LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013"

Transkript

1 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

2 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning Akademiske arkitekter Landskabsarkitekter Bygningskonstruktører Tekniske designere/assistenter/tegnere Månedsløn og stillingsbetegnelse Tillæg mv Deltidsansættelser og elever Personalegoder og bruttolønsordninger De deltagende virksomheder 20 BILAG Bilag 1 Gennemsnitlig månedsløn fordelt på uddannelsesgruppe Bilag 2 Ekstra tabeller og figurer

3 1. INDLEDNING Løn- og personalestatistikken bygger på oplysninger indhentet i perioden fra den 1. oktober 2013 til den 15. november 2013 blandt de af DANSKE ARKs medlemsvirksomheder, der har overenskomstansatte. Virksomhederne har haft mulighed for at indberette løn- og personaleoplysninger for deres medarbejdere via et elektronisk spørgeskema eller ved et Excel-udtræk fra deres lønsystem. Løn- og personalestatistikken 2013 er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for DANSKE ARK. Løn- og personalestatistikken dækker over oplysninger fra 236 virksomheder, der tilsammen repræsenterer overenskomstansatte medarbejdere 1. De medarbejdere svarer til det samlede antal overenskomstansatte medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder 2. De indsamlede data er behandlet fortroligt, og det er således kun DANSKE ARK og den enkelte virksomhed, der har adgang til de virksomhedsspecifikke data. Endvidere er oplysningerne anonymiseret således, at enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder ikke kan genfindes i data. Løn- og personalestatistikken omfatter den for medarbejderne individuelt aftalte løn, inkl. eventuelle funktionstillæg, tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg, bruttolønsordninger, evt. fleksible personalegoder samt aftalte rådighedstillæg. For deltidsansatte er månedslønnen omregnet til en fuldtidsmånedsløn. Lønnen er inklusive medarbejderens eget men ikke arbejdsgiverens pensionsbidrag. Ferietillæg og eventuel overarbejdsbetaling medregnes derimod ikke i den faste månedsløn, da dette vanskeliggør en sammenligning med de overenskomstaftalte lønbånd. For lønoplysningerne er der i nogle af opgørelserne foruden gennemsnittet også angivet nedre, median og øvre : Nedre er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end denne, udgør 25 pct. af alle observationerne. Medianen er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end denne, udgør 50 pct. af alle observationerne. Øvre er den observation, hvor alle de observationer, der er mindre end denne, udgør 75 pct. af alle observationerne. Det skal endvidere bemærkes, at enkelte virksomheder ikke har opgivet alle oplysningerne for medarbejderne. Dette medfører, at der for hver kategori (fx månedsløn eller personalegoder) ikke nødvendigvis er oplysninger for det samme antal medarbejdere. Lønsumskontrol Der er i løn- og personalestatistikken for 2013 taget højde for overgangen fra skalabruttolønssystemet til lønbåndssystemet ved at foretage en lønsumskontrol. Den enkelte virksomheds samlede lønomkostninger i 2013 sammenlignes mod den samlede lønomkostning virksomheden ville have haft, hvis skalabruttolønsordningen stadig var gældende. Undersøgelsen viste, at 18 virksomheder af forskellige årsager ikke overholder lønsumskontrollen. De 18 virksomheder har tilsammen 45 ansatte. Fælles for virksomhederne er, at de har få ansatte (typisk mellem1 og 3) Flere af disse virksomheder har ansat nyuddannede på de nye lønbånd. Disse forhold påvirker resultaterne fordelt på lønbåndsniveau i løn- og personalestatistikken 2013 negativt, hvilket der skal tages højde for ved vurdering af statistikkens resultater. For flere uddannelsesgrupper er gennemsnitslønningerne således lavere end sidste år. Yderligere kommentarer følger i forbindelse med præsentationen af disse tal. Inden resultaterne af løn- og personalestatistikken præsenteres i afsnit 0-7, beskrives de deltagende medarbejdere på baggrund af køn, alder og uddannelse i afsnit 2. I afsnit 8 beskrives de 1 Enkelte virksomheder/konsortier har indberettet i fællesskab, hvorfor antallet af virksomheder i rapportens tabeller er 231 i stedet for 236. Reelt set er der således data fra 236 virksomheder. 2 De resterende medlemsvirksomheder i DANSKE ARK har angivet, at de ikke har nogen overenskomstansatte. Disse indgår derfor ikke i denne rapport. 1

4 deltagende virksomheders fordeling på antal medarbejdere, region og antal elever. Endelig indeholder bilag 1 en opgørelse over den gennemsnitlige månedsløn fordelt på de resterende uddannelseskategorier, som ikke er dækket af afsnit 3. Bilag 2 indeholder en række ekstra kørsler efter ønske fra DANSKE ARK. 2

5 2. DE DELTAGENDE MEDARBEJDERE I dette afsnit præsenteres køn, alder og uddannelsesretning for de deltagende medarbejdere. Tabel 1 viser medarbejdernes fordeling på køn og alder. Tabel 1: Medarbejdere fordelt på køn og alder Alder Kvinder Mænd Samlet Kvinder (pct.) Mænd (pct.) Samlet (pct.)* ,0 % 0,0 % 0,0 % ,2 % 0,2 % 0,3 % ,8 % 6,0 % 10,8 % ,4 % 11,0 % 20,4 % ,0 % 10,7 % 20,7 % ,8 % 9,1 % 15,9 % ,0 % 6,9 % 11,9 % ,0 % 4,2 % 8,2 % ,6 % 0,7 % 1,3 % ,2 % 0,8 % 1,0 % ,7 % 0,6 % 1,3 % ,8 % 0,3 % 1,1 % ,5 % 0,5 % 1,0 % ,4 % 0,6 % 1,0 % ,4 % 0,3 % 0,6 % ,3 % 0,5 % 0,7 % ,2 % 0,5 % 0,6 % ,2 % 0,5 % 0,7 % ,6 % 1,3 % 1,9 % Ikke angivet ,2 % 0,2 % 0,3 % I alt ,3 % 54,7 % 100,0 % Note: Medarbejdernes alder er opgjort som 2013 minus medarbejdernes fødselsår. Det skal endvidere bemærkes, at der for 8 medarbejdere ikke er angivet alder. *Grundet afrunding summer andelene af kvinder og mænd ikke nødvendigvis for alle aldersgrupper. Som det fremgår af tabellen, er der oplysninger om køn for i alt medarbejdere, som fordeler sig med ca. 55 pct. mænd og ca. 45 pct. kvinder. Tabellen viser endvidere aldersfordelingen for de deltagende mænd og kvinder. Der er oplysninger om alder for i alt medarbejdere. Opgørelsen viser, at 10,7 pct. af det samlede antal medarbejdere er mænd i alderen år, mens andelen af kvinder i samme alderskategori er 10,0 pct. Den sidste kolonne i tabellen viser den samlede aldersfordeling blandt medarbejderne. Ifølge denne er der en god aldersspredning med relativt få (5,7 pct.) der er i, eller nærmer efterløns- eller pensionsalderen (58-64 år) hvorfor der i relation til lønomkostninger i branchen generelt er en fornuftig spredning. Samtidig har man i branchen kunne fastholde en flot andel(1,9 pct.) af medarbejdere på 65 år eller derover. 3

6 Figur 1 illustrerer resultaterne fra Tabel 1 grafisk. Figur 1: Medarbejdere fordelt på køn og alder 25% 20% 15% 10% 5% 0% Alder Mand Kvinde 4

7 Nedenfor opgøres aldersfordelingen for tre af uddannelseskategorierne; akademiske arkitekt, bygningskonstruktør samt tekniske designer/assistenter. Denne opgørelse fremgår af Tabel 2. Alder Tekniske designer /assistent Akademisk arkitekt (pct.) Tabel 2: Aldersfordeling for akademiske arkitekter, bygningskonstruktører og tekniske designere/assistenter/tegnere Akademisk arkitekt** Bygningskonstruktør Bygningskonstruktør (pct.) Teknisk designer/ assistent (pct.) ,1 % 0,8 % 0,0 % ,5 % 15,7 % 4,8 % ,1 % 25,1 % 4,8 % ,0 % 15,5 % 12,5 % ,9 % 14,3 % 10,6 % ,3 % 13,1 % 17,3 % ,0 % 6,4 % 19,2 % ,4 % 1,4 % 1,0 % ,0 % 0,8 % 1,0 % ,6 % 0,8 % 2,9 % ,1 % 0,9 % 4,8 % ,8 % 0,5 % 7,7 % ,0 % 0,6 % 5,8 % ,8 % 0,3 % 1,0 % ,7 % 0,6 % 1,9 % ,8 % 0,5 % 1,0 % ,8 % 0,5 % 1,0 % ,2 % 2,2 % 2,9 % I alt* % 100 % 100 % Note: * Akademiske arkitekter er her opgjort eksklusiv cand. polyt. (se bilag),** Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 pct. For de akademiske arkitekter og bygningskonstruktører befinder næsten halvdelen sig i alderskategorierne år og år (hhv. ca. 42 pct. og 41 pct.). Til sammenligning er dette tal kun ca. 17 pct. for de tekniske designere/assistenter, mens ca. 37 pct. af de tekniske designere/assistenter befinder sig i alderskategorierne år og år. De deltagende medarbejderes uddannelse fremgår af Tabel 3. Tabel 3: Medarbejdere fordelt på uddannelse Uddannelse Antal Andel * Akademisk arkitekt ,4 % Landskabsarkitekt KVL/KU LIFE 114 4,3 % Cand.polyt., cand.scient.techn. i arkitektur og design, byggeledelse 40 1,5 % Cand. design 14 0,5 % Bygningskonstruktør ,7 % Teknisk designer/assistent 104 4,0 % Byggetekniker 30 1,1 % Møbel- og indretningsarkitekt 10 0,4 % I alt % * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. 5

8 Som det fremgår af Tabel 3, er ca. 58 pct. af de deltagende medarbejdere uddannet akademiske arkitekter. Tabellen viser endvidere, at ca. 30 pct. af medarbejderne er uddannet bygningskonstruktører, mens de øvrige uddannelsesgrupper er repræsenteret af betydeligt færre medarbejdere (fra 0,4 pct. til 4,3 pct.). I de følgende afsnit 0 til 7 præsenteres resultaterne af løn- og personalestatistikken, mens afsnit 8 indeholder en beskrivelse af de deltagende virksomheder på baggrund af deres størrelse og geografiske placering. 6

9 3. MÅNEDSLØN OG UDDANNELSESRETNING I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn inkl. tillæg for de enkelte uddannelsesretninger. Resultaterne præsenteres for de akademiske arkitekter, bygningskonstruktørerne, landskabsarkitekterne samt for de tekniske designere/assistenter/tegnere 3. For de øvrige uddannelsesretninger opgøres den gennemsnitlige månedsløn i Bilag 1. Disse præsenteres ikke på lønbåndsniveau, da datagrundlaget er for lille og fordelingen på lønbånd dermed for usikkert. 3.1 Akademiske arkitekter Tabel 4 indeholder den faste månedsløn for de akademiske arkitekter samt det overenskomstaftalte lønbånd. Tabel 4: Månedsløn for akademiske arkitekter Lønbånd Antal Andel** Lønbåndskrav Nedre Median Øvre Gennemsnit ,5 % ,8 % ,6 % ,4 % ,4 % ,2 % ,9 % ,8 % Ikke angivet* 21 1,4 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Det skal bemærkes, at øvre og gns. for lønbånd 4 er større end det øvre og gns. for lønbånd 5, samt at det øvre for lønbånd 6 er større end det øvre for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 4 og 6. * Det skal bemærkes, at der for 21 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om lønbånd. ** Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Tabellen indeholder antal medarbejdere samt lønbåndet, den nedre, median, øvre og den gennemsnitlige månedsløn fordelt på lønbånd. Som det fremgår af tabellen, er de deltagende medarbejdere fordelt på samtlige lønbånd. Langt de fleste akademiske arkitekter befinder sig dog på lønbånd 8 (ca. 67 pct.). Den gennemsnitlige faste månedsløn for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (lønbånd 1) til kr. (lønbånd 8). Set over alle lønbånd er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. Sammenlignet med sidste år er gennemsnitslønnen for 2013 ca kr. lavere end for 2012 ( kr.). Dette skyldes hovedsageligt, at der i 2013 er ansat næsten dobbelt så mange nyuddannede som i Hvis der reguleres for dette forhold ved at bruge antallet af medarbejdere på lønbånd 1 i 2012, øges den samlede gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen øges yderligere, hvis der reguleres for de virksomheder, der ikke overholder lønsumskontrollen, samt hvis anciennitetssammensætningen for samtlige lønbånd er som i Gennemsnitslønnen for 2013 givet disse reguleringer ( kr.) er dog stadig lavere end gennemsnitslønnen for 2012, dette skyldes formentlig det lavere lønbånd på lønbånd Grundet populationens størrelse opgøres kun den gennemsnitlige månedsløn for de tekniske designere/assistenter/tegnere kr. i lønbånd i 2013 og kr. i skalaløn i

10 Gennemsnitsløn Antal Den gennemsnitlige månedsløn sammenlignet med lønbåndet er illustreret i Figur 2. Figur 2: Lønbånd og den gennemsnitlige månedsløn for akademiske arkitekter Lønbånd Gennemsnit Lønbånd Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor lønbåndet er angivet dvs medarbejdere. Figuren viser, at den gennemsnitlige faste månedsløn er højere end lønbåndet på samtlige lønbånd. Den mindste forskel på ca. 800 kr. fremkommer ved lønbånd 1. Den gennemsnitlige faste månedsløn afviger især fra lønbåndet ved lønbånd 3 og 8. Lønbånd 8 dækker over samtlige akademiske arkitekter med 7 år og mere end 7 års erfaring. Lønbåndet dækker således over arkitekter med 20, 30 eller 40 års erfaring, hvilket kan forklare den relativt store afvigelse mellem den gennemsnitlige månedsløn og lønbåndet. Af Figur 3 fremgår gennemsnitslønnen for de arkitekter, der befinder sig på lønbånd 8. Gennemsnitslønnen er fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse inden for lønbånd 8 og starter således ved 7 år. Figuren viser desuden antallet af akademiske arkitekter med det pågældende antal år i arkitektfaglig beskæftigelse. Det fremgår af Figur 3, at 239 akademiske arkitekter har været i arkitektfaglig beskæftigelse i mere end 20 år, samt at disse har en gennemsnitsløn på ca kr. Figur 3: Gennemsnitsløn fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse inden for lønbånd Antal år i arkitektfaglig beskæftigelse Antal (h. akse) Gennemsnitsløn 8

11 Tabel 5 indeholder den faste månedsløn inkl. rådighedstillæg for de akademiske arkitekter samt det overenskomstaftalte lønbånd fordelt på lønbånd. Tabel 5: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter Lønbånd Antal Andel ** Lønbåndskrav Nedre Median Øvre Gennemsnit ,5 % ,8 % ,6 % ,4 % ,4 % ,2 % ,9 % ,8 % Ikke angivet * 21 1,4 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Det skal bemærkes, at øvre og gns. for lønbånd 4 er større end det øvre og gns. for lønbånd 5, samt at det øvre for lønbånd 6 er større end det øvre for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 4 og 6. * Det skal bemærkes, at der for 21 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om lønbånd. ** Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (lønbånd 1) til kr. (lønbånd 8). Set over alle lønbånd er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. Den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg er sammenholdt med lønbåndet i Figur 4. Figur 4: Lønbånd og den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter Lønbånd Gennemsnit Lønbånd Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor lønbåndet er angivet dvs medarbejdere. Som det fremgår af Figur 4, er forholdet mellem den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg og lønbånd næsten identisk med forholdet skildret i Figur 2. Dette skyldes, at det kun er ca. 14 pct. af de akademiske arkitekter, der i 2013 modtog et rådighedstillæg. 9

12 3.2 Landskabsarkitekter Nedenfor i Tabel 6 præsenteres den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekterne. Grundet få observationer er den gennemsnitlige månedsløn ikke fordelt på lønbånd. Tabel 6: Den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekter Antal Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg I alt Som det fremgår af Tabel 6, er den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekterne opgjort til ca Endvidere viser tabellen, at den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg kun er marginalt højere end uden rådighedstillægget (ca kr.) 3.3 Bygningskonstruktører På samme måde som for de akademiske arkitekter præsenteres den faste månedsløn for bygningskonstruktørerne fordelt på lønbånd nedenfor. Tabel 7 indeholder den faste månedsløn for bygningskonstruktørerne samt lønbåndet fordelt på lønbånd. Tabel 7: Månedsløn for bygningskonstruktører Lønbånd Antal Andel Lønbåndskrav Nedre Median Øvre Gennemsnit * ,9 % ,7 % ,5 % ,1 % ,6 % ,2 % ,2 % ,3 % Ikke angivet ** 4 0,5 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Det skal bemærkes, at øvre for lønbånd 6 er større end det øvre for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 6. * At gennemsnittet er højere end den øvre for lønbånd 1 skyldes enkelte relativt høje observationer. ** Det skal bemærkes, at der for 4 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om lønbånd. Som for de akademiske arkitekter er der for bygningskonstruktørerne en overvægt af medarbejdere på det højeste lønbånd (ca. 59 pct.), mens det mindste antal medarbejdere findes på lønbånd 6 (ca. 3 pct.), jf. Tabel 7. Den gennemsnitlige månedsløn for bygningskonstruktører ligger i intervallet fra ca kr. (lønbånd 1) til ca kr. (lønbånd 8), mens den gennemsnitlige faste månedsløn over alle lønbånd er ca kr. Den samlede gennemsnitsløn for bygningskonstruktører var for kr., dvs. ca. 100 kr. højere end for Dette skyldes hovedsageligt, at virksomhederne i 2013 har ansat flere nyuddannede end i Hvis der reguleres for dette forhold ved at bruge fordelingen på lønbånd 1 fra 2012, øges gennemsnitslønnen. Gennemsnitslønnen øges yderligere, hvis der reguleres for de virksomheder, der ikke overholder lønsumskontrollen. Givet disse reguleringer bliver gennemsnitslønnen for 2013 ( kr.) således højere end gennemsnitslønnen for

13 Gennsmsnitsløn Antal Den gennemsnitlige månedsløn sammenlignet med lønbåndet er illustreret i Figur 5. Figur 5: Lønbåndet og den gennemsnitlige månedsløn for bygningskonstruktører Lønbånd Gennemsnit Lønbånd Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor lønbåndet er angivet dvs. 777 medarbejdere. Figuren viser, at for alle lønbånd er den gennemsnitlige månedsløn højere end lønbåndet. Specielt for medarbejderne på lønbånd 8 er den gennemsnitlige månedsløn højere end lønbåndet. Af Figur 6 fremgår den gennemsnitlige månedsløn for de bygningskonstruktører, der befinder sig på lønbånd 8. Gennemsnitslønnen er fordelt på antal år i beskæftigelse og starter således ved 7 år. Figuren viser desuden antallet af bygningskonstruktører, som har været i beskæftigelse i det pågældende antal år. Figur 6: Gennemsnitsløn fordelt på antal år i beskæftigelse som bygningskonstruktør inden for lønbånd Antal år i beskæftigelse som bygningskonstruktør 0 Antal (h. akse) Gennemsnitsløn 11

14 Tabel 8 indeholder den faste månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktørerne samt lønbåndet fordelt på lønbånd. Tabel 8: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktører Lønbånd Andel Antal Lønbåndskrav Nedre Median Øvre Gennemsnit * ,9 % ,7 % ,5 % ,1 % ,6 % ,2 % ,2 % ,3 % Ikke angivet ** 4 0,5 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Det skal bemærkes, at øvre for lønbånd 6 er større end det øvre for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 6. * At gennemsnittet er højere end den øvre for lønbånd 1 skyldes enkelte relativt høje observationer. ** Det skal bemærkes, at der for 4 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om lønbånd. Som i Tabel 7 er den øvre for lønbånd 6 højere end for lønbånd 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på lønbånd 6. Sammenhængen mellem den faste månedsløn inkl. rådighedstillæg og lønbåndet fremgår af Figur 7. Figur 7: Lønbånd og den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktører Lønbånd Gennemsnit Lønbånd Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor lønbåndet er angivet dvs. 777 medarbejdere. Som det fremgår af både Figur 5 og Figur 7, er den gennemsnitlige månedsløn inkl. såvel som ekskl. Rådighedstillæg højere end det overenskomstaftalte lønbånd ved alle lønbånd. Det fremgår desuden af Figur 7, at forholdet mellem den gennemsnitlige månedsløn inkl. rådighedstillæg og lønbåndet er næsten identisk med forholdet skildret i Figur 5. Dette skyldes, at det kun er ca. 8 pct. af bygningskonstruktørerne, der i 2013 modtog et rådighedstillæg. 12

15 3.4 Tekniske designere/assistenter/tegnere Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter/tegnere fremgår af Tabel 9 nedenfor. På grund af antallet af observation opgøres den gennemsnitlige månedsløn for de tekniske designere/assistenter/tegnere ikke for de enkelte lønbåndsniveauer. Tabel 9 viser, at den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter/tegnere er ca kr., mens gennemsnitslønnen inkl. rådighedstillæg er kr. Der er i alt 5 medarbejdere, svarende til ca. 5 pct. af de 104 tekniske designere/assistenter/tegnere, der modtager rådighedstillæg. Tabel 9: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter/tegnere Antal Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg I alt Sammenlignet med tal for 2012 er gennemsnitslønnen i 2013 ca kr. lavere. 13

16 4. MÅNEDSLØN OG STILLINGSBETEGNELSE I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn fordelt på forskellige stillingsbetegnelser. Den gennemsnitlige månedsløn, nedre, median, øvre samt antallet af medarbejdere fordelt på forskellige stillingsbetegnelser fremgår af Tabel 10. Tabel 10: Månedsløn inkl. løntillæg fordelt på stillingsbetegnelse Stillingsbetegnelse Antal Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit Tegnestueleder/chef 41 1,6 % Afdelingsleder 47 1,8 % Byggeleder 48 1,8 % "Den sælgende arkitekt" 38 1,4 % Projektleder 249 9,5 % Projekteringsleder 90 3,4 % Sagsarkitekt ,0 % Arkitekt ,5 % Arkitekt med særligt ansvar 105 4,0 % Konstruktør ,7 % Konstruktør med særligt ansvar 118 4,5 % Teknisk designer 90 3,4 % Teknisk designer med særligt ansvar 21 0,8 % Ikke angivet * 94 3,6 % I alt % * Det skal bemærkes, at der for en stor række af medarbejderne mangler oplysninger om deres stillingsbetegnelse. Tabel 10 viser, at ca. 33,5 pct. af de deltagende medarbejdere er arkitekter, mens yderligere ca. 16 pct. er sagsarkitekter eller arkitekter med særligt ansvar. Herudover er ca. 23,2 pct. konstruktører med og uden særligt ansvar, og ca. 9,5 pct. af medarbejderne er angivet som projektledere. Disse seks stillingsbetegnelser dækker således ca. 78 pct. af de deltagende medarbejdere. Den gennemsnitlige månedlige løn er samlet set ca kr. Den gennemsnitlige løn dækker over store variationer mellem de forskellige stillingsbetegnelser. Mens tegnestueleder/chef i gennemsnit har en fast månedsløn på ca kr., har en teknisk designer i gennemsnit en månedsløn på ca kr. Variation i den gennemsnitlige månedsløn mellem stillingsbetegnelser er illustreret i Figur 8. 14

17 Figur 8: Den gennemsnitlige månedsløn fordelt på stillingsbetegnelse Tegnestueleder/chef Afdelingsleder Byggeleder "Den sælgende arkitekt" Projektleder Projekteringsleder Sagsarkitekt Arkitekt Arkitekt med særligt ansvar Konstruktør Konstruktør med særligt ansvar Teknisk designer/anden teknisk uddannelse Teknisk designer/anden teknisk uddannelse med særligt ansvar Ikke angivet

18 5. TILLÆG MV. I dette afsnit beskrives brugen af rådighedstillæg, tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg samt bonusordninger. Brugen af tillæg og bonusordninger mv. beskrives som andelen af medarbejdere, der modtager disse, samt tillæggene og bonusordningernes værdi. Der skal for alle beregningerne i dette afsnit tages højde for de lave antal observationer, hvilket betyder, at der kan forventes en vis usikkerhed i resultaterne. Tabel 11 indeholder informationer om rådighedstillæggene fordelt på virksomhedsstørrelse. Tabel 11: Rådighedstillæg fordelt på virksomhedsstørrelse (alle faggrupper) Virksomhedens størrelse Andel Nedre Median Øvre Antal medarbejdere Gennemsnit Under 25 medarbejdere 48 6 % medarbejdere 32 6 % medarbejdere 50 9 % Over 75 medarbejdere % I alt % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et rådighedstillæg. Dvs. medarbejdere, der ikke modtager et rådighedstillæg ikke indgår i opgørelsen. Som det fremgår af Tabel 11, modtager 291 af de deltagende medarbejdere rådighedstillæg, hvilket svarer til ca. 11 pct. Endvidere viser tabellen, at de største virksomheder (over 75 medarbejdere) benytter sig mere af rådighedstillæg end de øvrige virksomheder (ca. 25 pct. af medarbejderne i de største virksomheder modtager rådighedstillæg). Tabellen indeholder ligeledes informationer om størrelsen på rådighedstillæggene. Tabellen viser, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er ca kr. om måneden. Endvidere fremgår det, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er størst i de største virksomheder med over 75 medarbejder (ca kr.), mens det er lavest i de mindste virksomheder med under 25 medarbejdere (ca kr.). Da brugen af tillidsrepræsentanttillæg, arbejdsmiljørepræsentanttillæg og bonusordninger er begrænset, giver det ikke mening at splitte brugen op på forskellige virksomhedsstørrelser I det efterfølgende præsenteres resultaterne derfor samlet for alle medarbejderne. Resultaterne for tillidsrepræsentanttillæggene fremgår af Tabel 12. Tabel 12: Tillidsrepræsentanttillæg (alle faggrupper) Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit I alt 66 2,5 % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et tillidsrepræsentanttillæg. Dvs. at medarbejdere, der ikke modtager et tillidsrepræsentanttillæg, ikke indgår i opgørelsen. 66 af de deltagende medarbejdere, svarende til 2,5 pct., modtager tillidsrepræsentanttillæg, jf. Tabel 12. Den gennemsnitlige størrelse af tillidsrepræsentanttillægget er ca. 900 kr. om måneden. Det fremgår af Tabel 13, at 6 medarbejdere svarende til 0,2 pct. modtager et arbejdsmiljørepræsentanttillæg. Den gennemsnitlige størrelse af arbejdsmiljørepræsentanttillægget er ca. 540 kr. Tabel 13: Arbejdsmiljørepræsentanttillæg (alle faggrupper) Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit I alt 6 0,2 % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et arbejdsmiljørepræsentanttillæg. Dvs. at medarbejdere, der ikke modtager et arbejdsmiljørepræsentanttillæg, ikke indgår i opgørelsen. 16

19 Endelig undersøges brugen af bonusordninger samt værdien af disse. Disse informationer fremgår af Tabel 14. Tabel 14: Bonusordning mv. (alle faggrupper) Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit I alt 77 2,9 % Note: Bonusordning mv. dækker over bonusordning, engangsvederlag mv., som medarbejderen har modtaget i Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der ikke modtager bonusordning, engangsvederlag mv. Dvs. at medarbejdere, der ikke har en bonusordning eller modtager engangsvederlag, ikke indgår i opgørelsen. Tabellen viser, at den gennemsnitlige værdi af disse bonusordninger i 2013 var ca kr. Dette gennemsnit dækker over store variationer mellem de forskellige bonusordninger, hvilket er illustreret ved den nedre (ca kr.) og den øvre (ca kr.). Af Tabel 15 fremgår den samlede gennemsnitsløn inkl. diverse tillæg og bonusordninger mv. fordelt på uddannelsesgrupper. Tabel 15: Samlet gennemsnitsløn fordelt på uddannelsesgruppe Uddannelse Akademiske arkitekter Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg Gennemsnit inkl. rådigheds-, tillids- Gennemsnit inkl. diverse tillæg og bonusordninger Landskabsarkitekt Cand.polyt Cand. design og arbejdsmiljørepræsentanttillæg Bygningskonstruktører Teknisk designer/assistent/tegner Byggetekniker Møbel- og indretningsarkitekt Note: Det store spring i gennemsnittet for cand. design skyldes enkelte meget høje observationer. 17

20 6. DELTIDSANSÆTTELSER OG ELEVER I dette afsnit beskrives virksomhedernes brug af deltidsansættelser og elevpladser. Tabel 16 viser andelen af medarbejdere, der er deltidsansat, samt deres ugentlige arbejdstid. Tabel 16: Deltidsansættelser fordelt på virksomhedens størrelse Virksomhedens størrelse Andel medarbejdere med deltidsansættelse Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (timer) Under 25 medarbejdere 18,9 % 28, medarbejdere 8,8 % 29, medarbejdere 12,3 % 31,5 Over 75 medarbejdere 7,8 % 30,4 I alt 12,5 % 29,5 Note: Deltidsansættelser er opgjort som medarbejdere, der har mindre end 37 timers arbejde om ugen. Samlet set er ca. 12 pct. af medarbejderne i de deltagende medlemsvirksomheder ansat på deltid og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 29,5 timer, jf. Tabel 16. Tabellen viser endvidere, at der er forskel på brugen af deltidsansættelser mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Deltidsansættelser benyttes mindst i de store virksomheder (over 75 medarbejdere), hvor ca. 8 pct. af medarbejderne er deltidsansatte. I små virksomheder (under 25 medarbejdere) er det derimod ca. 19 pct. af medarbejderne, der er deltidsansatte. Af Tabel 17 fremgår det, at der i de deltagende medlemsvirksomheder er 47 teknisk-designelever svarende til 1,8 pct. af det samlede antal medarbejdere. Det fremgår endvidere, at der i de deltagende medlemsvirksomheder er 12 voksenelever. Der er i data en tendens til, at det er de større virksomheder, som opretter elevpladser. Tabel 17: Teknisk-designelever og voksenelever Antal Andel Teknisk-designelever 47 1,8 % Voksenelever 12 0,5 % 18

21 7. PERSONALEGODER OG BRUTTOLØNSORDNINGER Dette afsnit indeholder oplysninger om virksomhedernes brug af personalegoder og bruttolønsordninger. Figur 9 viser andelen af medarbejdere, som modtager forskellige former for personalegoder. Figur 9: Andelen af medarbejdere med følgende personalegoder (i pct.) Hjemme-pc Frokostordning Sundhedsforsikring Fri telefon/mobil Fri bil Avis/tidsskrifter Internet Ekstra ferie/feriefridage udover overenskomsten Kontigent til brancheforeninger Anden personalegode 0% 10% 20% 30% 40% 50% De mest brugte personalegoder er frokostordninger (ca. 43 pct.), sundhedsforsikringer (ca. 25 pct.) samt fri telefon/mobil (ca. 20 pct.), jf. Figur 9. Figuren viser endvidere, at ca. 7 pct. har fri internet og ca. 5 pct. har hjemme-pc. Kategorien "Andre personalegoder" dækker blandt andet over massage, frugtordning, kaffe, buskort, mm. Brugen af bruttolønsordninger beskrives som andelen af medarbejdere med en bruttolønsordning fordelt på virksomhedsstørrelse. Disse resultater fremgår af Tabel 18. Tabel 18: Bruttolønsordninger Virksomhedsstørrelse Antal medarbejdere Andel Under 25 medarbejdere 17 0,6 % medarbejdere 32 1,2 % medarbejdere 57 2,2 % Over 75 medarbejdere 42 1,6 % I alt 148 5,6 % Ud af de deltagende medarbejdere har ca. 5,6 pct. en bruttolønsordning, jf. Tabel 18. Tabellen viser endvidere, at der er stor variation mellem virksomhedsstørrelserne i brugen af disse. Af medarbejdere beskæftiget i virksomheder med under 25 medarbejdere har 0,6 pct. en brutto- 19

22 lønsordning, mens der i virksomheder med medarbejdere er 2,2 pct., der har en bruttolønsordning. 8. DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de deltagende virksomheder på baggrund af deres størrelse og geografiske placering. Tabel 19 viser en oversigt over antallet af virksomheder og medarbejdere fordelt på virksomhedsstørrelse. Som det fremgår af tabellen, har langt størstedelen af de deltagende virksomheder (ca. 83 pct.) under 25 medarbejdere. Disse 191 virksomheder har i alt 837 ansatte, hvilket svarer til ca. 32 pct. af de deltagende medarbejdere. Tabel 19: Virksomhedernes størrelse Virksomhedsstørrelse Antal virksomheder Andel Virksomheder * Antal medarbejdere Andel medarbejdere * Under 25 medarbejdere ,7 % ,9 % medarbejdere 22 9,5 % ,1 % medarbejdere 12 5,2 % ,0 % Over 75 medarbejdere 6 2,6 % ,1 % I alt % % Note: Enkelte virksomheder/konsortier har indberettet i fællesskab, hvorfor antallet af virksomheder i rapportens tabeller er 231 i stedet for 236. Reelt set er der således data fra 236 virksomheder. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Tabel 20 viser, hvorledes de deltagende virksomheders medarbejdere er fordelt på landets regioner. Tabel 20: Medarbejderne fordelt på region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden I alt 18,5 % 17,3 % 4,8 % 6,9 % 52,5 % Ud af de deltagende medarbejdere har lidt over halvdelen (ca. 53 pct.) deres arbejdsplads i Region Hovedstaden, jf. Tabel 20. Region Syddanmark er den region med den laveste andel medarbejdere (ca. 5 pct.). 20

23 BILAG 1 GENNEMSNITLIG MÅNEDSLØN FORDELT PÅ UDDANNELSESGRUPPE Af dette bilag fremgår gennemsnitslønnen for uddannelsesgrupperne cand.polyt., cand. design, møbelog indretningsarkitekter samt byggeteknikere. Grundet det lave antal observationer, er disse ikke fordelt på lønbånd. Tabel 1: Den gennemsnitlige månedsløn for cand.polyt. eller cand.scient.techn. i arkitektur og design, eller byggeledelse Antal Andel Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg I alt % Tabel 2: Den gennemsnitlige månedsløn for cand. design Antal Andel Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg I alt % Tabel 3: Den gennemsnitlige månedsløn for møbel- og indretningsarkitekter Antal Andel Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg I alt % Tabel 4: Den gennemsnitlige månedsløn for byggeteknikere Antal Andel Gennemsnit Gennemsnit inkl. rådighedstillæg I alt %

24 BILAG 2 EKSTRA TABELLER OG FIGURER Af dette bilag fremgår en række ekstra kørsler efter ønske fra DANSKE ARK. Tabel 5 og Tabel 6 indeholder oplysninger om månedslønnen ekskl. og inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter fordelt på antal års anciennitet, således at disse tal i højere grad kan sammenlignes med data fra lønstatistikken Rækken 12+ svarer til løntrin 13 i lønstatistikken for Der indgår i disse tabeller lønoplysninger angivet i er og gennemsnit. Tabel 5: Månedsløn for akademiske arkitekter fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnit ,5 % ,8 % ,6 % ,4 % ,4 % ,2 % ,9 % ,1 % ,2 % ,3 % ,8 % ,4 % ,0 % Ikke angivet 21 1,4 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Tabel 6: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for akademiske arkitekter fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnit ,5 % ,8 % ,6 % ,4 % ,4 % ,2 % ,9 % ,1 % ,2 % ,3 % ,8 % ,4 % ,0 % Ikke angivet 21 1,4 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts

25 Tabel 7 og Tabel 8 indeholder oplysninger om månedslønnen ekskl. og inkl. rådighedstillæg for landskabsarkitekter. I Tabel 7 er disse fordelt på antal års anciennitet, mens de i Tabel 8 er fordelt på løn. Det gælder for begge tabeller, at der for enkelte anciennitetsniveauer/løn ikke er angivet gennemsnitsløn grundet hensyn til anonymitetsløfte. Det er hos DANSKE ARK besluttet, at antallet af respondenter bag hver gennemsnitlig månedsløn skal være minimum 5. Tabel 7: Den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekter fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg ,5 % * 3 2,6 % ,8 % ,9 % ,4 % ** 6 5,3 % ,9 % *** 6 5,3 % * 4 3,5 % ,1 % ,1 % ,3 % ,3 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts *Grundet løftet om anonymitet angives der ikke lønoplysninger for landskabsarkitekter med hhv. 1 og 8 års anciennitet. **Det skal bemærkes, at gennemsnitslønnen for landskabsarkitekter med 5 års anciennitet ikke lever op til lønbåndet. Dette skyldes, at der for en enkelt medarbejder er angivet en løn, der er væsentligt under lønbåndskravet. ***Det skal endvidere bemærkes, at gennemsnitslønnen for landskabsarkitekter med 7 års anciennitet er markant højere end for de andre anciennitetsniveauer, hvilket dels skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for en enkelt medarbejder med 7 års anciennitet. At der kun er 6 respondenter på det pågældende niveau spiller ligeledes ind i gennemsnitsberegningen. Tabel 8: Den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekter fordelt på løn Lønbånd Antal Andel Lønbånds båndskrav Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg ,5 % * 3 2,6 % ,8 % ,9 % ,4 % ** 6 5,3 % ,9 % ,6 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts *Grundet løftet om anonymitet angives der ikke lønoplysninger for landskabsarkitekter på løn 2. **Det skal bemærkes, at gennemsnitslønnen for landskabsarkitekter på løn 6 ikke lever op til lønbåndet. Dette skyldes, at der for en enkelt medarbejder er angivet en løn, der er væsentligt under lønbåndskravet. 23

26 Tabel 9 og Tabel 10 indeholder oplysninger om månedslønnen ekskl. og inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktører fordelt på antal års anciennitet, således at disse tal i højere grad kan sammenlignes med data fra lønstatistikken Rækken 10+ svarer til lønbånd 11 i lønstatistikken for Der indgår i disse tabeller lønoplysninger angivet i er og gennemsnit. Tabel 9: Månedsløn for bygningskonstruktører fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnit ,9 % ,7 % ,5 % ,1 % ,6 % ,2 % ,2 % ,8 % ,0 % ,0 % ,5 % Ikke angivet 4 0,5 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Tabel 10: Månedsløn inkl. rådighedstillæg for bygningskonstruktører fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånd Nedre Median Øvre Gennemsnit ,9 % ,7 % ,5 % ,1 % ,6 % ,2 % ,2 % ,8 % ,0 % ,0 % ,5 % Ikke angivet 4 0,5 % I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts Tabel 11 og 12 indeholder oplysninger om månedslønnen ekskl. og inkl. rådighedstillæg for tekniske designere/assistenter/tegnere. I Tabel 11 er disse fordelt på antal års anciennitet, mens de i Tabel 12Error! Reference source not found. er fordelt på lønbånd. Det gælder for begge tabeller, at der for flere anciennitetsniveauer/lønbånd ikke er angivet gennemsnitsløn grundet hensyn til anonymitetsløfte. Det er hos DANSKE ARK besluttet, at antallet af respondenter bag hvert tal skal være minimum 5. 24

27 Tabel 11: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere fordelt på anciennitet Anciennitet (antal år) Antal Andel Lønbånds Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg 0 5 4,8 % * 4 3,8 % * 2 1,9 % * 3 2,9 % ,0 % * 1 1,0 % * 3 2,9 % ,0 % * 2 1,9 % * 4 3,8 % ,0 % Ikke angivet* 1 1,0 % - - I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts *Grundet løftet om anonymitet angives der ikke lønoplysninger for tekniske designere med hhv. 1, 2, 3, 5, 6, 8 og 9 års anciennitet, samt for den ene medarbejder hvor anciennitet ikke er angivet. Tabel 12: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere fordelt på lønbånd Lønbånd Antal Andel Lønbånds båndskrav båndskrav Gennemsnitlig månedsløn Gennemsnitlig månedsløn inkl. rådighedstillæg 1 5 4,8 % * 4 3,8 % * 2 1,9 % * 3 2,9 % ,0 % * 1 1,0 % * 3 2,9 % ,7 % Ikke angivet* 1 1,0 % - - I alt % Note: Lønbåndet er fra "Overenskomstforliget 2012" for perioden 1. april 2012 til 31. marts *Grundet løftet om anonymitet angives der ikke lønoplysninger for tekniske designere på lønbånd 2, 3, 4, 6 og 7, samt for den ene medarbejder, hvor lønbånd ikke er angivet. Af Figur 1 fremgår gennemsnitslønnen for akademiske arkitekter fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse. Figuren er udspecificeret for år 0-25, mens akademiske arkitekter med mere en 25 års erfaring fremgår af figuren sidste søjle. Figuren viser desuden antallet af akademiske arkitekter med det pågældende antal år i arkitektfaglig beskæftigelse. 25

28 Gennemsnitsløn Antal Figur 1: Gennemsnitlig månedsløn fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse for akademiske arkitekter >25 Antal år i arkitektfaglig beskæftigelse Antal (h. akse) Gennemsnitsløn 26

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

SKAL IKKE UDFYLDES. Statistikken giver indsigt i branchens løn- og personaleforhold, samt giver klarhed om virksomhedens position i forhold hertil.

SKAL IKKE UDFYLDES. Statistikken giver indsigt i branchens løn- og personaleforhold, samt giver klarhed om virksomhedens position i forhold hertil. Løn- og personalestatistikken 2013 Spørgeskemaet ligger til grund for den løn- og personalestatistik, som DANSKE ARK udarbejder i samarbejde med ARKITEKTFORBUNDET, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato April 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2009. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7. Signaturforklaring

Løn- og personalestatistikken 2009. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7. Signaturforklaring Løn- og personalestatistikken 2009 Foreløbig udgave Hermed præsenteres en foreløbig udgave af løn- og personalestatistikken 2009, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job.

Lønstatistikken kan anvendes som opslagsværk, ved forhandlingerne på arbejdspladserne, eller når et medlem skifter job. LØNSTATISTIK 2016 Sammenfatning Kost & Ernæringsforbundet har udarbejdet denne lønstatistik. Det er sket på baggrund af spørgeskema, der er sendt ud til forbundets medlemmerne i november 2016. 1584 medlemmer

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL. Medlemsmøder marts

OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL. Medlemsmøder marts OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL Medlemsmøder 21. 23. marts NYE LØNBÅND Arkitekter/designere Bygningskonstruktører 1. marts 2017 udgør den garanterede minimalløn: Arkitekt/designer

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Mona Larsen Anders Bruun Jonassen Lise Sand Ellerbæk LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE - BEREGNINGER FOR 9 UDVALGTE FAGGRUPPER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2015. Spørgsmålene omhandler

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1 Lønpolitik i arkitektvirksomhederne Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Del 1 Om lønpolitik Overenskomstens rammer Lønpolitikkens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere