FN-baseret intervention uden FN Responsibility to protect R2P og baggrunden for en mulig intervention i Syrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN-baseret intervention uden FN Responsibility to protect R2P og baggrunden for en mulig intervention i Syrien"

Transkript

1 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET FN-baseret intervention uden FN Responsibility to protect R2P og baggrunden for en mulig intervention i Syrien Lars Bangert Struwe August 2013

2 Dette baggrundspapirbelyser diskussionen om suverænitet og ikke-intervention på den ene side, og så begrebet repsonsibility to protect på den anden side set i lyset af borgerkrigen i Syrien. Notatet kommer ikke med nogen anbefalinger o forhold til krigen, men informere om to af de vigtige begreber, som en intervention bygger på. Center for Militære Studier er et forskningscenter på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. På centret forskes der i sikkerheds- og forsvarspolitik samt militær strategi, og centrets arbejde danner grundlaget for forskningsbaseret myndighedsbetjening af Forsvarsministeriet og de politiske partier bag forsvarsforliget. Denne rapport er et analysearbejde baseret på forskningsmæssig metode. Rapportens konklusioner kan således ikke fortolkes som udtryk for holdninger hos den danske regering, det danske forsvar eller andre myndigheder. Læs mere om centret og dets aktiviteter på: Forfatter: Forsker, ph.d. Lars Bangert Struwe ISBN:

3 Dansk resume Situationen i Syrien spidser til, og i det internationale samfund har der rejst sig en debat om intervention i Syrien. Dette gør, at to vigtige FN-begreber nu støder sammen. På den ene side har man det klassiske suverænitetsbegreb og på den anden side har vi det langt nyere responsibility to protect, ofte forkortet til R2P. Når man vil intervenere foretager man et klart valg imellem disse to begreber. I dag står Rusland på den ene side med ganske klare krav om en opretholdelse af suverænitetsbegrebet og ikke intervention, mens USA og en række andre vestlige stater argumenterer for intervention baseret på R2P-princippet. En mulig intervention på grund af brug af gas mod civilbefolkningen, hviler således på en FNtankegang, men kan få endog meget svært ved at få støtte i FN s sikkerhedsråd. I dette notat vil baggrunden for de to begreber suverænitet og R2P blive belyst. Notatet bygger på forskning ved og en række tidligere arbejder fra Center for Militære Studier. Notatet er ikke et juridisk responsum, men et historisk/politologisk notat, der belyser de politiske problemer.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE TO FN-BEGREBER I KAMP MOD HINANDEN... 5 Suverænitet og ikke-intervention... 1 FN-pagten... 2 R2P... 3 Kosovo og Libyen... 7 LITTERATUR... 9 NOTER... 11

5 To FN-begreber i kamp mod hinanden Det, vi hører fra vores nærmeste allierede, er, at de efterhånden ikke er i tvivl om, at der er tale om kemiske våben, og at det er Assad, der har brugt kemiske våben mod egen befolkning. Således udtaler statsminister Helle Thorning Schmidt sig den 27. august 2013 til TV2 News. 1 Derved markerer hun, at en grænse er overskredet. I FN-sammenhæng er enhver stat suveræn, og kan bestemme over sine egne indbyggere, men kun til en vis grænse. Siden 2005 har man talt om responsibility to protect. Hvis en stat ikke kan beskytte dens egne indbyggere mod overgreb, eller selv begår dem, så kan omverdenen intervenere i statens indre anliggender. Dette lægger den danske statsministers udtalelser op til. Situationen i Syrien spidser til, og i det internationale samfund har der rejst sig en debat om intervention i Syrien. Dette gør, at to vigtige FN-begreber nu støder sammen. På den ene side har man det klassiske suverænitetsbegreb og på den anden side har vi det langt nyere responsibility to protect, ofte forkortet til R2P. Rusland repræsenterer i dag den klassiske position, hvor staten er helt suveræn, og hvor man ikke kan intervenere i dens indre anliggender. Denne holdning synes forstærket efter Libyenkrigen, hvor FN-mandatet blev trukket ganske langt, og for langt i henhold til Rusland. 2 På den anden side har man de vestlige stater, der efter folkemordene i Rwanda og Jugoslavien i 1990 erne, har ændret holdning og med udgangspunkt i en række arbejder om intervention, nu støtter muligheden for intervention i andre staters indre anliggender. Opretholdelsen af staternes suverænitet og beskyttelse mod intervention findes i FN-pagtens artikel 2, stk. 6. På den anden side står begrebet responsibility to protect R2P, der blev anerkendt på et FN-sommermøde i Dette blev allerede i 1999 betegnet som to forskellige typer af suverænitet af Kofi Annan. 3 Suverænitet er det, der strukturerer det internationale samfund og studiet deraf, samtidig med at suverænitet er svaret på, hvad staten er. Derfor hæger mange ved dette begreb og frygter et løsere begreb, der kan tilsidesættes af R2P.

6 R2P s største problem er, at det ikke er retsligt bindende. Der er ikke tale om en traktat, som binder juridisk. Det er en hensigt. Dette er samtidigt et af dets styrker, da man derved ikke risikerer, at blive tvunget til at intervenere steder, man ikke har lyst eller interesse i at intervenere. En mulig intervention i Syrien på grund af brug af gas mod civilbefolkningen, hviler således på en FN-tankegang, men kan få endog meget svært ved at få støtte i FN s sikkerhedsråd. I dette notat vil baggrunden for de to begreber suverænitet og R2P blive belyst. Notatet bygger på en række tidligere arbejder fra Center for Militære Studier. 4 Notatet er ikke et juridisk responsum, men et historisk/politologisk notat, der belyser de politiske problemer.

7 Suverænitet og ikke-intervention Suverænitet er et begreb, som giver en politisk og juridisk løsning på et spørgsmål, der skabte ustabilitet og krig i det 16. og 17. århundrede. Spørgsmålet var, hvorvidt det var konge eller kirke, adel eller borgerskab, som havde retten til at bestemme over et givent territorium. Det er det centrale spørgsmål i de værker, som stadig udgør grundreferencen for suverænitetsdebatten. 5 Suverænitet udspringer således af, at den udøvende myndighed evner at indfri samfundskontrakten. Diskussioner om suverænitet er derfor ligeledes nøje knyttet til ens syn på staten og det internationale samfund og dets institutioner. Ved underskrivelsen af Den Westfalske Fred i 1648 i Münster og Osnabrück vedkendte de europæiske stater sig et suverænitetsbegreb, hvor ingen stat måtte blande sig i en anden stats indre anliggender. Derved blev suverænitet svaret på, hvorledes man kunne forhindre opslidende religionskrige. En stat og dens regent havde ansvaret for, hvilken religion statens borgere skulle have; dette kunne ikke udfordres af andre stater eller transnationale enheder som den katolske kirke. I dag er dette ikke-interventionsprincip udfordret af begreber som responsibility to protect. Dette princip gør op med forestillingen om samfundskontrakten og Den Westfalske Freds påstand om denne kontrakts ukrænkelighed ved at stille krav til regeringsførelse. Suverænitet er en beskrivelse af statsmagten, men det er samtidig en beskrivelse af, hvordan denne magt, som kan synes absolut for statens borgere, er relativ i forhold til det internationale samfund, som staten indgår i. For det første er det internationale samfund det sted, hvor stater mødes. For det andet sker dette ud fra en fælles forståelse af visse regler og i et fælles arbejde med at udvikle fælles institutioner. 6 Der etableres således et sæt internationale regler og mål. Disse mål kan samles til at ville begrænse vold, holde løfter samt bibeholde og stabilisere suverænitet. 7 Hele udgangspunktet for de internationale relationer er eksistensen af stater, der udøver suverænitet og behersker et givent territorium med en befolkning. 8 Folkeretsligt kan de øvrige stater ikke blande sig i hinandens indre forhold. Territorialhøjheden er central i den almindelige folkeret, og stater kan ikke udøve jurisdiktion på andre staters territorium, hvorfor ingen stater kan blande sig i andre staters indre anliggender. 9 Suverænitet er helt central i diskussionen om staterne og det internationale samfund, idet suverænitet er til stede, når stater fødes, eksisterer og dør. Samtidig er suverænitetsbegrebet med til at sikre staternes integritet. 10 Suverænitet er således det, der 1

8 strukturerer det internationale samfund og studiet deraf, samtidig med at suverænitet er svaret på, hvad staten er. Formålet med suverænitetsbegrebet var at skabe stabilitet i et ustabilt internationalt system. Dette blev fra 1800-tallet og frem sat under pres af krav om demokrati og nationalisme. Religionen som krigsudløsende faktor blev afløst af bl.a. nationalisme, der rører ved suverænens legitimitet og påvirker diskussionen om territoriet. Statens legitime magt blev i højere og højere grad knyttet til dens tilknytning til det nationale sprog og den nationale identitet. Denne nationalisering og dermed territorialisering af suverænitetsbegrebet blev knæsat i Versailles-traktaten fra 1919, der i vid udstrækning trak Europas grænser efter nationale kriterier. I Sønderjylland fik man muligheden for at stemme om, hvorvidt man ville være en del af Tyskland eller Danmark. Derved blev suverænitet udfordret, idet befolkningen på et givent territorium fik indflydelse på sin suveræn. I mellemkrigstiden bliver suverænitet og nationalitet således knyttet sammen i folkeretten. I Montevideo-konventionen fra 1933 fastlægger man i artikel 1, at: The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states. (Montevideo, 1933) Her kobles ikke kun befolkning, territorium og statens ledelse, men også statens mulighed for at interagere med andre stater. Denne definition peger frem mod nutidige diskussioner om fejlslagne stater, der netop ikke er i stand til at leve op til konventionens kvalifikationer. FN-pagten FN-pagten fra 1945 udfordrer forestillingen om, at staten er sin egen målestok for, hvad der er rigtigt og forkert. Med menneskerettighedserklæringen og FN-pagtens forbud mod krig er staters magt defineret ud fra internationale betingelser. FN-pagtens artikel 2, stk. 4, siger således: Alle medlemmer skal i deres mellemfolkelige forhold afholde sig fra trussel om magtanvendelse eller brug deraf; det være sig mod nogen stats territorielle integritet eller politiske uafhængighed eller på nogen anden måde, der er uforenelig med De Forende Nationers formål (UNRIC, 2012). 2

9 I pagten står staters suverænitet over eget territorium centralt, og kun i særlige tilfælde åbnes der mulighed for suverænitetskrænkelser. Dette kan ske, hvis enten Sikkerhedsrådet godkender det (artikel 42), eller i tilfælde af individuelt eller kollektivt selvforsvar (artikel 51). Enkelte folkeretsjurister har anført, at FN-pagtens artikel 1, stk. 3, der beskriver FN s formål, åbner op for, at staters suverænitet og territorielle integritet kan tilsidesættes, hvis der sker massive menneskerettighedskrænkelser. I dag er dette nedfældet i sluterklæringen fra FN s World Summit 2005, hvor R2P præsenteres. Der er derved en uoverensstemmelse imellem FN-pagtens mål om at sikre fred og de enkelte staters suverænitet og bl.a. det menneskerettighedsregime, man senere har etableret, der kan gøre det nødvendigt at intervenere. Hvor det tidligere var til diskussion, hvilke territorielle eller nationale enheder som kunne gøre krav på suverænitet, er det således i dag til diskussion, i hvilket omfang stater er suveræne. Ikke-interventionsprincipper er kodificeret i FN-pagtens artikel 2, stk. 1, hvormed alle suveræne stater er berettigede til at udvikle sig uden fremmed indblanding. En mellemposition på vej mod intervention er handelsrestriktioner og embargo, hvilket ikke er imod interventionsforbuddet. 11 Suverænitet er således på en og samme tid et folkeretsligt begreb, som tildeler rettigheder og pligter til staterne, og en politisk realitet, hvor indholdet af suveræniteten løbende bliver forhandlet. R2P Ikke-interventionsprincippet er i dag under pres. Dette sker på baggrund af bl.a. borgerkrigen i Jugoslavien og folkemordet i Rwanda i 1990 erne. 12 Det internationale samfund ønsker ikke en gentagelse af disse overgreb. Helt konkret har dette givet sig udtryk i R2P, der blev lanceret i Report of the Panel on United Nations Peace Operations, Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all their aspects. 13 Dette blev fulgt op af International Commission on Intervention and State Sovereigntys rapport The Responsibility to Protect. Heri fastslog man tre principper for ansvar 14 : Ansvaret for at forebygge, 3

10 ansvaret for at reagere og ansvaret for at genopbygge. Dette mundede ud i sluterklæringen fra FN-topmødet i 2005, hvor man i 138 og 139 gjorde det gældende, at FN s medlemslande må påtage sig et ansvar for at beskytte civile og særligt for at stoppe folkemord. 15 I udgangspunktet skal R2P tænkes forebyggende, og kun i yderste instans kan magtbeføjelser bemyndiges. Paragrafferne fra sluterklæringen anviser, at R2P hviler på tre søjler 16 : 1. Den enkelte stats ansvar for at beskytte sine borgere, 2. behovet for international assistance og kapacitetsopbygning og 3. det internationale samfunds forpligtelse til at give et rettidigt og beslutsomt svar. De tre søjler indikerer, at R2P handler om andet end væbnede interventioner, hvor staters suverænitet tilsidesættes. I første omgang skal sikkerhed skabes via assistance og kapacitetsopbygning. Den tredje søjle indebærer dog, at det internationale samfund har en politisk pligt til at reagere i tilfælde af overgreb mod civile, og i tilfælde af grove overgreb kan Sikkerhedsrådet bemyndige væbnet intervention. Dette efterlader det oplagte spørgsmål om, hvorvidt R2P medfører en ny relativ forståelse af suverænitet, hvor staters suverænitet er begrænset. R2P er særligt aktuelt, da nutidens konflikter oftest er interne krige (borgerkrige) og ikke krige mellem stater. 17 Herved stilles der ofte spørgsmål til, hvem om overhovedet nogen der har det legitime voldsmonopol. Hvem skal i en fejlslagen stat beskytte borgerne mod overgreb, og hvem skal i et diktatur beskytte borgerne? I forhold til suverænitetsdiskussionen kan der gøres en generel iagttagelse af, at en række stater, der formelt er anerkendt af verdens øvrige stater, ikke evner at udfylde rollen som udøver af voldsmonopolet på eget territorium. De er således kun at betragte som formelt, og ikke faktisk, suveræne, hvorfor deres suverænitet kun knytter sig til anerkendelsen fra verdens øvrige stater. Aktuelt synes særligt Somalia at eksemplificere denne problematik, men flere andre stater synes periodevist også at være præget af manglende statslig myndighedsudøvelse. R2P er imidlertid ikke et endeligt afklaret begreb. Det er f.eks. relativt problematisk, at Rusland har brugt R2P-lignende argumenter for sin intervention i Georgien i Der er i hvert fald følgende forhold til debat i forbindelse med R2P og væbnede interventioner: 4

11 Kan kun folkemord afstedkomme autorisation fra Sikkerhedsrådet, eller kan udvikling og produktion af masseødelæggelsesvåben eller støtte til terrorister også afføde en sådan bemyndigelse? Hvordan sikrer man sig mod misbrug? Alf Ross var inde på dette i forbindelse med humanitær intervention 19 hvordan er det med R2P? Kan R2P skabe en pligt til intervention? Interventionerne i Kosovo og Libyen synes i sammenhæng med udviklingen af R2P at indikere, at den praktiske politik er gået forud for den juridiske begrebsudvikling i internationalt regi. Staters suverænitet er endnu intakt, men på politisk niveau synes der at ske en udvikling mod et mere relativt suverænitetsbegreb. Suverænitet udfordres derfor af en politisk udvikling, der har sit udspring i en række af de etablerede (vestlige) suveræne stater. Disse stater synes at føre en politik, der baserer sig på, at stater må udfylde en række basale funktioner og pligter, førend de kan regnes som suveræne. Såfremt de ikke evner dette, har det internationale samfund en politisk pligt til at gribe ind og således også til at krænke den pågældende stats suverænitet. I dansk regi er spørgsmålet om staters suverænitet i de seneste år blevet gjort til genstand for undersøgelser ad to omgange den første i forlængelse af Danmarks deltagelse i NATO-missionen i Kosovo i 1999 og den anden efter Danmarks deltagelse i interventionen i Irak i I 1999 udarbejdede Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) udredningen Humanitær Intervention Retlige og politiske aspekter, og i 2005 forfattede Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) rapporten Nye trusler og militær magtanvendelse. I DUPI-udredningen diskuteredes humanitære interventioner ud fra fire forskellige retspolitiske strategier: status quo-strategien, ad hoc-strategien, undtagelsesstrategien og generel ret-strategien. 20 Mens status quo- og ad hoc-strategien fastholder FN s Sikkerhedsråd som eneste institution, der kan bemyndige magtanvendelse, anfører undtagelses- og generel ret-strategien alternative former for bemyndigelse (henholdsvis nødret og en almindelig ret til humanitær intervention). Med afsæt i de fire strategier konkluderede DUPI-udredningen, at det ikke er muligt at opregne én løsning på problematikken omkring staters suverænitet og humanitære interventioner. Herudfra anfører udredningen, ( ) at en kombination af status quo plus-strategien og ad hoc-strategien alt taget i betragtning vil være at foretrække frem for de alternative strategier ( ). 21 I denne konklusion 5

12 ligger, at det er i Danmarks interesse, at Sikkerhedsrådet fortsat udgør den eneste instans, der kan bemyndige magtanvendelse, hvorfor humanitære interventioner ikke bør forsøges legitimeret juridisk, men i stedet politisk og moralsk (og derved ad hoc). Rapporten fra DIIS var en udvidelse af DUPI-udredningen, og den fokuserer på interventioner i forbindelse med nye trusler som terror, masseødelæggelsesvåben og fejlslagne stater. 22 I forlængelse heraf gør DIIS-rapporten brug af de retspolitiske strategier fra DUPI-udredningen. DIIS-rapporten konkluderer, i lighed med DUPI-udredningen, at Sikkerhedsråds-regimet bør fastholdes (status quo-strategien), men tilføjer: Da det imidlertid ikke kan udelukkes, at Sikkerhedsrådet i nogle tilfælde vil være ude af stand til at handle mod de nye trusler, kan det overvejes at koble denne strategi sammen med en fjerntliggende beredvillighed til at gennemføre uautoriserede forebyggende aktioner, som kun retfærdiggøres ud fra moralske og politiske grunde, i de yderst exceptionelle situationer, hvor der måtte være generel international enighed om, at alle kriterierne for forebyggende handling er opfyldt. 23 DIIS-rapporten udgør således en udvidelse af DUPI-udredningen, idet den udvider sidstnævntes konklusioner til at omfatte en række nye trusler og endvidere påpeger den potentielle nødvendighed af at kunne intervenere uden Sikkerhedsrådets bemyndigelse. Selvom R2P-doktrinen giver en berettigelse til at intervenere, så er det stadig op til den enkelte stat at påtage sig forpligtelsen til at intervenere, for den intervenerende stat er selv suveræn og skal gøre op med sig selv, om en intervention er prisen værd. Diskussionen om R2P har derfor udviklet sig i retning af at opstille kriterier for intervention, som ikke alene er baseret på de begivenheder, som udspiller sig i den stat, der skal interveneres i, men som også tager højde for de overvejelser, som den stat, der overvejer en intervention, må gøre sig. Her skal nationale interesser, forholdet til det internationale samfund særligt hvis man vil gå uden om FN værdier og begivenhederne i den sammenbrudte stat vejes op mod hinanden. Intervention betyder for forsvaret, at det skal agere uden for det klassiske forsvar af suveræniteten. Det betyder en deployering langt væk fra territoriet typisk i en koalition. En intervention vil være båret af en politisk beslutning efter al sandsynlighed, men ikke nødvendigvis, på baggrund af en 6

13 FN-beslutning. R2P-begrebet er under udvikling og kan i de kommende år blive et helt centralt begreb i dansk sikkerhedspolitik. Det overordnede politiske problem er todelt. For det første er begrebet ikke entydigt, og for det andet kan det misbruges som dække for andre operationer eller invasion af en stat. Endelig udfordrer R2P folkeretten, som bemærket i teksten herover, uden at R2P er en del af folkeretten. Kosovo og Libyen Interventionen i Kosovo blev legitimeret ved, at kosovo-albanere blev udsat for overgreb og fordrevet fra Kosovo af serbiske soldater. Forhandlingerne i Rambouillet havde været uden resultat, og da overgrebene tilsyneladende tog til i begyndelsen af 1999 iværksatte NATO en luftkampagne, der skulle bringe de serbiske overgreb til ophør. Efter interventionens ophør blev bemyndiget med en resolution fra FN s sikkerhedsråd, hvori det blev anført, at humanitære hensyn og afmilitarisering af Kosovo var de primære bevæggrunde bag interventionen. 24 I resolutionen blev det dog også anført, at Serbien (dengang kaldet Jugoslavien) var en suveræn stat, hvis territorielle integritet ikke måtte krænkes. Interventionen i Libyen har i vidt omfang samme karakter som den i Kosovo. I marts måned 2011 indledte en koalition af stater et luftbombardement af libyske militærstyrker med bemyndigelse fra FN s sikkerhedsråd (R1973). Dette skete efter, at der havde rejst sig store protester mod situationen i Libyen. I Vesteuropa og USA talte man ganske klart i R2P begreber. I 2011 sagde Villy Søvndal f.eks. Tragikken vil være, hvis ikke vi handler, for så vil der formentlig komme et hævntogt, og samtidig vil vi sende et signal til andre diktatorer om, at de kan begå overgreb mod befolkningen, uden at vi gør noget. 25 Målsætningen for engagementet var at bringe overgreb på civile til ophør, hvilket indledningsvist konkret udmøntede sig i, at regeringsstyrkers fremrykning mod byen Benghazi blev bragt til ophør. Operationen i Libyen kom til at vare indtil 31. oktober, hvilket blev besluttet af Sikkerhedsrådet kort tid efter Libyens leders, Muammar Gaddafi, død. R1973 var første gang, at R2P blev brugt direkte i en FN-resolution. 26 7

14 Interventionerne i Kosovo og Libyen synes dog ikke alene at kunne godtgøre en transformation af suverænitetsbegrebet. Særligt virker det relevant at rette opmærksomheden mod alle de tilfælde, hvor overgreb på og fordrivelse af civilbefolkningen ikke har affødt interventioner fra det internationale samfund. Sudsudan, Dafur, D.R. Congo og Elfensbenskysten udgør alle eksempler på væbnede konflikter, hvor civilbefolkningen er blevet til genstand for overgreb, men hvor det internationale samfund ikke har interveneret. På et overordnet niveau synes der således at eksistere en selektiv interventionspraksis, hvor staters suverænitet lejlighedsvis tilsidesættes til trods for folkerettens princip om ikke-intervention. Brugen af R1973 har imidlertid gjort Rusland og Kina ganske forbeholdne over for brugen af R2P og intervention. Vesten gik langt videre, end disse to stormagter mente, at man havde aftalt, hvorfor de i dag vil være endog meget lunkne ved en muligheden for en FN-resolution om intervention i Syrien baseret på R2P. I Rusland er der endog en frygt for at R2P på et tidspunkt vil kunne blive brugt til intervention i Rusland. 27 8

15 Litteratur Annan, Kofi, Two concepts of sovereignty i The Econnomist 16/ (downloaded Bellamy, Alex J., Libya and the Responsibility to Protect: The Exception and the Norm i Ethics & International Affairs, volume 25 / Issue 03 / Fall 2011, pp Bull, Hedley. The Anarchical Society, a study of order in world politics. 1st ed. London: The Macmillan Press Ltd, Charap, Samuel, Russia, Syria and the Doctrine of Intervention i Survival:Global Politics and Strategy, 2013, 55:1, DIIS. Nye trusler og militær magtanvendelse, København: Dansk Institut for Internationale Studier, DUPI. Humanitær Intervention Retlige og politiske aspekter, København: Dansk Udenrigspolitisk Institut, Germer, Peter. Indledning til folkeretten. 3rd ed. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Holsti, Kalevi J. Taming the Sovereigns, Institutional Change in International Politics. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, International Commission on Intervention and State Sovereignty. The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Ottawa: International Development Research Centre, Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, Montevideo: Web. 28 Jan Redder, Hans, Syrien: Thorning åbner for at gå uden om FN i TV2News, 27/ (downloaded ) Ross, Alf et al. Lærebog i Folkeret. 6th ed. København: Nyt Nordisk Forlag, Seybolt, Taylor B. Humanitarian Military Intervention: The Conditions for Success and Failure, Stockholm International Peace Research Institute, Oxford: Oxford University Press, Shestakov, Yevgeny: Russia: Nato has overstepped UN mandate on Libya (downloaded fra Libya.html) Spiermann, Ole. Moderne Folkeret. 2nd ed. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag,

16 Struwe, Lars Bangert, Mikkel Vedby Rasmussen og Kristian Knus Larsen: Suverænitetsbegrebet under kontinuerlig forandring. Suverænitet og det danske forsvar. København: Center for Militære Studier, 2012 A. Struwe, Lars Bangert, Esben Salling Larsen og Henrik Ø. Breitenbauch, Til nytte - Rapport om anvendelse af forsvarets kapaciteter til internationale beredskabsindsatser. København: Center for Militære Studier, 2012 B. Søndergaard, Britta: Søvndal: Vi har pligt til at beskytte de civile i Libyen i Kristeligt Dagblad, 18/ (downloaded 27/ United Nations General Assembly. Integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social and related fields. General Assembly, United Nations, United Nations Security Council. Report of the Panel on United Nations Peace Operations. Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all their aspects. Security Council, United Nations: A/55/305-S/2000/809, (Brahimi-rapporten) UNRIC. De forenede nationers pagt, Bruxelles: FN s regionale informationskontor for Vesteuropa, Wong, Jarrod. Reconstructing the Responsibility To Protect in the Wake of Cyclones and Separatism. Tulane Law Review. 84.2, 2009:

17 Noter 1 Redder (TV2 News), Russia: Nato has overstepped UN mandate on Libya 3 Annan, Se Struwe, 2012 samt Struwe 5 Spiermann, 2004: 5; Opello, 2004: 79 6 Bull, 1977: 13 7 Bull, 1977: 19 8 Bull, 1977: 8 9 Germer, 2004: 23; Spiermann, 2004: Holsti, 2004: Spiermann, 2006: Bellamy, 2009: 1; United Nations Security Council, 2000 (Brahimi-rapporten) 14 International Commission on Intervention and State Sovereignty, General Assembly, 2005: Udenrigsministeriets Folkeretskontor, Seybolt, 2007: 1 f. 18 Wong, 2009: Ross, 1984: DUPI, 1999: DUPI, 1999: DIIS, 2005: 21 ff. 23 DIIS, 2005: R Søndergaard, Bellamy, 2011: Charap, 2013: 37 11

Suverænitetsbegrebet under kontinuerlig forandring

Suverænitetsbegrebet under kontinuerlig forandring DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Suverænitetsbegrebet under kontinuerlig forandring Suverænitet og det danske forsvar Lars Bangert Struwe Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Knus

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Tonny Brems Knudsen, Aarhus Universitet R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention:

Læs mere

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 NOTAT Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 CC: Bilag: Fra: Folkeretskontoret Dato: 17. marts 2003 Emne: Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod

Læs mere

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention KAPITEL 10 Svage stater fejlslagne stater Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention Udenrigsminister Niels Helveg Petersen fremlagde i folketinget den 14. marts 2000 en redegørelse

Læs mere

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003.

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Udenrigsministeriet om det juridiske grundlag Udgangspunktet for vurderingen af det folkeretlige grundlag er

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc

Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc university of copenhagen University of Copenhagen Notat om yderligere dansk militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak af Tonny Brems Knudsen Politikens kronik 22.3.2003 Med støtte fra sine nærmeste allierede har USA igennem de seneste par måneder forsøgt at overtale FN s

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch.

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch. Menneskerettigheder og krigens regler Lektion / dato Emne / tema r Arbejdsformer Skriftligt arbejde 1. 2/2 2. 4/2 3. 16/2 Introduktion til dilemmaerne og gruppearbejde Fortsat arbejde med de forskellige

Læs mere

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og international væbnet terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og væbnet international terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

Den Humanitære Folkeret (IHL) i nye krige

Den Humanitære Folkeret (IHL) i nye krige Den Humanitære Folkeret (IHL) i nye krige v/ Frederik Harhoff; Professor, Dr. Jur., Juridisk Institut Syddansk Universitet Krig krævede i gamle dage en formel krigserklæring, hvilket var upraktisk og ikke

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion. Robust mandat og robuste juridiske udfordringer... 11 Af Peter Vedel Kessing og Andreas Laursen Del I. Dansk international aktivisme Kapitel 1. Danmark

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO

HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO Forsvarsakademiet 2007.06.25 KL S. Kjeldsen HUMANITÆR INTERVENTION I KOSOVO - LEGITIMT BRUD PÅ FOLKERETTEN? UKLASSIFICERET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Resume...4 1 Indledning...6 1.1 Baggrund...6

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

De lette krige og de hårde sejre

De lette krige og de hårde sejre DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief De lette krige og de hårde sejre Mikkel Vedby Rasmussen December 2004 Dette brief

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

1. De statsretlige rammer for Naalakkersuisuts adgang til at foretage udenrigspolitiske dispositioner

1. De statsretlige rammer for Naalakkersuisuts adgang til at foretage udenrigspolitiske dispositioner Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del Bilag 55 Offentligt JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Notat om Naalakkersuisuts udenrigspolitiske beføjelser i lyset af en mulig ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik

Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Flygtningekrisen og det etiske grundlag for flygtningepolitik Nils Holtug Centre for Advanced Migration Studies Afdeling for filosofi Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Dias 1 Hvilke etiske

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV

NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV STUDIER I GLOBAL POLITIK OG SIKKERHED NEDRUSTNING I ET FOLKERETLIGT PERSPEKTIV JOHN KIERULF JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Nedrustning i et folkeretligt perspektiv John Kierulf Nedrustning i et folkeretligt

Læs mere

Kilde nr. 20: Skriftlig fremsættelse af beslutningsforslag B 89 om dansk bidrag til Libyen-krigen

Kilde nr. 20: Skriftlig fremsættelse af beslutningsforslag B 89 om dansk bidrag til Libyen-krigen Kilde nr. 20: Skriftlig fremsættelse af beslutningsforslag B 89 om dansk bidrag til Libyen-krigen Forhandlinger Møde nr. 68. fredag 18.03.2011 Michael Aastrup Jensen (V): Vi står over for den sværeste

Læs mere

10 ÅR MED THE RESPONSIBILITY TO PROTECT

10 ÅR MED THE RESPONSIBILITY TO PROTECT ET UDFORDRET PRINCIP FYLDER RUNDT: 10 ÅR MED THE RESPONSIBILITY TO PROTECT Danmark & R2P FN-Forbundets udgivelse om arbejdet for at forhindre overgreb på civilbefolkninger i det 21. århundrede FN-Forbundets

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Københavns Universitet. Lovligheden af en humanitær intervention i Syrien Henriksen, Anders; Schack, Marc

Københavns Universitet. Lovligheden af en humanitær intervention i Syrien Henriksen, Anders; Schack, Marc university of copenhagen Københavns Universitet Lovligheden af en humanitær intervention i Syrien Henriksen, Anders; Schack, Marc Published in: Ugeskrift for Retsvæsen, Den litterære Afdeling Publication

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Når storpolitik rammer bedriften

Når storpolitik rammer bedriften Når storpolitik rammer bedriften Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Herning, 23. februar 2015 1 Nye markeder lokker 2 Nye markeder lokker

Læs mere

TALEPUNKTER. Samråd den 17. april 2008 om regeringens analyse om klyngeammunition

TALEPUNKTER. Samråd den 17. april 2008 om regeringens analyse om klyngeammunition TALEPUNKTER Til: Udenrigsministeren J.nr.: 6.B.42.a. Fra: Dato: 17. april 2008 Emne: Samråd den 17. april 2008 om regeringens analyse om klyngeammunition Folketingets udenrigsudvalgs samrådsspørgsmål C:

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Indhold. Forord 11 DEL I 13

Indhold. Forord 11 DEL I 13 Indhold Forord 11 DEL I 13 Kapitel 1. FN - en introduktion 15 FN's formål og grundlæggelse 15 Grundlæggende principper 17 FN's struktur 20 Generalforsamlingen 20 Sikkerhedsrådet 23 Sekretariatet 24 Det

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2017

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2017 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2017 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Mikkel

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Forebyggende magtanvendelse med Sikkerhedsrådets bemyndigelse

Forebyggende magtanvendelse med Sikkerhedsrådets bemyndigelse 92 Kapitel 4 Forebyggende magtanvendelse med Sikkerhedsrådets bemyndigelse Retten til selvforsvar er ikke det eneste lovlige grundlag i folkeretten for at anvende magt mod ydre trusler. Sikkerhedsrådet

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

NYE TRUSLER OG MILITÆR MAGTANVENDELSE

NYE TRUSLER OG MILITÆR MAGTANVENDELSE NYE TRUSLER OG MILITÆR MAGTANVENDELSE DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Dansk Institut for Internationale Studier Strandgade 56, 1401 København K, Danmark Tlf: 32 69 87 87 Fax: 32 69 87 00 E-mail:

Læs mere

Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet

Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet Til punkt 5 Orientering om arbejdet med forslag til principprogram for FN-forbundet -- til videre bearbejdning i landsmødeperioden 2014-2016 FN blev ikke skabt for at føre menneskeheden i himmelen, men

Læs mere

Finanspagtens forhold til Grundlovens 20

Finanspagtens forhold til Grundlovens 20 Finanspagtens forhold til Grundlovens 20 1. Finanspagtens indhold og form I kølvandet på den økonomiske krise blev Finanspagten underskrevet af 25 stater 30. januar 2012. I den forbindelse har borgere

Læs mere

Principprogram. Europæisk Ungdoms værdier

Principprogram. Europæisk Ungdoms værdier Principprogram Europæisk Ungdoms værdier Fred Den første og grundlæggende værdi for Europæisk Ungdom Danmark tager udgangspunkt i idéen og målsætningen om, at ingen europæiske lande længere hverken bør

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG

FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG STUDIER I GLOBAL POLITIK OG SIKKERHED FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG CHARLOTTE AAGAARD H.-C. MATHIESEN JENS RINGSMOSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i global politik og sikkerhed

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Internationale organisationer Ind i samfundsfaget, grundbog A

Internationale organisationer Ind i samfundsfaget, grundbog A De forenede nationer en kamp for freden Aldrig mere krig FN s historie Internationale organisationer FN blev dannet den 24. oktober 1945 (FN-dagen) som følge af Anden Verdenskrig. FN-pagten blev godkendt

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

EU s sikkerhedsstrategi version 2.0 (2008)

EU s sikkerhedsstrategi version 2.0 (2008) Executive summary Det Europæiske Råd af stats- og regeringschefer bad i december 2007 Rådets generalsekretær Solana om elementer, der kan komplettere EU s Sikkerhedsstrategi Et sikkert Europa i en bedre

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet Niels Hemmingsensgade 10, 2. sal Postboks 1069 1008 København K Telefon 33 12 80 87 Fax 33 12 67 40 Mail: kvr@kvinderaad.dk www.kvinderåådet.dk Introduktion

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0411/2008 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0411/2008 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.9.2008 B6-0411/2008 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2, af Francis Wurtz,

Læs mere

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat FN udfordres i disse år som fundamentet for en global retsorden. Rapporten ser på konsekvenserne af denne udfordring, og på farer og perspektiver for fremtidens

Læs mere

Grønlands Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke ikiin@nanoq.gl

Grønlands Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke ikiin@nanoq.gl Grønlands Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke ikiin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 C D E @ H U

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer, 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Peter Lindholm

Læs mere

Humanitære interventioner og Den Engelske Skole Et studie af interventionen i Libyen i 2011 i lyset af pluralismen og solidarismen

Humanitære interventioner og Den Engelske Skole Et studie af interventionen i Libyen i 2011 i lyset af pluralismen og solidarismen Humanitære interventioner og Den Engelske Skole Et studie af interventionen i Libyen i 2011 i lyset af pluralismen og solidarismen!! Udarbejdet af---peter Bilgrav & Ulrich Haase Nielsen---- Billede på

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark sikkerhedskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

ATLANT BRIEF. NATO s 2-procentkrav og Danmarks forsvarsbudget. Professor Mikkel Vedby Rasmussen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

ATLANT BRIEF. NATO s 2-procentkrav og Danmarks forsvarsbudget. Professor Mikkel Vedby Rasmussen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. ATLANT BRIEF NATO s 2-procentkrav og Danmarks forsvarsbudget Professor Mikkel Vedby Rasmussen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Anbefalinger Atlantsammenslutningen og Mikkel Vedby Rasmussen

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere