Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod"

Transkript

1 Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn) G:\Faglig Voldgift Kendelser\Taabbel.doc

2 2 Uoverensstemmelsen angår, om sygeløn efter Industriens Overenskomst 29 er omfattet af den ferieberettigede løn efter Industriens Overenskomst og dermed indgår i grundlaget for beregning af bidrag til Fritvalgs Lønkonto efter Industriens Overenskomst 25. Sagen er ved klageskrift af 2. juni 2009 indbragt for en faglig voldgiftsret bestående af forhandlingssekretær Mads Andersen, 3F, områdeleder Jørn Larsen, CO-i, personalejuridisk chef Anders Søndergaard Larsen, DI, personalejuridisk chef Michael Nordahl Heyde, DI, og som formand og opmand undertegnede højesteretsdommer Børge Dahl. Sagen er forhandlet den 1. juli Klager har nedlagt påstand om, at den indklagede virksomhed, P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S, tilpligtes at anerkende, at der skal beregnes bidrag til Fritvalgs Lønkontoen af sygeløn, der udbetales efter overenskomsten. I denne forbindelse tilpligtes indklagede at efterbetale de i sagen omhandlede medarbejdere bidrag, som angivet med tillæg af procesrente fra ydelsernes forfaldstid, indtil betaling sker. Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse. Da der efter procedure og votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer af den faglige voldgiftsret var flertal for en afgørelse, skulle denne træffes af opmanden, som med en nærmere begrundelse tilkendegav, at kendelse i sagen ville lyde på frifindelse af indklagede. Parterne var herefter enige om at afslutte sagen i overensstemmelse med denne o p m a n d s t i l k e n d e g i v e l s e: Regler om sygeløn kom ind i Industriens Overenskomst i 1993 i overensstemmelse med forligsmandens mæglingsforslag. Det fremgår af 1993-mæglingsforslaget, at sygeløn består af det berettigede sygedagpengebeløb suppleret op til fuld løn, og at feriegodtgørelse af sygeløn medmindre andet er aftalt i overens-

3 3 komsten beregnes i henhold til den dagældende ferielovs 13 (nugældende ferielovs 25) altså ikke efter den dagældende ferielovs 12 (nugældende ferielovs 24), hvorefter der er krav på feriegodtgørelse på 12,5 pct. af lønnen. Forligsmanden, højesteretsdommer Asbjørn Jensen, har som formand for Overenskomstnævnet af 1939 som opmand i sag 6/1993 den 4. oktober 1996 afsagt kendelse om forståelsen af mæglingsforslaget, hvorefter der ud fra en isoleret fortolkning af mæglingsforslaget alene skal beregnes feriegodtgørelse i tilfælde af sygdom efter reglerne i den dagældende ferielovs 13. Det er endvidere ved Højesterets dom af 17. august 2001 i sag 203/2000 (UfR 2001 s. 2319/1) fastslået, at sygeløn efter mæglingsforslaget ikke er omfattet af lønbegrebet i den dagældende ferielovs 12, men har karakter af sygedagpenge og tillæg hertil. Det er endelig i en faglig voldgiftskendelse af 7. august 2006 i en sag mellem NNF og DI for Carletti A/S af opmanden, højesteretsdommer Poul Søgaard, udtalt: Det fremgår af 32, stk. 3, litra c [i Chokoladeoverenskomsten ], at sygelønnen består af det berettigede sygedagpengebeløb suppleret op til fuld løn, og at beregningsgrundlaget er det forventede indtjeningstab pr. arbejdstime. Det er ubestridt, at overenskomstbestemmelserne om sygeløn hidrører fra 1993-mæglingsforslaget, og i overensstemmelse med Overenskomstnævnets kendelse af 4. oktober 1996, jf. tillige Højesterets dom af 17. august 2001 (U ), må det lægges til grund, at sygelønnen ikke berettiger til feriegodtgørelse efter ferielovens 24 (tidligere 12). Feriegodtgørelse af sygelønnen skal alene beregnes i henhold til ferielovens 25, jf. herved overenskomstens 32, stk. 3, litra c, sidste afsnit. Efter ferielovens 25 beregnes sygeferiegodtgørelsen af lønmodtagerens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet. Sygeferiegodtgørelsen beregnes således ikke på grundlag af sygelønnen, men helt uafhængigt af denne. Det er ikke sygelønnen, som udløser sygeferiegodtgørelsen. Denne udløses alene af overenskomstens henvisning til ferielovens 25. Efter formuleringen af bestemmelsen om tilskadekomst/sygeløn i 1993-Industriens Overenskomst må det i overensstemmelse med Overenskomstnævnskendelsen af 4. oktober 1996 og Højesterets dom af 17. august 2006 lægges til grund, at sygeløn efter denne bestemmelse som efter 1993-mæglingsforslaget ikke udløste feriegodtgørelse efter den dagældende ferielovs 12 (nugældende 24). Der er ved senere overenskomstforhandlinger foretaget ændringer i bestemmelsen, bl.a. således at der nu beregnes sygeferiepenge af den udbetalte sygeløn for den periode, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn, jf IO 29, stk. 8, smh. med 40, stk. 4, mens der tidligere blev beregnet feriegodtgørelse ved sygdom på grundlag af indtjeningen i det sidste kvartal før sygdommens indtræden.

4 4 Der er imidlertid ikke i de foretagne ændringer af bestemmelsen ændret ved det grundlæggende, at sygeløn ikke er ferieberettiget løn i den forstand, at den udløser feriegodtgørelse efter ferielovens 24 (tidligere 12). Der er således hverken i 2007-Industriens Overenskomst 29 om sygdom/tilskadekomst eller ferieloven holdepunkter for at anse sygeløn for en del af den ferieberettigede løn, dvs. den løn, der berettiger til feriegodtgørelse efter ferielovens 24. Bidrag til Fritvalgs Lønkonto beregnes af den ferieberettigede løn, jf Industriens Overenskomst 25, stk Det samme gjaldt den tidligere søgnehelligdagsbetaling, som Fritvalgs Lønkonto-ordningen omfatter erstatning af, jf. 25, stk. 3, sammenholdt med 41, stk. 1, nr. 1. At begrebet den ferieberettigede løn i 41, stk. 1, nr. 1, ikke omfatter sygeløn, fremgår udtrykkeligt af 41, stk. 1, nr. 2, hvori der er truffet særlig aftale om opsparing af søgnehelligdagsbetaling under sygdom og tilskadekomst. Denne bestemmelse er ikke overført til bestemmelsen om Fritvalgskonto. Herom hedder det i et brev af 23. oktober 2008 fra Arne Sørensen CO-i til Kim Graugaard DI: Forberedelse af diverse emner til DSU s behandling I forlængelse af aftale om møde... har jeg som aftalt udarbejdet følgende oversigt over de emner, som er drøftet mellem parterne i forlængelse af OK-fornyelsen Jeg har valgt at sætte punkterne i kronologisk rækkefølge efter protokollatnummer, emnerne er således ikke oplistet efter den forhandlingsrækkefølge, vi har haft punkterne til drøftelse. Protokollat 26 Fritvalgs Lønkonto 1. Af Industriens Overenskomst 41, stk. 1, litra 2, - i udgaven fremgik det, at der under sygdom og tilskadekomst ville ske opsparing af SH-betaling efter samme beregning som feriefridage efter 40, stk. 4, jf. 29, stk. 1. Ved indfasning af Fritvalgs Lønkontoen bortfaldt disse bestemmelser, hvilket ikke havde været tilsigtet ved forhandlingen. Forholdet er afklaret ved, at CO-industri har anerkendt, at der ved indgåelse af protokollat 26 er aftalt bortfald af eksisterende SH-betaling og herunder også bortfald af beskyttelsesreglens afsnit 2.

5 5 Der er på denne baggrund heller ikke i 2007-IO 25 grundlag for en forståelse som hævdet af klager. Indklagede skal derfor frifindes. Børge Dahl

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse.

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt 4. november 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten Under denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 28. oktober 2009. i faglig voldgiftssag FV 2009.0050. CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

KENDELSE. afsagt den 28. oktober 2009. i faglig voldgiftssag FV 2009.0050. CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod KENDELSE afsagt den 28. oktober 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.0050 CO-industri (CO-i) for HK/Privat (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 (DI) for DONG Energy Sales & Distribution

Læs mere

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder:

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder: Kendelse af 3. august 2005 i faglig voldgift: CO-industri for Danske Metal og HK/Privat for LM (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Industri for TDC A/S på vegne af TDC Totalløsninger A/S

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere