FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2"

Transkript

1 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold. Få et overblik her. I sidste nummer af PO-bladet bragte vi et uddrag af et notat fra marts 2011, hvor det daværende kirkeministerium giver en sammenhængende beskrivelse af rollefordelingen mellem (1) menighedsråd, (2) provstier, (3) stifter, (4) Landsforeningen af Menighedsråd, (5) Finansministeriet og (6) Kirkeministeriet. Ligesom i første del vil vi i det følgende fokusere på de vigtigste af de afsnit, som handler om kasket-fordelingen, når det gælder organisters løn- og ansættelsesvilkår. Men hvor første del beskæftigede sig med de ire førstnævnte parter, drejer det sig her om de to sidste, altså ministerierne. Det fulde notat kan indes på Miliki.dk ved at søge på opgave- og rollefordeling. I dets indledning står der, at beskrivelsen er udarbejdet med henblik på at kvali icere drøftelsen af, hvor opgaverne løses mest hensigtsmæssigt og hvor opgaver kan overdrages. I det tredje og sidste uddrag, som vi bringer i næste nummer, gælder det rollefordelingen i forhold til de fysiske og personalemæssige rammer for organisters daglige arbejde. Filip Uddrag fra Kirkeministeriets notat Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet, 31. marts KIRKEMINISTERIET Kirkeministeriets opgaver Det er Kirkeministeriet (nu Ministeriet for Ligestilling og Kirke, red.), der udsteder administrative forskrifter for folkekirken i tilknytning til den kirkelige lovgivning, og ministeriets væsentligste opgave er at forvalte statens økonomiske og strukturelle understøttelse af folkekirken. Kirkeministeriet administrerer således den kirkelige lovgivning, budgettet for den fælles folkekirkelige økonomi samt begravelseslov- givningen. Herudover forhandler ministeriet løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale mv. Ministeriet udøver beføjelser på forskellige områder. Det gælder f.eks. med hensyn til efter tjenestemandsloven at fastsætte regler og varetage forhandlingsret i forhold til den faglige organisation direkte eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet. Den overordnede regulering af området vedrørende kirke- og kirkegårdsfunktionærer forestås af Kirkeministeriet. Det betyder, at Kirkeministeriet udfærdiger og udsender de forskrifter, der regulerer kirke- og kirkegårdsfunktionærers ansættelsesforhold. Derudover er Kirkeministeriet klageinstans i sager, der er afgjort af biskoppen eller stiftsøvrigheden vedrørende ansættelsesforholdet. 8 PO-bladet

2 Central arbejdsgiverrepræsentant Som central arbejdsgiver for folkekirkens ansatte har ministeriet en række opgaver. Ministeriet fastsætter regler for folkekirkens ansatte, jf. 22 i ansættelsesloven. Kirkeministeriet forhandler og drøfter løbende spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår med såvel de forhandlingsberettigede organisationer som med andre interessenter/parter. Forhandlingerne og drøftelserne angår både generelle og konkrete problemstillinger. Forhandlings- og høringsreglerne følger blandt andet af forvaltningslovens 19, ansættelseslovens 23 og af tjenestemandslovens 45, stk. 2. Der foretages løbende revision af eksisterende regelsæt. Ændringer foretages efter høring af eller forhandling med relevante myndigheder og organisationer. Kirkeministeriet drøfter eksisterende regelsæt med Personalestyrelsen, og overvejer om der skal laves særskilte regler for at sikre implementering af statens retsregler på folkekirkens område. Kirkeministeriet overvåger lønudviklingen på folkekirkens område. Om nødvendigt iværksættes initiativer for at fremme en bæredygtig økonomisk lønudvikling. Ministeriet som overenskomstpart Personalestyrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen, red.) har for størstedelen af kirkefunktionærerne valgt at delegere forhandlingskompetence til Kirkeministeriet. Som forhandlingspart har ministeriet en række opgaver. Disse opgaver er i hovedtræk, at: Vejlede og informere om indholdet af overenskomsterne. Rådgive i forbindelse med konkrete sager om forståelse af overenskomster. Det kan ske både ved henvendelse fra Landsforeningen af Menighedsråd, stiftsøvrighederne, provstiudvalgene, menighedsråd og organisationer. A holde møder om fortolkning og opfølgning med de forhandlingsberettigede organisationer. Forberede overenskomstforhandlingerne, herunder sikre dialog med interessenter og koordinere strategi med Personalestyrelsen. Gennemføre overenskomstforhandlinger. Medvirke til løsning af sager om brud på overenskomster. Særlige opgaver i forhold til menighedsrådenes ansatte Rådgivning og vejledning: Ministeriet tilbyder rådgivning og vejledning af generel karakter om løn- og ansættelsesvilkår for folkekirkens personale m.v. Personaleadministrativ bistand: Kirkeministeriet administrerer Folkekirkens Lønservice (FLØS) og faciliterer stiftsadministrationerne i de tekniske og faglige del af lønadministrationen. Særlige opgaver for overenskomstansatte Lønforhandling: Overenskomst for organister og organisationsaftale for kirkefunktionærer: Er der ikke opnået enighed ved forhandling i 2. instans mellem organisationen og stiftsadministrationen om tillæg, kan centralorganisationen senest 1 måned efter forhandlingen kræve forhandling med Kirkeministeriet. Kirkeministeriet fungerer således som 3. instans ved forhandlinger om tillæg. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at der ikke er tale om lerinstansbehandling i forvaltningsretlig forstand som rekursmyn- PO-bladet 9

3 dighed, men om en særlig forhandlings- og aftalekompetence efter fagretlige regler. Afsked: Overenskomst for organister og organisationsaftale for kirkefunktionærer: Er der ikke opnået enighed ved forhandling i 2. instans mellem organisationen og stiftsadministrationen om, hvorvidt en afskedigelse kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller organisationens forhold, kan centralorganisationen senest 1 måned efter forhandlingen kræve forhandling med Kirkeministeriet. Kirkeministeriet fungerer således som 3. instans ved forhandlinger om afsked. Det forhold at Kirkeministeriet har ydet generel rådgivning eller vejledning i en konkret sag om afsked, betyder ikke i sig selv, at ministeriet bliver inhabil i forhold til 3. instansbehandlingen. Efter dansk forvaltningsretlig praksis skal der ganske meget til før en myndighed bliver inhabil på grund af forudgående involvering. Særlige opgaver i forhold til tjenestemandsansatte i folkekirken Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved aftale efter tjenestemandslovens Bestemmelsen fastslår, at folkekirken er en del af det offentlige statslige arbejdsmarked med inansministeren som den øverste løn- og ansættelses-myndighed i folkekirken. Finansministeriets myndighedsudøvelse sker normalt gennem Kirkeministeriet ved bemyndigelse enten til at være forhandlingsog aftalepart i forhold til de folkekirkelige tjenestemandsorganisationer eller til at fastsætte lønvilkår for de cirkulæremæssigt aflønnede og løn- og ansættelsesvilkår for de honorarlønnede. Efter ansættelseslovens 22, stk. 2, fastsætter kirkeministeren efter forhandling med menighedsrådet og den faglige organisation, i hvilke stillinger tjenestemandsansættelse skal inde sted. Det bemærkes, at nyoprettelse af tjenestemandsstillinger på kirkefunktionærområdet ikke længere inder sted, bortset fra som kirkegårdsleder. Ansættelse på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår inder kun sted ved ansættelse af kirkegårdsledere og for 12 særlige organiststillinger. Alle øvrige kirkefunktionærer ansættes efter overenskomst. En tjenestemandsansat kirkefunktionær der går direkte til en ny ansættelse bevarer sin tjenestemandsstatus. Oprettelse af tjenestemandsstillinger forudsætter klassi icering i lønrammesystemet, hvilket foretages af Kirkeministeriet efter forhandling med den faglige organisation. Stillinger oprettet i lønrammesystemet kan ikke ensidigt ændres eller nedlægges af menighedsrådet, der dog afgør, om en stilling skal besættes. Disciplinære straffe kan kun bringes i anvendelse af Kirkeministeriet. Det påhviler derfor menighedsrådet at foretage indberetning til ministeriet om forhold, der skønnes at kunne give anledning til anvendelse af disciplinær straf. Det påtænkes, at delegere større myndighed og kompetence til stiftsadministrationerne. Forinden det kommer dertil, har menighedsrådet en vidtgående forpligtelse til som arbejdsgiver gennem anvisninger, påtaler og forhandling at forsøge at løse sagen lokalt. Menighedsrådet har en selvstændig ret til at påtale og evt. skriftligt udtrykke misbilligelse 10 PO-bladet

4 over for den ansattes forsømmelser, uden at der derved bliver tale om disciplinære sanktioner i tjenestemandslovens forstand. Hvis der skal a holdes et tjenstligt forhør i forbindelse med en disciplinær-sag, udpeger Kirkeministeriet en forhørsleder efter tjenestemandslovens 20, stk. 2. Kirkeministeriet kan suspendere en tjenestemand efter tjenestemandslovens 19, mens et menighedsråd kan beslutte tjenestefritagelse med løn af en tjenestemandsansat i tilslutning til, at sagen indbringes for Kirkeministeriet. Afsked: Uansøgt afsked af varigt ansatte tjenestemænd kan kun foretages af kirkeministeren, jf. 26, stk. 2, i tjenestemandsloven. Endvidere er det kun kirkeministeren, der kan foretage (ansøgt) afsked af en tjenestemand af helbredsgrunde, og helbredsbetinget afsked af tjenestemænd kan kun ske, efter at Kirkeministeriet har forelagt sagen for Helbredsnævnet under Finansministeriet. Afsked kan enten ske efter ansøgning eller uansøgt. Uansøgt afsked kan være begrundet i sygdom, i tjenesteforseelser eller diskretionært. I sidstnævnte tilfælde sker afskeden på grundlag af et frit skøn fra menighedsrådets side. I beslutningsgrundlaget kan kun inddrages saglige hensyn, begrundet i den ansattes forhold eller i generelle forhold ved kirken. Øvrige løn- og ansættelsesvilkår Kirkeministeriet indgår centrale aftaler angående løn- og ansættelsesforhold for folkekirkens tjenestemænd. Det gælder blandt andet aftaler om fridagsregler og om anvendelse af lokallønsmidlerne. I den forbindelse gennemføres en række forhandlinger med de forhandlingsberettigede organisationer. FINANSMINISTERIET Finansministeriets kompetencer i forhold til folkekirkens personale Finansministeriet er den centrale myndighed for behandlingen af sager om løn og andre ansættelsesvilkår for personale i staten og folkekirken mv., hvilket blandt andet følger af ansættelseslovens 21. De opgaver, der knytter sig til Finansministeriets kompetence i sager om løn og ansættelsesvilkår, varetages af Personalestyrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen, red.). Personalestyrelsen træffer afgørelse på inansministerens vegne. Styrelsens afgørelser kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed. I en række tilfælde vælger Personalestyrelsen at delegere kompetencen til at forhandle eller fastsætte regler til de enkelte fagministerier. Dette var tilfældet, da de nye overenskomster på folkekirkens område blev forhandlet. Da styrelsen delegerede opgaven, tog den forbehold for styrelsens endelige godkendelse. Det er en forudsætning, at forhandlingen varetages af Kirkeministeriet. Den kan således ikke delegeres videre. Finansministeriet som overenskomstpart Da Personalestyrelsen er den ene part ved overenskomstforhandlingerne, har de kompetencen til efterfølgende at lave bindende fortolkninger og aftaler angående overenskomsternes anvendelse. Det betyder, at styrelsen kan binde menighedsrådene ved konkrete aftaler med de forhandlingsberettigede organisationer, herunder at menighedsrådene kan pålægges en bod for brud på reglerne i en overenskomst. Flertallet af menighedsrådenes ansatte er PO-bladet 11

5 omfattet af overenskomster, der er indgået af Kirkeministeriet efter delegation fra Personalestyrelsen. Alle sager om påstået brud på overenskomsterne med følgende betaling af bod skal forhandles ved et fællesmøde mellem Personalestyrelsen og den forhandlingsberettigede organisation. Undtagelse hertil er sager om mangelfuldt ansættelsesbevis. Ved sager om brud på overenskomsterne er der typisk en tredelt arbejdsopgave: 1. sagens forberedelse med indhentning af nødvendige oplysninger og en vurdering af sagens udfald til brug for forhandlingen 2. selve fællesmødets gennemførelse typisk deltager repræsentanter fra Personalestyrelsen, Kirkeministeriet, stiftsadministrationen og menighedsrådet 3. opfølgning på sagen både i forhold til det konkrete menighedsråd og eventuelt i forhold til en offentliggørelse af resultatet. Ud over behandlingen af konkrete sager vejleder og rådgiver Personalestyrelsen om indholdet af overenskomsterne. FREMTIDIG OPGAVE- OG ROLLEFORDELING Kirkeministeriet vil udarbejde retningslinjer for autorisering af gældende standardparadigmer og vejledninger, fx ansættelsesbeviser. Der har gennem de seneste år været mange eksempler på, at der udarbejdes talrige paradigmer til håndtering af samme problemstilling. Det kan eksempelvis være én udgave af et ansættelsesbevis for en bestemt faggruppe, hvor lere stifter, Landsforeningen af Menighedsråd, den forhandlingsberettigede organisation og enkelte provstiet hver udarbejder deres skabelon. Samlet set er de mange muligheder med til at vanskeliggøre en hensigtsmæssig rådgivning af menighedsrådene. Kirkeministeriet vil med de nye muligheder for autorisering sikre en mere enstrenget og professionel rådgivning af menighedsrådene. De relevante myndigheder og foreninger vil kunne opnå en autorisering af et relevant paradigme efter aftale med ministeriet. 12 PO-bladet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg

Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg Forenklingsudvalgets Delbetæ nkning II (Kirkefunktionæ rområdet) afgivet af det af Kirkeministeriet den 23. juni 1999 nedsatte udvalg 1 Betænkning nr. 1405/2001 2 Delbetænkning II Udgivet af Kirkeministeriet

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om. Tillidsrepræsentanter i staten mv. Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv. 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser... 2 Bilag 1. Aftale om tillidsrepræsentanter i staten

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Personalepolitik for præster i folkekirken

Personalepolitik for præster i folkekirken Personalepolitik for præster i folkekirken Ministeriet for Ligestilling og Kirke, maj 2012 Indhold: 1. INDLEDNING...3 1.1. PERSONALEPOLITIKKEN OG DENS FORMÅL...3 1.2. KORT OM FOLKEKIRKEN OG PRÆSTERNES

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere