SKABELON FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKABELON FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM"

Transkript

1 SKABELON FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM Denne skabelon bruges til indsendelse af forslag til Alternativets politik. Forslagene bliver behandlet i Alternativets politiske Forum. Vær opmærksom på, at skabelonen kan ændre sig. Du kan altid downloade den nyeste skabelon på under fanebladet Dokumenter. TITEL PÅ FORSLAGET Alternativet en human asylpolitik TYPE AF FORSLAG Hvilket politisk ordførerskab er forslaget rettet mod, nævn evt. flere hvis forslaget går på tværs af områder. Asyl- og flygtningepolitik BESKRIVELSE (den tekst, der skal stå i partiprogrammet) Vær opmærksom på, at det er en god idé at stræbe efter en beskrivelse, der passer i tone og abstraktionsniveau med resten af partiprogrammet. Tag et kig på for inspiration. Max tegn inkl. mellemrum har du flere forslag så indsend dem på flere skabeloner, så det Politiske Forum kan tage stilling til dem separat. TITEL PÅ FORSLAGET Alternativet en rettighedsbaseret og human asylpolitik TYPE AF FORSLAG Hvilket politisk ordførerskab er forslaget rettet mod, nævn evt. flere hvis forslaget går på tværs af områder. Asyl- og flygtningepolitik

2 BESKRIVELSE (den tekst, der skal stå i partiprogrammet) Vær opmærksom på, at det er en god idé at stræbe efter en beskrivelse, der passer i tone og abstraktionsniveau med resten af partiprogrammet. Tag et kig på for inspiration. Max tegn inkl. mellemrum har du flere forslag så indsend dem på flere skabeloner, så det Politiske Forum kan tage stilling til dem separat. Faktaboks: En asylansøger er en udlænding, som benytter sig af sin ret til at søge beskyttelse som flygtning i et andet land, men som endnu ikke er blevet anderkendt som flygtning. En flygtning er en person, som nærer en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, seksualitet, nationalitet, sit tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller sine politiske anskuelser, som befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret og som ikke er i stand til eller pga. sådan frygt ikke ønsker at søge dette lands beskyttelse. Konventionsflygtninge er flygtninge, som anses for omfattet af FN's Flygtningekonvention og som efter aftale med FNs Flygtningekommissariat (UNHC) modtages af et land, som kan meddele asyl. Ud over i de tilfælde, der er nævnt i FN's Flygtningekonvention, giver Danmark beskyttelse, når Danmark er forpligtet til det efter andre internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Der gives således opholdstilladelse til de asylansøgere, der risikerer dødsstraf, tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvis de vender tilbage til deres hjemland. Humanitær opholdstilladelse kan gives til en udlænding, hvis væsentlige humanitære hensyn taler afgørende for det. Det er Justitsministeriet, som træffer afgørelse i sager om humanitær opholdstilladelse. I dag gives kun humanitær opholdstilladelse ved alvorlig sygdom og hvis behandling ikke kan finde sted i hjemlandet. Mindreårige asylansøgere anses for uledsagede, hvis de indrejser i Danmark uden ledsagelse af forældre eller andre myndige personer, der kan anses for at være trådt i forældrenes sted. Uledsagede mindreårige asylansøgere skal som udgangspunkt opfylde de samme betingelser som andre asylansøgere for at få deres ansøgning behandlet i Danmark. Uledsagede mindreårige asylansøgere betragtes dog som en særlig sårbar gruppe og der er derfor lavet nogle særlige retningslinjer for behandlingen af

3 deres ansøgninger. Ansøgningerne skal således behandles hurtigt, og de uledsagede mindreårige bliver indkvarteret på særlige asylcentre med specialuddannet personale. Folketinget har den 3. februar 2015 vedtaget en ændring af udlændingeloven om bl.a. midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge, der søger om asyl i Danmark. Samtidig begrænses adgangen til familiesammenføring for personer, der får midlertidig beskyttelsesstatus. Den midlertidige beskyttelsesstatus vil blive tildelt de asylansøgere, der har behov for beskyttelse på grund af en særlig alvorlig situation i deres hjemland præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile. De nye regler om midlertidig beskyttelsesstatus udvider ikke adgangen til at få asyl i Danmark. Opholdstilladelse efter reglen om midlertidig beskyttelse meddeles tidsbegrænset og med henblik på midlertidigt ophold. Opholdstilladelsen meddeles i første omgang for 1 år. Opholdstilladelsen kan forlænges efter 1 år og herefter igen efter 2 år. Det afgørende vil være, om de generelle forhold fortsat er af en sådan karakter, at udlændingen har behov for beskyttelse. En udsendelseshindret er en udlænding, som har fået endeligt afslag på asyl, men som ikke er i stand til at vende tilbage til sit hjemland. Hvordan forløber en asylsag? Først afhører politiet asylansøgeren for at afklare identitet, personlige forhold og rejserute. Dernæst tager Udlændingestyrelsen stilling til, om ansøgningen skal behandles i Danmark eller et andet land. Hvis asylansøgeren er registreret i dette land først (Dublin forordningen). Hvis ansøgningen skal behandles i Danmark, får asylansøgeren hjælp til at udfylde et asylansøgningsskema og bliver indkaldt til en samtale med Udlændingestyrelsen, som derefter tager stilling til, om ansøgeren er berettiget til asyl eller ej. Den samtale er et længere interview, der kan strække sig over flere dage. Flere kan vente i op mod et år på dette første møde. Ved afslag kan der klages til Flygtningenævnet, som er en klageinstans for Udlændingestyrelsens afgørelser i asylsager. Flygtningenævnet er et domstolslignende organ, som træffer afgørelse ved flertal. Flygtningenævnet består af en formand og et antal næstformænd, som er dommere. Herudover

4 består nævnet af et antal medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra Advokatrådet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og Dansk Flygtningehjælp. Flygtningenævnets afgørelser er endelige. Kun retsspørgsmål, herunder mangler ved afgørelsesgrundlaget, sagsbehandlingsfejl og ulovlig skønsudøvelse kan prøves af domstolene. Slut på faktaboks. Flygtninge er blandt de mest sårbare mennesker i verden de har mistet familie, ejendele og tilhørsforholdet til deres land. Danmark har påtaget sig at beskytte flygtninge mod forfølgelse i lande, der ikke kan eller vil beskytte deres egne borgere. Danmark var det første land, som i 1951 tilsluttede sig FNs Flygtningekonvention, men i dag er Danmark er et af de lande i EU, som har den strammeste asyl- og flygtningepolitik. Vi har glemt at de internationale aftaler, som vi har underskrevet giver asylansøgere ret til at søge asyl og dermed beskyttelse. Den solidaritet, som tidligere har kendetegnet det danske samfund, ønsker Alternativet genskabt. Vi ønsker, at mennesker, som flygter fra forfærdelige forhold kan føle sig velkomne og betragtes som en ressource for vores samfund. Der er desværre ikke situationen og mainstream i dansk politik i dag. Asylansøgere er først og fremmest vores medmennesker., og en potentiel del af vores samfund, som vi skal investere i fra første dag de er i Danmark. Alternativets asylpolitik taler hverken for eller imod et øget antal opholdstilladelser til flygtninge, men udelukkende for at øge retssikkerheden for de mennesker, der er i asylsystemet. Asyl politikken skal ses i sammenhæng med vores udenrigs- og udviklings politik Mærkesag 1 en forenkling af lovgivningen Forslag 1.1 Under den aktuelle debat om asylstramninger er forvirringen omkring de centrale begreber i Udlændingeloven og den gældende praksis snart total. Selv nuværende og tidligere ministre og medlemmer af flygtningenævnet blander tingene sammen og endog advokater har mistet overblikket.

5 Alternativet foreslår at hele den uoverskuelige Udlændingelov med dens bekendtgørelser bør skrives om så gennemsigtighed og overskuelighed kommer tilbage i asyllovgivningen. I den forbindelse bør børnekonventionen implementeres i lovgivningen og børn skal have en selvstændig asyl behandling. Mærkesag 2 reel retssikkerhed i sagsforløbet Forslag 2.1 Asylansøgere kan ikke forventes at have nogen forhåndsviden om de danske regler og procedurer, som de kommer ud for. Derfor foreslår Alternativet at asylansøgere skal have en uafhængig, individuel rådgivning og information det kan være f.eks fra Dansk Flygtningehjælp eller andre organisationer i form af en bisidder eller en advokat inden første faste interview. Forslag 2.2 I dag har asylansøgere ikke ret til advokatbistand mens Udlændingestyrelsen behandler deres ansøgning om asyl. Det er først ved behandlingen i Flygtningenævnet asylansøgere får beskikket en advokat. Asylansøgere lider ofte af koncentrationsbesvær og hukommelsestab, især omkring datoer og begivenheder. Derfor har de brug for en rådgiver, som kan støtte dem fra starten af processen og forklare dem, hvad myndighederne finder vigtigt i vurderingen af deres asylmotiv. Asylansøgere, som efter loven er berettigede til asyl, risikerer all igevel at få afslag, fordi de betragtes som utroværdige. Det kan for eksempel skyldes, at oplysninger, som flygtningen ingen chancer har for at bevise, drages i tvivl. Alternativet vil arbejde for at asylansøgere får bekikket en advokat eller som minimum en bisidder allerede under Udlændingestyrelsens behandling af deres asylsag. Der er bevilliget penge til at Dansk Røde Kors kan rådgive asylansøgere, der har fået afslag på deres asylansøgning. Alternativet foreslår, at der tilsvarende bevilliges penge til rådgivning inden den første samtale i Flygtningenævnet. Forslag 2.3 Udlændingestyrelsen benytter sig af utidssvarende metoder til at fastslå en asylansøgers alder. Dette har afgørende betydning for udfaldet af om ansøgeren får asyl eller ej. Det betyder blandt andet at uledsagede mindreårige kan blive bedømt som voksne med fatale konsekvenser. Bedømmelsen af, hvor asylansøgeren kommer fra er også utidssvarende. I begge tilfælde findes der i dag videnskabelige

6 metoder til med stor sandsynlighed at fastsætte alder og oprindelsesland. Metoder, der kun sjældent bruges i Danmark men systematisk bruges i vores nabolande. Alternativet vil arbejde for at Danmark i lighed med nabolandene anvender alle de til rådighed stående redskaber til at fastslå en asylansøgers alder og identitet. Forslag 2.4 En person, der søger asyl, får adgang til en tolk. Der er imidlertid ingen formel tolkeuddannelse på de vigtigste sprog. Det er alt for nemt at blive godkendt som tolk, så asylansøgeren kan risikere at få en tolk, som oversætter væsentlige ord forkert. Hvis der skal tales om særligt følsomme områder er det væsentligt at få en tolk af samme køn. Der findes kvalificerede tolke, som kan tolke til engelsk eller svensk, men disse tolke benyttes ikke fordi kravet er, at de skal tolke til dansk. Det første interview i Udlændingestyrelsen optages ikke på bånd, og er der grundet tolkefejl uoverensstemmelser i den forklaring, som efterfølgende gives til Flygtningenævnet kan det ikke dobbelttjekkes. Ansøgeren kan få afslag på asyl på grund af manglende troværdighed hvis oversættelsen i de to instanser ikke er identisk. Alternativet ønsker, at der skal stilles klare krav til tolkes kompetencer. Der skal være et offentligt udbud af uddannelsesforløb eller kurser som skal bestås før man må tolke. En anden tolk (end den der har tolket interviewet) skal læse udlændingestyrelsens resumé op for ansøgeren, og alle interviews skal optages på bånd. Mærkesag 3 Bedre retssikkerhed ved afslag på asyl Forslag 3.1 Ved afslag på asyl kan der klages til Flygtningenævnet. Hvert år behandler Flygtningenævnet knap asylsager. Nævnet, der er den øverste instans i afgørelser om asyl, beskriver sig selv som»et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan«. Det kommer Flygtningenævnet ikke til at leve op til med mindre de eksisterende bånd til Justitsministeriet kappes, og flygtningenævnet får et selvstændigt sekretariat. Alternativet mener, at man ikke både kan være domstol og en del af forvaltningen og ønsker som et minimum at Flygtningenævnets sekretariat bliver uafhængigt Af Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen

7 For yderligere at sikre asylansøgerens retssikkerhed ønsker Alternativet at Asylansøgernes advokater skal have ret til at føre vidner. Advokaterne skal have fuld adgang til tidligere afgørelser fra nævnet Flygtningenævnet skal skriftligt og fyldestgørende begrunde sine afgørelser. Flygtningenævnet skal have mulighed for selvstændigt at indsamle viden om forholdene i de enkelte flygtningeproducerende lande. For derigennem at højne kvaliteten af deres begrundelser og i afslagene vise, at nævnet har taget stilling til oplysninger fra de landerapporter, som de har adgang til. Ligeledes skal Flygtningenævnet skabe en øget indsigt i, hvordan og hvorfor en given afgørelse er truffet Alternativet vil arbejde for at Nævnet i højere grad skal beskrive hvilke retlige overvejelser, som sagens faktuelle forhold har givet anledning til, Flygtningenævnets afgørelser er i dag endelige Alternativet ønsker, at flygtninge skal have adgang til at klage til domstolene. Mærkesag 4. Humanitær opholdstilladelse Faktaboks: Humanitær Opholdstilladelse er en midlertidig opholdstilladelse, som asylansøgere kan opnå som alternativ til at få asyl ud fra kriterier vedtaget af Folketinget Den har således ikke noget med asylsagsbehandlingen og Flygtningekonventionen at gøre. Den vil fra 1 oktober 2015 blive behandlet af Udlændingestyrelsen med ankemulighed til Flygtningenævnet, men anken vil alene blive behandlet af Nævnets formand eller en af formanden udpeget anden person Forslag 4.1 Loven om humanitær opholdstilladelse vil blive ændret den 1 oktober De retningslinjer, som gælder i dag, blev vedtaget i 2010 og er de strammeste, vi nogensinde har haft. I de fleste

8 tilfælde er kravet for at få humanitært ophold en lægelig dokumentation for meget alvorlig, behandlingskrævende sygdom ofte livstruende uden mulighed for behandling i hjemlandet. Ministeriet har afslået at betale for special lægeerklæringerne. Asylansøgere må ikke have en indkomst, og er således reelt afskåret fra at søge dokumentationen. Derfor skrives mange attester af læger udenfor asylsystemet, enten gratis eller mod betaling. Ministeriet har en sagsbehandlingstid på typisk 7 mdr. Udført af medarbejdere uden lægelig indsigt. Til vurdering af, om behandling er tilgængelig i hjemlandet bruges de såkaldte MEDCOI- oplysninger, men de ufyldestgørende. Ofte er en behandling reelt ikke tilgængelig for ansøgeren af økonomiske eller geografiske grunde, men efter gældende praksis gives der alligevel afslag med netop den begrundelse, at den påkrævede behandling udbydes i ansøgerens oprindelsesland. Disse forhold ændres ikke med den nye lov. Det, der ændres er opnåelse af humanitært ophold for forældre med børn. Her lempes formuleringen vedrørende forældres sygdom og der lægges nu mere vægt på forældreevne som også skyldes andre grunde end alvorlig fysisk eller psykisk sygdom. Alternativet mener, at der bør indhentes en uvildig psykologisk/socialpædagogisk vurdering af forældreevne som vejledning for Udlændingestyrelse og Flygtningenævn i lighed med praksis på alle andre forvaltningsområder, hvor uvildig rådgivning altid skal afgives til vejledning for den forvaltningsmæssige afgørelse af sager om alvorlige helbredsforhold. Dette kan medvirke til at sikre gennemsigtighed, ensartethed og dermed retssikkerhed omkring afgørelserne En sådan lægefaglig rådgivning bør også indføres i forhold til behandlingen af tilsyneladende åbenbart grundløse ansøgninger om humanitært ophold. Loven nævner en række andre situationer, som kan give ophold men de bliver ikke anvendt i praksis. Alternativet vil arbejde for at ministeriet betaler for den lægelige dokumentation og at sagsbehandlingstiden sættes betragteligt ned. Alternativet lægger vægt på,,at afgørelsen om humanitært ophold bliver truffet i forhold til om der er reel adgang til behandling i hjemlandet til opretholdelse af fysisk og mental sundhed. Mærkesag 5. Motivationsfremmende foranstaltninger.

9 Faktaboks Nægter en afvist asylansøger at samarbejde med de danske myndigheder om sin hjemsendelse kan Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet iværksætte en række tiltag, som skal motivere personen til at forlade Danmark. De såkaldte motivationsfremmende foranstaltninger. Foranstaltningerne inkluderer _ forbud mod at arbejde tvangsflytning til særlige udsendelsescentre, så man mister sit netværk Fratagelse af alle kontante ydelser som resulterer i, at man får udleveret tre måltider mad om dagen og intet andet. meldepligt flere gange om ugen hos politiet og i sidste ende kan man risikere frihedsberøvelse Forslag 5.1 Grunden til at mange foretrækker et liv på motivationsfremmende foranstaltninger i det danske asylsystem i stedet for at rejse frivilligt tilbage er frygten for forfølgelse i deres hjemland. De motivationsfremmende foranstaltninger virker ikke, de gør tvært imod mere skade end gavn på de mennesker, som de er pålagt. Alternativt vil have de motivationsfremmende foranstaltninger afskaffet. Straf er ikke vejen frem. Det handler i stedet for om opbygge og motivere. Alternativet foreslår, at alle de sager, hvor afviste asylansøgere har været i Danmark længere end 18 måneder revurderes med henblik på at få en midlertidig opholdstilladelse. Mærkesag 6. Dublin Overførsel Faktaboks Dublin forordningen fastsætter, at en asylansøgning skal behandles i det første EU land asylansøgeren bliver registreret. Forslag 6.1 Dublin overførslen har betydet, at lande som Grækenland, Italien og Bulgarien som typisk er de lande, som asylansøgere først ankommer til, belastet urimeligt. Alternativet foreslår at Dublin overførsel afløses af en fordeling mellem EU landene baseret på landenes befolkningsstørrelse og økonomiske formåen. Danmark bør tilslutte sig EU's asyl politik

10 Mærkesag 7. Tilladelse til at søge asyl via ambassader Forslag 7.1 Flygtningestrømmene til EU er de største siden Anden Verdenskrig. Mange flygtninge dør på vej til EU og menneskesmuglere tjener formuer. Derfor skal det ifølge EU's indvandrerkommissær Dimitris Avramopoulos være muligt at søge asyl på særlige EU-centre og ambassader i tredje-lande. Niger, Egypten, Tyrkiet og Libanon er lande, der kan komme i spil som 'centerlande', men beslutningen om at oprette centrene afhænger af, hvilke aftaler man kan lave, for at fordele de flygtninge, der vil opnå asyl i EU lande Alternativet vil arbejde for at Danmark skal støtte forslaget om at der kan søges asyl via EU ambassader og EU-centre i tredje lande. Mærkesag 8. Børnefamilier må ikke tvangsudsendes til Afghanistan. Forslag 8.1 Danmark har fået en henvendelse fra de afghanske myndigheder med en anmodning om at undlade at tvangshjemsende børnefamilier til Afghanistan. da frygtelige sikkerhedsforhold, økonomiske forhold og arbejdsløshed, manglende tag over hovedet og manglende mulighed for uddannelse og et uhensigtsmæssig miljø for børns opvækst er et ubestrideligt faktum i Afghanistan, vil deportering af afghanske familier under disse omstændigheder muligvis føre til, at disse påføres forskellige skader. Ikke desto mindre fortsætter Danmark med at tvangshjemsende børnefamilier til Afghanistan. Alternativet vil arbejde for, at Danmark tager de oplysninger, de afghanske myndigheder er fremkommet med alvorligt, og at Danmark i respekt for Afghanistans anmodning og i overensstemmelse med UNHCRs henstilling standser tvangshjemsendelse af børnefamilier til Afghanistan. Alternativet mener i det hele taget at børnefamilier ikke bør tvangshjemsendes til lande, som ikke kan sikre børn de rettigheder, som de har ifølge børnekonventionen. Mærkesag 9. Flygtninge skal ud af asylcentrene og tilbydes arbejde.

11 Forslag 9.1 Asylcentrene var oprindelig tænkt som en midlertidig foranstaltning hvor registrering og sundhedscheck fandt sted og hvor asylansøgeren afventede fordelingen til Kommunerne. Desværre er asylcentrene i dag blevet opholdssted for asylansøgere i årevis og de er meget mod deres egen vilje og behov blevet gjort til klienter. Alternativet er enig med regeringen i, at det er en fordel for alle, at asylansøgere så hurtigt som muligt får en kompetenceprøvning og kommer i arbejde. Det er den bedste forudsætning for en vellykket integration. Alternativet vil arbejde for at asylansøgerne ikke klientgøres. De skal have mulighed for at flytte ud af centrene og overføres til kommunerne så snart registrering og sundhedscheck har fundet sted og have mulighed for at arbejde. (Næste side er tom spring den over så kommer resten af forslaget begyndende med baggrund) Det er s urimeligt, at lægen på denne måde to gange skal skrive en erklæring første gang når ansøgningen sendes, og igen efter 7 måneder, Man kan således nemt havne i en situation, hvor det ikke er muligt for ansøger at dokumentere sin sygdom. Desuden vil ansøger næsten altid være afhængig af gratis hjælp fra advokat eller NGO i forbindelse med udformning af ansøgningen. En erklæring fra en læge, hvori lægen har engageret sig personligt i sagen på en sådan måde, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt erklæringen er udtryk for en uvildig bedøm melse af ansøgerens helbredstilstand, kan dog ikke lægges til grund. (fra gældende praksisnotat, august 2010) Denne bestemmelse tages i anvendelse, hvis lægen har skrevet, at han/hun anbefa- ler, at ansøger får opholdstilladelse. Flere læger og jurister har gjort opmærksom på den manglende respekt for lægers professionalisme, som bestemmelsen giver ud- tryk for. Indirekte påstår ministeriet faktisk, at en læge

12 kan få så meget sympati for en patient, at han/hun giver efter for sine følelser og at man af den grund ikke kan regne med den diagnose og den behandling, der beskrives. Ministeriet kan også afvise en erklæring, hvis lægen har udtrykt sin holdning i sagen i pressen, hvilket kan opfattes som en indskrænkning i lægernes ytringsfrihed. Problemerne kunne nemt imødegås, hvis ministeriet anvendte lægekonsulenter i lighed med forsikringssager og socialsager, og finansierede speciallægeerklæringer i de tilfælde, hvor de foreliggende lægelige oplysninger ikke var tilstrækkelige. Ansøgningsproceduren nødvendiggør frivillig og gratis hjælp fra advokater, flygtnin- georganisationer og læger. Sammen med den skrappe praksis fører dette til, at et meget lille antal opnår denne form for ophold i Danmark og som regel først efter mange års ophold i asylcentre. Børn skal have en selvstændig asyl sagsbehandling * Forslag 2.3: Forslag 2.4: Adgang til advokatbistand Mærkesag 3 ny procedurer ved afslag Forslag 3.1: Flygtningenævnets sammensætning skal ændres Forslag 3.2: Apelmuligheder indføres Forslag 3.3: Advokaters rettigheder udvides Forslag: 3.4: Adgang til ombudsmanden Forslag 3.5: tilbagetagelsesaftalen bør revurderes (Afghanistan) Mærkesag 4 Færre bureaukratiske hindringer Forslag 4.1: lempelse af statslige krav til kommunerne Forslag 4.2:

13 Forslag 4.3: Mærkesag 5 Flygtninge skal ud i samfundet Forslag 5.1: Asylcentre lukkes Forslag 5.2: learning by doing Forslag 5.3: opgør med klientgørelsen Forslag 5.4: Tilbud om arbejde Mærkesag 6 styrket europæisk og internationalt samarbejdet Forslag 6.1: aftale om ubehandlet tilbagesendelse af flygtninge Forslag 6.2: Alle EU-lande skal? Forslag 6.3: Push-back operationer Forslag 6.4: mere ligelig fordeling af asylansøgere Forslag 6.5: Oprettelse af EU-ambassade Forslag 6.5: Oprettelse af EU-flygtningelejre Forslag 6.6: EU-penge følger asylansøgeren TITEL PÅ FORSLAGET Alternativet en human asylpolitik TYPE AF FORSLAG Hvilket politisk ordførerskab er forslaget rettet mod, nævn evt. flere hvis forslaget går på tværs af områder. Asyl- og flygtningepolitik BESKRIVELSE (den tekst, der skal stå i partiprogrammet) Vær opmærksom på, at det er en god idé at stræbe efter en beskrivelse, der passer i tone og abstraktionsniveau med resten af partiprogrammet. Tag et kig på for

14 inspiration. Max tegn inkl. mellemrum har du flere forslag så indsend dem på flere skabeloner, så det Politiske Forum kan tage stilling til dem separat. Flygtninge er blandt de mest sårbare mennesker i verden de har mistet familie, ejendele og tilhørsforholdet til deres land. Danmark har påtaget sig at beskytte flygtninge mod forfølgelse i lande, der ikke kan eller vil beskytte deres egne borgere. Danmark var det første land, som i 1951 tilsluttede sig FNs Flygtningekonvention, men i dag er Danmark er et af de lande i EU, som har den strammeste asyl- og flygtningepolitik. Den solidaritet, som har kendetegnet det danske samfund, mener danske politikere kun skal gælde danske medborgere. Medmennesker, som flygter fra forfærdelige situationer, betragtes som uvelkomne og som byrder for vores samfund. Det er desværre blevet mainstream i dansk politik og det ønsker Alternativet ændret. Asylansøgere er først og fremmest vores medmennesker. I stedet for at betragte dem som en byrde kan vi vælge at se dem som en ressource og som en del af vores samfund fra første dag de er i Danmark. Mærkesag 1 en forenkling af lovgivningen Under den aktuelle debat om asylstramninger er forvirringen omkring de centrale begreber i Udlændingeloven og den gældende praksis snart total. Selv nuværende og tidligere ministre og medlemmer af flygtningenævnet blander tingene sammen og endog advokater har mistet overblikket. Forslag 1.1: start på en frisk Hele den uoverskuelige Udlændingelov bør skrives om så gennemsigtighed og overskuelighed kommer tilbage i asyllovgivningen. I den forbindelse bør børnekonventionen implementeres i lovgivningen. Mærkesag 2 reel retssikkerhed i sagsforløbet Der er en række forhold, som betyder, at asylansøgere, som efter loven er berettigede til asyl, alligevel for afslag, fordi de betragtes som utroværdige. Det kan for eksempel skyldes, at oplysninger, som flygtningen ingen chancer har for at bevise, drages i tvivl. I dag har asylansøgere ikke ret til advokatbistand mens Udlændingestyrelsen behandler deres ansøgning om asyl. Det er først ved behandlingen i Flygtningenævnet asylansøgere får beskikket en advokat. Asylansøgere lider ofte af

15 koncentrationsbesvær og hukommelsestab, især omkring datoer og begivenheder. Derfor har de brug for en advokat, som kan støtte dem fra starten af processen og forklare dem, hvad myndighederne finder vigtigt i vurderingen af deres asylmotiv. Redskaberne til at identificere en asylansøgers alder er utidssvarende. Det betyder, at uledsagede mindreårige kan blive bedømt som voksne. Udlændingestyrelsen bruger store summer på at rejse til et land, de vil bevise at en asylansøger kommer fra. Beviserne er ofte meget mangelfulde. En person, der søger asyl, får adgang til en tolk. Der er imidlertid ingen formel tolkeuddannelse på de vigtigste sprog. Det er alt for nemt at blive godkendt som tolk, så asylansøgeren kan risikere at få en tolk, som oversætter væsentlige ord forkert. Hvis der skal tales om særligt følsomme områder er det væsentligt at få en tolk af samme køn. Det første interview i Udlændingestyrelsen optages ikke på bånd, og er der grundet tolkefejl uoverensstemmelser i den forklaring, som efterfølgende gives til Flygtningenævnet kan det ikke dobbelttjekkes. Ansøgeren får afslag på asyl på grund af manglende troværdighed hvis oversættelsen i de to instanser ikke er identisk. Forslag 2.1 Alternativet forlanger at asylansøgere skal have en uafhængig, individuel rådgivning og information fra fx Dansk Flygtningehjælp i form af en bisidder eller en advokat inden første faste interview. Forslag 2.2 Alternativet forlanger, at asylansøgere får bekikket en advokat eller som minimum en bisidder allerede under Udlændingestyrelsens behandling af deres asylsag. Forslag 2.3 Alternativet forlanger, at der skal stilles klare krav til tolkes kompetencer. Der skal være et offentligt udbud af uddannelsesforløb eller kurser som skal bestås før man må tolke - evt. med inspiration af EU s tolkesystem. En anden tolk (end den der har tolket interviewet) læser udlændingestyrelsens resumé op for ansøger. Forslag 2.4 Der skal ske optagelse af alle interview på bånd. Forslag 2.5 Der skal være de til rådighed stående redskaber til at fastslå en asylansøgers identitet og alder

16 Mærkesag 4. Humanitær opholdstilladelse. Humanitær Opholdstilladelse er en midlertidig opholdstilladelse, som asylansøgere kan opnå som alternativ til at få asyl. Den behandles af Justitsministeriet ud fra kriterier vedtaget af Folketinget, og har således ikke noget med asylsagsbehandlingen og Flygtningekonventionen at gøre. De retningslinjer, som gælder i dag, blev vedtaget i 2010 og er de strammeste, vi nogensinde har haft. For at få ophold kræves lægelig dokumentation for meget alvorlig, behandlingskrævende sygdom ofte livstruende uden mulighed for behandling i hjemlandet. Ministeriet har afslået at betale lægerne for ydelsen. Asylansøgere må ikke have en indkomst, og er således reelt afskåret fra at søge dokumentationen. Derfor skrives mange attester af læger udenfor asylsystemet, enten gratis eller mod betaling. En speciallægeerklæring koster typisk kr. Der skal først bruges en beskrivelse af diagnose, medicin osv., hvorefter Ministeriet har en sagsbehandlingstid på typisk 7 mdr. Udført af jurister uden lægelig indsigt. Derefter udbedes yderligere en aktuel besvarelse fra lægen af 17 spørgsmål, og først derefter tages der stilling. Ofte er en behandling reelt ikke tilgængelig for ansøgeren af økonomiske eller geografiske grunde, men efter gældende praksis gives der alligevel afslag med netop den begrundelse, at den påkrævede behandling udbydes i ansøgerens oprindelsesland. Loven nævner en række andre situationer, som kan give ophold men de bliver ikke anvendt i praksis. Forslag 3.1 Alternativet kræver at ministeriet betaler for den lægelige dokumentation og at sagsbehandlingstiden sættes ned til 1 måned Forslag 3.2 Alternativet kræver, at afgørelsen om humanitært ophold træffes i forhold til om der er reel adgang til behandling i hjemlandet til opretholdelse af fysisk og mental sundhed. Mærkesag 4. Bedre retssikkerhed ved afslag på asyl Baggrund: Ved afslag på asyl.kan der klages til Flygtningenævnet.

17 Hvert år behandler Flygtningenævnet knap asylsager. Nævnet, der er den øverste instans i afgørelser om asyl, beskriver sig selv som»et uafhængigt kollegialt domstolslignende forvaltningsorgan«. Det kommer Flygtningenævnet ikke til at leve op til med mindre de eksisterende bånd til Justitsministeriet kappes, og flygtningenævnet får et selvstændigt sekretariat. Det er et problem, at asylansøgernes advokater ikke har ret til at føre vidner, ligesom deres adgang til tidligere afgørelser fra nævnet er meget mangelfuld. Flygtningenævnet er dårligt til skriftligt at begrunde sine afgørelser og lider af en akut mangel på viden om forholdene i de enkelte flygtningeproducerende lande. Alternativet taler hverken for eller imod et øget antal opholdstilladelser til flygtninge, men udelukkende for at øge retssikkerheden for de mennesker, der er i asylsystemet. Forslag 4.1 Alternativet kræver, at Flygtningenævnet får et selvstændigt sekretariat. Forslag 4.2 Advokaterne skal have ret til at føre vidner, Der skal være let adgang for advokaterne til alle tidligere afgørelser fra nævnet, som skal blive bedre til skriftligt at begrunde dets afgørelser, ligesom nævnets medlemmer skal indsæt din formulering.bl.a. om forholdene i de enkelte flygtningeproducerende lande. Forslag 4.3 For at styrke nævnets domstolslignende funktion skal asylansøgernes advokater have lejlighed til at føre vidner forud for en votering i nævnet, lige som de skal have adgang til alle tidligere afgørelser fra nævnet. Forslag 4.4 Også på andre måder skal der sikres større retssikkerhed. De enkelte afgørelser i nævnet skal begrundes mere udførligt for at skabe en øget indsigt i, hvordan og hvorfor nævnet er endt på det givne resultat. Nævnet skal i højere grad beskrive hvilke retlige overvejelser, som sagens faktuelle forhold har givet anledning til, så afgørelsen ikke bare bliver et spørgsmål om, hvorvidt nævnsmedlemmerne hver især tror eller ikke tror på ansøgeren. Forslag 4.5 Angående oplysninger om det land eller område, asylsøgeren kommer fra skal nævnet højne kvaliteten af deres begrundelser og i afslagene vise, at nævnet har taget stilling til oplysninger fra de landerapporter, som de har adgang til. Forslag 4.6 Flygtninge skal have adgang til at klage til domstolene.

18 Mærkesag 5. Motivationsfremmende foranstaltninger. Baggrund: Nægter en afvist asylansøgere at samarbejde med de danske myndigheder om sin hjemsendelse kan Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet iværksætte en række tiltag, som skal motivere personen til at forlade Danmark. De såkaldte motivationsfremmende foranstaltninger. Foranstaltningerne inkluderer _ forbud mod at arbejde tvangsflytning til særlige udsendelsescentre, så man mister sit netværk Fratagelse af alle kontante ydelser som resulterer i, at man får udleveret tre måltider mad om dagen og intet andet. meldepligt flere gange om ugen hos politiet og i sidste ende kan man risikere frihedsberøvelse. Grunden til at mange foretrækker et liv på motivationsfremmende foranstaltninger i det danske asylsystem i stedet for at rejse frivilligt tilbage er frygten for at blive mishandlet eller slået ihjel i hjemlandet. De motivationsfremmende foranstaltninger virker ikke, de gør tvært imod mere skade end gavn på de mennesker, som de er pålagt og på samfundet generelt. Forslag 5.1 Alternativt vil have de motivationsfremmende foranstaltninger afskaffet. Straf er ikke vejen frem. Det handler om opbygge og motivere, ikke at nedbryde og demotivere. Alternativet forlanger, at alle de sager, hvor afviste asylansøgere har været i Danmark i en længere årrække revurderes med henblik på at få en midlertidig opholdstilladelse. Mærkesag 6. Dublin Overførsel Baggrund: Dublin forordningen fastsætter, at en asylansøgning skal behandles i det første land asylansøgeren kommer til. Dog fandt den Europæiske Menneskeretsdomstol at Danmark havde handlet i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ved at overføre en asylansøger til det mangelfulde system i Grækenland. Forlag 6.1 Alternativet vil undlade Dublin-overførsel til lande, hvor indkvartering og asylsagsbehandling ikke har en acceptabel standard. Mærkesag 7. Tilladelse til at søge asyl via ambassader Baggrund: Flygtningestrømmene til EU er de største siden Anden

19 Verdenskrig. Mange flygtninge dør på vej til EU og menneskesmuglere tjener formuer. Derfor skal det ifølge EU's indvandrerkommissær Dimitris Avramopoulos være muligt at søge asyl på særlige EU-centre og ambassader i tredje-lande. Niger, Egypten, Tyrkiet og Libanon er lande, der kan komme i spil som 'centerlande', men beslutningen om at oprette centrene afhænger af, hvilke aftaler man kan lave, for at fordele de flygtninge, der vil opnå EU-asyl. Forslag 7.1 Danmark skal støtte forslaget om at der kan søges asyl via ambassader i tredje lande. Danmark skal også arbejde for, at flygtninge fordeles i Europa efter et kvotesystem og i øvrigt tilslutte sig EU's asylpolitik Mærkesag 8. Børnefamilier må ikke tvangsudsendes til Afghanistan. Baggrund: Danmark har fået en henvendelse fra de afghanske myndigheder med en anmodning om at undlade at tvangshjemsende børnefamilier til Afghanistan. da frygtelige sikkerhedsforhold, økonomiske forhold og arbejdsløshed, manglende tag over hovedet og manglende mulighed for uddannelse og et uhensigtsmæssig miljø for børns opvækst er et ubestrideligt faktum i Afghanistan, vil deportering af afghanske familier under disse omstændigheder muligvis føre til, at disse påføres forskellige skader. Ikke desto mindre fortsætter Danmark med at tvangshjemsende børnefamilier til Afghanistan. Forslag 8.1 Alternativet forlanger at Danmark tager de oplysninger, de afghanske myndigheder er fremkommet med alvorligt, og at Danmark i respekt for Afghanistans anmodning og i overensstemmelse med UNHCRs henstilling standser tvangshjemsendelse af børnefamilier til Afghanistan. Mærkesag 9. Trampolinhuse i alle byer Baggrund: Det er vigtigt, at asylansøgere og flygtninge har et fristed, hvor de kan mødes indbyrdes og med danskere. Der er behov for en uvildig instans, som kan tilbyde råd og vejledning, juridisk bistand, facilitere mentorordninger og yde forskellige former for bistand. Man kan forestille sig et slags 4. sektor-samarbejde mellem det offentlige, det private og NGO-sektoren, hvor alle byder ind med forskellige kompetencer, såsom f.eks. funding, job/praktikformidling og affektivt arbejde. Vigtigst er, at myndighedsbetjeningen fortsat foregår hos udlændingestyrelsen, så husene forbliver government-free zones. Et sådant fristed findes i Trampolinhuset. Forslag 9.1 Alternativet ønsker Trampolinhuse i alle byer.

20 Mærkesag 10 Flygtninge skal ud af asylcentrene og tilbydes arbejde. Baggrund : I det hidtidige asylsystem er asylansøgerne meget mod deres egen vilje og behov blevet gjort til klienter. Alternativet er enig med regeringen i, at det er en fordel for alle, at asylansøgere så hurtigt som muligt får en kompetenceprøvning og kommer i arbejde. Det er den bedste forudsætning for en vellykket integration. Forslag 10.1 Alternativet kræver at asylansøgerne for ikke at klientgøres flytter ud af asylcentrene og tilbydes arbejde svarende til den ydelse, de modtager. Alternativet foreslår en model, hvor ansøgere kan benytte sig gratis af offentlig transport uden for myldretid. Det er helt urimeligt, at lægen på denne måde to gange skal skrive en erklæring første gang når ansøgningen sendes, og igen efter 7 måneder, Man kan således nemt havne i en situation, hvor det ikke er muligt for ansøger at dokumentere sin sygdom. Desuden vil ansøger næsten altid være afhængig af gratis hjælp fra advokat eller NGO i forbindelse med udformning af ansøgningen. En erklæring fra en læge, hvori lægen har engageret sig personligt i sagen på en sådan måde, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt erklæringen er udtryk for en uvildig bedøm melse af ansøgerens helbredstilstand, kan dog ikke lægges til grund. (fra gældende praksisnotat, august 2010) Denne bestemmelse tages i anvendelse, hvis lægen har skrevet, at han/hun anbefa- ler, at ansøger får opholdstilladelse. Flere læger og jurister har gjort opmærksom på den manglende respekt for lægers professionalisme, som bestemmelsen giver ud- tryk for. Indirekte påstår ministeriet faktisk, at en læge kan få så meget sympati for en patient, at han/hun giver efter for sine følelser og at man af den grund ikke kan regne med den diagnose og den behandling, der beskrives. Ministeriet kan også afvise en erklæring, hvis lægen har udtrykt sin holdning i sagen i pressen, hvilket kan opfattes som en indskrænkning i lægernes

21 ytringsfrihed. Problemerne kunne nemt imødegås, hvis ministeriet anvendte lægekonsulenter i lighed med forsikringssager og socialsager, og finansierede speciallægeerklæringer i de tilfælde, hvor de foreliggende lægelige oplysninger ikke var tilstrækkelige. Ansøgningsproceduren nødvendiggør frivillig og gratis hjælp fra advokater, flygtnin- georganisationer og læger. Sammen med den skrappe praksis fører dette til, at et meget lille antal opnår denne form for ophold i Danmark og som regel først efter mange års ophold i asylcentre. Børn skal have en selvstændig asyl sagsbehandling * Forslag 2.3: Forslag 2.4: Adgang til advokatbistand Mærkesag 3 ny procedurer ved afslag Forslag 3.1: Flygtningenævnets sammensætning skal ændres Forslag 3.2: Apelmuligheder indføres Forslag 3.3: Advokaters rettigheder udvides Forslag: 3.4: Adgang til ombudsmanden Forslag 3.5: tilbagetagelsesaftalen bør revurderes (Afghanistan) Mærkesag 4 Færre bureaukratiske hindringer Forslag 4.1: lempelse af statslige krav til kommunerne Forslag 4.2: Forslag 4.3: Mærkesag 5 Flygtninge skal ud i samfundet

22 Forslag 5.1: Asylcentre lukkes Forslag 5.2: learning by doing Forslag 5.3: opgør med klientgørelsen Forslag 5.4: Tilbud om arbejde Mærkesag 6 styrket europæisk og internationalt samarbejdet Forslag 6.1: aftale om ubehandlet tilbagesendelse af flygtninge Forslag 6.2: Alle EU-lande skal? Forslag 6.3: Push-back operationer Forslag 6.4: mere ligelig fordeling af asylansøgere Forslag 6.5: Oprettelse af EU-ambassade Forslag 6.5: Oprettelse af EU-flygtningelejre Forslag 6.6: EU-penge følger asylansøgeren BAGGRUND Hvad er baggrunden for forslaget? En særlig problemstilling/personlig erfaring/en ny teknologisk mulighed/en uretfærdighed etc. Max tegn inkl. mellemrum. Baggrunden er, at Alternativet skal have en politik på asylområdet. I den forbindelse er der brug for at Alternativet genformulerer udgangspunktet for dansk asylpolitik, især fordi Venstre og Dansk Folkeparti foregøgler at asyl politikken ikke er en integreret del af Danmarks internationale forpligtelser til at efterleve de konventioner, vi har underskrevet. Og som de oven i købet ønsker at Danmark skal udtræde af. Dermed ville vi hverken kunne være medlemmer af EU, Europarådet OSCE osv idet disse fora forudsætter at vi opretholder vores tilslutning til konventionerne. ANDRE POLITISKE TILTAG Hvilke andre politiske tiltag forsøger at løse samme problem, hvis nogen? Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty International, Refugees Welcome, Asylret, Bedsteforældre

23 for Asyl er alle NGOer, som har alle forslag til en mere human asylpolitik. INTERESSENTER Hvilke vigtige interessenter (mennesker eller grupper med særlig viden/erfaring som forslaget har betydning for) findes der, og hvordan er interessenter blevet inddraget i udformningen af forslaget? Der oven for nævnte interessenter. I det første politiske laboratorium var der en indledning af en flygtningeadvokat (Erik Hansen), af lederen af Trampolinhuset Morten Goll og af Michala Bendixen leder af Refugees Welcome. Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm havde givet tilsagn om at medvirke men meldte afbud i aller sidste øjeblik. ANDRE PARTIERS HOLDNING Hvad mener de andre politiske partier på netop dette område? Bort set fra Enhedslisten og SF (og måske de Radikale hvis de ikke længere er regeringsparti) kan vi ikke få flertal til vores politik hos de øvrige politiske partier. ARGUMENTATION Hvilke argumenter er der for forslaget? Skriv gerne om nogle af argumenterne særligt fremføres af specifikke grupper (fx interesseorganisationer, erhvervslivet, en given samfundsgruppe, etc.). Alternativet er enig med de ovennævnte interessenter i argumentationen

24 MODSTAND Hvem kunne forestilles at have modstand imod forslaget (fx interesse-organisationer, erhvervslivet, en given samfundsgruppe, etc.) og hvorfor? En stor ikke defineret del af den danske befolkning accepterer argumentet om, at vi hverken har kapacitet eller råd til en mere human flygtningepolitik. Dette skyldes at asylansøgere er blevet anbragt isoleret og langt væk fra den almindelige befolkning så befolkningen ikke har lært dem at kende. Vi mener at hvis den almindelige dansker møder en asylansøger som et medmenneske enten i boligblokken eller på arbejdet vil synes på asylpolitikken ændre sig. UDFORDRINGER Hvilke udfordringer kunne opstå i realiseringen af forslaget (fx politisk spin, mediesager, lobbyister, EU-lovgivning etc.)? En stor del af modstanden er rimeligvis genereret ud fra partitaktiske overvejelser i form af spin. Medierne er begyndt at tage ansvaret for at brede debatten mere ud og være mere nuancerede. DISKUSSIONSFORA Hvorhenne er dette forslag blevet diskuteret, og ca. hvor mange borgere har været involveret i diskussionen? På to politiske laboratorier. Det første søndag den 15 februar i Trampolinhuset med ca 30 deltagere og det andet i den 2 maj i Kattesundet med 9 deltagere. FORSLAGSSTILLER Navn og mailadresse på den primære forslagsstiller. Kontaktoplysninger bruges til at sende tilbagemeldinger vedrørende forslaget. FORSLAGSSTØTTER Navn og mailadresse på de 10 medlemmer der støtter forslaget. Poul brandrup. Josephine Fock. Niko Grünfeld.

25 Uffe Elbæk. Fabrizio d Ottone. Uzma Ahmed. Kim Hyttel. Sascha Qvortrup. Bo Steen Mikkelsen. Kristian Fjeldberg. Har du nogen kommentarer eller gode ideer til skabelonens udformning er du velkommen til at tage kontakt til det Nationale Team for Politiske Laboratorier på

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16.

SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16. SOS mod Racisme Nørre Allé 7 2200 København N sos@sosmodracisme.dk www.sosmodracisme.dk www.sosmenneskerettigheder.dk København, d. 16. april 2015 Høringssvar fra SOS mod Racisme på: Forslag til Lov om

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Uledsagede mindreårige asylansøgere

Uledsagede mindreårige asylansøgere Uledsagede mindreårige asylansøgere Opdateret: marts 2005 Udarbejdet af Eva Green Meinel, Asyl og Repatriering 1. Baggrund Definition på en uledsaget mindreårig asylansøger En uledsaget mindreårig asylansøger

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

din vej [ navn:... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere

din vej [ navn:... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere din vej [ navn:..................................... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 2 KÆRE ASYLANSØGER

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Er det en forbrydelse at søge asyl?

Er det en forbrydelse at søge asyl? Er det en forbrydelse at søge asyl? Danmark er et retssamfund, som respekterer internationale aftaler, og hvor man ikke kommer i fængsel uden at være kendt skyldig i noget kriminelt. Ja, det troede jeg

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2014-15 ASYL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

UNDTAGELSENS KARAKTER

UNDTAGELSENS KARAKTER UNDTAGELSENS KARAKTER EN RAPPORT OM HUMANITÆR OPHOLDSTILLADELSE MICHALA CLANTE BENDIXEN REFUGEES WELCOME UNDTAGELSENS KARAKTER EN RAPPORT OM HUMANITÆR OPHOLDSTILLADELSE Min krop er træt nu. Den kan ikke

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse

Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse NOTAT Dato: 2. september 2008 Kontor: Udlændingekontoret J.nr.: 2005/4199-486 Sagsbeh.: LNL Fil-navn: 9 b - revision 2008 (endelig) Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet?

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet? Links INTRO del A hovedintro_a del B hovedintro_b TAXI Kort kort PARKEN dex.html#park_intro?park_forgren*6 Udforsk forladt bygning Del 1: forladt_bygning_intro?spil_fodbold*1 Del 2: forladt_bygning2 forladt_bygning_foto?forladt_bygning

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION 25. august 2003 Statsrevisorerne har den 2. april 2003 afgivet beretning nr. 9, 2002 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet.

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005.

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. DRFs udtalelse til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, j.nr. 2005/4000-69. D A N S K R E T S P

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information

Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Hvor skulle vi vide det fra? En undersøgelse af asylansøgeres behov for juridisk rådgivning og information Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Asyl & Samfund Borgergade 10, 3. sal 1300 København K Forfattere:

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

FLYGTNINGE (OG ANDRE) I DANMARK TVÆRKULTURELLE ASPEKTER

FLYGTNINGE (OG ANDRE) I DANMARK TVÆRKULTURELLE ASPEKTER FLYGTNINGE (OG ANDRE) I DANMARK TVÆRKULTURELLE ASPEKTER GENEVE KONVENTIONEN ASYL ELLER? ÅBENBART GRUNDLØS PROCEDURE. DUBLIN-FORORDNINGEN. ASYL-VURDERING OG CENTEROPHOLD. Asyl En asylansøger er en udlænding,

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49 Maj 2015. Refugees Welcome

Nyhedsbrev nr. 49 Maj 2015. Refugees Welcome Nyhedsbrev nr. 49 Maj 2015 Refugees Welcome Eritrea-rapporten Vores afghanske tolke lades i stikken Menneskerettighedsprisen 2014 tildelt vores formand Ny procedure for humanitært ophold Foto: David Leth

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Dansk Røde Kors Kulturhuset. asylum seekers information group. Photo: Nurali

Dansk Røde Kors Kulturhuset. asylum seekers information group. Photo: Nurali Dansk Røde Kors Kulturhuset asylum seekers information group Photo: Nurali Velkommen til ASIGgruppen Velkommen til ASIG-gruppen ASIG-gruppen er glad for, at du er med i vores team! Vi er sikre på, at du

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE November 2012 POLITIOMRÅDET Nationalt Udlændingecenter (NUC) STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Denne redegørelse indeholder en status på politiets

Læs mere

Ny flyer om asylproceduren med gode råd

Ny flyer om asylproceduren med gode råd Nyhedsbrev nr. 46 November 2013 Refugees Welcome REFUGEES WELCOME bring your families Ny flyer om asylproceduren med gode råd Andre nyheder: Fokus på humanitært ophold FN-klage i Sri lanka-sag Europarådets

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER »Jeg føler, jeg mangler halvdelen af mit liv. Når jeg ser på mine danske veninder, forstår jeg ikke, hvorfor de må få et liv og jeg må ikke. Jeg ved

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

Bilag 5: Niels Rohleder (20.11.2013)

Bilag 5: Niels Rohleder (20.11.2013) Bilag 5: Niels Rohleder (20.11.2013) Vi har valgt først at transskribere fra minut 2.43, da Niels Rohleder før dette kun snakkede om hans stilling og erhvervsmæssige erfaring. Niels Rohleder giver os lov

Læs mere

Indvandringens historie

Indvandringens historie Indvandringens historie Den tidlige indvandring I tidens løb har mange forskellige folkeslag slået sig ned i Danmark. Fremmede der gennem historien er blevet modtaget meget forskelligt efter hvor rige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Indholdsfortegnelse. DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom F l p l ^ _ df h c h ' a s A [ h g n _ mc 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til lærervejledningen s. 3 Hæftets opbygning og brug i undervisningen s. 4 Et politikområde i forandring s. 5 DFUNK Outreach

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ER EN PRIVAT, HUMANITÆR ORGANISATION, DER ARBEJDER FOR AT SIKRE ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGES RETTIGHEDER

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ER EN PRIVAT, HUMANITÆR ORGANISATION, DER ARBEJDER FOR AT SIKRE ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGES RETTIGHEDER DANSK FLYGTNINGEHJÆLP ER EN PRIVAT, HUMANITÆR ORGANISATION, DER ARBEJDER FOR AT SIKRE ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGES RETTIGHEDER Indhold 1. Hensynet til barnets bedste... 3 1.1 Hvad er barnets bedste?...

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Dato: 2. marts 2012 Kontor: Sagsnr.: Udlændingelovkontoret 2012-960-0003 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet.

Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet. MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION Dato: 8. november 2004 Kontor: Ø/A Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet. 1. Gennemførte initiativer 1.1

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Referat fra stormøde i BfA 27.2.2014 i Humlebæk, kl. 11-15

Referat fra stormøde i BfA 27.2.2014 i Humlebæk, kl. 11-15 Referat fra stormøde i BfA 27.2.2014 i Humlebæk, kl. 11-15 Værtinde Gerda Herbøl bød alle velkommen. Vi var ca. 60 deltagere. og vi sang den nye sang "Det land der rummer..." af Hans Kragh-Jacobsen Mødeleder

Læs mere