Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den kl i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den 23.2.2012 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg"

Transkript

1 Referat fra kredsbestyrelsesmøde Torsdag den kl i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat nr.4/2012 Udarb /ip/ew Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Gert 1. Mødets åbning 1.1 Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 2.1 Godkendelse af KB referat fra den Opfølgning af referat 3. HB dagsorden Der er ikke HB møde i forbindelse med KB-mødet 4. Sager til behandling Politiske sager: 4.1 Kongres HB s kongresforslag - kredsens kongresforslag - kongreskursus den Arbejdet med regionale og kommunale budgetter præsentation af dataarket Kend din kommune/region 4.3 Samarbejdet med frivillige på sygeplejerskernes arbejdspladser 4.4 Henvendelse vedrørende udformningen af vejledninger på DSR s hjemmeside 4.5 Udpegning af medlem til styregruppen for Fotoprojektet under Projekt Fagidentitet 4.6 Udpegning af medlem til Kunstudvalget 5. Økonomi 5.1 Principper for humanitær-, solidaritet- og kulturel støtte Ansøgninger 5.3 Årsrapport for regnskabsåret 2011 med tilhørende bemærkninger 6. Gensidige orienteringspunkter 6.1 Medlemsudviklingen 7. Efterretninger 7.1 Efterretningssager 8. Orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 9. Evaluering af mødet 10. Eventuelt DSR K reds Midtjylland Side 1/11

2 1. Mødets åbning Tilstede Leon Sørensen, Ane Mette Sejer Pedersen, Annette Askjær Dam, Alma Jensen, Bente Rasmussen, Helle Susanne Laursen, Anja Laursen, Lone Kier Praëm, Søren Bæk, Marianne Bjørn, Mariann Mikkelsen, Anders Mikkelsen, Birgit Oien Schmidt, Peder Svinth, Henrik Ørskov, Lone Kristensen, Helle Engelsen, Jakob Gøtzsche, Vibeke Bak, Marianne Johansen, Jytte Greve, Lisbeth Reuss-Schmidt, Lene Holberg, Susanne Bjerno, Hanne Holst Long, Karen Marie Grosbøll, Pirkko Dinnesen, Gert Petersen og Else Kayser. Susanne Lindberg deltog ikke under behandling af punkt 1, 2, 5, 4,5, 4,6, 4,3 og 4.2. Bente Rasmussen deltog ikke under behandling af punkt. 4.1, 4.4, 6, 7, 8, 9 og 10. Indkomne afbud Marianne Würtz., Dorthe Sølvkær Ehlers, Susanne Jensen og Mette Wahlfelt, Fraværende Susanne Jensen har meddelt, at hun udtræder af kredsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning. I stedet indtræder Birgitte Bastiansen. Birgitte har efterfølgende meddelt, at hun ikke har mulighed for at deltage i kongressen. Theis Smedegaard er derfor indkaldt. Desværre har han heller ikke mulighed for deltagelse, hvorfor Jane Knudstrup indkaldes. 1.1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkterne: 5.4 Mundtlig orientering om forbedringer af ventilation og varmeanlæg 6.2 Høringssvar til udkast til fødeplan for Region Midtjylland 6.3 Forebyggelse af brystkræft 6.4 Orientering om den præhospitale behandling 6.5 Debatmøde den 27. februar Godkendelse af referat 2.1 Godkendelse af KB referat fra den Bilag 2.1 Godkendt 2.2 Opfølgning af referat Bilag 2.2 Det aftaltes, at der udsendes en liste over arbejdsgruppernes sammensætning. Taget til efterretning. DSR K reds Midtjylland Side 2/11

3 3. HB dagsorden Der er ikke HB møde i forbindelse med KB-mødet 4. Sager til behandling Politiske sager: 4.1 Kongres HB s kongresforslag - kredsens kongresforslag Bilag 4.1 Kredsbestyrelsen drøftede særligt forslag om strategier for større medbestemmelse (Carmaundersøgelsen) og forslag om ledelse. Kredsbestyrelsen godkendte, at begge forslag stilles til kongressen. Kredsbestyrelsens kommentarer og forslag er efterfølgende indarbejdede i forslagene. På næste kredsbestyrelsesmøde behandles forslag om næstformænd samt forslag om organisation. - kongreskursus den Der blev foreslået følgende indhold for kongreskursus: o Uskrevne regler omkring alt det praktiske adgangskort m.m. o Hvordan arbejder kredsbestyrelsen sammen på kongressen - går til hjørne, når der skal være en fælles drøftelse o.l. o Det politiske spil omkring forslag. o Hjælp til at udforme oplæg både før og under kongressen. o Forventninger til os som kongresdeltagere til hinanden. o Forklaring på indlæg under beretningsdiskussionen, som ikke umiddelbart giver mening. o It hjælp hvordan skrives noter m.v. o Kvalificering af kongresforslag ordførerskaber. o Mere input om Carma-rapporten (der er møde herom i FTF-kredsen den ). o Forhandlingssystemet. o Gensidig forventning, at der er respekt for uenigheder, men at man skal have følt hinandens holdninger af inden kongressen. o Der skal også være ret til forskellige meninger, det skal blot være informeret på forhånd så man ikke bliver udstillet på kongressen. Det oplystes om Carma-rapporten, at der er møde herom med professor Henning Jørgensen i FTF-regionen den DSR K reds Midtjylland Side 3/11

4 4.2 Arbejdet med regionale og kommunale budgetter præsentation af dataarket Kend din kommune/region Bilag 4.2 Kristian Eskildsen præsenterede dataarket kend din kommune/region, som giver adgang til en række kommunale/regionale data. Bl.a. med afsæt i sådanne data vil personalerepræsentanterne kunne have en offensiv tilgang til budgetarbejdet og kunne pege på ønskede indsatsområder. Der lægges op til, at budget 2013 endnu en gang drøftes på FTR-møde for kommuner og regioner med henblik på en offensiv tilgang overfor kommuner og regioner, samt at kredsen på baggrund af de foreliggende data om kommunerne retter henvendelse til en række kommuner med forslag til indsatsområder. Endelig søger næstformændene i RMU erne på landsplan at samordne nogle fælles initiativer i RMU-regi overfor Danske Regioner. Det understregedes, at der ikke skal rettes henvendelse til alle kommuner at det skal ske på baggrund af konkrete forhold f.eks. en lav sygeplejerskenormering, og at der skal opfordres til dialog om løsninger på det konkrete problem. På FTR-mødet for det regionale område vil man også tage fat på spørgsmålet om belægningsprocenter. Dette har direkte sammenhæng med kommunernes indsats og dermed det sammenhængende sundhedsvæsen. Tilsvarende kan man se på antal aflyste og gennemførte behandlinger m.m. Hospitalerne har dokumentationssystemer, der kan belyse mange yderligere data. Budget 2013 vil blive behandlet på næste FTR-møde. Kredsbestyrelsen godkendte indstillingerne. 4.3 Samarbejdet med frivillige på sygeplejerskernes arbejdspladser Bilag 4.3 Det oplystes, at jobchefen i Holstebro Kommune til nyuddannede sygeplejersker beskæftiget udenfor sygeplejen har udtalt, at frivilligt arbejde indenfor sundhedsområdet vil styrke deres faglighed. Der orienteredes at RMU havde debatteret på baggrund af de med bl.a. Dansk Sygeplejeråd aftalte til spilleregler for samarbejdet med frivillige. De bemærkedes, at man ikke af RMU referatet fra mødet kan se, at medarbejderrepræsentanterne har været kritiske til samarbejdet med frivillige og at referatet sender uheldige signaler. Det fremhævedes, at arbejdsgiver ikke kan bygge sine aktiviteter på frivillige, men er nødt til at ansætte folk til fast organiserede opgaver. DSR K reds Midtjylland Side 4/11

5 Det bemærkedes, at der - uanset man er frivillig skal stilles særlige krav til personer, der skal sidde ved alvorligt syge og døende. Kredsbestyrelsen havde et gruppearbejde om temaet og havde følgende tilbagemeldinger: Positivt indstillede overfor konceptet med frivillige på sygeplejerskernes arbejdspladser, Ikke problematisk, at de frivillige har vagtplaner og skal melde afbud, Særlig opmærksomhed på de faglige grænseflader og på nyopståede opgaver, Særlig opmærksomhed på den samfundsmæssige opgave: - hvem skal afgøre, hvad de frivillige skal og hvordan? - hvordan undgås uhensigtsmæssigheder? Frivilligt arbejde skal ikke ligestilles med lønnet arbejde, Frivilligt arbejde må ikke have ansættelsesmæssige forhold (ansættelsessamtale, børneattest, vagtplan osv.) Skal samfundet stille den ønskede arbejdskraft til rådighed? Bør der være mulighed for at en døende kan få en hånd i den sidste tid? Eller skal denne mulighed gives via frivilligt arbejde? Præcis definition af frivilliges opgaver f.eks. i MED, Frivillige er ikke ansatte, men har f.eks. Røde Kros som organisation bag sig, Klare spilleregler, så ansatte ved, hvad frivillige må gøre, Frivillige har ikke et fagligt ansvar! Bekymring i forhold til skred over fra faglig omsorg til frivillig omsorg ved øget brug af frivillige. Hvad er årsagen til behovet for frivillige? Dette bør drøftes lokalt hver gang, der indgås aftale om frivillige, Vi er bekymrede for fagligheden, Det frivillige skal være det ekstra, Vi skal have medindflydelse på at sætte rammerne: - være med fremfor at stå udenfor, - forhold os til den virkelighed, vi lever i, - samfundsmæssig udvikling/egenomsorg, - de svages interesser. Konklusion Den professionelle indsats kan aldrig erstattes af frivillige. Spørgsmålet om anvendelse af frivillige kan ses ud fra flere perspektiver et velfærdsperspektiv, et socialpolitisk perspektiv og et arbejdsmarkeds perspektiv men også ud fra et samfundsperspektiv, en professions- og en organisationstilgang. Det vil være et svigt af borgerne, hvis professionstilgangen udfases. DSR K reds Midtjylland Side 5/11

6 4.4 Henvendelse vedrørende udformningen af vejledninger på DSR s hjemmeside Bilag 4.4 Jacob Gøtzsche forklarede om baggrunden for henvendelsen. Man ønsker, at der i forbindelse med de forskellige artikler og vejledninger på DSR s TRkompas også angives kildehenvisninger - evt. som link - for, hvor de konkrete oplysninger hidrører fra. Man havde rettet henvendelse til DSR-C, hvorfra det var svaret, at man ikke pt. kunne påtage sig opgaven. Det drøftedes, at DSR-C fremadrettet skal søge at angive kilder til artikler og vejledninger, således at tillidsrepræsentanter bedre får mulighed for selv at orientere sig i stoffet - eksempelvis fra lovgivning, domme, fortolkninger. Der blev udtrykt bekymring for, om det ønskede vil ramme ved siden af dvs. at dette ikke generelt vil styrke tillidsrepræsentanterne i at opnå de lokalt ønskede muligheder. Det bemærkedes, at lokale tillidsrepræsentanter ofte har en begrænset konkret viden om de enkelte områder. Det bemærkedes, at arbejdsmiljørepræsentanter også skal medtages i overvejelserne. Det foresloges, at tage spørgsmålet om direkte med Grete Christensen. Konklusion Kredsen retter henvendelse til DSR-C med henblik på at sikre, at det materiale, der placeres under TR-kompasset er udformet på den mest brugbare og hensigtsmæssige måde. 4.5 Udpegning af medlem til styregruppen for Fotoprojektet under Projekt Fagidentitet Bilag 4.5 Der orienteredes om arbejdet med projektets fotografer. Det arbejdes på, hvorledes vi aktivt kan bruge projektet til at profilere sygeplejerskerne i det offentlige rum. Målet er at være færdige med projektet til efterårets fagdag. Projektgruppen vender på et senere tidspunkt tilbage omkring budget og finansiering af fotobogen, som også vil kunne bruges som gavebog herunder gavebog ved receptioner. Jacob Gøtszche og Birgit Oien Schmidt indtræder som medlemmer af styregruppen for Fotoprojektet under Projekt Fagidenditet. DSR K reds Midtjylland Side 6/11

7 4.6 Udpegning af medlem til Kunstudvalget Bilag 4.6 Marianne Bjørn indtræder i Kunstudvalget. 5. Økonomi 5.1 Principper for humanitær-, solidaritet- og kulturel støtte Bilag 5.1 Kredsbestyrelsen godkendte de foreslåede principper. 5.2 Ansøgninger Bilag 5.2 Det bevilgede blev taget til efterretning. I forlængelse af det bevilgede til netværksgruppen for sygeplejersker i Region Midtjylland, der arbejder med mennesker, der er stof eller alkoholafhængige, opfordredes anæstesigrupperne i den østlige og den vestlige del af regionen til at overveje at søge støtte. 5.3 Årsrapport for regnskabsåret 2011 med tilhørende bemærkninger. Bilag 5.3 Kredsbestyrelsen drøftede på baggrund af årsrapporten, hvorledes udgifter til TR-aktiviteter bogføres. Kredsbestyrelsen skal på et kommende møde drøfte udsendelsen af trykt materiale til kredsbestyrelsen. Det foresloges, at overveje at købe kredsens lokaler. Det bemærkedes, at dette ikke for nærværende er aktuelt, men tilbage står en diskussion om det, der fremover skal anvendes flere midler til. Der blev udtrykt tilfredshed med regnskabet og balancen i forhold til budgettet. Regnskabsoverskuddet på 1.9 millioner kunne dels forklares ved øgede indtægter dels mindre udgifter end forventet på tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og kredsbestyrelsesområderne. Til næste møde vil blive udarbejdet bilag med henblik på stillingtagen til at gøre den politiske konsulentstilling permanent - med efterfølgende interne opslag i organisationen. Den politiske konsulentstilling erstatter en af de tidligere 3 chefkonsulentstillinger. DSR K reds Midtjylland Side 7/11

8 I økonomiudvalget har været drøftet en yderligere opnormering med henblik på at kunne løfte en lang række drifts- samt udviklingsopgaver. Der skal ses på en række opgaveløsninger sammenholdt med, at Mette Bille fra efteråret vender tilbage til sin tidligere chefkonsulentstilling. Hvad angår personaleressourcer kører kredsen - sammenholdt med andre kredse - forholdsvis stramt. Det bemærkedes, at Inge Pedersen og Malene Olsen (DSR-C) varetager en god økonomistyring i samarbejder med kredschef, kredsformand og økonomiudvalg. Årsrapporten blev taget til efterretning. 5.4 Mundtlig orientering om forbedringer af ventilation og varmeanlæg Det orienteredes, at kredsen på baggrund af klimaproblemerne i de store mødelokaler gennem længere tid har forhandlet med udlejer om at etablere ventilationsanlæg i Medlemshusets store mødelokaler. Tilbudspris fra leverandør udgør kr excl. moms. Som modydelse er aftalt yderligere 3 års uopsigelighed af lejemålet, således at kredsen med gældende varsel tidligst kan fraflytte 31. juli 2018, mod nu 31. juli Derudover er aftalt, at huslejen fastfryses i de tre år. Samtidig med byggeperioden for ventilationsanlægget vil der ligeledes blive renoveret tre toiletter. Dette blev taget til efterretning. 6. Gensidige orienteringspunkter 6.1 Medlemsudviklingen Bilag 6.1 Taget til efterretning 6.2 Høringssvar til udkast til fødeplan for Region Midtjylland. Kredsens høringssvar til Region Midtjylland fødeplan var uddelt til kredsbestyrelsen. Det oplystes, at der aktuelt arbejdes med høringssvar i regionshospitalernes hoved- MEDudvalg, og at fødeplanen også vil blive taget op i RMU. 6.3 Forebyggelse af brystkraft i forbindelse med natarbejde. Dansk Sygeplejeråd har udsendt pressemeddelelse om forebyggelse af brystkræft i forbindelse med natarbejde. DSR K reds Midtjylland Side 8/11

9 Der efterlystes mere skarphed i udmeldingerne eksempelvis om, hvorledes man får skabt den gode nattevagt. Diskussionen vil blive taget op i det regionale MEDudvalg. 6.4 Den præhospitale behandling Region Midtjylland er midt i en evaluering af det præhospitale område, hvor bl.a. bemanding, værktøjer til hastegradsvurdering og responstider sættes under lup. Kredsen har i den forbindelse planlagt afholdelse af et fyraftensmøde den 13. marts 2012 for de anæstesisygeplejersker, der arbejder på det præhospitale område i Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt. På mødet drøftes regionens evalueringsproces og kredsens fremadrettede indsats. Emnet sættes på dagsordenen på et kommende KB-møde med en nærmere redegørelse omkring problemstillingen. 6.5 Debatmøde den 27. februar 2012 Kredsbestyrelsen opfordredes til at deltage i debatmødet den om velfærd og beskæftigelse. Ad hoc arbejdsgruppe om det videre arbejde med problemstillingerne vist i Carmas forskningsprojekt Medhør uden medbestemmelse. Det blev tilkendegivet, at følgende gerne ville deltage i ad hoc arbejdsgruppen: Lone Kristensen, Jytte Greve, Dorte Sølvkjær, Lisbeth Reuss-Schmidt. 7. Efterretninger 7.1 Efterretningssager Bilag 7.1 Taget til efterretning 8. Orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Der er efterfølgende udsendt nedenstående orientering til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter: På mødet den 23. februar 2012 har kredsbestyrelsen bl.a. drøftet: Samarbejdet med frivillige Overalt på sygeplejerskers arbejdspladser foregår der i disse måneder diskussioner om brugen af frivilliges arbejdskraft og nærvær. På baggrund af denne dagsorden diskuterede KB kredsens holdning DSR K reds Midtjylland Side 9/11

10 og indsats ift. at sikre en fornuftig anvendelse af frivilligt arbejde, herunder at sikre medarbejdernes indflydelse på principper for brugen af frivilligt arbejde. Kredsbestyrelsen opfordrer til at søge vejledning og sparring hos FTR og i kredsen. Arbejdet med de kommunale og regionale budgetter Kredsbestyrelsen drøftede mulighederne for at få indflydelse på de kommunale og regionale budgetprocesser, bl.a. i forhold til at sikre tilstrækkelige midler til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmiljø. Kredsbestyrelsen blev i den forbindelse præsenteret for Kreds Midtjyllands datasæt over kommunale og regionale nøgletal Kend din kommune og Kend dit optageområde. Datasættet kan findes på Kreds Midtjyllands hjemmeside, under fanen FTR/TR. På baggrund af drøftelsen vil kredsen tage initiativ til i samarbejde med fællestillidsrepræsentanterne at udarbejde henvendelser til beslutningstagerne på en række kommunale og regionale arbejdspladser. Vejledninger på DSR s hjemmeside Kredsbestyrelsen drøftede mulighederne for at forbedre de vejledninger, pjecer m.m. der placeres under TR-kompasset på DSR s hjemmeside. Kreds Midtjylland arbejder videre med at sikre, at det materiale, der placeres under TR-kompasset er udformet på den mest brugbare og hensigtsmæssige måde. Kongres 2012 Dansk Sygeplejeråd afholder kongres i dagene maj i Vingsted centeret ved Vejle. Kongresforslag skal foreligge den 15. marts. Kredsbestyrelsen fik fremlagt udkast til kongresforslag fra Hovedbestyrelsen og Kredsbestyrelsen, og drøftede derefter forslag til ændring/kvalificering af udkastene. Kredsbestyrelsen drøftede bl.a. et forslag vedr. styrkelse af de organisationsvalgte, samt et forslag vedr. indsatsen for at sikre sygeplejefaglig ledelse. Tillidsrepræsentanter indbydes i marts til at deltage, som tilhørere ved kongressen. Kredsbestyrelsen drøfter og beslutter på mødet d.5.marts den økonomiske side af dette tilbud til TR. Gennemgang af årsregnskab Kredsbestyrelsen fik fremlagt og godkendte kredsens årsregnskab for Kredsen kommer ud med et overskud i 2011, hvilket foranlediger at kredsbestyrelsen på et kommende møde vil drøfte om der skal afsættes yderligere midler til arrangementer og ressourcer i Årsregnskabet fremlægges på kredsens generalforsamling i oktober. Støtte til arrangementer Kredsbestyrelsen yder økonomisk støtte til tre arrangementer i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts Der er ydet støtte til alle de arrangementer, der har søgt. Arrangementerne holdes i hhv. Odder, Silkeborg og Århus. Kredsbestyrelsen yder ligeledes støtte til en netværksgruppe for sygeplejersker i Region Midtjylland, der arbejder med mennesker med stof- og/eller alkoholafhængighed. Principper for humanitær-, solidaritet- og kulturel støtte Kredsbestyrelsen godkendte en række principper for humanitær-, solidaritet- og kulturel støtte i perioden Principperne vil snarest muligt blive lagt ud på kredsens hjemmeside. DSR K reds Midtjylland Side 10/11

11 Regnefejl hos Danmarks Statistik ift. lønregulering Den 23. februar blev det offentliggjort, at Danmarks Statistik har lavet en regnefejl i udregningen af lønindeks for den offentlige sektor i perioden 4. kvartal 2010 til 3. kvartal Det er uklart om regnefejlen får positiv eller negativ betydning for sygeplejerskernes løn. Men på baggrund af pressens dækning af sagen, kan der være medlemmer der spørger til deres løn. Kredsbestyrelsen vil opfordre til, at henvise til orientering på DSRs hjemmeside, når der kommer klarhed over eventuelle konsekvenser for sygeplejerskers løn. I forbindelse med fremtidige forhandlinger skal organisationerne sikre kompensation for eventuelle negative konsekvenser af regnefejlen. 9. Evaluering af mødet Kongresdiskussionen skulle have været taget tidligere på dagen. Det bemærkedes, at vi ikke er så gode til at høre efter. Der sendes stadig SMS er under mødet. Man har været gode til at rejse sig op, når man skal tale. Det har været godt med lidt mere plads til os selv. En tung dag talte forbi hinanden i diskussionen under punkt Eventuelt Intet til referat. DSR K reds Midtjylland Side 11/11

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 10. januar 2011 Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 10.00 17.00 og onsdag den 19. januar 2011 kl. 09.00 14.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København

Læs mere

Pause... 18 Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer.

Pause... 18 Sygepleje. 12 Nysgerrighed. Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning. Vi lærer af dilemmaer. Nr. 4 2009 Pause... Operationssygeplejersker Majbrit Wohlert og Tina Warmning Afdeling E-OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage Hansens Gade 8 Vi lærer af dilemmaer 12 Nysgerrighed er min

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Sagsb. Indstilling HMU bød ledende bioanalytiker Jette Krüger

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 Generalforsamling 2012 BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 1. VALG AF OP TIL FIRE DIRIGENTER OG OP TIL FEM MEDLEMMER AF FORSLAGSARBEJDSGRUPPEN

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej 122 8950 Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Å R S - BERET- NING 2011

Å R S - BERET- NING 2011 ÅRS- BERET- NING 2011 21. årsberetning 2011 Copyright by Dansk Sygeplejeråd Omslag samt Grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Greve Tryk: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-856-7 Fotografisk, mekanisk eller

Læs mere

Pauser Der planlægges med pauser kl. 10.30, 12-12.45 (frokost), 14.30 (kaffe).

Pauser Der planlægges med pauser kl. 10.30, 12-12.45 (frokost), 14.30 (kaffe). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Holmberg Jensen Kristina Alida Christensen Niels Legaard Gjytkjær Lone Hintze Kirsten Højslet Jannie Elisabeth Asta Hvilsted Elin Aggerholm Jensen Karina

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere