Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense"

Transkript

1 Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra konferencen, dels skabeloner over tutorsamtaler brugt på RG de sidste 2 år. På Roskilde Gymnasium har vi 2 hf-klasser pr. årgang, og de nuværende 2.hf-klasser har deltaget i to forskellige forsøg: den ene med fysisk træning og morgenmad med det formål at styrke det sociale fællesskab ud over at styrke fysisk velvære og koncentration mm. Den anden klasse har haft anvendelsesorientering som sit primære fokus. Som en del af et øget fokus på det sociales betydning for hf erne har vi arbejdet med at ændre tutorsamtalerne, og det er dette arbejde jeg vil tale om i det følgende. Om tutorsamtalen. Jeg vil tage udgangspunkt i hf-bekendtgørelsen. Ifølge den er tutorordningens formål: at medvirke til at udvikle den enkelte kursists selvstændighed og selvforvaltning i forhold til undervisningen og understøtte kursistens fastholdelse i uddannelsen. Tutorordningen skal være med til at: styrke studiekompetencer fastholde fokus på læringsproces styrke den faglige motivation og dermed fastholdelse i uddannelsen støtte kursisten i bestræbelserne på at udvikle evnen til at gøre studiemæssig status over for sig selv med hensyn til: ambitionsniveau studiemæssigt stærke og svage sider progression i undervisningen justering af læreprocessen selvevaluering. Det skal studiebogen så være et redskab til: (og jeg citerer): ved at eleven, i samarbejde med tutoren, opstiller realistiske mål og succeskriterier for videreudvikling af sine faglige og studiemæssige kompetencer og løbende evaluerer processen og progressionen. Det lyder jo rigtigt godt, og det er fint nok at tale om personlig læringsproces, faglig progression og faglige mål, men hvordan er det lige vi kan medvirke til at udvikle den enkelte kursists selvstændighed og selvforvaltning i forhold til undervisningen og understøtte kursistens fastholdelse i uddannelsen som bekendtgørelsen kræver? Og hvordan får vi lige den enkelte elevs læringsmål til at passe ind med de forskellige elevtyper, så alle kan indgå i et godt fagligt læringsfællesskab? Vi mener der mangler et vigtigt aspekt, nemlig det sociales betydning. Både i forhold til at den enkelte elev jo ikke hænger frit svævende i luften, men indgår i et klasse- og skolefællesskab, og Side 1 af 17

2 også i lærer-elev- forholdet i undervisningssituationen. Trives eleven ikke socialt, går det ud over det faglige det er såre banalt! Vi har de sidste par år arbejdet på at forbedre tutursamtalerne, fordi vi ikke syntes at kunne måle noget større udbytte hos eleverne af den tid vi brugte på samtalerne. Til hjælp i dette arbejde inviterede vi Bente Vetland fra Norge til at holde oplæg for os om den gode relation som hun ser som helt basal for hvor godt en elev klarer sig fagligt. Den gode relation gælder i denne sammenhæng først og fremmest tutor og hf-elev som udgangspunkt for hvordan tutoren kan vejlede eleven ved at få kendskab til elevens trivsel, både fagligt og socialt i klassen og på skolen. Eleverne skal SES og HØRES, anerkendes for dem de er, siger Bente Vetland. En for stor del af den elevtype som vores hf-elever hører ind under, føler sig ikke SET, men overset, og har lavt selvværd og ringe selvtillid, og det kan knibe med både motivation og udholdenhed. Så er det nemmere at gemme sig bag facebookskærmen end at tage aktivt del i fællesskabet. Disse ret banale observationer passer fint sammen med at flere af vores elever har udtrykt et stort ønske om at vi interesserer os for dem som mennesker i stedet for bare at levere undervisning eller tale om faglig progression, når eleverne har behov for at tale om at de bruger mere energi på at få styr på rodet i deres privatliv end på at træne eksamensopgaver. I tutorsamtalen er det vigtigt at finde en balance mellem det sociale og faglige. Vi kan lytte til hvad der nu kan være på færde på den private front, men vi skal bruge denne indsigt i elevens personlige udgangspunkt til at guide eleven fagligt - at guide eleven til at se skolen som en mulighed for at arbejde sig ud af eventuelle personlige eller familiære problemer. Skolen kan for nogen være et tilbud om en fast, tryg kultur eller struktur i et måske kaotisk liv. Vi må gennem samtalerne hjælpe eleverne til at private problemer ikke bliver en undskyldning for ikke at kunne klare de faglige krav. Før nogen får røde knopper af alt det føleri, som nogen måske vil opfatte vores fokus på social trivsel som, vil jeg understrege at vi som tutorer selvfølgelig ikke skal gå ind på studievejleders eller psykologens område med den coaching de er uddannet til. Vi kan lytte og give umiddelbar respons, men hvis de personlige problemer kræver mere professionel indsats, må tutoren sende eleven videre i systemet. Hvad har vi så forsøgt at gøre? I vores nye skabeloner for tutorsamtaler har vi Den gode relation for øje, og vi spørger i alle samtaler til både personlig, social og faglig trivsel. Vi forsøger lige fra start at understrege at alle former for trivsel afhænger af hvad den enkelte elev bidrager med selv. Både mht. at skabe et godt læringsmiljø i klassen og for egen lærings skyld. Fra dag 1 forsøger vi at afstemme forventninger. I den første tutorsamtale kort efter skolestart i 1hf (dvs. 3-4 uger efter skolestart) præsenterer vi eleverne for vores og skolens forventninger til dem og spørger så hvordan eleverne vil forholde sig til disse forventninger. Side 2 af 17

3 Skolens forventninger til eleven er: - at du tager et medansvar for, at klassens læring kan foregå i et godt arbejdsmiljø, - at du arbejder hårdt for at lære fagene, så du kan klare eksamen så godt som muligt. - At du afleverer dine opgaver til tiden, og at du læser det stof, der undervises i. - At du kommer i skole hver dag, og at du kommer til tiden. I de efterfølgende spørgsmål er der fokus på hvordan eleven vil bidrage til at skabe et godt fagligt og socialt miljø, og hvilke konsekvenser det skal have for eleven hvis han eller hun ikke bidrager. Vi ønsker at eleven fra starten bliver gjort bevidst om hvilket medansvar han eller hun har for at deres hf-projekt kan lykkes. Udmeldingerne fra denne første samtale danner grundlag for efterfølgende aftaler om klasserumskultur som skal gælde for hele klassen og for lærerteamet. På Roskilde Gymnasium bruger vi skabelonerne til tutorsamtaler som elevernes studiebog, og vi følger i samtalerne op på de aftaler klassen eller tutor og elev har indgået, når vi evaluerer hvordan den enkelte elev trives og gebærder sig. Dette gælder især hvis eleven ikke lever op til de indgåede aftaler. I skabelonerne til tutorsamtalerne stiller vi naturligvis også alle de spørgsmål der skal til for at leve op til bekendtgørelsens krav om elevens refleksion over læringsproces, faglige mål osv. for at styrke studiekompetencerne og dermed chancen for at gennemføre hf.. Efter hver samtalerunde holder vi teammøder for at udveksle informationer om specifikke problemer eller generelle tendenser som de faglige udfordringer enkeltelever eller klassen som helhed giver udtryk for under tutorsamtaler. Dette lever op til bekendtgørelsens opfordringer, men er langt fra den model Bente Vetland praktiserer i sit lærerteam og foreslog os at følge: nemlig at lærerteamet spiser frokost 1 gang ugentligt for at udveksle information om og erfaringer med klassen. Vi synes ikke arbejdstiden rækker til faste ugentlige møder, men vi taler i vores team nok mere sammen på kryds og tværs i lærerteamet om denne klasse end det er tilfældet i de fleste andre team. Konklusion: Vi mener at det større fokus på den sociale trivsel har været medvirkende til at den nuværende 2j s elever generelt har det rigtigt godt med hinanden. De er en fornøjelse at undervise, og de ser ud til at nå et ret højt fagligt niveau. Der har været plads til både de meget dygtige elever og til de mindre dygtige og lidt skæve personer der ofte er i en hf-klasse. Og set med både blik for skoleøkonomi og for den enkelte elevs videre muligheder er det vel positivt at der stadig er 27 elever i klassen, en meget høj fastholdelsesprocent. Jeg bilder mig ikke ind dette bare skyldes nye tutorsamtaleskabeloner, og det mener eleverne i øvrigt heller ikke selv. Men de har for nyligt konkluderende evalueret at Tutorsamtaler er en rigtigt god idé. Side 3 af 17

4 1. Tutorsamtale, 1hf - om skolestart og det at gå i HF Navn: Tutor: Din baggrund for at søge HF på RG: Hvad havde du hørt om skolen, før du søgte ind? Hvorfor søgte du ind på HF? Hvilke holdninger og meninger synes du er vigtige, når man går på HF? Hvilken joberfaring har du? Hvad kan du lide at lave i fritiden? Hvad glæder du dig til i dette skoleår? Er der noget, du er nervøs for i dette skoleår? Hvordan vil du beskrive din arbejdsindsats? På skolen: Hjemme: På fritidsjob? Side 4 af 17

5 2. Faglig og social trivsel for dig og klassen Skolens forventninger til dig er: - at du tager et medansvar for, at klassens læring kan foregå i et godt arbejdsmiljø, - at du arbejder hårdt for at lære fagene, så du kan klare eksamen så godt som muligt. - At du afleverer dine opgaver til tiden, og at du læser det stof, der undervises i. - At du kommer i skole hver dag, og at du kommer til tiden. Hvad vil du bidrage med, for at der kan være et godt klassemiljø i 1j? Hvordan vil du tage ansvar for at alle i klassen skal trives? Hvad mener du skal være konsekvensen, hvis du ikke bidrager? Vil du tage ansvar for, at der er arbejdsro i timerne? Ja nej Vil du lægge pc og telefon væk, når de ikke er i brug i undervisningen? Ja nej Hvilke konsekvenser mener du, det skal have for dig, hvis du ikke lægger pc og mobil væk, når de ikke er i brug i undervisningen? Side 5 af 17

6 Hvad vil du gøre for at lære noget? Vil du komme i skole hver dag, og vil du komme til tiden? Ja nej Hvilke konsekvenser skal det have for dig, hvis du ikke kommer i skole hver dag og til tiden? Vil du aflevere opgaver til tiden? Ja nej Hvilke konsekvenser synes du det skal have for dig, hvis du ikke afleverer til tiden? Kan du tåle at blive rettet og få vejledning i timerne? Ja nej Hvis nej: hvordan vil du så gerne rettes og have vejledning? Andre kommentarer til spørgsmål om faglig og social trivsel Side 6 af 17

7 1.hf anden tutorsamtale. Vinterprøve, trivsel og skriftligt arbejde Navn: Tutor: Formålet med dette skema og tutorsamtalen er at finde ud af hvordan du bedst udvikler dig i fagene frem til sommereksamen 1. Vinterprøven Matematik Hvilken karakter fik du? Lever resultatet op til de forventninger du havde til dig selv før prøven? Hvad synes du, at du er god til i faget? Hvad er du mindre god til? Hvad skal der efter din mening til for at du kan få et endnu bedre resultat? Naturfag: kemi Hvilken karakter fik du? Lever resultatet op til de forventninger du havde til dig selv før prøven? Hvad synes du, at du er god til i faget? Side 7 af 17

8 Hvad er du mindre god til? Hvad skal der efter din mening til for at du kan få et endnu bedre resultat? Naturfag: geografi Hvilken karakter fik du? Lever resultatet op til de forventninger du havde til dig selv før prøven? Hvad synes du, at du er god til i faget? Hvad er du mindre god til? Hvad skal der efter din mening til for at du kan få et endnu bedre resultat? Naturfag: biologi Hvilken karakter fik du? Lever resultatet op til de forventninger du havde til dig selv før prøven? Hvad synes du, at du er god til i faget? Hvad er du mindre god til? Hvad skal der efter din mening til for at du kan få et endnu bedre resultat? Engelsk Hvilken karakter fik du? Side 8 af 17

9 Lever resultatet op til de forventninger du havde til dig selv før prøven? Hvad synes du, at du er god til i faget? Hvad er du mindre god til? Hvad skal der efter din mening til for at du kan få et endnu bedre resultat? Dansk Hvilken karakter fik du? Lever resultatet op til de forventninger du havde til dig selv før prøven? Hvad synes du, at du er god til i faget? Hvad er du mindre god til? Hvad skal der efter din mening til for at du kan få et endnu bedre resultat? 2. Trivsel, social og fagligt, samt skriftligt arbejde Trivsel Hvordan trives du i klassen? Hvordan har du det med dine kammerater? Hvordan opfatter du din rolle i klassen? Side 9 af 17

10 Fag Er der fag hvor du har behov for mere hjælp? Hvis ja, hvilke fag og hvilke problemer? Har du ideer til hvordan læreren eller kammerater kan hjælpe dig? Skriftligt arbejde Forstår du hvad de skriftlige opgaver går ud på? Hvordan kommer du i gang? Arbejder du sammen med nogen om det skriftlige? Bruger du den hjælp du kan få af lærerne? Bruger du værkstedstimerne til skriftlige opgaver? Har du ideer til hvordan skriveprocessen kan gøres bedre? Side 10 af 17

11 2hf første tutorsamtale: Evaluering af eksamen og forventninger til 2hf. Navn: Tutor: Gør status over din eksamen i 1hf Hvilken karakter fik du i Matematik Passede resultatet med dine forventninger og indsats i faget? Ja Nej NF Passede resultatet med dine forventninger og indsats i faget? Ja Nej Er du tilfreds med din indsats i løbet af hele 1.hf og til eksamen? Forklar: Hvilke ambitioner og karaktermål har du for fagene Dansk Hvad vil du gøre for at nå målet? Vurder din indsats i faget indtil nu: Engelsk Hvad vil du gøre for at nå målet? Side 11 af 17

12 Vurder din indsats i faget indtil nu: KS Hvad vil du gøre for at nå målet? Vurder din indsats i faget indtil nu: Matematik Hvad vil du gøre for at nå målet? Vurder din indsats i faget indtil nu: Valgfag (skriv hvilket) Hvad vil du gøre for at nå målet? Vurder din indsats i faget indtil nu: Fremmøde, deltagelse og trivsel: Kommer du altid til timerne? Kommentar: Side 12 af 17

13 Hvor høj er din samlede fraværsprocent? Kommentar: Deltager du aktivt i timerne? Kommentar: Får du afleveret det skriftlige arbejde? Kommentar: Er du glad for at gå i klassen/på skolen? Kommentar: Hvad gør du selv for at skabe et godt læringsmiljø i klassen? Kommentar: Hvilke arbejdsmetoder fungerer godt for dig? Vurder dit fremmøde, din deltagelse og trivsel samlet set: Side 13 af 17

14 Store skriftlige opgaver: Refleksioner over dansk-historie-opgaven: Hvilken karakter fik du? Er du tilfreds med din indsats og karakter? Hvad gik godt? Hvorfor? Hvad gik skidt? Hvorfor? Hvordan brugte du dine vejledere? Hvad har du lært af dansk-historie-projektet som du kan bruge i arbejdet med SSO? Kommende projekt: SSO Hvilken karakter stræber du efter at få i SSO? Hvilke mål eller planer har du for idefasen til SSO? Har du særlige svagheder eller styrker i forhold til at forberede og udarbejde den store opgave? Hvad vil du gøre for at SSO bliver vellykket? Hvad er dit ansvar i processen? Side 14 af 17

15 Hvad forventer du af dine vejledere i processen? Side 15 af 17

16 2.hf anden tutorsamtale: de store opgaver og projekter Navn: Tutor: Refleksioner over det sidste ksprojekt: Hvordan fandt du dit supplerende materiale? Hvordan fandt du en gruppe? Hvordan brugte du dine vejledere? Hvordan gik det med at skrive problemformulering Hvordan gik det med at skrive synopsis? Føler du at du har overblik over hvad der kræves for at skrive en god synopsis? Hvordan oplevede du prøveeksamen? SSO: Hvordan synes du det gik i processen? med at vælge emner? med at få den vejledning, du Side 16 af 17

17 havde brug for? med at finde materiale? med at skrive selve opgaven? Hvilken karakter fik du? Er du tilfreds med resultatet? Hvad har du lært af at skrive SSO? Mål for eksamen: Eksamensperioden er meget kort og kan opleves som meget presset. Har du en plan for hvordan du vil håndtere det? Hvad er dine mål for HF-eksamen i de forskellige fag? Hvad kræver det af dig at nå dine mål? Har du behov for særlig hjælp til noget forud for eksamen? Skriv hvilke behov. Side 17 af 17

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse Projektnr: 129602 Projektansvarlig: Mette Abildgaard 1. Indledning Vordingborg Gymnasium er et provinsgymnasium og har et meget

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret 10-6-2008 1

Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret 10-6-2008 1 Her kan du læse om Etablering af klasserumskultur... 2 Hvad kan klasserumskultur omhandle?... 2 Redskaber til etablering af klasserumskultur.... 3 32 kommentarer fra elever som en lærer absolut ikke gider

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger.

To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. To år med projekt Ondt i Livet. Refleksioner, erfaringer og anbefalinger. Udarbejdet af projekt-medarbejderne: Ulla Vibeke Jensen og Gitte Plougmann 1. Målgruppe, deltagere, resultater 2. Hvad de forskellige

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Bestyrelsen ved Ringe Efterskole har ønsket en evaluering af følgende passus fra skolens værdigrundlag:

Bestyrelsen ved Ringe Efterskole har ønsket en evaluering af følgende passus fra skolens værdigrundlag: Selvevaluering i skoleåret 2005/2006 Bestyrelsen ved Ringe Efterskole har ønsket en evaluering af følgende passus fra skolens værdigrundlag: Bidrage med en spændende og alsidig undervisning på et fagligt

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program

Projekt GPS. God Plan for Skoleforløb. Arbejdsskitse til program Projekt GPS God Plan for Skoleforløb Arbejdsskitse til program Inden Projekt GPS har eleverne været på introkursus Forarbejde og efterbehandling er foregået i stamklassen med støtte fra UU-Vejlederen Modul

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

TX HHX 3.G STX 1.G.G HTX HHX 1.G STX.G 2.G STX HTX 3.G.G STX 2.G HTX HHX.G STX 3G HTX HHX

TX HHX 3.G STX 1.G.G HTX HHX 1.G STX.G 2.G STX HTX 3.G.G STX 2.G HTX HHX.G STX 3G HTX HHX marts 2014 TX HHX 3.G 1.G.G HTX HHX 1.G.G 2.G HTX 3.G.G 2.G HTX HHX.G 3G HTX HHX TX HHX 3.G 1.G.G HTX HHX 1.G.G HTX HHX 3G HTX.G 3.G HTX HHX TX HTX 3.G 1.G Ledelsespraksisser med fokus på fastholdelse

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere