Imperialismens nyttige idealister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Imperialismens nyttige idealister"

Transkript

1 Imperialismens nyttige idealister Ellen Brun og Jacgues Hersh Publiceret i Monthly Review 2012 Oversat af Ebbe Lauridsen

2 Indhold Falsk internationalisme i imperialismens tjeneste?...3 Konteksten bag USA s strategi efter Anden Verdenskrig...3 Historien om den vestlige interventionisme og den libyske case...4 Samarbejdende imperialisme versus rivalisering...5 Essensen af Imperialisme...6 Kan vi lære noget af fortiden?...7 Internationalisme ved en korsvej...9

3 Falsk internationalisme i imperialismens tjeneste? Hvis man accepterer det gamle ord om at sandheden er krigens første offer, bør man udvise tilsvarende skepsis overfor militære interventioner, der siges at blive iværksat af humanitære grunde. Denne problemstilling bliver aktuel, når en diskurs som Responsibility to Protect bliver en doktrin i Vestens udenrigspolitiske værktøjskasse. Forestillingen om, at store magter har ret til at intervenere i andre (svagere) landes interne affærer truer nemlig med at ændre selve folkerettens grundlag og praksis. Samtidig kan ideologien bag humanitær interventionisme, som står næsten uimodsagt, opfattes som en legitimering af en skjult politisk agenda. Grundlæggende truer diskursen med at sløre de eksisterende ideologiske og politiske forskelle mellem neokonservative, liberale internationalister i USA og Europa, samt en stor del af venstrekræfterne i verden. Alle disse strømninger har fundet sammen om at hylde NATO s militære krænkelse af princippet om national suverænitet. Set i bakspejlet startede denne proces med afslutningen af Den Kolde Krig og dens løfte om en fredsdividende. Ifølge den filippinske jurist og politiker, Walden Bello, fungerede Vestens intervention i den jugoslaviske konflikt (der blev gennemført uden hensyn til landets suverænitet) som retfærdiggørelse af den senere invasion i Afghanistan. Derpå tjente disse to interventioner som legitimering af invasionen i Irak og NATO s krig i Libyen. Regimeskiftet i sidstnævnte tilfælde bruges af det internationale samfund som kriterium for fremtidige humanitære interventioner med Syrien som den næste på listen. Politisk ville fjernelsen af Ba ath partiet fra magten i Damaskus betyde et Mellemøsten fri for nationalistiske arabiske regimer samt øge presset på Iran og sidst men ikke mindst, styrke Israels regionale ambitioner. Her skal man ikke undervurdere den rolle, som de transnationale massemedier (i alliance med politisk motiverede menneskerettigheds-organisationer) spiller for mobiliseringen af den offentlige opinion for princippet om interventionisme. Det var på baggrund af en intensiv mediekampagne til støtte for den vestligt-sponserede Libyan League for Human Rights at sagen fandt vej til FN s Sikkerhedsråd. Her fik den Qatar-ejede tv-kanal Al Jazeera afgørende betydning. Qatar er et centralt medlem af det pro-amerikanske Gulf Cooperation Council, der omfatter repressive monarkier hvis alliance med Vesten udgør et kraftigt dementi af NATO s påståede indsats for menneskerettigheder og demokrati i Mellemøsten og andre steder. Problemet med begrebet humanitær interventionisme er, at det abstraherer fra geoøkonomi/ geopolitik samt ikke mindst den ulige fordeling af magt og indflydelse i verden. Uagtet at denne diskurs har stor appel, fungerer det internationale system ikke jævnbyrdigt. I en verden, hvor magt i betydelig grad er lig med ret, giver accepten af Responsibility to Protect som norm for mellemstatslige relationer de herskende stormagter et ideologisk alibi for at intervenere i svagere lande med mindre samarbejdsvillige regimer. Historiske erfaringer viser, at der er god grund til at tvivle på, at humanitære motiver spiller den afgørende rolle i de fleste nationalstaters udenrigspolitik. Ikke mindst de store magter har tilbøjelighed til at skjule deres udenrigspolitik bag højtråbende moralistiske diskurser. Blandingen af humanisme og krig er, når det drejer sig om imperialistiske magter, et oxymoron 1. Humanitær bombning og besættelse er ikke midler, der fremmer freden, og militær destruktion er hverken miljøvenlig eller energibesparende. Konteksten bag USA s strategi efter Anden Verdenskrig Man skal være blåøjet for at tro på at USA opretholder baser i 150 lande samt et forsvarsbudget på 1 Note: Et oxymoron (pl: Oxymora. græsk: oxys, skarp; moros, sløv/dum) er et ord eller en kort vending, der er sammensat af to begreber, der tilsyneladende modsiger hinanden, altså en slags komprimeret paradoks, hvor der som regel ligger en sandhed eller indsigt gemt i paradokset.

4 mere end to femtedele af verdens samlede militære udgifter med det ene formål at fremme menneskerettigheder, god regeringsførelse osv. i verden. Med mindre man tror, at USA s totale militære dominans er en nødvendig pris for disse goder. Et mere realistisk udgangspunkt for at forstå udfoldelsen af vor tids politik er at kigge bag diskurserne og sætte udviklingen ind i en sammenhæng. Retningslinjerne for USA s udenrigspolitik blev etableret i perioden umiddelbart efter Anden Verdenskrig for ca. 60 år siden. Det var ved starten på Den Kolde Krig og afkoloniseringsprocessen, at State Departments Policy Planning Staff under ledelse af George Kennan i 1948 formulerede det, der skulle blive kernen i USA s internationale strategi. Der er siden da intet tegn på afvigelse fra dette dokuments anbefalinger vedr. amerikansk udenrigspolitik. Også i dag er det lærerigt at se på dets grundlæggende antagelser og strategiske overvejelser, idet de kaster lys på nutidens forsøg på at omforme verden med henblik på at opretholde amerikansk exceptionalism : Vi råder over ca. 50 procent af verdens værdier, men udgør kun 6,3 procent af verdens befolkning Vores virkelige opgave i den kommende periode består i at opretholde denne skævhed For at gøre dette bliver vi nødt til at se bort fra al sentimentalitet og dagdrømmeri Vi skal ikke bilde os ind, at vi har råd til uselviskhed Vi må holde op med at tale om vage, uvirkelige mål som menneskerettigheder, forøgelse af levestandard og demokratisering. Den dag er ikke fjern, hvor vi må handle ud fra klare magtkoncepter. 1 Denne opfordring til realisme betyder imidlertid ikke, at understregningen af humanitære værdier ikke kan bruges til at tjene de samme strategiske interesser - dvs. opretholdelsen af den ulige fordeling af verdens ressourcer. Da retten til at intervenere i et lands interne forhold er baseret på den forudsætning, at en sådan handling per definition er øremærket tredjeverdenslande, er det nødvendigt at tage strukturen i verdenssystemet i betragtning. I denne optik kan den nuværende udvikling af Vestens ideologi og praksis mht. økonomisk, politisk og militær indblanding i ikke-europæiske regioner i verden ses som fortsættelsen af en god gammel historisk relation. Historien om den vestlige interventionisme og den libyske case I den ny forståelsesramme er erkendelsen, at historiske interventioner byggede på retten til at plyndre, blevet droppet. I stedet præsenteres den aktuelle diskurs og strategi baseret på Responsibility to Protect som noget nyt, nemlig inddragelsen af moralske overvejelser i international politik. Denne herskende fortolkning accepteres helt bogstaveligt af store dele af venstrefløjen i Vesten, hvoraf nogle går så langt som til at kritisere proto-socialistiske og populistiske regeringer i Latin Amerika for deres støtte til Qaddafi-regimet mod NATO's væbnede intervention i det, der på et meget tidligt tidspunkt udviklede sig til en borgerkrig i Libyen. Den humanitært-interventionistiske venstrefløjs forestillinger om en variabel anti-imperialisme fører til forvirring og reduktionisme af international politik i stedet for en forståelse af den strukturelle og institutionaliserede kamp for adgang til og omfordeling af ressourcer på verdensplan. Som resultat af det humanitære mindsets hegemony opfattede en stor del af det europæiske venstre NATO's luftkrig i Libyen som en politisk korrekt forebyggende intervention med det formål at forhindre en potentiel massakre på civile af Qaddafi regimet. Resultatet var et fravær af anti-krigsopposition i Europa og Nordamerika. Ikke desto mindre vil med Walden Bellos ord Den libyske case måske gå over i historien som en af de værste krænkelser af doktrinen om humanitær intervention. I den sammenhæng er det interessant at notere, at selvom Al Jazeera pressede på for den internationale intervention i Libyen, bekræftede senioranalytiker og redaktør Marwan Bishara, at prisen i form af utilsigtede civile ofre havde været høj. Han skrev, at før starten på den vestlige militære støtte til anti-qaddafistyrkerne var det anslåede antal af dræbte på et til to tusinde. Men på det tidspunkt, hvor 1 George Kennan, Review of Current Trends, U.S. Foreign Policy, Policy Planning Staff, PPS No. 23. Top Secret., February 28, 1948, in U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1948, volume 1, part 2 (Washington, DC: Government Printing Office, 1976),

5 Qaddafi blev myrdet, havde titusinder af libyere mistet livet. Han bemærkede også, at mens nogle analytikere havde sat tallet til , havde andre fordoblet dette tal. I denne sammenhæng er det værd at huske, at NATO ikke led tab overhovedet. For folk, der studerer international politisk økonomi og for progressive i almindelighed er der mange lærerige aspekter i denne humanitære intervention, som det er værd at tage i betragtning. Der er skrevet meget om den enighed om formålet, der lå bag de førende vestlige nationers beslutning om at gå ind i borgerkrigen på anti-qaddafi styrkernes side. Initiativet kom formentlig fra europæiske magter, først og fremmest Frankrig og Storbritannien. Dette passede Det Hvide Hus i Washington, da man her ikke var særlig ivrige efter at komme i modsætning til det afro-amerikanske samfund i USA ved at starte en militær konflikt mod et afro-arabisk land. Men ifølge præsident Obama var USA helt fra starten den bagved ledende kraft! (leading from behind) Uanset hvordan beslutningsprocessen forløb melder spørgsmålet sig: Var NATO s krig i Libyen og det efterfølgende regimeskifte en ny strukturel udvikling i verdenspolitikken? Har en fremvoksende blok af vestlige nationer - støttet og opmuntret af Den Arabiske Liga - handlet i tilsyneladende enighed og uden en klar opposition fra andre magtcentre og således forårsaget et regimeskifte i et tredjeverdensland? I sin tale til FN's generalforsamling den 21. september 2011 sagde præsident Obama, at interventionen i Libyen kunne blive en model for fremtidige Nord-Syd relationer. Det er sådan det internationale samfund skal fungere nationer, der står sammen for fred og sikkerhed med borgere, der kræver deres ret. Med andre ord: Det internationale samfund skal fungere ved anvendele af kinetiske militære operationer bestående af luftstyrker sammen med specialtropper og andre hemmelige agenter på jorden, som assisterer et oprør mod en regering, som er kommet i vejen for Washington. Men skønt sejren ifølge præsidenten viste at koalitionens vilje var ubrydelig, havde krigen ikke været ubestridt. Kina og Rusland, begge medlemmer af Sikkerhedsrådet, afstod fra at nedlægge veto mod Resolution 1973, men stemte heller ikke for den. Lande som BRICS-landene, Den Afrikanske Union og ALBA landene i Latin Amerika udtrykte tvivl og bekymring. Selv Tyskland var ikke entusiastisk over at skulle påtvinge Libyen en flyveforbudszone Med andre ord, regeringer, der repræsenter et flertal af verdens befolkning, var imod NATO's krig i Libyen. Som følge heraf er der opstået en grundlæggende brudflade i international politik. Ved at acceptere flyveforbuds resolutionen og undlade at nedlægge veto, kan det forventes at de to medlemmer af FN s Sikkerhedsråd, Kina og Rusland vil være mere militante i deres opposition mod vestlige forsøg på at bruge FN som et legitimerende dække over indblanding i tredjeverdenslandes indre anliggender. Det er deres veto mod adskillige vestlige resolutioner om sanktioner mod det syriske regime et klart udtryk for. Samarbejdende imperialisme versus rivalisering De vestlige kapitalistiske landes samarbejde i form af militær deltagelse i den libyske borgerkrig, bringer i erindring den teoretiske diskussion om strukturen i det kapitalistiske interstatslige system, som fandt sted i starten af forrige århundrede. I en artikel udgivet i 1914 havde Karl Kautsky forudsagt fremvæksten af ultra-imperialismen eller den kollektive imperialisme! - en blok af imperialistiske nationer, der handlede sammen i forhold til den koloniale verden. Lenin var uenig i denne tese og mente at en sådan konstruktion kun kunne være midlertidig, da modsætninger ville opstå og føre til konflikt mellem landene. Mens Første og Anden Verdenskrig så ud til at bekræfte Lenins forståelse af imperialismen (da Tyskland, Japan og Italien udfordrede den hegemoniale orden) ser Kautskys tese ud til at passe bedre på situationen efter Anden Verdenskrig, med udviklingen af det vestlige alliancesystem bestående af både sejrende og besejrede imperialistiske magter. Den kolde krig, der satte den frie verden op imod den socialistiske lejr, påvirkede afgjort de svækkede kapitalistiske landes adfærd og deres eliters underkastelse under USA's hegemoni. Undtagelsen, der

6 bekræfter reglen, var Suez krisen i 1956, hvor britiske franske og israelske styrker i fællesskab besatte Suezkanalen, efter at den var blevet nationaliseret af Gamal Nasser. Sovjetunionen truede med gengældelse. Men det var præsident Dwight Eisenhower, der fik USA's allierede til at trække deres tropper tilbage. I en nutidig kontekst ville et sådant internationalt samarbejdsarrangement komme under pres, selvom den førende trojka (USA, Europa og tidligere Japan) måtte formodes at være i stand til at samarbejde i forhold til udviklingslandene. Grunden er, at nye spillere som de såkaldte emerging economies (Kina, Rusland, Brasilien etc.) skulle inkluderes, da deres udvikling vil kræve en andel af verdens markeder og naturressourcer. I betragtning af disse forhold er spørgsmålet, hvordan optagelsen af nye lande i inderkredsen af udviklede lande kan finde sted uden at true de etablerede kapitalistiske landes interesser og samtidig skabe en win-win situation for alle? Hvis historien kan bruges som guide, kan der logisk argumenteres for, at den stigende deltagelse af disse emerging economies vil resultere i spændinger, der i sidste instans kan forhindre dannelsen af en velsmurt supra-imperialisme. I den aktuelle situation er der også tegn på interimperialistiske modsætninger og rivalisering. Da Nicholas Sarkozy overtog præsidentembedet i Frankrig i januar 2007 udtalte han, Amerika og Kina allerede har påbegyndt erobringen af Afrika. Hvor længe vil Europa vente med at bygge morgendagens Afrika. Mens Europa tøver, rykker de andre frem Skønt både Kina og USA er aktive på det afrikanske kontinent, ser USA ikke med venlige øjne på Beijings aktiviteter. Under et besøg i Zambia i juni 2011 omtalte USA's udenrigsminister, Hillary Clinton disse aktiviteter som en form for nykolonialisme, mens hun implicit hvidvaskede USA's egne motiver. Her er det værd at huske Monroe Doktrinen, som foregav at beskytte Latin Amerika mod europæisk imperialisme i det nittende århundrede. Det er først nu, at de latinamerikanske lande er ved at løsrive sig fra USA-imperialismens dominans! Essensen af Imperialisme Spørgsmålet er hvad Nord-Syd forholdet i dag betyder set i sammenhæng med den vestlige (og især USA's) strategi overfor den tredje verdens regimer og regeringer? Her er historien en instruktiv lærer. For få generationer siden var verden meget anderledes sammenlignet med det, den blev efter Anden Verdenskrig. Før midten af forrige århundrede havde mange europæiske lande koloni-imperier særligt i Afrika, men også i Asien. I Latinamerika havde USA og Storbritannien påtvunget formelt uafhængige lande neokoloniale bånd. I løbet af fire århundreder lagde europæiske magters oversøiske ekspansion grunden til en asymmetrisk international økonomisk og politisk arkitektur. Politisk startede processen med Den Westfalske Fred i 1648, som afsluttede 30-årskrigen. Krigen, der begyndte med det katolske Spaniens forsøg på at undertvinge det protestantiske Nederlandene, fik indvirkning på det meste af Europa og førte til den fredstraktat, der institutionaliserede det vestlige system af interstatslige relationer baseret på princippet om national suverænitet. Med andre ord en anerkendelse af nationalstaten som politisk enhed på basis af territorium og uafhængighed, dvs. frihed fra udenlandsk indblanding. Skønt denne praksis lod meget tilbage at ønske, blev fredstraktaten i Westfalen accepteret som norm for internationale relationer. Princippet omfattede imidlertid ikke områder uden for Europa, hvor sociale arrangementer og politisk suverænitet blev tilsidesat af kolonimagterne. Skønt det europæiske interstatslige system ikke afskaffede krig på kontinentet, så overførte fremvæksten af den industrielle kapitalisme en del af rivaliseringen til Afrika og andre steder. Ifølge marxistisk international politisk økonomi blev både Første og Anden Verdenskrig mellem first-comers og late-comers udkæmpet for at omfordele kolonier. Den fundamentale årsag til denne konkurrence var relateret til den måde, disse socioøkonomiske formationer fungerede på. Den europæiske nationale kapitalismes ekspansion var tidligt blevet afhængig af akkumulationen af rigdomme fra andre regioner i verden. Det begyndte allerede under den spanske feudalismes merkantilisme og doktrinen om frihandel

7 formuleret af britisk politisk økonomi. Den efterfølgende kamp om ressourcer og markeder førte til den klassiske imperialisme. På den ene side blev det et udtryk for rivaliseringen mellem udviklede kapitalistiske lande om kontrol med ekstra-territoriale besiddelser og på den anden side udbytningen af kolonierne for at fremme de imperialistiske metropolers såkaldte nationale interesser. Dette ulige forhold, som opstod mellem kolonimagterne og deres kolonier, lettede presset fra de interne sociale omkostninger og spændinger i forbindelse med udviklingen af den industrielle kapitalisme i de vestlige lande. Den britiske fortaler for kolonialismen, Cecil Rhodes, havde med Lenins ord anerkendt den økonomisk og politisk-sociale rod til moderne imperialisme. Ifølge Rhodes var briterne tvunget til at blive imperialister for at undgå borgerkrig og revolution i deres eget land! Udbyttet af dette forhold nåede aldrig de ikke-europæiske samfund. Allerede i The Wealth of Nations udtrykker Adam Smith empati for de ikke-europæiske befolkninger, som kom i kontakt med europæerne efter opdagelsen af den nye verden. Det er et faktum, at millioner af oprindelige folk i Nord- og Sydamerika blev udryddet af europæiske indvandrere. Det antages desuden, at mere end elleve millioner afrikanske slaver blev solgt i Amerika, mens antallet af døde fra slavehandelen løb op i yderligere mange millioner. På den anden side bidrog den selvsamme atlantiske trekantshandel umådeligt til den vestlige kapitalismes akkumulationsproces og den industrielle revolution. Mens der blandt de imperialistiske lande var konkurrence om erhvervelsen af kolonier, var der også forsøg på at regulere kampen om kolonierne. Ved Berlinerkonferencen ( ) indkaldt af Tyskland, delte tretten europæiske nationer (inklusive Danmark) det afrikanske kontinent mellem sig. Enige om at afskaffe slaveriet, var de fuldt bevidste om imperialismens strategiske og økonomiske mål, såsom at forsvare gamle markeder og skaffe sig adgang til nye. Som følge heraf fortsatte den skamløse jagt på kolonier. Da USA trådte ind på scenen i Asien, blev de europæiske imperialistiske magter påtvunget Den åbne dørs politik. Resultatet var opdelingen og etableringen af imperialistiske indflydelsessfærer og ekstra-territoriale rettigheder i Kina, hvilket også omfattede den sidstankomne imperialistiske magt, Japan. Efter den spansk-amerikanske krig overtog USA Filippinerne og nedkæmpede derefter den filippinske kamp for uafhængighed, hvilket kostede hundredetusinder af menneskeliv. Kan vi lære noget af fortiden? Når den klassiske politiske økonomi bringes ind i den aktuelle diskussion om humanitær interventionisme, er det fordi dens støtter har en tendens til at se bort fra historien og konteksten. Under den koloniale æra var den dominerende ideologiske diskurs, forestillingen om den vestlige overlegenhed og missionære kald explicit eurocentrisk. Budskabet var og er stadig, at Resten skulle acceptere Vestens dominans og for sin egen skyld respektere vestlige værdier og regler. Ifølge den engelske missionær og opdagelsesrejsende, David Livingstone, lå den eneste mulige frigørelse af Afrika i introduktionen af de tre C-er, Commerce, Christianity og Civilization (handel, kristendom og civilisation). I den moderne version er dette blevet en del af den diskurs, der udtrykkes i den såkaldte Washington Consensus, blot med Christianity erstattet af demokrati. Sagen er, at kun europæisk settler-kolonialisme i Nordamerika og Australien/New Zealand med succes har bygget kapitalistiske samfund. I USA's tilfælde skete det ved at afbryde båndene til det britiske imperium. I den århundredelange udøvelse af Right to Plunder har imperialismen benyttet både blød og hård magt til at vinde hjerter og hjerner for på den måde at få koloniserede folk til at acceptere de europæiske metropolers udbytning. Kolonimagterne var dygtige til at dele og herske med det strategiske mål at finde lokale allierede i kolonierne, der kunne fremme deres mål. I deres søgen efter et moralsk mandat med henblik på at legitimere kolonialismen på hjemmefronten, blev ideologiske slogans som Den hvide Mands byrde brugt af britisk og amerikansk imperialisme eller Mission Civilisatrice af det franske imperium. Faktisk havde det politiske establishment temmelig stor succes med at mobilisere støtte for imperiet i deres samfund. Selv tilsyneladende

8 antikapitalistiske kræfter som kommunistpartierne i Vesteuropa støttede til tider deres respektive nationers kolonialisme i det tyvende århundrede Der var forskelle i implementeringen af koloni-administration og politikker, men resultatet var generelt det samme. Omfanget af de katastrofale resultater af europæiske kolonialisme blev synlige ved afkoloniseringen og uafhængigheden i perioden efter Anden Verdenskrig. Det var i denne kontekst, at Frantz Fanon i The Wretched of the Earth sarkastisk bemærkede: Dette Europa som aldrig hører op med at tale om mennesket, aldrig stopper med at proklamere, at mennesket er alt, hvad det bekymrer sig om. Om dette Europa ved vi i dag at menneskehedens lidelser eksisterer i ethvert land, hvor denne europæiske ånd regerer. 1 Ser man historisk på forholdet mellem de udviklede vestlige kapitalistiske nationer og deres ikke-europæiske kolonier, er der tilstrækkelige grunde til at forholde sig kritisk over for den ideologi og politik, som udgår fra de centrale kapitalistiske lande. Dette gælder især, når diskursen drejer sig om at legitimere åben eller skjult indblanding i tredjeverdens nationer. En skeptisk holdning over for rationalet i Humanitær Interventionisme eller Responsibility to Protect behøver imidlertid ikke at være baseret udelukkende på den historiske udvikling af det internationale system og det asymmetriske Nord-Syd forhold. Selv hvis princippet om beskyttelse tages bogstaveligt, lader dets implementering meget tilbage at ønske. Dette hænger sammen med selektiviteten og inkonsistensen i den måde, triumviratet, USA, Den Europæiske Union og NATO, (dvs. den vestlige alliances Fremmedlegion ) gør brug af begrebet. Desuden: Hvor henter de bemyndigelsen til at udføre disse krænkelser af andre landes nationale suverænitet? I en lille bog fra 1996 skriver Robert Cooper, diplomat og Tony Blairs rådgiver, om anvendelse af dobbeltstandard i internationale forhold. Cooper opdeler verden mellem på den ene side de postmoderne europæiske stater, som har monopol på værdier og våben, og på den anden side de samfundsformationer, som lever i det nittende århundredes verden af magtsøgende stater uden hensyn til moderne værdier. Som følge heraf, siger Cooper: Indbyrdes opererer vi på basis af lov og åben kooperativ sikkerhed. Men i forhold til mere gammeldags statstyper er vi nødt til at vende tilbage til tidligere tiders mere rå metoder: Magt, forebyggende angreb, bedrag, alt som er nødvendigt 2. Med andre ord: Læg skylden på ofret! Logikken bag bedrag og løgn blev eksemplificeret i den libyske sag om Humanitær Interventionisme. Skønt det ofte overses, tillod FN s Sikkerhedsråds resolution efter at anti-qaddafi oprøret var startet - kun NATO at gennemføre en flyveforbudszone i Libyen. Ikke desto udviklede missionen sig straks til at blive en omfattende angrebskrig krig i strid med selveste FN s charter. Resultatet var, at et regime, der havde samarbejdet imod Al-Qaeda, havde opgivet sine bestræbelser på at bygge en atombombe, havde samarbejdet om at styre den afrikanske flygtningestrøm mod Europa, bevæget sig i retning af en neoliberal økonomisk politik, og havde opdyrket gode personlige relationer med vestlige statsmænd pludselig blev dæmoniseret som tyrannisk, hvilket meget vel kan være sandt! Ja Men i modsætning til denne dæmonisering blev Qaddafi af mange opfattet som en nationalist og en pan-afrikansk leder, der havde gjort meget for at modernisere Libyen og hjælpe afrikanske lande i deres bestræbelser på at frigøre sig fra den vestlige dominans. Spørgsmålet om Interventionism of Choice er vigtig for kritikken af doktrinen om Responsibility to Protect. Hvorfor gennemføres der såkaldt vestlig humanitær intervention og regimeskift i visse lande, mens de samme vestlige demokratier opretholder fremragende relationer til andre tyranniske regimer som i Saudi Arabien, Bahrain, Yemen eller afstår fra militær intervention i lande, som anklages for at 1 The Fanon translation follows Mireille Fanon Mendès s version in Frantz Fanon and the Current Multiple Crises, Al-Akhbar, December 7, 2011, See also Frantz Fanon, Wretched of the Earth (New York: Grove Press, 1963), Robert Cooper, The Post-Modern State and the World Order (London: Demos, 1996), 42.

9 bryde menneskerettigheder og for at være udemokratiske, eller Congo, hvor der foregår et veritabelt folkemord på grund af Uganda og Rwandas militære intervention? I forbindelse med denne selektive argumentation opstår andre fundamentale spørgsmål: Hvorfor accepterer den vestlige alliance under ledelse af USA den israelske besættelse af palæstinensisk territorium og undertrykkelsen af dette folks nationale forhåbninger? Israel, der betragtes som det eneste demokrati i Mellemøsten, får økonomisk og militær støtte fra USA og EU uden at dets undertrykkende politik og besættelse i strid med international lov tages i betragtning. Denne dobbeltmoral råber højt for dem, der er villige til at lytte. Uden hensyn til spørgsmålet om suverænitet og international lov bliver en hel liste af regimer i den tredje verden potentielle mål for omvæltning sponseret af Vesten. Den synd disse regimer har begået, er deres uvilje mod at følge det hegemoniske diktat fra Washington. Skjult og åben intervention har i lang tid været en bestanddel af USA s udenrigspolitik; set i denne sammenhæng er regimeskift ikke noget nyt. Under Den Kolde Krig iscenesatte USA direkte eller indirekte omvæltninger i demokratiske socialistiske eller nationalistiske stater og væltede statsledere som Lumumba i Congo, Mossadeq i Iran, Arbenz i Guatemala, Sukarno i Indonesien og Allende i Chile. Disse regeringer blev betragtet som en trussel mod amerikansk dominans og måtte derfor fjernes. Selvom olie kan have spillet en rolle i Libyens tilfælde, må andre motiver for beslutningen om at støtte oprørerne også tages i betragtning. Det drejer sig om den geopolitiske og geoøkonomiske rivalisering med Kina om adgang til og kontrol med energikilder og råstoffer ikke kun i Libyen, men i hele Afrika. Som situationen nu er, vil Libyen med stor sandsynlighed blive hovedkvarter for USA s militære projekt i Afrika (AFRICOM). En udvikling, som Qaddafi havde afvist. Internationalisme ved en korsvej Den ideologiske opfattelse, som legitimerer vestlig indblanding og intervention i ikke-europæiske landes forhold, går ud på, at vestlige værdier er og bør accepteres som universelle. Dette blev et mantra efter nedsmeltningen af Sovjet-imperiet og de tidligere østeuropæiske landes overgang til den nyliberale kapitalisme. Den amerikanske historiker og politolog, Francis Fukuyama, udbredte i den anledning det gamle liberale begreb om historiens afslutning, som indebar, at menneskeheden havde nået endestationen for sin samfundsmæssige udvikling. Hvad vi imidlertid har været vidne til siden statssocialismens nederlag, er den måske mest turbulente periode i menneskehedens historie. Vi ved ikke hvordan det ender. Der er ikke mange fremtidsforskere, der tør male et rosenrødt billede af det, der kommer! Den tyske sociolog og filosof, Jürgen Habermas rejste et spørgsmål møntet på dem, der hylder den humanitære interventionisme. Det kræver grundig refleksion: Er det sådan, spurgte han, at kravet om universalitet, som vi forbinder med menneskerettigheder, i virkeligheden skjuler et særlig subtilt og bedragerisk instrument for vestlig dominans? Svaret er, at kampen for menneskerettigheder nødvendigvis bør løsrives fra overtrædelsen af princippet om national suverænitet begået af de førende magter i verdenssystemet. I denne sammenhæng er det værd at minde om den opstandelse det vakte, da Brezhnev proklamerede doktrinen om begrænset suverænitet for socialistiske lande, og brugte det som legitimation for Sovjets invasion af Tjekkoslovakiet i I betragtning af verdens aktuelle tilstand er det et spørgsmål om blandingen af idealisme og magtpolitik er vejen til udvikling af et mere anstændigt internationalt samfund. Den amerikanske politolog, Samuel Huntington, som i begyndelsen af 90-erne fremførte tesen om civilisationernes sammenstød, udtrykte en kritik af vestlig utopisme og praksis baseret på gendrivelsen af den politiske brug af universalisme. Som en modgift til den feel-good atmosfære, som herskede efter NATO s sejr i Libyen, er det særlig relevant nu at huske Huntington: Vestens tro på den vestlige kulturs universalitet lider under tre problemer: Den er falsk, den er amoralsk, og den er farlig. Imperialisme er en uomgængelig

10 konsekvens af universalisme. 1 Den kapitalistiske imperialismes historie viser naturligvis, at undertrykkelsen af folk og nationer ikke er drevet af humanitære overvejelser. Det er i den kontekst, at venstreorienteret støtte til humanitær interventionisme bør diskuteres. Kan den blive andet end en ideologisk konstruktion til at legitimere imperialisme? Processen med at genopbygge en politisk kultur, der tager internationalisme alvorligt, konfronteres med den opgave at begribe modsætningen mellem humane værdier og imperialisme. I sin værdsatte bog, Humanitarian Imperialism skelner Jean Bricmont mellem to holdninger, som har dannet ramme om den aktuelle venstrefløjs respons på vestlige interventioner. Den ene er baseret på ideen om universelle værdiers forrang, som giver vestlige magter ret - ja endog pligt til militær intervention. Som følge af denne måde at forstå international politik, bliver modstanden mod imperialistiske krige enten reduceret eller den forsvinder helt. Det andet synspunkt, kulturel relativisme, opponerer mod ideen om, at en bestemt moralsk position har universel værdi, som kan bruges til objektivt at bedømme andre samfund og kulturer. En tredje position fremført af Jean Bricmont, afviser imidlertid både humanitær imperialisme og kulturrelativisme Dette synspunkt anerkender, at der er en objektiv universel standard, som tillader os at kritisere samfund og regimer, der optræder barbarisk, uden dog at give vestlige regeringer ret til indblanding og til at krænke disse landes suverænitet. Udfordringen for progressive består med andre ord i at undgå at blive imperialismens nyttige idioter og lære at navigere mellem støtte til menneskers demokratiske stræben i alle nationer og samtidig modsætte sig imperialistiske magters indblanding i suveræne staters anliggender. Dette indebærer en grad af refleksiv skepticisme over for mainstream medier, vestligt sponserede NGO er og fonde i tredjeverdenslande. 1 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon and Schuster, 1996), 310.

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 Denne analyse er en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening af forsvarsforligskredsen. Formålet med

Læs mere

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament SI NR. 247 Oktober 2013 Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Egypten efter kuppet Kunst og revolution Råd og parlament FRA REDAKTIONEN SI NR. 247 Oktober 2013 Katastrofen i Syrien Borgerkrigen i Syrien er fyldt

Læs mere

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater 1. På vej mod en 'pax americana'? Et af de mest slående kendetegn ved verden i begyndelsen af det 21. århundrede er den enorme magtposition som USA indtager. Næppe nogen enkeltstat har i verdenshistorien

Læs mere

Kapitel 7. Er det amerikanske hegemoni stabilt?

Kapitel 7. Er det amerikanske hegemoni stabilt? Kapitel 7. Er det amerikanske hegemoni stabilt? Det militære hegemoni Ingen betvivler at USA i dag nyder finansielt og militært hegemoni. At Dollaren er global supervaluta har vi allerede set, så lad os

Læs mere

Aktivisme på tjekkisk Thomas Hjortsø. TEMA: Nationalstaterne og globaliseringen

Aktivisme på tjekkisk Thomas Hjortsø. TEMA: Nationalstaterne og globaliseringen Aktivisme på tjekkisk Thomas Hjortsø TEMA: Nationalstaterne og globaliseringen NATO som globo-cop? Kristian Søby Kristensen og Jens Ringsmose EU s umulige grænsekontrol Thomas Gammeltoft-Hansen Venstre

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Indledning: 3. Problemformulering: 4. Metode: 5. Historisk legitimering af krig: 6. Teori: 10. Realisme: 10. Pacifisme: 12. Retfærdig krig teori: 14. Jus ad bellum: 15. Retfærdig grund:

Læs mere

Lunds universitet Sociologiska institutionen Vt 2014. Andethed. Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten. Anne Sofie Ludvigsen

Lunds universitet Sociologiska institutionen Vt 2014. Andethed. Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten. Anne Sofie Ludvigsen Lunds universitet SAN01 Sociologiska institutionen Vt 2014 Socialantropologi Vejleder: Ulf Johansson Dahre Andethed Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten Anne Sofie Ludvigsen Abstract The purpose

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

Energipolitikkens betydning for USA s udenrigspolitik efter den kolde krig (1990-2005)

Energipolitikkens betydning for USA s udenrigspolitik efter den kolde krig (1990-2005) Energipolitikkens betydning for USA s udenrigspolitik efter den kolde krig (1990-2005) Skrevet af Troels Riis Larsen Specialevejleder: Poul Villaume Københavns Universitet SAXO instituttet, Afdeling for

Læs mere

EN OVERSET KONLIKT? UDBLIK KRISEN I BURMA KINAS ROLLE SE SIDE 19.

EN OVERSET KONLIKT? UDBLIK KRISEN I BURMA KINAS ROLLE SE SIDE 19. IPMONOPOLET.DK ÅRGANG 1 NUMMER 1 1. UDGAVE IPMONOPOLET TEMA: DARFUR EN OVERSET KONLIKT? IPMONOPOLET SÆTTER I DENNE UDGAVE FOKUS PÅ DEN VEDVARENDE KONFLIKT I SUDAN OG HERUNDER I SÆRDELESHED KONFLIKTEN I

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Aktivister mod apartheid Dansk solidaritet med Sydafrika

Aktivister mod apartheid Dansk solidaritet med Sydafrika Aktivister mod apartheid Dansk solidaritet med Sydafrika Udgivet af: Sydafrika Kontakt, april 2004 Redaktør: Kathrine Toftkjær Larney Redaktion: Patrick Mac Manus, Gorm Gunnarsen og Morten Nielsen. ISBN:

Læs mere

MELLEM TO ÅRTIER. M O N O P O L E T tidsskrift for international politik INTERNATIONAL POLITIK MONOPOLET SYNSPUNKT INTERVIEW MED TED SORENSEN

MELLEM TO ÅRTIER. M O N O P O L E T tidsskrift for international politik INTERNATIONAL POLITIK MONOPOLET SYNSPUNKT INTERVIEW MED TED SORENSEN IPMONOPOLET.DK ÅRGANG 3 NR 8 PRIS 50,- ÅR 2010 M O N O P O L E T tidsskrift for international politik IPMONOPOLET SÆTTER I DENNE UDGAVE FOKUS PÅ INTERNATIONAL POLITIK MELLEM TO ÅRTIER MONOPOLET SYNSPUNKT

Læs mere

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Foto: Theis Bertelsen Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Vejleder: Ole Erik Hansen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Fejlslagne stater. Hvornår er en stat kørt i sænk? Læs om: Sudan Somalia/Somaliland Bosnien Afghanistan Yemen Nordkorea Haiti

Fejlslagne stater. Hvornår er en stat kørt i sænk? Læs om: Sudan Somalia/Somaliland Bosnien Afghanistan Yemen Nordkorea Haiti Fejlslagne stater Hvornår er en stat kørt i sænk? Læs om: Sudan Somalia/Somaliland Bosnien Afghanistan Yemen Nordkorea Haiti Mordet der ikke ville gå væk Lasse Ellegaard USA s midtvejsvalg Indiens Jerusalem

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Program for Kommunistisk Parti i Danmark København 2002. Folkemagt mod pengemagt. Indhold

Program for Kommunistisk Parti i Danmark København 2002. Folkemagt mod pengemagt. Indhold Program for Kommunistisk Parti i Danmark København 2002 Folkemagt mod pengemagt Indhold Indledning 1. Socialismen 2. Folkets demokrati imod monopolernes diktatur Den samfundsforandrende kraft Arbejderklassen

Læs mere

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1. Problemfelt... 3 1.2. Problemformulering... 7 1.2.1. Operationalisering af problemformuleringen... 8 Kapitel 2: Metode... 10 2.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt... 10

Læs mere

ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver

ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver 28. årgang - nr. 3-4 Aug ug.. - sept. pt. 2001 Teman emanummer TEMANUMMER: ØSTUDVIDELSEN politiske og økonomiske perspektiver Af Leif Kajberg og Bent Brier Foreningen Frit Norden har som mærkesag bevarelsen

Læs mere

Danmark i verden: Den danske stats ydre eksistensbetingelser - Fra velfærdsstat til sikkerhedsstat?

Danmark i verden: Den danske stats ydre eksistensbetingelser - Fra velfærdsstat til sikkerhedsstat? International Center for Business and Politics International Center For Business and Politics Steen Blichers Vej 22 DK-2000 Frederiksberg Tel. +45 3815 3585 Fax. +45 3815 3555 e-mail cbp@cbs.dk Danmark

Læs mere

Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik:

Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik: C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik: Stillehavet og diskussionen om USA s strategiske mål Mads Fuglede

Læs mere

Tema: Politiske reformer og det frie samfund. Politik og idéer Ludwig von Mises. Strategi, rationalitet og viden Otto Brøns-Petersen

Tema: Politiske reformer og det frie samfund. Politik og idéer Ludwig von Mises. Strategi, rationalitet og viden Otto Brøns-Petersen Nr. 25 Marts 1998 Tema: Politiske reformer og det frie samfund Politik og idéer Ludwig von Mises Strategi, rationalitet og viden Otto Brøns-Petersen At genopfinde statens rolle Madsen Pirie Kan tvang gradbøjes?

Læs mere

Begyndelsen til enden på USA s dominans

Begyndelsen til enden på USA s dominans INTERSOL NR. 114 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY August 2013 Begyndelsen til enden på USA s dominans For at slippe ud af hængedyndet i Afghanistan er USA er nu nødt til at føre forhandlinger

Læs mere

EU s reformation og de evige danske forbehold

EU s reformation og de evige danske forbehold EU s reformation og de evige danske forbehold Forenklet traktat, kompliceret løsning Forsvar med forbehold ØMU solid succes Brug og misbrug af folkeafstemninger Vejviser til primærvalgene Michael Ehrenreich

Læs mere

BREVE TIL MINE VENNER

BREVE TIL MINE VENNER BREVE TIL MINE VENNER Forord De breve, som her er samlet i bogform, blev udgivet enkeltvis, efterhånden som forfatteren skrev dem. Der gik næsten tre år, fra forfatteren skrev det første brev i februar

Læs mere

Tak til de rigtig mange, der har deltaget aktivt i debatten! Vi glæder os til at fortsætte den.

Tak til de rigtig mange, der har deltaget aktivt i debatten! Vi glæder os til at fortsætte den. Over de kommende 20 år vil verdensøkonomien blive fordoblet. Millioner vil arbejde sig ud af ekstrem fattigdom, og den globale middelklasse vil vokse med 3 milliarder mennesker. Væksten vil fortsætte forskydningen

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN

SCHILLER INSTITUTTET. HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * HVORFOR USA og EUROPA MÅ GÅ MED I BRIKS INDHOLDSFORTEGNELSE: Schiller Instituttets internationale resolution, side 2 Introduktion:

Læs mere