Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11"

Transkript

1 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11 Page 1 of 6

2 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. Afdeling 11 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har også patienter indlagt med andre medicinske sygdomme.. Afsnittet fungerer som et heldøgnsafsnit. Indlæggelserne er hovedsagelig akutte, men der modtages også dagligt enkelte indkaldte patienter, samt overflyttede patienter. Vi har et meget stort flow af patienter med et dagligt stort antal ind og udskrivelser. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca.3 dage. I tidsrummet fra fredag kl 1300 til mandag kl 7.30 har vi patienter fra afd 13, som er lukket i det tidsrum. Der foretages i afd ultralydsscaninger af hjertet på ambulante og indkaldte patienter, desuden foregår dagligt planlagte DC-konverteringer. Ledelsen i medicinske enheder, består af en medicinsk oversygeplejerske og en medicinsk administrativ overlæge. 1.2 Overordnet ledelse i afdelingen I afdeling 11 består ledelsen hhv. af en afdelingssygeplejerske, en souschef med ansvar for det plejemæssige og en kardiologisk overlæge med ansvar for det lægefaglige. 1.3 Personalesammensætning Sundhedspersonalet i afdelingen består af sygeplejersker, social og sundheds assistenter. Deraf er 1 ansvarlig klinisk underviser og 2 kliniske vejledere, samt klinisk speciale ansvarlig. 1 sosuass stilling er som klinisk vejleder. Desuden er der ansat 1 afd. sekretær og 2 lægesekretær, 1 afdelingsportør og serviceassistenter. Sygeplejegruppens anciennitet spænder fra 0 25 år med størstedelen med få års erfaring. Vi har sygeplejersker af begge køn. Vi har ca. 2 sygeplejersker i mentorforløb. Sosuassistent gruppens anciennitet spænder fra 5-30 års erfaring. Afdelingen er normeret til 35,58 stillinger, kun få personaler er ansat på fuld tid. Personalet i plejegruppen består af 1 afdelingssygeplejerske, 1 souschef, 1 klinisk ansvarlig, 1 ansvarlig klinisk underviser, 26 sygeplejersker.deraf er 3 sygeplejersker er ansat i faste aftenvagt stilling og en i fast nattevagt. Resten af vagterne dækkes af sygeplejerskerne ( ca pr. måned ). Der er ansat 7 sosuassistenter., heraf er 1 nattevagt og 4 er aftenvagt. Vi sender årligt 2-3 sygeplejersker på kardiologisk efteruddannelse. P.t er der 11 med uddannelsen i afdelingen. Ca. 1 sygeplejerske årligt tager vejledermodul på diplomuddannelsen. Vi har i øjeblikket 6 sygeplejersker med denne. Desuden har ansvarlig klinisk underviser diplomuddannelsen i undervisning og sundhedsformidlingog kursus i coaching. Klinisk speciale ansvar sygeplejerske er diplomuddannet. mhp. Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Flere af sosuassistenterne har vejlederkursus og 1 sosass er akademiudd for sosu ass. 1.4 Vagtdækning Dagvagten dækkes af 4-6 sygeplejersker og 3-4 sosuassistenter i alt 8-10 personaler. Aftenvagten dækkes af 3 sygeplejersker og 2 sosuassistenter. Nattevagten dækkes af 2 sygeplejersker og 1 sosuassistent eller sygeplejerske. Aftenvagten er dækket af fast sygeplejerskepersonale og sosuass. er delvis dag og aftenvagt. Nattevagten er dækket af en fast sygeplejerske dvs. at på 14 dage er der 21 nattevagter der dækkes af dagpersonalet.( giver i gennemsnit ca vagter på 12 uger ) Ved ferie og sygdom er det også dagpersonalet der dækker aften og nattevagter. Ansvarlig klinisk underviser er frikøbt og derfor ikke med i vagter og week-ends. I dagvagten er afdelingen delt op i 4. grupper af 6-9 patienter. Om aftenen og natten i 2 grupper med hhv. 11 og 13 patienter. Når man som studerende deltager i vagter er det med vejleder og med fokus på mål for perioden og i forhold til projekt læring i aftenvagten. Page 2 of 6

3 1.5 Kliniske vejledere Vejledergruppen i afdelingen består af 1 ansvarlig klinisk underviser, 2 kliniske vejledere og 1 sosuass der er klinisk vejleder for assistentelever. Den ansvarlig klinisk undervisers ansvars område er bl.a. at tilrettelægge de studerendes og elevers uddannelsesforløb i klinikken, tilrettelægge undervisning i læringslab, planlægge vejledere, skabe læringssituationer, integrere teorien, tilrettelægge undervisning og supervisere stud. og vejledere samt ansvarlig for samtaler og dokumentation. Som studerende vil du få tildelt 2 kliniske vejledere. Pga. vagtdækning vil du også komme til at deltage i plejen med andre end dine vejledere eller i vagter med din vejleder. Afdelingen er med i projekt aftenvagt som læringsrum og elever og studerende deltager i ca 6-8 aftenvagter i praktikperioden. Da det kun er få af personalet, der har vejlederdiplommodulet vil sygeplejersker og sosu- ass.uden dette også fungere som vejledere. Den enkelte sygeplejerske skal have været i afdelingen ½ år før de er vejledere, den studerende vil altid have 2 vejledere tilknyttet. Som vejleder i afdelingen er der generel forventning om at de har kendskab til studieordningen og er engageret og motiveret for at vejlede og samarbejde om uddannelse. At de holder sig fagligt ajour og er åbne for nytænkning. 1.6 Hvordan er uddannelsen organiseret i afdelingen Afdelingen er uddannelsessted for sygeplejestuderende i 1 modul,2modul, 4 modul, 11 og 12 modul. Samt Sosu ass. elever i 1 og 2. praktik og valgfri. og Redderelever i 5. praktik. Fra starten af dit kliniske forløb vil du blive tilknyttet gruppe 1 eller 2 og vil i plejegruppen fortrinsvis være i samme gruppe som en af dine vejledere. Der vil på denne måde være god mulighed for at arbejde med mål i forhold til forskellige udvalgte patientsituationer. Plejepersonalet i en gruppe består typisk af 2-3 personaler, ( sygeplejerske, sosuassistent, studerende, elev ), en sygeplejerske er gruppeleder. Plejeformen er gruppepleje ( nogle funktioner er rundepleje.) Der er mulighed for at studere i et meget lille studie rum. Dette rum bruges også til samtale rum med patienter. Den ene patientopholdsstuerne inddrages ved behov til undervisning af større grupper af studerende og elever. 1.7 Undervisning i afdelingen I to perioder om året er vi uddannelsessted for 8-11 studerende/ elever på forskellige niveauer. Du kan komme til at arbejde i samme gruppe med nogle af disse som er på en anden uddannelse eller et andet niveau i sygeplejestudiet. Der undervises i fælles tværfaglige klinikker, hvor både studerende, sosuelever og redderelever deltager og mindst en gang vil elev/stud stå for at lave oplæg til klinikundervisning. Se i øvrigt under pkt Sygeplejefaglig indhold 2.1 Patientkategorier Afdelingen er normeret til 24 patienter, med nogenlunde lige fordeling mellem køn og i alderen fra 15 år, ( gennemsnitsalder ca.,70 år ). I perioder med overbelægning må patienter bo på gangen. Siden 1994 har afdelingen haft kardiologi som subspeciale, dvs. at de fleste patienter har sygdomme relateret til hjertet Brystsmerter/angina pectoris Blodprop i hjertet/ami Hjerteinsufficiens Forhøjet BT /hypertension Infektioner i hjertet Uregelmæssig hjerterytmer/ Arytmier Vi har telemetriovervågning til hjertepatienter med plads til 16 patienter. Vi modtager også patienter indkaldt til medicinregulering og DC. konvertering. Page 3 of 6

4 2.2 Begreber i sygeplejen Begreber knyttet til sygeplejen er bredt og meget forskelligartet med rig mulighed for at arbejde og fordybe sig i efter interesse hos den studerende. Eks arbejde med angst, tillid, afmagt, dødsangst, respekt, smerter,krise, tab, sorg, livsstilændring, kommunikation, mestring, empati, rehabilisering for at nævne nogle eksempler. 2.3 Hvilke afdelinger vi samarbejder med I forhold til patienternes indlæggelsesforløb har vi mange samarbejdspartnere internt og eksternt. Vi modtager hyppigst patienter via modtagelsen eller AMA ( akut medicinsk afsnit ), men vi kan modtage fra alle afdelinger og ambulatorier samt egen læge. Vi henviser/overflytter/ udskriver ofte patienter til Medicinsk eller kardiologisk ambulatorium Næstved sygehus. Roskilde sygehus kardiologisk center ( pacemakeranlæggelse eller KAG ( hjerteundersøgelser ) eller Rigshospitalets kardiologisk laboratorium eller OUH Odense universitetshospital. Der er mulighed for at få en planlagt forløb i vores ambulatorium ( for 4 og 11 modul ). Desuden er det muligt at følge patient til undersøgelse i både Roskilde og Rigshospitalet efter aftale. 2.4 Samarbejdsrelationer internt og eksternt I forhold til udredning, undersøgelser og behandling eller praktiske ting, har vi samarbejde med mange forskellige afdelinger og personalegrupper i huset. Her er de fleste nævnt: sekretær,serviceassistenter,portører,fysioterapeuter,ergoterapeuter,bioanalytiker,apotek,blodbank, mikrobiologisk afd.,nuklear fysiologisk afd, intensiv afd.,røntgen afd.,anæstesiafdeling, medicinsk 5 døgnsafsnit,geriatrisk afdeling, læger, diætist, præst, psykiater, teknisk afdeling, kapellet, IT afd m.m Uden for Næstved sygehus er vores samarbejde ofte med Centralkøkkenet i Slagelse, Socialrådgiver, visitator og hjemmeplejen, falck, hudlægen, fodterapeut,frisør,sundhedscenter, hjerteforeningen m.m. 2.5 Sygeplejeopgaver i afdelingen I de hyppigst forekomne sygepleje opgaver i afdelingen indgår grundlæggende sygeplejeopgaver, speciel sygepleje til akut dårlige patienter, samt til kroniske hjertepatienter ( se patientkategorier 2.1 ).Flere af vores patienter har også andre diagnoser, hvor især diabetes og lungelidelser må nævnes som hyppige. Generelt kan plejen til vores indlagte patienter variere fra en let hånd til personlig pleje og til fuld kompenserende terminal pleje. Der forekommer også en del sygepleje og administrative opgaver i forbindelse med overflytninger og udskrivelser af patienter. I forbindelse med den medicinske behandling af patienterne er hyppige sygeplejehandlinger at observere, stabilisere, smertebehandle, lejre,måle værdier (eks BT). De hyppigst forekomne tekniske sygeplejeopgaver vi udfører er: telemetriovervågning, måling af BT,puls, saturation, temperatur, vægt, diuresemåling. Lægge blærekatheder, venflon og sonde,- iltterapi, sug, fugter. give diverse injektioner, inhalationer. Give iv.væsker og blodtransfusion. Assistere og give DC-stød, og c-pap ( hjælper respirationen ). Der stilles ofte store krav i afdelingen for at kunne yde sygepleje til patienter og pårørende i krise og ofte med stor dødsangst. Et andet stort område af sygeplejen er at give individuel vejledning om risikofaktorer og livsstilsændringer,( eks vægttab, rygestop osv. ), og skabe et rehabiliteringsforløb. Vi har et meget tæt samarbejde med de pårørende i forløbet og et tæt samarbejde med dem og hjemmeplejen omkring udskrivelser. Rehabiliteringsforløb med samtaler og undervisning til patienter efter udskrivelse udføres af sygeplejersker i kardiologisk ambulatorium. Page 4 of 6

5 2.6 Sygeplejemetoder Vi arbejder i afdelingen ud fra kontaktpersonordning, med 2 tildelte kontakter fra plejegruppen og 1 læge. Vi arbejder ud fra gruppepleje, hvor hver gruppe består af 6-7 patienter enkelte opgaver udføres som rundepleje. Vi arbejder med sygeplejen og behandling ud fra sygeplejefaglige instrukser og kliniske retningslinier fra D4. Inden for nogle områder arbejder vi ud fra guidelines, eks ERC guidelines for hjertestop. I forhold til plejen og dokumentation arbejder vi med sygeplejeprocessen som grundlag og med sygeplejejournal, screeningsskemaer og diverse andre skemaer som dokumentationsredsskab. I forhold til implementering af kvalitetspakker arbejdes med model for improwement. 2.7 Sygeplejefaglige standarter, udviklings og forskningsprojekter Vores sygeplejestandarter er under revidering kontinuerligt af klinisk ansvarlig sygeplejerske. pt. har vi standarter færdige for f.eks modtagelse af patient, udskrivelse af patient, telemetriovervågning. I forhold til kvalitets og udviklingsprojekter arbejder vi videre med: AKS-forløb ( akut koronar syndrom ) hvor patient er overflyttet til KAG inden 48 timer fra smertedebut. Vi arbejder med kvalitet i patientens møde med sundhedsvæsenet Alle patenter rygescreenes og kostscreenes og bradenscores ved indlæggelsen Diverse medicinske projekter som styres af 2 projektsygeplejersker LIFE pakken er implementeres Implementering af Pakker fra patientsikkert sygehus PVK pakken, tryksårspakken,kadpakken, sepsispakken og hjerteinsufficienspakken Kvalitetssikringsprojekt DDKM Den danske kvalitetsmodel Hjertepakker implementeret Paredigmeskift i forhold til at nedbringe driftomkostninger og øge produktiviteten. Ugtl tavlemøder. I relation til personalet har vi mentorforløb for alle nyansatte ( varighed 1 år ) Årlige mus-samtaler ( medarbejderudviklingssamtaler med alle ) Kardiologisk efteruddannelse, 2-3 om året Praktikvejlederuddannelser 1-2 om året 2.8 Mål og værdier for sygeplejen Vi arbejder udfra sygehusets værdigrundlag der tager udgangs punkt i FRISK. Se vedlagte bilag. 3. Uddannelsesmæssige forhold 3.1 Kliniske uddannelsessteds syn på læring i praksis Fra marts 2012 kører vi projekt aftenvagten som læringsrum. Dette indebærer at uddannelsesforløbet indeholder 2 forløb i aftenvagt svarende til 6-8 vagter i tidsrum For studerende der er i klinik i afd 11, ser vi som vejledere mulighed for at tilbyde individuelle metoder til læring i klinikken. Vi lægger vægt på at, det er den studerendes ansvar at bruge de valgte læringsmetoder samt at være opsøgende, undrende og synlige. Vi tilbyder individuellæring, hvor den studerende og vejleder afklarer og vælger pædagogiske læringsredskaber. Vi har erfaring med dagbog, reflektionssamtaler, mind-map og praksisbeskrivelser og klinikker. Klinikker afholdes hv. 14 dag hvor en studerende udfra praksisbeskrivelse har forberedt og afholder oplæg om et relevant emne fra praksissituationen. Der er mulighed for at søge i afdelingens litteratur ( ikke til hjemlån ) samt adgang til internettet. Page 5 of 6

6 Der er mulighed for at studere i afdelingen, men vi som vejledere mener at balancen er vigtig idet det er i klinikken, der er mulighed for at praktisere og derved opnå koblingen af den lærte teori og dermed få kompetencer. 3.2 Systematiseret undervisning Vi har sammen med de andre medicinske afdelinger på Næstved sygehus udarbejdet kursuskatalog for fælles undervisning af elever og studerende. Denne undervisning er obligatorisk. Kursusfolderen modtages ved ankomst til afdeling 11. Emnerne er pt. Forflytning Dokumentation i sygeplejejournal farmakologi sygeplejejournaler Opus kataloget revideres hver halve år. Afd. 11`s egen undervisningsplan er ophængt i afdelingen. Planlagt til torsdage af ca. 1 times varighed.det er ansvarlig klinisk underviser og klinisk vejledere der er underviser. Undervisningsemner Sygepleje til patienter med blodprop i hjertet ( Stemi /nonstemi ) Sygepleje til patienter med hjerteinsufficiens sygepleje til patienter med brystsmerter (angina pectoris ) Sygepleje til patienter med uregelmæssige hjerterytmer (arytmier specielt atrieflimmer ) Sygepleje til patienter i forbindelse med El stød ( DC- konvertering) Hjertekredsløbssygdommes sammenhæng med risikofaktorer Gruppelederfunktionen ( 6. sem. ) Valgfrit emne, som aftales undervejs. Rev. 5/ Page 6 of 6

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Børneafdeling 17, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, Region Sjælland, Sygehus Syd. Revideret September 2013. 1.0 ORGANISATORISKE

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling (G) er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er samlet på. Ortopædkirurgisk Afdeling består af: Afsnit O normeret

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel nwi@regionsjaelland.dk Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ved Århus Universitetshospital varetager behandling, pleje, uddannelse og forskning indenfor øjensygdomme på regionalt,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere