Læs mere om udgivelsen på Henrik Kure. EU-ret kompendium. 5. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs mere om udgivelsen på Henrik Kure. EU-ret kompendium. 5. udgave"

Transkript

1 Henrik Kure EU-ret kompendium 5. udgave

2 Henrik Kure EU-ret kompendium 5. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats: Henrik Kure (efter oprindeligt oplæg fra Narayana Press) Tryk: Zeuner Grafik a/s, Odder Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Øvrige udgivelser af samme forfatter (seneste udgaver): Forvaltningsret kompendium 6. udgave, 2014 Skatteret kompendium 5. udgave, 2013 Formueret kompendium 1. udgave, 2009 Kompendium i finansieringsret obligationsretlige forhold 1. udgave, 2006 Immaterielle rettigheder kompendium 1. udgave, 2005 Kompendium i finansieringsret ejendomsretlige forhold 1. udgave, 2005

3 Oversigt Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne 1 EU-rettens kilder og virkninger 19 2 Fortolkningsprincipper 29 Del II Fri bevægelighed 3 Introduktion til fri bevægelighed 37 4 Det generelle diskriminationsforbud 46 5 Varernes frie bevægelighed 48 6 Arbejdskraftens frie bevægelighed 67 7 Etableringsretten 76 8 Tjenesteydelsernes frie bevægelighed 84 9 Kapitalens frie bevægelighed 91 Del III Domstolskontrol 10 Introduktion til domstolskontrol Præjudicielle spørgsmål Traktatbrudssøgsmål Annullationssøgsmål Passivitetssøgsmål Erstatningssøgsmål 127 Del IV Domsreferater 5

4 Indhold Forord 3 Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne 1 EU-rettens kilder og virkninger 1.1 Indledning EU-rettens kilder Den primære EU-ret Den sekundære EU-ret Direkte virkning Direkte vertikal virkning Direkte horisontal virkning Traktatbestemmelser Direkte vertikal virkning Direkte horisontal virkning Oversigt over TEUF s direkte virkning Forordninger Direktiver Korrekt implementering af direktiver Retsstillingen skal være klar og utvetydig Reglerne skal være bindende Overtrædelse skal være effektivt sanktioneret Implementering skal ske inden fristens udløb Manglende eller mangelfuld implementering af direktiver Direkte vertikal virkning Direkte horisontal virkning Indirekte horisontal virkning Disposition til opgaver om direktivers direkte virkning Afgørelser Henstillinger og udtalelser Domme 28 2 Fortolkningsprincipper 2.1 Indledning Princippet om EU-rettens forrang Regelgrundlag Baggrunden for princippet Princippets indhold og rækkevidde Pligtsubjektet Retsvirkning ved overtrædelse af princippet Princippet om EU-konform fortolkning Regelgrundlag Baggrunden for princippet Princippets indhold og rækkevidde 32 7

5 Indhold Læs mere om udgivelsen på Pligtsubjektet Retsvirkning ved overtrædelse af princippet Oversigt over fortolkningsprincipperne 33 Del II Fri bevægelighed 3 Introduktion til fri bevægelighed 3.1 Indledning Diskriminations- og restriktionsforbud Diskrimination Direkte diskrimination Indirekte diskrimination Omvendt diskrimination Restriktioner Undtagelser (saglige hensyn) Traktathjemlede hensyn Tvingende almene hensyn Proportionalitetsprincippet Forholdet til harmonisering Krav om grænseoverskridende element Forholdet mellem regelsættene Disposition til opgaver om fri bevægelighed Totalharmonisering Grænseoverskridende element Afgrænsning af det relevante regelsæt Diskrimination eller restriktion Undtagelser (saglige hensyn) Konklusion Oversigt over reglerne om fri bevægelighed 43 4 Det generelle diskriminationsforbud 4.1 Indledning Forskelsbehandling på grundlag af nationalitet Undtagelser (saglige hensyn) Disposition til opgaver om artikel 18 TEUF 47 5 Varernes frie bevægelighed 5.1 Indledning Varebegrebet Forholdet til tjenesteydelsesbegrebet Afgiftsmæssige handelshindringer Forbud mod told og toldlignende afgifter HR: Forbud mod told og ATV U1: Vederlagsreglen U2: EU-retlig kontrol Forbud mod diskriminerende interne afgifter Forholdet mellen artikel 110(1) og 110(2) TEUF Lignende indenlandske varer Konkurrerende indenlandske varer 55 8

6 Indhold 5.4 Ikke-afgiftsmæssige handelshindringer HR1: Forbud mod kvantitative indførselsrestriktioner og FTV Kvantitative indførselsrestriktioner Foranstaltning med tilsvarende virkning Produktkrav Anvendelseskrav Pligt- og rettighedssubjekter HR2: Forbud mod kvantitative udførselsrestriktioner og FTV U1: Traktatfæstede hensyn Den offentlige sædelighed Den offentlige orden Den offentlige sikkerhed Beskyttelse af menneskers liv og sundhed Beskyttelse af dyrs liv og sundhed U2: Tvingende almene hensyn Eksempler på tvingende almene hensyn Proportionalitetsprincippet Disposition til opgaver om varer 65 6 Arbejdskraftens frie bevægelighed 6.1 Indledning Arbejdstagerbegrebet Betingelser Arbejde i en andens tjeneste og efter dennes anvisninger Arbejde mod vederlag Arbejdet må ikke fremstå som et rent marginalt supplement Forholdet til etableringsbegrebet og tjenesteydelsesbegrebet Arbejdstagerbegrebets tidsmæssige udstrækning Krav om grænseoverskridende element Diskriminations- og restriktionsforbud Diskriminationsforbud Direkte diskrimination Indirekte diskrimination Restriktionsforbud Pligt- og rettighedssubjekter Pligtsubjekter Rettighedssubjekter Keck-doktrinens anvendelse inden for artikel 45 TEUF? Undtagelser (saglige hensyn) U1: Traktatfæstede hensyn Den offentlige orden, sikkerhed, sundhed Ansættelser i den offentlige administration U2: Tvingende almene hensyn Disposition til opgaver om arbejdskraft 75 7 Etableringsretten 7.1 Indledning Etableringsbegrebet Hvilken virksomhed omfattes af etableringsbegrebet? Selvstændig erhvervsvirksomhed 76 9

7 Indhold Læs mere om udgivelsen på Virksomhed udøvet i selskabsform Forholdet mellem primær og sekundær etablering Primær etablering Sekundær etablering Forholdet til tjenesteydelsesbegrebet Krav om grænseoverskridende element Diskriminations- og restriktionsforbud Diskriminationsforbud Restriktionsforbud Pligt- og rettighedssubjekter Pligtsubjekter Rettighedssubjekter Undtagelser (saglige hensyn) U1: Traktatfæstede hensyn Udøvelse af offentlig myndighed Den offentlige orden, sikkerhed og sundhed U2: Tvingende almene hensyn Disposition til opgaver om etableringsretten 83 8 Tjenesteydelsernes frie bevægelighed 8.1 Indledning Tjenesteydelsesbegrebet Krav om grænseoverskridende element Diskriminations- og restriktionsforbud Diskriminationsforbud Restriktionsforbud Pligt- og rettighedssubjekter Pligtsubjekter Rettighedssubjekter Keck-doktrinens anvendelse inden for artikel 56 TEUF? Undtagelser (saglige hensyn) U1: Traktatfæstede hensyn U2: Tvingende almene hensyn Disposition til opgaver om tjenesteydelser 90 9 Kapitalens frie bevægelighed 9.1 Indledning Kapitalbevægelsesbegrebet Forholdet til varebegrebet og tjenesteydelsesbegrebet Forholdet til etableringsbegrebet Krav om grænseoverskridende element Diskriminations- og restriktionsforbud Diskriminationsforbud Restriktionsforbud Pligt- og rettighedssubjekter Pligtsubjekter Rettighedssubjekter Keck-doktrinens anvendelse inden for artikel 63 TEUF? Undtagelser (saglige hensyn) U1: Traktatfæstede hensyn 94 10

8 Indhold Den offentlige orden og sikkerhed Medlemsstaternes skattelovgivning Kontrolforanstaltninger Statistik Traktatfæstede undtagelser for etableringsretten U2: Tvingende almene hensyn Disposition til opgaver om kapital 97 Del III Domstolskontrol 10 Introduktion til domstolskontrol 10.1 Indledning De forskellige sagstyper Præjudicielle spørgsmål Direkte søgsmål Traktatbrudssøgsmål Annullationssøgsmål Passivitetssøgsmål Erstatningssøgsmål Forholdet mellem sagstyperne Annullationssøgsmål ktr. passivitetssøgsmål Annullationssøgsmål ktr. præjudicielt spørgsmål Erstatningssøgsmål ktr. præjudicielt spørgsmål Erstatningssøgsmål ktr. annullations-/passivitetssøgsmål Traktatbrudssøgsmål ktr. præjudicielt spørgsmål Traktatbrudssøgsmål ktr. erstatningssøgsmål Traktatbrudssøgsmål ktr. annullations-/passivitetssøgsmål Præjudicielle spørgsmål 11.1 Indledning EU-Domstolens kompetence Fortolkning af traktaterne Gyldighed og fortolkning af EU-retsakter Hvilke EU-retsakter omfattes? Hvad kan EU-Domstolen tage stilling til? Forelæggelsesberettigede instanser Særligt om uafhængighed Fakultativ forelæggelse (forelæggelsesret) Verserende retssag Nødvendigt for domsafsigelse i hovedsagen Obligatorisk forelæggelse (forelæggelsespligt) HR: Forelæggelsespligt hvis ingen appelmulighed U1: Spørgsmålet er identisk med et tidligere (acte éclairé) U2: Spørgsmålet giver ikke anledning til tvivl (acte clair) UU2: Spørgsmål om gyldigheden af EU-retsakter U3: Spørgsmålet er irrelevant Retsvirkninger af et præjudicielt spørgsmål I forhold til EU-Domstolen I forhold til den forelæggende nationale ret

9 Indhold Læs mere om udgivelsen på Disposition til opgaver om præjudicielle spørgsmål Traktatbrudssøgsmål 12.1 Indledning Søgsmålskompetence Kommissionen Medlemsstaterne Traktatkrænkelsesproceduren Hvis Kommissionen er sagsøger Hvis en medlemsstat er sagsøger EU-Domstolens afgørelse Retsvirkninger af traktatbrudsdom Disposition til opgaver om traktatbrudssøgsmål Annullationssøgsmål 13.1 Indledning Søgsmålskompetence Privilegerede sagsøgere Ikke-privilegerede sagsøgere Søgsmålets genstand Privilegerede sagsøgere Ikke-privilegerede sagsøgere Retsakter, der retter sig til sagsøgeren Retsakter, der berører sagsøgeren umiddelbart og individuelt Regelfastsættende retsakter Søgsmålsfrist Søgsmålsgrunde Inkompetence Væsentlige formelle mangler Indholdsmangler Magtfordrejning Retsvirkninger af annullationsdom Disposition til opgaver om annullationssøgsmål Passivitetssøgsmål 14.1 Indledning Søgsmålskompetence Privilegerede sagsøgere Ikke-privilegerede sagsøgere Betingelse for at anlægge passivitetssøgsmål Procedure og søgsmålsfrist Retsvirkninger af passivitetsdom Disposition til opgaver om passivitetssøgsmål Erstatningssøgsmål 15.1 Indledning Medlemsstaternes erstatningsansvar Erstatningsbetingelserne Borgerne tillægges rettigheder Tilstrækkelig kvalificeret overtrædelse af EU-retten

10 Indhold Årsagsforbindelse Ansvarssubjektet Unionens erstatningsansvar Erstatningsbetingelserne Retsstridig adfærd Indtrådt tab Årsagsforbindelse Ansvarssubjektet Disposition til opgaver om erstatningssøgsmål 131 Del IV Domsreferater Alpine Investments 135 Angonese 137 Antonissen 138 BASF 139 Becker 140 Bela-Mühle 141 Bluhme 142 Bordessa 143 Bosman 144 Bouchoucha 146 CaixaBank France 147 Carpenter 148 Cartesio 149 Cassis de Dijon 150 Centros 151 CILFIT 153 Cinematográficos 154 Clean Car Autoservice 155 Collins 156 Costa mod ENEL 157 Cowan 158 D Hoop 159 Dassonville 160 De Danske Bilimportører 161 Deutscher Apothekerverband 162 Dillenkofer 163 Dusseldorp 164 Eind 165 Eurim-Pharm 166 Evans Medical 167 Faccini Dori 168 Factortame 169 Familiapress 170 Foto-Frost 171 Francovich 172 Förster 173 GB-INNO

11 Indhold Læs mere om udgivelsen på Gebhard 175 Gourmet International 176 Graf 177 Grogan 178 Grzelczyk 179 Guimont 180 Gysbrechts 181 Henn og Darby 182 Heylens 183 Hubbard 184 Inter-Environnement Wallonie 185 Jacquet 186 Keck og Mithouard 187 Ker-Optika 188 Kohll 189 Kommissionen mod Belgien (golden shares) 190 Kommissionen mod Belgien (laboratorier) 191 Kommissionen mod Belgien (vallonsk affald) 192 Kommissionen mod Danmark (bilregistreringsafgifter) 193 Kommissionen mod Danmark (firmabiler) 194 Kommissionen mod Danmark (flaskepant) 195 Kommissionen mod Danmark (jordnødder) 196 Kommissionen mod Danmark (pensionsordninger) 197 Kommissionen mod Danmark (snaps) 198 Kommissionen mod Danmark (vitaminer) 199 Kommissionen mod Frankrig (jordbær) 200 Kommissionen mod Grækenland (modermælkserstatning) 201 Kommissionen mod Irland (buy Irish) 202 Kommissionen mod Irland (Dundalk) 203 Kommissionen mod Irland (souvenirs) 204 Kommissionen mod Italien (påhængsvogne) 205 Kommissionen mod Luxembourg (sekundær etablering) 206 Kommissionen mod Nederlandene (mediawet) 207 Kommissionen mod Storbritannien (øl og vin) 208 Kommissionen mod Tyskland (Markenqualität) 209 Kommissionen mod Tyskland (Reinheitsgebot) 210 Kraus 211 Laval 212 Lehtonen 213 Levin 214 Lindman 215 Lomas 216 Läärä 217 Mac Quen 218 Marks & Spencer 219 Marleasing 220 Meeusen 221 Metock 222 Mickelsson og Roos 223 Müller-Fauré

12 Indhold Nino 225 O Flynn 226 Ospelt 227 Ottica New Line 228 Outokumpu 230 PreussenElektra 231 Quietlynn 232 Rau 233 Reisch 234 Reyners 235 Rush Portuguesa 236 Salzmann 237 Sanz de Lera 238 Schmidberger 239 Schumacker 240 Schöning-Kougebetopoulou 241 Scientology 242 Simmenthal 243 Société Baxter 244 Sodemare 245 Stanleybet 246 Steymann 247 Svensson 248 Thieffry 249 Thompson 250 Torfaen Borough Council 251 Trojani 252 TV TV-Shop 254 Van Binsbergen 255 Van der Veldt 256 Van Gend en Loos 257 Verkooijen 258 Vestergaard 259 Viking Line 260 Von Colson og Kamann 262 Forkortelser 263 Domsregister 264 Stikord

Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne

Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne Oversigt Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne Kapitel 1. EU-rettens kilder og virkninger 19 Kapitel 2. Fortolkningsprincipper 29 Del II Fri bevægelighed Kapitel 3. Introduktion til fri bevægelighed

Læs mere

Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne. Fri bevægelighed. Domstolskontrollen

Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne. Fri bevægelighed. Domstolskontrollen Del I EU-rettens virkninger i medlemsstaterne Kapitel 1 EU-rettens kilder og virkninger 17 Kapitel 2 Fortolkningsprincipper 29 Del II Fri bevægelighed Kapitel 3 Introduktion til fri bevægelighed 37 Kapitel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del I: EU-rettens virkninger i medlemsstaterne. Kapitel 1 EU-rettens forrang 13. Kapitel 2 Direkte virkning 16

Indholdsfortegnelse. Del I: EU-rettens virkninger i medlemsstaterne. Kapitel 1 EU-rettens forrang 13. Kapitel 2 Direkte virkning 16 Del I: EU-rettens virkninger i medlemsstaterne Kapitel 1 EU-rettens forrang 13 1. Overblik 13 2. Hvem påhviler pligten? 13 3. Retsvirkninger af forrangsprincippet 14 4. Forrang i forhold til al national

Læs mere

sag 13/76, Dona 22, 47 sag 71/76, Thieffry 250 sag 74/76, Ianelli 22, 61 sag 107/76, Hoffmann-La Roche 113 sag 114/76, Bela-Mühle 125, 127, 146

sag 13/76, Dona 22, 47 sag 71/76, Thieffry 250 sag 74/76, Ianelli 22, 61 sag 107/76, Hoffmann-La Roche 113 sag 114/76, Bela-Mühle 125, 127, 146 Domsregister De fremhævede sidetal henviser til det relevante domsreferat i del IV, svarende til de domme som i del I-III er markeret med stjerne (*). For en alfabetisk oversigt sorteret efter kaldenavn

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Det indre marked og introduktion til varernes frie bevægelighed

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Det indre marked og introduktion til varernes frie bevægelighed EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Det indre marked og introduktion til varernes frie bevægelighed Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime den 5.10 kl. 14-16 i Kirkesalen 2. Repetition 3. Overblik over det indre

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed 2. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3762-9 Omslag:

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 1

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 1 EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 1 01-10-2007 2 Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime fredag den 12. kl. 8-10? 2. Repetition Afgiftsmæssige hindringer 3.

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Fortolkningsprincipper, håndhævelse af EU-retten og direkte søgsmålstyper Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstimer 1. Fredag den 21/9 kl. 8-10 2. Fredag den 5/10 kl. 8-10 2. Fortolkningsprincipper

Læs mere

Forholdet mellem national ret og EU-retten

Forholdet mellem national ret og EU-retten Forholdet mellem national ret og EU-retten 6. september 2005 Erhvervsjura, 7. sem. 1 Problemstilling Hvorledes slår et overordnet retssystem igennem i forhold til andre retssystemer, som det stiller krav

Læs mere

Erhvervsjura EU-RET 1. Forholdet mellem national ret og EU-retten. EU-ret, 3. oktober adjunkt., ph.d., Charlotte Bagger Tranberg ERHVERVSJURA

Erhvervsjura EU-RET 1. Forholdet mellem national ret og EU-retten. EU-ret, 3. oktober adjunkt., ph.d., Charlotte Bagger Tranberg ERHVERVSJURA 1 EU-RET 1 Forholdet mellem national ret og EU-retten 2 Problemstilling Hvorledes slår et overordnet retssystem igennem i forhold til andre retssystemer, som det stiller krav til? Folkeret - national ret

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Præjudicielle spørgsmål

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Præjudicielle spørgsmål EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Præjudicielle spørgsmål Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstimer næste gang fredag den 21., kl. 08-10 2. Repetition 3. Præjudicielle spørgsmål 20-09-2007 2 Repetition Kan en privat

Læs mere

Erhvervsjura EU-RET. Ikke-diskriminationsprincippet. EU-ret, 24. oktober 2006 ERHVERVSJURA. adjunkt., ph.d., Charlotte Bagger Tranberg

Erhvervsjura EU-RET. Ikke-diskriminationsprincippet. EU-ret, 24. oktober 2006 ERHVERVSJURA. adjunkt., ph.d., Charlotte Bagger Tranberg 1 EU-RET Ikke-diskriminationsprincippet 2 Sidste forelæsning Forrangsprincippet Statsforfatningsretlige forbehold? Nationale forfatninger/love i strid med EU-retlig bestemmelse Andre almindelige principper

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Direkte diskriminerende foranstaltninger

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Direkte diskriminerende foranstaltninger EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Varernes frie bevægelighed Direkte diskriminerende foranstaltninger Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime fredag den 26. kl. 14-16? 2. Repetition 3. TEF art 28: Direkte diskriminerende

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Grundlæggende principper og grundrettigheder

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Grundlæggende principper og grundrettigheder EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Grundlæggende principper og grundrettigheder Hvad skal vi nå i dag? 1. Praktisk: Skema for hold 4 og 5 mhp. erstatningstimer 2. Kort repetition 3. Grundlæggende retsprincipper 4.

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 3

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 3 EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 3 Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime mandag den 22. kl. 8-10 i Anneks B 2. Repetition 3. TEF art 28: Handelshindringsbegrebet,

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 2

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 2 EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 2 22-10-2007 2 Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime mandag den 22. kl. 8-10 i Anneks B 2. Repetition 3. TEF art 28: Handelshindringsbegrebet,

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$$% &' '

Jan Trzaskowski !#$$% &' ' Jan Trzaskowski!"#$$% &' ' Ruth Nielsen, e-handelsret kapitel 3 Jan Trzaskowski, Direktivet om elektronisk handel, UfR 2000B 643 Forslag til lov om informationssamfundstjenester af 3. juli 2001 E-handelsdirektivet

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer 01-10-2007 2 Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime fredag kl. 14-16, Kirkesalen 2. Repetition 3. Lidt om domslæsning i EU-ret

Læs mere

RETTEN KARSTEN ENGSIG SØRENSEN POUL RUNGE NIELSEN JENS HARTIG DANIELSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

RETTEN KARSTEN ENGSIG SØRENSEN POUL RUNGE NIELSEN JENS HARTIG DANIELSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG EU RETTEN KARSTEN ENGSIG SØRENSEN POUL RUNGE NIELSEN JENS HARTIG DANIELSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG EU-Retten Karsten Engsig Sørensen, Poul Runge Nielsen & Jens Hartig Danielsen EU-Retten Jurist-

Læs mere

EU-rettens direkte forpligtelser for borgere og virksomheder. Ved partner Michael Honoré og advokat Jacob Schall Holberg Uddannelsesdagen 2014

EU-rettens direkte forpligtelser for borgere og virksomheder. Ved partner Michael Honoré og advokat Jacob Schall Holberg Uddannelsesdagen 2014 EU-rettens direkte forpligtelser for borgere og virksomheder Ved partner Michael Honoré og advokat Jacob Schall Holberg Uddannelsesdagen 2014 2 Introduktion Præsentation af os Præsentation af emnet, disposition

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Jon Andersen. Forvaltningsret. Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse. 9. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Jon Andersen. Forvaltningsret. Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse. 9. udgave Jon Andersen Forvaltningsret Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse 9. udgave Jon Andersen Forvaltningsret Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse 9. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN: 978-87-619-3868-8

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Ulla Neergaard & Ruth Nielsen. EU ret. 7. reviderede udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Ulla Neergaard & Ruth Nielsen. EU ret. 7. reviderede udgave Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU ret 7. reviderede udgave Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU ret 7. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3847-3 Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Forvaltningsret. Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse. 8. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Forvaltningsret. Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse. 8. udgave JON ANDERSEN Forvaltningsret Sagsbehandling Hjemmel Prøvelse 8. udgave Jon Andersen Forvaltningsret Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse 8. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, TROJANI DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * I sag C-456/02, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tribunal du travail de Bruxelles (Belgien)

Læs mere

Umiddelbar anvendelighed

Umiddelbar anvendelighed Umiddelbar anvendelighed Konference, 14. december 2017: EU-retten i Danmark Michael Steinicke 2017 Præsentationens tema: Umiddelbart anvendelig EU-ret Med den implicitte undertitel i Danmark Præsentationen

Læs mere

EU s betydning i den daglige sagsbehandling

EU s betydning i den daglige sagsbehandling EU s betydning i den daglige sagsbehandling v/ Jacob Schall Holberg, advokat (H), LLM Den offentlige uddannelsesdag 2014 Member of the New York State Bar 2 Programmet for den næste time 1. Introduktion

Læs mere

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning.

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning. Side 1 (af 6 sider) I det følgende gives en dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU ( Forfatningstraktaten ) betegnes og dermed er en Dokumentationen her er udformet som en

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 513 Offentligt 14. AUGUST 2017 7519039 RHO/DER/MOHA/LIMN Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse

Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen Den europæiske arrestordre og retten til erstatning for frihedsberøvelse Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen Den europæiske arrestordre og retten til erstatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

1. INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE AFGRÆNSNING KILDEKRITIK 5

1. INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODE AFGRÆNSNING KILDEKRITIK 5 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.2. PROBLEMFORMULERING 3 1.3. METODE 4 1.4. AFGRÆNSNING 4 1. 5. KILDEKRITIK 5 2. EU- OG DET INDRE MARKED 6 2.1. HENSIGTEN MED DET INDRE MARKED 6 2.2. OPSUMMERING 8

Læs mere

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination

Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København. Knud Østergaard International koordination Fødevaresikkerhed og EU regulering - fra Bruxelles til København Knud Østergaard International koordination Historien -Romtraktaten 1957 -Første fødevare direktiv i 1962 Konserveringsstoffer -Langsomt,

Læs mere

Velkommen til EU-ret juras mest dynamiske

Velkommen til EU-ret juras mest dynamiske Velkommen til EU-ret juras mest dynamiske fag Christian Østrup o 33 95 48 28 chs@trm.dk o Min baggrund Forelæsningsnoter findes på fagets hjemmeside Hvad har I lært om EU-ret på statsforfatningsret? EU-ret

Læs mere

ET ALTERNATIV TIL KECK?

ET ALTERNATIV TIL KECK? Bachelorprojekt 2011 Afdeling for Offentlig Ret Projekt nr. 3, Folkeret og EU-ret Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus på regler om produkters anvendelse.

Læs mere

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret Disposition 1. Domstolene og retssikkerheden Juridisk Forening den 24. november 2014 Professor, dr.jur. Jens Kristiansen 2. De EU-retlige krav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Asger Thylstrup. Injuriesager. 2. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Asger Thylstrup. Injuriesager. 2. udgave Asger Thylstrup Injuriesager 2. udgave Asger Thylstrup Injuriesager 2. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3750-6 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats og

Læs mere

Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar

Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar Søren Bergenser Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar Søren Bergenser Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3880-0 Omslag:

Læs mere

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER

KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER 5. udgave Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Morten Langer under medvirken af Sara Baldus Konkurrence- og kundeklausuler 5. udgave/1. oplag Karnov Group A/S, København

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

Jus cogens i dansk ret

Jus cogens i dansk ret Josefine Farver & Malene Sillesen Skøtt Jus cogens i dansk ret Josefine Farver og Malene Sillesen Skøtt Jus cogens i dansk ret 1. udgave, 1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3833-6

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Sekundær EU-opholdsret

Sekundær EU-opholdsret Bassah Khalaf Sekundær EU-opholdsret En retsdogmatisk analyse af familiemedlemmers afledte opholdsret i unionsborgerens hjemland Ph.d.-afhandling Juridisk Institut Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007 Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com Statistik EF-domstolen 2007 Indenfor udbudsområdet (herunder art. 43/49) har EF-domstolen

Læs mere

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS JETTE THYGESEN Emballage afgift i miljø- og afgiftsretlig belysning JuriST- og ØkoNomforbuNdETS forlag Emballageafgift i miljø- og afgiftsretlig belysning 1 2 Jette Thygesen Emballageafgift i miljø- og

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på International handelsret studiehæfte

Læs mere om udgivelsen på  International handelsret studiehæfte International handelsret studiehæfte Peter Arnt Nielsen International handelsret Studiehæfte Peter Arnt Nielsen International handelsret. Studiehæfte 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Henrik Karl Nielsen. Fratrædelsesaftaler

Læs mere om udgivelsen på  Henrik Karl Nielsen. Fratrædelsesaftaler Henrik Karl Nielsen Fratrædelsesaftaler Henrik Karl Nielsen Fratrædelsesaftaler 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3749-0 Omslag: Sisterbrandt, København Sats

Læs mere

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE KASPER ULLERUP BACH KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE Samspillet mellem EU s statsstøtteregler og konkurrencelovens 11 a JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkurrencerådets kontrol

Læs mere

Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus på regler om produkters anvendelse. af Rikke Holmgaard

Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus på regler om produkters anvendelse. af Rikke Holmgaard Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus på regler om produkters anvendelse. af Rikke Holmgaard English summary With special focus on non-discriminatory selling

Læs mere

Vikarloven med kommentarer

Vikarloven med kommentarer Anne Marie Abrahamson Vikarloven med kommentarer Anne Marie Abrahamson Vikarloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag Karnow Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3757-5 Omslag: Torben Lundsted,

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen Virksomhedspant Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen

Læs mere

Bacheloropgave. Afdelingen for Offentlig Ret FOLKERET OG EU-RET

Bacheloropgave. Afdelingen for Offentlig Ret FOLKERET OG EU-RET Bacheloropgave Afdelingen for Offentlig Ret FOLKERET OG EU-RET Udviklingen i EU Domstolens praksis efter afsigelse af Keck dommen med speciel fokus på regler om produkters anvendelse. (The development

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Nye retningslinjer for nationale reklameregler - en kommentar til sag C-405/98, Gourmet International

Nye retningslinjer for nationale reklameregler - en kommentar til sag C-405/98, Gourmet International Nye retningslinjer for nationale reklameregler - en kommentar til sag C-405/98, Gourmet International af adjunkt Michael Steinicke Domstolen har med sin afgørelse af 8. marts 2001, Gourmet International,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

Introduktion til dansk selskabsret I

Introduktion til dansk selskabsret I Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 4. udgave Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 4. udgave/1. oplag Karnov Group

Læs mere

Date de réception : 09/09/2015

Date de réception : 09/09/2015 Date de réception : 09/09/2015 Oversættelse C-434/15-1 Sag C-434/15 Anmodning om præjudiciel afgørelse Dato for indlevering: 7. august 2015 Forelæggende ret: Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Spanien)

Læs mere

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure Immaterielle rettigheder Et kompendium af Henrik Kure Christian Ejlers Forlag København 2005 v20_immatv(4_korr).indd 3 18/07/05 10:37:43 Immaterielle rettigheder 1. udgave, 1. oplag Typografi, sats og

Læs mere

Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus pa regler om produkters anvendelse.

Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus pa regler om produkters anvendelse. Udviklingen i EU-Domstolens praksis efter afsigelse af Keck-dommen med speciel fokus pa regler om produkters anvendelse. The English Resume In the period of time 22.2.2005 until 16.6.2006 the Court had

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 1. Indledning til selskabsretten. 4.

Læs mere om udgivelsen på  Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 1. Indledning til selskabsretten. 4. Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 1 Indledning til selskabsretten 4. udgave Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 1 Indledning til selskabsretten 4. udgave/1.

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen Merete Andersen Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen, Merete Andersen & Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift 4. udgave/1.

Læs mere

Den fælles patentdomstol

Den fælles patentdomstol Nicolai Lindgreen og Nicolaj Bording Den fælles patentdomstol retsplejen ved Europas nye patentdomstol Nicolai Lindgreen og Nicolaj Bording Den fælles patentdomstol retsplejen ved Europas nye patentdomstol

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Mediation ret og rammer

Mediation ret og rammer Lars Økjær Jørgensen & Martin Lavesen Mediation ret og rammer 2. udgave Lars Økjær Jørgensen & Martin Lavesen Mediation ret og rammer 2. udgave/1. oplag C Karnov Group, København, 2016 ISBN: 978-87-619-3788-9

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

TroelS MIchael lilja. Filialbegrebet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

TroelS MIchael lilja. Filialbegrebet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag TroelS MIchael lilja Filialbegrebet Jurist- og Økonomforbundets Forlag I mindet om Helle Elisa Christine Lilja 30. april 1957-16. oktober 2008 Troels Michael Lilja Filialbegrebet Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Handelsbarrierer i EU juridisk regulering og økonomiske effekter. med henblik på etableringsretten og det danske spilmarked. Af Bo Brandt Stisen

Handelsbarrierer i EU juridisk regulering og økonomiske effekter. med henblik på etableringsretten og det danske spilmarked. Af Bo Brandt Stisen Handelsbarrierer i EU juridisk regulering og økonomiske effekter med henblik på etableringsretten og det danske spilmarked Af Bo Brandt Stisen Indholdsfortegnelse 1. Problemformulering...4 2. Indledning...5

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

DANSK FUSIONS KONTROL

DANSK FUSIONS KONTROL Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann DANSK FUSIONS KONTROL 2. udgave Erik Bertelsen, Jens Munk Plum & Morten Kofmann Dansk Fusionskontrol 2. udgave, 1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Titel: Europæiseringen af det individuelle ansættelsesforhold. Title: The impact of European Law on individual employment contracts

Titel: Europæiseringen af det individuelle ansættelsesforhold. Title: The impact of European Law on individual employment contracts Titel: Europæiseringen af det individuelle ansættelsesforhold Title: The impact of European Law on individual employment contracts Uddannelsesinstitution: Aalborg Universitet Afhandling: Juridisk kandidatspeciale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere