Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015"

Transkript

1 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Fyringssæson 2014: Efter en særdeles dejlig solrig, og varm sommer kan vi nu gøre status på en fyringssæson og vinter som viste sig fra den absolut milde side. Vinteren 2014 krævede en noget mindre varmeproduktion end den foregående fyringssæson De måneder der især skiller sig ud i den afsluttede sæson er månederne december marts og april. Vi husker da også foråret 2014 som meget behageligt og herefter afløst af en dejlig solrig sommer. Den milde vinter har naturligt nok sat sine spor på varmeproduktionen. I fyringssæsonen er der således i alt blevet produceret MWh varme mod sidste års produktion på i alt MWh, eller et fald på ca. 10 %. Faldet i varmeproduktionen har da også resulteret i et tilsvarende fald i den afregnede mængde varme hos forbrugerne. Det realiserede salg udgør for sæsonen MWh mod foregående års salg på MWh, et fald på ca. 11 %. Et fald på ca. 11 % i den realiserede mængde afsatte varme må karakteriseres som et markant fald, hvilket da også har givet et kontant udslag i form af en samlet tilbagebetaling til forbrugerne på ca. 2 millioner kr. Produktionen. På grund af den alsidige opbygning af varmeværket i Brædstrup kan man producere fjernvarme på flere forskellige måder og man er dermed i en hvis grad fleksibel i forhold til tilgængelighed og pris af energikilderne: Når solen skinner, produceres varmt vand i solfangerne. Når elprisen er høj, produceres varme med gasmotorerne sammen med strøm, der sælges på spotmarkedet. Når elprisen er lav, produceres varme med el patron og varmepumpe. Når varmeforbruget er højt og elprisen er lav kan der altid suppleres med varme fra gaskedelanlæg. Fleksibiliteten i Brædstrups multi-regulér-kraftvarme værk vil i fremtiden være en vigtig brik for en driftssikker fjernvarme til rimelige priser stod for Brædstrup Fjernvarmes vedkommende i solens tegn blev året hvor der er produceret mest varme på solenergi hos Brædstrup Fjernvarme, nemlig hvad der svarer til 21,6 % af den samlede producerede varme. Solvarmeanlægget, der ialt er på m2, er nu i fuld drift. Udover solvarmeanlægget består anlægget af 2 store stål-akkumuleringstanke, hvor den samlede akkumuleringskapacitet er på 7,5 mio. liter vand. De 2 tanke kan gemme varmen, der produceres på solvarmeanlæg, elkedel, varmepumpe og motoranlæg i nogle dage og til nød en uges tid uden alt for store tab. Når der er behov for at gemme varmen fra sommer til vinter er det nødvendigt med et sæsonvarmelager. Det nye element i Brædstrup Sol-Park-konceptet er borehuls-lageret, som repræsenterer en helt ny teknologi inden for sæsonlagre i Danmark. 1

2 Brædstrup Fjernvarmes borehulslager består af 48 stk. 45 m. dybe huller. Heri er indstøbt et rørsystem, der henholdsvis tilfører jorden varme fra solvarmeanlægget om sommeren og henter varmen op fra jorden om vinteren. Ca m 3 jord opvarmes af solvarmeanlægget om sommeren. Erfaringer fra de kommende års drift vil blive spændene at følge. Hvis pilotprojektet efter en vis driftsperiode viser sig teknisk og økonomisk attraktiv, er bestyrelsen indstillet på at vurdere mulighederne for en endelig udbygning med solvarme - op til ca. 50 % varmedækning. Dette vil medføre installation af i alt ca m2 solvarme, samt en udbygning af borehulslageret, hvor m3 jord opvarmes med ca. 500 stk. borehuller. Når varmen skal hentes op af borehulslageret anvendes den ny installerede varmepumpe. Varmepumpen har typisk været i drift om natten for at udnytte de lavere elpriser. Varmepumpen hæver temperaturen fra borehulslageret og sikrer en relativ høj top-temperatur og lav bundtemperatur i akkumuleringstankene. Herved forøges effektiviteten i solvarmeanlægget, og varmekunderne sikres en tilpas fremløbstemperatur. Den store elkedel på kw omdanner elektricitet til varme. Denne startes, når elektriciteten er så billig, at kedlen kan konkurrere med f.eks. gaskedlerne. El-kedlen kan opstartes lynhurtigt, når der er for meget elektricitet i el-nettet, hvorved el-prisen reduceres. Dette fænomen opstår, når vindmøllerne producerer mere strøm, end der forbruges. I disse situationer skal elektriciteten sælges billigt til vores nabolande eller omdannes til varme hos f.eks. Brædstrup Fjernvarme. Elkedlen er således med til at stabilisere el-systemet. Der blev i 2014 produceret MWh varme på den store elkedel. Motoranlægget der både producerer varme og elektricitet har i 2014 produceret MWh varme, mens el-produktionen i 2014 kun blev til MWh. Brædstrup Fjernvarme ser indtjeningen på elproduktionen som en stor udfordring. Som det ser ud netop nu, vil anvendelsen af naturgas til el- og varmeproduktion blive endog meget kostbar i fremtiden. I perioden op til 2020 vil de såkaldte gratis-kvoter blive gradvist reduceret for at blive endeligt udfaset i Det betyder, at de værker, der udleder CO2, kommer til at betale for indkøb af kvoter i et forhold, der matcher de antal tons CO2, det pågældende værk udleder. Samtidig vil produktionstilskuddene til el-produktion på de decentrale værker forsvinde ved udgangen af Dermed forsvinder et meget væsentligt indtægtsgrundlag, idet tilskuddene for Brædstrup Fjernvarmes vedkommende - udgør mellem 20 og 30 % af samtlige el-indtægter. Økonomi. Vi kom ud af 2014 med et meget tilfredsstillende driftsresultat. Det regnskab, der er udarbejdet efter årsregnskabsloven, udviser et resultat for koncernen Brædstrup Fjernvarme på 6,15 mio.kr. Efter varmeforsyningsloven, der regulerer varmepriserne, blev resultatet 7,19 mio.kr. Dette overskud er tilbagebetalt til forbrugerne ved en overførsel til 2015-budgettet. Overskuddet har således medvirket til at nedsætte varmeprisen i En vigtig faktor som er med til at skabe det flotte resultat er udviklingen på gasprisen. Til trods for urolighederne i Ukraine er gasprisen faldet i år 2014 og har været en stor faktor for overskuddet. 2

3 Bestyrelsen har besluttet at sænke energibetalingen fra 450 til 375 kr. pr. megawatt-time (MWh) pr. 1. januar Alle andre tariffer herunder de faste bidrag er fastholdt på 2014-niveauet. Det er væsentligt at fremhæve, at Brædstrup Fjernvarme stadig er et af de billigste decentrale kraftvarmeværker i Danmark! Det kan oplyses, at Brædstrup Fjernvarme - i Dansk Fjernvarmes prisstatistik fra oktober 2014 beregnet uden hensyn til værkets størrelse stadig er placeret under 25 % kvartilen for decentrale kraftvarmeværker i Danmark som er på kr./år. Brædstrup Fjernvarme s pris for 2015 bliver kr. inkl. moms. Den gennemsnitlige pris for at opvarme et hus på 130 m² med et årligt forbrug på 18,1 MWh er ,- kr./år inkl. moms. Den billigste pris er på 8.155,- kr./år inkl. moms og den dyreste er på kr./år inkl. moms. Effektueres forudsætningerne i budgettet vil års-omkostningen ved opvarmning af en standard reference-bolig på 130 m2 med et årsforbrug på 18,1 MWh beløbe sig til kr. inkl. moms. Det er en reducering på 1700 kr. i forhold til sidste år var det år, hvor man fra politisk hold valgte at tilbagerulle forsyningssikkerhedsafgiften som blev vedtaget for 2 år siden. Den lavere forsyningssikkerhedsafgift er indregnet i varmeprisen og dermed også med i budgettet for Fremtiden. Som tidligere nævnt har en række politiske beslutninger på afgiftsområdet, bl.a. grundbeløbets trinvise bortfald ved udgangen af 2018 og bortfald af de såkaldte gratis-kvoter samt forøgelsen af energiafgiften på naturgas til kraftvarme gør, at de decentrale kraftvarmeværkers konkurrenceevne systematisk bliver undermineret i de kommende år. Derfor er det også beskrevet i de Overordnede politikker for Brædstrup Fjernvarme, at der planlægges en langsigtet afvikling af naturgassen som primær-brændsel. Bestyrelsen i Brædstrup Fjernvarme har derfor i 2014 brugt en del tid på at analysere de muligheder Brædstrup Fjernvarme har for at komme af med naturgassen. Vi vil her nævne noget af det der er blevet analyseret. Undersøgelse vedr. fælles transmission ledning til Østbirk fjernvarme. Brædstrup Fjernvarmes varmeproduktion er, som omtalt i dag, fordelt på en del forskellige produktionsenheder. Østbirk Varmeværks produktion er baseret på en flis kedel med en oliekedel som reservelast. Kapaciteten på flis kedlen i Østbirk udnyttes i dag ikke fuldt ud. Samtidig er der plads til et større solvarmeanlæg i Brædstrup, men der er i dag ikke nok forbrug om sommeren til en udvidelse af anlægget. Ved at lave en transmission ledning til Østbirk Fjernvarme kan det lade sig gøre at bytte billig flis varme med solvarme fra Brædstrup. Man kunne også i samme forbindelse forsyne Nim og Vestbirk med fjernvarme. Der er derfor lavet en analyse for at belyse de økonomiske- og energimæssige konsekvenser for en sammenkobling af værkerne via en transmissionsledning. 3

4 Beregninger viser en positiv selskabsøkonomi i de beregnede scenarier med forholdsvis lave tilbagebetalingstider, samt positive nettobesparelser. Desværre er samfundsøkonomien negativ, og projekterne kan derfor ikke godkendes gennem et projektforslag. Grundet den store investering og fortrængning af motorproduktion er det svært at få positiv samfundsøkonomi i en transmissionsledning. Hvis det lykkes at få etableret en transmission ledning til Østbirk fjernvarme kan vi sænke prisen overfor forbrugerne med ca kr. så vi vil prøve på at få ændret rammerne for de samfundsøkonomiske beregninger af politisk vej. Men det bliver nok desværre meget svært. Biogas i Brædstrup. Den samlede energibesparelse, sammen med konverteringerne, er altså ikke nok til at skabe en positiv samfundsøkonomi ved en etablering af en transmissionsledning imellem de to værker, men sammen med et biogasanlæg kan man skabe positiv samfundsøkonomi. Der er åbnet mulighed for at der kan opføres et biogasanlæg i Brædstrup. Placeringen er vedtaget i en lokalplan. Størrelsen af anlægget i Brædstrup kan blive på en årlig produktion af 9,2 mio. m3 biogas, som igen kan lave 6 Mio m3 Bionaturgas med 680 m3/time. På produktionssiden er der i Brædstrup Fjernvarme installeret 2 stk. motoranlæg fra Rolls-Royce Marine med en samlet el-effekt på 7,28 MW. Varmeeffekten er tilsvarende 8,0 MW. Der er undersøgt om det er rentabelt at motoranlægget omstilles til biogasmotordrift. Det er bestyrelsens holdning i Brædstrup, at Brædstrup Fjernvarme ikke selv skal opføre og drive et biogasanlæg. Brædstrup Fjernvarme ønsker evt. biogas leveret til værket, og man har derfor forhørt om Bigadan evt. kunne opføre og drive et biogasanlæg. Der er afholdt forhandlingsmøder med Bigadan og ifølge deres vurdering, så skal en pris pr. Nm³ metan have samme værdi som man kan få ved at lave opgradering til naturgasnettet. Bigadan har planer om at udvide deres biogasanlæg ved Horsens Nord. Det er derfor undersøgt om man herfra kunne sende biogassen til Brædstrup via en biogasledning. Det ville gøre det muligt at komme i gang tidligere (med forøgede el indtægter til følge). Beregninger viser desværre negativ selskabsøkonomi, men positiv samfundsøkonomi hvis der regnes med Energistyrelsens prisfremskrivninger. Hvis man så indregner overskuddet fra transmissionsledningen til Østbirk Fjernvarme, kan man måske på papiret, skabe et positivt projekt. Bestyrelsen synes ikke det er samfundsøkonomisk ansvarligt at etablere en gasledning, som kun bruges i få år, for at forbinde Brædstrup og Østbirk med en transmissionsledning, som så samlet vil give overskud. Da en gasledning fra Horsens Nord ikke giver overskud er Biogas projektet skrinlagt, men kan evt. tages op igen hvis forholdene/ rammerne ændre sig. Horsens Kommune Strategisk Energiplan Horsens Kommune har planer om at konvertere den nordlige del af byen i Brædstrup, som i dag er individuelle naturgasområder. Horsens Kommune har i 2013 udarbejdet en strategisk energiplan, med det udgangspunkt at Danmark i 2050 er 100% forsynet med vedvarende energi. Resultatet af arbejdet er en samlet tidsplan for konvertering, samt etablering af transmissionsledninger - alt med foreslået tidssætning i forhold til at nå konvertering af alt senest

5 Brædstrup Fjernvarme har 2 områder tilbage, som vi skal have konverteret til Fjernvarme. Etape 1 er konvertering af et erhvervsområde, som vi pt. er i gang med at analysere på, og Etape 2, er konvertering af et boligområde, som desværre udviser dårlig selskabsøkonomi og som derfor først vil blive genberegnet i år Etape 1 er konvertering af erhvervsområdet. I Brædstrup er en udbygning af fjernvarmenettet den oplagte og mest fleksible løsning, når energiplanen skal føres ud i livet. Derfor er Horsens Kommune og Brædstrup Fjernvarme i fællesskab på vej med et forslag om varmeforsyning for erhvervsområdet. Der er i området i dag 15 virksomheder, der ønskes konverteret til fjernvarme fra individuel naturgasforsyning. Vi er i øjeblikket ved at besøge disse virksomheder for at finde ud af om det er rentabelt at lave projektet. Hvis analysen af projektet falder positivt ud skal det i høring, hvor I har mulighed for at komme med kommentarer og forslag. Herefter tager vi stilling til de kommentarer, vi har modtaget, inden byrådet kan godkende det endelige projekt. Derpå kan arbejdet gå i gang. Etape 2 er konvertering af Boligområdet omkring Galgehøj. Sammenlignes den årlige varmeudgift for de nuværende parceller i den nordlige del af Brædstrup med varmeudgiften for fjernvarme er fjernvarme en billigere opvarmningsform. Der er således god økonomi for forbrugerne, men desværre dårlig økonomi for Brædstrup Fjernvarme. Af beregningerne for selskabsøkonomien for Brædstrup Fjernvarme fremgår det desværre, at konverteringer af de 24 eksisterende parceller ikke balancerer, da økonomien udviser et underskud. Af hensyn til eksisterende forbrugere vil Brædstrup Fjernvarme derfor tidligst i år 2021 genberegne området. Brædstrup Fjernvarme vil dog gerne forsyne området før år 2021, men under forudsætning af, at de nuværende 24 bebyggede parceller bliver enige om, at alle gerne vil tilsluttes fjernvarmen og indvilger i at betale et byggemodningsbidrag, således at regnestykket balancerer for fjernvarmen og de øvrige forbrugere i Brædstrup holdes skadesløse. Brædstrup Fjernvarme vil løbende være opmærksom på udviklingen i konverteringsområdet. Skulle der inden år 2021 blive bygget på udstykningerne, er det op til forbrugerne, at henvende sig til Brædstrup Fjernvarme for at få udleveret et gratis foringsrør, så man er forberedt til Fjernvarme. Formanden udtaler: Det har i mange år været god skik at indrykke en helsides annonce i forbindelse med generalforsamlingen som også indeholder bestyrelsens beretning. Annoncen er lavet fordi Brædstrup Fjernvarme gerne vil være en åben virksomhed, men sidste år drøftede bestyrelsen om annoncen i det hele taget blev læst, fordi den er meget teknisk præget. Vi har derfor I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen for 2015 besluttet, at regnskab og bestyrelsens beretning ligges på hjemmesiden og at der fremover indrykkes en annonce med dagsorden i Brædstrup avis. Brædstrup Fjernvarme har i mange år samarbejdet med Rye Kraftvarmeværk, men i 2014 har vi også overtaget hele driften af Rye Kraftvarmeværk. I den forbindelse har vi ansat Kasper Bie Rasmussen som driftsassistent for dette område. For at få plads til endnu en medarbejder og for at skabe plads i kantine og mødelokale, har der været behov for at lave en mindre tilbygning hos Brædstrup Fjernvarme som afsluttes i

6 Med de nye anlæg, den store produktions- og varmelagerkapacitet og de veludbyggede røranlæg står Brædstrup Fjernvarme rigtig godt rustet til at møde fremtiden. Med den relativt store andel af vedvarende energi baseret på solvarme og de forskelligartede produktionsteknologier, har Brædstrup Fjernvarme gjort sig mindre sårbar for stigninger i prisen på naturgas og for den sags skyld andre brændselsteknologier. Brædstrup Fjernvarme har indenfor fjernvarmesektoren et meget tæt samarbede med flere Kraftvarmeværker og vil også i fremtiden søge øget samarbejde med andre i branchen. Vi vil undersøge, om vi kan skabe en billigere varme igennem Østjysk Fjernvarme, eller måske igennem Fjernvarmens Motorveje. Det er noget af det, der bliver spændene at afdække i fremtiden. Brædstrup Fjernvarme har i lighed med tidligere år været med i en del udviklingsprojekter. Her kan vi nævne demonstrationsprojektet med varmepumper i Sønder Vissing, som er flyttet til Sejet. Vi har også været med i CHPCOM og et opfølgningsprogram for store varmelagre i Danmark, men disse projekter vil Jim fortælle lidt om i hans beretning. Til slut skal der fra bestyrelsens side lyde en stor tak til personalet for den indsats og bistand der er ydet igennem året, og ikke mindst tak til Tove som har valgt at gå på pension i 2015 efter 28 års virke på Fjernvarmen. Vi vil gerne fra bestyrelsens side takke Tove for det flotte arbejde som er udført. På bestyrelsens vegne Jørgen Korshøj 6

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1.

Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Udgivelsesår: 2013. Titel: Varmeplan Bornholm 2013. Bornholms Regionskommune. Antal 1. Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår: 2013 Titel: Varmeplan Bornholm 2013 Udarbejdet af: Lay-out: Tryk: Journalnummer: Jesper Preuss Justesen Peter

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 TEMA: Har kraftvarme fortsat en chance? Dansk minikraftvarme boomer i Europa Hejre-feltet vil fordoble dansk F-gasproduktion Flere fordele ved at

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 17-04-2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Læs mere

Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året.

Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året. dansk fjernvarmes magasin nr. 2 februar 2012 nyheder Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året. ny viden Roadmap for fjernvarmen Vejen til et

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg.

Energiopsamling og lagring. fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Energiopsamling og lagring i fjernvarmegartnerier. Analyse udarbejdet med støtte fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg. December 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fjernvarme fra Fynsværket 3. Væksthusgartnernes

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere