Strategisk Kompetenceudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk Kompetenceudvikling"

Transkript

1 Offentligt udbud Udbudsmateriale for Strategisk Kompetenceudvikling Bekendtgjort på :42:13

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Ordregivers fremtidige rammekontrakt Opgavens omfang Tildeling af aftale Rammekontraktperiode Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Delområder Alternative bud Konsortier Ordregivers forbehold Tilbudsgivers forbehold Forhandling ikke mulig Udvælgelses og Tildelingskriterier Tildelingskriterier for spor 1 Værdiskabende Bestyrelser Tildelingskriterier for spor 2 Personligt Lederskab Tildelingsprocedure Kravspecifikation Udkast til rammekontrakt Parterne Kontraktgrundlag Rammekontraktens omfang Kontraktperiode Forsinkelse Krav til ydelsen Priser Prisregulering Ændring af produktsammensætning Fakturering Betaling Bonus, gebyrer mv Offentlige påbud Miljø Etik og socialt ansvar Kontakt mellem parterne Service fra leverandørens side Statistik Garanti og reklamation Underleverandører Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Side 2 af 57

3 23 Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Betingelser Underskrift Bilagsoversigt Bilag 1 Introduktion til Strategisk Kompetenceudvikling Bilag 2 - Værdiskabende bestyrelser spor Bilag 3 - Personligt Lederskab spor Bilag graders måling Bilag 5 - Forbeholdsliste Bilag 6 - Tilbudsliste Bilag 7 - Tidsplan Bilag 8 - Udelukkelsesforhold Bilag 9 - Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 10 - Virksomhedsoplysninger Bilag 11 - Virksomhedens økonomiske nøgletal i de sidste 3 år Bilag 12 - Referenceliste Bilag 13 - Bekræftelse angående anden enheds formåen (støtteerklæring) Bilag 14 - Konsortieerklæring - Erklæring om hæftelse for kontraktens opfyldelse Bilag 15 - Aktindsigt Bilag 16 - Erklæring vedr. underleverandører Bilag 17 - Prækvalifikationsmateriale til Værdiskabende Bestyrelser Bilag 18 - Prækvalifikationsmateriale til Personligt Lederskab Bilag 19 - Prækvalifikationsmateriale til Strategi-eksekvering Bilag 20 - Prækvalifikationsmateriale til Fremragende Faglighed Side 3 af 57

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet I 2015 lanceres et nyt udviklingsprojekt i Region Syddanmark, som sætter fornyet fokus på strategisk kompetenceudvikling i små - og mellemstore virksomheder. Det primære fokus er på virksomheder med op til 250 ansatte og det forventes at minimum 50 virksomheder deltager i projektet som løber frem til 30. juni Væksthus Syddanmark har rollen som operatør på projektet, og indtager dermed også rollen som ordregiver i nærværende udbud, og har i den operationelle udmøntning af projektet taget afsæt i erhvervsudviklingsindsatsen i Region Syddanmark jf. nedenstående. Syddansk Vækstforum fokuserer sin erhvervsudviklingsindsats inden for tre udvalgte forretningsområder, der bygger på syddanske styrker og hver især rummer et stort vækstpotentiale, (Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi ). De udvalgte forretningsområder defineres som følger: Sundhedsog velfærdsinnovation: Bæredygtig energi: Oplevelseserhverv: Erhverv der arbejder med sundheds- og velfærdsløsninger, som kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer inden for velfærdsområdet. Velfærdsområdet defineres bredt inden for velfærdsteknologier og services bl.a. i tilknytning til sygehusbyggeri, forebyggelse og ernæring, øget egenomsorg, pleje samt sygdomsbehandling. Erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter, som medfører en intelligent og effektiv udnyttelse inden for alle energiformer. Herunder også erhverv der arbejder med teknologier, viden og komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi, inkl. underleverandører. Serviceerhverv inden for ferie- og erhvervsturisme, virksomheder som anvender design med henblik på at skabe øget merværdi af virksomhedens produkter samt kreative erhverv hvor design er det primære produkt. Dertil kommer erhverv der arbejder med fødevarer, hvor der er indbygget oplevelser med henblik på at øge produktets værdi. Projektet er delt op i 4 forskellige spor som sætter et fornyet fokus på kompetenceudvikling i relation til Værdiskabende bestyrelser, Personligt Lederskab, Målrettet Strategi-eksekvering og Fremragende Faglighed. De første 2 spor, som er målrettet Værdiskabende bestyrelser og Personligt Lederskab, skal gennemføres som kollektive forløb i form af workshops eller internat jf. bilag 1 og 2. Bemærk at det kun er spor 1 og 2 som her udbydes i nærværende udbud. Spor 3 og 4 afvikles og afregnes selvstændigt af de deltagende virksomheder. Undersøgelser viser, at vejen til fornyet vækst går gennem kompetente og ambitiøse ledere i virksomhederne. De danske virksomheder skal være endnu skarpere til at udvikle virksomheden for at opnå vækst og have løftet deres ambitioner op på et nyt niveau. De skal kort og godt have styrket deres vækstkompetencer. Det er grunden til at Væksthus Syddanmark, i et tæt samarbejde med Syddansk Vækstforum og Erhvervsstyrelsen, lancerer Socialfondsprojektet Strategisk Kompetenceudvikling. Som en del af partnerkredsen deltager klyngeorganisationerne Offshoreenergy.dk, Design2innovate, Welfare Tech og CLEAN. Side 4 af 57

5 Opgaven støttes af Den Europæiske Socialfond, og det understreges, at der i udvælgelsen af leverandører i projektet skal kunne dokumenteres, at der er udvist en sund finansforvaltning, herunder økonomisk sparsommelighed. Forløbene skal ses som særskilte kompetenceudviklingsforløb og de udbydes også særskilt. Udover gennemførelsen af de fælles forløb i spor 1 og spor 2, som er dækket af nærværende udbud, kan det i alle spor blive relevant at få tilkoblet yderligere individuel privat rådgivning. I de tilfælde vil det være virksomhederne som suverænt selv udvælger, og selvstændigt afregner, de private rådgivere. De private rådgivere, som tilkobles deltagerne i de forskellig spor, skal derfor prækvalificeres i forhold til deres respektive fagområder inden virksomhederne efterfølgende, på en åben liste, præsenteres for en række mulige private rådgivere. Inden deltagerne eventuelt vælger at få tilkoblet en privat rådgiver, er det et krav i projektet, at der gennemføres en markedsperspektivering med indhentelse af 3 skriftlige tilbud. Formålet med at prækvalificere en række private rådgivere på en samlet liste, som kan anvendes overfor deltagerne i de forskellige spor, handler om at kvalitetssikre det faglige niveau og dokumentere tilbudsgivers erfaringer fra sammenlignelige opgaver. Virksomhederne er ikke forpligtet til kun at indhente tilbud blandt de private rådgivere, der er på listen. Men såfremt en rådgiver, der ikke står på listen, bliver valgt af den pågældende virksomhed, skal den pågældende rådgiver fremsende til ordregiver, de dokumenter der kræves jf. bilag og endelig godkendes af ordregiver. For at tilbudsgiver kan opbygge en bedre forståelse for hvordan prækvalifikationsmaterialet er sammensat for de individuelle rådgivningsforløb, som virksomhederne suverænt selv vælger at tilkøbe, henvises venligst til prækvalifikationsmaterialet i bilag Yderligere info om projektets baggrund, formål og mål, kan findes i vedhæftede bilag 1. Den ordregivende myndighed er: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Tidsplan for projektet: Udsendelse af resultat af udbudsforretning Opstartsmøde vedr. spor 1 Værdiskabende Bestyrelser kl hos Ordregiver Opstartsmøde vedr. spor 2 Personligt Lederskab kl hos Ordregiver Kontraktstart Spor 1 Bestyrelsesudvikling Hold 1 10 Deltagere Workshop 1: onsdag d. 18. november 2015 fra Workshop 2: onsdag d. 9. december 2015 fra Workshop 3: onsdag d. 13. januar 2016 fra Workshop 4: onsdag d. 3. februar 2016 fra Spor 1 Bestyrelsesudvikling Hold 2 10 Deltagere Workshop 1: onsdag d. 16. marts 2016 fra Workshop 2: onsdag d. 6. april 2016 fra Workshop 3: onsdag d. 27. april 2016 fra Workshop 4: onsdag d. 18. maj 2016 fra Side 5 af 57

6 I spor 1 er der således tale om 2 hold fordelt på 8 workshopforløb med 20 deltagere Spor 2 Personligt Lederskab Hold 1 10 Lederafklaringsforløb Hold 1 tirsdag d. 10. november og onsdag d. 11. november 2015 Seminar/opfølgningsdag onsdag d. 20. januar 2016 Spor 2 Personligt Lederskab Hold 2 10 Lederafklaringsforløb Hold 2 tirsdag d. 8. marts og onsdag d. 9. marts 2016 Seminar/opfølgningsdag onsdag d. 20. april 2016 I spor 2 er der således tale om 2 hold fordelt på forventet 20 lederafklaringsforløb 1.2 Ordregivers fremtidige rammekontrakt Valg af leverandør er ikke afsluttet, før rammekontrakt er underskrevet af begge parter pr. delaftale. Rammekontrakten forudsættes indgået med en eller flere leverandører i form af nedenstående aftaletype: Eneleverandøraftale pr. delaftale Udbuddet er delt i 2 delaftaler, hvilket betyder, at tilbudsgiver enten kan byde på en delaftale gældende for Spor 1 Bestyrelsesudvikling eller byde på delaftalen gældende for Spor 2 Personligt Lederskab. Det er også muligt at byde på både spor 1 og 2 i kombination. Der vil ske en separat tildeling pr. delaftale. Det betyder, at der kan vælges 1 samlet leverandør eller 2 leverandører, under forudsætning af mindst 2 antagelige tilbud er modtaget. Ordregiver er forpligtet til udelukkende at anvende den indgåede rammekontrakt Spor 1 omkring Bestyrelsesudvikling tildeles budgetmæssigt en ramme på danske kr. ekskl. moms for 20 deltagere med en forventet fordeling på 10 deltagere pr. workshop forløb. Spor 2 omkring Personligt Lederskab tildeles budgetmæssigt en ramme på danske kr. ekskl. moms for 20 deltagere med en forventet fordeling på 10 deltagere pr. lederafklaringsforløb. Rammeaftalen har et samlet budget på danske kr. ekskl. moms for 40 deltagere. Det forventes, at der skal foretages 8 workshopforløb fordelt på 20 deltagere i Værdiskabende Bestyrelser svarende til at 10 deltagere følger 4 sammenhængende workshopforløb i 1. runde og tilsvarende for 2. runde. Derudover forventes det at 20 lederafklaringsforløb gennemføres for 20 deltagere i Personligt Lederskab svarende til at 10 deltagere følger samme lederafklaringsforløb på henholdsvis hold 1 og 2. Tilbudsgiver skal enten afgive tilbud med udgangspunkt i ovennævnte 40 deltagere for begge spor eller enkeltvis pr. spor og med afsæt i de nævnte budgettal. Tilmeldes under 5 deltagere i Værdiskabende Bestyrelser eller under 5 deltagere i Personligt Lederskab forbeholder ordregiver sig ret til at hæve kontrakten jf. kontraktens pkt. 25. Side 6 af 57

7 Tilmeldes flere end 20 deltagere pr. spor afregnes hver enkelt ekstra deltager til samme enhedspris svarende til danske kr. ekskl. moms for spor 1 Værdiskabende Bestyrelser og danske kr. ekskl. moms for spor 2 Personligt Lederskab. Samme enhedspriser er gældende hvis det bliver nødvendigt at gennemføre flere runder i spor 1 Værdiskabende Bestyrlser eller oprette flere hold i spor 2 Personligt Lederskab. Ordregiver forpligter sig til, senest 7 kalenderdage før startdatoen på henholdsvis spor 1 og spor 2, at oplyse den eller de valgte leverandører, om de planlagte spor 1 og eller 2 gennemføres som planlagt eller om de, afhængig af udviklingen i markedsefterspørgselen, nødvendigvis må gennemføres på et senere tidspunkt. Såfremt der sker aflysningerne, fra deltagernes side, mindre end 14 kalenderdage før startstidspunktet, for de planlagte spor 1 og 2, modtager tilbudsgiver en kompensation på kr pr. deltager som melder fra. Såfremt enten spor 1 og eller spor 2 ikke kan gennemføres pga. et manglende deltagerantal, ydes der ingen former for kompensation til den eller de valgte leverandører. Til gengæld bestræber ordregiver sig på at gennemføre forløbene på et senere tidspunkt. 1.3 Opgavens omfang Se pkt. 1.1 og bilag 1 og 2 Ydelsen er optaget i direktivets Bilag II A under kategori 11 managementkonsulentvirksomhed og beslægtede tjenesteydelser (CPC-kode 865, 866, CPV-kode ). 1.4 Tildeling af aftale Aftalen bliver tildelt ud fra kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud, som nærmere beskrevet nedenfor. Underkriterierne og vægtningen er følgende: Pris: 40 % Kvalitet: 60 % 1.5 Rammekontraktperiode Kontraktperioden er fra den til og med den Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Nærværende udbud er annonceret efter reglerne i lov nr af om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, med senere ordninger (Tilbudslovens afsnit II Lov om annoncering). Opgaven er, grundet kontraktværdiens størrelse, ikke undergivet udbudspligt efter udbudsdirektivet, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 med senere ændringer. Dog er dette udbud underlagt direktivets regler om tekniske specifikationer, jf. art. 23, og annonceringspligt, jf. art. 35 stk. 4 og de grundlæggende principper om ligebehandling, ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed. 2.2 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplarer. Side 7 af 57

8 Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 1 eksemplar på USB - nøgle. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige materiale. Alle tilbudsdele og bilag skal være kompatibelt med Microsoft Word/Excel, eller i pdf format. Tilbuddets udformning skal følge systematikken i materialet. Det er vigtigt, at tilbudsgiver i materialet forholder sig til alle punkter i materialet, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af dette. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet. Alle forhold i materialet skal være indregnet i tilbuddet. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk eller engelsk eller i en kombination heraf. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter tillige være på svensk, finsk, tysk, norsk eller engelsk. Såfremt udbyder anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgiver regning. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af materiale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Att. Morten Prüsse Sørensen Tlf.: Med emnet: "Spørgsmål udbud Strategisk Kompetenceudvikling senest torsdag d. 17. september 2015 kl Med betegnelsen ordregiver henvises I det følgende til ovenstående. Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, hvis det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Svar på spørgsmål sendes ud senest den Alle spørgsmål og besvarelser til projektet vil i anonymiseret form blive bekendtgjort på Spørgsmål og svar kan ligeledes rekvireres hos Morten Prüsse Sørensen Spørgsmål kan stilles på dansk eller engelsk eller i en kombination heraf. Side 8 af 57

9 Den enkelte tilbudsgiver opfordres til, at eventuelle spørgsmål til materialet fremsendes til ordregiver samlet og af en gang. Der gøres opmærksom på, at alle former for henvendelse vedrørende udbuddet til øvrige enheder hos ordregiver, under hensyn til EU-udbudsreglerne, kan medføre udelukkelse af tilbudsgiver fra deltagelse i udbuddet. Foruden skriftlige svar, vil eventuelle rettelsesblade blive lagt på ovennævnte hjemmeside. Såfremt ansøger ønsker at modtage eventuelle rettelsesblade pr. mail, kan ansøger efter at have hentet/downloadet materialet kontakte ordregivers kontaktperson. Det er ansøgers og tilbudsgivers eget ansvar løbende at downloade spørgsmål, svar og rettelsesblade fra ovennævnte hjemmeside. 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud Udbud Strategisk Kompetenceudvikling og Må kun åbnes af Morten Prüsse Sørensen Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest den kl på følgende adresse: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Att. Morten Prüsse Sørensen Ved personlig aflevering af tilbuddet skal dette ske til Receptionen på ovennævnte adresse. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbuddet kan ikke leveres på andre adresser end ovennævnte. Ved overskridelse af tilbudsfristen, returneres tilbuddet, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er. Tilbudsgiver kan efter anmodning få udleveret en kvittering med dato og klokkeslæt for afleveringen. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil 90 dage fra tilbudsfristen. 2.9 Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af vedlagte rammekontrakt. Rammekontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af rammekontrakten Delområder Der kan afgives delbud. Der kan gives tilbud på enten spor 1 og/eller Alternative bud Der kan ikke gives alternative bud Konsortier Såfremt flere Tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til Udbyder. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken Tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige Tilbudsgiver(e). Side 9 af 57

10 Ved sammenslutninger af Tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Oplysningerne for hver deltager i konsortiet vurderes samlet (samlede egnethed) Byder en virksomhed med anvendelse af underleverandører kan virksomheden jf. udbudsdirektivet bero sig på andres formåen og kan f.eks. derfor bero sig på underleverandørens tekniske eller finansielle formåen. Såfremt der bydes som konsortium, skal alle deltagerne fremsende de oplysninger jf. punkt 2.16 og alle skal samlet leve op til minimumskravene heri. Konsortiet vil blive evalueret samlet. Konsortiet kan dog fremsende en for konsortiet samlet referenceliste Ordregivers forbehold Ordregiver forbeholder sig ret til at kunne annullerer udbuddet, for så vidt der måtte være saglige grundet hertil. Ved annullering vil der ikke ske erstatning til de bydende for udgifter ved udarbejdelse af tilbud. Se også forbehold i pkt. 1.2 Ordregivers fremtidige rammekontrakt Ordregiver forbeholder sig ret til i mindre omfang, at foretage køb af ydelsen til anden side, såfremt rammekontraktens omfattede ydelse ikke kan dække et særligt behov hos ordregiver. Ovennævnte jf. Udbudsdirektivets artikel 9. stk. 5 (delkøb) 2.14 Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af udbudsmaterialets bilag 4. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2,5, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, så som, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, mindstekrav jf. kravspecifikationen, og alle forhold i kontrakten, vil medføre, at ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Faglige forbehold, såsom branche standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Det bemærkes, at forbehold overfor rammeaftalen ofte ikke vil kunne prissættes hvorfor sådanne forbehold medfører stor risiko for at tilbuddet anses for ukonditionsmæssigt 2.15 Forhandling ikke mulig Det skal understreges, at tilbudsgivere og ordregiver ikke vil kunne forhandle om de afgivne tilbud i et omfang, der overskrider de rammer, som blandt andet er angivet i en fælleserklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 71/305/EØF. Rådet og Kommissionen erklærer her, at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser sted med ansø- Side 10 af 57

11 gere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang dette ikke giver anledning til forskelsbehandling. Det er derfor nødvendigt, at tilbuddene behandler alle relevante forhold, herunder angiver samtlige priser (inkl. Eventuelle rabatter og lignende) på et så detaljeret niveau som overhovedet muligt, og at tilbuddene er præcise i enhver henseende. Af den grund er det yderst vigtigt, at de afgivne tilbud er fyldestgørende udformet, således at tilbuddene på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning, og at tilbuddene indeholder alle de af udbudsmaterialets efterspurgte oplysninger. Tilbud der ikke opfylder disse krav vil ikke blive taget i betragtning ved den endelige tilbudsevaluering. Hvis Ordregiver finder behov for præcisering af det afgivne tilbud eller ønsker supplerende oplysninger i relation hertil, vil den enkelte tilbudsgiver blive kontaktet med henblik på at fremkomme med de supplerende informationer. Ordregiver sørger i den forbindelse for, at principperne om gennemsigtighed og ligebehandling bliver opfyldt. Ordregiver forbeholder sig ret til at anvende reglerne i implementeringsbekendtgørelsen Udvælgelses og Tildelingskriterier Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af Tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Personlige forhold: Dokumentation for, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Dokumentationen skal være gældende på ansøgningstidspunktet. Fortrykt formular findes som en del af bilag 7. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang Tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes som en del af bilag 8. Virksomhedsoplysninger bilag 9 skal udfyldes og medsendes Økonomisk og finansiel kapacitet: I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed fremsende nøgletal jf. bilag 10, som skal udfyldes og medsendes tilbud. Teknisk kapacitet: Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige projekter, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af projekterne og angivelse af kontaktpersoner og omsætning, brug fortrykt skema, bilag 11. Med sammenlignelige referencer menes, at der skal være minimum 1 reference, hvor tilbudsgiver har gennemført et, med dette udbud, sammenligneligt projekt. Der skal maksimalt afgives 3 referencer. Kopi af gyldig produkt- og erhvervsansvarsforsikring. Der skal medsendes en kvittering for betaling af gyldig forsikring eller certifikat fra forsikringsselskabet, som beviser, at der er dækning på forsikringen. Forsikringsdokumentet skal ligeledes indeholde en be- Side 11 af 57

12 skrivelse af, hvilke geografiske og faglige områder der er dækket mindstekrav er, at forsikringen dækker for de opgaver og i de geografiske områder kontrakten dækker. Forsikringen skal mindst dække med en samlet årlig forsikringssum på 10 mio. danske kr. for personskade og for tingskade. Henvisning til andre ressourcer samt konsortier Vedrørende henvisning til andre ressourcer En tilbudsgiver kan basere sig på den økonomiske/finansielle/tekniske formåen hos en anden/andre virksomhed(er), som agtes benyttet i forbindelse med den konkrete opgave, jf. Udbudsdirektivets art. 47 stk. 3 og art. 48 stk. 3. Dette gælder uanset den juridiske karakter af forbindelsen mellem virksomhederne. I så fald skal virksomheden ligeledes godtgøre over for ordregiver, at virksomheden virkelig råder over de nødvendige ressourcer, fx ved at fremlægge erklæring for de nævnte virksomheders forpligtelser i denne henseende. Bilag 9 og 12 Såfremt der bydes ved brug af andres formåen (underleverandører) skal underleverandøren / den eller de virksomheder der støtter tilbudsgiver (hovedbyder) udfylde bilag 7 og 8 og medsende tilbuddet. Vedrørende konsortier Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal der vedlægges det efterspurgte materiale jf. punkt 2.16 Udvælgelseskriterier for samtlige konsortiedeltagere med henblik på at dokumentere, at konsortiet som helhed (dokumentationen vurderes samlet) er økonomisk og teknisk egnet til at opfylde rammeaftalen. Konsortiedeltagerne hæfter solidarisk overfor ordregiver. Tilbuddet skal indeholde udtrykkelig angivelse af, hvem der er bemyndiget til at optræde som aftaleansvarlig overfor ordregiver, dvs. med hvem ordregiver kan føre afklarende drøftelser med juridisk og økonomisk bindende virkning for den/de øvrige tilbudsgivere. Bilag 13 Tildelingskriterier for spor 1 Værdiskabende Bestyrelser Rammekontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Delkriterium Vægtning i procent Pris. Herunder konstatering af den samlede Tilbudssum (jf. bilag 5). Tilbudsgiver kan tilbyde en ekstra samlet rabat der udløses ved tildeling af begge delaftaler. 40 % Tilbudssummen skal dække alle udgifter som følger: Deltagelse i opstartsmøde kl hos Væksthus Syddanmark i Odense samt løbende opfølgningsmøder. Gennemførelse af 8 workshopforløb (2 hold x 4 dage pr. hold) af 1 dages varighed, forplejning, kursussted, kursusmateriale og undervisning jævnfør tidsplanen. Indlæg fra tidligere ejerledere, erhvervsledere og faglige specialister Side 12 af 57

13 med stor indsigt i, og erfaring med, etablering af værdiskabende bestyrelsesarbejder i SMV virksomheder skal indgå som en fast del af programmet på hvert enkelt workshopforløb svarende til minimum 8 indlæg af minimum 1 times varighed. Tidsplanen er foreløbig og fastlægges endeligt i en kommende samskabende proces med ordregiver. Kvalitet. Evalueringsparametrene (Konkurrenceparametrene)er listet nedenfor 60 % Tilbuddet skal afgives i danske kr. eksklusiv moms og dække alle forbundne omkostninger og afgifter. Ordregiver accepterer ikke ekstra regninger af nogen art i kontraktperioden. Et tilbud tildeles ikke point for at opfylde mindstekravene, idet mindstekravene ikke indgår som en del af evalueringen Tildelingskriteriet Kvalitet 60 %: Delkriterierne A. og B. vægtes med 50 % pr. kriterium. A. Der ønskes tilbudt oplæg på indhold af et 2 x 4 dages workshopforløb. Den tilbudsgiver der tilbyder et program, som lægger vægt på sammensætningen af et gennemarbejdet og relevant workshopforløb, som fuldt ud understøtter formål og mål med de 4 dages workshopforløb, jf. bilag 1, både de centrale målsætninger for forløbet, og hvordan disse konkret kan omsættes til sammensætningen af en værdiskabende bestyrelse hos den enkelte virksomhed, som afslutning på forløbet, tildeles fuldt point i dette kriterium. For, at der kan tildeles fuldt point i dette kriterium skal tilbudsgiver beskrive, og dokumentere, hvilke underelementer der indgår i ovennævnte programelementer gældende for workshopforløbene, jf. bilag 1. Ligeledes vægtes det positivt hvis tilbudsgiver kan redegøre for, at den seneste nye viden omkring de faglige elementer indgår i programelementerne. B. Tilbudsgiver skal beskrive, hvilke resultater tilbudsgiver kan tilbyde, at der opnås i nærværende workshop forløb med ejerledere eller ansatte ledere i SMV virksomheder med mellem 5 og 250 ansatte. Den tilbudsgiver der tilbyder, at resultaterne betyder, at ejerlederne bliver kompetenceløftet ledelsesmæssigt tildeles fuldt point i dette kriterium. For ordregiver betyder ledelsesmæssigt kompetenceløftet, i forhold til workshopforløbet, at ejerlederne opnår mere viden, på et fagligt højt niveau, om sammensætningen af en værdiskabende bestyrelse og at deltagerne kan omsætte det tillærte til konkrete handlinger som sætter dem i stand til at sikre en væsentlig professionalisering af bestyrelsesarbejdet i den enkelte virksomhed som matcher virksomhedens behov og udfordringer. Side 13 af 57

14 For at der kan tildeles fuldt point i dette kriterium skal tilbudsgiver beskrive og dokumentere, hvordan resultaterne syntes opnået. Med baggrund i ordregivers forvaltningsretlige skøn, vil ordregiver evaluere og tildele særskilt hvert tilbud point ud fra en skønsmæssig vurdering af, i hvor høj grad hvert enkelt tilbud tilbyder den af ordregiver efterspurgte kvalitet. Ordregiver vil bruge sit forvaltningsretlige skøn med baggrund i de ovennævnte oplyste målepunkter konkurrenceelementer og vurdere og score kvaliteten i hvert enkelt tilbuds besvarelser af ordregivers behov og ønsker beskrevet for hvert under og delkriterium i udbudsmaterialet. Det bemærkes, at Klagenævnet for Udbud ikke erstatter en ordregivers skøn med sit eget skøn. Jf. kendelse af 3.oktober 2014 H. Skjøde Knudsen A/S mod Bygningsstyrelsen påstand 3 side 44 i kendelsen. Der citeres bemærkes, at der tilkommer ordregivere et vidt skøn ved bedømmelsen af tilbudsgiveres opfyldelse af kvalitative underkriterier. Klagenævnet erstatter efter fast praksis ikke ordregiveres kvalitative skøn med sit eget. Tilbud der netop opfylder ordregivers mindstekrav bliver ikke tildelt point, mens det eller de optimale tilbud, vurderet af ordregiver, i forhold til de, i udbudsmaterialet, beskrevne under og delkriteriers behov og ønsker tildeles 5 point. Tilbud der kvalitativt vurderes, af ordregiver, til at ligge placeret i intervallet mellem disse to yderpunkter tildeles point mellem 1 og 5. Identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud Identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud sker på grundlag det samlede vægtede pointtal. Tilbuddet med det højeste resultat anses for det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Meddelelse af resultatet Alle deltagere i udbudsforretningen vil samtidig og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen Meddelelsen til den vindende tilbudsgiver, om at dennes tilbud er identificeret som det vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen rammekontrakt eller løfte herom, før rammekontrakten er underskrevet af begge parter. Tildelingskriterier for spor 2 Personligt Lederskab Rammekontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Delkriterium Vægtning i procent Pris. Herunder konstatering af den samlede Tilbudssum (jf. bilag 6). Tilbudsgiver kan tilbyde en ekstra rabat der udløses ved tildeling af begge delaftaler. 40 % Tilbudssummen skal dække alle udgifter som følger: Deltagelse i opstartsmøde kl hos Væksthus Syddanmark i Odense Side 14 af 57

15 2 internatforløb af 2 dages internat, overnatning, forplejning, kursussted, kursusmateriale og undervisning jævnfør tidsplanen. Case til deltagerne (hjemmeopgaven) i mellem internatforløbene og opfølgningsdagene. Gennemførsel af opfølgningsdagene efter internatforløbene inklusiv forplejning og udarbejdelsen af en kort handlingsplan for deltagerne som afslutning på hele forløbet (proceskonsulenter betaler selv forplejning og overnatning) Transport og forplejning (deltagere og proceskonsulenter betaler selv transport) Profilanalyse Tidsplanen er foreløbig og fastlægges endeligt i en kommende samskabende proces med ordregiver. Kvalitet. Evalueringsparametrene (Konkurrenceparametrene)er listet nedenfor 60 % Tilbuddet skal afgives i danske kr. eksklusiv moms og dække alle forbundne omkostninger og afgifter. Ordregiver accepterer ikke ekstra regninger af nogen art i kontraktperioden. Et tilbud tildeles ikke point for at opfylde mindstekravene, idet mindstekravene ikke indgår som en del af evalueringen Tildelingskriteriet Kvalitet 60 %: Delkriterierne A. og B. vægtes med 35 % pr. kriterium og C. vægtes med 30 %. A. Der ønskes tilbudt oplæg på indhold af 2 dags internat og opfølgningsdag. Den tilbudsgiver der tilbyder et program, som lægger vægt på sammensætningen af et gennemarbejdet og relevant lederudviklingsforløb, som fuldt ud understøtter formål og mål med projektet på de 2 dages internat, jf. bilag 1 og på både de centrale læringspunkter i case øvelsen og hvordan disse konkret kan omsættes til værdiskabende handlinger i dagligdagen hos den enkelte virksomhed på opfølgningsdagen tildeles fuldt point i dette kriterium. For, at der kan tildeles fuldt point i dette kriterium skal tilbudsgiver beskrive og dokumentere, hvilke underelementer der indgår i ovennævnte programelementer gældende for både 2 dages internat og opfølgningsdagene, jf. bilag 1. Ligeledes vægtes det positivt hvis tilbudsgiver kan redegøre for, at den seneste nye viden omkring de faglige elementer indgår i programelementerne. B. Tilbudsgiver skal beskrive, hvilke resultater tilbudsgiver kan tilbyde, at der opnås i nærværende lederudviklingsforløb med ejerledere eller ansatte ledere i SMV virksomheder med mellem 5 og 250 ansatte. Den tilbudsgiver der tilbyder, at resultaterne betyder, at ejerlederne bliver kompetenceløftet ledelsesmæssigt tildeles fuldt point i dette kriterium. Side 15 af 57

16 For ordregiver betyder det ledelsesmæssige kompetenceløft, i forhold til afklaringsforløbet, at ejerlederne opnår mere viden, på et fagligt højt niveau, om sammenhængen mellem forretningsudvikling og lederudvikling. I forlængelse heraf forventes deltagerne at kunne omsætte det tillærte til konkrete handlinger, som sætter dem i stand til at reflektere kritisk i forhold til egen ledelsespraksis og på den baggrund opnå en større personlig gennemslagskraft, i udmøntningen af deres personlige lederskab, i en praksisnær kontekst, som matcher virksomhedens behov og udfordringer. For at der kan tildeles fuldt point i dette kriterium skal tilbudsgiver beskrive og dokumentere, hvordan resultaterne syntes opnået. C. Den tilbudsgiver der har opnået en certificering gennem brug af profilanalyseværktøj tildeles fuldt point i dette underkriterium. Dokumentation skal vedlægges tilbud. Med baggrund i ordregivers forvaltningsretlige skøn, vil ordregiver evaluere og tildele særskilt hvert tilbud point ud fra en skønsmæssig vurdering af, i hvor høj grad hvert enkelt tilbud tilbyder den af ordregiver efterspurgte kvalitet. Ordregiver vil bruge sit forvaltningsretlige skøn med baggrund i de ovennævnte oplyste målepunkter konkurrenceelementer og vurdere og score kvaliteten i hvert enkelt tilbuds besvarelser af ordregivers behov og ønsker beskrevet for hvert under og delkriterium i udbudsmaterialet. Det bemærkes, at Klagenævnet for Udbud ikke erstatter en ordregivers skøn med sit eget skøn. Jf. kendelse af 3.oktober 2014 H. Skjøde Knudsen A/S mod Bygningsstyrelsen påstand 3 side 44 i kendelsen. Der citeres bemærkes, at der tilkommer ordregivere et vidt skøn ved bedømmelsen af tilbudsgiveres opfyldelse af kvalitative underkriterier. Klagenævnet erstatter efter fast praksis ikke ordregiveres kvalitative skøn med sit eget. Tilbud der netop opfylder ordregivers mindstekrav bliver ikke tildelt point, mens det eller de optimale tilbud, vurderet af ordregiver, i forhold til de, i udbudsmaterialet, beskrevne under og delkriteriers behov og ønsker tildeles 5 point. Tilbud der kvalitativt vurderes, af ordregiver, til at ligge placeret i intervallet mellem disse to yderpunkter tildeles point mellem 1 og 5. Identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud Identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud sker på grundlag det samlede vægtede pointtal. Tilbuddet med det højeste resultat anses for det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Meddelelse af resultatet Alle deltagere i udbudsforretningen vil samtidig og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen Meddelelsen til den vindende tilbudsgiver, om at dennes tilbud er identificeret som det vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før kontrakten er underskrevet af begge parter Tildelingsprocedure Tildelingsproceduren har følgende trin med henblik på at afgøre, om det er økonomisk mest fordelagtigt for ordregiver at tildele de 2 delaftaler (spor 1 og 2) Side 16 af 57

17 separat til den af de tilbudsgivere, som for hver delaftale(hvert spor) har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, eller samlet til den enkelte tilbudsgiver, som for begge de 2 delaftaler (begge spor) samlet, inklusiv den tilbudte rabat, har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud Side 17 af 57

18 3. Kravspecifikation Nedenstående kravspecifikation og Bilag 1 og 2 er ikke en del af tildelingskriterierne, men er minimumskrav, som skal efterleves. Overholder tilbudsgiver ikke dette, vil tilbuddet blive afvist som værende ikke-konditionsmæssigt, med mindre tilbudsgiver har taget forbehold i bilag 4, og tilbudsgiverens forbehold ikke i sig selv medfører afvisning. Tilbudsgiver skal beskrive og dokumentere, hvorledes alle nedenstående forhold i kravspecifikationen løses og tilbydes (se nederst i punkt 3). Overholder tilbudsgiver ikke dette, vil tilbuddet blive afvist som værende ikke-konditionsmæssigt, med mindre tilbudsgiver har taget forbehold i bilag 4, og tilbudsgiverens forbehold ikke i sig selv medfører afvisning. Indledning Som en del af de projektmæssige overvejelser omkring den konkrete udmøntning af projektet Strategisk Kompetenceudvikling, er det blevet besluttet at sammensætte et spor 1 omkring Værdiskabende Bestyrelser, bygget op omkring 4 workshopforløb, jf. bilag 1 og et spor 2 omkring Personligt Lederskab som indeholder et koncentreret lederafklaringsforløb, jf. bilag 1. Værdiskabende Bestyrelser (spor 1) er bygget op omkring gennemførelsen af: Afvikling af 4 sammenhængende fælles workshopforløb, hver enkelt af 1 dags varighed der svarer til minimum 8 timer pr. workshop, med forventet 8-10 deltagere på hvert workshopforløb og med tilhørende kursusmateriale og forplejning. Indholdet på forløbene skal i størst mulig omfang understøtte de overordnede formål og mål med projektet (se bilag 1) og skal færdigudvikles og tilpasses målgruppen i en samskabende proces med ordregivers projektleder og proceskonsulenter. Det vægtes positivt hvis tilbudsgiver, som en del af tilbudsmaterialet, kan fremsende et udkast til kursusprogrammet, i power point format, med fokus på de centrale program- og læringselementer for hver enkelt workshopdag. Rammerne for indholdet på de enkelte workshopforløb, er opsummeret i bilag 1 som et eksempel på en tematisering og fremgangsmåde i opbygningen et sammenhængende workshopforløb med en tilhørende faglig progression over tid. Som afslutning på workshopforløbene, er det målet at lederne er klædt bedst muligt på til at træffe et velovervejet, personligt og værdiskabende valg med henblik på selvstændigt at kunne initiere, drive og lede processen med sammensætningen af en professionelt og værdiskabende bestyrelse i egen virksomhed. Spor 2 påtænkes gennemført i Region Syddanmark for at sikre dannelsen af eventuelle lokale netværk deltagerne imellem. (16 20 deltagere fordelt på 2 workshopforløb i ). Personligt Lederskab (spor 2) er bygget op omkring gennemførelsen af: En afklaring af personlighedsprofilen eller anden relevant analyse for den enkelte ejerleder, ansatte leder eller erfarne iværksætter. gennemføres af tilbudsgiver. Afvikling af 2 hold bygget op omkring 2-dages fælles internatdage med 8-10 deltagere på hvert hold som er målrettet samme deltagerkreds herunder overnatning og forplejning for alle forventede deltagere (som anført i projektets tidsplan på side 4-5 i udbudsmaterialet). Side 18 af 57

19 Afvikling af 1-dages fælles internatdage med 8-10 deltagere på hvert hold som er målrettet samme deltagerkreds herunder forplejning for alle forventede deltagere (som anført i projektets tidsplan på side 4-5 i udbudsmaterialet). Indholdet på forløbene skal i størst mulig omfang understøtte det overordnede formål med projektet og skal færdigudvikles og tilpasses målgruppen i en samskabende proces med ordregivers projektleder og proceskonsulenter. Det vægtes positivt hvis tilbudsgiver, som en del af tilbudsmaterialet, kan fremsende et udkast til kursusprogrammet, i power point format, med fokus på de centrale program- og læringselementer for hele afklaringsforløbet. Afvikling af det 2-dages internat herunder overnatning og forplejning samt 1 opfølgningsdag Forløbet har til formål at sikre en professionel identifikation og afklaring af ejerlederens leder/personlighedsprofil med særlig fokus på de mange stærke spidskompetencer der driver og motiverer deltageren, men som samtidig også kan skabe en større indsigt i de naturlige udviklingsområder der knytter sig til den konkrete profil. Som det bærende element i screeningen, af de potentielle deltagere, kommer alle virksomhederne igennem et væksthjulsforløb en såkaldt 360 graders måling (se bilag 4). Den øvelse er af problemdiagnosticerende karakter og har til formål at identificere de væsentligste lederudfordringer på virksomhedsniveau. Denne ydelse samt løbende procesopfølgning leveres af konsulenter fra ordregiver og skal ikke indgå i tilbuddet. Netop fordi at projektets målgruppe er både ejerledere og ansatte ledere af SMV virksomheder med op til 250 ansatte vil lederen eller ledergruppen ofte være det centrale omdrejningspunkt for mange væsentlige beslutninger i virksomheden. Derfor ønsker ordregiver, at lederafklaringsforløbet skaber en klar bevidsthed og erkendelse hos lederen omkring betydningen af egen lederrolle i udviklingen af virksomheden som kan medvirke til at styrke muligheden for at skabe vedvarende vækst i omsætning, eksport eller medarbejderantal. På den måde bliver betydningen og synliggørelsen af den personlige udviklingsrejse til et afgørende indsatsområde for at styrke koblingen mellem lederudvikling og forretningsudvikling og som derfor i sig selv bliver til væsentligt succeskriterium for lederafklaringsfasen. Som afslutning på lederafklaringsfasen, er det målet at ejerlederen er klædt bedst muligt på til at træffe et velovervejet, personligt og værdiskabende valg med henblik på fase 3 omkring det videre udviklingsforløb for virksomheden. Derfor skal lederafklaringsfasen opsummeres i en konkret handlingsplan for det videre forløb i forhold til det forventede efterfølgende ledelsesmæssige kompetenceudviklingsforløb. Afklaringsforløbet påtænkes gennemført i Region Syddanmark for at sikre dannelsen af eventuelle lokale netværk deltagerne imellem. (16 20 deltagere fordelt på 2 hold i ). Der vil igennem hele afklaringsforløbet være tilknyttet proceskonsulenter fra Væksthus Syddanmark med det formål at sikre deltagerne en faglig vejledning i forhold til den planlagte projektdeltagelse og sikre en rød tråd igennem hele processen herunder sørge for at alle de administrative elementer gennemføres som planlagt. Proceskonsulenters deltagelse skal indtænkes som en del af internat og opfølgningsdag. For at løse opgaven, er det vigtigt at drøftelserne med de enkelte ejerledere bliver en dialog baseret på tillid, fortrolighed og gensidig respekt med udgangspunkt i et praksisnært forløb med centrale elementer af action learning. Tilbudsgivers besvarelse af mindstekrav: Side 19 af 57

20 Tilbudsgiver skal beskrive og sandsynliggøre, hvilken værdi der tilføres en deltager i projektet gennem et lederafklaringsforløb. Tilbudsgiver skal sandsynliggøre, hvilke overordnede resultater tilbudsgiver forventer at få ud projektet. Tilbudsgiver skal sandsynliggøre, hvilke resultater tilbudsgiver forventer at få ud projektet når opgaven er at skabe en stærk kobling mellem lederudvikling og forretningsudvikling. Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan god lederudvikling kan influere på forretningsudvikling. Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes de væsentligste udfordringer på både virksomhedsniveau og individ niveau kan kombineres til en samlet handlingsplan for lederudvikling, der kan identificere og fjerne barriere for vækst på virksomhedsniveau i SMV virksomheder med 5 til 250 ansatte og omsætte udfordringerne til konkrete handlings og læringsforløb. Tilbudsgiver skal tilbyde konsulenter med en udpræget empatisk indstilling til opgaven med at skabe en fortrolig og åben dialog med de enkelte deltagere, som tager udgangspunkt i en høj grad af forståelse for de mange fintfølende facetter i arbejdet med forskellige virksomhedsformer og størrelser, ejerforhold og sociale og geografiske forskelligheder på individ-niveau baseret på gensidig respekt. 4. Udkast til rammekontrakt Nærværende udkast til rammekontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Udkastet til rammekontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Udkastet til rammekontrakten udfyldes af ordregiver i tilfælde af en aftaleindgåelse. 1 Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M (i det følgende kaldet udbyder) og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet leverandøren). 2 Kontraktgrundlag Nærværende rammekontrakt er indgået efter afholdt offentligt udbud efter reglerne i lov nr af om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, med senere ordninger (Tilbudslovens afsnit II Lov om annoncering). Rammekontrakten beskriver udbyders og leverandørens forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: Side 20 af 57

21 A. Rammekontrakt mellem leverandøren og udbyder B. Udbudsmateriale med bilag fra udbyder af C. Leverandørens tilbud af Leverandøren forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til den anførte pris. 3 Rammekontraktens omfang Levering af projektet til den i 1 nævnte udbyder. 4 Kontraktperiode Rammekontrakten er gældende fra den og indtil den Rammekontrakten ophører uden særskilt opsigelse ved rammekontraktens udløb 5 Forsinkelse Leverandørerne forpligter sig til at etablere en leveringssikkerhed og tryghedsgaranti og at det altid meddeles udbyder hvis tekniske, trafikale eller andre forhold medfører forsinkelser eller ændringer til aftalte leveringsplaner. Hvis Leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen, skal Leverandøren straks give meddelelse til udbyder med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ny leveringstermin kan på baggrund heraf aftales, forudsat at udbyder accepterer en sådan. Udbyder anser enhver forsinkelse for væsentlig. Hvis Leverandøren ikke leverer ydelsen til aftalt tid, er udbyder berettiget til at hæve den pågældende ordre helt eller delvis, uanset overskridelsens varighed. Hæves ordren helt eller delvis, er udbyder berettiget til at foretage dækningskøb for Leverandørens regning. Ved gentagne forsinkelser af enkeltstående leverancer - ydelser, som ikke skyldes force majeure er udbyder berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvis med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, udbyder lider som følge af denne ophævelse. 6 Krav til ydelsen Generelle krav: Alle informationer skal fremgå på dansk og udformningen skal leve op til den til enhver tid gældende lovgivning i Danmark og / eller i EU. Alle ydelser skal leve op til den til enhver tid gældende lovgivning såfremt der ikke forefindes EU regler på ydelsen, skal ydelsen leve op til de til enhver tid gældende krav i dansk lovgivning. Derudover skal alle ydelser leve op til evt. skærpede krav jf. nærværende udbudsmateriale. 7 Priser Prisen er fast i hele kontraktperioden og er gældende jf. leverandørens tilbud af Såfremt udbyder er nødsaget til at modtage erstatningsydelser altså en erstatning for allerede bestilte ydelser hvor normalprisen er højere, må erstatningsydelsen prismæssigt ikke overstige prisen på den oprindelig aftalepris og kvaliteten skal som minimum være uændret. Udbyder accepterer ikke ekstra regninger af nogen art i kontraktperioden. Side 21 af 57

22 8 Prisregulering Prisen er fast i hele kontraktperioden Leverandøren kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt leverandøren i forhold til de af kontrakten omfattede ydelser, tillægges de aftalte priser. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne også fremsendes. Alle reguleringer skal ske med udgangspunkt i de opgivne tilbudspriser. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Morten Prüsse Sørensen på mail Leverandøren skal altid fremsende dokumentation for prisregulering i op - eller nedadgående retning. Leverandøren skal derfor fremsende dokumentation fra underleverandør med oplysning om prisstigning/prisfald i kr. Dokumentation i kr. er den mest enkle og kontrollerbare dokumentationsform Ingen prisændringer kan træde i kraft før de er skriftligt godkendt af udbyder 9 Ændring af produktsammensætning Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer i ydelsens sammensætning, er leverandøren pligtig til omgående at informere udbyder herom samt omgående at ændre ydelserne som påkrævet. Såfremt leverandøren ved produktudvikling eller på anden måde udvider sit sortiment med nye ydelser, som kvalitetsmæssigt og prismæssigt svarer til ydelserne i kontraktens nettosortiment, kan leverandøren efter aftale med udbyder tilbyde disse ydelser. Dette må dog ikke være af væsentlige ydelser, da udbudsgrundlaget ikke må forrykkes. 10 Fakturering Faktura fremsendes til: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Att. Strategisk Kompetenceudvikling Fakturaen skal indeholde Udstedelsesdato (fakturadato) Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) Leverandørens CVR-nr. (eller SE-nr.) Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse Beskrivelse af den leverede ydelse Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales Udbyders adresse Rekvirent hos udbyder Rekvisitions nummer Side 22 af 57

23 11 Betaling Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra modtagelse af korrekt faktura. Det samlede faktura beløb faktureres i flere rater i løbet af kontraktperioden. Dette aftales nærmere. 12 Bonus, gebyrer mv. Omsætningen som følge af denne kontrakt med udbyder må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyr, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Overtrædelse af denne bestemmelse vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Desuden kan udbyder i givet fald kræve det udbetalte beløb returneret fra leverandøren i kombination med en bod på 2 % af den samlede kontraktsum. Det samlede krav kan modregnes fuldt ud i enhver fordring mod leverandøren. 13 Offentlige påbud Leverandøren er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 25 vedr. afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 14 Miljø Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. 15 Etik og socialt ansvar Udbyder forudsætter, at leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Såfremt udbyder bliver bekendt med, at leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde kontrakten med en tilsvarende ydelse, som opfylder kontraktens krav til ydelsen. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er udbyder uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 16 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Side 23 af 57

24 Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra Leverandørens side lægges op til en positiv dialog med udbyder. Udbyder lægger op til en samskabende proces, hvor partnerne udviser fleksibilitet og vilje til at modulere på indhold, hvis der opstår behov for det. Den valgte leverandører skal i hele aftaleperioden afse tid til at deltage i opfølgningsmøder såfremt det måtte ønskes fra udbyder. 17 Service fra leverandørens side Der henvises til leverandørens tilbud af Statistik Leverandøren skal efter anmodning udarbejde og fremsende statistik over omsætningen på aftalen Statistik skal fremsendes elektronisk i et nærmere defineret og tilgængeligt format. 19 Garanti og reklamation Konstaterer udbyder mangler ved ydelsen, kan denne kræve, at leverandøren afhjælper manglen ved omlevering inden for rimelig tid medmindre dette vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for leverandøren. Undlader leverandøren på trods af opfordring hertil at afhjælpe manglen, er udbyder berettiget til at lade manglen afhjælpe for leverandørens regning. Hvor intet andet er anført gælder købelovens reklamations- og ansvarsregler. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 20 Underleverandører Såfremt leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført leverancen - ydelsen. Leverandøren kan kun med udbyders skriftlige samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted. Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører, som er oplyst ved aftaleindgåelse, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen ydelsen påhviler Leverandøren fuldt ud. Hvis Leverandøren i aftaleperioden ønsker at skifte underleverandører, skal dette godkendes af udbyder. Udbyder kan ikke nægte godkendelse uden saglig grund. Leverandøren kan kun med udbyders skriftlige samtykke helt eller delvis diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand. 21 Erstatning og forsikring Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede ydelser. Leverandøren er pligtig til at holde udbyder skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod udbyder af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen - ydelsen, en skade eller Leverandørens skadevoldende adfærd. Dette gælder uden begrænsning. Leverandøren skal have tegnet en Erhvervsansvarsforsikring og opretholder sådan forsikring i hele kontraktperioden. Forsikringen dækker med en samlet årlig forsikringssum på 10 mio. danske kr. Leverandørens eventuelle selvrisiko må ikke overstige danske kr. pr. skade. Leverandørens erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Udbyder er berettiget til på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. Side 24 af 57

25 22 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra leverandørens side for at kan genoptage leveringen. Er force majeure isoleret til leverandørens virksomhed, eller områder leverandøren bærer risikoen for, kan udbyder kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 23 Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af leverandørens forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlydelse mv. Udbyder forbeholder sig ret til at afslutte samarbejdet med 1 måneds varsel, såfremt den leverede kvalitet ikke lever op til forventningerne eller ikke formår at tilpasse konceptet til målgruppen. Leverandøren skal være indstillet på at rådgivningskonceptet løbende skal tilpasses de erfaringer der opbygges undervejs i afklaringsforløbet og kontinuerligt forbedres i samarbejde med projektgruppen for at nå de opstillede mål for projektet. Ændringerne vil ske i overensstemmelse med udbudsdirektivets artikel 2. Foreligger der misligholdelse, skal leverandøren uden ugrundet ophold meddele udbyder dette samt underrette udbyder om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Dersom leverandøren gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse: Manglende overholdelse af bestemmelserne om bonus, gebyrer mv. Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar. Overtrædelse af offentlige påbud. Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt Overtrædelse af leverandørens loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse. Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Manglende overholdelse af bestemmelserne om fakturering. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. Vil udbyder påberåbe sig misligholdelse overfor leverandøren skal dette ske skriftligt og herigennem gøre leverandøren opmærksom på misligholdelsen, ligesom en rimelig frist til at afhjælpe misligholdelsen skal gives leverandøren. Side 25 af 57

26 Udbyder skal ved gentagne skriftlige henvendelser vedrørende misligholdelse gøre leverandøren opmærksom på, hvornår udbyder betragter gentagne gange af misligholdelse som værende væsentlige misligholdelse af aftalen, med dertilhørende konsekvenser jfr. 24. Udbyder skal ved hver skriftlig henvendelse vedrørende misligholdelse af nærværende kontrakt give Leverandøren en rimelig frist til, at rette op på de forhold hvor udbyder mener der er tale om misligholdelse. 24 Misligholdelsesbeføjelser Udbyder kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Væsentlig misligholdelse berettiger udbyder til at ophæve kontrakten uden varsel. I øvrigt er leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. Det bemærkes, at ovenstående misligholdelsesbeføjelser kan gøres individuelt gældende af udbyder, såfremt misligholdelsen er isoleret til denne/disse. 25 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammekontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for voldgift til pådømmelse efter dansk lov efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Værnetinget er Det danske Voldgiftsinstitut i København. Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet klage eller modtaget underretning om begæring af voldgift, har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med førnævnte regler. Opsigelse og ansvarsbegrænsning Opsigelse og uden virkning Udbyder kan opsige kontrakten med en måneds varsel, såfremt udbyders beslutning om at tildele kontrakten til leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene. I tilfælde af udbyders opsigelse som følge af en annullering af beslutningen om at tildele kontrakten til leverandøren, kan leverandøren hverken over for udbyder rejse krav om erstatning eller krav på anden form for godtgørelse som følge af opsigelsen. Endvidere kan udbyder opsige kontrakten med en måneds varsel, såfremt det ved endelig afgørelse eller dom konstateres, at leverandøren har fået tildelt kontrakten ved afgivelse af et tilbud, hvis indhold strider mod lovgivningen, forudsat at det lovstridige indhold har haft betydning for tildelingen af kontrakten. Uden virkning I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning, og påbyde den kontraherende myndighed at bringe kontrakten til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist. Side 26 af 57

27 På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om udbyders adgang til i sådanne tilfælde at opsige kontrakten og/eller aftalen om den konkrete ordre under nærværende kontrakt. Kontrakten Udbyder er berettiget til at opsige kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Kontrakten ophører ved opsigelse således helt/delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er udbyder berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og leverandøren skal i så fald efterleve disse. Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at kontrakten erklæres uden virkning eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som udbyder har videreført i opsigelsen, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Indirekte tab erstattes ikke. Endvidere skal kontraktens bestemmelse ovenfor om opsigelsesadgang i forhold til eventuel udmåling af erstatning tages i betragtning ved opgørelsen af leverandøren eventuelle tab. Endelig er erstatningen maksimeret til at udgøre værdien af slid på og ælde af det tilbageleverede tillagt værdien af den nytte, som udbyder måtte have haft af leverancerne indtil tilbagelevering. Såfremt leverandøren på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at kontrakten erklæres uden virkning, kan leverandøren ikke overfor udbyder rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af, at kontrakten erklæres uden virkning eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som udbyder har videreført i opsigelsen. Deltagerantal Tilmeldes under 5 deltagere i Værdiskabende Bestyrelser eller under 5 deltagere i Personligt Lederskab forbeholder udbyder sig ret til at hæve kontrakten uden, at leverandøren kompenseres herfor. Ved deltagerafbud mindre end 48 timer før opstart af forløb afregnes leverandøren til fuld pris og ved deltagerafbud mere end 48 timer før opstart af forløb modtager leverandøren ingen kompensation. Såfremt spor 1 og eller spor 2 ikke kan gennemføres grundet manglende deltagerantal ydes ingen former for kompensation til den eller de valgte leverandører. Udbyder forpligter sig til, med 48 timers varsel før opstart, at oplyse den eller de valgte leverandører om spor 1 og eller 2 gennemføres eller ikke gennemføres. 26 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Ved udtalelser til pressen om det af kontrakten omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne, inden udsendelse foretages. Rammekontrakten vil blive gjort tilgængelig for udbyders nøglemedarbejdere. Leverandøren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Side 27 af 57

28 27 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Leverandørens rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken i fuldt omfang eller kun delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig aftale med udbyder. Leverandøren kan ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af de krav, som leverandøren har ifølge kontrakten med tilhørende bilag. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 28 Kontraktændringer Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem udbyder og leverandøren. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. Prisændringer i henhold til 8, betragtes ikke som en kontraktændring. 29 Betingelser Nærværende kontrakt er betinget af, at udbyder kan godkende forsikringsbetingelserne for den af leverandøren tegnede professionelle produktansvarsforsikring. 30 Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Dato: Udbyder Leverandør Side 28 af 57

29 Bilagsoversigt Bilag 1: Introduktion til Strategisk Kompetenceudvikling herunder baggrund, formål og mål. Bilag 2: Powerpoint præsentation omkring sammensætningen af forløbet i spor 1 og spor 2. Bilag 2: Værdiskabende bestyrelser spor 1 Bilag 3: Personligt Lederskab spor 2 Bilag 4: 360 graders måling Bilag 5: Forbeholdsliste Bilag 6: Tilbudsliste Bilag 7: Tidsplan Bilag 8: Dokumentation for udelukkelsesforhold Bilag 9: Tro og Love erklæring vedrørende gæld til den offentlige sektor Bilag 10: Virksomhedsoplysninger Bilag 11: Økonomiske nøgletal Bilag 12: Referenceliste Bilag 13: Støtteerklæring Bilag 14: Konsortieerklæring Bilag 15: Aktindsigt Bilag 16: Brug af underleverandører Bilag 17: Prækvalifikationsmateriale til virksomhedernes valg af private rådgivere i spor 1 Bilag 18: Prækvalifikationsmateriale til virksomhedernes valg af private rådgivere i spor 2 Bilag 19: Prækvalifikationsmateriale til virksomhedernes valg af private rådgivere i spor 3 Bilag 20: Prækvalifikationsmateriale til virksomhedernes valg af private rådgivere i spor 4 Side 29 af 57

30 Bilag 1 Introduktion til Strategisk Kompetenceudvikling Strategisk Kompetenceudvikling et kompetenceløft til virksomhedsledere og medarbejdere i nuværende eller kommende vækstvirksomheder i Region Syddanmark. Kort fortalt Strategisk Kompetenceudvikling har et samlet budget på kr. 29,1 mio. og løber frem til 30. juni Der er en klar forventning om at projektet vil bidrage til væksten i minimum 50 små- og mellemstore virksomheder ved at styrke både ledelsens og medarbejdernes kompetenceudvikling. Projektet gennemføres som led i et stærkt partnerskab mellem Syddansk Vækstforum, Erhvervsstyrelsen, Væksthus Syddanmark og erhvervsklynge-organisationerne Offshoreenergy.dk, Design2innovate, Welfare Tech og CLEAN. Baggrund Baggrunden for projektet Strategisk Kompetenceudvikling beror på et stadigt stigende behov for både leder- og medarbejderudvikling hos små- og mellemstore virksomheder. Den strategiske kompetenceudvikling i mindre virksomheder er et vigtigt indsatsområde for at øge væksten og udviklingsmulighederne i den enkelte virksomhed. Det stiller store krav til virksomhedernes evne til at navigere i et mere konkurrencepræget marked samtidig med, at de skal håndtere de udfordringer, som følger af stigende globalisering og en hastig teknologisk udvikling. På den måde bliver den ledelsesmæssige disciplin og evne til at udøve god ledelse et vigtigt konkurrenceparameter og et stadigt mere afgørende succeskriterie for den enkelte virksomhed i fremtiden. Det samme gælder medarbejdernes evne til at anvende og udnytte den nyeste teknologi og viden indenfor de fagområder, som udgør virksomhedens faglige, markedsmæssige og økonomiske fundament. Spor 1 Værdiskabende Bestyrelser Formål At forbedre forretningsudviklingspotentialet i den enkelte SMV-virksomhed gennem en styrkelse af bestyrelses- og ledelseskompetencerne i virksomheden som et middel til at skabe langsigtet vækst. At hæve ledelseskompetencerne generelt i SMV-virksomhederne, herunder: o at hæve ambitionsniveauet og skabe klarhed om indsatsområder og vigtige prioriteringer o at definere muligheder, potentialer og udfordringer på individ-og virksomhedsniveau o at tilføre ledelsesmæssige ressourcer som et middel til en bedre økonomi- og risikostyring o at sikre erfarne ledelseskompetencer i forhold til strategieksekvering og kapitalfremskaffelse At styrke konkurrenceevnen i den enkelte virksomhed gennem etablering og udvikling af en mere professionel og værdiskabende bestyrelse som kan medvirke til at indfri ambitiøse målsætninger Mål At lederen bliver kompetenceudviklet i forhold til at sammensætte og udvikle en effektiv bestyrelse At lederen opnår en dybere forståelse for koblingen mellem ledelse og forretningsudvikling At lederen udvikler en større indsigt i hvad der kræves for at en bestyrelse kan blive værdiskabende At lederen som et vigtigt konkurrenceparameter formår at evaluere og udvikle bestyrelsen over tid At lederen bliver bevidst om egne styrker og udviklingsområder i forhold til bestyrelsesarbejdet Spor 2 Personligt Lederskab Formål At forbedre forretningsudviklingspotentialet i den enkelte SMV-virksomhed gennem en styrkelse af ledelseskompetencerne hos lederen, som et middel til at skabe langsigtet vækst Side 30 af 57

31 At hæve ledelseskompetencerne generelt i SMV-virksomhederne, herunder: o at hæve ambitionsniveauet hos lederen og skabe klarhed om indsatsområder o at definere muligheder, potentialer og udfordringer på individ-niveau o at tilføre ledelsesmæssige ressourcer som et middel til at øge væksten At styrke konkurrenceevnen i den enkelte virksomhed gennem en målrettet lederudvikling Mål At lederen får klarlagt egne ambitioner, udfordringer og mål i forhold til vækst At lederen opnår en dybere forståelse for koblingen mellem ledelse og forretningsudvikling At lederen udvikler en større indsigt i lederadfærd som et væsentligt konkurrenceparameter At lederen bliver bevidst om egne personlige styrker og udviklingsområder At lederen får styrket evnen til at tiltrække, fastholde og udvikle kernemedarbejdere Målgruppen for projektet Strategisk Kompetenceudvikling Ledere og ansatte i SMV-virksomheder med markante ambitioner og et klart vækstpotentiale Det primære markedsfokus er på SMV-virksomheder med op til 250 ansatte Projektet er målrettet virksomheder som falder indenfor Vækstforum Syddanmarks indsatsområder Deltagerne skal være indstillet på at gennemgå et krævende personligt udviklingsforløb Indhold og sammensætning af projektet Projektforløbet er sammensat af 4 gensidigt supplerende spor målrettet minimum 50 virksomheder. Men det er kun spor 1 og spor 2 som indeholder fælles udviklingsforløb deltagerne imellem og som derfor vil blive gennemført som kollektive forløb i form af enten workshopforløb eller internat jf. bilag 2 og 3. Derfor er det kun spor 1 og 2 der udbydes. Spor 3 og 4 afvikles og afregnes selvstændigt af de deltagende virksomheder. De 4 spor kan kort beskrives som følger: Spor 1: Værdiskabende bestyrelser gennemføres af ekstern aktør som 4 workshop forløb Formål: Delmål: Sikre at bestyrelsen bliver værdiskabende og har den rigtige sammensætning - facilitere og understøtte processen med at professionalisere bestyrelsesarbejdet - styrke evnen til at vælge den rigtige bestyrelse herunder juridisk arbejdsgrundlag - sikre sparring til udarbejdelse af udvælgelseskriterier og bestyrelsesprofiler - etablere beslutningsgrundlag for matchmaking, rekrutteringsproces og implementering Udmøntning: Netværk, Workshops, Mentorordning eller Privat Rådgivning og Matchmaking Spor 2: Personligt Lederskab gennemføres af ekstern aktør som et 3 dages afklaringsforløb Formål: Delmål: Sikre at lederen bliver afklaret og kompetenceudviklet ledelsesmæssigt - facilitere og understøtte processen med at sikre et dybdegående lederafklaringsforløb - styrke virksomhedernes evne til at vælge den rigtige type af kompetenceudvikling - sikre sparring og vejledning til den konkrete kompetenceudviklingsproces - tilbyde virksomhederne efterfølgende medfinansiering til køb af privat rådgivning (fase 3 ). Udmøntning: Lederinternat, Action Learning, Coaching forløb, Opfølgningsdag, Rådgivningsforløb Side 31 af 57

32 Spor 3: Målrettet Strategi-eksekvering gennemføres som individuelle rådgivningsforløb Formål: Delmål: Sikre at lederen styrker evnen til at eksekvere konkurrencedygtige forretningsstrategier - facilitere og understøtte implementeringsprocessen gennem kompetenceforløb - styrke virksomhedernes evne til at udvikle et mere strategisk funderet handleberedskab - sikre sparring og vejledning til at omsætte strategiprocessen til konkret handling - implementere ledelsesværktøjer til styring af vækst f.eks. Balanced Score Card Udmøntning: Handlingsorienterede Strategiforløb, Action Learning, Coaching forløb, Rådgivningsforløb Spor 4: Fremragende Faglighed gennemføres som individuelle rådgivningsforløb Formål: Delmål: Sikre at medarbejderne bliver kompetenceudviklet gennem relevante kursusforløb - facilitere og understøtte processen med at sikre forretningsrelevante kompetenceløft - styrke virksomhedernes evne til at vælge de rigtige typer af uddannelsestilbud - sikre sparring og vejledning til den konkrete kompetenceudviklingsproces - tilbyde virksomheder medfinansiering til køb af privat rådgivnings- og/eller kursusforløb Udmøntning: Uddannelsesforløb (Lean, ISO, Salg & Marketing, Sprog & Kultur, Økonomistyring, IT) Fremgangsmåden i projektet Selve rekrutteringen og screeningen af virksomhederne til programmet gennemføres af en række Vækstkonsulenter fra Væksthus Syddanmark i tæt samarbejde med partnerkredsen og de lokale erhvervsserviceenheder i Region Syddanmark Godkendelse af virksomheder til projektforløbet varetages af et screeningsboard. Det nedsætte Board består af et udvalg af repræsentanter fra de klynger som repræsenterer de strategiske satsningsområder i Region Syddanmark og en repræsentant fra den lokale erhvervsservice. Formålet handler om at sikre det faglige tilhørsforhold, uvildighed i tildelingen af tilsagn og give faglig sparring til projektet på udvalgte problemstillinger. Fra Væksthus Syddanmark vil der til alle virksomheder og kompetenceudviklingsforløb blive tilkoblet en projektkonsulent med det formål at sikre en faglig korrekt vejledning af virksomhederne, en tydelig rød tråd igennem alle forløbene og at virksomhederne lever op til de formelle deltagerkrav. Succeskriterier 50 virksomheder skal have gennemført et eller flere kompetenceudviklingsforløb inden 30.juni 2017 Tidsplan første forløb De første forløb i spor 1 og 2 forventes påbegyndt i november 2015 jf. udbudsmaterialets afsnit 1.1. Deltagerfinansiering Virksomhederne betaler 5.000,- ex. moms. pr. deltager for at deltage i spor 1 og 2 Virksomhederne betaler 5.000,- ex. moms. pr. virksomhed for at deltage i spor 3 og 4 Virksomhederne har mulighed for at opnå medfinansiering fra projektets side på godkendte kompetenceudviklingsforløb på op til 50 % af gennemsnitlig kr pr. virksomhed Den kontante medfinansiering suppleres af et krav om timemedfinansiering for alle virksomhederne Side 32 af 57

33 Side 33 af 57

34 Bilag 2 - Værdiskabende bestyrelser spor 1 I en undersøgelse gennemført af Capacent for Erhvervs og Byggestyrelsen i 2010, svarer virksomhederne, at udvikling og vækst i virksomhederne forekommer i højere grad, når bestyrelsesintervention på områder som kapitaltiltrækning, sparring om strategi, ledelse og fastlæggelse af strategi forekommer 1. Undersøgelsen peger ligeledes på, at vækst er korreleret med professionelle bestyrelser. En analyse foretaget af PwC viser, at en af de afgørende faktorer for virksomhedens succes og vækst netop er etablering af en professionel bestyrelse. Analysen viser også, at SMV erne især bruger den professionelle bestyrelse til sparring om økonomi og udarbejdelse af strategi 2. En værdiskabende bestyrelse er en aktiv deltager i virksomhedens strategiarbejde og risikostyring, og hermed en hjælp til at holde fokus på udvikling af virksomheden, at nå de strategiske mål og støtte ledelsen i at finde vejen til målene. Nykredits ejerlederanalyse 2010 peger desuden på, at blandt virksomheder med over 20 medarbejdere, der ikke har en bestyrelse, svarer 26,5 %, at de ikke kan se behovet, og hele 34,7 %, at de ikke mener, deres virksomhed er stor nok til at have en bestyrelse 3. Samtidigt fastslår analysen, at tilstedeværelsen af en bestyrelse er et væsentligt pejlemærke for virksomhedens professionalisering, hvilket understreges af at der er klar sammenhæng mellem virksomheder med bestyrelser og virksomheder med en vækststrategi. 1 Den Kompetente Bestyrelse, Erhvervs og Byggestyrelsen, Bestyrelser i SMV er skaber værdi, Børsen, 16. juni 2014; Årets Ejerleder 2013, PwC 3 Nykredits ejerlederanalyse, 2010 Side 34 af 57

35 En bestyrelse giver modspil og mulighed for at sparre med nogen, der kan udfordre, hjælpe strategisk og fastholde ledelsens fokus på handlingsplaner til sikring af vækst og udvikling. På den måde kommer der luft under virksomhedens drømme og ambitioner, og samtidig styrker bestyrelserne ledelsen i virksomhederne bl.a. ved at udfordre ledelsen og dermed bidrage til at styrke direktørens rolle og kompetencer. Inden en virksomhed etablerer en bestyrelse, er det dog vigtigt at gøre sig klart, hvad det er, bestyrelsen skal bidrage med. Dette spor handler derfor om, hvordan bestyrelser kan tillægge værdi til virksomheden ved at bibringe kompetencer og indsigt, som gør, at ejerlederen kan handle rigtigt. Ejerlederne får i dette spor viden om, hvordan de skal sammensætte en professionel bestyrelse, og mulighed for hjælp til at etablere den professionelle bestyrelse. Når virksomheden er henvist til Værdiskabende Bestyrelser, vil ejerlederen deltage i netværk og workshops. Formålet med netværket og de tilhørende workshops er at skabe forståelse af værdien af at have en professionel bestyrelse, som kan være med til at løse vækstrettede, strategiske opgaver for virksomheden. Erfaring fra tidligere ejerledere, som har stået i dilemmaet og valgt at have en professionel bestyrelse på trods af magtafgivelse, tidsmæssige prioriteter og andre forbehold, vil blive delt på workshops i netværk. Samtidigt vil ejerlederen modtage sparring på, hvordan han/hun bedst kan sammensætte en professionel bestyrelse til lige præcist de behov, virksomheden har. Et rullende koncept for inkorporering af bestyrelsesmedlemmer introduceres i tæt samarbejde med en eller flere faglige partnere således, at bestyrelsessparring og udvælgelse passer til virksomhedens modenhedsniveau og med hensyntagen til branchespecifikke udfordringer. Virksomhedens bestyrelsesudvælgelse følges fagligt via samarbejdspartnere med profession indenfor bestyrelsesmatchmaking, som følger virksomheden på rejsen fra faglig behovsafklaring til etablering af bestyrelse, i samarbejde med branchespecifik bestyrelsessparring. Ejerlederen modtager sparring til udarbejdelse af profiler i bestyrelsen med udgangspunkt i faglige Side 35 af 57

36 behov, og der opstilles en virksomhedsprofil, som matchmaker og de potentielle kandidater kan bruge til at danne sig et indtryk af virksomheden. Ejerlederen modtager uddannelse, coaching, sparring og viden om, hvordan man bedst sammensætter en bestyrelse, og vil under kyndig vejledning få sparring til at sammensætte den bestyrelse, som passer lige til virksomhedens behov i et matchmaking forløb. Rammerne omkring den operationelle udmøntning af Værdiskabende bestyrelser skal sammensættes af 4 workshop forløb på 2 hold. Hver enkel workshop forventes afviklet på én hverdag fra med en forventet deltagelse af 8 10 deltagere. Det forventes at minimum 10 virksomheder (målt på unikke CVR numre) deltager i Værdiskabende Bestyrelser med mulighed for, at der for enkelte virksomheder kan være flere deltagere afhængig af ejerforhold og præferencer hos den enkelte virksomhed. Formålet med Værdiskabende Bestyrelser handler om at styrke evnen, i den enkelte virksomheder og hos den enkelte ejerleder, til at vælge den rigtige bestyrelse og udvikle denne optimalt over tid i forhold til at sikre den størst mulige værdiskabelse i den enkelte virksomhed. I den optik sammensættes det faglige indhold, i hver enkelt workshop, i forhold til at sikre en faglig progression igennem hele forløbet, på et fagligt højt niveau, tilpasset målgruppen. Derudover er det vigtigt at der skabes en klar og tydeligt rød tråd igennem hele forløbet, som sikrer at deltagerne kommer igennem alle relevante aspekter i forhold til at styre deres evne til at kunne identificere, udvælge og sammensætte en professionel fungerende og værdiskabende bestyrelse. For at understøtte kompetenceudviklingen, og sikre en meget praksisnær tilgang til den faglige undervisning, skal der på hver enkelt workshop indarbejdes et foredrag af minimum 60 minutters varighed. Foredraget afholdes af en erhvervs- eller ejerleder som har stor erfaring i arbejdet med Værdiskabende Bestyrelser i SMV virksomheder og som konkret kan eksemplificere de aktuelle læringspunkter fra dagen og perspektivere dem i en aktuel, relevant og praksisnær kontekst. Eventulle udgifter til ovennævnte foredrag indgår i tilbudssummen. Som forberedelse til hvert enkelt workshopforløb skal deltagerne, i tiden mellem de enkelte workshopforløb, forberede udarbejdelse af en virksomhedsprofil, udformning af bestyrelsesprofiler samt udvikle en samlet rekrutteringsplan for den enkelte virksomhed. På den måde sikres det at deltagerene omsætter det tillærte til en række konkrete handlinger som understøtter formålet med deltagelse i kompetenceudviklingen i forhold til tematiseringen Værdiskabende Bestyrelser. Bilag 1 beskriver rammerne for det faglige indhold i hver enkelt workshop, de faglige emner som deltagerne skal arbejde med som i led forberedelse til hver enkelt workshop Side 36 af 57

37 samt tidsplan for gennemførelse af de foreløbige 2 planlagte hold i forløbet Værdiskabende Bestyrelser. Med henblik på at maksimere det faglige udbytte af deltagelse i Værdiskabende Bestyrelser kan der til den enkelte virksomhed tilkobles en mentor, coach eller privat rådgiver gennem forløbet, som sikrer at det tillærte omsættes konkret til handling. Valg af leverandør til den opgave vælges af den enkelte virksomhed efter indhentning af 3 skriftlige og særskilte tilbud i markedet. Derudover tilkobles en proceskonsulent fra Væksthus Syddanmark til hver enkelt virksomhed igennem hele forløbet, og på tværs af den kombination af spor i projektet den enkelte virksomhed måtte have valgt, for at vejlede og støtte virksomheden. På den måde sikres det at de valgte kompetenceeudviklingsaktiviteter giver et maksimalt udbytte af investeringen i den enkelte virksomhed. Side 37 af 57

38 Bilag 3 - Personligt Lederskab spor 2 Baggrunden for udviklingen af indholdet i Personligt Lederskab tager sit afsæt i et stadigt stigende behov for lederudvikling i små- og mellemstore virksomheder og nødvendigheden af, at skabe en stærkere kobling mellem lederudvikling og forretningsudvikling. Derfor bliver de generelle ledelseskompetencer i mindre virksomheder et vigtigt indsatsområde for at understøtte den økonomiske vækst og udviklingsmulighederne generelt i den enkelte virksomhed. Det gælder specielt i forhold til den danske erhvervsstruktur, der er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder, hvoraf en stor del er kommet under et stort økonomisk pres på grund af finanskrisen. Det stiller store krav til virksomhedernes evne til at navigere i et mere konkurrencepræget marked samtidig med, at de skal håndtere de udfordringer, som følger af stigende globalisering og en hastig teknologisk udvikling. Men det gælder også internt i virksomhederne i forhold til at sammensætte og udvikle det rigtige hold, skabe motivation, begejstring og fremdrift hos den enkelte medarbejder og udvikle de kernekompetencer som skal danne fundamentet for virksomhedens konkurrencemæssige fordele. På den måde bliver den ledelsesmæssige disciplin, og evnen til at udøve god ledelse, et vigtigt konkurrenceparameter og et stadigt mere afgørende succeskriterie for den enkelte virksomhed fremover. Derfor skal lederne i danske virksomheder have styrket deres lederevner, som et middel til at skabe fornyet vækst, gennem arbejdet med deres personlige lederskab og løftet deres ambitioner op på et højere niveau. Det grundlæggende formål med gennemførsel af et indledende lederinternat handler om at få hævet ambitionsniveauet hos den enkelte leder og få skabt klarhed over indsatsområderne i en prioriteret rækkefølge. Men det handler også om at definere muligheder, potentialer og udfordringer på individ-niveau i forhold til at anvende, tilføre og udvikle ledelsesresurser som et middel til at styrke konkurrenceevnen og dermed skabe fornyet vækst i virksomheden. Målet er at den enkelte leder får klarlagt egne ambitioner, udfordringer og mål i forhold til økonomisk vækst og bliver mere bevidst om egne personlige styrker og udviklingsområder. Samtidig er det målet at den enkelte leder får styrket evnen til at tiltrække, udvikle og fastholde de vigtigste kernemedarbejdere. Projektets målgruppe er ledere af SMV-virksomheder, med op til 250 ansatte, med markante ambitioner og et klart vækstpotentiale indenfor de strategiske indsatsområder i Region Syd- Side 38 af 57

39 danmark, som fokuserer på virksomheder indenfor Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og oplevelseserhverv. Deltagerne er derfor enten ejerledere eller ansatte ledere i den øverste ledelse. Den samlede proces som deltagerne i Personligt Lederskab skal igennem består af 3 faser jf. bilag 2. I fase 1 gennemføres en indledende screening og vejledning af Væksthus Syddanmark i form af en vækstkortlægning som identificerer de væsentligste udfordringer og potentialer på virksomhedsniveau. Virksomheder som opfylder de formelle adgangskrav og udvælgelseskriterier indstilles til godkendelse. I fase 2 gennemføres et lederafklaringsforløb som afvikles over 3 hverdage. Læringspunkterne fra afklaringsforløbet skal udgøre en vigtig del af beslutningsgrundlaget i forhold til deltagernes efterfølgende investering i ledelsesmæssige kompetenceudvikling i den efterfølgende fase 3. I den videreudviklende fase 3 skal virksomhederne, med afsæt i læringspunkterne fra det indledende afklaringsforløb, træffe beslutning om investering i den efterfølgende ledelsesmæssige kompetenceudvikling. I den fase kan projektet tilbyde at matche virksomhedernes investering med op til 50 %. Når de ledelsesmæssige kompetenceudviklingsaktiviteter formelt er afsluttet, kan virksomhederne eventuelt vælge at deltage i en kombination af andre spor samlet under projektet Strategisk Kompetenceudvikling jf. bilag 2. Det obligatoriske lederinternat afvikles over 2 hverdage, inkl. overnatning, som et heldags- og aftenarrangement den første dag og i tidsrummet fra kl på dag 2. Der forventes deltagelse af 8 10 deltagere pr. hold og det forventes at minimum 10 virksomheder (målt på unikke CVR numre) deltager i Personligt Lederskab med mulighed for, at der for enkelte virksomheder kan være flere deltagere afhængig af ejerforhold og præferencer hos den enkelte virksomhed. Indholdet på lederafklaringsforløbene forventes at blive sammensat som et mix af undervisning, gruppeøvelser og action learning elementer. Som et eksempel på sammensætningen af temaer i et program på lederinternatets første dag kunne der tages udgangspunkt i virksomhedens udviklingsfaser og afledte krav, lederroller og anerkendende ledelse, koblingen mellem lederudvikling og forretningsudvikling, situationsbestemt ledelse & kommunikation samt anvendelsen af ledelsesmæssige værdier og samspillet med forskellige personprofiler. Som en del af lederafklaringsforløbet skal der i undervisningen anvendes et profilværktøj (f.eks. MBTI, JTI eller andre typer af profilværktøjer) som også skal bringes i spil og anvendes i relation til hver enkelt deltager. Formålet handler om at anvende profilværktøjet som et redskab til en mere dybdegående dialog med hver enkelt deltager i relation til personlige kende- Side 39 af 57

40 tegn, præferencer eller fortrukne beslutnings- og arbejdsstile mv. Profilværktøjet præsenteres på lederinternatet og deltagerne modtager efter lederinternatet et link til værktøjet som de udfylder senest 10 arbejdsdage efter sidste dag på lederinternatet. Derefter gennemfører den valgte tilbudsgiver et opsamlingsmøde, med hver enkelt deltager, hvor resultaterne fra profilværktøjet formidles og anvendes som afsæt for en uddybende afklaringssamtale som ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv sætter fornyet fokus på lederens udviklingsområder og virksomhedens udfordringer. Vækstambition Virksomhedens eller ejerens vækstambition kan beskrives som følger: Kort sigt Lang sigt 360 screening og vækstfokus Vækstplanen har fokus på følgende områder: På afklaringsforløbets dag 2 skal deltagerne identificere og prioritere de 3 vigtigste ledelsesmæssige udfordringer for dem som ledere. Formålet med præsentation af en vigtig ledelsesudfordring handler om deltagerne får mulighed for at arbejde med kritisk refleksion omkring egen lederrolle og blive mere bevidst omkring egne udviklingsområder. Det forventes at deltagerne, i form af et action learning element, skal arbejde med en valgte kritiske lederudfordring som et vigtigt læringselement i deres respektive virksomheder og afprøve nye metoder eller tilgange i forhold til egen læring inden opfølgningsdagen. På den måde udfordres deltagerne til at afprøve andre tilgange til alternative problemløsningsmetoder. Som et eksempel på sammensætningen af temaer i et program på lederinternatets anden dag kunne der tages udgangspunkt i præsentation af en ledelsesudfordring, forandringsledelse og interessenthåndtering, udviklingen af det personlige lederskab og strategisk ledelse i en omskiftelig verden. Som afslutning på lederinternatets dag 2 introduceres den personlige handlingsplan som et formelt værktøj til at formulere og konkretisere sammensætningen de efterfølgende planlagte ledelsesmæssige kompetenceudviklingsaktiviteter jf. bilag 2. Side 40 af 57

41 Fokusområde 1: Fokusområde 2: Fokusområde 3: VækstHjulet Bilag graders måling Vækstplan for [virksomhedsnavn] Opsummering af Vækstforløb hos Væksthus Syddanmark Virksomhedsleder: Vækstkonsulent: Start dato: Afsluttet dato: VækstHjulet Vækstplan Vækstforløbet har kortlagt følgende elementer, der indgår i virksomhedens vækstplan Henvisninger Vækstforløbet har givet anledning til følgende henvisninger til rådgivning Organisation eller konsulent Kontaktinformation Side 41 af 57

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens. SOSU Nord

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens. SOSU Nord Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet... 3 4. Udbudsform... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

EU-UDBUD. Nr. 2012-047663. Tjenesteydelse. Offentligt udbud. Udbudsmateriale for. Vækst via Ledelse. Bekendtgjort 30.3.2012 17-04-2012 13:30:43

EU-UDBUD. Nr. 2012-047663. Tjenesteydelse. Offentligt udbud. Udbudsmateriale for. Vækst via Ledelse. Bekendtgjort 30.3.2012 17-04-2012 13:30:43 EU-UDBUD Nr. 2012-047663 Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 30.3.2012 17-04-2012 13:30:43 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kontrakt om om opsætning af vilreg-systemet på en ny procesplatform samt vedligeholdelse og udvikling af vilreg- og biotop systemerne Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler.

Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af mangler. Spørgsmål og svar EU-udbud af landinspektørydelser: 2. udgave Spørgsmålene er besvaret med rød skrift. Spørgsmål 5 Vi har noteret os svaret på spørgsmål 1, hvorefter ABR 89 gøres til en integreret del

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser

Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser 1 Kravsspecifikation og annonceringsbetingelser Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft 1. Baggrund og formål Syddansk Vækstforum har vedtaget Strategi 2012 2020, en erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere