Job- og personprofil for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil for"

Transkript

1 for administrerende direktør for By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. By- og Kulturforvaltningen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense Kommune Forventningerne 4. Ansvar generelt 5. Udfordringer på kortere sigt 6. Baggrund og bagage Ansættelsen 7. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 9. Tidsplan for ansættelsen 10. Efter ansættelsen På kan du finde en række relevante oplysninger omkring stillingen. 1

2 Vilkårene 1. By- og Kulturforvaltningen Baggrund og rammer mv. Søren Bonde Hansen har søgt nye udfordringer som kommunaldirektør i Sønderborg Kommune. Der skal derfor ansættes en ny direktør til By- og Kulturforvaltningen, der har til huse i nogle af de allersmukkeste lokaler i byen Odense Slot. Hér forbindes historiens vingesus med moderne byudvikling og pulserende liv. Rådmanden, der i mellemformstyret udgør forvaltningens øverste daglige ledelse, hedder Steen Møller (C). Rådmanden har sin daglige gang i forvaltningen, og rådmanden, den administrerende direktør og forvaltningens chefgruppe varetager i tæt samarbejde den daglige ledelse. Rådmanden er formand for By- og Kulturudvalget. Udvalget samarbejder engageret og konstruktivt præget af godt kollegaskab. Opgaverne By- og Kulturforvaltningen har samlet en række på én gang forskellige og sammenhængende opgaveområder. Som direktør bliver du chef for både arkitekter, bibliotekarer, assistenter, biologer, violinister og vejmænd og mange flere. Der er 3 afdelinger i forvaltningen med en række hovedopgaver: Plan og Byg: Byggerådgivning, Byggesager, Byplanlægning, Geodata, Salg og Udlejning og Erhvervskontakten. Natur, Miljø og Trafik: Energi- og Vedligehold, Industrimiljø, Landbrug og Grundvand, Myndighed og Vejdrift, Park og Natur, Trafik og Anlæg. Kultur: Kulturmaskinen, Odense Bys Museer, Odense Centralbibliotek, Odense Symfoniorkester, Øvrige kulturinstitutioner ex. Kulturhus Vollsmose, Teaterhuset og Udstillingsbygningen for Kunst og Design. Derudover forvaltes en række projektprogrammer på kommunens vegne: Ny By Byens Rum og Carl Nielsen (2015 event). Endvidere består forvaltningen af de to stabsenheder Ledelsessekretariatet og Økonomifunktionen. side 2

3 Kulturen By- og Kulturforvaltningen består af en unik sammensætning af fagligheder, der konkret handler om både byudvikling, teknik, planer, kulturtilbud, asfalt og meget mere. Men først og sidst er det en moderne forvaltning, der har fokus på byens udvikling, byen som organisme, byens sammenhængskraft, byens rammebetingelser for innovation og forandring - sammentømret af en helhedskultur. De positive udviklingslinjer Medarbejdere, ledere og politikere peger på en række meget positive forhold i - og omkring forvaltningens arbejde bl.a.: Det opleves som enormt energigivende at være medarbejder på så interessante opgaveområder sammen med kolleger med høj faglig kompetence og dybt engagement. Det handler også om bevidstheden om, at man er medaktør i stort set al udvikling i byen uanset hvilken forvaltning, der har gang i ét eller andet. Der peges på de meningsfyldte opgaver i samspil på tværs tæt på borgerne hvor man ser effekten lige med det samme og lige uden for døren. Og sikke en historie, vi står oven på. Man er en del af de enorme byudviklingsprojekter, der gennemgribende vil forandre Odense. Det er inspirerende, at være ansat i en forvaltning med så mange forskellige fagligheder og med høj grad af faglig frihed under ansvar. Der står respekt om fagligheden i forvaltningen den markante seriøsitet - på dybt komplekse udfordringer og problemstillinger. Forvaltningens chefgruppe er i den grad præget af åben dialog, godt kollegaskab og det fælles blik mod de nye ledelsesmæssige dagsordener i Odense Kommune, jf. neden for. Der har været arbejdet meget seriøst med lederudvikling. Der er styr på økonomien og den basale drift hele vejen rundt. 2. Ansættelsesvilkårene Ansættelse sker på kontraktvilkår (uden tidsbegrænsning) efter forhandling med den relevante faglige organisation og i henhold til aftale for chefer indgået med KL. side 3

4 Den samlede årsløn inklusiv kontrakttillæg (15%) forventes at udgøre ca. 1.1 mio. kroner. Hertil kommer resultatløn på op til kroner samt pension på 18,2%. 3. Odense Kommune i strategisk perspektiv Den politiske og administrative organisation mv. Kommunen har indbyggere, og Odense by er Danmarks 3. største. Der er mellemformstyre med delt administrativ ledelse. Det betyder bl.a., at hver forvaltning har en rådmand. De administrerende direktører refererer til rådmanden og indgår i direktørgruppen for Odense Kommune. Den administrative organisation i Odense Kommune består af 5 forvaltninger: Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Stadsdirektøren, de administrerende direktører for de 4 fagforvaltninger samt økonomiog organisationsudviklingsdirektøren udgør direktørgruppen. Direktørgruppen varetager den fælles strategiske ledelse af kommunen og koordinerer på de store linjer, herunder i relation til de politiske aktører, og påtager sig også i stigende grad ansvaret for de helt centrale og tunge fremadrettede dagsordener. Bortset fra stadsdirektøren er direktørerne forholdsvis nye i jobbet. Det giver optimale muligheder for at direktørgruppen bygger op sammen og tager det koordinerende, strategiske ansvar på sig for de nødvendige markante forandringer, jf. neden for. Direktørerne er hinandens nærmeste sparringspartnere - og det er helt naturligt, at man udfordrer hinanden, forpligter hinanden og handler sammen. De overordnede dagsordener Den nye direktør i By- og Kulturforvaltningen kommer ind i en kommune, der i den grad er præget af to overordnede dagsordener: Velfærdsdagsordenen Ny Virkelighed Ny velfærd fulgt op af helt nyt ledelsesgrundlag. Odense by står midt i - og foran en total transformation: Helt ny byudvikling omkring Campus/det nye OUH og Universitetet med videnvirksomheder/forskerpark (vedrørende bl.a. sundhed og velfærd) med boliger etc. Den indre by er under stor forandring (Thomas B. Thriges gade, havnen, centrum, godsbanearealet etc.). Letbaneprojektet binder sammen. side 4

5 Du skal som ny adm. direktør i den grad finde inspiration i de to dagsordener og du skal kunne se den røde tråd fra dit hidtidige virke ind i de to dagsordener. Der skal tænkes bredt på tværs af alle offentlige og private aktører Odense Kommune er helt bevidst om, at vilje og evne til at forstå og handle i forhold til de strategiske udfordringer er altafgørende for både gode serviceløsninger i dag og vækst fremover. Det handler om evnen til på én gang at forstå og handle efter den dobbelte opgave: - Sikring af alle væsentlige rammevilkår for borgere og virksomheder i dag og - sikring af alle væsentlige rammevilkår for borgere og virksomheder om 5-10 år Derfor er det ikke nok, at man bare fokuserer på de kerneydelser, som folketinget markerer som kommunale opgaver i lovgivningen/via kommunalfuldmagten. Man kommer også til at forholde sig til for borgere og virksomheder - centrale forhold som uddannelse, sundhedsforhold, infrastruktur, handelsliv, erhvervsliv, turisme, civilsamfund/medborgerskab, elitekultur og idræt, klima, byæstetik, branding etc. Man kommer i den grad til at fokusere på den innovation og synergi, der kun skabes ved at tænke og udvikle på tværs. Odenses og Fyns positionering og konkurrenceevne er ikke mindst afhængig af vilje og format i Odense Kommune (som trækhest) til netop at ville dette helhedsperspektiv. Det lægger helt naturligt op til det tværgående samarbejde internt i By- og Kulturforvaltningen og mellem forvaltningsområderne i Odense Kommune, der alle har opgaver, der kun kan løses på tværs. Den nye direktør skal i den grad have lyst til at anskue jobbet ude fra og ind. Ude fra de strategiske samspil med mange aktører og så ind i Odense Kommunes fællesskab og dernæst ind i en forvaltning, hvor udfordringen ligger lige for: Hvordan kan vi i By- og Kulturforvaltningen bidrage konkret og i det brede perspektiv? Ny virkelighed Ny velfærd Ledelse i udvikling og de store forandringsprojekter fortæller, at man i Odense Kommune viser strategisk format. I skriftet Ny virkelighed Ny velfærd fremgår bl.a.: Det kræver, at der sættes nye standarder for ledelse i Odense Kommune. En ledelsesstandard, hvor der i højere grad lægges vægt på kompetencer som fornyelse, helhedssyn, innovation, eksekvering og evnen til at spille sammen. side 5

6 Det er logisk og velfortjent, at Odense Kommune er blevet frikommune. Det giver endnu flere muligheder for at gribe tingene anderledes an. Forventningerne 4. Direktørens ansvar generelt Direktørens ansvar er ligeværdigt at være direktør for hele Odense Kommune og for By- og Kulturforvaltningen. Det overordnede ansvar for den samlede Odense Kommune betyder i praksis, at alle komplekse, strategiske og prioriteringsmæssige udfordringer etc. uanset i hvilken forvaltning de er placeret også er direktørgruppens og dermed den enkelte direktørs ansvar. Direktøren har det daglige ledelsesmæssige ansvar for By- og Kulturforvaltningen i tæt samarbejde med rådmanden. Heri ligger ledelsen af chefgruppen. Direktøren skal: Varetage den overordnede strategiske ledelse af ansvarsområderne, og herunder sikre, at der på alle områder inden for givne ressourcer og politiske/fælles udmeldinger er fokus på at implementere Odense Kommunes dagsordner, jf. ovenfor. Sikre, at borgerne, virksomhederne og øvrige samarbejdspartnere oplever, at By- og Kulturforvaltningen offensivt VIL DE SAMSPIL og den helhedsorienterede service, der ligger som deludfordringer for alle forvaltninger. Sikre, at der ydes det politiske system professionel betjening og rådgivning - og at politiske og administrative mål og beslutninger på ansvarsområdet følges op via ledelseshierarkiet ( Ledelse i udvikling ) og via offensiv kommunikation. Sikre, at der løbende er fokus på den attraktive arbejdsplads herunder, at de mange decentrale kommunale og selvejende enheder oplever, at de er en integreret del af Odense Kommunes udfordrende udvikling. Sikre fokus på prioritering (der er rigtigt mange bolde i luften hele tiden), ledelsesinformation, styring og det skal omsættes til praksis med effekt. Inspirere lysten og det faglige/ledelsesmæssige overskud til, at vise Odense Kommunes borgere og det øvrige Danmark, at de fine ord om velfærd, innovation, borger- side 6

7 samspil etc. omsættes. Det handler bl.a. om rum til kreativitet/nytænkning/ afprøvning af nye måder etc. Sikre helhed, koordination og sammenhæng i det samlede område og på tværs af øvrige direktørområder - mellem de centrale og de decentrale aktører - og med andre kommuner, region og eksterne offentlige og private aktører. Direktøren står altid med det overordnede ansvar. Ansvaret vil i vidt omfang blive varetaget via god coaching, klare aftaler og solid opfølgning i samspillet med afdelingschefer m.fl. 5. Direktørens udfordringer på kort sigt Der er ingen akutte kriser eller problemfelter på de ydre eller indre linjer, der i særlig grad skal fokuseres på. Internt og i samspil med øvrige forvaltninger er udgangspunktet meget positivt, jf. ovenfor. Overordnet Både på kommunalt niveau, via direktørgruppen etc. og på forvaltningsniveau handler det om at sætte speed på den igangværende markante udvikling, der udfordrer evnen til at skabe forandringer. Herunder ikke mindst på områder som den markante byfornyelse og de i 2011 vedtagne velfærdsdagsordner med opfølgende nyt ledelsesgrundlag etc. Alt dette er så nyt, at direktøren i den grad får mulighed for at præge implementeringen. Det betyder bl.a., at der både skal nytænkes og handles i forhold til: - Nye måder at bringe mennesker og faglighed sammen på - Nye måder at indtænke synergien mellem frivillighed og faglighed Den nye direktør skal bidrage offensivt til, at direktørgruppen kommer til at fylde mere og i endnu højere grad får sat fælles forandringsdagsordener og fulgt op på dem. De store kommuners styreform er under debat. Det kan evt. give anledning til styrelsesændringer. Men uanset dette lægges der pres på helhedstænkningen og det er vores fælles borgere og udfordringer der i den grad præger politik og administration/faglighed i Odense. By- og Kulturudvalget sender traditionelt rigtigt mange sager op til Byrådet. Der kan være behov for at revurdere delegationen/beslutningsniveauerne. side 7

8 Supplerende fokusområder Som nævnt er Ny virkelighed Ny velfærd rammen om alt arbejdet i Odense Kommune. By- og Kulturforvaltningen er godt er godt i gang med at fortolke og omsætte ordene til handlinger. Der sættes bl.a. fokus på områder, hvor der er plads til forbedringer: Servicekompetencer og empatisk dialog med borgerne. Det handler bl.a. om at vende computerskærmen om mod borgeren udvikle nye samspil, så borgerne får indsigt i og medansvar for deres sager og forvaltningsprocessen. At skabe varige venskaber mellem byens kulturtilbud og borgerne, så det sikres, at borgerne offensivt bruger og udfordrer kulturområdet. At det skal være let at være erhvervsvirksomhed i Odense Kommune. At få tænkt, åbnet for og indarbejdet den enkeltes faglighed ind i mere fælles teamfaglighed med fokus på endnu mere helhed i sagsbehandlingen. Det gælder internt i forvaltningen men det gælder også i forhold. At styrke den skriftlige formidling i politiske oplæg og overfor borgerne fagnørdernes evige udfordring. Der er ikke behov for grundlæggende organisationsændringer men der skal selvsagt altid kigges på, hvordan hierarkiet fastholdes så fladt som muligt at der ikke bliver formelle indre grænser med dobbeltadministration etc. at samspil og dialog i MED finder den gode balance mellem de formelle roller og de fælles dagsordner. Herunder ligger også udviklingen i chefgruppen, hvor de stærke fagledere ønsker udfordring og hele tiden skal blive endnu bedre til selv at udfordre egne faglige ledere og medarbejdere, der står for opgavevaretagelsen. At fortsætte udviklingen mod bæredygtig byudvikling og sammenhæng i byens rum. 6. Direktørens baggrund og bagage Overordnet Du skal først og sidst mærke i hoved og mave, at du har lyst til at være topchef for helheden Odense Kommune og ansvarsområderne. Herunder skal du kunne se tråden fra dit hidtidige ledelsesvirke og ind i Odense Kommunes/områdets helt centrale dagsordener: Ny virkelighed - Ny velfærd og Den totale transformation, jf. ovenfor. side 8

9 Du skal derfor være en erfaren leder af ledere i stor skala - med et strategisk format, der har dokumenterede evner til at arbejde med innovation og samspil. Heri ligger også det at kunne fastholde kursen når der kommer dønninger eller uvejr - på rejsen. Du skal kunne pege på nogle solide resultater opnået på grund af samspil med andre - fra dit hidtidige ledelsesområde. Du skal evne at arbejde på tværs af den store organisation. Du bliver direktør for en forvaltning - men samtidig skal du tænke og agere som direktør for hele Odense Kommune- i tæt samspil med direktørkolleger, der har samme indstilling. Du har i den grad flair for og erfaring med at skabe værdifulde netværk jf. jobvaretagelsen ude fra og ind. Du har erfaring fra politisk ledet virksomhed. Du skal have et godt blik for koblingen mellem demokratiets processer og den administrative organisation. Der skal hele tiden søges efter løsninger, der gør organisationen stærkere og den politiske platform spændende og veldefineret - og du skal være rådmandens - og det politiske udvalgs - dygtige sparringspartner i denne proces. Det er ikke et væsentligt krav, at du har ledelsesmæssige erfaringer fra opgaveområderne (men selvfølgelig kan det være et godt afsæt). Det er heller ikke et ufravigeligt krav, at du kommer fra den kommunale verden hvis du i øvrigt har demonstreret evnen til at arbejde sammen med et politisk niveau på en konstruktiv facon. Det er derfor de generelle kompetencer som leder, strateg, velfærdsudvikler og tvær-tænker der er i centrum. Du har en akademisk uddannelse eller tilsvarende anden højere uddannelse i kombination med ledelsesmæssig efteruddannelse. Supplerende person-/lederprofil Derudover vægtes: Du er en handlekraftig leder med en naturlig autoritet og stærke sociale kompetencer. Du har en samarbejdssøgende tilgang du kan forhandle og overbevise og bærer i det hele taget dit lederskab autentisk i din gerning. du opbygger relationer du er en samler. Du kan begejstre, motivere og fastholde momentum blandt ledere og samarbejdspartnere. side 9

10 Du kan sætte dig for bordenden i chefgruppen i forvaltningen og sikre fremdrift i de dagsordener, der allerede er på bordet. Du har en åbenlys interesse for fremtidens velfærdssamfund og store byers udvikling - og en evne til at redefinere og omtænke opgaveudførelsen, så vi ved at gøre tingene smartere kan få gode nye løsninger. Du er en god kommunikator, der brænder igennem i større forsamlinger. Du er en analytisk kapacitet og du kan fastholde det strategiske perspektiv. Ansættelsen 7. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Direktør Lars Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne Tlf eller eller Stadsdirektør Jørgen Clausen Tlf eller eller Rådmand Steen Møller Tlf Under de to samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med stadsdirektøren samt rådmanden for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk af arbejdspladsen og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste samtalerunde. 8.Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Samtaleudvalget er sammensat af: side 10

11 Rådmand Steen Møller Borgmester Anker Boye Stadsdirektør Jørgen Clausen Kulturchef Ellen Drost Økonomichef Jan Schmidt Nielsen Medarbejderrepræsentant Jesper Lundstrøm Medarbejderrepræsentant Nicolai Frank Fra konsulentfirmaet indgår Lars Lundgaard i arbejdet op til deadline herefter er det Jakob Lundgaard, der forestår interviewrunderne i samspil med samtaleudvalget idet yderligere en konsulent fra Lundgaard Konsulenterne forestår dialogtestningen. Samtaleudvalget vil naturligvis sikre fortrolighed i ansættelsesprocessen. Samtaleudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde sammen med konsulenten. Samtaleudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Samtaleudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste 2-3 ansøgere: Den skriftlige ansøgning. Det personlige indtryk fra 1. samtalerunde. Et skriftligt resumé af en dialogtest hos en af Lundgaard Konsulenternes andre konsulenter. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved 2. samtalerunde). Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra 2. samtalerunde. Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på side 11

12 9. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat i Ribe er kontorleder Dorit Bech tovholder på ansættelsen. Dorit Bech kan træffes på tlf Ansøgning sendes elektronisk til Den skal være fremme senest den 26. januar 2012 kl , men send den gerne hurtigst muligt. Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, ansøgningen er sendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 1. februar træffer samtaleudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag om aftenen. 1. samtalerunde afvikles med op til 6 ansøgere den 7. februar kl Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde foregår den 8. februar. Testen tager ca. 2 timer. 2. samtalerunde afvikles med op til 3 ansøgere den 27. februar kl Aftalevilkår aftales med den indstillede ansøger den februar Samtaleudvalgets indstilling forelægges byrådet den 29. februar Tiltrædelse 1. april eller snarest derefter. 10. Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale inden tiltrædelsen i den nye stilling. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye direktør kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye direktørs tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med stadsdirektør og rådmand samt den nye direktør for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. December 2011 Lars Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 12

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: for økonomidirektøren i Aarhus Kommune Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Aarhus Kommune i udvikling 3. Organisatorisk placering 4. Det positive afsæt Forventningerne

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Job- og personprofil for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune

Job- og personprofil for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune for den adm. direktør til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) i Københavns Kommune Direktøren skal stå i spidsen for en udvikling, hvor SUF fremtræder som en mere udadvendt organisation der hele tiden

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Aabenraa

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014 Job- og personprofil Klima-, natur- og miljøchef Gentofte Kommune Den 14. januar 2014 Denne job- og personprofil for Gentofte Kommunes klima-, natur- og miljøchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere