ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR"

Transkript

1 DR Medier DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T Underdirektør Maria Hald Dato 21. august 2013 ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR For at kunne deltage i en akutindsamling i DR skal organisationen opfylde følgende kriterier på den dato, hvor DR indbyder til at deltage i en fælles TV-indsamling. Organisationsform Organisationen skal være en selvstændig juridisk enhed (ikke sammenslutninger af selvstændige juridiske enheder). Anerkendt organisation Organisationen skal være medlem af ISOBRO og dermed godkendt efter Ligningslovens 8 A. Humanitær erfaring Organisationen skal enten selvstændigt, gennem eksisterende partnere eller gennem organisationens naturlige internationale netværk have modtaget bevillinger til humanitær bistand fra DANIDAs humanitære ramme eller via ECHO eller via FNsystemet i senest afsluttede regnskabsår. Alternativt skal det på anden vis dokumenteres at organisationen har konkret humanitær kapacitet. Konkret igangværende indsats Organisationen yder en indsats, der afspejler det akutte behov, der er opstået i det berørte område enten selvstændigt, gennem eksisterende partnere eller gennem organisationens naturlige internationale netværk.. Det berørte område defineres som de lande som United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) har defineret er omfattet af den akutte situation på reliefweb.int. Konkret indsamling 1

2 Organisationen skal have en igangværende offentlig indsamling til akut nødhjælp i det berørte område, der er anmeldt efter Indsamlingslovens regler. Egen katastrofekapacitet Organisationen skal i løbet af de sidste tre afsluttede regnskabsår i gennemsnit pr. år have ydet nødhjælp for minimum kr for enten egne midler, Danidamidler eller midler fra ECHO. Dette skal fremgå af organisationens resultatopgørelse. Frem til 2017 kan organisationen fremsende en revisorpåtegnet attest på, at beløbet er brugt på akut hjælp, såfremt det ikke fremgår direkte af resultatopgørelsen. Dokumentation af den igangværende/planlagte indsats Organisationen skal indenfor 48 timer fra invitationen til at deltage i indsamlingen fremsende en konceptnote (et standardbilag til retningslinjerne), der dokumenterer organisationens, partneres eller organisationens naturlige internationale netværks, igangværende og planlagte indsats i det berørte område med et minimum budget på kr til anvendelse af de indsamlede midler. Tilslutte sig samarbejdet Organisation skal tilslutte sig en samarbejdsaftale mellem de deltagende organisationer. Bilag Som bilag til adgangskravene foreligger følgende: Standard konceptnote vedrørende den akutte indsats, der skal udfyldes af organisationen. Denne indsendes udfyldt i forbindelse med tilkendegivelsen af, at organisationen ønsker at deltage (Se bilag 1) Standard samarbejdsaftale (se bilag 2) 2

3 BILAG 1. KONCEPTNOTE Denne konceptnote udfyldes af organisationen og indsendes sammen med tilkendegivelsen af, at organisationen ønsker at deltage i akutindsamlingen. Konceptnoten skal dokumentere organisationens, partneres eller organisationens naturlige internationale netværks, igangværende og planlagte indsats i det berørte område med et minimum budget på kr til anvendelse af de indsamlede midler. Konceptnoten skal udfyldes på dansk. [Organisation] [Kontaktperson] [Kontaktdata: mail og telefonnummer] [Land(e)] [Arbejdsfelt] (Indenfor UN Cluster System Approach) [Evt. samarbejdspartner(e)] [Overordnet beskrivelse]. [Aktiviteter] 3

4 [Overordnet mål] [Umiddelbare mål] [Målgruppe(r)] [Effekt] [Overordnet budget] [Tidshorisont] [Kommunikation] [Effektmåling og afrapportering] [Ressourcepersoner, danskere i området, casestories, understøttende kommunikation] 4

5 Udkast til Standard Samarbejdsaftale mellem [De deltagende organisationer] om [Indsamlingens navn] [tidsperiode] 5

6 Samarbejdsaftale om [indsamlingens navn] (herefter "Samarbejdsaftalen") 1. Baggrund Denne Samarbejdsaftale regulerer samarbejdet omkring [INDSAMLINGENS NAVN] mellem de organisationer i Danmark, der opfylder kravene i Adgangskrav for akutindsamlinger i DR (vedlagt som bilag 1). 2. Formål De deltagende organisationer har indgået "Aftale vedrørende [INDSAMLINGENS NAVN] " med DR (vedlagt som bilag 2). Af denne aftale fremgår, at [INDSAMLINGENS NAVN] sker til fordel organisationernes arbejde med [her beskrives formålet] (herefter "Formålet).. 3. Samarbejdet 3.1. Styregruppe [INDSAMLINGENS NAVN] ledes af en styregruppe bestående af en repræsentant for de deltagende organisationer, [evt. leverandører] og DR. Styregruppen træffer beslutninger om [INDSAMLINGENS NAVN] s overordnede principper om afholdelsen af programmet Projektgruppe Styregruppen har nedsat en projektgruppe, der har den daglige ledelse af [INDSAMLINGENS NAVN]. Projektgruppen mødes dagligt 3.3. Samarbejdet med DR Samarbejdet med DR og beslutning af opgaver varetaget af DR finder sted i styregruppen Rollefordeling mellem [værtsorganisationen] og de øvrige organisationer Styregruppen har valgt [værtsorganisationen] som værtsorganisation for [INDSAMLINGENS NAVN]. Arbejdsopgaverne i forbindelse hermed omfatter bl.a.: Formalia vedrørende indsamlingstilladelser Oprettelse af kontonummer og telefonnumre (skal underskrive kontrakterne) Udbetalingsaftale med teleselskab Indtastning og bogføring af alle bidrag Løbende afstemning og opgørelser over indkomne bidrag 6

7 Sende opgørelser løbende til de øvrige organisationer Håndtering af adressemateriale Rykkerprocedurer for ubetalte indbetalingskort Udsende takkebrev og kvitteringer til bidragydere Modtage indbetalinger fra organisationerne til afholdelse af fælles udgifter, jf. samarbejdsaftalen Opgøre og fordele indsamlede beløb efter fordelingsnøglen til de medvirkende organisationer, jf. samarbejdsaftalen Lave og offentliggøre et samlet regnskab for indsamlingen revideret af organisationens revisor. Søge om momskompensation 3.5. Projektlederen Styregruppen har antaget [en projektleder] som projektleder for [INDSAMLINGENS NAVN]. Han/hun refererer direkte til styregruppen. Projektlederens arbejdsopgaver er beskrevet i kontrakten, som vedlægges som bilag Indsamlingen 4.1. Indsamlingsperiode Indsamlingen anmeldes til den bevilgende myndighed for perioden [tidsperioden], således at indbetalinger fra telefonselskaber og de udsendte indbetalingskort m.m. kan komme med i regnskabsaflæggelsen. [Det skal af de deltagende organisationer afklares om organisationernes løbende indsamlingsvirksomhed i perioden berøres af Samarbejdsaftalen. (Karensperiode) 4.2. Fælles kampagneelementer Parterne er enige om følgende fælles kampagneelementer, der skal gennemføres i overensstemmelse med Konceptet: Indsamling via XX XX XX XX Indsamling via SMS XX til XXXX Indsamling via opkald til telefon XXXXXXX og opkrævning via Dankort eller fremsendelse af indbetalingskort Indsamlingen via hjemmeside Indsamling via virksomhedsdonationer Bankkonto Øvrige elementer besluttet af styregruppen 4.3. Egne kampagner [Det skal af de deltagende organisationer afklares om organisationernes løbende indsamlingsvirksomhed i perioden berøres af Samarbejdsaftalen. (Karensperiode) 4.4. Fordeling af arbejdsopgaver 7

8 Arbejdsopgaverne forbundet med [INDSAMLINGENS NAVN] er fordelt mellem parterne i overensstemmelse med det i bilag 3 anførte. Parterne er ansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler, såfremt de tildelte arbejdsopgave ikke udføres i overensstemmelse med, hvad de øvrige organisationer eller tredjemand med føje kunne forvente - både i relation til den med arbejdsopgaven forbundne leveringstid og indhold. Arbejdsopgaverne kan til enhver tid ændres af styregruppen. 5. Økonomi 5.1. Anvendelse af overskuddet fra indsamlingen De deltagende organisationer er ansvarlige for anvendelsen af deres respektive andel af overskuddet jf. fordelingsnøglen. Overskuddet kan alene anvendes til Formålet, jf. punkt 2 ovenfor. Den enkelte organisation skal hvert år indtil hele det modtagne beløb er anvendt til Formålet redegøre for anvendelsen af organisationens andel af overskuddet gennem en specificeret note i årsregnskabet, jf. betingelserne i BEK. 523 af 15/ Alle deltagende organisationer er forpligtet til at stille sig til rådighed, herunder fremlægge/give indsigt i relevant regnskabsmateriale, såfremt Bevillingspolitiet gennemfører en kontrol af anvendelsen af overskuddet fra [INDSAMLINGENS NAVN]. [Denne passus tilpasses den nye indsamlingslov] 5.2. Administrationsandel Hver deltagende organisation kan anvende maksimalt X % af de indsamlede midler til administration. [de deltagende organisationer skal være enige om administrationsandelen] 5.3. Fordelingsnøgle ALLE INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELES EFTER EN FORDELINGSNØGLEN, SOM DE DELTAGENDE ORGANISATIONER SKAL VÆRE ENIGE OM SENEST 7 DAGE FØR AFHOLDELSEN AF INDSAMLINGEN Indtægter 8

9 Alle indtægter som f.eks. sponsorbidrag, indtægter fra virksomheder, telefonindtægter, sms er, fondsbidrag m.m. fordeles efter fordelingsnøglen ovenfor. Hvis der støder donationer til i form af cd-produktion, trykte publikationer eller lignende, skal indtægterne fra salget/donationerne fordeles efter fordelingsnøglen ovenfor Udgifter De deltagende organisationernes procentmæssige fordeling af indtægterne fra [INDSAMLINGENS NAVN], skal tilsvarende modsvares i den procentmæssige fordeling af udgifterne til [INDSAMLINGENS NAVN]. Dette beløb opkræves af [værtsorganisationen] Renter og regnskabsaflæggelse Renter tilskrives ved [værtsorganisationen]. foranstaltning. [værtsorganisationen]. er ansvarlig for indsamlingstilladelsen og revision af endeligt regnskab Honorering af arbejdsindsats Organisationerne honoreres ikke for medarbejderes arbejde i forbindelse med [INDSAMLINGENS NAVN]. Evt. ansættelser til tastearbejde, revision m.m. hos værtsorganisationen honoreres efter de faktiske udgifter Økonomistyring Styregruppen har det overordnede ansvar for at styre [INDSAMLINGENS NAVN] 's økonomi. [værtsorganisationen] har det daglige ansvar for at betale udgifter forbundet med indsamlingen. Projektlederen udarbejder et detailbudget for indsamlingen til godkendelse i styringsgruppen Momskompensation Såfremt [værtsorganisationen] opnår momskompensation, skal det modtagne kompensationsbeløb fordeles forholdsmæssigt mellem de øvrige deltagende organisationer og [værtsorganisationen]. Momskompensationen opgøres for hvert kalenderår, og udbetalingen forventes at finde sted ca. 1. december året efter. Herefter vil den forholdsmæssige andel af momskompensationen, der vedrører [INDSAMLINGENS NAVN] blive fordelt blandt de deltagende organisationer i henhold til den vedtagne fordelingsnøgle for overskuddet Solidarisk hæftelse De deltagende organisationer i [INDSAMLINGENS NAVN] hæfter solidarisk for de udgifter, der er påført samarbejdet. 9

10 6. Afrapportering/evaluering/opfølgning 6.1. Afrapportering Alle deltagende organisationer forpligter sig til at rapportere om udviklingen i de projekter efter nærmere aftale Fordeling af data De modtagne adressedata fra bidragydere og virksomheder i forbindelse med [INDSAMLINGENS NAVN] må ikke gøres til genstand for fornyede henvendelser i de enkelte organisationer, men alene anvendes i [INDSAMLINGENS NAVN] s-regi. [Værtsorganisationen]forpligter sig til på intet tidspunkt at sammenkøre hele eller dele af egen bidragyderdatabase med adresserne fra [INDSAMLINGENS NAVN]. 7. Generelt 7.1. Varighed Denne Samarbejdsaftale er gældende for [tidsperiode] og indtil der foreligger et revideret regnskab for [INDSAMLINGENS NAVN] Fortrolighed Indholdet i denne Samarbejdsaftale er fortroligt. Undtaget herfra er fordelingsnøglen, der er offentlig i henhold til ISOBROs indsamlingsetiske retningslinier Del A, Tvister Uenigheder/tvister søges i første omgang løst hurtigst muligt af styregruppen. Kan den ikke blive enig, afgøres uenigheden/tvisten af de deltagende organisationers generalsekretærer og direktører i fællesskab Offentlighed De deltagende organisationer har valgt [talsmand] som talsmand, der på organisationernes vegne kan udtale sig om [INDSAMLINGENS NAVN]. De enkelte organisationer kan udtale sig om organisationernes egne projekter Loyalitet Det påhviler den enkelte deltagende organisation at leve op til ånden i samarbejdet. Såfremt en organisation eller dens repræsentanter handler illoyalt mod [INDSAMLINGENS NAVN], f.eks. ved udtalelser i pressen vil dette kunne medføre, at organisationen ikke længere kan deltage i [INDSAMLINGENS NAVN]. 10

11 København, den 2XXX 11

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning 2014 07.18.19.40 Tips og Lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer Ansøgningsfrist 24. oktober 2014 kl.

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Dokumenthistorik Dato Version Beskrivelse Forfatter 08-10-2011 1.0 Udkast Dennis

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1

Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1 1 Indsamlingsetiske Retningslinier del B 1 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lignende,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001 Begrænset EU-udbud Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme J. nr. 82.20.00G00 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudsbetingelser... 5 2.1 Udbyder:... 5 2.2 Den

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere