Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation"

Transkript

1 Dansk standard DS/EN A2 7. udgave Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

2 DS/EN A2 København DS projekt: M ICS: ; Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN, hvilket betyder, at det er en europæisk standard, der har status som dansk standard. Denne publikations overensstemmelse er: IDT med: EN 378-2:2012. DS-publikationen er på dansk og engelsk. Denne publikation erstatter: DS/EN A2:2012 som kun forelå i engelsksproget version. Der er ikke foretaget ændringer i denne nye udgave, ud over at den danske oversættelse er indføjet. I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN 378-2:2008+A2 May 2012 ICS ; English Version Supersedes EN 378-2:2008+A1:2009 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement - Partie 2: Conception, construction, essais, marquage et documentation Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen - Teil 2: Konstruktion, Herstellung, Prüfung, Kennzeichnung und Dokumentation This European Standard was approved by CEN on 13 October 2007 and includes Amendment 1 approved by CEN on 14 March 2009 and Amendment 2 approved by CEN on 16 April CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN member. This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom. EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels 2012 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. Ref. No. EN 378-2:2008+A2:2012: E

4 EN 378-2:2008+A2:2012 (E) Contents Page Foreword...3 Introduction Scope...5 Normative references Terms, definitions, designations, classification and abbreviations Terms and definitions Designations and classification Abbreviations Significant hazards Safety requirements and/or measures General safety and/or environmental requirements Safety requirements for components and piping Miscellaneous components Requirements for assemblies General Design and construction Testing Marking and documentation Annex A (normative) Additional requirements for refrigerating systems and heat pumps with R Annex B (normative) Determination of category for assemblies Annex C (normative) Requirements for intrinsic safety test Annex D (normative) List of significant hazards Annex E (informative) Assessment of assemblies for compliance with directive 97/23/EC Annex F (informative) Examples for arrangement of pressure relief devices in refrigerating systems Annex G (informative) Checklist for external visual inspection of the installation Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the Essential Requirements of EU Directive 97/23/EC Annex ZB (informative) Relationship between this European Standard and the Essential Requirements of EU Directive 98/37/EC Annex ZC (informative)!relationship between this European Standard and the Essential Requirements of EU Directive 2006/42/EC" Bibliography

5 DS/EN A2:2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning Anvendelsesområde Normative referencer Termer, definitioner, betegnelser, klassifikation og forkortelser Termer og definitioner Betegnelser og klassifikation Forkortelser Væsentlige farer Sikkerhedskrav og/eller -foranstaltninger Generelle sikkerheds- og/eller miljøkrav Sikkerhedskrav til komponenter og rør Diverse komponenter Krav til enheder (systemer) Generelt Udformning og konstruktion Prøvning Mærkning og dokumentation Anneks A (normativt) Supplerende krav til kølesystemer og varmepumper med R Anneks B (normativt) Fastlæggelse af kategori for enheder Anneks C (normativt) Krav til prøvning af indbygget sikkerhed Anneks D (normativt) Liste over væsentlige farer Anneks E (informativt) Vurdering af enheder med hensyn til overensstemmelse med direktiv 97/23/EF Anneks F (informativt) Eksempler på anbringelse af trykaflastningsanordninger i kølesystemer Anneks G (informativt) Tjekliste til ekstern visuel inspektion af installationen Anneks ZA (informativt) Sammenhæng mellem denne europæiske standard og de væsentlige krav i EU-direktiv 97/23/EF Anneks ZB (informativt) Sammenhæng mellem denne europæiske standard og de væsentlige krav i EU-direktiv 98/37/EF Anneks ZC (informativt) Sammenhæng mellem denne europæiske standard og de væsentlige krav i EU-direktiv 2006/42/EC Bibliografi Side 2 (da)

6 EN 378-2:2008+A2:2012 (E) Foreword This document (EN 378-2:2008+A2:2012) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 182 Refrigerating systems, safety and environmental requirements, the secretariat of which is held by DIN. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by November 2012, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by November This document includes Amendment 1, approved by CEN on and Amendment 2, approved by CEN on This document supersedes #EN 378-2:2008+A1:2009$. The start and finish of text introduced or altered by amendment is indicated in the text by tags!" and #$.!This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association and supports essential requirements of the EU Directive(s). For relationship with EU Directive(s), see informative Annexes ZA, ZB and ZC, which are integral parts of this document." EN 378 consists of the following parts under the general title Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements: Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria Part 2: Design, construction, installing, testing, marking and documentation Part 3: Installation site and personal protection Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom. 3

7 DS/EN A2:2012 Forord Dette dokument (EN 378-2: A2:2012) er udarbejdet af teknisk komité CEN/TC 182, Refrigerating systems, safety and environmental requirements, hvis sekretariat varetages af DIN. Denne europæiske standard skal inden november 2012 have status som national standard, enten ved at der udgives en identisk tekst, eller ved formel godkendelse, og modstridende nationale standarder skal være trukket tilbage senest november Dette dokument indeholder tillæg 1 godkendt af CEN og tillæg 2 godkendt af CEN Denne standard erstatter EN 378-2: A1:2009. Begyndelsen og slutningen af tekst, der er indført eller ændret i overensstemmelse med tillægget, er markeret i teksten med symbolerne og. (Disse symboler er kun angivet i den engelske tekst. I den danske oversættelse er tillæggets tekst indført uden markering). Dette dokument er udarbejdet af CEN i henhold til et mandat fra Europa-Kommissionen og EFTA, og det underbygger væsentlige krav i et eller flere EU-direktiver. Sammenhængen med EU-direktiver er angivet i de informative annekser ZA, ZB og ZC, der er en integreret del af dette dokument. EN 378 består af følgende dele under den overordnede titel Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav: Del 1: Generelle krav, definitioner, klassifikation og udvælgelseskriterier Del 2: Udformning, konstruktion, prøvning, mærkning og dokumentation Del 3: Installationssted og personlig beskyttelse Del 4: Drift, vedligeholdelse, reparation og genvinding af kølemiddel I henhold til CEN/CENELEC's interne regler er de nationale standardiseringsorganisationer i følgende lande forpligtet til at implementere denne europæiske standard: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 3 (da)

8 EN 378-2:2008+A2:2012 (E) Introduction The introduction of #EN 378-1:2008+A2:2012$ is applicable. This standard is a type C standard as stated in EN ISO The machinery concerned and the extent to which hazards, hazardous situations and hazardous events are covered are indicated in the scope of this standard. When provisions of this type C standard are different from those which are stated in type A or B standards, the provisions of this type C standard take precedence over the provisions of the other standards, for machines that have been designed and built according to the provisions of this type C standard. 4

9 DS/EN A2:2012 Indledning Indledningen i EN 378-1: A2:2012 er gældende. Denne standard er en type C-standard som angivet i EN ISO De relevante maskiner og det omfang, hvori farer, farlige situationer og hændelser er omfattet, er anført under "Anvendelsesområde" i denne standard. Hvis bestemmelser i denne type C-standard afviger fra bestemmelserne i type A- eller B-standarder, har bestemmelserne i denne type C-standard forrang for bestemmelserne i de andre standarder for maskiner, der er udformet og udført i overensstemmelse med bestemmelserne i denne type C-standard. 4 (da)

10 EN 378-2:2008+A2:2012 (E) 1 Scope This European Standard is applicable to the design, construction and installing of refrigerating systems including piping, components and materials and including ancillary equipment directly associated with such systems. It also specifies requirements for testing, commissioning, marking and documentation. In case the heat transfer fluid is not gaseous at atmospheric pressure, the requirements for circuits for heat transfer fluids are excluded except for any safety devices associated with the refrigerating system. It is not applicable to refrigerating systems with air or water as refrigerant and does not cover the requirements for equipment to be used in a potentially explosive atmosphere. The following ancillary equipment includes: fan and fan motor; electrical motor and transmission for open compressor systems. This European Standard specifies the requirements relating to stationary and mobile refrigerating systems of all sizes, including heat pumps. Systems using refrigerants other than those listed in Annex E of #EN 378-1:2008+A2:2012$ are not covered by this standard as long as a safety class is not assigned. Basic safety requirements for refrigerating systems as defined in EN are applicable for this standard. Basic requirements for the installation site as defined in EN apply. This European Standard is not applicable to refrigeration systems and heat pumps which are manufactured before the date of its publication as EN. 5

11 DS/EN A2: Anvendelsesområde Denne europæiske standard gælder for udformning, konstruktion og installation af kølesystemer, herunder rørsystemer, komponenter og materialer samt supplerende udstyr, som er direkte forbundet med sådanne systemer. Den fastlægger også krav til prøvning, indfasning, mærkning og dokumentation. I det tilfælde, at det varmeoverførende fluid ikke er luftformigt ved atmosfærisk tryk, medtages ikke kravene til kredsløb for varmeoverførende fluider, bortset fra eventuelle sikkerhedsanordninger forbundet med kølesystemet. Den gælder ikke for kølesystemer, hvis kølemiddel er luft eller vand, og omfatter ikke krav til udstyr, der skal bruges i en potentielt eksplosiv atmosfære. Følgende supplerende udstyr omfattes: ventilator og ventilatormotor elektrisk motor og transmission til åbne kompressorsystemer. Denne europæiske standard fastlægger de krav, der vedrører stationære og mobile kølesystemer af alle størrelser, herunder varmepumper. Systemer, der bruger andre kølemidler end dem, der er opstillet i anneks E i EN 378-1: A2:2012, er ikke dækket af denne europæiske standard, i det omfang at der ikke er tildelt en sikkerhedsklasse. De grundlæggende sikkerhedskrav til kølesystemer, som defineret i EN 378-1, gælder for denne standard. De generelle krav til installationsstedet, som defineret i EN 378-3, gælder. Denne europæiske standard gælder ikke for kølesystemer og varmepumper, som er fremstillet før datoen for udgivelse deraf som EN. 5 (da)

12 EN 378-2:2008+A2:2012 (E) 2 Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies. EN 294:1992, Safety of machinery Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper limbs #EN 378-1:2008+A2:2012$, Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria #EN 378-3:2008+A1:2012$, Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements Part 3: Installation site and personal protection #EN 378-4:2008+A1:2012$, Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery EN 809:1998, Pumps and pump units for liquids Common safety requirements EN 837-1:1996, Pressure gauges Part 1: Bourdon tube pressure gauges Dimensions, metrology, requirements and testing EN 837-2:1997, Pressure gauges Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges EN 837-3:1996, Pressure gauges Part 3: Diaphragm and capsule pressure gauges Dimensions, metrology, requirements and testing EN 953:1997, Safety of machinery Guards General requirements for the design and construction of fixed and movable guards EN 1050:1996, Safety of machinery Principles for risk assessment EN 1290:1998, Non-destructive examination of welds Magnetic particle examination of welds EN 1435:1997, Non-destructive examination of welds Radiographic examination of welded joints EN 1714:1997, Non-destructive examination of welds Ultrasonic examination of welded joints EN 1736:2000, Refrigerating systems and heat pumps Flexible pipe elements, vibration isolators and expansion joints Requirements, design and installation EN 1779:1999, Non-destructive testing Leak testing Criteria for method and technique selection EN 1861:1998, Refrigerating systems and heat pumps System flow diagrams and piping and instrument diagrams Layout and symbols EN 12178:2003, Refrigerating systems and heat pumps Liquid level indicating devices Requirements, testing and marking EN 12263:1998, Refrigerating systems and heat pumps Safety switching devices for limiting the pressure Requirements and tests EN 12284:2003, Refrigerating systems and heat pumps Valves Requirements, testing and marking EN :2006, Non-destructive examination of welds Part 1: Evaluation of welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys by radiography Acceptance levels 6

13 DS/EN A2: Normative referencer Dokumenterne, der henvises til nedenfor, er absolut nødvendige for anvendelsen af dette dokument. Ved daterede referencer gælder kun den nævnte udgave. For udaterede referencer gælder den nyeste udgave af det pågældende dokument (med tillæg). EN 294:1992, Safety of machinery Safety distance to prevent danger zones being reached by the upper limbs EN 378-1: A2:2012, Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria EN 378-3: A1:2012, Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements Part 3: Installation site and personal protection EN 378-4: A1:2012, Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery EN 809:1998, Pumps and pump units for liquids Common safety requirements EN 837-1:1996, Pressure gauges Part 1: Bourdon tube pressure gauges Dimensions, metrology, requirements and testing EN 837-2:1997, Pressure gauges Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges EN 837-3:1996, Pressure gauges Part 3: Diaphragm and capsule pressure gauges Dimensions, metrology, requirements and testing EN 953:1997, Safety of machinery Guards General requirements for the design and construction of fixed and movable guards EN 1050:1996, Safety of machinery Principles for risk assessment EN 1290:1998, Non-destructive examination of welds Magnetic particle examination of welds EN 1435:1997, Non-destructive examination of welds Radiographic examination of welded joints EN 1714:1997, Non-destructive examination of welds Ultrasonic examination of welded joints EN 1736:2000, Refrigerating systems and heat pumps Flexible pipe elements, vibration isolators and expansion joints Requirements, design and installation EN 1779:1999, Non-destructive testing Leak testing Criteria for method and technique selection EN 1861:1998, Refrigerating systems and heat pumps System flow diagrams and piping and instrument diagrams Layout and symbols EN 12178:2003, Refrigerating systems and heat pumps Liquid level indicating devices Requirements, testing and marking EN 12263:1998, Refrigerating systems and heat pumps Safety switching devices for limiting the pressure Requirements and tests EN 12284:2003, Refrigerating systems and heat pumps Valves Requirements, testing and marking EN :2006, Non-destructive examination of welds Part 1: Evaluation of welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys by radiography Acceptance levels 6 (da)

14 EN 378-2:2008+A2:2012 (E) pren :2006, Non destructive testing of welds Part 2: Evaluation of welded joints in aluminium and its alloys by radiography Acceptance levels pren 12693:2006, Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements Positive displacement refrigerant compressors EN :2001, Copper and copper alloys Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration Part 1: Tubes for piping systems EN :2001, Copper and copper alloys Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration Part 2: Tubes for equipment EN 12799:2000, Brazing Non destructive examination of brazed joints EN 13136:2001, Refrigerating systems and heat pumps Pressure relief devices and their associated piping Methods for calculation EN 13313:2001, Refrigerating systems and heat pumps Competence of personnel EN :2002, Unfired pressure vessels Part 1: General EN :2002, Unfired pressure vessels Part 2: Materials EN :2002, Unfired pressure vessels Part 3: Design EN :2002, Unfired pressure vessels Part 4: Fabrication EN :2002, Unfired pressure vessels Part 5: Inspection and testing EN :2002, Unfired pressure vessels Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron EN :2006, Unfired pressure vessels Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys EN :2002, Metallic industrial piping Part 1: General EN :2002, Metallic industrial piping Part 2: Materials EN :2002, Metallic industrial piping Part 3: Design and calculation EN :2002, Metallic industrial piping Part 4: Fabrication and installation EN :2002, Metallic industrial piping Part 5: Inspection and testing EN :2004, Metallic industrial piping Part 6: Additional requirements for buried piping EN :2007, Metallic industrial piping Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping #EN :2006+A1:2011$, Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps Part 1: Vessels General requirements #EN :2007+A1:2011$, Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps Part 2: Piping General requirements #EN 16084, Refrigerating systems and heat pumps qualification of tightness of components and joints$ 7

15 DS/EN A2:2012 pren :2006, Non destructive testing of welds Part 2: Evaluation of welded joints in aluminium and its alloys by radiography Acceptance levels pren 12693:2006, Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental requirements Positive displacement refrigerant compressors EN :2001, Copper and copper alloys Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration Part 1: Tubes for piping systems EN :2001, Copper and copper alloys Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration Part 2: Tubes for equipment EN 12799:2000, Brazing Non destructive examination of brazed joints EN 13136:2001, Refrigerating systems and heat pumps Pressure relief devices and their associated piping Methods for calculation EN 13313:2001, Refrigerating systems and heat pumps Competence of personnel EN :2002, Unfired pressure vessels Part 1: General EN :2002, Unfired pressure vessels Part 2: Materials EN :2002, Unfired pressure vessels Part 3: Design EN :2002, Unfired pressure vessels Part 4: Fabrication EN :2002, Unfired pressure vessels Part 5: Inspection and testing EN :2002, Unfired pressure vessels Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron EN :2006, Unfired pressure vessels Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys EN :2002, Metallic industrial piping Part 1: General EN :2002, Metallic industrial piping Part 2: Materials EN :2002, Metallic industrial piping Part 3: Design and calculation EN :2002, Metallic industrial piping Part 4: Fabrication and installation EN :2002, Metallic industrial piping Part 5: Inspection and testing EN :2004, Metallic industrial piping Part 6: Additional requirements for buried piping EN :2007, Metallic industrial piping Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping EN : A1:2011, Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps Part 1: Vessels General requirements EN : A1:2011, Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps Part 2: Piping General requirements EN 16084, Refrigerating systems and heat pumps Qualification of tightness of components and joints 7 (da)

16 EN 378-2:2008+A2:2012 (E) EN :2006, Safety of machinery Electrical equipment of machines Part 1: General requirements (IEC :2005, modified) EN :2002, Household and similar electrical appliances Safety Part 1: General requirements (IEC :2001, modified) EN :2003, Household and similar electrical appliances Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers (IEC :2002) EN :2002, Household and similar electrical appliances Safety Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors (IEC :2002) EN :2003, Household and similar electrical appliances Safety Part 2-40: Particular requirements for electrical heatpumps, air-conditioners and dehumidifiers (IEC :2002, modified) EN :2002, Household and similar electrical appliances Safety Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor (IEC :2002) EN :2007, Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-1: Generic standards Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (IEC :2005) EN :2005, Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-2: Generic standards Immunity for industrial environments (IEC :2005) EN :2007, Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-3: Generic standards Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC :2006) EN :2007, Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-4: Generic standards Emission standard for industrial environments (IEC :2006) EN ISO 3744:1995, Acoustics Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994) EN ISO 3746:1995, Acoustics Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995) EN ISO :2004, Safety devices for protection against excessive pressure Part 1: Safety valves (ISO :2003) EN ISO :2003, Safety devices for protection against excessive pressure Part 2: Bursting disc safety devices (ISO :2003) EN ISO 4871:1996, Acoustics Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996) EN ISO 11202:1995, Acoustics Noise emitted by machinery and equipment Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions Survey method in situ (ISO 11202:1995) EN ISO :1998, Acoustics Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment Part 1: Planning (ISO TR :1995) EN ISO :2003, Safety of machinery Basic concepts, general principles for design Part 1: Basic terminology, methodology (ISO :2003) EN ISO :2003, Safety of machinery Basic concepts, general principles for design Part 2: Technical principles (ISO :2003) 8

17 DS/EN A2:2012 EN :2006, Safety of machinery Electrical equipment of machines Part 1: General requirements (IEC :2005, modified) EN :2002, Household and similar electrical appliances Safety Part 1: General requirements (IEC :2001, modified) EN :2003, Household and similar electrical appliances Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers (IEC :2002) EN :2002, Household and similar electrical appliances Safety Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors (IEC :2002) EN :2003, Household and similar electrical appliances Safety Part 2-40: Particular requirements for electrical heatpumps, air-conditioners and dehumidifiers (IEC :2002, modified) EN :2002, Household and similar electrical appliances Safety Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor (IEC :2002) EN :2007, Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-1: Generic standards Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (IEC :2005) EN :2005, Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-2: Generic standards Immunity for industrial environments (IEC :2005) EN :2007, Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-3: Generic standards Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC :2006) EN :2007, Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-4: Generic standards Emission standard for industrial environments (IEC :2006) EN ISO 3744:1995, Acoustics Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994) EN ISO 3746:1995, Acoustics Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995) EN ISO :2004, Safety devices for protection against excessive pressure Part 1: Safety valves (ISO :2003) EN ISO :2003, Safety devices for protection against excessive pressure Part 2: Bursting disc safety devices (ISO :2003) EN ISO 4871:1996, Acoustics Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996) EN ISO 11202:1995, Acoustics Noise emitted by machinery and equipment Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions Survey method in situ (ISO 11202:1995) EN ISO :1998, Acoustics Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment Part 1: Planning (ISO TR :1995) EN ISO :2003, Safety of machinery Basic concepts, general principles for design Part 1: Basic terminology, methodology (ISO :2003) EN ISO :2003, Safety of machinery Basic concepts, general principles for design Part 2: Technical principles (ISO :2003) 8 (da)

18 EN 378-2:2008+A2:2012 (E) EN ISO :2006, Ergonomics of the thermal environment Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces Part 1: Hot surfaces (ISO :2006) EN ISO :2006, Safety of machinery Safety-related parts of control systems Part 1: General principles for design (ISO/DIS :2006) EN ISO 13850:2006, Safety of machinery Emergency stop Principles for design (ISO 13850:2006) ISO 817:2005, Refrigerants Designation system ASTM D 4728:2006, Standard Test Method for Random Vibration Testing of Shipping Containers 3 Terms, definitions, designations, classification and abbreviations 3.1 Terms and definitions For the purposes of this document, the terms and definitions given in #EN 378-1:2008+A2:2012$ apply. 3.2 Designations and classification Designation and classification of the refrigerant such as: refrigerant number, e.g. R 717 and safety groups A1, A2, A3, B1, B2, B3 are specified in #EN 378-1:2008+A2:2012$, Annex E. 3.3 Abbreviations 4 Significant hazards DN Nominal size (see #EN 378-1:2008+A2:2012$, ) PS Maximum allowable pressure in bar (1 bar = 0,1 MPa) (see #EN 378-1:2008+A2:2012$, 3.3.2) LFL Lower flammability limit in kg/m 3 The list of significant hazards related to the Machinery Directive is given in Annex D. 5 Safety requirements and/or measures 5.1 General safety and/or environmental requirements General Safety and environmental requirements are specified in 5.2 and Clause 6. Refrigerating appliances complying with the product standards such as EN for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers, EN for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers and 9

19 DS/EN A2:2012 EN ISO :2006, Ergonomics of the thermal environment Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces Part 1: Hot surfaces (ISO :2006) EN ISO :2006, Safety of machinery Safety-related parts of control systems Part 1: General principles for design (ISO/DIS :2006) EN ISO 13850:2006, Safety of machinery Emergency stop Principles for design (ISO 13850:2006) ISO 817:2005, Refrigerants Designation system ASTM D 4728:2006, Standard Test Method for Random Vibration Testing of Shipping Containers. 3 Termer, definitioner, betegnelser, klassifikation og forkortelser 3.1 Termer og definitioner I dette dokument gælder termerne og definitionerne i EN 378-1: A2: Betegnelser og klassifikation Betegnelse og klassifikation af kølemidlet som fx: kølemiddelnummer, fx R717 sikkerhedsgrupper A1, A2, A3, B1, B2, B3 er specificeret i EN 378-1: A2:2012, anneks E. 3.3 Forkortelser DN Nominel størrelse (se EN 378-1: A2:2012, ) PS Tilladt maksimaltryk i bar (1 bar = 0,1 MPa) (se EN 378-1: A2:2012, 3.3.2) LFL Nedre brændbarhedsgrænse i kg/m 3 4 Væsentlige farer Listen over væsentlige farer i forbindelse med maskindirektivet findes i anneks D. 5 Sikkerhedskrav og/eller -foranstaltninger 5.1 Generelle sikkerheds- og/eller miljøkrav Generelt Sikkerheds- og miljøkrav er specificeret i 5.2 og punkt 6. Køleanlæg, der er i overensstemmelse med produktstandarder, som fx EN for elektriske varmepumper, luftkonditioneringsanlæg og affugtere EN for køleanlæg og is- og isterningmaskiner 9 (da)

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse

Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Dansk standard DS/EN ISO 14001 2. udgave 2004-11-30 Miljøledelsessystemer Kravbeskrivelse med råd om anvendelse Environmental management systems Requirements with guidance for use DS/EN ISO 14001 København

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13429. Packaging Reuse. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13429 3. udgave 2006-10-12 Emballage Genbrug Packaging Reuse DS/EN 13429 København DS projekt: M215981 ICS: 13.030.50; 55.020 Første del af denne publikations betegnelse er: DS/EN,

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn

Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning i ovn Dansk standard DS/EN ISO 8130-7 1. udgave 2011-01-21 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8130-7:2011 Pulvermaling Del 7: Bestemmelse af massetab efter ophedning

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Kontormøbler Kontorstole Del 1: Mål Bestemmelse af dimensioner

Kontormøbler Kontorstole Del 1: Mål Bestemmelse af dimensioner Dansk Standard DS/EN 1335-1 2. udgave Godkendt: 2001-02-21 Kontormøbler Kontorstole Del 1: Mål Bestemmelse af dimensioner Office furniture Office work chair Part 1: Dimensions Determination of dimensions

Læs mere

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

Packaging Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste Dansk standard DS/EN 13427 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til anvendelsen af europæiske standarder for emballage og emballageaffald Packaging Requirements for the use of European Standards in the

Læs mere

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger

Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Dansk standard DS/EN ISO 13076 1. udgave 2012-08-10 Malinger og lakker Belysning og procedure for visuel vurdering af belægninger Paints and varnishes Lighting and procedure for visual assessments of coatings

Læs mere

Kølesystemer og varmepumper Ventiler Krav, prøvning og mærkning

Kølesystemer og varmepumper Ventiler Krav, prøvning og mærkning Dansk standard DS/EN 12284 1. udgave 2003-10-23 Kølesystemer og varmepumper Ventiler Krav, prøvning og mærkning Refrigerating systems and heat pumps Valves Requirements, testing and marking DS/EN 12284

Læs mere

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger

Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Dansk standard DS/EN ISO 11957 2. udgave 2009-09-22 Akustik Støjreduktion Kabiner Laboratorie- og in situ-målinger Acoustics Determination of sound insulation performance of cabins Laboratory and in situ

Læs mere

Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold

Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold Dansk standard DS/EN ISO 14731 1. udgave 2006-11-06 Svejsekoordination Opgaver og ansvarsforhold Welding coordination Tasks and responsibilities DS/EN ISO 14731:2006 København DS projekt: 55660 ICS: 25.160.01

Læs mere

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper

Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Dansk Standard DS/EN 13290-1 1. udgave Godkendt:2000-04-13 Styring af rumfartsprojekter. Generelle krav. Del 1: Politik og principper Space project management - General requirements - Part 1: Policy and

Læs mere

Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder

Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 14468-2:2015 2. udgave 2015-04-29 Bordtennis Del 2: Netstolper Krav og prøvningsmetoder Table tennis Part 2: Posts for net assemblies Requirements and test methods DS/EN 14468-2:2015

Læs mere

Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and video

Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and video Dansk standard DS/EN 62503 1. udgave 2008-10-31 Multimediekvalitet Metode til fastsættelse af synkronisering mellem lyd og billede Multimedia quality Method of assessment of synchronization of audio and

Læs mere

Fugtindhold af et stykke savet træ Del 2: Vurdering ved elektrisk modstandsmetode

Fugtindhold af et stykke savet træ Del 2: Vurdering ved elektrisk modstandsmetode Dansk Standard DS/EN 13183-2 1. udgave 2002-04-30 Fugtindhold af et stykke savet træ Del 2: Vurdering ved elektrisk modstandsmetode Moisture content of a piece of sawn timber Part 2: Estimation by electrical

Læs mere

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Dansk standard Tillæg DS/EN 1997-1/A1 1. udgave 2014-02-03 Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Eurocode 7: Geotechnical design Part 1: General rules DS/EN 1997-1/A1 København DS projekt: M267839

Læs mere

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler

Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Dansk standard Tillæg DS/EN 60061-1/A41 (elektronisk) 1. udgave 2010-06-24 Lampesokler og fatninger samt prøvelærer til kontrol af udskiftelighed og sikkerhed Del 1: Lampesokler Lamp caps and holders together

Læs mere

Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr

Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr Dansk standard DS/EN ISO 4871 2. udgave 2009-09-09 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 4871:2009 Akustik Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr

Læs mere

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko

Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Dansk standard DS/EN 846-4 + A1 2. udgave 2002-12-04 Prøvningsmetoder til hjælpekomponenter til murværk Del 4: Bestemmelse af lastkapacitet og lastnedbøjning i bjælkesko Methods of test for ancillary components

Læs mere

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi

Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Dansk standard DS/EN 62264-1 1. udgave 2008-02-01 Integration af virksomhedens styringssystem Del 1: Modeller og terminologi Enterprise-control system integration DS/EN 62264-1 København DS projekt: M222179

Læs mere

Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 3: Installationssted og personlig beskyttelse

Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 3: Installationssted og personlig beskyttelse Dansk standard DS/EN 378-3 4. udgave 2008-10-20 Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 3: Installationssted og personlig beskyttelse Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental

Læs mere

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave

Dansk standard DS/EN Risk management Risk assessment techniques. 1. udgave Dansk standard DS/EN 31010 1. udgave 2010-05-20 Risikoledelse Teknikker til risikovurdering Risk management Risk assessment techniques DS/EN 31010 København DS projekt: M231261 ICS: 03.100.01 Første del

Læs mere

Control technology Rules for the designation of measuring instruments

Control technology Rules for the designation of measuring instruments Dansk standard DS/EN 62419 1. udgave 2009-03-10 Styringsteknologi Regler for benævnelse af måleinstrumenter Control technology Rules for the designation of measuring instruments DS/EN 62419 København DS

Læs mere

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse

Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Dansk Standard DS/EN 12752-2 2. udgave 2001-11-09 Gasfyrede tørretumblere af type B med en nominel belastning, der ikke overstiger 20 kw Del 2: Rationel energiudnyttelse Gas-fired tumble dryers of type

Læs mere

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner

Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner Dansk standard DS/EN 33 3. udgave 2011-10-03 Wc-kummer og wc-møbler Tilslutningsdimensioner WC pans and WC suites Connecting dimensions DS/EN 33 København DS projekt: M235262 ICS: 91.140.70 Første del

Læs mere

Packaging Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value

Packaging Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value Dansk standard DS/EN 13431 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til emballage, der kan nyttiggøres i form af energiudnyttelse, herunder specifikation af mindstemål for brændværdi Packaging Requirements

Læs mere

Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt

Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt Dansk standard DS/EN 60958-1 3. udgave 2008-10-31 Grænseflade for digital lyd Del 1: Generelt Digital audio interface Part 1: General DS/EN 60958-1 København DS projekt: M222433 ICS: 33.160.30 Første del

Læs mere

Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav

Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav Dansk standard DS/EN 716-1 3. udgave 2008-10-09 Møbler Barnesenge og foldbare barnesenge til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav Furniture Children's cots and folding cots for domestic use Part 1: Safety

Læs mere

Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi

Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi Dansk standard DS/EN 80000-13 1. udgave 2008-08-22 Størrelser og enheder Del 13: Informationsvidenskab og -teknologi Quantities and units Part 13: Information science and technology DS/EN 80000-13 København

Læs mere

Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav

Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav Dansk standard DS/EN 60749-33 1. udgave 2004-04-29 Halvlederelementer Mekaniske og klimatiske prøvningsmetoder Del 33: Accelereret fugtbestandighed Objektiv autoklav Semiconductor devices Mechanical and

Læs mere

Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3

Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3 Dansk standard DS/EN ISO 9906 2. udgave 2012-06-08 Rotordynamiske pumper Godkendelsesprøvning af hydraulisk ydeevne Klasse 1, 2 og 3 Rotodynamic pumps Hydraulic performance acceptance tests Grades 1, 2

Læs mere

Elproducerende vindmøller Del 25-3: Kommunikationssystemer til overvågning og styring af vindmølleparker Modeller for informationsudveksling

Elproducerende vindmøller Del 25-3: Kommunikationssystemer til overvågning og styring af vindmølleparker Modeller for informationsudveksling Dansk standard DS/EN 61400-25-3 1. udgave 2007-04-27 Elproducerende vindmøller Del 25-3: Kommunikationssystemer til overvågning og styring af vindmølleparker Modeller for informationsudveksling Wind turbines

Læs mere

Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL

Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL Dansk standard DS/EN 61995-2 1. udgave 2009-06-10 Udstyr til tilslutning af belysningsarmaturer til husholdningsbrug o.l. Del 2: Normblade for DCL Devices for the connection of luminaires for household

Læs mere

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 4: Personlig computer

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 4: Personlig computer Dansk standard DS/EN 61606-4 1. udgave 2007-02-08 Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 4: Personlig computer Audio and audiovisual

Læs mere

Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning

Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning Dansk standard DS/EN 62002-2 1. udgave 2006-12-12 Mobil og bærbar DVB-T/H-radiotilslutning Del 2: Grænsefladeoverensstemmelsesprøvning Mobile and portable DVB-T/H radio access Part 2: Interface conformance

Læs mere

Fysiske størrelser og enheder Del 14: Telebiometri relateret til human fysiologi

Fysiske størrelser og enheder Del 14: Telebiometri relateret til human fysiologi Dansk standard DS/EN 80000-14 1. udgave 2009-05-27 Fysiske størrelser og enheder Del 14: Telebiometri relateret til human fysiologi Quantities and units Part 14: Telebiometrics related to human physiology

Læs mere

Kvalitetsledelsessystemer Krav

Kvalitetsledelsessystemer Krav Dansk standard DS/EN ISO 9001 4. udgave 2008-12-09 Kvalitetsledelsessystemer Krav Quality management systems Requirements DS/EN ISO 9001 København DS projekt: M220000 ICS: 03.120.10 Første del af denne

Læs mere

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast

Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast Dansk standard DS/EN 1991-1-3 2. udgave 2007-06-22 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast Eurocode 1 Actions on structures Part 1-3: General actions - Snow loads DS/EN

Læs mere

Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 4: Drift, vedligeholdelse, reparation og genvinding af kølemiddel

Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 4: Drift, vedligeholdelse, reparation og genvinding af kølemiddel Dansk standard DS/EN 378-4 4. udgave 2008-10-20 Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 4: Drift, vedligeholdelse, reparation og genvinding af kølemiddel Refrigerating systems and heat

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8501-4:2007#

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 8501-4:2007# Dansk standard DS/EN ISO 8501-4 1. udgave 2007-01-29 Forbehandling af ståloverflader før påføring af maling og lignende produkter Visuel vurdering af overfladens renhed Del 4: Karakterisering af overfladens

Læs mere

Trækonstruktioner Bestemmelse af dyblers brudmoment

Trækonstruktioner Bestemmelse af dyblers brudmoment Dansk standard DS/EN 409 2. udgave 2009-06-24 Trækonstruktioner Bestemmelse af dyblers brudmoment Timber structures Test methods Determination of the yield moment of dowel type fasteners DS/EN 409 København

Læs mere

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi Dansk standard DS/EN ISO 9999 6. udgave 2007-12-19 Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse Klassifikation og terminologi Assistive products for persons with disability Classification and

Læs mere

Brændselsceller Del 3-3: Stationære brændselscellesystemer Installation

Brændselsceller Del 3-3: Stationære brændselscellesystemer Installation Dansk standard DS/EN 62282-3-3 1. udgave 2008-03-25 Brændselsceller Del 3-3: Stationære brændselscellesystemer Installation Fuel cell technologies Part 3-3: Stationary fuel cell power systems Installation

Læs mere

Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav

Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav Dansk standard DS/EN 581-1 2. udgave 2006-04-19 Møbler til udendørs brug Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav Outdoor furniture Seating and tables

Læs mere

Steel castings Austenitic manganese steel castings

Steel castings Austenitic manganese steel castings Dansk standard DS/EN 10349 1. udgave 2009-11-05 Stålstøbegods Austenitisk manganstålstøbegods Steel castings Austenitic manganese steel castings DS/EN 10349 København DS projekt: M220956 ICS: 77.140.80

Læs mere

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder. anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber Dansk standard Tillæg DS/EN 61340-4-1:2004/A1:2015 1. udgave 2015-06-23 Elektrostatik Del 4-1: Standardprøvningsmetoder for specifikke anvendelser Gulvbelægningers og monterede gulves elektrostatiske egenskaber

Læs mere

Ledelse af pålidelighedsaktiviteter Del 3-11: Anvendelsesvejledning Pålidelighedscentreret vedligehold (RCM)

Ledelse af pålidelighedsaktiviteter Del 3-11: Anvendelsesvejledning Pålidelighedscentreret vedligehold (RCM) Dansk standard DS/EN 60300-3-11 1. udgave 2009-12-10 Ledelse af pålidelighedsaktiviteter Del 3-11: Anvendelsesvejledning Pålidelighedscentreret vedligehold (RCM) Dependability management Part 3-11: Application

Læs mere

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler

Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Dansk standard DS/EN 15221-2 2. udgave 2008-06-30 Facility Management Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management

Læs mere

Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data

Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data Dansk standard DS/EN 60706-3 1. udgave 2007-02-02 Vedligehold af udstyr Del 3: Verifikation og indsamling, analyse og præsentation af data Maintainability of equipment Part 3: Verification and collection,

Læs mere

Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling

Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling Dansk standard DS/EN 61970-453 1. udgave 2008-09-26 Energiledelsessystemets grænseflade til applikationsprogrammer (EMS-API) Del 453: CIM-baseret grafisk udveksling Energy management system application

Læs mere

Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler

Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler Dansk standard DS/EN 12792 1. udgave 2003-12-17 Ventilation i bygninger Symboler, terminologi og grafiske symboler Ventilation for buildings Symbols, terminology and graphical symbols DS/EN 12792 København

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Karakteristikker af DAB-modtagere

Karakteristikker af DAB-modtagere Dansk Standard DS/EN 50248 2. udgave 2001-12-11 Karakteristikker af DAB-modtagere Characteristics of DAB receivers DS/EN 50248 København DS projekt: 42051 ICS: 33.160.20 33.160.25 Deskriptorer: lydudsendelse,tv-udsendelse,satellit-udsendelse,digitale

Læs mere

Ædelmetaller Holdighed af slaglod til ædelmetallegeringer til smykker

Ædelmetaller Holdighed af slaglod til ædelmetallegeringer til smykker Dansk Standard DS/EN 1904 1. udgave Godkendt:2001-01-31 Ædelmetaller Holdighed af slaglod til ædelmetallegeringer til smykker Precious metals The finenesses of solders used with precious metal jewellery

Læs mere

Lavspændingssikringer Del 1: Generelle krav

Lavspændingssikringer Del 1: Generelle krav Dansk standard DS/EN 60269-1 3. udgave 2007-06-19 Lavspændingssikringer Del 1: Generelle krav Low-voltage fuses Part 1: General requirements DS/EN 60269-1 København DS projekt: M205966 ICS: 29.120.50 Første

Læs mere

Gødning Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat

Gødning Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat Dansk standard DS/EN 15961 1. udgave 2012-01-06 Gødning Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat Fertilizers Extraction of water-soluble calcium, magnesium, sodium

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Dansk Standard DS/EN udgave. Flymateriel

Dansk Standard DS/EN udgave. Flymateriel Dansk Standard DS/EN 3961 1. udgave Godkendt:2001-07-11 Flymateriel Aerospace series Gold base alloy AU-B40001 Filler metal for brazing-rolled foil DANSK STANDARD - Eftertryk uden tilladelse forbudt Kollegievej

Læs mere

Dansk standard DS/EN 13430. Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling. 3. udgave 2006-10-12

Dansk standard DS/EN 13430. Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling. 3. udgave 2006-10-12 Dansk standard DS/EN 13430 3. udgave 2006-10-12 Emballage Krav til emballage, der kan nyttiggøres ved materialegenanvendelse Packaging - Requirements for packaging recoverable by material recycling DS/EN

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Analysis techniques for system reliability Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)

Analysis techniques for system reliability Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) Dansk standard DS/EN 60812 1. udgave 2006-05-30 Analyseteknikker for systemers pålidelighed Procedurer for fejlog resultatanalyse (FMEA) Analysis techniques for system reliability Procedure for failure

Læs mere

Faste modstande til brug i elektronisk udstyr Del 1: Generisk specifikation

Faste modstande til brug i elektronisk udstyr Del 1: Generisk specifikation Dansk standard Tillæg DS/EN 60115-1:2011/ A11:2015 1. udgave 2015-05-18 Faste modstande til brug i elektronisk udstyr Del 1: Generisk specifikation Fixed resistors for use in electronic equipment Part

Læs mere

Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode

Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode Dansk standard DS/EN 61788-10 2. udgave 2006-12-11 Superledning Del 10: Måling af kritisk temperatur Kritisk temperatur for sammensatte superledere målt ved en modstandsmetode Superconductivity Part 10:

Læs mere

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner Slåmaskiner til rækkeafgrøder Sikkerhed

Landbrugs- og skovbrugsmaskiner Slåmaskiner til rækkeafgrøder Sikkerhed Dansk standard DS/EN 13448 + A1 2. udgave 2009-10-16 Landbrugs- og skovbrugsmaskiner Slåmaskiner til rækkeafgrøder Sikkerhed Agricultural and forestry machinery Inter-row mowing units Safety DS/EN 13448

Læs mere

Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi Del 2: Telekommunikation og elektronik

Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi Del 2: Telekommunikation og elektronik Dansk standard DS/EN 60027-2 1. udgave 2007-05-15 Bogstavsymboler til brug i elektroteknologi Del 2: Telekommunikation og elektronik Letter symbols to be used in electrical technology Part 2: Telecommunications

Læs mere

Gulvvarme Systemer og komponenter Del 4: Installation

Gulvvarme Systemer og komponenter Del 4: Installation Dansk Standard DS/EN 1264-4 1. udgave 2001-09-07 Gulvvarme Systemer og komponenter Del 4: Installation Floor heating Systems and components Part 4: Installation DS/EN 1264-4 København DS projekt: 20421

Læs mere

Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 3: Installationssted og personbeskyttelse

Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 3: Installationssted og personbeskyttelse Dansk standard DS/EN 378-3 + A1 6. udgave 2012-10-11 Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds- og miljøkrav Del 3: Installationssted og personbeskyttelse Refrigerating systems and heat pumps Safety and environmental

Læs mere

Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold

Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold Dansk Standard DS/EN 61703 1. udgave 2002-05-01 Matematiske udtryk for pålidelighed, tilgængelighed og vedligehold samt for understøttelse af vedligehold Mathematical expressions for reliability,availability,

Læs mere

Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC

Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC Dansk standard DS/EN 14130 1. udgave 2003-07-15 Fødevarer Bestemmelse af C-vitamin ved hjælp af HPLC Foodstuffs Determination of vitamin C by HPLC DS/EN 14130 København DS projekt: 46748 ICS: 67.050 Deskriptorer:

Læs mere

Textiles Multifilament yarns Methods of test for textured or non-textured filament yarns

Textiles Multifilament yarns Methods of test for textured or non-textured filament yarns Dansk standard DS/EN 14621 1. udgave 2005-12-21 Textiler Multifilamentgarner Prøvningsmetoder til teksturerede og ikke-teksturerede multifilamentgarner Textiles Multifilament yarns Methods of test for

Læs mere

Alarmsystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkoblingsstik og kommunikation

Alarmsystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkoblingsstik og kommunikation Dansk standard DS/EN 50134-5 1. udgave 2004-12-03 Alarmsystemer Tryghedsalarmsystemer Del 5: Sammenkoblingsstik og kommunikation Alarm systems Social alarm systems Part 5: Interconnections and communications

Læs mere

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 3: Professionel brug

Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 3: Professionel brug Dansk standard DS/EN 61606-3 1. udgave 2008-12-12 Audioudstyr og audiovisuelt udstyr Digitale audiodele Grundlæggende metoder til måling af audiokarakteristika Del 3: Professionel brug Audio and audiovisual

Læs mere

Elektronisk projektion Måling og dokumentation af vigtige ydelseskriterier Del 1: Projektorer med fast opløsning

Elektronisk projektion Måling og dokumentation af vigtige ydelseskriterier Del 1: Projektorer med fast opløsning Dansk standard DS/EN 61947-1 1. udgave 2003-01-29 Elektronisk projektion Måling og dokumentation af vigtige ydelseskriterier Del 1: Projektorer med fast opløsning Electronic projection Measurement and

Læs mere

Akustik Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan Overslagsmetode

Akustik Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan Overslagsmetode Dansk standard DS/EN ISO 3746 2. udgave 2009-09-09 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 3746:2009 Akustik Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder Måling i

Læs mere

Miljøprøvninger Del 2-64: Prøvninger Prøvning Fh: Vibration, vilkårlig bredbånd og vejledning

Miljøprøvninger Del 2-64: Prøvninger Prøvning Fh: Vibration, vilkårlig bredbånd og vejledning Dansk standard DS/EN 60068-2-64 2. udgave 2008-09-29 Miljøprøvninger Del 2-64: Prøvninger Prøvning Fh: Vibration, vilkårlig bredbånd og vejledning Environmental testing Part 2-64: Tests Test Fh: Vibration,

Læs mere

Halvlederelementer Del 16-3: Integrerede kredse til mikrobølger Frekvensomformere

Halvlederelementer Del 16-3: Integrerede kredse til mikrobølger Frekvensomformere Dansk standard DS/EN 60747-16-3 1. udgave 2002-09-23 Halvlederelementer Del 16-3: Integrerede kredse til mikrobølger Frekvensomformere Semiconductor devices Part 16-3: Microwave integrated circuits Frequency

Læs mere

Malinger og lakker Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling Del 5: Korrosionsbeskyttende malingssystemer

Malinger og lakker Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling Del 5: Korrosionsbeskyttende malingssystemer Dansk standard DS/EN ISO 12944-5 3. udgave 2007-10-31 Malinger og lakker Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling Del 5: Korrosionsbeskyttende malingssystemer Paints and varnishes Corrosion

Læs mere

Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling Del 2: Prøvningsbetingelser

Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling Del 2: Prøvningsbetingelser Dansk standard DS/EN 14511-2 4. udgave 2013-10-25 Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling Del 2: Prøvningsbetingelser Air conditioners, liquid

Læs mere

Støbning Ultralydsprøvning Del 3: Støbegods af SG-jern

Støbning Ultralydsprøvning Del 3: Støbegods af SG-jern Dansk standard DS/EN 12680-3 2. udgave 2012-01-16 Støbning Ultralydsprøvning Del 3: Støbegods af SG-jern Founding Ultrasonic testing Part 3: Spheroidal graphite cast iron castings DS/EN 12680-3 København

Læs mere

Thermal spraying Acceptance inspection of thermal spraying equipment Part 2: Flame spraying including HVOF

Thermal spraying Acceptance inspection of thermal spraying equipment Part 2: Flame spraying including HVOF Dansk standard DS/EN 1395-2 1. udgave 2007-02-27 Termisk sprøjtning Godkendelsesinspektion af termisk sprøjteudstyr Del 2: Flammesprøjtning inklusive HVOF Thermal spraying Acceptance inspection of thermal

Læs mere

Ikke-destruktiv prøvning Penetrantog magnetpulverprøvning ved brug af blåt lys

Ikke-destruktiv prøvning Penetrantog magnetpulverprøvning ved brug af blåt lys DS-information DS/CEN/TR 16638 1. udgave 2014-02-26 Ikke-destruktiv prøvning Penetrantog magnetpulverprøvning ved brug af blåt lys Non-destructive testing Penetrant and magnetic particle testing using

Læs mere

Thermal spraying Acceptance inspection of thermal spraying equipment Part 3: Arc spraying

Thermal spraying Acceptance inspection of thermal spraying equipment Part 3: Arc spraying Dansk standard DS/EN 1395-3 1. udgave 2007-02-27 Termisk sprøjtning Godkendelsesinspektion af termisk sprøjteudstyr Del 3: Lysbuesprøjtning Thermal spraying Acceptance inspection of thermal spraying equipment

Læs mere

Beholdere af stift plast Metode til bestemmelse af tømning

Beholdere af stift plast Metode til bestemmelse af tømning Dansk standard DS/EN 13973 1. udgave 2002-11-28 Beholdere af stift plast Metode til bestemmelse af tømning Rigid plastics containers Method for determination of drainability DS/EN 13973 København DS projekt:

Læs mere

Regler for termiske godkendelsesprøvninger af dampturbiner Del 3: Termisk ydeevneprøver af retrotilpassede dampturbiner

Regler for termiske godkendelsesprøvninger af dampturbiner Del 3: Termisk ydeevneprøver af retrotilpassede dampturbiner Dansk Standard DS/EN 60953-3 1. udgave 2002-02-26 Regler for termiske godkendelsesprøvninger af dampturbiner Del 3: Termisk ydeevneprøver af retrotilpassede dampturbiner Rules for steam turbine thermal

Læs mere

Fodtøj Prøvningsmetoder for lukkede sko Vaskbarhed i vaskemaskine

Fodtøj Prøvningsmetoder for lukkede sko Vaskbarhed i vaskemaskine Dansk standard DS/EN ISO 19954 1. udgave 2003-10-31 Fodtøj Prøvningsmetoder for lukkede sko Vaskbarhed i vaskemaskine Footwear Test methods for whole shoe Washability in a domestic washing machine DS/EN

Læs mere

Boligmøbler Borde Prøvningsmetoder til bestemmelse af styrke, holdbarhed og stabilitet

Boligmøbler Borde Prøvningsmetoder til bestemmelse af styrke, holdbarhed og stabilitet Dansk Standard DS/EN 1730 2. udgave Godkendt: 2001-02-21 Boligmøbler Borde Prøvningsmetoder til bestemmelse af styrke, holdbarhed og stabilitet Domestic furniture Tables Test methods for determination

Læs mere

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning

Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Dansk Standard DS/EN 13805 1. udgave 2002-06-12 Fødevarer Bestemmelse af sporstoffer Trykoplukning Foodstuffs Determination of trace elements Pressure digestion DS/EN 13805 København DS projekt: 42828

Læs mere

Ikke-invasive blodtryksmålere Del 4: Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmålere

Ikke-invasive blodtryksmålere Del 4: Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmålere Dansk standard DS/EN 1060-4 1. udgave 2004-10-22 Ikke-invasive blodtryksmålere Del 4: Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmålere Non-invasive

Læs mere

Akustik Bestemmelse af lydeffektniveauer for støjkilder ved måling af lydtryk Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan Teknikermetode

Akustik Bestemmelse af lydeffektniveauer for støjkilder ved måling af lydtryk Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan Teknikermetode Dansk standard DS/EN ISO 3744 2. udgave 2009-09-09 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN ISO 3744:2009 Akustik Bestemmelse af lydeffektniveauer for støjkilder ved måling

Læs mere

Heating boilers Electrical power consumption for heat generators System boundaries Measurements

Heating boilers Electrical power consumption for heat generators System boundaries Measurements Dansk standard DS/EN 15456 1. udgave 2008-05-13 Varmekedler Varmegeneratorers elforbrug Systemafgrænsning Målinger Heating boilers Electrical power consumption for heat generators System boundaries Measurements

Læs mere

Elektronisk projektion Måling og dokumentation af kriterier for nøgledata Del 2: Projektorer med variabel opløsning

Elektronisk projektion Måling og dokumentation af kriterier for nøgledata Del 2: Projektorer med variabel opløsning Dansk Standard DS/EN 61947-2 1. udgave 2002-07-08 Elektronisk projektion Måling og dokumentation af kriterier for nøgledata Del 2: Projektorer med variabel opløsning Electronic projection Measurement and

Læs mere

Austenitiske, austenitisk-ferritiske og ferritiske langssvejste rustfrie stålrør til fødevareindustri og kemisk industri

Austenitiske, austenitisk-ferritiske og ferritiske langssvejste rustfrie stålrør til fødevareindustri og kemisk industri Dansk standard DS/EN 10357 1. udgave 2014-01-09 Austenitiske, austenitisk-ferritiske og ferritiske langssvejste rustfrie stålrør til fødevareindustri og kemisk industri Austenitic, austenitic-ferritic

Læs mere

Aerosoldåser af metal Dåser af fortinnet metal Dimensioner for to- og tre-delte dåser

Aerosoldåser af metal Dåser af fortinnet metal Dimensioner for to- og tre-delte dåser Dansk standard DS/EN 15007 1. udgave 2007-01-23 Aerosoldåser af metal Dåser af fortinnet metal Dimensioner for to- og tre-delte dåser Metal aerosol containers Tinplate containers Dimensions of two and

Læs mere

Emballage Glasemballage Dybe BVS-lukninger til ikke-mousserende vine

Emballage Glasemballage Dybe BVS-lukninger til ikke-mousserende vine Dansk standard DS/EN 16293 1. udgave 2013-04-03 Emballage Glasemballage Dybe BVS-lukninger til ikke-mousserende vine Packaging Glass Packaging Deep BVS finishes for still wines DS/EN 16293 København DS

Læs mere

Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules Design qualification and type approval

Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules Design qualification and type approval Dansk standard DS/EN 61215 2. udgave 2005-06-30 Krystallinske silicium-moduler til anvendelse på jorden Konstruktionskvalifikation og typegodkendelse Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules

Læs mere

Dansk standard DS/EN 61960

Dansk standard DS/EN 61960 Dansk standard DS/EN 61960 1. udgave 2004-07-06 Sekundære celler og batterier indeholdende alkaliske eller andre ikke-syreholdige elektrolytter Sekundære lithium-celler og -batterier til bærbar anvendelse

Læs mere