Udkast af 14 JAN 2004 til artikel til Militært Tidsskrift:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast af 14 JAN 2004 til artikel til Militært Tidsskrift:"

Transkript

1 Michael H. Clemmesen, Brigadegeneral Udkast af 14 JAN 2004 til artikel til Militært Tidsskrift: En kommentar til Venstre i Viborg Amts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalgs Oplæg til nyt forsvarsforlig: Et forslag til hæren der ikke skal kunne kæmpe. Man kunne vel se det som en positiv markering, hvis der ikke stod officerer bag forslaget. Det gør der imidlertid, og som en gammel lærer, der nu i godt tyve år har forsøgt at inspirere til professionel helhedsforståelse og systematisk analyse, undrer jeg mig. Jeg vil ikke her gennemgå alle elementer. Nogle områder har jeg allerede analyseret i 2003 i dette tidsskrift og i Udenrigs. Selvom jeg ikke kommenterer forslaget om en værnsfælles kombineret forvaltningsmyndighed og operativ kommando, delt i to funktioner, skyldes det ikke, at jeg er enig. Det bliver et ufokuseret monstrum, hvilket enhver, der forsøger at gennemtænke kommandoens funktioner systematisk, vil indse. Mine bemærkninger knytter sig snævert til forslagets landmilitære dele, de landbaserede indsatsstyrker til hjemmebrug, det landmilitære humanitære indsatsberedskab, det øvrige danske landmilitære internationale bidrag samt de landmilitære specielle operationsstyrker. De landbaserede indsatsstyrker til hjemmebrug Disse baseres i forslaget på hjemmeværnets frivillige, der forstærkes med værnepligtige, der har modtaget en 6 måneders uddannelse. Det ville måske have været en idé først at diskutere karakteren og omfanget af behovet for indsats på land til håndtering af natur-, industri- eller bevidst menneskeskabte katastrofer samt mere afgrænsede terrorhandlinger. Lad os her forudsætte, for at skabe en seriøs diskussion af den værst tænkelige katastrofesituation, at uvenlige mennesker detonerer et simpelt atomvåben, en dirty bomb, i en lastvogn parkeret foran Nationalmuseet. Ud over virkningerne på landets ledelse og det helt manglende varsel svarer panik og forureningsproblemer nok nogenlunde til, hvad der ville ske, hvis Barsebäck smelter ned på den værst tænkelige måde. En sådan hændelse vil medføre massive problemer, hvoraf landets forsvar kan bidrage til håndteringen af nogle af disse. Forsvaret har her ikke en veldefineret, naturlig rolle, da reaktionen, i modsætning til totalforsvarsindsatsen under Den Kolde Krig, her ikke skulle ses i rammen af en invasionstrussel. I denne situation er det de ikke-militære komponenter, der er mest kompetente til at lede imødegåelsen. Ledelsen af landet vil øjeblikkelig blive de facto decentraliseret ved at den centrale ledelse bortfalder. Senere vil en samlet ledelse blive retableret i udenfor København. Forsvarets ledelse skal i sådan en situation blot sikre sig, at man på tilsvarende måde kan tilpasse sig, så organisationens midler friktionsløst er til rådighed for den decentraliserede og senere retablerede ledelse. 1

2 Uanset karakteren af varsling om udbredelse af forureningen og information om udbredelse af skaderne vil der med stor sandsynlighed opstå trafikkaos fremkaldt af et meget stort antal flygtninge i privatbiler. Disse vil blive forsøgt håndteret af politiet, der vil have sin fulde styrke til rådighed, idet begivenheden nok vil blive betragtet som en force majeure suspension af arbejdstidsreglerne. Politiet kan her naturligt støttes af hjælpepolitiuddannede dele af Hjemmeværnet samt Politiets nu hendøende frivillige Beredskabs- Ordenskorps, hvis det genoplives. Reguleret evakuering vil kunne ske med offentlige transportmidler. Støtte til flygtningenes midlertidige indkvartering vil ske ved kommunale myndigheder, evt. med støtte af frivillige fra Beredskabsstyrelsens Frivilligenhed og Hjemmeværnet. Dette blev forberedt under Den Kolde Krig. Det totale behov for frivillige og andre mobiliserede ud over den kommunale redningstjenestes frivillige bestemmes af, hvad politiet kan integrere i egne operationer. Det vil vel være et par til nogle tusinde frivillige, der på forhånd er uddannet som hjælpepoliti. Afhjælpningen i selve det ramte område vil i betydelig grad overgå, hvad de kommunale myndigheder har kapacitet til. Der er reelt behov for, hvad der svarer til de tidligere civilforsvarskolonner, dvs. redningsenheder af bataljonsstørrelse, med sporehold, ambulanceenheder, redningsingeniørenheder og transportenheder. Enheder som er uddannet og udrustet til at kunne operere i forurenet miljø. I modsætning til under Den Kolde Krig, hvor man kunne have brug for sådanne enheder over hele landet samtidigt, vil det nu være tilstrækkeligt med en central pulje. På den anden side må man forudse, at en terrorhandling kan ske uden strategisk varsel. Derfor er det nødvendigt at opretholde kolonner på et betydeligt højere beredskab, end man tidligere forudså. Den værst tænkelige situation kunne vel lede til et behov til et sted mellem 5 og 8 kolonner, hvoraf de fleste på Sjælland, dvs personer. Etableringen og bemandingen af disse enheder vil kunne være en af det nationale, frivillige forsvars/beredskabs mere krævende opgaver. Hvis baseret på frivillige og lokal mobilisering vil det være muligt at opretholde det nødvendige meget høje beredskab uden, at dette medfører betydelige omkostninger. Det kan lettest ske med udgangspunkt i de regionale beredskabscentrer, der tidligere opstillede kolonnerne. Der er i realiteten tale om en betydelig oprustning ud over de eksisterende frivillige kommunale brandkorps. Uanset opstilling og bemanding vil ledelsen af indsats ikke være en opgave for forsvarets centrale myndigheder. Den vil finde sted på regionalt eller kommunalt niveau. Enkeltpersoner og led med rådighedskontrakt - fra dette beredskab vil også kunne være klar til udsendelse til internationale katastrofer, dvs. sikre en forstærkelse af redningsberedskabets nuværende internationale indsats. Det største problem ved afhjælpningen af virkningerne af en terrorhandling med masseødelæggelsesvåben vil være håndtering og behandling af massen af skadede, hvoraf mange vil være forurenede. Udviklingen i sygehusvæsenet går mod færre, større, centrale hospitaler. På grund af arbejdstidsreglerne er der imidlertid ikke mangel på kvalificeret personale, men i en masseskade-situation vil der være et akut, udækket 2

3 behov for behandlingskapacitet og sengeafsnit, specielt hvis et eller flere af de centrale hospitaler er ødelagt eller ligger i det massivt forurenede område. Tidligere var sårbarheden langt mindre. Man havde et større antal mindre sygehuse, Civilforsvaret kunne etablere sine forberedte beredskabssygehuse, og forsvarets feltlazaretter blev opholdt på et rimeligt beredskabsniveau. Nu er de små sygehuse væk eller på vej væk, kun det mobile beredskabssygehus er brugbart. Af forsvarets felthospitaler opretholdes kun DIB-hospitalet på et anvendeligt niveau. Resten er tomme skaller med forældet materiel. Dette er ikke et område, hvor 6 måneders værnepligtsuddannede eller hjemmeværnets frivillige kan hjælpe. Det kræver en fokuseret, meget kostbar, statslig indsats. Denne kunne placeres i forsvaret, hvis man valgte at placere ansvaret og de nødvendige ressourcer til opstilling og vedligeholdelse her, men indsættelsen kan kun blive kvalificeret ledet af et regionalt sygehusberedskab for katastrofeforhold, der effektivt koordinerer anvendelsen af den faste og den mobile kapacitet. Forsvaret og dets frivillige kan reelt herrer ikke gives nogen stor, fornuftig, opgave ved forsvaret mod mere begrænset terror såsom snigmord mod nøglepersoner eller terrorbombning af danske eller udenlandske mål i Danmark. Aktiv indsats mod terrorisme er en opgave for specielle operationstyrker fra politi eller forsvar, ikke for velmenende amatører af forskellig type. Beskyttelsen af de væsentligste mål mod terror de afgørende statslige nøglepunkter samt ambassader og udenlandske firmaer - er en politiopgave, hvor frivillige hjemmeværnsfolk eller 6 måneders værnepligtige ikke bør have nogen rolle. Andet ville være for risikabelt for den danske befolkning. Jeg erindrer, at jeg en sen aften i 1994 var ved at blive skudt at de nervøse amatører ved en vejspærring, efter, at det lettiske hjemmeværn var blevet mobiliseret ved en fængselsflugt. Andre var mindre heldige end jeg. De fleste lokale og regionale nøglepunkter er ikke naturlige mål for terror, og hvis de alligevel skulle blive angrebet, er skaden overskuelig. Det ville hverken være nødvendigt, betryggende eller effektivt at mobilisere bevæbnede frivillige eller korttidsuddannede værnepligtige fra hjemmeværnets ved sikring af samfundet ved en generel terrortrussel, hvis de ikke kan efteruddannes og placeres under kommando af politiembedsmænd. Undtagelsen er virksomhedshjemmeværn, der under organisationens ledelse og politiets vejledning kan bevare og udbygge deres rolle i beskyttelsen af nøglevirksomheder. Det eneste andet felt, hvor hjemmeværnets frivillige men ikke korttidsværnepligtige kunne gives en rolle, er EOD-området. Dette kræver dog, at de frivillige, der vælger dette som en krævende hobby for modne mennesker, uddannes, opdateres og løbende kontrolleres af hærens ingeniørtropper. Det er meget vanskeligt efter en således kort, umiddelbar analyse af forsvarets rolle i katastrofe og terrorberedskabet, at se, hvordan der kan etableres en fornuftig rolle for andet en lille, den mest aktive, motiverede og 3

4 veluddannede del af Hærhjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens frivillige, for slet ikke at tale om et større antal værnepligtigsuddannede. Den største del af behovet dækkes sandsynligvis allerede nu af beredskabskorpsets værnepligtsuddannede. Der er slet ikke behov for et specielt centralt hovedkvarter til forsvarets indsats på dette område, da den eneste rolle vil være at levere uddannede enheder (samt forbindelses-/stabsofficerer) til andre statslige organisationers indsats. Ledelsen af operationerne vil skulle ske på det kommende, tilpassede regionale niveau. Det centrale niveau stiller blot midlerne til rådighed. Det landmilitære humanitære indsatsberedskab og det øvrige danske landmilitære internationale bidrag Forslaget indebærer, i det omfang det er muligt at læse hensigten i dette, at DIB s bemandes med en højere procent at stampersonel, så to bataljonsgrupper kan udsendes samtidigt. Samtidigt fjernes kravet til, at brigade kan indsættes og kæmpe samlet som en troppeenhed, idet man kun omtaler bidrag til den fredsskabende/fredsbevarende operation. Derudover skabes en Humanitær Indsatsbrigade på højt beredskab. Dette er forslagets egentlige nyskabelse, Der en serie problemer med denne specialisering af hærens struktur. For det første er det erfaringsmæssigt vanskeligt at dele reelle operationer så firkantet op. Indsatsen vil ofte skulle startes i et højtrusselmiljø under deltagelse i en interventionsoperation (som den operation, der burde have været forberedt i Kosovo-konflikten). I alle de operationer i 1990erne, hvor den danske hær var med fra starten, har der været behov for, at enhederne kunne demonstrere kampkraft. Men samtidig med, at evnen til at kæmpe i en periode er af afgørende betydning, bør de andre typer indsats være i gang. Effektiv stabiliserings- og humanitær indsats lige bag de forreste enheder i interventionen er af afgørende betydning. Kamp, stabiliseringsoperationer i baglandet samt humanitær indsats bør således kunne gennemføres parallelt, med et gradvis skift mod den stabiliserende-humanitære indsats. Problemet i Afghanistan og i endnu højere grad i Irak var, at man fra amerikansk side, af ideologiske årsager, så disse ting som afskilte. Når der, forhåbentligt hurtigt, bliver tale om en ren humanitær og statsbyggende indsats, hvor der kun skal leveres politilignende beskyttelse, er det egentligt ikke længere en opgave for en militær organisation. Så bør entreprenørfirmaer på DANIDA-kontrakt samt statslige og ikke-statslige nødhjælpsorganisationer overtage. For det andet er de i den Humanitære Indsatsbrigade beskrevne elementer noget, der allerede eksisterer i den militære struktur. Her findes allerede sikringsenheder, konstruktionsingeniørenheder, transport-, forsynings- og sanitetsenheder, kommunikations- og føringsenheder samt reelt også eftersøgnings- og redningsenheder (forfatterne overser, at også militærpolitienheder og CIMIC-led er af nødvendige). Som også NATO har understreget, er problemet ganske rigtigt, at kampstøtte- og logistikenheder har været på så lavt udrykkeberedskab, at det 4

5 har hæmmet indsættelsen af vore kampenheder. Men man skaber ikke nogen ekstra kapacitet ved at specialisere støtteenhederne og adskille dem fra kampenhederne. Tværtimod skaber man ekstra problemer for en fornuftig og rationel løsning af alle opgaver. For det tredie er det ikke særlig rationelt at overse, at der er en betydelig overgribning mellem de blødere dele af den Humanitære Brigades opgavesæt og de opgaver, som Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens frivillige naturligt løser. Så i stedet for at bygge noget smukt specialiseret op, burde man etablere en fleksibel værktøjskasse-organiseret udrykkehær og så supplere den med frivillige med beredskabskontrakter på bl.a. CIMICog konstruktionsingeniørområderne samt med kontrakter med civile entreprenør- og logistik firmaer m.m. når dette bliver nødvendigt. At blive en god officer i hæren kræver, at man ud over en teoretisk uddannelse opnår praktisk og relevant erfaring, der skal være af mere og mere generel karakter, efterhånden som tjenesten skrider frem. Forslaget efterlader helt åbent og uigennemtænkt, hvordan man, indenfor den her beskrevne struktur, skal udvikle officerer, så de bliver anvendelige i deres profession, så de fleksibelt kan indstille sig til også uforudsete, fremtidige behov. Det er fint at provokere, hoppe ud af kassen, som forslaget gør. Men det burde ske på et grundlag af professionel forståelse. Dette er et velmenende amatørforslag. Det synes at have forbigået forfatternes opmærksomhed, at den britiske hær, der synes at være den landstyrke i verden, der bedst og mest friktionsløst tilpasser sig udviklingen fra højintensiv kamp til stabilisering, statsbygning og humanitær indsats, ikke gør dette med specialiserede enheder. Briterne demonstrerer, at opgaver i virkelighedens verden til forskel fra i Skive og Viborg - kræver en alsidig struktur samt et dygtigt, fleksibelt, ikke-ideologisk, pragmatisk officerskorps. Der er intet, der gør, at vi, i vor mindre målestok, bør afvise at lære af briterne. Lige nu udvikler de ikke specialiserede enheder. De har erkendt, at det, som Europa og NATO lige nu savner mest, er flere lette, veluddannede infanterienheder, der hurtigt kan påtage sig krævende opgaver. Derfor søger man at øge antallet af sådanne troppeenheder til fire (fra de nuværende to: den luftmobile brigade og marinecommandobrigaden). Det er ikke kun Viborg-folkene, der synes at have overset, at fremtidens behov ikke kræver specialisering til én type indsats. Skyklapper af en anden type synes også at påvirke den danske hærs ønsker om fremtidig struktur. Også hærens ledelse kunne lære af briterne. De landmilitære specielle operationsstyrker. Jægersoldater rekrutteres ikke fra gaden, men fra de eksisterende militære enheder. Vi skal nu øge størrelsen af Jægerkorpset. I andre lande finder en meget stor del af rekrutteringen til specialstyrkerne sted fra andre enheder, 5

6 hvor uddannelse og tjeneste er specielt krævende (i Storbritannien i faldskærmsbataljonerne og marinecommandoerne). Det kunne måske blive lidt vanskeligt at finde egnede jægeremner i en hær, der specialiserer sig i fredsbevarende operationer og humanitær indsats. Forslagets reelle indhold og potentielle konsekvenser På overfladen er forslaget provokerende og nytænkende. Reelt er det blot udtryk for holdninger hos ældre officerer i garnisonerne, der ikke ønsker ændringer i deres behagelige dagligdag. Forslaget opgiver en mobiliseringsstruktur, som der i mange år alligevel ikke har været penge til at fylde med materiel og realistisk uddannelse. Men derudover vil man i garnisonerne - blot fortsætte nogenlunde som man plejer. Ændringerne, der virker så imponerende, sker udenfor dagligdagen her. Man vil uddanne til det lave niveau, det utilstrækkelige gruppesammenhold og den lemfældige disciplin i enhederne, som man kan gøre indenfor daglig civil arbejdsdag. Dette vil fastholde hæren på et i internal sammenhæng meget begrænset anvendeligt niveau, som vi så kalder rollespecialisering. Det vil medføre fortsat forhøjet risiko for ulykkelige hændelser, som vi så i Kabul og Irak. Det skaber også en pæn ramme for tjeneste for personel, der i international sammenhæng er alt for gammelt til deres stilling. Når man alligevel ikke kan uddanne soldaterne til at slås (og når mange af os alligevel er for gamle til at lede og inspirere i kamp), kan man ligeså godt stjæle opgaver fra NGOer og Beredskabsstyrelsen, og kalde det et specialiseret humanitært beredskab. For at kunne gøre dette fortsætter man med en uddannelse af værnepligtige i et behageligt tempo, indenfor arbejdstidsreglerne. Opgaven at anvende dem efter uddannelse gives venligt til Hærhjemmeværnet, der i forvejen har vel tre gange så mange frivillige, som man i fremtiden kan finde reel anvendelse for. Forslagets reduktioner i hærens opgaver og generelle operative elementer, herunder førings- og uddannelsesstabe, gør at organisationen ikke giver ramme for at opretholde og videreudvikle et professionelt landmilitært officerskorps. Det er trist, at kolleger har villet lægge navn til noget så reelt reaktionært, professionelt perspektivløst - tjenende egeninteresser snarere end statens og skatteborgernes. 6

De danske væbnede styrker i fremtiden en skitse fra sidelinien

De danske væbnede styrker i fremtiden en skitse fra sidelinien Michael H. Clemmesen, Brigadegeneral har siden 1998 været chef for Baltic Defence College i Tartu, Estland. 08 MAJ 2003 De danske væbnede styrker i fremtiden en skitse fra sidelinien "Forsvaret skal være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 3 Det fremtidige operationsmiljø kravene til hærenheder Brigadegeneral Agner Rokos 4 NATO s Land Component Command det højeste landmilitære niveau Generalmajor Carsten

Læs mere

LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck

LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck Som det vil være medlemmerne af Søe-Lieutenant-Selskabet og læserne i øvrigt af dette tidsskrift bekendt, indsendte flotilleadmiral Niels

Læs mere

magasinet Kursen er lagt Forsvarsordfø 10 rerne har ordet Det flyvende 18 hjemmeværn nr. 1 /Marts 2007

magasinet Kursen er lagt Forsvarsordfø 10 rerne har ordet Det flyvende 18 hjemmeværn nr. 1 /Marts 2007 magasinet nr. 1 /Marts 2007 08 Kursen er lagt Forsvarsordfø 10 rerne har ordet Det flyvende 18 hjemmeværn VÆLG EN UDDANNELSE der er et springbræt eller et ståsted for livet SØG NU Bestil bogen på forsvaretsuddannelser.dk

Læs mere

Danmarks behov for kampfly

Danmarks behov for kampfly Mikkel Vedby Rasmussen og Henrik Ø. Breitenbauch Danmarks behov for kampfly En strategisk analyse af det fremtidige behov for danske kampfly Danmarks behov for kampfly Dansk Institut for Militære Studier

Læs mere

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten?

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Henrik Jedig Jørgensen Henrik Ø. Breitenbauch Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Oktober 2008 Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Dansk Institut for Militære Studier Oktober 2008 Abstract Denne

Læs mere

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 Denne analyse er en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening af forsvarsforligskredsen. Formålet med

Læs mere

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Terror og forsikring

Terror og forsikring NFT 4/2006 Terror og forsikring Synspunkter sammenfattet af Erik B. Johansen Erik B Johansen glebj@mail.dk NFT vil i dette og næstfølgende nummer belyse emnet terror fra forskellige synsvinkler. Vi starter

Læs mere

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 København, den 30. november 2012 Der er mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

Læs mere

Kamptropperne 3 1991 2000.

Kamptropperne 3 1991 2000. Jydske Dragonregiment. Kamptropperne 3 1991 2000. SEPTEMBER 2012 Leopard kampvogn på vej fra Split til Tuzla i Bosnien. 2 Indholdsfortegnelse. Forord. 5 Indledning. 6 Erfaringer med en panserbataljon s

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

RADIKAL POLITIK 129. januar 2004. Hvordan skal grænserne trækkes i det nye Danmarks-kort? til strukturreformen. Side 6 9

RADIKAL POLITIK 129. januar 2004. Hvordan skal grænserne trækkes i det nye Danmarks-kort? til strukturreformen. Side 6 9 RADIKAL POLITIK 129. januar 2004 Hvordan skal grænserne trækkes i det nye Danmarks-kort? Radikale holdninger til strukturreformen Side 6 9 INDHOLD Det mener jeg 2 DRV og nordsøaftalen 3 Mariannes klumme

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

75 jubilæum 1934-2009

75 jubilæum 1934-2009 jubilæum 51934-2009 75 år Til gavn for samfundet Indholdsfortegnelse 75 år til gavn for samfundet Af Bjarne Laustsen... 3 Frivillige på vej mod nye opgaver Af Søren Gade... 4 Beredskabsforbundet befolkningsorganisation

Læs mere

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Særnummner af HJV magasinet, marts 2009 Redaktion: Jørgen

Læs mere

Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008

Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Bilagsbind 1 Dansk forsvar Globalt engagement Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Bilagsbind 1 Beretning fra Forsvarskommissionen af 2008 Dansk forsvar Globalt engagement Forsvarskommissionens beretning,

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt?

Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt? Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt? Indlæg af chefen for operations- og analysesektoren, Peter Michael Nielsen, ved en workshop om Efterretningstjenesters Vidensproduktion den 18. november

Læs mere

magasinet Troels Graff skal inspirere IT-støtte til underafdelinger Sådan har frivillige det Fjernkending stadig nyttig Frivillig chef

magasinet Troels Graff skal inspirere IT-støtte til underafdelinger Sådan har frivillige det Fjernkending stadig nyttig Frivillig chef magasinet nr. 4 /December 2007 Frivillig chef Det er nødvendigt at ud delegere, hvis man skal have chefjobbet til at hænge sammen med et civilt job, siger kompagnichef Karsten Fiil fra Mors. side 5 21

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Grønlands Hjemmestyre / PAARISA 2004 Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Ansvarlig: PAARISA Maleri omslag:

Læs mere