snyd. Myndigheders indsamling, behandling, udveksling m.v. af personoplysninger kan udgøre et indgreb i retten til respekt for privatlivet, som er reguleret i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) artikel 8. Der kan gøres indgreb 4/5

5 i retten til respekt for privatlivet, hvis indgrebet sker i henhold til lov, har et legitimt formål og er nødvendigt, herunder proportionalt. Muligheden for at foretage registersamkøring udvides fra kun at omfatte udlændinge til at omfatte berørte personer, hvilket ikke er afgrænset nærmere. I lovforslaget gives der eksempler på, hvilke persongrupper der kan være omfattet af berørte personer, men disse persongrupper er ikke udtømmende reguleret. Derudover ses behovet for denne udvidelse af persongruppen ikke at være præciseret i lovforslaget. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik at fremme den enkeltes menneskerettigheder at: der i bemærkningerne til lovforslaget nærmere redegøres for behovet for at udvide muligheden for registersamkørsel. det i bemærkningerne til lovforslaget overvejes nærmere at afgrænse gruppen af berørte personer for hvilke, der kan foretages registersamkøring. Der henvises til sagsnr Venlig hilsen Lucienne J. L. Jørgensen 5/5

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. december 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser:

Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser: Pensionsstyrelsen Sendt til: joep@penst.dk epi@penst.dk, flf@penst.dk; udvalg@ft.dk og jette.nedergaard@ft.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE November 2012 POLITIOMRÅDET Nationalt Udlændingecenter (NUC) STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Denne redegørelse indeholder en status på politiets

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15

MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKE- HANDEL STATUS 2014-15 MENNESKEHANDEL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013

MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE- HANDEL STATUS 2013 MENNESKE-HANDEL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15

RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 RETFÆRDIG RETTERGANG STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Fredag den 13.december 2013 Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Undervisere: Advokat Bjørn Dilou Jacobsen og Eddie Khawaja, Homann

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen Haagerbørnebeskyttelseskonventionen Gennemførelse af Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger

Læs mere

Sundhedsydelser til uregistrerede migranter

Sundhedsydelser til uregistrerede migranter Sundhedsydelser til uregistrerede migranter 1 Indholdsfortegnelse SUNDHEDSYDELSER TIL UREGISTREREDE MIGRANTER... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 Baggrund... 3 Formål med analysen... 3 Antallet

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere