Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne."

Transkript

1 Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede medarbejderomkostninger, enhedslønomkostninger og lønkvote peger samlet set på, at lønkonkurrenceevnen på nuværende tidspunkt stadig er svækket i forhold til situationen ved årtusindskiftet. Der udestår således fortsat en vis tilpasning for at opveje svækkelsen af lønkonkurrenceevnen op gennem erne og få lønkvoten ned på et mere normalt niveau. Det kan enten ske via relativt lavere lønstigninger eller via større stigninger i produktivitet og værditilvækst i forhold til samhandelslandene. Konkurrenceevne er et komplekst begreb, som dækker over en lang række forhold og rammebetingelser. Det afspejler blandt andet teknologisk udvikling, viden, uddannelse, infrastruktur og ikke mindst priserne på de input, som indgår i en virksomheds fremstilling af et færdigt produkt: arbejdskraft, kapital samt varer og tjenester, som forbruges i produktionen. Hertil kommer generelle samfundsøkonomiske forhold som fx makroøkonomisk stabilitet. Det er ofte ret vanskeligt at finde præcise og sammenlignelige indikatorer for mange af disse konkurrenceevneparametre. Når der tales om en konkurrenceevneudfordring for dansk økonomi, menes der ofte ret specifikt en svækket lønkonkurrenceevne inden for industrien. Det skal ses i lyset af, at lønomkostningerne udgør en forholdsvis stor andel af industrivirksomhedernes bruttoværditilvækst ( pct. i ), og at industrien i høj grad er internationalt konkurrenceudsat. Nærværende analyse gør på den baggrund status over danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne. Højere lønstigninger end i udlandet er ikke et problem for lønkonkurrenceevnen, hvis de er modsvaret af relativt højere værditilvækst- eller produktivitetsstigninger. Men sådan har det ikke været de sidste - år. Siden er lønningerne i industrien steget ¾ pct. mere end i udlandet, uden at værditilvækst- og produktivitetsstigningerne har fulgt med. Når en ubalance opstår i forholdet mellem løn og produktivitet, så lønkonkurrenceevnen svækkes, vil økonomiens tilpasningsmekanismer før eller siden genskabe balancen, så reallønnen på længere sigt følger produktivitetsudviklingen. På længere sigt går vejen til højere realløn derfor via højere produktivitet. I denne Økonomiske Analyse er værditilvækst et udtryk for bruttoværditilvæksten (BVT) i løbende priser per time (nominel produktivitet), mens produktivitet angiver BVT per time i mængder. Se også Økonomisk Analyse nr. Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? (oim.dk). Økonomisk Analyse December

2 Lønningerne i industrien er steget over pct. mere end i udlandet siden Lønstigningstakten inden for industrien i Danmark har igennem de seneste par år været lav i et historisk perspektiv og i forhold til udviklingen i andre lande. Den afdæmpede lønudvikling skal imidlertid ses i lyset af høje lønstigninger gennem erne, hvor de danske lønninger steg væsentligt mere end i udlandet (opgjort som en sammenvejning af Danmarks største samhandelsparter), jf. figur. Set over hele perioden siden er lønningerne i Danmark vokset ¾ pct. mere end i udlandet. Figur Lønudvikling i Danmark og udlandet, industri Forskel Danmark Udlandet - - Anm.: Løn for udlandet er sammenvejet på baggrund af samhandelslandes vægte i det effektive kronekursindeks. I alt udgør landene 9-9 pct. af det effektive kronekursindeks i perioden -. Kilde: DA s internationale lønstatistik. og de højere lønstigninger har ikke været modsvaret af højere produktivitetsvækst Højere lønstigninger end i udlandet vil som udgangspunkt ikke indebære en konkurrenceevneforværring, hvis de afspejler en tilsvarende højere produktivitetsvækst. Ved at betragte lønudgifterne ved at producere en enhed af en given vare de såkaldte enhedslønomkostninger i fælles valuta tages hensyn til udviklingen i såvel lønomkostninger, valuta og produktivitet på tværs af lande. Udviklingen i enhedslønomkostningerne afspejler forholdet mellem løn- og reale produktivitetsstigninger, og enhedslønomkostningerne beregnes som forholdet mellem lønsum og real bruttoværditilvækst (BVT) som opgjort i nationalregnskabet. I perioden - er lønkonkurrenceevnen blevet forbedret, når den måles som udviklingen i de relative enhedslønomkostninger i forhold til udlandet, og hvor der desuden tages højde Enhedslønomkostningerne korrigeres for antallet af selvstændige. I figur er de relative enhedslønomkostninger (approksimativt) dekomponeret på relativ timeproduktivitet for beskæftigede og relativ timeløn for lønmodtagere i fremstilling samt udsving i den effektive kronekurs. For enkelte lande er der dog benyttet persontal i stedet for timetal i dekomponeringen. Enhedslønomkostningerne for udlandet er sammenvejet på baggrund af samhandelslandenes vægte i det effektive kronekursindeks. Der er ikke tal for alle lande i alle år, og der indgår derfor - lande i sammenvejningen afhængigt af årstal. I alt udgør landene -9 pct. af det effektive kronekursindeks i perioden -. Der er primært anvendt tal fra Eurostat, mens der for lande uden for EU anvendes tal fra OECD. For enkelte lande uden for EU anvendes tal for den samlede økonomi i perioden -. Økonomisk Analyse November

3 for udsving i valutakurser, jf. figur og. Det afspejler et generelt fald i enhedslønomkostningerne i Danmark og en generel stigning i udlandet. Det skyldes især en relativt højere dansk produktivitetsudvikling i denne periode. Svækkelsen af den effektive kronekurs har også medvirket til en forbedring i perioden -, mens den relative lønudvikling er omtrent uændret. I de seneste år fra til har den relative lønudvikling imidlertid også bidraget til en forbedring af lønkonkurrenceevnen. Det skal bemærkes, at det anvendte begreb for lønudviklingen i figur ikke er fuldt sammenlignelig med det i figur, jf. appendiks A. De seneste års forbedringer i lønkonkurrenceevnen er dog ikke tilstrækkelige til at opveje tabet i perioden -. Over perioden - er lønkonkurrenceevnen målt på denne måde samlet set svækket med godt pct., hvilket primært afspejler relativt højere lønstigninger i Danmark og i mindre grad en styrket krone. Figur Enhedslønomkostninger i Danmark og udlandet Figur Relative enhedslønomkostninger (akkumuleret, inkl. udsving i valutakurs) Indeks (=) Indeks (=) Danmark Udlandet - 9 Kronekurs Produktivitet Lønudvikling Lønkonkurrenceevne - Anm.: I begge figurer anvendes tal for fremstilling (ekskl. energiforsyning). I figur afspejler et fald i de akkumulerede relative enhedslønomkostninger (benævnt Lønkonkurrenceevne i figuren) fra et år til et andet, at de danske enhedslønomkostninger stiger relativt til udlandet, og at der dermed sker en svækkelse af lønkonkurrenceevnen. Kilde: Eurostat, OECD, Danmarks Statistik og egne beregninger. Også værdiskabelsen er haltet efter lønomkostningerne Det er ikke nødvendigvis et problem, at danske enhedslønomkostninger er steget mere end udlandets, hvis danske virksomheder samtidig kan øge prisen for deres varer mere end udlandet fx som følge af branchespecialisering, en særlig høj kvalitet eller et efterspurgt design (som det kan være svært at tage korrekt højde for i beregningen af den reale bruttoværditilvækst). Ved at sammenligne udviklingen i lønkvoterne i Danmark og udlandet tages der højde for dette forhold. Udviklingen i lønkvoten afspejler forholdet mellem løn- og nominelle produktivitetsstigninger, dvs. værdiskabelsen, og lønkvoten beregnes som forholdet mellem lønsum og nominel brut- Økonomisk Analyse December

4 toværditilvækst. Lønkvoten behøver således ikke nødvendigvis at stige som følge af højere lønninger til medarbejderne, som ikke er fuldt modsvaret af højere real produktivitet, hvis virksomheden samtidig har mulighed for at øge prisen på sine produkter tilsvarende. Det skal bemærkes, at muligheden for at tage en højere pris for sine varer varierer på tværs af underbrancher inden for industrien. Derfor kan højere lønstigninger end i udlandet give en større udfordring end sammenligningen af udviklingen i industriens samlede lønkvote i Danmark og udlandet umiddelbart giver indtryk af. Det hænger sammen med, at brancher, som har svært ved at tage højere priser for deres varer, kan blive klemt af en afsmittende effekt af højere lønninger i de brancher, som er mindre udsat for priskonkurrence og derfor bedre kan tage højere priser, fx medicoindustrien. I Danmark er lønkvoten for industrivirksomhederne under ét i øjeblikket relativt høj, både i historisk perspektiv og i forhold til andre lande, jf. figur. Faldet i de relative enhedslønomkostninger de senere år er således ikke i samme grad afspejlet i lønkvoten. Udviklingen i industriens lønkvote skyldes hovedsageligt en stigning i lønkvoterne inden for de enkelte brancher i industrien og ikke en forskydning af værdiskabelsen fra brancher med lave lønkvoter til brancher med høje lønkvoter. Figur Lønkvote i Danmark og udlandet Figur Lønkvote i Danmark, Tyskland og Sverige -point Indeks (=) Indeks (=) Forskel (h. akse) Danmark Udland Danmark Sverige Tyskland Kilde: Eurostat, OECD og egne beregninger. I første halvdel af erne var lønkvoten i danske industrivirksomheder omtrent på niveau med lønkvoten i udlandet. Siden er forskellen øget til pct.-point, hvilket tyder på en forværring af lønkonkurrenceevnen målt ved lønkvoten. Danske virksomheders mulighed for at Lønkvoterne beregnes som forholdet mellem lønsum og nominel bruttoværditilvækst inden for fremstillingsvirksomhed (ekskl. energiforsyning) og korrigeres for antallet af selvstændige i erhvervet. I figur er lønkvoten for udlandet sammenvejet på baggrund af samhandelslandes vægte i det effektive kronekursindeks på baggrund af data fra Eurostat og fra OECD for nogle lande (Australien, New Zealand, Korea, Canada, Island, Japan og USA). For disse lande er der i nogle af de seneste år ikke tal, hvorfor de i disse år er udeladt. I alt udgør de anvendte lande -9 pct. af det effektive kronekursindeks i perioden -. Økonomisk Analyse November

5 tage højere priser for deres varer kompenserer således ikke i tilstrækkelig grad for de højere lønninger. Det afspejler blandt andet forskelle i udviklingen i forhold til vores nabolande Tyskland og Sverige, som er blandt de største samhandelspartnere, jf. figur. Det er især den kraftigere lønudvikling i Danmark i forhold til Sverige og Tyskland, der kan forklare den forskellige udvikling i lønkvoten siden årtusindskiftet, jf. figur. Værditilvæksten per arbejdstime er vokset lidt hurtigere end i både Tyskland og Sverige i samme periode, men ikke nok til at opveje den relativt kraftigere lønudvikling, jf. figur. Siden 9 er lønkvoten i Danmark faldet lidt tilbage, men lønkvoterne i både Sverige og Tyskland er faldet betydeligt mere samlet set. Udover en stærkere lønudvikling har det i denne periode været særligt afgørende for udviklingen i lønkvoten, at stigningen i den danske værditilvækst per arbejdstime kun har været godt halvt så stor som den tyske og kun tre fjerdedele af den svenske ifølge de foreliggende nationalregnskaber og arbejdstidsopgørelser. Figur Lønsum per arbejdstime Figur Nominel bruttoværditilvækst per arbejdstime Indeks (=) Indeks (=) Danmark Sverige Tyskland Indeks (=) Indeks (=) Danmark Sverige Tyskland Anm.: Inkonsistens i arbejdstidsopgørelser på tværs af lande gør dekomponeringen af lønkvoten på timeløn og nominel bruttoværditilvækst per time usikker, men påvirker ikke den overordnede udvikling i lønkvoterne. Kilde: Eurostat og egne beregninger Økonomisk Analyse December

6 A. Forskel i lønudviklingen i lønstatistikker og nationalregnskabet Lønstigningstakter opgjort på baggrund af lønsum og arbejdstimer inden for industrien (fremstilling ekskl. energiforsyning) i nationalregnskabet (NR) kan afvige fra de lønstigningstakter, der er opgjort i egentlige lønstatistikker, fx DA s internationale lønstatistik for fremstillingserhverv. DA s internationale lønstatistik viser årsstigningstakter i lønningerne for voksne medarbejdere i en fastholdt population af stikprøveudvalgte virksomheder inden for fremstilling, mens årlige stigninger i den implicitte timeløn opgjort på baggrund af aflønning af ansatte i NR er beregnet på baggrund af alle medarbejdere i alle de eksisterende virksomheder i industrien i det enkelte år. Derved kan ændringer i stigningstakten fra år til år i NR også i højere grad afspejle ændringer i sammensætningen af medarbejdere og virksomheder. Desuden er der nogle forskelle på de lønkomponenter, der indgår i lønbegrebet i de to statistikker samt andre metodemæssige forskelle. Over længere perioder er lønudviklingen i de to statistikker forholdsvis ens, men i perioden siden har lønudviklingen i nationalregnskabet generelt været stærkere end lønudviklingen ifølge DA s internationale lønstatistik (, pct. mod, pct. i årsgennemsnit), jf. figur a. I var der en relativt stor forskel mellem årsstigningstakten i de to statistikker (, pct. i DA s internationale lønstatistik og, pct. ifølge NR). Det blev kun delvist modsvaret af en lavere årsstigningstakt i NR end i den internationale lønstatistik i, mens lønudviklingen i var omtrent ens i de to statistikker. Økonomisk Analyse November

7 Figur a Lønudvikling ifølge DA s internationale lønstatistik og nationalregnskabet Figur b Lønudvikling ifølge forskellige kilder 9 NR Strukturstat. DS Strukturstat. DA Int. lønstat. DA International lønstatistik Nationalregnskab - (gns.) Anm.: I figur b er beregnet en årlig stigningstakt på baggrund af niveauerne i DA s StrukturStatistik, som er påvirket af ændringer i sammensætningen af virksomheder fra år til år. I modsætning hertil beregner DA selv årsstigningstakter i StrukturStatistikken for en fastholdt population af virksomheder, ligesom i DA s internationale lønstatistik. Kilde: DA, Danmarks Statistik og egne beregninger. Forskellene over de seneste år afspejler formentlig i høj grad en sammensætningseffekt. Der er en nogenlunde ens gennemsnitlig årsstigningstakt på,-, pct. i perioden -, når de årlige stigninger i lønniveauerne i DA s og Danmarks Statistiks strukturstatistikker (som ligesom den implicitte løn i NR er beregnet på baggrund af de eksisterende, indberettende virksomheder i de enkelte år) sammenlignes med udviklingen i den implicitte lønstigningstakt i NR, jf. figur b. Det er noget højere end den gennemsnitlige årsstigningstakt i den internationale lønstatistik på, pct. Dvs. de lønstatistikker, der kan være påvirket af sammensætningseffekter, viser generelt en højere gennemsnitlig lønstigningstakt siden end DA s internationale lønstatistik, der ikke skulle være påvirket af sammensætningseffekter Den lavere lønstigningstakt i den internationale lønstatistik end i strukturstatistikkerne og NR i perioden - kan skyldes afskedigelse af lavtlønnede medarbejdere eller nedlukning af virksomheder med lavtlønnet arbejdskraft i Danmark i perioden. Det vil trække det gennemsnitlige lønniveau op idet den beregnes på baggrund af de eksisterende (tilbageværende og højere aflønnende) fremstillingsvirksomheder og dermed årsstigningstakten i NR og strukturstatistikkernes lønniveauer, men vil ikke påvirke DA s lønstigningstakt i den internationale lønstatistik. Økonomisk Analyse December

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel

4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel 4. Produktivitet og konkurrenceevne Nyt kapitel 4.1 Indledning Hvis Danmark vedvarende skal have stigende velstand og bedre levevilkår, kræver det, at produktiviteten løbende øges. Der er en lang række

Læs mere

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne

Lønkonkurrenceevnen faldt med 22 pct. i 00 erne Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 23. maj 2012 Den samlede lønkonkurrenceevne inden for industrien er svækket kraftigt siden 2000. Selv om der er sket en 4, pct.point forbedring

Læs mere

Huynh-Olesen, Duy T.; Kristensen, Kamilla; Riishøj, Johanne Dinesen. Working Paper Eksportformåen og lønkonkurrenceevne

Huynh-Olesen, Duy T.; Kristensen, Kamilla; Riishøj, Johanne Dinesen. Working Paper Eksportformåen og lønkonkurrenceevne econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Huynh-Olesen,

Læs mere

LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET

LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET LEDIG KAPACITET PÅ ARBEJDSMARKEDET Troels Kromand Danielsen og Casper Winther Jørgensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Dansk økonomi er inde i et opsving. Arbejdsmarkedet er i bedring,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Indledning og hovedkonklusioner Dansk økonomi ser ud til at være i bedring efter en dyb lavkonjunktur. Genopretningen ventes at strække sig over nogle år

Læs mere

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6.1 Indledning Uddannelsesniveauet i Danmark er generelt højt, både målt i forhold til andre lande og i et historisk perspektiv. Det bidrager til

Læs mere

Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013

Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013 Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013 Oplæg til konferencen Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industripladser?. Konferencen blev

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Nye data og alternative opgørelsesmetoder

Nye data og alternative opgørelsesmetoder Nye data og alternative opgørelsesmetoder Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 DANMARKS PRODUKTIVITET NYE DATA OG ALTERNATIVE OPGØRELSESMETODER 4 1.1 Det overordnede problem og revisioner i nationalregnskaberne

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE

ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE ENERGIEFFEKTIVITET OG KONKURRENCEEVNE Erik Haller Pedersen, Peter Beck Nellemann og Jakob Feveile Adolfsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Hovedtemaet for artiklen er forholdet mellem dansk

Læs mere

Prisdannelsen i Danmark

Prisdannelsen i Danmark 45 Prisdannelsen i Danmark Ester Hansen, Morten Hedegaard Rasmussen og Jonas Staghøj, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING De danske forbrugerpriser har igennem en længere årrække udviklet sig

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009 Kolofon Titel: Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten sammenligner produktiviteten

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR II.1 Oversigt Fuld fart frem mod det ny årtusind Risici større end før De sidste fem år har været gode for dansk økonomi, og den positive

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013

Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 2013 13. maj 13 Konjunkturnotat, Dansk Økonomi forår 13 Notatet beskriver baggrunden for konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 13. INDHOLD 1. International økonomi.... Dansk økonomi... 15.1. Finansielle

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere