BE2014/1 J. nr /72217 Bestyrelsesmøde. CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BE2014/1 J. nr. 200204/72217 Bestyrelsesmøde. CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg"

Transkript

1 Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT BE2014/1 J. nr /72217 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato Dato kl. 27. marts 2014 Sted Deltagere Referent Afbud CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg Morten Kabell Rasmus Jarlov Ruben Kidde Lisbeth Winther Eva Nielsen Henrik Zimino Inga Thorup Madsen, CTR Jan Hindsbo, CTR Charlotte Kruse, CTR Susan Hedlund Jonas Bjørn Jensen Jan Elleriis, CTR Morten Kabell konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig til førstebehandlingerne af pkt. 6 og 7, der begge kræver, at mindst 6 medlemmer stemmer for. 1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA DET KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE D. 22. JANUAR 2014 Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet. Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde d. 22. januar 2014 forelå til underskrift.

2 RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGSOVER- SLAG Bestyrelsen godkendte det reviderede planlægningsoverslag, den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver samt CTR s deltagelse i projektet for store eldrevne varmepumper. Rammebevilling planlægningsoverslag Rammebevilling immaterielle anlægsaktiver, demonstrationsprojekt for store eldrevne varmepumper. Det nye planlægningsoverslag udgør 410,0 mio. kr. En kritisk gennemgang af alle projekter inden for rammen har resulteret i udskydelse af projekter til en samlet værdi af 31 mio. kr. Rammen for immaterielle aktiver er blevet reduceret med 157,1 mio.kr. og udgør nu 408,5 mio. kr. hvilket hovedsagligt skyldes, at en række projekter er økonomisk aktiveret. Morten Kabell oplyste, at kontaktudvalget gennemgår de enkelte projekter i overslaget som forberedelse til bestyrelsens godkendelse af den økonomiske ramme, som direktionen kan disponere under, samt at der foreligger en særskilt indstilling vedr. CTR s deltagelse i et projekt af mere strategisk karakter om udvikling af store varmepumper. Lisbeth Winther fandt det positivt, at der forelægges særskilte indstillinger, når der i overslaget tilføjes nye store eller strategisk betydningsfulde projekter, men ønskede at materialet samlet set bliver mere oplysende end det foreliggende. Det kunne fx være med en løbende status over anlæggets vedligehold, budgetopfølgning mv. På spørgsmål fra Lisbeth Winther om hvorvidt renoveringen af det geotermiske anlæg er indeholdt i anlægsoverslaget, kan det oplyses, at der er afsat 5,9 mio. kr. til renoveringen på dette anlægs driftsbudget for 2014, hvilket optræder i CTR som en varmekøbsomkostning. Henrik Zimino rejste et spørgsmål om, hvorvidt CTR selv har gavn af at deltage i det forelagte udviklingsprojekt.

3 763 CTR s formål er at transmittere varmt vand, og hvis et muligt kommende geotermiprojekt skal forsyne Nordhavn, virker det ikke umiddelbart interessant for CTR. Da CTR s økonomi ikke er specielt god sammenlignet med tidligere, er det særlig vigtigt at være helt skarp på, at der kun investeres, hvis investeringen har positiv effekt for CTR. Henrik Zimino ønskede derfor sikkerhed for, at CTR får andel i projektets gevinst/fordele og ikke blot er ydende part. Inga Thorup Madsen og Jan Hindsbo oplyste, at det er i tråd med tidligere bestyrelsesbeslutninger, at CTR undersøger fordele og muligheder i at deltage i et nyt geotermiprojekt, og at der i øjeblikket arbejdes på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for dette. Varmepumpeprojektet udgør en væsentlig del af dette beslutningsgrundlag. Dertil kommer, at varmepumper ikke kun benyttes til geotermi, men også til at udnytte overskudsvarme fra andre medier, fx havvand, spildevand og overskudsvarme fra virksomheder. Det er af betydning for CTR s besluttede CO 2 -strategi, at der modnes teknologier, der kan supplere biomassekraftvarme, og selvom varmepumper leverer mest effektivt på distributionsniveau, forudsættes det, at CTR har ansvar for at vurdere og medvirke til at muliggøre de bedst mulige helhedsløsninger til at nå målsætningen. Morten Kabell konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen samt at bestyrelsen ønskede; dels at der arbejdes på en mere oversigtlig formidling af planlægningsoverslagets bevillingsramme mhp. løbende budgetopfølgning, dels at der senest i forbindelse med den i december forudsatte indstilling om at deltage i etableringen af forsøgsvarmepumperne, (hvilket indebærer deltagelse udover den nu bevilgede sum på 1 mio. kr.) redegøres for hvilke konkrete, herunder økonomiske, fordele, CTR opnår ved sin videre deltagelse. 3. REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2014 Bestyrelsen godkendte regnskabsprognose 1 for budgetåret Redegørelse

4 764 I forhold til forventningen i oktober 2013 ser prognosen for året betydeligt bedre ud. Det skyldes særligt 1) at forsyningssikkerhedsafgiften på biomasse er blevet udsat og 2) et lavere varmebehov over vinteren, hvilket har bevirket mere drift på kraftvarmeanlæg frem for på spidslastanlæg. Der forventes derfor på nuværende tidspunkt et overskud i Der var ingen bemærkninger til punktet. 4. VALG AF REVISOR Bestyrelsen besluttede, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab vælges som revisor for CTR for Materialet omfatter Oversigt over pointtildeling Den tidligere bestyrelse har opfordret administrationen til fremover at benytte kun én revisor, og i oktober 2013 tiltrådte bestyrelsen, at der skulle indhentes tilbud fra de to nuværende revisionsselskaber Deloitte og PwC samt fra KPMG og BDO som ene-revisor for CTR med virkning for regnskabsårene med mulighed for forlængelse. Materialet er tilrettet som følge af drøftelse i CTR s kontaktudvalg d. 13. marts 2014 Der var ingen bemærkninger til punktet. 5. KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bestyrelsen godkendte CTR s kasse- og regnskabsregulativ. Kasse- & regnskabsregulativ CTR udarbejdede i 2005 et Kasse- og regnskabsregulativ med beskrivelser af forretningsgange, som er godkendt af revisionen og løbende opdateret. Kasse- og regnskabsregulativet giver interne retningslinjer for sikkerheden i CTR s økonomiske forvaltning. Da hovedparten af regulativets generelle retningslinjer er fastlagt i CTR s vedtægter og i bestyrelsesvedtagne retningslinjer, har selve regulativet ikke tidligere været forelagt CTR s bestyrelse. Der var ingen bemærkninger til punktet.

5 BEHANDLING AF LÅN Bestyrelsen godkendte, at der optages lån på 100 mio. kr. med afvikling over 10 år at lånet har fast rente i hele løbetiden ved en renteswap, at lånet 2. behandles på bestyrelsens næste ordinære møde, at formand eller næstformand i sammen med en fra direktionen bemyndiges til at slutforhandle og underskrive lånedokumenterne efter 2. behandlingen at der ikke foretages risikoafdækning for renteændringer i tidsrummet fra endelig beslutning til optagelsesdag. Lånet vedrører finansiering af CTR s immaterielle anlægsinvesteringer i CTR forventer med optagelse af lån af den foreslåede størrelse at kunne opretholde et tilfredsstillende likviditetsberedskab hen over sommeren. Afhængig af fremdriften i de planlagte investeringer kan det blive nødvendigt at tage lån også i løbet af 2. halvår. Henrik Zimino oplyste, at han er inhabil, hvis beslutningen omfatter, at lånet skal optages i KommuneKredit. Inga Thorup Madsen oplyste, at det først ved 2. behandlingen vil være fastlagt og blive indstillet, hvor lånet optages. Der var derudover ingen bemærkninger til punktet. 7. HENSIGTSERKLÆRING OM OVERTAGELSE AF DONG ENERGYS ANDEL AF HGS, 1. BEHANDLING Bestyrelsen besluttede at tiltræde den administrativt indgåede HGS Hensigtserklæring samt at gennemføre 2. behandling af sagen ved en skriftlig procedure. Hensigtserklæring

6 TILRETTELÆGGELSE AF STRATEGISKE R Bestyrelsen besluttede, at administrationen ud fra en kalenderøvelse fastlægger tidspunkt for et seminar til relevante drøftelser og vidensopbygning. Derudover afsættes der tid til strategidrøftelser på marts- og oktobermødet. at CTR s kontaktudvalg inddrages i forberedelsen af strategiske drøftelser bl.a. ved nedsættelse af en arbejdsgruppe. Materialet omfatter Orientering Den afgåede bestyrelse havde strategiske drøftelser på marts- og septembermøder. Status for bestyrelsesperioden er opsummeret i et hæfte med anbefaling af fokuspunkter for den kommende periode. Særligt 3 forhold blev fremhævet: 1) de stigende varmepriser, 2) kraftvarmens fremtid i et elsystem med mere vind og 3) konsekvenserne af HOFOR s nye ejerskab til Amagerværket. Inga Thorup Madsen foreslog, at bestyrelsen afholder 1 årligt seminar og derudover tager strategidrøftelser op på marts- og oktobermøderne, hvilket bestyrelsen i udgangspunktet tilsluttede sig. Administrationen indkalder til det første seminar gerne inden sommer, inkl. frokost eller middag afhængig af resultat af kalenderøvelse. Inga Thorup Madsen uddelte kursusoversigt fra Dansk Fjernvarme, og gjorde også opmærksom på muligheden for deltagelse i Dansk Fjernvarmes Landsmøde til oktober. 9. ORIENTERING OM VARMEPRISER Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og der var enighed om at tilstræbe en jævn prisudvikling over årene. Materialet omfatter Orientering På bestyrelsens konstituerende møde d. 22. januar 2014 blev administrationen bedt om på det første møde i 2014 at forelægge, hvordan CTR s varmepris er sammensat med hensyn til forskellige omkostningstyper, herunder afgifter, samt prisniveauet i forhold til andre fjernvarmepriser. Orienteringsnotatet indeholder prissammensætning og en sam-

7 767 menligning af forbrugerpriser i CTR s ejerkommuner med andre fjernvarmepriser i Danmark ud fra Energitilsynets prisstatistik. CTR s kontaktudvalg har d. 13. marts 2014 taget orienteringen til efterretning. Lisbeth Winther oplyste, at hun havde lovet den afgåede bestyrelse at viderebringe spørgsmålet om, hvorvidt prisen skal sættes ned i 2014 pga. besparelsen vedr. forsyningssikkerhedsafgiften, og fandt selv, at en jævn prisudvikling er at foretrække frem for prisudsving op og ned over årene. Morten Kabell konstaterede, at bestyrelsen var enig i, at udjævning over årene er at foretrække frem for prisudsving. 10. ORIENTERING OM AFTALER Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Der er skriftligt orienteret om stade for de forskellige forhandlinger. CTR s kontaktudvalg har d. 13. marts 2014 taget orienteringen til efterretning. Henrik Zimino opfordrede til, at Amagerforbrænding benævnes ved sit rette navn ARC, og at CTR, som man ellers kunne tro af teksten, intet har med drøftelser om Amager Bakke at gøre. Inga Thorup Madsen tilkendegav, at det vil blive rettet. 11. ORIENTERING FRA CTR S DIREKTION Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at materialet fortsat udsendes i papirform til bestyrelsen. En skriftlig orientering om o Åbenhed i CTR s forvaltning o Tegning af bestyrelsesforsikring o Udbud af CTR s rådgiverydelser o Afgørelse vedr. ledningsomlægning o Statsligt tiltag for effektivisering af fjernvarmesektoren CTR-Årsstatus I tråd med kommunernes digitalisering foreslår administrationen fremover at udsende bestyrelsesmaterialet elektronisk.

8 768 CTR s kontaktudvalg har d. 13. marts 2014 taget orienteringen til efterretning. Østerport sagen har været forelagt taksationskommissionen, og der forventes svar om ca. 6 uger. Afhængigt af udfaldet, vil det bliver vurderet, om sagen skal indbringes for overtaksationskommissionen. Bestyrelsen ønskede at fortsætte med at modtage bestyrelsesmaterialet i papirform. 12. FORTROLIGT MATERIALE Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale ikke offentliggøres på CTR s hjemmeside: Passus i bilag 2.1 s. 2 om sagen ved Østerport Station. Bilag 4.0 og 4.1. Bilag 7, 7.1 og 7.2 Passus i bilag 11, 2. sidste afsnit med omkostning slettes. Sidste år blev der besluttet en større åbenhed omkring bestyrelsens arbejde, som består i, at bestyrelsesmateriale lægges på CTR s hjemmeside. Det er vigtigt i den forbindelse, at der tages stilling til eventuelle fortrolige oplysninger i materialet, som ikke bør offentliggøres. Det blev anbefalet, at det i beslutningen nævnte materiale ikke indgår i materialet på CTR s hjemmeside. Morten Kabell nævnte, at det kan overvejes, om bilag vedr. strategiske drøftelser generelt skal være undtaget fra hjemmesiden. Rasmus Jarlov gav udtryk for, at så stor åbenhed som muligt er at foretrække. 13. EVENTUELT Jan Hindsbo gennemgik hændelsen med nedbrud i transmissionssystemet. 14. NÆSTE MØDE KONKLUSION Næste ordinære møde er fastlagt til d. 28. maj 2014 kl hos CTR. Formanden er desværre forhindret i at komme, og mødet vil blive ledet af næstformanden, Ruben Kidde, og suppleant Allan Ahmad

9 deltager i stedet for Morten Kabell. 769

BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan

BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 16-12-2014 BE14-4 J. nr. 200204/77254 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 3. december 2014 kl. 08.30 Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent

Læs mere

BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet.

BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet. Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 16-06-2014 BE14-2 J. nr. 200204/74444 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 28. maj 2014 kl. 08.30 Sted Deltagere CTR Allan Ahmad, suppleant for Morten Kabell Susan

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Nordvands bestyrelse. Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00

Nordvands bestyrelse. Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00 Nordvands bestyrelse Vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe Kommuner J.nr.: Angiv jnr. 201453 Initialer: CNY Dato: 6. maj 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00 Sted:

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S. Årsregnskab & beretning 2012

CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S. Årsregnskab & beretning 2012 CTR CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S Årsregnskab & beretning 2012 5 FORORD 7 FEM ÅR I TAL 8 8 8 10 10 16 16 LEDELSESBERETNING 2012 1. FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER 2. ØKONOMISK UDVIKLING 3. DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97%

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97% Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2014/15 Tid: 20. januar 2015 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Mødeleder: Referent: Øvrige tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere