lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau"

Transkript

1 lønstatistik 2011 Teknisk og administrativt arbejde februar 2011, Baseret på 3. kvartal Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Højt kvalifikationsniveau Arbejde, der består i anvendelse af viden og/eller forskning på det højeste niveau inden for et bestemt fagområde. Endvidere medarbejdere beskæftiget med undervisningsarbejde, der kræver høj faglig viden eller faglig viden kombineret med pædagogisk viden samt kunstnerisk eller anden udfoldelse på højt niveau. Som eksempler kan nævnes ingeniører, akademikere, advokater og journalister. 15 Mellemhøjt kvalifikationsniveau Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau. Teknikere og programmører o.l., funktioner inden for salg, finansiering, forretningsservice og administration. 35 Kontorarbejde Almindeligt kontorarbejde og kundeservice vedr. pengetransaktioner, reservationer o.l. Endvidere registreringsarbejde vedr. varelagre, postarbejde, transport, produktion og telefonomstillingsarbejde. 44 Salgs- og Servicearbejde Detailsalg, servicearbejde. Servicearbejde med relation til rejseaktivitet, husholdning, servering, samt salgsarbejde vedr. kundeekspedition og demonstrationsarbejde. 48 Ledelse 59 Elever 64 Unge under 18 år 65 Typiske titler (arbejdsfunktioner) 71 Statistiske mål

2 Lønbegreber DI lønstatistik 2011 teknisk og administrativt arbejde SIDE 2 Lønbegreber I denne statistik vises for lønmodtagere beskæftiget med teknisk og administrativt arbejde. Det gennemgående lønbegreb i statistikken er fortjeneste ekskl. genetillæg. Dette lønbegreb indeholder de samlede betalinger fra arbejdsgiveren til lønmodtageren bortset fra genetillæg (tillæg for overtid, skiftehold mv.). Bonus mv. Indtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer i form af bonus, præstationsbaseret løn, kvalifikationsløn mv. er medregnet i de lønninger, som vises i statistikken. Lønningerne indeholder således også uregelmæssige lønudbetalinger, som kan komme til udbetaling på særlige tidspunkter i løbet af året. Metode Månedslønningerne i statistikken er baseret på oplysninger for hele året 2009, der er blevet fremregnet til 3. kvartal Fremregningen svarer til lønudviklingen i DA s officielle lønstatistik for 3. kvartal Månedslønningerne er inklusive 1 pct. feriegodtgørelse. Smalfortjeneste Timelønbegrebet smalfortjeneste er ændret i forhold til tidligere. Den nye smalfortjeneste er mere robust over for betalinger i forbindelse med sygdom mv. og overtid. Ændringen i smalfortjenesten har den konsekvens, at smalfortjenesten, løn under sygdom mv. samt ferie -, fritvalgs - og SH-betaling ikke kan summeres præcist til fortjenesten ekskl. genetillæg. Der vil være en lille forskel, som kan tilskrives afvigelsen mellem standardtimerne og de præsterede timer. Læs evt. mere via NetStat Løn/Tema/2007 Lønbegreber. Begrebet dækker over alle de pensionsordninger, som betales og/eller administreres af virksomhederne for lønmodtagerne. Dvs. bidrag til:»» ATP (lovbunden)»» Arbejdsmarkedspension (overenskomstaftale)»» Individuel (evt. et led i ansættelsesforholdet)»» Privat (lønmodtagerens egen, men administreret via arbejdsgiver) For de fleste ordninger gælder, at pensionsbidraget består af henholdsvis en lønmodtager- og arbejdsgiverandel, der typisk udgør henholdsvis ca. 33 pct. og ca. 67 pct. Lønmodtagerandelen fratrækkes lønnen før beregning af A-skat og udbetaling. Arbejdsgiverandelen betales ud over den løn, der er til udbetaling. En privat ordning omfatter kun bidrag fra lønmodtager, men administreres via lønnen af hensyn til skatten. Lønningerne omfatter personalegoder opgjort som den skattemæssige værdi af fri bil samt værdi af fri kost og logi. Virksomhedens arbejdsomkostninger Betalingen for det udførte arbejde kan ses både fra lønmodtagerens og virksomhedens side. Virksomhedens samlede udgifter ved at få arbejdet udført kaldes arbejdsomkostninger. Lønmodtagerens samlede indtægter ved at udføre arbejdet kaldes fortjeneste. Resten af virksomhedens arbejdsomkostninger går til andre end lønmodtageren og kaldes øvrige arbejdsomkostninger. Disse omfatter bl.a. bidrag til fonde og offentlige kasser samt udgifter til forsikringer af medarbejdere. Øvrige arbejdsomkostninger kan som følge af refusioner være negative. Samlede arbejdsomkostninger» Øvrige arbejdsomkostninger Fortjenste» Genetillæg,» Løn under sygdom mv.» Ferie,- fritvalgs- og SH-betaling Smalfortjeneste»» Uregelmæssige» arbejdsgiverbidrag) Beregnet betaling» lønmodtagerbidrag Resten:» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk)

3 Sådan bruges statistikken SIDE 3 sådan bruges statistikken Statistik for knap lønmodtagere På DI s medlemsvirksomheder er der knap lønmodtagere, som er med i statistikken for teknisk og administrativt arbejde. I den trykte statistik vises alene lønninger for de hyppigst forekommende arbejdsfunktioner for denne gruppe af lønmodtagere. Flere og mere detaljerede oplysninger kan hentes i NetStat Løn DI s online lønstatistik. Prøv di.dk/netstat di.dk/personale/loen/netstat NetStat er flagskibet i DI s statistiktilbud. Med NetStat Løn kan du skræddersy dine egne statistikker, så de passer præcist til din virksomheds behov f.eks. med hensyn til jobtype, erhvervserfaring og uddannelse. NetStat Løn indeholder virksomhedens egne løntal og gør det muligt at sammenligne lønnen med andre virksomheder i nærområdet. Se mere om NetStat Løn på side 69. Erhvervserfaring Tabellerne er i denne statistik opdelt efter erhvervserfaring, dvs. antallet af år efter afsluttet erhvervsuddannelse. Ved sammenligning med udtræk for tilsvarende grupper fra NetStat Løn kan der være forskelle inden for de enkelte erhvervserfaringsintervaller. Forskellene skyldes, at erhvervserfaringsberegningen i NetStat Løn er baseret på løbende ajourførte uddannelsesoplysninger. Den typiske løn Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer mellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen hovedreglen er, at ⅔ af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, ⅓ får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. I DI s lønstatistikker fokuseres på spredningen i lønningerne ved konsekvent at vise median samt nedre og øvre. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. Begyndelseslønninger Lønnen for forskellige grupper af medarbejdere kan variere stærkt afhængigt af, om der er tale om en helt nyuddannet medarbejder eller om en medarbejder med mange års erhvervserfaring bag sig. Derfor vises lønningerne i denne statistik opdelt efter medarbejdernes erhvervserfaring. Løndele i statistikkens Når man anvender lønstatistikker, er det helt afgørende at være opmærksom på, hvad der er medregnet, og hvad der ikke er medregnet i de viste lønniveauer. F.eks. er det vigtigt at huske, at der er medregnet pension i lønningerne. Ligeledes skal man huske, at uregelmæssige betalinger i form af bonus mv. også er med i lønningerne. For visse arbejdsfunktioner f.eks. salgsarbejde kan uregelmæssige betalinger udgøre en forholdsvis betydelig del målt i forhold til den faste løn. Månedslønningerne er eksklusive genetillæg, dvs. tillæg for overarbejde mv. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at mange medarbejdere kan være ansat med en fast månedsløn, hvor der ikke ydes overarbejdsbetaling, men hvor størrelsen af den faste løn indebærer, at medarbejderen i et vist omfang skal acceptere overarbejde. Vær varsom med selv at beregne stigninger Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold:»» Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale lønforhandlinger»» Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pen sionsbidrag mv.»» Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer herunder bonus»» Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som er med i statistikken»» Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistikken. Eksemplet viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 3,0 pct. fra 2010 til 2011, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 4,1 pct.

4 Sådan bruges statistikken SIDE 4 Eksempel: Hvordan 3 pct. bliver til 4,1 pct. Lønstatistik 2010 Lønstatistik 2011 Lønstigning Ansatte Løn Ansatte Løn Virksomhed , ,35 3,0 Virksomhed , ,50 3,0 Virksomhed , ,20 3,0 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,84 4,1 Regioner REGION NORDJYLLAND REGION MIDTJYLLAND REGION SYDDANMARK REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem. Region Hovedstaden København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Bornholm: Bornholms Regionskommune Region Sjælland Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg Nord Midt Regioner I statistikken vises lønninger opdelt på følgende fem regioner:»» Region Hovedstaden»» Region Sjælland»» Region Syddanmark»» Region Midtjylland»» Region Nordjylland Syd Sjælland Hovedstad Region Syddanmark Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa Region Midtjylland Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg Region Nordjylland Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg

5 måneds- og timelønninger SIDE 5» højt kvalifikationsniveau Fordeling Andel af lønninger, pct. 15 Øvre Kvartil 10 Gennemsnit Fremregnet fortjeneste ekskl. genetillæg, kr. pr. måned Arbejdsomkostningernes sammensætning Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Gennemsnit kalenderåret 2009 Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger Arbejdsomkostninger Smalfortjeneste Beregnet betaling /region Kroner pr. time 2 Højt kvalifikationsniveau Hele landet 365,47 9,04 1,11 355,33 6,27 42,80 1,78 52,37 296,48 270,51 Region Hovedstaden 386,67 7,48 1,26 377,93 6,54 45,13 2,24 55,94 315,72 285,52 Region Sjælland 359,50 7,93 1,37 350,19 7,22 42,65 2,45 49,52 290,93 265,76 Region Syddanmark 346,72 8,14 1,00 337,59 6,64 40,37 1,77 51,87 280,35 255,62 Region Midtjylland 341,71 7,14 0,97 333,60 5,60 40,91 0,96 47,35 278,86 258,79 Region Nordjylland 399,05 64,48 0,55 334,03 4,18 41,63 1,53 48,61 279,29 256,19

6 SIDE 6» højt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal 2010 Personale- goder 2 Højt kvalifikationsniveau HELE LANDET Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Tekniske videnskaber HELE LANDET Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Fysik, kemi, astronomi, geologi mv Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anvendelse af kemi Forskeringeniør, kemiker, proceskemiker Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

7 SIDE 7» højt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal Edb-systemudviklingsarbejde Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Udvikling og overordnet drift af IT-systemer Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

8 SIDE 8» højt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal Projektstyring, IT-systemudvikling Edb-systemplanlægger udvikling, IT-konsulent projektstyring, IT-projektleder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland IT-analyse og -design Datakonsulent systemudvikling, ITkonsulent systemudvikling, IT-systemkonstruktør, IT-systemudvikler, softwareingeniør, softwarekonsulent, systemdesigner, systemingeniør udvikling, Hele landet systemkonstruktør, Region Hovedstaden systemudvikler Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Overordnet drift af IT-systemer Datakonsultent overordnet drift Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

9 SIDE 9» højt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal Systemprogrammering, -konstruktion Databaseadministrator, IT-programudvikler, systemprogrammør Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Andet IT-arb. på teknisk højt niveau Applikationskonsulent, IT-administrator, IT-chefkonsulent, Under IT-konsulent rådgivning, IT-sikkerhedschef, IT-systemkonsulent, systemkonsulent Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arkitekt- og ingeniørarbejde mv Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

10 SIDE 10» højt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal Ingeniørarbejde, bygninger og anlæg Baneingeniør, bygningsingeniør, bygningskonstruktør, bygningskonsulent, civilingeniør infrastruktur, distriktsvejingeniør, havneingeniør, ingeniør infrastruktur, vejingeniør, Hele landet vejinspektør Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ingeniørarbejde, stærkstrøm Civilingeniør stærkstrøm, elingeniør, elektroingeniør, ingeniør stærkstrøm, stærkstrømsingeniør Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ingeniørarbejde, svagstrøm Civilingeniør svagstrøm, elektronikingeniør, ingeniør svagstrøm, Under radioingeniør, røntgeningeniør, sikringsingeniør, svagstrømsingeniør, telefoningeniør, telegrafingeniør, teleingeniør Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

11 SIDE 11» højt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal Ingeniørarb., motorer og maskinanlæg Ingeniør maskin- og skibsingeniør, køleingeniør, Under luftfartsingeniør, maskiningeniør, motoringeniør, skibsbygningsingeniør, skibsingeniør, skibskonstruktør, skibstegner, svejseingeniør Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ingeniør- arkitektarbejde i øvrigt Agroingeniør, arbejdsstudieingeniør, beredskabsingeniør, Under beredskabsinspektør, brandingeniør, brandinspektør, brygmester, kvalitetsingeniør, landbrugsingeniør, mejeribrugskandidat, mejeriingeniør, metodeingeniør, patentingeniør, produktionsingeniør, støberiingeniør Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

12 SIDE 12» højt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal Naturvidenskab og medicin Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Naturvidenskab Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anvendelse af anatomi, biokemi mv. Biokemiker, farmakolog, idrætsfysiolog, mikrokemiker, patolog Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Medicin og farmaci Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

13 SIDE 13» højt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal Farmaceutarbejde Farmaceut, Lic. Pharm Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anvendelse af samfundsvidenskab Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Virksomheders organisation og økonomi Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

14 SIDE 14» højt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal Revisions- og regnskabsarbejde Accountant, aut. revisor, registreret revisor, statsaut. revisor Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Personaleplanlægning, -udvikling Beskæftigelseskonsulent, erhvervsrådgiver, HR-konsulent, jobkonsulent, karriereplanlægger, coach, personalekonsulent, uddannelsesvejleder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Specialfunktioner vedr. organisation Byggesagkyndig, ejendomsadministrator, finansieringskonsulent, Under finansplanlægger, finansrådgiver, forbrugerkonsulent, fuldmægtig, informationskonsulent, kundeadministrator, ledelseskonsulent, markedsanalytiker, marketingkonsulent, PR-konsulent, prokurist, rationaliseringskonsulent, rådg. økonom, specialrådgiver, udviklingskoordinator, Hele landet ulandskonsulent, Region Hovedstaden økonomikoordinator, økonomirådgiver Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

15 måneds- og timelønninger SIDE 15» mellemhøjt kvalifikationsniveau Fordeling Andel af lønninger, pct Øvre Kvartil Gennemsnit Fremregnet fortjeneste ekskl. genetillæg, kr. pr. måned Arbejdsomkostningernes sammensætning Øvrige arbejdsomkostninger Genetillæg Gennemsnit, kalenderåret 2009 Fortjeneste ekskl. genetillæg Løn under sygefravær mv. Ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger Arbejdsomkostninger Smalfortjeneste Beregnet betaling /region Kroner pr. time 3 mellemhøjt kvalifikationsniveau Hele landet 302,13 7,67 3,18 291,28 6,34 35,70 3,85 39,82 241,31 214,93 Region Hovedstaden 338,39 7,47 5,65 325,27 6,59 39,13 4,80 47,72 269,89 235,41 Region Sjælland 283,33 8,37 1,19 273,77 6,32 33,99 4,06 34,00 226,56 204,07 Region Syddanmark 273,46 7,74 1,81 263,91 6,46 32,92 3,07 33,69 217,69 196,90 Region Midtjylland 281,10 7,54 1,24 272,33 5,91 33,81 3,16 35,71 225,86 204,86 Region Nordjylland 274,52 8,51 1,92 264,09 6,01 32,95 3,05 33,20 218,93 199,51

16 SIDE 16» mellemhøjt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal 2010 Personale- goder 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb., ikke biologiske emner Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb., fysik, kemi, mekanik mv Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb., fysik, kemi, geologi mv Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

17 SIDE 17» mellemhøjt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal Laborantarbejde Betonlaborant, farvelaborant, kemilaborant, kontrollaborant ikke biologiske emner, laborant, laborant ikke biologiske emner, tekstillaborant Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Assistentarbejde i laboratorie Analyseassistent ikke biologiske emner, kemisk assistent, laborantassistent ikke biologiske emner, laboratorieassistent ikke biologiske emner, procesassistent ikke biologiske emner Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Laboratorieteknikerarbejde Laboratorietekniker, mud logger offshore Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

18 SIDE 18» mellemhøjt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal Teknikerarb., bygninger og anlæg Anlægskonduktør, anlægskonstruktør, anlægstekniker, byggeanlægstekniker, bygningstekniker, entreprenørtekniker, konduktør, landmåler, malerkonduktør, murerkonduktør, snedkerkonduktør, Hele landet tagkonduktør, Region Hovedstaden tagtekniker, tømrerkonduktør, Region Sjælland VVS konduktør, vejkonduktør Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb., elektriske anlæg mv. Alarmtekniker, batteritekniker, elkonstruktør, eltekniker, elteknikerassistent, elektroinstallatør, elektrotekniker, installatørtekniker, klimatekniker, mechanic/technician, electrical (offshore), Hele landet radiokonstruktør Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb., elektroniske anlæg mv. Antennetekniker, elektroniktekniker, fjernsynstekniker, gyrotekniker, IT-servicetekniker, IT-tekniker, mikrotekniker, netværkstekniker, oliefyrstekniker, PC-tekniker, radarinspektør, Hele landet radartekniker, Region Hovedstaden radioinspektør, svagstrømstekniker, Region Sjælland TV-tekniker, telefontekniker, Region Syddanmark teletekniker, Region Midtjylland tonetekniker Region Nordjylland

19 SIDE 19» mellemhøjt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal Teknisk tegnearbejde Kartograf, kortgrafiker, kortretter, korttegner, korttekniker, layouttegner, maskintegner, matrikelassistent, matrikelkontrollør, matrikelmester, matrikeltegner, matrikeltekniker, modeltegner, rentegner, tegner teknisk, tegnestueassistent, teknisk designer, teknisk tegner, topograf, værktøjstegner Teknikerarb., maskiner og røranlæg Dieseltekniker, gastekniker, instrumenttekniker, konstruktør, kraftværkstekniker, maskininspektør, maskinkonstruktør, maskintekniker, rotaprinttekniker, rotationstekniker, rørkonsulent, Hele landet VVS-ingeniør, Region Hovedstaden VVS-tekniker, varmetekniker, Region Sjælland våbentekniker, værktøjskonstruktør, Region Syddanmark værktøjstekniker Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb., kemiske processer Kemisk tekniker, støberitekniker Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

20 SIDE 20» mellemhøjt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal Teknikerarb., anden mekanik mv Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Teknikerarb. vedr. drift, m.m. Analysetekniker, arbejdsstudietekniker, controlroom operator (offshore), driftsforvalter, driftsinspektør, driftsplanlægger, kvalitetstekniker, metodetekniker, planlægningstekniker, Q/C inspector (offshore), Hele landet rationaliseringstekniker, Region Hovedstaden skibstekniker, slibetekniker, Region Sjælland stempeltekniker, svejsekonsulent, Region Syddanmark svejse -kontrollør Region Midtjylland tekniker, synstekniker, Region Nordjylland teknisk assistent drift, planlægning og kvalitetskontrol, teknisk beregner drift, teknisk planlægger, testtekniker, tidskontrollant, tidsstudietekn.

21 SIDE 21» mellemhøjt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal Edb-teknisk arbejde Teknikerarbejde vedr. produktion Betontekniker, bryggeritekniker, emballagetekniker, farveritekniker, konfektionstekniker, laboratorieforvalter, mejeritekniker, procestekniker, produktionstekniker, teknisk assistent produktion, Hele landet teknisk beregner Region Hovedstaden produktion, tekstiltekniker Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Grafiker- og DTP-arbejde Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

22 SIDE 22» mellemhøjt kvalifikationsniveau, fremregnet til 3. kvartal Programmørarbejde og IT-driftsarbejde Under Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Programmering (applikation) IT-programmør, programmør Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland IT-driftsplanlægning og -adm. Databaseadministrator planlægning, driftsassistent IT, ITadministrator mellem vidensniveau, IT-driftsplanlægger mellem vidensniveau, IT-planlægger drift og administration, systemadministrator mellem vidensniveau Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 LØNSTATISTIK 2013 Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAUNIVEAU Arbejde, der forudsætter viden

Læs mere

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri 2008 LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN Baseret på 4. kvartal 2007 Marts 2008 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og Servicearbejde Håndværkspræget arbejde proces-

Læs mere

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal 2009 3 Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10

Læs mere

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde lønstatistik 2011 Produktionsarbejde MARTS 2011, Baseret på 4. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 20 Proces- og maskinoperatørarbejde

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2014 Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 15 26 35 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR-

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere