Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003"

Transkript

1 24. januar 2006 L:\TEKST\FORLAG\ESH\Benchmarkinganalyse \rapport.doc/jp Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse af Leif Husted Eskil Heinesen akf januar

2 Forord Denne rapport beskriver resultaterne fra et projekt, hvor hovedformålet har været at opstille en benchmarkingindikator, der kan benyttes ved en systematisk sammenligning af kommunernes succes med hensyn til integration af de udlændinge, som er omfattet af integrationsloven. Benchmarkinganalysens definition på en god integrationsindsats er en indsats, der medvirker til, at indvandrere hurtigt kommer i beskæftigelse eller påbegynder en uddannelse. Hvis der i en kommune er en kort gennemsnitlig varighed, fra indvandrerne får opholdstilladelse, til de kommer i arbejde, indikerer det således, at kommunen gør en effektiv integrationsindsats (og omvendt hvis den gennemsnitlige varighed er lang). Der er imidlertid væsentlige forskelle i kommunernes vilkår, herunder forskelle i de karakteristika, der gælder for gruppen af indvandrere omfattet af integrationsloven i forskellige kommuner. Det indebærer, at nogle kommuner har en betydelig vanskeligere integrationsopgave end andre (fx fordi den lokale arbejdsløshedsprocent er høj, eller fordi de fleste indvandrere i kommunen har karakteristika, der gør, at de er svære at integrere). Derfor tages der ved beregningen af benchmarkingindikatoren så vidt muligt hensyn til sådanne væsentlige forskelle i kommunernes vilkår. I analyserne er anvendt registerdata for perioden for samtlige indvandrere, som er omfattet af integrationsloven. 1 Da der i de fleste kommuner kun var få indvandrere omfattet af integrationsloven i denne periode, er der en betydelig usikkerhed på beregningen af benchmarkingindikatoren for disse kommuner. Der rapporteres derfor kun værdier for benchmarkingindikatoren for de 72 kommuner, der i analyseperioden havde mindst 100 indvandrere omfattet af integrationsloven. 2

3 Undersøgelsen, der er finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, ligger i forlængelse af tre tidligere undersøgelser, der ligeledes er dokumenteret i akf-rapporter (Husted og Heinesen, 2004, og Andersen, Heinesen og Husted, 2005a og 2005b). Alle fire undersøgelser bruger grundlæggende samme metode, men de adskiller sig fra hinanden med hensyn til succeskriterium (beskæftigelse kontra selvforsørgelse) og population (alle omfattet af integrationsloven kontra modtagere af introduktionsydelse), og ved at analyseperioden gradvist er blevet udvidet og antallet af forklarende variabler øget. Mere præcist er forskellene mellem de fire rapporter følgende: Hvor Husted og Heinesen (2004) fokuserede på varigheden fra opholdstilladelse til beskæftigelse (eller uddannelse) i mindst to måneder, fokuserer Andersen, Heinesen og Husted (2005a) på varigheden til selvforsørgelse (eller uddannelse) i mindst otte uger eller i mindst 26 uger. I Andersen, Heinesen og Husted (2005b) og i den aktuelle rapport fokuseres der på varigheden fra opholdstilladelse til beskæftigelse (eller uddannelse) i mindst to måneder og mindst seks måneder. Som i den aktuelle rapport er populationen i Husted og Heinesen (2004) og i Andersen, Heinesen og Husted (2005b) samtlige personer omfattet af integrationsloven, mens populationen i Andersen, Heinesen og Husted (2005a) alene vedrører dem, der modtog introduktionsydelse fra tidspunktet for opholdstilladelse (eller kort tid derefter). Hvor den aktuelle analyse ligesom Andersen, Heinesen og Husted (2005a) dækker perioden , er analysen i Husted og Heinesen (2004) begrænset til perioden , mens den i Andersen, Heinesen og Husted (2005b) omfatter perioden Både den aktuelle analyse og Andersen, Heinesen og Husted (2005a og 2005b) er udbygget i forhold til Husted og Heinesen (2004), således at der tages højde for flere forskelle i indvandrernes karakteristika (nemlig deres forudsætninger for at lære dansk baseret på oplysninger om, hvilket spor i danskundervisningen de er placeret på om de har fået humanitær opholdstilladelse, og om de er kvoteflygtninge) og det lokale arbejdsmarked (nemlig andelen af arbejdspladser, der kræver kvalifikationer på højt eller mellemhøjt niveau). Den aktuelle analyse er endvidere udbygget i forhold til Andersen, Heinesen og Husted 3

4 (2005a og 2005b) ved også at inddrage antallet af arbejdspladser i kommunen i forhold til befolkningen i den erhvervsaktive alder, samt en indikator for, om den enkelte person bor i et socialt udsat boligområde; desuden er der taget højde for, at effekten af at have børn i forskellige aldre kan være forskellig for henholdsvis enlige og par. Denne udbygning er foretaget med henblik på at inddrage så mange væsentlige faktorer i analysen som muligt. Forskellene mellem resultaterne i de tre tidligere undersøgelser er beskrevet i afsnit 7.3 i Andersen, Heinesen og Husted (2005b). Forskellen mellem resultaterne i Andersen, Heinesen og Husted (2005b) og den aktuelle rapport er beskrevet i afsnit 6.5. Den aktuelle rapport er skrevet, så den kan læses uafhængigt af de tidligere benchmarkingrapporter. Dog er den mere detaljerede beskrivelse af estimationsresultaternes fortolkning og metoden udeladt. Der henvises til Andersen, Heinesen og Husted (2005a eller b) for en beskrivelse heraf. Et vigtigt overordnet formål med såvel benchmarkingprojektet, der beskrives i denne rapport, som de tre tidligere benchmarkingprojekter, der er nævnt ovenfor, er at bidrage til at afdække årsagerne til, at nogle kommuner ser ud til have større succes med deres integrationsindsats end andre. Ambitionen er at etablere et bedre grundlag for, at de succesfulde strategier kan udbredes til flere kommuner, således at kvaliteten i integrationsindsatsen kan forbedres. De beregnede benchmarkingindikatorer kan således bruges som udgangspunkt for opfølgende analyser af sammenhængen mellem»integrationssucces«målt ved benchmarkingindikatoren og forskellige aspekter af kommunernes indsats. I forbindelse med den tidligere benchmarkingrapport Husted og Heinesen (2004) blev der gennemført sådanne opfølgende analyser (se Rosdahl, 2004, og Heinesen, Winter, Bøge og Husted, 2004). Eskil Heinesen Januar

5 Indhold 1 Sammenfatning og konklusion Varighed til beskæftigelse eller uddannelse Betydningen af forskelle i kommunernes vilkår Beregning af benchmarkingindikatoren Benchmarkingindikatorens fortolkning og anvendelse Resultater for kommunernes rangordning Udviklingen i integrationen over tid Indledning Baggrund Formål Rapportens indhold Data Bestemmelse af den grundlæggende forløbsvariabel Antallet af forløb og deres varighed Alternative succeskriterier Udviklingen i integration for landet som helhed Statistisk model og beregnede effekter Statistisk model Effekter af de forklarende variabler Effekter af forklarende variabler på individniveau Effekter af forklarende variabler på kommuneniveau Varighedsafhængighed

6 5 Benchmarkingindikator når succeskriteriet er mindst seks måneders beskæftigelse eller uddannelse Benchmarkingindikatoren Sammenhængen mellem gennemsnitlig varighed og indikator Benchmarkingindikator når succeskriteriet er mindst to måneders beskæftigelse eller uddannelse Benchmarkingindikatoren Sammenhængen mellem gennemsnitlig varighed og indikator Variationen i benchmarkingindikatorerne for de to succeskriterier Sammenligning af benchmarkingindikatorerne for de to succeskriterier Sammenligning med tidligere undersøgelser af kommunernes integrationssucces Sammenligning med den tidligere undersøgelse: seksmånederskriteriet Sammenligning med den tidligere undersøgelse: tomånederskriteriet Bilag 1 Tabeller med estimationsresultater Ordliste: forklaring af tekniske udtryk Gennemsnitlig varighed og andel afsluttede forløb Referencer English Summary Noter

7 1 Sammenfatning og konklusion 1.1 Varighed til beskæftigelse eller uddannelse I denne rapport opstilles en indikator, der kan benyttes ved en systematisk sammenligning (eller benchmarking) af kommunernes succes med hensyn til økonomisk integration af indvandrere, som er omfattet af integrationsloven. 2 Ved økonomisk integration forstås her og i det følgende arbejdsmarkeds- og uddannelsesmæssig integration. Datagrundlaget er registerdata fra Danmarks Statistik for perioden Den beregnede indikator baseres på varigheden fra opholdstilladelse til ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse (i analysen betragtes beskæftigelse og uddannelse under et). Hvis den gennemsnitlige varighed er kort i en given kommune, betyder det, at indvandrerne hurtigt kommer i beskæftigelse eller påbegynder uddannelse, hvilket kan indikere, at kommunen yder en god integrationsindsats. Omvendt kan en lang gennemsnitlig varighed indikere en mindre god integrationsindsats. Hvis en indvandrer kun kommer i beskæftigelse eller uddannelse i nogle få uger, er det imidlertid problematisk at tolke det som tegn på vellykket integration. Derfor analyseres i rapporten varigheden fra opholdstilladelse til mere»varig beskæftigelse eller uddannelse«. Nærmere bestemt beskrives resultaterne fra analyser med to forskellige definitioner af varig beskæftigelse eller uddannelse, nemlig henholdsvis mindst seks måneders beskæftigelse eller uddannelse og mindst to måneders beskæftigelse eller uddannelse. Baggrunden for at anvende mindst to måneders beskæftigelse eller uddannelse som»succeskriterium«er, at det svarer til den første bench- 7

8 markingrapports kriterium om beskæftigelse i mindst to måneder (se Husted og Heinesen 2004). Når der ikke er valgt en kortere periode end to måneder, skyldes det desuden, at registrering af beskæftigelse kan være usikker. Baggrunden for at anvende mindst seks måneders beskæftigelse eller uddannelse som succeskriterium er at fokusere på mere varige forløb. En grund til at vælge netop seks måneder er, at kommunerne modtager et resultattilskud for hver indvandrer omfattet af integrationsloven, som kommer i ordinær beskæftigelse i netop dette antal måneder (eller flere). 3 Denne specifikation af økonomisk integration svarer således til et vigtigt politisk/administrativt kriterium for succesfuld integration Betydningen af forskelle i kommunernes vilkår Det er imidlertid klart, at fx en lang gennemsnitlig varighed indtil beskæftigelse eller uddannelse også kan afspejle andre forhold end en mindre god kommunal indsats, fx at indvandrerne i kommunen har særligt dårlige forudsætninger for hurtigt at blive integreret, eller at den lokale arbejdsløshed er høj, således at det er vanskeligt for kommunens borgere, herunder indvandrere, at finde beskæftigelse. Derfor foretages korrektioner, som så vidt muligt tager højde for, at gruppen af indvandrere har forskellige karakteristika i forskellige kommuner, og at kommunernes generelle vilkår er forskellige. De beregnede korrektioner er baseret på en statistisk model for varigheden fra opholdstilladelse til beskæftigelse eller påbegyndt uddannelse for samtlige indvandrere, der er omfattet af integrationsloven. De karakteristika vedrørende de enkelte indvandrere, der tages højde for i den statistiske model (og som indikatoren derfor er korrigeret med hensyn til), er: køn opholdsgrundlag oprindelsesland alder 8

9 om personen bor sammen med en partner, og om det i givet fald er en dansker børn (forskellige variabler for alder og antal, og for om indvandreren er enlig) år for opholdstilladelse helbred (målt ved antal sygesikringsydelser, og om personen har humanitær opholdstilladelse eller er kvoteflygtning) hvilket spor i danskundervisningen personen er blevet placeret på om personen bor i et socialt udsat boligområde Der tages højde for forskelle i disse individuelle karakteristika på et meget detaljeret niveau. Den statistiske model, der ligger til grund for beregningerne, opstilles således særskilt for mænd og kvinder, og der tages højde for 30 specifikke oprindelseslande og landegrupper. De beregnede effekter af forskelle i de nævnte karakteristika har stor betydning. For eksempel gælder det, at sandsynligheden for at komme hurtigt i beskæftigelse eller uddannelse er mindre for personer, der er placeret på enten spor 1 eller 2 i danskundervisningen (dvs. personer med de ringeste forudsætninger for at lære dansk) og for personer med små børn (især hvis de er enlige), den er mindre for ældre end for yngre, den er mindre for flygtninge end for familiesammenførte, den er mindre for personer i socialt udsatte boligområder, og den er mindre for personer fra fx Irak, Afghanistan, Somalia, Iran, Pakistan og Libanon end for personer fra europæiske lande uden for Norden og EU. Omvendt har personer med en dansk partner en større sandsynlighed for hurtigt at komme i beskæftigelse eller uddannelse end enlige og personer med en ikke-dansk partner. De generelle karakteristika vedr. kommunerne, der korrigeres for, er: den kommunale ledighedsprocent andelen af indvandrere fra tredjelande i kommunen i forhold til indbyggertallet andelen af indvandrere omfattet af integrationsloven i forhold til indbyggertallet andelen af arbejdspladser, der kræver kvalifikationer på højt eller mellemhøjt niveau 9

10 antallet af arbejdspladser i kommunen i forhold til befolkningen i den erhvervsaktive alder. Idet en høj kommunal ledighedsprocent alt andet lige betyder, at det er vanskeligere for kommunens indbyggere at finde arbejde, ventes denne variabel at have en negativ effekt på sandsynligheden for, at indvandrere kommer hurtigt i beskæftigelse, hvad der også er tilfældet. Andelen af indvandrere fra tredjelande (dvs. lande uden for EU og Norden) i kommunen kan tolkes som et mål for kommunens erfaring med integration af indvandrere, og som mål for omfanget af lokale etniske netværk og virksomheder. Hvis denne andel er høj, har det en positiv og signifikant effekt på sandsynligheden for hurtigt at komme i beskæftigelse (eller uddannelse). En stor andel af indvandrere omfattet af integrationsloven i forhold til indbyggertallet kan afspejle de samme forhold, men kan også afspejle, at kommunens integrationsopgave er relativt omfattende. I analysen har denne faktor kun en lille og for mændene helt insignifikant effekt på sandsynligheden for, at indvandrere hurtigt kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Hvis en stor andel af arbejdspladserne i kommunen kræver kvalifikationer på højt eller mellemhøjt niveau, har det en negativ effekt på sandsynligheden for at komme i beskæftigelse for kvinder; effekten er ikke statistisk signifikant for mænd. Effekten kan forklares med, at de fleste indvandrere omfattet af integrationsloven ikke har høje kvalifikationer, og at de, der har, kan have svært ved at udnytte dem på arbejdsmarkedet på grund af bl.a. sprogvanskeligheder eller diskrimination på arbejdsmarkedet. Andelen af arbejdspladser i forhold til befolkningen i den erhvervsaktive alder har som ventet en positiv effekt på sandsynligheden for hurtigt at komme i beskæftigelse; effekten er dog kun signifikant for mænd. Det har været forsøgt at inddrage en række andre variabler relateret til arbejdsmarkedet i kommunen og dennes pendlingsområde. Det drejer sig fx om væksten i antallet af arbejdspladser i analyseperioden og sæsonvariationen i ledigheden. Disse variabler viste sig dog at være helt insignifikante i de statistiske analyser, og de er derfor udeladt i de analyser, hvis resultater præsenteres i rapporten. 10

11 Når den gennemsnitlige varighed fra opholdstilladelse til beskæftigelse eller uddannelse korrigeres ved hjælp af ovenstående variabler, reduceres variationen mellem kommunerne. Når vi ser på alle de kommuner, der har indvandrere omfattet af integrationsloven, reduceres variansen (i gennemsnitlige varigheder) med 64%. For de 72 kommuner, der har mindst 100 indvandrere omfattet af integrationsloven, reduceres variansen med 82%. Det vil sige, at 64 henholdsvis 82% af forskellene mellem kommunerne med hensyn til, hvor hurtigt indvandrere kommer i beskæftigelse, kan forklares med, at kommunerne har forskellige vilkår. 1.3 Beregning af benchmarkingindikatoren Til beregning af benchmarkingindikatoren for en given kommune benyttes dels den observerede (eller faktiske) gennemsnitlige varighed til påbegyndelse af beskæftigelse eller uddannelse, dels den gennemsnitlige, forventede varighed, givet den statistiske model, der er beskrevet ovenfor i afsnit 1.2. Den forventede varighed i en kommune er lang, hvis kommunens vilkår er ugunstige, fx hvis der er en høj kommunal ledighedsprocent, eller hvis en stor del af indvandrerne omfattet af integrationsloven er flygtninge eller ældre eller kvinder med små børn eller fra lande som fx Irak, Afghanistan, Somalia eller Libanon. Omvendt er den forventede varighed kort, hvis kommunens vilkår er gunstige, fx hvis ledigheden er lav, eller hvis en stor del af indvandrerne er unge eller fra europæiske lande. Indikatoren for en given kommune måler den gennemsnitlige observerede varighed (i måneder) fra opholdstilladelse til beskæftigelse eller uddannelse minus den gennemsnitlige forventede varighed, givet de nævnte karakteristika ved indvandrerne i kommunen og kommunens generelle vilkår. En negativ værdi af indikatoren for en given kommune betyder, at der i kommunen går kortere tid, end man skulle forvente (givet de nævnte karakteristika), før indvandrerne første gang kommer i beskæftigelse eller uddannelse (i to henholdsvis seks måneder), dvs. at kommunen ifølge indikatoren har succes med integrationen af indvandrere. Omvendt betyder en positiv værdi af indikatoren, at der i den pågældende kommune i gennemsnit går længere tid, før indvandrerne kommer i beskæftigelse, i forhold til 11

12 forventet, dvs. at kommunen ifølge indikatoren har mindre succes med integrationen af indvandrere, end man skulle forvente. 1.4 Benchmarkingindikatorens fortolkning og anvendelse Den opstillede indikator har en væsentlig højere kvalitet end de nøgletal, der ofte bruges i sammenligninger af kommunerne på dette og andre områder, netop fordi der tages højde for en række væsentlige forskelle i kommunernes vilkår. Korrektionen for disse forhold betyder, at en stor del af kommunerne bliver placeret væsentligt anderledes i»rangordningen«, når der sammenlignes med resultatet af blot at benytte den ukorrigerede varighed til beskæftigelse eller uddannelse. Korrektionen betyder endvidere, at de kommunale forskelle (dvs. variationen i varigheden) reduceres betydeligt, om end der også efter korrektionen er store forskelle. Eftersom der kan være faktorer, der ikke tages højde for i beregningen af indikatoren, som har betydning, og som der derfor ideelt set burde tages højde for, skal det dog understreges, at indikatoren ikke er noget præcist mål for kommunernes integrationsindsats i forhold til indvandrere omfattet af integrationsloven. For eksempel har vi kun meget ufuldstændige oplysninger om indvandrernes helbred (nemlig antal kontakter til det primære sundhedssystem og en indikator for, om de har humanitær opholdstilladelse), ligesom vi ikke har data for deres uddannelse og erhvervserfaring fra hjemlandet, eller for deres motivation eller evner for at komme i beskæftigelse. Tilsvarende kan der være nogle generelle vilkår for kommunerne, som er relevante, men som vi ikke har kunnet korrigere for; det kan fx dreje sig om faktorer vedr. kommunernes arbejdsmarkedsforhold og erhvervsstruktur. En anden årsag til, at indikatoren ikke er et præcist udtryk for kommunernes integrationsindsats, er, at den på grund af datamæssige begrænsninger er beregnet for en relativ kort periode, nemlig fra 1999 til Specielt de indvandrere, som er kommet til Danmark i 2002 og 2003, har derfor kun haft kort tid inden for dataperioden til at komme i beskæftigelse eller påbegynde uddannelse. En del af kommunernes integrationsindsats, 12

13 specielt i forhold til personer med svage forudsætninger, vil først give resultater med hensyn til arbejdsmarkedsmæssig integration på længere sigt. Den relativt korte analyseperiode betyder også, at der i de fleste kommuner kun er få indvandrere omfattet af integrationsloven. For disse kommuner er beregningen af benchmarkingindikatoren forbundet med særlig stor usikkerhed. Derfor er valgt i denne rapport kun at vise den beregnede benchmarkingindikator for de 72 kommuner, der har mindst 100 indvandrere, som er omfattet af integrationsloven. Blandt disse kommuner er der en del, som på grund af den statistiske usikkerhed ved beregningen af indikatoren ikke afviger signifikant fra landsgennemsnittet. Det er herudover væsentligt at være opmærksom på, at integrationsloven først trådte i kraft pr I den første del af analyseperioden ( ) var integrationsopgaven ny for kommunerne. Dette er vigtigt at holde sig for øje, når man forholder sig til rapportens resultater (som er påvirket af integrationsindsatsen i hele perioden ), idet erfaringerne fra de første år efter 1999 har medført, at en række kommuner i de senere år har ændret organiseringen og prioriteringen af integrationsindsatsen (se fx Rosdahl, 2004). Endelig skal man være opmærksom på, at dataperioden som nævnt kun går frem til og med 2003, hvorfor de opstillede benchmarkingindkatorer ikke afspejler de seneste års integrationsresultater. Dette forhold mindsker i nogen grad mulighederne for at anvende resultaterne som udgangspunkt for at forbedre integrationsindsatsen. 1.5 Resultater for kommunernes rangordning Når succeskriteriet er mindst seks måneders beskæftigelse eller uddannelse, indikerer analyserne, at Tårnby, Åbenrå, Vordingborg, Frederikshavn, Frederikssund, Korsør, Haderslev, Vejle, Helsingør og Ishøj har størst succes med integrationsindsatsen; disse kommuner har (i den nævnte rækkefølge) den korteste gennemsnitlige varighed fra opholdstilladelse til beskæftigelse eller påbegyndt uddannelse, når man korrigerer for de individuelle og kommunale karakteristika, der er nævnt ovenfor. Omvendt har Karlebo, Dronninglund, Næstved, Holbæk, Thisted, Svendborg, Sorø, Albertslund, Århus og Lyngby-Tårbæk (i den nævnte rækkefølge) de 13

14 længste gennemsnitlige varigheder fra opholdstilladelse til beskæftigelse eller påbegyndt uddannelse, når der korrigeres for de nævnte faktorer. Ud fra den beregnede indikator ser disse kommuner altså ud til at være de kommuner, der har mindst succes med integrationsindsatsen blandt de 72 kommuner, som har mindst 100 indvandrere omfattet af analysen. Rangordningen for alle 72 kommuner er angivet i tabel 5.1 i kapitel 5. Når succeskriteriet er mindst to måneders beskæftigelse eller uddannelse, indikerer analyserne, at Haderslev, Frederikssund, Vordingborg, Frederikshavn, Farum, Herlev, Rødovre, Høje Taastrup, Hedensted og Tårnby har størst succes med integrationsindsatsen; disse kommuner har den korteste gennemsnitlige varighed fra opholdstilladelse til beskæftigelse eller påbegyndt uddannelse, når man korrigerer for de individuelle og kommunale karakteristika, der er nævnt ovenfor. Omvendt har Dronninglund, Sorø, Skive, Svendborg, Thisted, Karlebo, Næstved, Lyngby-Tårbæk, Ribe og Holbæk den længste gennemsnitlige varighed fra opholdstilladelse til beskæftigelse eller påbegyndt uddannelse, når der korrigeres for de nævnte faktorer. Rangordningen for alle 72 kommuner er angivet i tabel 6.1 i kapitel 6. Der er altså fem kommuner, der ifølge begge indikatorer er placeret i»top 10«, nemlig Tårnby, Frederikssund, Vordingborg, Haderslev og Frederikshavn. Der er tilsvarende otte kommuner, som ifølge begge indikatorer er placeret i»bund 10«, nemlig Lyngby-Tårbæk, Karlebo, Holbæk, Sorø, Næstved, Svendborg, Thisted og Dronninglund. Tre af de fire kommuner, der er med i»bund 10«i den ene analyse, men ikke i den anden, er med i»bund 20«i den anden analyse. For de ti kommuner, der er med i»top 10«i den ene analyse, men ikke i den anden, gælder for de syvs vedkommende, at de er med i»top 20«i den anden analyse. En nærmere sammenligning af resultaterne findes i kapitel 6, hvor der også sammenlignes med resultaterne i den tidligere benchmarkingrapport Andersen, Heinesen og Husted (2005b). Som nævnt ovenfor skal det dog understreges, at disse placeringer ikke kan tages som et præcist mål for kommunernes integrationsindsats, dels fordi der kan være faktorer, vi ikke kan tage højde for, dels fordi analysen kun er foretaget på en begrænset periode, og dels fordi der i øvrigt er en vis usikkerhed knyttet til sådanne beregninger. Det bør yderligere bemærkes, 14

15 at kravene til kommunernes integrationsindsats omfatter andet og mere end arbejdsmarkedsmæssig integration, hvorfor resultaterne præsenteret i denne rapport kun dækker over en begrænset del af integrationsspørgsmålet (som det diskuteres i afsnit 2.1). Herudover skal man ved fortolkningen af resultaterne af analysen være opmærksom på, at benchmarkingindikatoren er beregnet i forhold til samtlige indvandrere omfattet af integrationsloven, herunder familiesammenførte til andre end flygtninge. Mange personer fra denne gruppe modtager ikke introduktionsydelse og har ikke rådighedsforpligtelse, ligesom kommunen ikke har aktiveringsforpligtelse. Kommunens indsats over for disse personer vil hovedsageligt bestå i danskundervisning og et kort kursus i samfundsforståelse. Der tages i analyserne højde for de enkelte indvandreres opholdsgrundlag, men som det kan ses i en anden benchmarking-rapport (Andersen, Heinesen & Husted 2005a) er resultaterne og rangordningen af kommuner anderledes, når analysen alene gennemføres for personer, der modtager introduktionsydelse i en periode efter, at de har fået opholdstilladelse. De opstillede indikatorer kan bruges som udgangspunkt for videre kvantitative og kvalitative analyser af kommunale forskelle i integrationsindsatsen, fx ved at udvælge et mindre antal kommuner, som ser ud til at yde en god integrationsindsats ifølge indikatorerne, og sammenligne dem med et udvalg af kommuner, som ifølge indikatorerne ser ud til at være mindre succesfulde på dette område. Sådanne efterfølgende analyser kan bidrage til at afdække, i hvor høj grad forskellene skyldes, at kommunernes integrationsindsats er forskellig (fx med hensyn til tilrettelæggelse af indsatsen, prioriteringen af forskellige dele af indsatsen, den samlede mængde af ressourcer, der anvendes på området), og i hvor høj grad der er tale om, at gruppen af indvandrere eller kommunernes vilkår varierer meget fra kommune til kommune med hensyn til faktorer, vi ikke har kunnet tage højde for i analyserne. I det omfang der er tale om væsentlige forskelle i integrationsindsatsen, vil sådanne analyser kunne danne udgangspunkt for, at kommunerne kan lære af hinandens erfaringer, og dermed for en generel forbedring af integrationsindsatsen. 15

16 1.6 Udviklingen i integrationen over tid For landet som helhed er der foretaget analyser af, hvor hurtigt indvandrere påbegynder beskæftigelse eller uddannelse afhængigt af, hvilket år de fik opholdstilladelse. For alle indvandrere omfattet af integrationsloven under ét er varigheden til beskæftigelse/uddannelse kortere, hvis året for opholdstilladelse er 1999, end hvis det er 2002, og kortere, hvis det er 2002, end hvis det er 2000 eller Dette gælder, uanset om succeskriteriet er mindst 6 eller mindst 2 måneders beskæftigelse eller uddannelse. Opdeles indvandrerne efter opholdsgrundlag, fås for familiesammenførte, at de, der fik opholdstilladelse i 1999, har lidt større chance for hurtigt at påbegynde beskæftigelse/uddannelse end de, der kom senere (uden at der er systematiske forskelle mellem dem, der kom i 2000, 2001 og 2002), mens billedet for flygtninge indikerer at de, der har fået opholdstilladelse de seneste år, har lidt større chance for hurtigt at påbegynde beskæftigelse/uddannelse (men forskellene er meget små). Disse resultater tyder altså ikke på, at integrationen er blevet mere effektiv de senere år i forhold til de første år efter integrationslovens ikrafttræden. Analysen tager hensyn til, at indvandrernes sammensætning har ændret sig med hensyn til opholdsgrundlag, men det skal understreges, at den ikke tager hensyn til at indvandrernes karakteristika i øvrigt har ændret sig over tiden, fx med hensyn til hvilke lande de kommer fra. 16

17 2 Indledning 2.1 Baggrund Siden integrationslovens ikrafttræden den har kommunerne haft ansvaret for integration af indvandrere omfattet af integrationsloven. 5 Det betyder, at kommunerne gennem integrationsindsatsen skal:»(1) bidrage til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv, (2) bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse, samt (3) bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier og normer.«(integrationslovens 1). Mere konkret udmønter dette ansvar sig i, at de fleste indvandrere, der er omfattet af integrationsloven, skal tilbydes et treårigt introduktionsprogram af den kommune, de er bosat i. 6 Dette introduktionsprogram omfatter danskundervisning og kursus i samfundsforståelse. 7 Desuden omfatter det aktivering til den del af indvandrerne, som modtager introduktionsydelse. Der skal udarbejdes en individuel kontrakt, som specificerer indholdet af personens introduktionsprogram. Indvandrere, som ikke har andet forsørgelsesgrundlag, er berettiget til introduktionsydelse. Indvandrere, der forsørges af en ægtefælle, hvilket typisk er tilfældet for familiesammenførte til andre end flygtninge, har ikke ret til introduktionsydelse, og for dem vil introduktionsprogrammet typisk kun omfatte undervisning i dansk og samfundsforståelse (som forestås af den sprogskole, der er kommunens leverandør). For denne gruppe vil kommunens indsats, ud over den nævnte undervisning, typisk bestå i råd og vejledning samt opfølgning på den indivi- 17

18 duelle kontrakt. Efter den treårige periode med introduktionsprogram overgår ledige udlændinge til tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. I denne rapport analyseres kommunernes succes med integrationen af indvandrere, hvor»succes«består i, at indvandrerne kommer i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse. Hermed omhandler rapporten kun en begrænset del af kommunernes integrationsansvar, nemlig det økonomiske/arbejdsmarkedsmæssige, hvilket er væsentligt at holde sig for øje i forståelsen og anvendelsen af rapportens resultater. Det økonomiske aspekt af integration er dog meget centralt, og andre dimensioner af integration er i høj grad afledt af dette, se fx Dorais (1991). I analysen afgrænses personer omfattet af integrationsloven til dem, der 1) har fået opholdstilladelse efter , 2) var mellem 16 og 64 år på tidspunktet for opholdstilladelse, 3) er kommet fra lande uden for Norden og EU, og 4) er enten flygtninge eller familiesammenførte (til flygtninge eller andre). Det skal bemærkes, at personkredsen, der er omfattet af integrationsloven, ændrede sig ved EU s udvidelse pr. 1. maj 2004 (altså efter analyseperioden i denne rapport). Udlændinge fra de nye EU-lande var omfattet af integrationsloven i analyseperioden og indgår derfor også i analysepopulationen. For at præcisere, at der med EU i denne sammenhæng menes de 15 EU lande før udvidelsen, skrives nogle steder i det følgende EU15 i stedet for EU. Det skal endvidere bemærkes, at årige, der er omfattet af integrationsloven, ikke er omfattet af lovens bestemmelser om introduktionsprogrammet. Endelig skal bemærkes, at analysen altså omfatter både modtagere af introduktionsydelse (typisk flygtninge og familiesammenførte til flygtninge) og personer, der ikke modetager introduktionsydelse (typisk familiesammenførte til andre end flygtninge). Som nævnt ovenfor er kommunens indsats over for den sidste gruppe typisk afgrænset til undervisning i dansk og samfundsforståelse (via et sprogcenter) og råd og vejledning samt opfølgning på den individuelle kontrakt, mens indsatsen over for den førstnævnte gruppe også omfatter aktiveringsforanstaltninger og således er mere direkte rettet mod arbejdsmarkedsmæssig integration. Når begge grupper er inddraget i analysen, skyldes det, at også de elementer i indsatsen, 18

19 der ikke omfatter aktivering, kan have betydning for indvandrernes chancer på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Hvis en stor andel af indvandrerne i en kommune hurtigt kommer i beskæftigelse (eller påbegynder en uddannelse), kan det skyldes, at kommunen yder en god integrationsindsats. Det er baggrunden for, at vi i denne rapport opstiller en indikator for den overordnede kvalitet af kommunernes indsats baseret på den gennemsnitlige varighed fra datoen for opholdstilladelse til personen er i beskæftigelse (eller er under uddannelse). Hvis en indvandrer kun kommer i beskæftigelse eller uddannelse i nogle få uger, er det imidlertid problematisk at tolke det som tegn på vellykket integration. Derfor analyseres i rapporten varigheden fra opholdstilladelse til mere»varig beskæftigelse eller uddannelse«. Nærmere bestemt beskrives resultaterne fra analyser med to forskellige definitioner af varig beskæftigelse eller uddannelse, nemlig henholdsvis mindst seks måneders beskæftigelse/uddannelse og mindst to måneders beskæftigelse/uddannelse. Baggrunden for at analysere kommunernes succes med at få indvandrere i mindst to måneders beskæftigelse eller uddannelse er (som nævnt i kapitel 1), at dette svarer til»succeskriteriet«anvendt i den tidligere benchmarkingrapport Husted og Heinesen (2004). Når der ikke er valgt en kortere periode end to måneder, skyldes det desuden, at registeroplysninger vedr. beskæftigelse kan være noget usikre med hensyn til det præcise tidspunkt for beskæftigelsens begyndelse og afslutning. Ved at vælge en relativ lang beskæftigelsesperiode i specifikationen af succeskriteriet mindskes analysens følsomhed over for mindre tidsmæssige unøjagtigheder i de anvendte registerdata. Baggrunden for at analysere kommunernes succes med at få indvandrere i mindst seks måneders beskæftigelse eller uddannelse er at fokusere på mere langvarige beskæftigelsesforløb. En grund til at vælge netop seks måneder er, at kommunerne modtager et resultattilskud for hver indvandrer, som kommer ud af offentligt forsørgelse i netop dette antal måneder (eller flere) 8. Denne specifikation af»succesfuld integration«svarer således i en vis forstand til et officielt kriterium for succesfuld integration. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt som indikator for kommunernes integrationsindsats at benytte et simpelt mål for den gennemsnitlige va- 19

20 righed fra opholdstilladelse til varig beskæftigelse eller uddannelse (i seks henholdsvis to måneder). Da der er stor variation over kommunerne med hensyn til indvandrernes karakteristika og kommunernes almindelige vilkår, er det vigtigt, at en indikator for kommunernes indsats så vidt muligt korrigerer for betydningen af denne variation. Fokus i denne rapport er altså kommunale forskelle med hensyn til, hvor hurtigt indvandrere bliver integreret i økonomisk forstand, nærmere bestemt hvor hurtigt de kommer i beskæftigelse eller uddannelse, når man tager højde for de specifikke forhold, der gør sig gældende i de enkelte kommuner. 2.2 Formål Formålet med rapporten er at opstille en indikator, der kan benyttes ved en systematisk sammenligning (eller benchmarking) af kommunernes indsats med hensyn til integration af indvandrere omfattet af integrationsloven. Den beregnede indikator baseres på varigheden fra opholdstilladelse til første måned med et beskæftigelses- eller uddannelsesforløb af en vis varighed (to henholdsvis seks måneder), men tager så vidt muligt højde for, at gruppen af indvandrere har forskellige karakteristika i forskellige kommuner, og at kommunernes generelle vilkår er forskellige. Der korrigeres således for betydningen af mange væsentlige forskelle mellem kommunerne på baggrund af en statistisk model, baseret på registerdata for perioden fra 1999 til 2003 for samtlige indvandrere, som er omfattet af integrationsloven. Den opstillede indikator er derved langt bedre som udgangspunkt for en vurdering af kommunernes integrationsindsats end et simpelt mål for den gennemsnitlige varighed indtil første måned med beskæftigelse eller i uddannelse. Det skal imidlertid understreges, at der trods alt kun er tale om en meget grov indikator for kommunernes integrationsindsats. Det er således ikke muligt at tage højde for alle potentielt væsentlige faktorer i analyserne. Desuden betyder det forhold, at vi kun har data for en relativ kort periode (fem år), at indikatoren kun i begrænset omfang afspejler de langsigtede effekter af integrationsindsatsen. Endvidere skal det understreges, 20

21 at indikatoren alene afspejler kommunernes integrationsindsats i perioden fra 1999 til Den opstillede indikator kan bruges som udgangspunkt for videre kvantitative og kvalitative analyser af kommunale forskelle i integrationsindsatsen, fx ved at udvælge et mindre antal kommuner, som ser ud til at yde en god integrationsindsats ifølge indikatoren, og sammenligne dem med et udvalg af kommuner, som ifølge indikatoren ser ud til ikke at yde så god en indsats på dette område. Sådanne efterfølgende analyser kan bidrage til at afdække, i hvor høj grad forskellene skyldes, at kommunernes integrationsindsats er forskellig (fx med hensyn til tilrettelæggelse af indsatsen, prioriteringen af forskellige dele af indsatsen, sagsbehandleradfærd, den samlede mængde af ressourcer, der anvendes på området mv.), og i hvor høj grad der er tale om, at gruppen af indvandrere eller kommunernes vilkår varierer meget fra kommune til kommune med hensyn til faktorer, vi ikke har kunnet tage højde for i analyserne. Se Rosdahl (2004) og Heinesen, Winter, Bøge og Husted (2004) for analyser af denne type med udgangspunkt i den tidligere benchmarkinganalyse i Husted og Heinesen (2004). 2.3 Rapportens indhold Rapporten er struktureret som følger. Kapitel 3 beskriver data, og der redegøres for princippet i beregningen af den»observerede«eller»faktiske«gennemsnitlige varighed fra opholdstilladelse til beskæftigelse eller uddannelse i de enkelte kommuner. Desuden beskrives udviklingen i integrationssucces for landet som helhed. I kapitel 4 beskrives den statistiske model, når»succesfuld integration«defineres som mindst seks måneders beskæftigelse eller uddannelse. Modellen er beregnet ud fra data for hele landet og for alle indvandrere, som er omfattet af integrationsloven. Formålet er at beregne effekterne af forskellige karakteristika ved indvandrerne og kommunerne, således at der herigennem kan tages højde for, at kommunerne har forskellige vilkår, herunder at indvandrerne i de forskellige kommuner har forskellige karakteristika og dermed forskellige forudsætninger for at blive integreret på arbejdsmarkedet. Kapitel 4 indeholder således bl.a. en beskrivelse af de beregnede effekter. 21

22 I kapitel 5 redegøres for, hvordan benchmarkingindikatoren er beregnet ud fra den observerede gennemsnitlige varighed og den forventede gennemsnitlige varighed, givet den statistiske model. I kapitel 5 redegøres der med andre ord for, hvordan den beregnede statistiske model fra kapitel 4 bruges til at korrigere den observerede varighed for hver kommune for at tage hensyn til, at kommunernes vilkår er forskellige. Kapitel 5 beskriver endvidere resultaterne for analysen, hvor succeskriteriet er mindst seks måneders beskæftigelse eller uddannelse. Beregningen af benchmarkingindikatoren er forholdsvis kompliceret, ligesom der er en række tekniske detaljer vedr. data. Rapporten er imidlertid søgt skrevet i et forholdsvis let forståeligt sprog, mens tekniske detaljer, der mere præcist dokumenterer beregningerne, så vidt muligt er placeret i noter til teksten. Desuden henvises til bilag 1 i Andersen, Heinesen og Husted (2005b) for en detaljeret beskrivelse af model og metode. For at lette forståelsen er endvidere udarbejdet en ordliste, hvor de vigtigste tekniske udtryk er forklaret. Ordlisten findes i bilag 2. I kapitel 6 beskrives tilsvarende benchmarkingindikatorerne, når kravet om varigheden af beskæftigelse eller uddannelsen er minimum to måneder. Der foretages afslutningsvist en række sammenligninger mellem de to analyser (dvs. mellem resultaterne, hvor succesfuld integration sættes til minimum seks måneders beskæftigelse eller uddannelse, og resultaterne, hvor succesfuld integration sættes til minimum to måneders beskæftigelse eller uddannelse). Desuden sammenlignes med resultaterne i en tidligere benchmarkingrapport. 22

23 3 Data Datagrundlaget for analyserne stammer fra forskellige kilder. Oplysningerne om indvandrernes beskæftigelse og igangværende uddannelse stammer fra registre i Danmarks Statistik. Det samme gælder de individrelaterede baggrundsvariabler. Selve identifikationen af de indvandrere, der er omfattet af integrationsloven, er baseret på en kombination af data fra Danmarks Statistik og data fra Udlændingestyrelsen, der også har leveret oplysninger vedr. opholdsgrundlag. Herudover stammer oplysningerne om, hvilket spor indvandrerne er på i forbindelse med danskundervisningen, fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Oplysningerne på kommuneniveau er dels trukket fra Statistikbanken (www.statistikbanken.dk), dels etableret via aggregering af individoplysninger fra akf s indvandrerregister. I dette kapitel beskrives bestemmelsen af den afhængige variabel, nemlig varigheden fra personen får opholdstilladelse, til han/hun kommer i beskæftigelse eller uddannelse. Variabler for de enkelte personers og kommuners karakteristika, som indgår i den statistiske model, beskrives i kapitel Bestemmelse af den grundlæggende forløbsvariabel Som nævnt er analyserne afgrænset til indvandrere, der hører under integrationsloven. De forløb, der indgår i analyserne, er kendetegnet ved, at de begynder den dato, hvor personen får opholdstilladelse i Danmark, og 23

24 afsluttes, når han/hun registreres som værende i beskæftigelse eller i uddannelse, givet at perioden i beskæftigelse eller uddannelse har en vis varighed. Der anvendes to forskellige specifikationer af dette afslutningskriterium (»succesfuld integration«) i analyserne: mindst seks måneders beskæftigelse eller uddannelse; og mindst to måneders beskæftigelse eller uddannelse. Det skal bemærkes, at beskæftigelse og uddannelse betragtes under ét i analyserne: Der er ikke tale om to afslutningskriterier, der modelleres separat. Det skal understreges, at succeskriteriet vedrører ordinær beskæftigelse (dvs. at fx jobtræning eller anden aktivering ikke tæller med som beskæftigelse), herunder perioder, hvor indvandrerne er selvstændige erhvervsdrivende, og ordinær uddannelse, dvs. uddannelse i det ordinære uddannelsessystem (dvs. almene, erhvervsfaglige og videregående uddannelser, mens fx deltagelse i undervisning på sprogskoler og højskoler ikke tæller med). Det skal endvidere bemærkes, at en del af den beskæftigelse, der registreres, kan være deltidsbeskæftigelse. Hvilke perioder, indvandrerne har været i beskæftigelse eller under uddannelse, bestemmes ud fra oplysninger i de administrative registre i Danmarks Statistik. Perioder med beskæftigelse bestemmes ud fra bl.a. arbejdsgivernes oplysninger om ansættelsesperioder og oplysninger om indbetaling til ATP. Perioder, hvor indvandrerne er under uddannelse, bestemmes ud fra data for, om de er i gang med en uddannelse (og hvilken uddannelse der er tale om) og tidspunktet for påbegyndelse af uddannelsen. Der benyttes dog også en række andre data i bestemmelsen af, i hvilken»arbejdsmarkedstilstand«personerne er på et givet tidspunkt, fx data vedr. perioder i aktivering og modtagelse af offentlig forsørgelse. I nogle tilfælde kan de forskellige registerdata være modstridende, således at en person fx er registreret som værende i beskæftigelse i en måned, hvor vedkommende også er registreret som deltager i aktivering og/eller som modtager af offentlig forsørgelse. Der kan derfor være en vis usikkerhed med hensyn til den præcise varighed af forskellige beskæftigelses- og uddannelsesforløb. Det skal dog understreges at de anvendte registerdata generelt er særdeles pålidelige sammenlignet med andre typer af data, og at man har mulighed for at udnytte viden om, hvilke registeroplysninger der er mest pålidelige, i de tilfælde, hvor der er modstridende oplysninger. 24

25 Da der fokuseres på kommunernes integrationsindsats (eller integrationssucces), 9 kan man argumentere for, at det ville være bedre, hvis starttidspunktet for de forløb, der analyseres, var datoen for kommunens overtagelse af integrationsansvaret snarere end datoen for opholdstilladelse. Disse to datoer er nemlig ikke nødvendigvis sammenfaldende, idet der kan gå en vis periode, fra man får opholdstilladelse, til man bosætter sig i den kommune, man er blevet anvist. 10 Når starttidspunktet alligevel er sat til datoen for opholdstilladelse, skyldes det, at vi ikke har oplysninger om datoen for kommunernes overtagelse af integrationsansvaret. Det er klart, at de målte varigheder til beskæftigelse i kommunerne dermed er lidt for lange, men da den absolutte længde af disse varigheder ikke er central i analysen (men kun forskellen i længden mellem forskellige kommuner), og da man må antage, at overvurderingen af varighederne er omtrent den samme for alle kommuner, giver det ikke nogen væsentlig skævhed i resultaterne. I denne forbindelse gør der sig noget særligt gældende for den gruppe indvandrere, der ankommer som kvoteflygtninge; de får opholdstilladelse i Danmark, mens de stadig befinder sig i flygtningelejre andre steder i verden, og skal herefter vente på rejsepapirer mv., før de kan rejse ind i Danmark. Derfor kan perioden fra opholdstilladelsen til den faktiske tilflytning til den anviste kommune være særlig lang for denne gruppe. Dette aspekt tages der dog højde for på to måder. For det første bestemmes den»dato for opholdstilladelse«, der anvendes som starttidspunkt i analysen, som den registrerede dato for opholdstilladelse, hvis denne ligger efter indvandringsdatoen, men som indvandringsdatoen, hvis denne ligger efter den registrerede dato for opholdstilladelse. For det andet inddrages i analysen en indikatorvariabel for, om en indvandrer er ankommet som kvoteflygtning. Den konkrete bestemmelse af varigheden indtil beskæftigelse eller uddannelse baseres som nævnt ovenfor på registre i Danmarks Statistik. De anvendte registerdata giver mulighed for at bestemme perioden fra opholdstilladelse til beskæftigelse eller uddannelse som det antal måneder, der går fra den registrerede dato for opholdstilladelse, 11 til den måned, hvorfra personen er registreret som værende i beskæftigelse eller under uddannelse. Idet der som nævnt ovenfor kan være fejl i registeroplysningerne 25

26 og ikke mindst fordi der i rapporten fokuseres på mere varige forløb er det dog valgt, at beskæftigelses- eller uddannelsesforløbet skal være af længerevarende karakter. Nærmere bestemt foretages to analyser: en, hvor afslutningskriteriet er mindst seks måneders beskæftigelse eller uddannelse, og en, hvor det er mindst to måneder. Resultaterne for analysen, hvor kriteriet er mindst seks måneders beskæftigelse eller uddannelse, beskrives i kapitel 4 og 5, mens resultaterne for analysen, hvor kriteriet er mindst to måneders beskæftigelse eller uddannelse, beskrives i kapitel 6 og 7. Når analyserne vedr. mindst seks måneders beskæftigelse eller uddannelse beskrives først, er det, fordi det vurderes, at mere varige beskæftigelses- og uddannelsesforløb er en væsentligere»succesindikator«for integration; desuden svarer de seks måneder som nævnt til den periode, der udløser resultattilskud til kommunerne. Hvis en person udvandrer eller dør, inden han/hun kommer i beskæftigelse eller uddannelse (i mindst seks henholdsvis to måneder), indgår han/hun alligevel i analyserne, men kun indtil han/hun udvandrer eller dør. 12 En person, der er indvandret efter 1/1 1999, og som udvandrer for herefter at indvandre igen, vil kun indgå i analyserne, til han/hun udvandrer første gang. Ydermere vil en person, der flytter kommune, før han/hun kommer i beskæftigelse eller uddannelse, indgå i analysen med et forløb for hver kommune, han/hun opholder sig i, indtil vedkommende kommer i beskæftigelse eller uddannelse. 13 Der tages i de statistiske analyser højde for den tid, indvandreren eventuelt har opholdt sig i andre kommuner (dette forklares nærmere i kapitel 4). 3.2 Antallet af forløb og deres varighed Populationen, der danner grundlag for analyserne, er afgrænset til personer, 1. der har fået opholdstilladelse efter der har fået opholdstilladelse og er indvandret før der hører under integrationsloven 4. der kommer fra et land uden for Norden og EU15 5. der er mellem 16 og 64 år 6. der er flygtninge eller familiesammenførte. 26

27 Vi har data for disse personer frem til og med Afgrænsningen betyder, at der i analysen, hvor succesfuld integration bestemmes som mindst seks måneders beskæftigelse eller uddannelse, indgår forløb, og i analysen, hvor succesfuld integration bestemmes som mindst to måneders beskæftigelse eller uddannelse, indgår forløb. Grundet den føromtalte behandling af kommuneflytninger afspejler dette antal ikke direkte antallet af personer, idet nogle flytter til en anden kommune, før de er kommet i beskæftigelse eller uddannelse og derfor indgår i analysen med mere end et forløb: Når succesfuld integration bestemmes som seks måneders beskæftigelse eller uddannelse, er der forløb (7,0%), der påbegyndes i en ny kommune efter, at personen er flyttet, og når succesfuld integration bestemmes som to måneders beskæftigelse eller uddannelse, gælder dette for forløb (7,4%). 14 Som det fremgår af de tal, der er nævnt ovenfor, gælder, at jo længere tid man skal være i beskæftigelse eller uddannelse for at opfylde succeskriteriet (fra to til seks måneder), jo færre forløb optræder der i analysen. Det skyldes følgende. Når»succesfuld integration«defineres som mindst to måneders beskæftigelse eller uddannelse, har de personer, der får opholdstilladelse i de sidste to måneder af observationsperioden pr. definition ikke mulighed for at komme i beskæftigelse eller i uddannelse, hvorfor de må udelukkes fra analysen. Tilsvarende gælder for analysen, hvor»succesfuld integration«bestemmes som mindst seks måneders beskæftigelse eller uddannelse, at de personer, der ankommer inden for de sidste seks måneder af observationsperioden, pr. definition ikke har mulighed for at opfylde succeskriteriet. For at sikre, at alle personer, der indgår i analysen, har mulighed for at komme i beskæftigelse eller uddannelse af en varighed svarende til succeskriteriet og for at tage højde for den usikkerhed, der er i registreringerne, udelukkes personer, der fik opholdstilladelse i de sidste fire måneder af observationsperioden, når succeskriteriet er mindst to måneders beskæftigelse (eller uddannelse). Tilsvarende udelukkes personer, der fik opholdstilladelse i de sidste otte måneder af observationsperioden, når succeskriteriet er mindst seks måneders beskæftigelse. Med denne reduktion af populationen udelukkes flere fra analysen, når succeskriteriet er mindst seks måneders beskæftigelse eller uddannelse, end det er tilfældet, når suc- 27

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Jacob Nielsen Arendt, Søren Teglgaard Jakobsen, Astrid Kiil og Hans Skov Kloppenborg Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Benchmarking af kommunernes integrationsindsats

Læs mere

Integrationsindsatsen i Danmark 2000-2010

Integrationsindsatsen i Danmark 2000-2010 Nadja Christine Andersen Vibeke Borchsenius Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning

Læs mere

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Arbejdspapir 22 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Brian Krogh Graversen & Hanne Weise Arbejdsmarkedspolitik Arbejdspapir 02:2001 Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

AMID Working Paper Series 30/2002. Kommunernes integrationsindsats efter den ny integrationslov 1

AMID Working Paper Series 30/2002. Kommunernes integrationsindsats efter den ny integrationslov 1 AMID Working Paper Series 30/2002 Kommunernes integrationsindsats efter den ny integrationslov 1 Søren C. Winter Socialforskningsinstituttet Sammenfatning: Kommunernes indsats og yderligere forskningsbehov

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Nye veje mod job for nydanske kvinder. Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden

Nye veje mod job for nydanske kvinder. Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden Nye veje mod job for nydanske kvinder Analyse af motivation for job blandt familieforsørgede kvinder i Region Hovedstaden December 2008 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...5 1. Målgruppebeskrivelse...6

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Den sociale arvs betydning for unges valg og resultater i uddannelsessystemet

Den sociale arvs betydning for unges valg og resultater i uddannelsessystemet A R B E J D S P A P I R Den sociale arvs betydning for unges valg og resultater i uddannelsessystemet Eskil Heinesen Arbejdspapir 2 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles

Læs mere

Juni 2009. Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse

Juni 2009. Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Juni 2009 Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Af Lars Højsgård Andersen Hans Hansen Marie Louise Schultz-Nielsen Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed 1 Indhold:

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMID Working Paper Series 7/2002

AMID Working Paper Series 7/2002 AMID Working Paper Series 7/2002 Arbejdsmarkedsintegration, arbejdsmarkedspolitik og overførselsindkomster forskningsmæssig viden om immigration fra mindre udviklede lande siden 1980. 1 Peder J. Pedersen

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund. Jacob Nielsen Arendt

Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund. Jacob Nielsen Arendt Fagligt niveau i efterskolen belyst ved karakterer korrigeret for forældrebaggrund Jacob Nielsen Arendt AKF Forlaget Marts 2003 1 2 Forord I efteråret 2001 blev årskarakterer og karakterer fra afgangseksamener

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse

Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Arbejdspapir 25 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag Kopiering fra denne bog må kun finde sted

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet

Frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet Iben Bolvig og Jacob Nielsen Arendt Frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet Registerbaseret midtvejsevaluering Frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet Registerbaseret midtvejsevaluering kan hentes

Læs mere

Et integrerende arbejdsmarked

Et integrerende arbejdsmarked Et integrerende arbejdsmarked Baggrundsmateriale for projektet Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet hvad virker? April 2010 Dette baggrundspapir er skrevet af freelance journalist

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata

Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata Yosef Bhatti & Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab Arbejdspapir 2010/03

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere