LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013"

Transkript

1 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

2 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning Akademiske arkitekter Landskabsarkitekter Bygningskonstruktører Tekniske designere/assistenter/tegnere Månedsløn og stillingsbetegnelse Tillæg mv Deltidsansættelser og elever Personalegoder og bruttolønsordninger De deltagende virksomheder 20 BILAG Bilag 1 Gennemsnitlig månedsløn fordelt på uddannelsesgruppe Bilag 2 Ekstra tabeller og figurer

3 1. INDLEDNING Løn- og personalestatistikken bygger på oplysninger indhentet i perioden fra den 1. oktober 2013 til den 15. november 2013 blandt de af DANSKE ARKs medlemsvirksomheder, der har overenskomstansatte. Virksomhederne har haft mulighed for at indberette løn- og personaleoplysninger for deres medarbejdere via et elektronisk spørgeskema eller ved et Excel-udtræk fra deres lønsystem. Løn- og personalestatistikken 2013 er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for DANSKE ARK. Løn- og personalestatistikken dækker over oplysninger fra 236 virksomheder, der tilsammen repræsenterer overenskomstansatte medarbejdere 1. De medarbejdere svarer til det samlede antal overenskomstansatte medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder 2. De indsamlede data er behandlet fortroligt, og det er således kun DANSKE ARK og den enkelte virksomhed, der har adgang til de virksomhedsspecifikke data. Endvidere er oplysningerne anonymiseret således, at enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder ikke kan genfindes i data. Løn- og personalestatistikken omfatter den for medarbejderne individuelt aftalte løn, inkl. eventuelle funktionstillæg, tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg, bruttolønsordninger, evt. fleksible personalegoder samt aftalte rådighedstillæg. For deltidsansatte er månedslønnen omregnet til en fuldtidsmånedsløn. Lønnen er inklusive medarbejderens eget men ikke arbejdsgiverens pensionsbidrag. Ferietillæg og eventuel overarbejdsbetaling medregnes derimod ikke i den faste månedsløn, da dette vanskeliggør en sammenligning med de overenskomstaftalte lønbånd. For lønoplysningerne er der i nogle af opgørelserne foruden gennemsnittet også angivet nedre, median og øvre : Nedre er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end denne, udgør 25 pct. af alle observationerne. Medianen er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end denne, udgør 50 pct. af alle observationerne. Øvre er den observation, hvor alle de observationer, der er mindre end denne, udgør 75 pct. af alle observationerne. Det skal endvidere bemærkes, at enkelte virksomheder ikke har opgivet alle oplysningerne for medarbejderne. Dette medfører, at der for hver kategori (fx månedsløn eller personalegoder) ikke nødvendigvis er oplysninger for det samme antal medarbejdere. Lønsumskontrol Der er i løn- og personalestatistikken for 2013 taget højde for overgangen fra skalabruttolønssystemet til lønbåndssystemet ved at foretage en lønsumskontrol. Den enkelte virksomheds samlede lønomkostninger i 2013 sammenlignes mod den samlede lønomkostning virksomheden ville have haft, hvis skalabruttolønsordningen stadig var gældende. Undersøgelsen viste, at 18 virksomheder af forskellige årsager ikke overholder lønsumskontrollen. De 18 virksomheder har tilsammen 45 ansatte. Fælles for virksomhederne er, at de har få ansatte (typisk mellem1 og 3) Flere af disse virksomheder har ansat nyuddannede på de nye lønbånd. Disse forhold påvirker resultaterne fordelt på lønbåndsniveau i løn- og personalestatistikken 2013 negativt, hvilket der skal tages højde for ved vurdering af statistikkens resultater. For flere uddannelsesgrupper er gennemsnitslønningerne således lavere end sidste år. Yderligere kommentarer følger i forbindelse med præsentationen af disse tal. Inden resultaterne af løn- og personalestatistikken præsenteres i afsnit 0-7, beskrives de deltagende medarbejdere på baggrund af køn, alder og uddannelse i afsnit 2. I afsnit 8 beskrives de 1 Enkelte virksomheder/konsortier har indberettet i fællesskab, hvorfor antallet af virksomheder i rapportens tabeller er 231 i stedet for 236. Reelt set er der således data fra 236 virksomheder. 2 De resterende medlemsvirksomheder i DANSKE ARK har angivet, at de ikke har nogen overenskomstansatte. Disse indgår derfor ikke i denne rapport. 1

4 deltagende virksomheders fordeling på antal medarbejdere, region og antal elever. Endelig indeholder bilag 1 en opgørelse over den gennemsnitlige månedsløn fordelt på de resterende uddannelseskategorier, som ikke er dækket af afsnit 3. Bilag 2 indeholder en række ekstra kørsler efter ønske fra DANSKE ARK. 2

5 2. DE DELTAGENDE MEDARBEJDERE I dette afsnit præsenteres køn, alder og uddannelsesretning for de deltagende medarbejdere. Tabel 1 viser medarbejdernes fordeling på køn og alder. Tabel 1: Medarbejdere fordelt på køn og alder Alder Kvinder Mænd Samlet Kvinder (pct.) Mænd (pct.) Samlet (pct.)* ,0 % 0,0 % 0,0 % ,2 % 0,2 % 0,3 % ,8 % 6,0 % 10,8 % ,4 % 11,0 % 20,4 % ,0 % 10,7 % 20,7 % ,8 % 9,1 % 15,9 % ,0 % 6,9 % 11,9 % ,0 % 4,2 % 8,2 % ,6 % 0,7 % 1,3 % ,2 % 0,8 % 1,0 % ,7 % 0,6 % 1,3 % ,8 % 0,3 % 1,1 % ,5 % 0,5 % 1,0 % ,4 % 0,6 % 1,0 % ,4 % 0,3 % 0,6 % ,3 % 0,5 % 0,7 % ,2 % 0,5 % 0,6 % ,2 % 0,5 % 0,7 % ,6 % 1,3 % 1,9 % Ikke angivet ,2 % 0,2 % 0,3 % I alt ,3 % 54,7 % 100,0 % Note: Medarbejdernes alder er opgjort som 2013 minus medarbejdernes fødselsår. Det skal endvidere bemærkes, at der for 8 medarbejdere ikke er angivet alder. *Grundet afrunding summer andelene af kvinder og mænd ikke nødvendigvis for alle aldersgrupper. Som det fremgår af tabellen, er der oplysninger om køn for i alt medarbejdere, som fordeler sig med ca. 55 pct. mænd og ca. 45 pct. kvinder. Tabellen viser endvidere aldersfordelingen for de deltagende mænd og kvinder. Der er oplysninger om alder for i alt medarbejdere. Opgørelsen viser, at 10,7 pct. af det samlede antal medarbejdere er mænd i alderen år, mens andelen af kvinder i samme alderskategori er 10,0 pct. Den sidste kolonne i tabellen viser den samlede aldersfordeling blandt medarbejderne. Ifølge denne er der en god aldersspredning med relativt få (5,7 pct.) der er i, eller nærmer efterløns- eller pensionsalderen (58-64 år) hvorfor der i relation til lønomkostninger i branchen generelt er en fornuftig spredning. Samtidig har man i branchen kunne fastholde en flot andel(1,9 pct.) af medarbejdere på 65 år eller derover. 3

6 Figur 1 illustrerer resultaterne fra Tabel 1 grafisk. Figur 1: Medarbejdere fordelt på køn og alder 25% 20% 15% 10% 5% 0% Alder Mand Kvinde 4

7 Nedenfor opgøres aldersfordelingen for tre af uddannelseskategorierne; akademiske arkitekt, bygningskonstruktør samt tekniske designer/assistenter. Denne opgørelse fremgår af Tabel 2. Alder Tekniske designer /assistent Akademisk arkitekt (pct.) Tabel 2: Aldersfordeling for akademiske arkitekter, bygningskonstruktører og tekniske designere/assistenter/tegnere Akademisk arkitekt** Bygningskonstruktør Bygningskonstruktør (pct.) Teknisk designer/ assistent (pct.) ,1 % 0,8 % 0,0 % ,5 % 15,7 % 4,8 % ,1 % 25,1 % 4,8 % ,0 % 15,5 % 12,5 % ,9 % 14,3 % 10,6 % ,3 % 13,1 % 17,3 % ,0 % 6,4 % 19,2 % ,4 % 1,4 % 1,0 % ,0 % 0,8 % 1,0 % ,6 % 0,8 % 2,9 % ,1 % 0,9 % 4,8 % ,8 % 0,5 % 7,7 % ,0 % 0,6 % 5,8 % ,8 % 0,3 % 1,0 % ,7 % 0,6 % 1,9 % ,8 % 0,5 % 1,0 % ,8 % 0,5 % 1,0 % ,2 % 2,2 % 2,9 % I alt* % 100 % 100 % Note: * Akademiske arkitekter er her opgjort eksklusiv cand. polyt. (se bilag),** Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 pct. For de akademiske arkitekter og bygningskonstruktører befinder næsten halvdelen sig i alderskategorierne år og år (hhv. ca. 42 pct. og 41 pct.). Til sammenligning er dette tal kun ca. 17 pct. for de tekniske designere/assistenter, mens ca. 37 pct. af de tekniske designere/assistenter befinder sig i alderskategorierne år og år. De deltagende medarbejderes uddannelse fremgår af Tabel 3. Tabel 3: Medarbejdere fordelt på uddannelse Uddannelse Antal Andel * Akademisk arkitekt ,4 % Landskabsarkitekt KVL/KU LIFE 114 4,3 % Cand.polyt., cand.scient.techn. i arkitektur og design, byggeledelse 40 1,5 % Cand. design 14 0,5 % Bygningskonstruktør ,7 % Teknisk designer/assistent 104 4,0 % Byggetekniker 30 1,1 % Møbel- og indretningsarkitekt 10 0,4 % I alt % * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. 5

8 Som det fremgår af Tabel 3, er ca. 58 pct. af de deltagende medarbejdere uddannet akademiske arkitekter. Tabellen viser endvidere, at ca. 30 pct. af medarbejderne er uddannet bygningskonstruktører, mens de øvrige uddannelsesgrupper er repræsenteret af betydeligt færre medarbejdere (fra 0,4 pct. til 4,3 pct.). I de følgende afsnit 0 til 7 præsenteres resultaterne af løn- og personalestatistikken, mens afsnit 8 indeholder en beskrivelse af de deltagende virksomheder på baggrund af deres størrelse og geografiske placering. 6

9 3. MÅNEDSLØN OG UDDANNELSESRETNING I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn inkl. tillæg for de enkelte uddannelsesretninger. Resultaterne præsenteres for de akademiske arkitekter, bygningskonstruktørerne, landskabsarkitekterne samt for de tekniske designere/assistenter/tegnere 3. For de øvrige uddannelsesretninger opgøres den gennemsnitlige månedsløn i Bilag 1. Disse præsenteres ikke på lønbåndsniveau, da datagrundlaget er for lille og fordelingen på lønbånd dermed for usikkert. 3.1 Akademiske arkitekter Tabel 4 indeholder den faste månedsløn for de akademiske arkitekter samt det overenskomstaftalte lønbånd. Tabel 4: Månedsløn for akademiske arkitekter Lønbånd Antal Andel** Lønbåndskrav Nedre Median Øvre Gennemsnit ,5 % ,8 % ,6 % ,4 % ,4 % ,2 % ,9 % ,8 % Ikke angivet* 21 1,4 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Det skal bemærkes, at øvre og gns. for lønbånd 4 er større end det øvre og gns. for lønbånd 5, samt at det øvre for lønbånd 6 er større end det øvre for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 4 og 6. * Det skal bemærkes, at der for 21 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om lønbånd. ** Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Tabellen indeholder antal medarbejdere samt lønbåndet, den nedre, median, øvre og den gennemsnitlige månedsløn fordelt på lønbånd. Som det fremgår af tabellen, er de deltagende medarbejdere fordelt på samtlige lønbånd. Langt de fleste akademiske arkitekter befinder sig dog på lønbånd 8 (ca. 67 pct.). Den gennemsnitlige faste månedsløn for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (lønbånd 1) til kr. (lønbånd 8). Set over alle lønbånd er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. Sammenlignet med sidste år er gennemsnitslønnen for 2013 ca kr. lavere end for 2012 ( kr.). Dette skyldes hovedsageligt, at der i 2013 er ansat næsten dobbelt så mange nyuddannede som i Hvis der reguleres for dette forhold ved at bruge antallet af medarbejdere på lønbånd 1 i 2012, øges den samlede gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen øges yderligere, hvis der reguleres for de virksomheder, der ikke overholder lønsumskontrollen, samt hvis anciennitetssammensætningen for samtlige lønbånd er som i Gennemsnitslønnen for 2013 givet disse reguleringer ( kr.) er dog stadig lavere end gennemsnitslønnen for 2012, dette skyldes formentlig det lavere lønbånd på lønbånd Grundet populationens størrelse opgøres kun den gennemsnitlige månedsløn for de tekniske designere/assistenter/tegnere kr. i lønbånd i 2013 og kr. i skalaløn i

10 Gennemsnitsløn Antal Den gennemsnitlige månedsløn sammenlignet med lønbåndet er illustreret i Figur 2. Figur 2: Lønbånd og den gennemsnitlige månedsløn for akademiske arkitekter Lønbånd Gennemsnit Lønbånd Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor lønbåndet er angivet dvs medarbejdere. Figuren viser, at den gennemsnitlige faste månedsløn er højere end lønbåndet på samtlige lønbånd. Den mindste forskel på ca. 800 kr. fremkommer ved lønbånd 1. Den gennemsnitlige faste månedsløn afviger især fra lønbåndet ved lønbånd 3 og 8. Lønbånd 8 dækker over samtlige akademiske arkitekter med 7 år og mere end 7 års erfaring. Lønbåndet dækker således over arkitekter med 20, 30 eller 40 års erfaring, hvilket kan forklare den relativt store afvigelse mellem den gennemsnitlige månedsløn og lønbåndet. Af Figur 3 fremgår gennemsnitslønnen for de arkitekter, der befinder sig på lønbånd 8. Gennemsnitslønnen er fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse inden for lønbånd 8 og starter således ved 7 år. Figuren viser desuden antallet af akademiske arkitekter med det pågældende antal år i arkitektfaglig beskæftigelse. Det fremgår af Figur 3, at 239 akademiske arkitekter har været i arkitektfaglig beskæftigelse i mere end 20 år, samt at disse har en gennemsnitsløn på ca kr. Figur 3: Gennemsnitsløn fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse inden for lønbånd Antal år i arkitektfaglig beskæftigelse Antal (h. akse) Gennemsnitsløn 8

11 Tabel 5 indeholder den faste månedsløn inkl. rådighedstillæg for de akademiske arkitekter samt det overenskomstaftalte lønbånd fordelt på lønbånd. Tabel 5: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter Lønbånd Antal Andel ** Lønbåndskrav Nedre Median Øvre Gennemsnit ,5 % ,8 % ,6 % ,4 % ,4 % ,2 % ,9 % ,8 % Ikke angivet * 21 1,4 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Det skal bemærkes, at øvre og gns. for lønbånd 4 er større end det øvre og gns. for lønbånd 5, samt at det øvre for lønbånd 6 er større end det øvre for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 4 og 6. * Det skal bemærkes, at der for 21 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om lønbånd. ** Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (lønbånd 1) til kr. (lønbånd 8). Set over alle lønbånd er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. Den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg er sammenholdt med lønbåndet i Figur 4. Figur 4: Lønbånd og den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter Lønbånd Gennemsnit Lønbånd Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor lønbåndet er angivet dvs medarbejdere. Som det fremgår af Figur 4, er forholdet mellem den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg og lønbånd næsten identisk med forholdet skildret i Figur 2. Dette skyldes, at det kun er ca. 14 pct. af de akademiske arkitekter, der i 2013 modtog et rådighedstillæg. 9

12 3.2 Landskabsarkitekter Nedenfor i Tabel 6 præsenteres den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekterne. Grundet få observationer er den gennemsnitlige månedsløn ikke fordelt på lønbånd. Tabel 6: Den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekter Antal Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg I alt Som det fremgår af Tabel 6, er den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekterne opgjort til ca Endvidere viser tabellen, at den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg kun er marginalt højere end uden rådighedstillægget (ca kr.) 3.3 Bygningskonstruktører På samme måde som for de akademiske arkitekter præsenteres den faste månedsløn for bygningskonstruktørerne fordelt på lønbånd nedenfor. Tabel 7 indeholder den faste månedsløn for bygningskonstruktørerne samt lønbåndet fordelt på lønbånd. Tabel 7: Månedsløn for bygningskonstruktører Lønbånd Antal Andel Lønbåndskrav Nedre Median Øvre Gennemsnit * ,9 % ,7 % ,5 % ,1 % ,6 % ,2 % ,2 % ,3 % Ikke angivet ** 4 0,5 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Det skal bemærkes, at øvre for lønbånd 6 er større end det øvre for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 6. * At gennemsnittet er højere end den øvre for lønbånd 1 skyldes enkelte relativt høje observationer. ** Det skal bemærkes, at der for 4 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om lønbånd. Som for de akademiske arkitekter er der for bygningskonstruktørerne en overvægt af medarbejdere på det højeste lønbånd (ca. 59 pct.), mens det mindste antal medarbejdere findes på lønbånd 6 (ca. 3 pct.), jf. Tabel 7. Den gennemsnitlige månedsløn for bygningskonstruktører ligger i intervallet fra ca kr. (lønbånd 1) til ca kr. (lønbånd 8), mens den gennemsnitlige faste månedsløn over alle lønbånd er ca kr. Den samlede gennemsnitsløn for bygningskonstruktører var for kr., dvs. ca. 100 kr. højere end for Dette skyldes hovedsageligt, at virksomhederne i 2013 har ansat flere nyuddannede end i Hvis der reguleres for dette forhold ved at bruge fordelingen på lønbånd 1 fra 2012, øges gennemsnitslønnen. Gennemsnitslønnen øges yderligere, hvis der reguleres for de virksomheder, der ikke overholder lønsumskontrollen. Givet disse reguleringer bliver gennemsnitslønnen for 2013 ( kr.) således højere end gennemsnitslønnen for

13 Gennsmsnitsløn Antal Den gennemsnitlige månedsløn sammenlignet med lønbåndet er illustreret i Figur 5. Figur 5: Lønbåndet og den gennemsnitlige månedsløn for bygningskonstruktører Lønbånd Gennemsnit Lønbånd Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor lønbåndet er angivet dvs. 777 medarbejdere. Figuren viser, at for alle lønbånd er den gennemsnitlige månedsløn højere end lønbåndet. Specielt for medarbejderne på lønbånd 8 er den gennemsnitlige månedsløn højere end lønbåndet. Af Figur 6 fremgår den gennemsnitlige månedsløn for de bygningskonstruktører, der befinder sig på lønbånd 8. Gennemsnitslønnen er fordelt på antal år i beskæftigelse og starter således ved 7 år. Figuren viser desuden antallet af bygningskonstruktører, som har været i beskæftigelse i det pågældende antal år. Figur 6: Gennemsnitsløn fordelt på antal år i beskæftigelse som bygningskonstruktør inden for lønbånd Antal år i beskæftigelse som bygningskonstruktør 0 Antal (h. akse) Gennemsnitsløn 11

14 Tabel 8 indeholder den faste månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktørerne samt lønbåndet fordelt på lønbånd. Tabel 8: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktører Lønbånd Andel Antal Lønbåndskrav Nedre Median Øvre Gennemsnit * ,9 % ,7 % ,5 % ,1 % ,6 % ,2 % ,2 % ,3 % Ikke angivet ** 4 0,5 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Det skal bemærkes, at øvre for lønbånd 6 er større end det øvre for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 6. * At gennemsnittet er højere end den øvre for lønbånd 1 skyldes enkelte relativt høje observationer. ** Det skal bemærkes, at der for 4 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om lønbånd. Som i Tabel 7 er den øvre for lønbånd 6 højere end for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 6. Sammenhængen mellem den faste månedsløn inkl. rådighedstillæg og lønbåndet fremgår af Figur 7. Figur 7: Lønbånd og den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktører Lønbånd Gennemsnit Lønbånd Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor lønbåndet er angivet dvs. 777 medarbejdere. Som det fremgår af både Figur 5 og Figur 7, er den gennemsnitlige månedsløn inkl. såvel som ekskl. Rådighedstillæg højere end det overenskomstaftalte lønbånd ved alle lønbånd. Det fremgår desuden af Figur 7, at forholdet mellem den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg og lønbåndet er næsten identisk med forholdet skildret i Figur 5. Dette skyldes, at det kun er ca. 8 pct. af bygningskonstruktørerne, der i 2013 modtog et rådighedstillæg. 12

15 3.4 Tekniske designere/assistenter/tegnere Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter/tegnere fremgår af Tabel 9 nedenfor. På grund af antallet af observation opgøres den gennemsnitlige månedsløn for de tekniske designere/assistenter/tegnere ikke for de enkelte lønbåndsniveauer. Tabel 9 viser, at den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter/tegnere er ca kr., mens gennemsnitslønnen inkl. rådighedstillæg er kr. Der er i alt 5 medarbejdere, svarende til ca. 5 pct. af de 104 tekniske designere/assistenter/tegnere, der modtager rådighedstillæg. Tabel 9: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter/tegnere Antal Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg I alt Sammenlignet med tal for 2012 er gennemsnitslønnen i 2013 ca kr. lavere. 13

16 4. MÅNEDSLØN OG STILLINGSBETEGNELSE I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn fordelt på forskellige stillingsbetegnelser. Den gennemsnitlige månedsløn, nedre, median, øvre samt antallet af medarbejdere fordelt på forskellige stillingsbetegnelser fremgår af Tabel 10. Tabel 10: Månedsløn inkl. løntillæg fordelt på stillingsbetegnelse Stillingsbetegnelse Antal Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit Tegnestueleder/chef 41 1,6 % Afdelingsleder 47 1,8 % Byggeleder 48 1,8 % "Den sælgende arkitekt" 38 1,4 % Projektleder 249 9,5 % Projekteringsleder 90 3,4 % Sagsarkitekt ,0 % Arkitekt ,5 % Arkitekt med særligt ansvar 105 4,0 % Konstruktør ,7 % Konstruktør med særligt ansvar 118 4,5 % Teknisk designer 90 3,4 % Teknisk designer med særligt ansvar 21 0,8 % Ikke angivet * 94 3,6 % I alt % * Det skal bemærkes, at der for en stor række af medarbejderne mangler oplysninger om deres stillingsbetegnelse. Tabel 10 viser, at ca. 33,5 pct. af de deltagende medarbejdere er arkitekter, mens yderligere ca. 16 pct. er sagsarkitekter eller arkitekter med særligt ansvar. Herudover er ca. 23,2 pct. konstruktører med og uden særligt ansvar, og ca. 9,5 pct. af medarbejderne er angivet som projektledere. Disse seks stillingsbetegnelser dækker således ca. 78 pct. af de deltagende medarbejdere. Den gennemsnitlige månedlige løn er samlet set ca kr. Den gennemsnitlige løn dækker over store variationer mellem de forskellige stillingsbetegnelser. Mens tegnestueleder/chef i gennemsnit har en fast månedsløn på ca kr., har en teknisk designer i gennemsnit en månedsløn på ca kr. Variation i den gennemsnitlige månedsløn mellem stillingsbetegnelser er illustreret i Figur 8. 14

17 Figur 8: Den gennemsnitlige månedsløn fordelt på stillingsbetegnelse Tegnestueleder/chef Afdelingsleder Byggeleder "Den sælgende arkitekt" Projektleder Projekteringsleder Sagsarkitekt Arkitekt Arkitekt med særligt ansvar Konstruktør Konstruktør med særligt ansvar Teknisk designer/anden teknisk uddannelse Teknisk designer/anden teknisk uddannelse med særligt ansvar Ikke angivet

18 5. TILLÆG MV. I dette afsnit beskrives brugen af rådighedstillæg, tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg samt bonusordninger. Brugen af tillæg og bonusordninger mv. beskrives som andelen af medarbejdere, der modtager disse, samt tillæggene og bonusordningernes værdi. Der skal for alle beregningerne i dette afsnit tages højde for de lave antal observationer, hvilket betyder, at der kan forventes en vis usikkerhed i resultaterne. Tabel 11 indeholder informationer om rådighedstillæggene fordelt på virksomhedsstørrelse. Tabel 11: Rådighedstillæg fordelt på virksomhedsstørrelse (alle faggrupper) Virksomhedens størrelse Andel Nedre Median Øvre Antal medarbejdere Gennemsnit Under 25 medarbejdere 48 6 % medarbejdere 32 6 % medarbejdere 50 9 % Over 75 medarbejdere % I alt % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et rådighedstillæg. Dvs. medarbejdere, der ikke modtager et rådighedstillæg ikke indgår i opgørelsen. Som det fremgår af Tabel 11, modtager 291 af de deltagende medarbejdere rådighedstillæg, hvilket svarer til ca. 11 pct. Endvidere viser tabellen, at de største virksomheder (over 75 medarbejdere) benytter sig mere af rådighedstillæg end de øvrige virksomheder (ca. 25 pct. af medarbejderne i de største virksomheder modtager rådighedstillæg). Tabellen indeholder ligeledes informationer om størrelsen på rådighedstillæggene. Tabellen viser, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er ca kr. om måneden. Endvidere fremgår det, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er størst i de største virksomheder med over 75 medarbejder (ca kr.), mens det er lavest i de mindste virksomheder med under 25 medarbejdere (ca kr.). Da brugen af tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg og bonusordninger er begrænset, giver det ikke mening at splitte brugen op på forskellige virksomhedsstørrelser I det efterfølgende præsenteres resultaterne derfor samlet for alle medarbejderne. Resultaterne for tillidsrepræsentanttillæggene fremgår af Tabel 12. Tabel 12: Tillidsrepræsentanttillæg (alle faggrupper) Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit I alt 66 2,5 % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et tillidsrepræsentanttillæg. Dvs. at medarbejdere, der ikke modtager et tillidsrepræsentanttillæg, ikke indgår i opgørelsen. 66 af de deltagende medarbejdere, svarende til 2,5 pct., modtager tillidsrepræsentanttillæg, jf. Tabel 12. Den gennemsnitlige størrelse af tillidsrepræsentanttillægget er ca. 900 kr. om måneden. Det fremgår af Tabel 13, at 6 medarbejdere svarende til 0,2 pct. modtager et arbejdsmiljørepræsentanttillæg. Den gennemsnitlige størrelse af arbejdsmiljørepræsentanttillægget er ca. 540 kr. Tabel 13: Arbejdsmiljørepræsentanttillæg (alle faggrupper) Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit I alt 6 0,2 % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et arbejdsmiljørepræsentanttillæg. Dvs. at medarbejdere, der ikke modtager et arbejdsmiljørepræsentanttillæg, ikke indgår i opgørelsen. 16

19 Endelig undersøges brugen af bonusordninger samt værdien af disse. Disse informationer fremgår af Tabel 14. Tabel 14: Bonusordning mv. (alle faggrupper) Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit I alt 77 2,9 % Note: Bonusordning mv. dækker over bonusordning, engangsvederlag mv., som medarbejderen har modtaget i Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der ikke modtager bonusordning, engangsvederlag mv. Dvs. at medarbejdere, der ikke har en bonusordning eller modtager engangsvederlag, ikke indgår i opgørelsen. Tabellen viser, at den gennemsnitlige værdi af disse bonusordninger i 2013 var ca kr. Dette gennemsnit dækker over store variationer mellem de forskellige bonusordninger, hvilket er illustreret ved den nedre (ca kr.) og den øvre (ca kr.). Af Tabel 15 fremgår den samlede gennemsnitsløn inkl. diverse tillæg og bonusordninger mv. fordelt på uddannelsesgrupper. Tabel 15: Samlet gennemsnitsløn fordelt på uddannelsesgruppe Uddannelse Akademiske arkitekter Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg Gennemsnit inkl. rådigheds-, tillids- Gennemsnit inkl. diverse tillæg og bonusordninger Landskabsarkitekt Cand.polyt Cand. design og arbejdsmiljørepræsentanttillæg Bygningskonstruktører Teknisk designer/assistent/tegner Byggetekniker Møbel- og indretningsarkitekt Note: Det store spring i gennemsnittet for cand. design skyldes enkelte meget høje observationer. 17

20 6. DELTIDSANSÆTTELSER OG ELEVER I dette afsnit beskrives virksomhedernes brug af deltidsansættelser og elevpladser. Tabel 16 viser andelen af medarbejdere, der er deltidsansat, samt deres ugentlige arbejdstid. Tabel 16: Deltidsansættelser fordelt på virksomhedens størrelse Virksomhedens størrelse Andel medarbejdere med deltidsansættelse Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (timer) Under 25 medarbejdere 18,9 % 28, medarbejdere 8,8 % 29, medarbejdere 12,3 % 31,5 Over 75 medarbejdere 7,8 % 30,4 I alt 12,5 % 29,5 Note: Deltidsansættelser er opgjort som medarbejdere, der har mindre end 37 timers arbejde om ugen. Samlet set er ca. 12 pct. af medarbejderne i de deltagende medlemsvirksomheder ansat på deltid og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 29,5 timer, jf. Tabel 16. Tabellen viser endvidere, at der er forskel på brugen af deltidsansættelser mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Deltidsansættelser benyttes mindst i de store virksomheder (over 75 medarbejdere), hvor ca. 8 pct. af medarbejderne er deltidsansatte. I små virksomheder (under 25 medarbejdere) er det derimod ca. 19 pct. af medarbejderne, der er deltidsansatte. Af Tabel 17 fremgår det, at der i de deltagende medlemsvirksomheder er 47 teknisk-designelever svarende til 1,8 pct. af det samlede antal medarbejdere. Det fremgår endvidere, at der i de deltagende medlemsvirksomheder er 12 voksenelever. Der er i data en tendens til, at det er de større virksomheder, som opretter elevpladser. Tabel 17: Teknisk-designelever og voksenelever Antal Andel Teknisk-designelever 47 1,8 % Voksenelever 12 0,5 % 18

21 7. PERSONALEGODER OG BRUTTOLØNSORDNINGER Dette afsnit indeholder oplysninger om virksomhedernes brug af personalegoder og bruttolønsordninger. Figur 9 viser andelen af medarbejdere, som modtager forskellige former for personalegoder. Figur 9: Andelen af medarbejdere med følgende personalegoder (i pct.) Hjemme-pc Frokostordning Sundhedsforsikring Fri telefon/mobil Fri bil Avis/tidsskrifter Internet Ekstra ferie/feriefridage udover overenskomsten Kontigent til brancheforeninger Anden personalegode 0% 10% 20% 30% 40% 50% De mest brugte personalegoder er frokostordninger (ca. 43 pct.), sundhedsforsikringer (ca. 25 pct.) samt fri telefon/mobil (ca. 20 pct.), jf. Figur 9. Figuren viser endvidere, at ca. 7 pct. har fri internet og ca. 5 pct. har hjemme-pc. Kategorien "Andre personalegoder" dækker blandt andet over massage, frugtordning, kaffe, buskort, mm. Brugen af bruttolønsordninger beskrives som andelen af medarbejdere med en bruttolønsordning fordelt på virksomhedsstørrelse. Disse resultater fremgår af Tabel 18. Tabel 18: Bruttolønsordninger Virksomhedsstørrelse Antal medarbejdere Andel Under 25 medarbejdere 17 0,6 % medarbejdere 32 1,2 % medarbejdere 57 2,2 % Over 75 medarbejdere 42 1,6 % I alt 148 5,6 % Ud af de deltagende medarbejdere har ca. 5,6 pct. en bruttolønsordning, jf. Tabel 18. Tabellen viser endvidere, at der er stor variation mellem virksomhedsstørrelserne i brugen af disse. Af medarbejdere beskæftiget i virksomheder med under 25 medarbejdere har 0,6 pct. en brutto- 19

22 lønsordning, mens der i virksomheder med medarbejdere er 2,2 pct., der har en bruttolønsordning. 8. DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de deltagende virksomheder på baggrund af deres størrelse og geografiske placering. Tabel 19 viser en oversigt over antallet af virksomheder og medarbejdere fordelt på virksomhedsstørrelse. Som det fremgår af tabellen, har langt størstedelen af de deltagende virksomheder (ca. 83 pct.) under 25 medarbejdere. Disse 191 virksomheder har i alt 837 ansatte, hvilket svarer til ca. 32 pct. af de deltagende medarbejdere. Tabel 19: Virksomhedernes størrelse Virksomhedsstørrelse Antal virksomheder Andel Virksomheder * Antal medarbejdere Andel medarbejdere * Under 25 medarbejdere ,7 % ,9 % medarbejdere 22 9,5 % ,1 % medarbejdere 12 5,2 % ,0 % Over 75 medarbejdere 6 2,6 % ,1 % I alt % % Note: Enkelte virksomheder/konsortier har indberettet i fællesskab, hvorfor antallet af virksomheder i rapportens tabeller er 231 i stedet for 236. Reelt set er der således data fra 236 virksomheder. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Tabel 20 viser, hvorledes de deltagende virksomheders medarbejdere er fordelt på landets regioner. Tabel 20: Medarbejderne fordelt på region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden I alt 18,5 % 17,3 % 4,8 % 6,9 % 52,5 % Ud af de deltagende medarbejdere har lidt over halvdelen (ca. 53 pct.) deres arbejdsplads i Region Hovedstaden, jf. Tabel 20. Region Syddanmark er den region med den laveste andel medarbejdere (ca. 5 pct.). 20

23 BILAG 1 GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN FORDELT PÅ UDDANNELSESGRUPPE Af dette bilag fremgår gennemsnitslønnen for uddannelsesgrupperne cand.polyt., cand. design, møbelog indretningsarkitekter samt byggeteknikere. Grundet det lave antal observationer, er disse ikke fordelt på lønbånd. Tabel 1: Den gennemsnitlige månedsløn for cand.polyt. eller cand.scient.techn. i arkitektur og design, eller byggeledelse Antal Andel Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg I alt % Tabel 2: Den gennemsnitlige månedsløn for cand. design Antal Andel Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg I alt % Tabel 3: Den gennemsnitlige månedsløn for møbel- og indretningsarkitekter Antal Andel Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg I alt % Tabel 4: Den gennemsnitlige månedsløn for byggeteknikere Antal Andel Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg I alt %

24 BILAG 2 EKSTRA TABELLER OG FIGURER Af dette bilag fremgår en række ekstra kørsler efter ønske fra DANSKE ARK. Tabel 5 og Tabel 6 indeholder oplysninger om månedslønnen ekskl. og inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter fordelt på antal års anciennitet, således at disse tal i højere grad kan sammenlignes med data fra lønstatistikken Rækken 12+ svarer til løntrin 13 i lønstatistikken for Der indgår i disse tabeller lønoplysninger angivet i er og gennemsnit. Tabel 5: Månedsløn for akademiske arkitekter fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnit ,5 % ,8 % ,6 % ,4 % ,4 % ,2 % ,9 % ,1 % ,2 % ,3 % ,8 % ,4 % ,0 % Ikke angivet 21 1,4 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Tabel 6: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnit ,5 % ,8 % ,6 % ,4 % ,4 % ,2 % ,9 % ,1 % ,2 % ,3 % ,8 % ,4 % ,0 % Ikke angivet 21 1,4 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts

25 Tabel 7 og Tabel 8 indeholder oplysninger om månedslønnen ekskl. og inkl. rådighedstillæg for landskabsarkitekter. I Tabel 7 er disse fordelt på antal års anciennitet, mens de i Tabel 8 er fordelt på løn. Det gælder for begge tabeller, at der for enkelte anciennitetsniveauer/løn ikke er angivet gennemsnitsløn grundet hensyn til anonymitetsløfte. Det er hos DANSKE ARK besluttet, at antallet af respondenter bag hver gennemsnitlig månedsløn skal være minimum 5. Tabel 7: Den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekter fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg ,5 % * 3 2,6 % ,8 % ,9 % ,4 % ** 6 5,3 % ,9 % *** 6 5,3 % * 4 3,5 % ,1 % ,1 % ,3 % ,3 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts *Grundet løftet om anonymitet angives der ikke lønoplysninger for landskabsarkitekter med hhv. 1 og 8 års anciennitet. **Det skal bemærkes, at gennemsnitslønnen for landskabsarkitekter med 5 års anciennitet ikke lever op til lønbåndet. Dette skyldes, at der for en enkelt medarbejder er angivet en løn, der er væsentligt under lønbåndskravet. ***Det skal endvidere bemærkes, at gennemsnitslønnen for landskabsarkitekter med 7 års anciennitet er markant højere end for de andre anciennitetsniveauer, hvilket dels skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for en enkelt medarbejder med 7 års anciennitet. At der kun er 6 respondenter på det pågældende niveau spiller ligeledes ind i gennemsnitsberegningen. Tabel 8: Den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekter fordelt på løn Lønbånd Antal Andel Lønbånds båndskrav Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg ,5 % * 3 2,6 % ,8 % ,9 % ,4 % ** 6 5,3 % ,9 % ,6 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts *Grundet løftet om anonymitet angives der ikke lønoplysninger for landskabsarkitekter på løn 2. **Det skal bemærkes, at gennemsnitslønnen for landskabsarkitekter på løn 6 ikke lever op til lønbåndet. Dette skyldes, at der for en enkelt medarbejder er angivet en løn, der er væsentligt under lønbåndskravet. 23

26 Tabel 9 og Tabel 10 indeholder oplysninger om månedslønnen ekskl. og inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktører fordelt på antal års anciennitet, således at disse tal i højere grad kan sammenlignes med data fra lønstatistikken Rækken 10+ svarer til lønbånd 11 i lønstatistikken for Der indgår i disse tabeller lønoplysninger angivet i er og gennemsnit. Tabel 9: Månedsløn for bygningskonstruktører fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnit ,9 % ,7 % ,5 % ,1 % ,6 % ,2 % ,2 % ,8 % ,0 % ,0 % ,5 % Ikke angivet 4 0,5 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Tabel 10: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktører fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnit ,9 % ,7 % ,5 % ,1 % ,6 % ,2 % ,2 % ,8 % ,0 % ,0 % ,5 % Ikke angivet 4 0,5 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Tabel 11 og 12 indeholder oplysninger om månedslønnen ekskl. og inkl. rådighedstillæg for tekniske designere/assistenter/tegnere. I Tabel 11 er disse fordelt på antal års anciennitet, mens de i Tabel 12Error! Reference source not found. er fordelt på lønbånd. Det gælder for begge tabeller, at der for flere anciennitetsniveauer/lønbånd ikke er angivet gennemsnitsløn grundet hensyn til anonymitetsløfte. Det er hos DANSKE ARK besluttet, at antallet af respondenter bag hvert tal skal være minimum 5. 24

27 Tabel 11: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånds Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg 0 5 4,8 % * 4 3,8 % * 2 1,9 % * 3 2,9 % ,0 % * 1 1,0 % * 3 2,9 % ,0 % * 2 1,9 % * 4 3,8 % ,0 % Ikke angivet* 1 1,0 % - - I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts *Grundet løftet om anonymitet angives der ikke lønoplysninger for tekniske designere med hhv. 1, 2, 3, 5, 6, 8 og 9 års anciennitet, samt for den ene medarbejder hvor anciennitet ikke er angivet. Tabel 12: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere fordelt på lønbånd Lønbånd Antal Andel Lønbånds båndskrav båndskrav Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg 1 5 4,8 % * 4 3,8 % * 2 1,9 % * 3 2,9 % ,0 % * 1 1,0 % * 3 2,9 % ,7 % Ikke angivet* 1 1,0 % - - I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts *Grundet løftet om anonymitet angives der ikke lønoplysninger for tekniske designere på lønbånd 2, 3, 4, 6 og 7, samt for den ene medarbejder, hvor lønbånd ikke er angivet. Af Figur 1 fremgår gennemsnitslønnen for akademiske arkitekter fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse. Figuren er udspecificeret for år 0-25, mens akademiske arkitekter med mere en 25 års erfaring fremgår af figuren sidste søjle. Figuren viser desuden antallet af akademiske arkitekter med det pågældende antal år i arkitektfaglig beskæftigelse. 25

28 Gennemsnitsløn Antal Figur 1: Gennemsnitlig månedsløn fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse for akademiske arkitekter >25 Antal år i arkitektfaglig beskæftigelse Antal (h. akse) Gennemsnitsløn 26

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2013

Indhold Lønstatistik 2013 Lønstatistik 2013 Indhold Lønstatistik 2013 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Overenskomstanalyse OK 2011. Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder

Overenskomstanalyse OK 2011. Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder Overenskomstanalyse OK 2011 Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder November 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 1. 1 Vurderinger

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området

Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området Kvantitativ afdækning af deltid/heltid på SHK-området I denne rapport afdækkes karakteristika for kommunalt ansatte medarbejdere på SHKområdet, med et kvantitativt fokus på fordelingen mellem deltid og

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere