LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013"

Transkript

1 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

2 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning Akademiske arkitekter Landskabsarkitekter Bygningskonstruktører Tekniske designere/assistenter/tegnere Månedsløn og stillingsbetegnelse Tillæg mv Deltidsansættelser og elever Personalegoder og bruttolønsordninger De deltagende virksomheder 20 BILAG Bilag 1 Gennemsnitlig månedsløn fordelt på uddannelsesgruppe Bilag 2 Ekstra tabeller og figurer

3 1. INDLEDNING Løn- og personalestatistikken bygger på oplysninger indhentet i perioden fra den 1. oktober 2013 til den 15. november 2013 blandt de af DANSKE ARKs medlemsvirksomheder, der har overenskomstansatte. Virksomhederne har haft mulighed for at indberette løn- og personaleoplysninger for deres medarbejdere via et elektronisk spørgeskema eller ved et Excel-udtræk fra deres lønsystem. Løn- og personalestatistikken 2013 er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for DANSKE ARK. Løn- og personalestatistikken dækker over oplysninger fra 236 virksomheder, der tilsammen repræsenterer overenskomstansatte medarbejdere 1. De medarbejdere svarer til det samlede antal overenskomstansatte medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder 2. De indsamlede data er behandlet fortroligt, og det er således kun DANSKE ARK og den enkelte virksomhed, der har adgang til de virksomhedsspecifikke data. Endvidere er oplysningerne anonymiseret således, at enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder ikke kan genfindes i data. Løn- og personalestatistikken omfatter den for medarbejderne individuelt aftalte løn, inkl. eventuelle funktionstillæg, tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg, bruttolønsordninger, evt. fleksible personalegoder samt aftalte rådighedstillæg. For deltidsansatte er månedslønnen omregnet til en fuldtidsmånedsløn. Lønnen er inklusive medarbejderens eget men ikke arbejdsgiverens pensionsbidrag. Ferietillæg og eventuel overarbejdsbetaling medregnes derimod ikke i den faste månedsløn, da dette vanskeliggør en sammenligning med de overenskomstaftalte lønbånd. For lønoplysningerne er der i nogle af opgørelserne foruden gennemsnittet også angivet nedre, median og øvre : Nedre er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end denne, udgør 25 pct. af alle observationerne. Medianen er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end denne, udgør 50 pct. af alle observationerne. Øvre er den observation, hvor alle de observationer, der er mindre end denne, udgør 75 pct. af alle observationerne. Det skal endvidere bemærkes, at enkelte virksomheder ikke har opgivet alle oplysningerne for medarbejderne. Dette medfører, at der for hver kategori (fx månedsløn eller personalegoder) ikke nødvendigvis er oplysninger for det samme antal medarbejdere. Lønsumskontrol Der er i løn- og personalestatistikken for 2013 taget højde for overgangen fra skalabruttolønssystemet til lønbåndssystemet ved at foretage en lønsumskontrol. Den enkelte virksomheds samlede lønomkostninger i 2013 sammenlignes mod den samlede lønomkostning virksomheden ville have haft, hvis skalabruttolønsordningen stadig var gældende. Undersøgelsen viste, at 18 virksomheder af forskellige årsager ikke overholder lønsumskontrollen. De 18 virksomheder har tilsammen 45 ansatte. Fælles for virksomhederne er, at de har få ansatte (typisk mellem1 og 3) Flere af disse virksomheder har ansat nyuddannede på de nye lønbånd. Disse forhold påvirker resultaterne fordelt på lønbåndsniveau i løn- og personalestatistikken 2013 negativt, hvilket der skal tages højde for ved vurdering af statistikkens resultater. For flere uddannelsesgrupper er gennemsnitslønningerne således lavere end sidste år. Yderligere kommentarer følger i forbindelse med præsentationen af disse tal. Inden resultaterne af løn- og personalestatistikken præsenteres i afsnit 0-7, beskrives de deltagende medarbejdere på baggrund af køn, alder og uddannelse i afsnit 2. I afsnit 8 beskrives de 1 Enkelte virksomheder/konsortier har indberettet i fællesskab, hvorfor antallet af virksomheder i rapportens tabeller er 231 i stedet for 236. Reelt set er der således data fra 236 virksomheder. 2 De resterende medlemsvirksomheder i DANSKE ARK har angivet, at de ikke har nogen overenskomstansatte. Disse indgår derfor ikke i denne rapport. 1

4 deltagende virksomheders fordeling på antal medarbejdere, region og antal elever. Endelig indeholder bilag 1 en opgørelse over den gennemsnitlige månedsløn fordelt på de resterende uddannelseskategorier, som ikke er dækket af afsnit 3. Bilag 2 indeholder en række ekstra kørsler efter ønske fra DANSKE ARK. 2

5 2. DE DELTAGENDE MEDARBEJDERE I dette afsnit præsenteres køn, alder og uddannelsesretning for de deltagende medarbejdere. Tabel 1 viser medarbejdernes fordeling på køn og alder. Tabel 1: Medarbejdere fordelt på køn og alder Alder Kvinder Mænd Samlet Kvinder (pct.) Mænd (pct.) Samlet (pct.)* ,0 % 0,0 % 0,0 % ,2 % 0,2 % 0,3 % ,8 % 6,0 % 10,8 % ,4 % 11,0 % 20,4 % ,0 % 10,7 % 20,7 % ,8 % 9,1 % 15,9 % ,0 % 6,9 % 11,9 % ,0 % 4,2 % 8,2 % ,6 % 0,7 % 1,3 % ,2 % 0,8 % 1,0 % ,7 % 0,6 % 1,3 % ,8 % 0,3 % 1,1 % ,5 % 0,5 % 1,0 % ,4 % 0,6 % 1,0 % ,4 % 0,3 % 0,6 % ,3 % 0,5 % 0,7 % ,2 % 0,5 % 0,6 % ,2 % 0,5 % 0,7 % ,6 % 1,3 % 1,9 % Ikke angivet ,2 % 0,2 % 0,3 % I alt ,3 % 54,7 % 100,0 % Note: Medarbejdernes alder er opgjort som 2013 minus medarbejdernes fødselsår. Det skal endvidere bemærkes, at der for 8 medarbejdere ikke er angivet alder. *Grundet afrunding summer andelene af kvinder og mænd ikke nødvendigvis for alle aldersgrupper. Som det fremgår af tabellen, er der oplysninger om køn for i alt medarbejdere, som fordeler sig med ca. 55 pct. mænd og ca. 45 pct. kvinder. Tabellen viser endvidere aldersfordelingen for de deltagende mænd og kvinder. Der er oplysninger om alder for i alt medarbejdere. Opgørelsen viser, at 10,7 pct. af det samlede antal medarbejdere er mænd i alderen år, mens andelen af kvinder i samme alderskategori er 10,0 pct. Den sidste kolonne i tabellen viser den samlede aldersfordeling blandt medarbejderne. Ifølge denne er der en god aldersspredning med relativt få (5,7 pct.) der er i, eller nærmer efterløns- eller pensionsalderen (58-64 år) hvorfor der i relation til lønomkostninger i branchen generelt er en fornuftig spredning. Samtidig har man i branchen kunne fastholde en flot andel(1,9 pct.) af medarbejdere på 65 år eller derover. 3

6 Figur 1 illustrerer resultaterne fra Tabel 1 grafisk. Figur 1: Medarbejdere fordelt på køn og alder 25% 20% 15% 10% 5% 0% Alder Mand Kvinde 4

7 Nedenfor opgøres aldersfordelingen for tre af uddannelseskategorierne; akademiske arkitekt, bygningskonstruktør samt tekniske designer/assistenter. Denne opgørelse fremgår af Tabel 2. Alder Tekniske designer /assistent Akademisk arkitekt (pct.) Tabel 2: Aldersfordeling for akademiske arkitekter, bygningskonstruktører og tekniske designere/assistenter/tegnere Akademisk arkitekt** Bygningskonstruktør Bygningskonstruktør (pct.) Teknisk designer/ assistent (pct.) ,1 % 0,8 % 0,0 % ,5 % 15,7 % 4,8 % ,1 % 25,1 % 4,8 % ,0 % 15,5 % 12,5 % ,9 % 14,3 % 10,6 % ,3 % 13,1 % 17,3 % ,0 % 6,4 % 19,2 % ,4 % 1,4 % 1,0 % ,0 % 0,8 % 1,0 % ,6 % 0,8 % 2,9 % ,1 % 0,9 % 4,8 % ,8 % 0,5 % 7,7 % ,0 % 0,6 % 5,8 % ,8 % 0,3 % 1,0 % ,7 % 0,6 % 1,9 % ,8 % 0,5 % 1,0 % ,8 % 0,5 % 1,0 % ,2 % 2,2 % 2,9 % I alt* % 100 % 100 % Note: * Akademiske arkitekter er her opgjort eksklusiv cand. polyt. (se bilag),** Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 pct. For de akademiske arkitekter og bygningskonstruktører befinder næsten halvdelen sig i alderskategorierne år og år (hhv. ca. 42 pct. og 41 pct.). Til sammenligning er dette tal kun ca. 17 pct. for de tekniske designere/assistenter, mens ca. 37 pct. af de tekniske designere/assistenter befinder sig i alderskategorierne år og år. De deltagende medarbejderes uddannelse fremgår af Tabel 3. Tabel 3: Medarbejdere fordelt på uddannelse Uddannelse Antal Andel * Akademisk arkitekt ,4 % Landskabsarkitekt KVL/KU LIFE 114 4,3 % Cand.polyt., cand.scient.techn. i arkitektur og design, byggeledelse 40 1,5 % Cand. design 14 0,5 % Bygningskonstruktør ,7 % Teknisk designer/assistent 104 4,0 % Byggetekniker 30 1,1 % Møbel- og indretningsarkitekt 10 0,4 % I alt % * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. 5

8 Som det fremgår af Tabel 3, er ca. 58 pct. af de deltagende medarbejdere uddannet akademiske arkitekter. Tabellen viser endvidere, at ca. 30 pct. af medarbejderne er uddannet bygningskonstruktører, mens de øvrige uddannelsesgrupper er repræsenteret af betydeligt færre medarbejdere (fra 0,4 pct. til 4,3 pct.). I de følgende afsnit 0 til 7 præsenteres resultaterne af løn- og personalestatistikken, mens afsnit 8 indeholder en beskrivelse af de deltagende virksomheder på baggrund af deres størrelse og geografiske placering. 6

9 3. MÅNEDSLØN OG UDDANNELSESRETNING I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn inkl. tillæg for de enkelte uddannelsesretninger. Resultaterne præsenteres for de akademiske arkitekter, bygningskonstruktørerne, landskabsarkitekterne samt for de tekniske designere/assistenter/tegnere 3. For de øvrige uddannelsesretninger opgøres den gennemsnitlige månedsløn i Bilag 1. Disse præsenteres ikke på lønbåndsniveau, da datagrundlaget er for lille og fordelingen på lønbånd dermed for usikkert. 3.1 Akademiske arkitekter Tabel 4 indeholder den faste månedsløn for de akademiske arkitekter samt det overenskomstaftalte lønbånd. Tabel 4: Månedsløn for akademiske arkitekter Lønbånd Antal Andel** Lønbåndskrav Nedre Median Øvre Gennemsnit ,5 % ,8 % ,6 % ,4 % ,4 % ,2 % ,9 % ,8 % Ikke angivet* 21 1,4 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Det skal bemærkes, at øvre og gns. for lønbånd 4 er større end det øvre og gns. for lønbånd 5, samt at det øvre for lønbånd 6 er større end det øvre for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 4 og 6. * Det skal bemærkes, at der for 21 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om lønbånd. ** Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Tabellen indeholder antal medarbejdere samt lønbåndet, den nedre, median, øvre og den gennemsnitlige månedsløn fordelt på lønbånd. Som det fremgår af tabellen, er de deltagende medarbejdere fordelt på samtlige lønbånd. Langt de fleste akademiske arkitekter befinder sig dog på lønbånd 8 (ca. 67 pct.). Den gennemsnitlige faste månedsløn for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (lønbånd 1) til kr. (lønbånd 8). Set over alle lønbånd er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. Sammenlignet med sidste år er gennemsnitslønnen for 2013 ca kr. lavere end for 2012 ( kr.). Dette skyldes hovedsageligt, at der i 2013 er ansat næsten dobbelt så mange nyuddannede som i Hvis der reguleres for dette forhold ved at bruge antallet af medarbejdere på lønbånd 1 i 2012, øges den samlede gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen øges yderligere, hvis der reguleres for de virksomheder, der ikke overholder lønsumskontrollen, samt hvis anciennitetssammensætningen for samtlige lønbånd er som i Gennemsnitslønnen for 2013 givet disse reguleringer ( kr.) er dog stadig lavere end gennemsnitslønnen for 2012, dette skyldes formentlig det lavere lønbånd på lønbånd Grundet populationens størrelse opgøres kun den gennemsnitlige månedsløn for de tekniske designere/assistenter/tegnere kr. i lønbånd i 2013 og kr. i skalaløn i

10 Gennemsnitsløn Antal Den gennemsnitlige månedsløn sammenlignet med lønbåndet er illustreret i Figur 2. Figur 2: Lønbånd og den gennemsnitlige månedsløn for akademiske arkitekter Lønbånd Gennemsnit Lønbånd Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor lønbåndet er angivet dvs medarbejdere. Figuren viser, at den gennemsnitlige faste månedsløn er højere end lønbåndet på samtlige lønbånd. Den mindste forskel på ca. 800 kr. fremkommer ved lønbånd 1. Den gennemsnitlige faste månedsløn afviger især fra lønbåndet ved lønbånd 3 og 8. Lønbånd 8 dækker over samtlige akademiske arkitekter med 7 år og mere end 7 års erfaring. Lønbåndet dækker således over arkitekter med 20, 30 eller 40 års erfaring, hvilket kan forklare den relativt store afvigelse mellem den gennemsnitlige månedsløn og lønbåndet. Af Figur 3 fremgår gennemsnitslønnen for de arkitekter, der befinder sig på lønbånd 8. Gennemsnitslønnen er fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse inden for lønbånd 8 og starter således ved 7 år. Figuren viser desuden antallet af akademiske arkitekter med det pågældende antal år i arkitektfaglig beskæftigelse. Det fremgår af Figur 3, at 239 akademiske arkitekter har været i arkitektfaglig beskæftigelse i mere end 20 år, samt at disse har en gennemsnitsløn på ca kr. Figur 3: Gennemsnitsløn fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse inden for lønbånd Antal år i arkitektfaglig beskæftigelse Antal (h. akse) Gennemsnitsløn 8

11 Tabel 5 indeholder den faste månedsløn inkl. rådighedstillæg for de akademiske arkitekter samt det overenskomstaftalte lønbånd fordelt på lønbånd. Tabel 5: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter Lønbånd Antal Andel ** Lønbåndskrav Nedre Median Øvre Gennemsnit ,5 % ,8 % ,6 % ,4 % ,4 % ,2 % ,9 % ,8 % Ikke angivet * 21 1,4 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Det skal bemærkes, at øvre og gns. for lønbånd 4 er større end det øvre og gns. for lønbånd 5, samt at det øvre for lønbånd 6 er større end det øvre for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 4 og 6. * Det skal bemærkes, at der for 21 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om lønbånd. ** Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (lønbånd 1) til kr. (lønbånd 8). Set over alle lønbånd er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. Den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg er sammenholdt med lønbåndet i Figur 4. Figur 4: Lønbånd og den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter Lønbånd Gennemsnit Lønbånd Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor lønbåndet er angivet dvs medarbejdere. Som det fremgår af Figur 4, er forholdet mellem den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg og lønbånd næsten identisk med forholdet skildret i Figur 2. Dette skyldes, at det kun er ca. 14 pct. af de akademiske arkitekter, der i 2013 modtog et rådighedstillæg. 9

12 3.2 Landskabsarkitekter Nedenfor i Tabel 6 præsenteres den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekterne. Grundet få observationer er den gennemsnitlige månedsløn ikke fordelt på lønbånd. Tabel 6: Den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekter Antal Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg I alt Som det fremgår af Tabel 6, er den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekterne opgjort til ca Endvidere viser tabellen, at den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg kun er marginalt højere end uden rådighedstillægget (ca kr.) 3.3 Bygningskonstruktører På samme måde som for de akademiske arkitekter præsenteres den faste månedsløn for bygningskonstruktørerne fordelt på lønbånd nedenfor. Tabel 7 indeholder den faste månedsløn for bygningskonstruktørerne samt lønbåndet fordelt på lønbånd. Tabel 7: Månedsløn for bygningskonstruktører Lønbånd Antal Andel Lønbåndskrav Nedre Median Øvre Gennemsnit * ,9 % ,7 % ,5 % ,1 % ,6 % ,2 % ,2 % ,3 % Ikke angivet ** 4 0,5 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Det skal bemærkes, at øvre for lønbånd 6 er større end det øvre for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 6. * At gennemsnittet er højere end den øvre for lønbånd 1 skyldes enkelte relativt høje observationer. ** Det skal bemærkes, at der for 4 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om lønbånd. Som for de akademiske arkitekter er der for bygningskonstruktørerne en overvægt af medarbejdere på det højeste lønbånd (ca. 59 pct.), mens det mindste antal medarbejdere findes på lønbånd 6 (ca. 3 pct.), jf. Tabel 7. Den gennemsnitlige månedsløn for bygningskonstruktører ligger i intervallet fra ca kr. (lønbånd 1) til ca kr. (lønbånd 8), mens den gennemsnitlige faste månedsløn over alle lønbånd er ca kr. Den samlede gennemsnitsløn for bygningskonstruktører var for kr., dvs. ca. 100 kr. højere end for Dette skyldes hovedsageligt, at virksomhederne i 2013 har ansat flere nyuddannede end i Hvis der reguleres for dette forhold ved at bruge fordelingen på lønbånd 1 fra 2012, øges gennemsnitslønnen. Gennemsnitslønnen øges yderligere, hvis der reguleres for de virksomheder, der ikke overholder lønsumskontrollen. Givet disse reguleringer bliver gennemsnitslønnen for 2013 ( kr.) således højere end gennemsnitslønnen for

13 Gennsmsnitsløn Antal Den gennemsnitlige månedsløn sammenlignet med lønbåndet er illustreret i Figur 5. Figur 5: Lønbåndet og den gennemsnitlige månedsløn for bygningskonstruktører Lønbånd Gennemsnit Lønbånd Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor lønbåndet er angivet dvs. 777 medarbejdere. Figuren viser, at for alle lønbånd er den gennemsnitlige månedsløn højere end lønbåndet. Specielt for medarbejderne på lønbånd 8 er den gennemsnitlige månedsløn højere end lønbåndet. Af Figur 6 fremgår den gennemsnitlige månedsløn for de bygningskonstruktører, der befinder sig på lønbånd 8. Gennemsnitslønnen er fordelt på antal år i beskæftigelse og starter således ved 7 år. Figuren viser desuden antallet af bygningskonstruktører, som har været i beskæftigelse i det pågældende antal år. Figur 6: Gennemsnitsløn fordelt på antal år i beskæftigelse som bygningskonstruktør inden for lønbånd Antal år i beskæftigelse som bygningskonstruktør 0 Antal (h. akse) Gennemsnitsløn 11

14 Tabel 8 indeholder den faste månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktørerne samt lønbåndet fordelt på lønbånd. Tabel 8: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktører Lønbånd Andel Antal Lønbåndskrav Nedre Median Øvre Gennemsnit * ,9 % ,7 % ,5 % ,1 % ,6 % ,2 % ,2 % ,3 % Ikke angivet ** 4 0,5 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Det skal bemærkes, at øvre for lønbånd 6 er større end det øvre for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 6. * At gennemsnittet er højere end den øvre for lønbånd 1 skyldes enkelte relativt høje observationer. ** Det skal bemærkes, at der for 4 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om lønbånd. Som i Tabel 7 er den øvre for lønbånd 6 højere end for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 6. Sammenhængen mellem den faste månedsløn inkl. rådighedstillæg og lønbåndet fremgår af Figur 7. Figur 7: Lønbånd og den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktører Lønbånd Gennemsnit Lønbånd Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor lønbåndet er angivet dvs. 777 medarbejdere. Som det fremgår af både Figur 5 og Figur 7, er den gennemsnitlige månedsløn inkl. såvel som ekskl. Rådighedstillæg højere end det overenskomstaftalte lønbånd ved alle lønbånd. Det fremgår desuden af Figur 7, at forholdet mellem den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg og lønbåndet er næsten identisk med forholdet skildret i Figur 5. Dette skyldes, at det kun er ca. 8 pct. af bygningskonstruktørerne, der i 2013 modtog et rådighedstillæg. 12

15 3.4 Tekniske designere/assistenter/tegnere Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter/tegnere fremgår af Tabel 9 nedenfor. På grund af antallet af observation opgøres den gennemsnitlige månedsløn for de tekniske designere/assistenter/tegnere ikke for de enkelte lønbåndsniveauer. Tabel 9 viser, at den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter/tegnere er ca kr., mens gennemsnitslønnen inkl. rådighedstillæg er kr. Der er i alt 5 medarbejdere, svarende til ca. 5 pct. af de 104 tekniske designere/assistenter/tegnere, der modtager rådighedstillæg. Tabel 9: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter/tegnere Antal Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg I alt Sammenlignet med tal for 2012 er gennemsnitslønnen i 2013 ca kr. lavere. 13

16 4. MÅNEDSLØN OG STILLINGSBETEGNELSE I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn fordelt på forskellige stillingsbetegnelser. Den gennemsnitlige månedsløn, nedre, median, øvre samt antallet af medarbejdere fordelt på forskellige stillingsbetegnelser fremgår af Tabel 10. Tabel 10: Månedsløn inkl. løntillæg fordelt på stillingsbetegnelse Stillingsbetegnelse Antal Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit Tegnestueleder/chef 41 1,6 % Afdelingsleder 47 1,8 % Byggeleder 48 1,8 % "Den sælgende arkitekt" 38 1,4 % Projektleder 249 9,5 % Projekteringsleder 90 3,4 % Sagsarkitekt ,0 % Arkitekt ,5 % Arkitekt med særligt ansvar 105 4,0 % Konstruktør ,7 % Konstruktør med særligt ansvar 118 4,5 % Teknisk designer 90 3,4 % Teknisk designer med særligt ansvar 21 0,8 % Ikke angivet * 94 3,6 % I alt % * Det skal bemærkes, at der for en stor række af medarbejderne mangler oplysninger om deres stillingsbetegnelse. Tabel 10 viser, at ca. 33,5 pct. af de deltagende medarbejdere er arkitekter, mens yderligere ca. 16 pct. er sagsarkitekter eller arkitekter med særligt ansvar. Herudover er ca. 23,2 pct. konstruktører med og uden særligt ansvar, og ca. 9,5 pct. af medarbejderne er angivet som projektledere. Disse seks stillingsbetegnelser dækker således ca. 78 pct. af de deltagende medarbejdere. Den gennemsnitlige månedlige løn er samlet set ca kr. Den gennemsnitlige løn dækker over store variationer mellem de forskellige stillingsbetegnelser. Mens tegnestueleder/chef i gennemsnit har en fast månedsløn på ca kr., har en teknisk designer i gennemsnit en månedsløn på ca kr. Variation i den gennemsnitlige månedsløn mellem stillingsbetegnelser er illustreret i Figur 8. 14

17 Figur 8: Den gennemsnitlige månedsløn fordelt på stillingsbetegnelse Tegnestueleder/chef Afdelingsleder Byggeleder "Den sælgende arkitekt" Projektleder Projekteringsleder Sagsarkitekt Arkitekt Arkitekt med særligt ansvar Konstruktør Konstruktør med særligt ansvar Teknisk designer/anden teknisk uddannelse Teknisk designer/anden teknisk uddannelse med særligt ansvar Ikke angivet

18 5. TILLÆG MV. I dette afsnit beskrives brugen af rådighedstillæg, tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg samt bonusordninger. Brugen af tillæg og bonusordninger mv. beskrives som andelen af medarbejdere, der modtager disse, samt tillæggene og bonusordningernes værdi. Der skal for alle beregningerne i dette afsnit tages højde for de lave antal observationer, hvilket betyder, at der kan forventes en vis usikkerhed i resultaterne. Tabel 11 indeholder informationer om rådighedstillæggene fordelt på virksomhedsstørrelse. Tabel 11: Rådighedstillæg fordelt på virksomhedsstørrelse (alle faggrupper) Virksomhedens størrelse Andel Nedre Median Øvre Antal medarbejdere Gennemsnit Under 25 medarbejdere 48 6 % medarbejdere 32 6 % medarbejdere 50 9 % Over 75 medarbejdere % I alt % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et rådighedstillæg. Dvs. medarbejdere, der ikke modtager et rådighedstillæg ikke indgår i opgørelsen. Som det fremgår af Tabel 11, modtager 291 af de deltagende medarbejdere rådighedstillæg, hvilket svarer til ca. 11 pct. Endvidere viser tabellen, at de største virksomheder (over 75 medarbejdere) benytter sig mere af rådighedstillæg end de øvrige virksomheder (ca. 25 pct. af medarbejderne i de største virksomheder modtager rådighedstillæg). Tabellen indeholder ligeledes informationer om størrelsen på rådighedstillæggene. Tabellen viser, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er ca kr. om måneden. Endvidere fremgår det, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er størst i de største virksomheder med over 75 medarbejder (ca kr.), mens det er lavest i de mindste virksomheder med under 25 medarbejdere (ca kr.). Da brugen af tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg og bonusordninger er begrænset, giver det ikke mening at splitte brugen op på forskellige virksomhedsstørrelser I det efterfølgende præsenteres resultaterne derfor samlet for alle medarbejderne. Resultaterne for tillidsrepræsentanttillæggene fremgår af Tabel 12. Tabel 12: Tillidsrepræsentanttillæg (alle faggrupper) Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit I alt 66 2,5 % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et tillidsrepræsentanttillæg. Dvs. at medarbejdere, der ikke modtager et tillidsrepræsentanttillæg, ikke indgår i opgørelsen. 66 af de deltagende medarbejdere, svarende til 2,5 pct., modtager tillidsrepræsentanttillæg, jf. Tabel 12. Den gennemsnitlige størrelse af tillidsrepræsentanttillægget er ca. 900 kr. om måneden. Det fremgår af Tabel 13, at 6 medarbejdere svarende til 0,2 pct. modtager et arbejdsmiljørepræsentanttillæg. Den gennemsnitlige størrelse af arbejdsmiljørepræsentanttillægget er ca. 540 kr. Tabel 13: Arbejdsmiljørepræsentanttillæg (alle faggrupper) Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit I alt 6 0,2 % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et arbejdsmiljørepræsentanttillæg. Dvs. at medarbejdere, der ikke modtager et arbejdsmiljørepræsentanttillæg, ikke indgår i opgørelsen. 16

19 Endelig undersøges brugen af bonusordninger samt værdien af disse. Disse informationer fremgår af Tabel 14. Tabel 14: Bonusordning mv. (alle faggrupper) Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit I alt 77 2,9 % Note: Bonusordning mv. dækker over bonusordning, engangsvederlag mv., som medarbejderen har modtaget i Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der ikke modtager bonusordning, engangsvederlag mv. Dvs. at medarbejdere, der ikke har en bonusordning eller modtager engangsvederlag, ikke indgår i opgørelsen. Tabellen viser, at den gennemsnitlige værdi af disse bonusordninger i 2013 var ca kr. Dette gennemsnit dækker over store variationer mellem de forskellige bonusordninger, hvilket er illustreret ved den nedre (ca kr.) og den øvre (ca kr.). Af Tabel 15 fremgår den samlede gennemsnitsløn inkl. diverse tillæg og bonusordninger mv. fordelt på uddannelsesgrupper. Tabel 15: Samlet gennemsnitsløn fordelt på uddannelsesgruppe Uddannelse Akademiske arkitekter Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg Gennemsnit inkl. rådigheds-, tillids- Gennemsnit inkl. diverse tillæg og bonusordninger Landskabsarkitekt Cand.polyt Cand. design og arbejdsmiljørepræsentanttillæg Bygningskonstruktører Teknisk designer/assistent/tegner Byggetekniker Møbel- og indretningsarkitekt Note: Det store spring i gennemsnittet for cand. design skyldes enkelte meget høje observationer. 17

20 6. DELTIDSANSÆTTELSER OG ELEVER I dette afsnit beskrives virksomhedernes brug af deltidsansættelser og elevpladser. Tabel 16 viser andelen af medarbejdere, der er deltidsansat, samt deres ugentlige arbejdstid. Tabel 16: Deltidsansættelser fordelt på virksomhedens størrelse Virksomhedens størrelse Andel medarbejdere med deltidsansættelse Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (timer) Under 25 medarbejdere 18,9 % 28, medarbejdere 8,8 % 29, medarbejdere 12,3 % 31,5 Over 75 medarbejdere 7,8 % 30,4 I alt 12,5 % 29,5 Note: Deltidsansættelser er opgjort som medarbejdere, der har mindre end 37 timers arbejde om ugen. Samlet set er ca. 12 pct. af medarbejderne i de deltagende medlemsvirksomheder ansat på deltid og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 29,5 timer, jf. Tabel 16. Tabellen viser endvidere, at der er forskel på brugen af deltidsansættelser mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Deltidsansættelser benyttes mindst i de store virksomheder (over 75 medarbejdere), hvor ca. 8 pct. af medarbejderne er deltidsansatte. I små virksomheder (under 25 medarbejdere) er det derimod ca. 19 pct. af medarbejderne, der er deltidsansatte. Af Tabel 17 fremgår det, at der i de deltagende medlemsvirksomheder er 47 teknisk-designelever svarende til 1,8 pct. af det samlede antal medarbejdere. Det fremgår endvidere, at der i de deltagende medlemsvirksomheder er 12 voksenelever. Der er i data en tendens til, at det er de større virksomheder, som opretter elevpladser. Tabel 17: Teknisk-designelever og voksenelever Antal Andel Teknisk-designelever 47 1,8 % Voksenelever 12 0,5 % 18

21 7. PERSONALEGODER OG BRUTTOLØNSORDNINGER Dette afsnit indeholder oplysninger om virksomhedernes brug af personalegoder og bruttolønsordninger. Figur 9 viser andelen af medarbejdere, som modtager forskellige former for personalegoder. Figur 9: Andelen af medarbejdere med følgende personalegoder (i pct.) Hjemme-pc Frokostordning Sundhedsforsikring Fri telefon/mobil Fri bil Avis/tidsskrifter Internet Ekstra ferie/feriefridage udover overenskomsten Kontigent til brancheforeninger Anden personalegode 0% 10% 20% 30% 40% 50% De mest brugte personalegoder er frokostordninger (ca. 43 pct.), sundhedsforsikringer (ca. 25 pct.) samt fri telefon/mobil (ca. 20 pct.), jf. Figur 9. Figuren viser endvidere, at ca. 7 pct. har fri internet og ca. 5 pct. har hjemme-pc. Kategorien "Andre personalegoder" dækker blandt andet over massage, frugtordning, kaffe, buskort, mm. Brugen af bruttolønsordninger beskrives som andelen af medarbejdere med en bruttolønsordning fordelt på virksomhedsstørrelse. Disse resultater fremgår af Tabel 18. Tabel 18: Bruttolønsordninger Virksomhedsstørrelse Antal medarbejdere Andel Under 25 medarbejdere 17 0,6 % medarbejdere 32 1,2 % medarbejdere 57 2,2 % Over 75 medarbejdere 42 1,6 % I alt 148 5,6 % Ud af de deltagende medarbejdere har ca. 5,6 pct. en bruttolønsordning, jf. Tabel 18. Tabellen viser endvidere, at der er stor variation mellem virksomhedsstørrelserne i brugen af disse. Af medarbejdere beskæftiget i virksomheder med under 25 medarbejdere har 0,6 pct. en brutto- 19

22 lønsordning, mens der i virksomheder med medarbejdere er 2,2 pct., der har en bruttolønsordning. 8. DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de deltagende virksomheder på baggrund af deres størrelse og geografiske placering. Tabel 19 viser en oversigt over antallet af virksomheder og medarbejdere fordelt på virksomhedsstørrelse. Som det fremgår af tabellen, har langt størstedelen af de deltagende virksomheder (ca. 83 pct.) under 25 medarbejdere. Disse 191 virksomheder har i alt 837 ansatte, hvilket svarer til ca. 32 pct. af de deltagende medarbejdere. Tabel 19: Virksomhedernes størrelse Virksomhedsstørrelse Antal virksomheder Andel Virksomheder * Antal medarbejdere Andel medarbejdere * Under 25 medarbejdere ,7 % ,9 % medarbejdere 22 9,5 % ,1 % medarbejdere 12 5,2 % ,0 % Over 75 medarbejdere 6 2,6 % ,1 % I alt % % Note: Enkelte virksomheder/konsortier har indberettet i fællesskab, hvorfor antallet af virksomheder i rapportens tabeller er 231 i stedet for 236. Reelt set er der således data fra 236 virksomheder. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Tabel 20 viser, hvorledes de deltagende virksomheders medarbejdere er fordelt på landets regioner. Tabel 20: Medarbejderne fordelt på region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden I alt 18,5 % 17,3 % 4,8 % 6,9 % 52,5 % Ud af de deltagende medarbejdere har lidt over halvdelen (ca. 53 pct.) deres arbejdsplads i Region Hovedstaden, jf. Tabel 20. Region Syddanmark er den region med den laveste andel medarbejdere (ca. 5 pct.). 20

23 BILAG 1 GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN FORDELT PÅ UDDANNELSESGRUPPE Af dette bilag fremgår gennemsnitslønnen for uddannelsesgrupperne cand.polyt., cand. design, møbelog indretningsarkitekter samt byggeteknikere. Grundet det lave antal observationer, er disse ikke fordelt på lønbånd. Tabel 1: Den gennemsnitlige månedsløn for cand.polyt. eller cand.scient.techn. i arkitektur og design, eller byggeledelse Antal Andel Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg I alt % Tabel 2: Den gennemsnitlige månedsløn for cand. design Antal Andel Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg I alt % Tabel 3: Den gennemsnitlige månedsløn for møbel- og indretningsarkitekter Antal Andel Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg I alt % Tabel 4: Den gennemsnitlige månedsløn for byggeteknikere Antal Andel Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg I alt %

24 BILAG 2 EKSTRA TABELLER OG FIGURER Af dette bilag fremgår en række ekstra kørsler efter ønske fra DANSKE ARK. Tabel 5 og Tabel 6 indeholder oplysninger om månedslønnen ekskl. og inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter fordelt på antal års anciennitet, således at disse tal i højere grad kan sammenlignes med data fra lønstatistikken Rækken 12+ svarer til løntrin 13 i lønstatistikken for Der indgår i disse tabeller lønoplysninger angivet i er og gennemsnit. Tabel 5: Månedsløn for akademiske arkitekter fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnit ,5 % ,8 % ,6 % ,4 % ,4 % ,2 % ,9 % ,1 % ,2 % ,3 % ,8 % ,4 % ,0 % Ikke angivet 21 1,4 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Tabel 6: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnit ,5 % ,8 % ,6 % ,4 % ,4 % ,2 % ,9 % ,1 % ,2 % ,3 % ,8 % ,4 % ,0 % Ikke angivet 21 1,4 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts

25 Tabel 7 og Tabel 8 indeholder oplysninger om månedslønnen ekskl. og inkl. rådighedstillæg for landskabsarkitekter. I Tabel 7 er disse fordelt på antal års anciennitet, mens de i Tabel 8 er fordelt på løn. Det gælder for begge tabeller, at der for enkelte anciennitetsniveauer/løn ikke er angivet gennemsnitsløn grundet hensyn til anonymitetsløfte. Det er hos DANSKE ARK besluttet, at antallet af respondenter bag hver gennemsnitlig månedsløn skal være minimum 5. Tabel 7: Den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekter fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg ,5 % * 3 2,6 % ,8 % ,9 % ,4 % ** 6 5,3 % ,9 % *** 6 5,3 % * 4 3,5 % ,1 % ,1 % ,3 % ,3 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts *Grundet løftet om anonymitet angives der ikke lønoplysninger for landskabsarkitekter med hhv. 1 og 8 års anciennitet. **Det skal bemærkes, at gennemsnitslønnen for landskabsarkitekter med 5 års anciennitet ikke lever op til lønbåndet. Dette skyldes, at der for en enkelt medarbejder er angivet en løn, der er væsentligt under lønbåndskravet. ***Det skal endvidere bemærkes, at gennemsnitslønnen for landskabsarkitekter med 7 års anciennitet er markant højere end for de andre anciennitetsniveauer, hvilket dels skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for en enkelt medarbejder med 7 års anciennitet. At der kun er 6 respondenter på det pågældende niveau spiller ligeledes ind i gennemsnitsberegningen. Tabel 8: Den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekter fordelt på løn Lønbånd Antal Andel Lønbånds båndskrav Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg ,5 % * 3 2,6 % ,8 % ,9 % ,4 % ** 6 5,3 % ,9 % ,6 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts *Grundet løftet om anonymitet angives der ikke lønoplysninger for landskabsarkitekter på løn 2. **Det skal bemærkes, at gennemsnitslønnen for landskabsarkitekter på løn 6 ikke lever op til lønbåndet. Dette skyldes, at der for en enkelt medarbejder er angivet en løn, der er væsentligt under lønbåndskravet. 23

26 Tabel 9 og Tabel 10 indeholder oplysninger om månedslønnen ekskl. og inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktører fordelt på antal års anciennitet, således at disse tal i højere grad kan sammenlignes med data fra lønstatistikken Rækken 10+ svarer til lønbånd 11 i lønstatistikken for Der indgår i disse tabeller lønoplysninger angivet i er og gennemsnit. Tabel 9: Månedsløn for bygningskonstruktører fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnit ,9 % ,7 % ,5 % ,1 % ,6 % ,2 % ,2 % ,8 % ,0 % ,0 % ,5 % Ikke angivet 4 0,5 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Tabel 10: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktører fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnit ,9 % ,7 % ,5 % ,1 % ,6 % ,2 % ,2 % ,8 % ,0 % ,0 % ,5 % Ikke angivet 4 0,5 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Tabel 11 og 12 indeholder oplysninger om månedslønnen ekskl. og inkl. rådighedstillæg for tekniske designere/assistenter/tegnere. I Tabel 11 er disse fordelt på antal års anciennitet, mens de i Tabel 12Error! Reference source not found. er fordelt på lønbånd. Det gælder for begge tabeller, at der for flere anciennitetsniveauer/lønbånd ikke er angivet gennemsnitsløn grundet hensyn til anonymitetsløfte. Det er hos DANSKE ARK besluttet, at antallet af respondenter bag hvert tal skal være minimum 5. 24

27 Tabel 11: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånds Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg 0 5 4,8 % * 4 3,8 % * 2 1,9 % * 3 2,9 % ,0 % * 1 1,0 % * 3 2,9 % ,0 % * 2 1,9 % * 4 3,8 % ,0 % Ikke angivet* 1 1,0 % - - I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts *Grundet løftet om anonymitet angives der ikke lønoplysninger for tekniske designere med hhv. 1, 2, 3, 5, 6, 8 og 9 års anciennitet, samt for den ene medarbejder hvor anciennitet ikke er angivet. Tabel 12: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere fordelt på lønbånd Lønbånd Antal Andel Lønbånds båndskrav båndskrav Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg 1 5 4,8 % * 4 3,8 % * 2 1,9 % * 3 2,9 % ,0 % * 1 1,0 % * 3 2,9 % ,7 % Ikke angivet* 1 1,0 % - - I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts *Grundet løftet om anonymitet angives der ikke lønoplysninger for tekniske designere på lønbånd 2, 3, 4, 6 og 7, samt for den ene medarbejder, hvor lønbånd ikke er angivet. Af Figur 1 fremgår gennemsnitslønnen for akademiske arkitekter fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse. Figuren er udspecificeret for år 0-25, mens akademiske arkitekter med mere en 25 års erfaring fremgår af figuren sidste søjle. Figuren viser desuden antallet af akademiske arkitekter med det pågældende antal år i arkitektfaglig beskæftigelse. 25

28 Gennemsnitsløn Antal Figur 1: Gennemsnitlig månedsløn fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse for akademiske arkitekter >25 Antal år i arkitektfaglig beskæftigelse Antal (h. akse) Gennemsnitsløn 26

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Overenskomstanalyse OK 2011. Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder

Overenskomstanalyse OK 2011. Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder Overenskomstanalyse OK 2011 Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder November 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 1. 1 Vurderinger

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere