Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet"

Transkript

1 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til Funktionæroverenskomst mellem Dansk Industri og Centralorganisationen af industriansatte i Danmark indgået nærværende lokalaftale. Lokalaftalen gælder for TDC. Lokalaftalen supplerer Funktionæroverenskomsten. Hvis en medarbejder omfattes af denne aftale, erstattes Funktionæroverenskomstens 9, stk. 4, 2. pkt. af lokalaftalen, jf. tilpasningsprotokollat af 30. januar 2001, pkt. 1, så længe den er gældende. Aftaleparterne anerkender og respekterer nedenstående bestemmelser med en højere retskildeværdi i forhold til de bestemmelser i Funktionæroverenskomsten, som de vedrører, jf. tilpasningsprotokollat af 30. januar 2001, pkt. 4.3 og 4.4 i sin helhed. 1. Dækningsområde Denne lokalaftale angår rammer for løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere i TDC med henblik på varetagelse af opgaver i ind- og udland. 2. Generelt Medarbejdere, der tidsbegrænset ansættes med henblik på varetagelse af arbejdsopgaver i udlandet, omfattes af Funktionæroverenskomsten med særaftaler og lokalaftaler med de fravigelser/tilføjelser, som fremgår nedenfor. Der indgås en ansættelsesaftale mellem TDC og den enkelte medarbejder for den tidsbegrænsede ansættelse. For hver udlandsopgave udfærdiges der i øvrigt normalt et tillæg til ansættelsesaftalen, hvor der, efter drøftelse mellem selskab og medarbejder, fastlægges varighed og vilkår i øvrigt for den pågældende opgave. 3. Ansættelse Medarbejderen ansættes tidsbegrænset og normalt max. for en 12 måneders periode. Medarbejdere, der ansættes tidsbegrænset fra en stilling i TDC vender, efter det tidsbegrænsede ansættelsesforholds udløb, tilbage til en stilling i TDC og med den løn, der var gældende ved orlovens begyndelse med tillæg af overenskomstmæssigt aftalte generelle lønreguleringer, og inden for hidtidigt geografisk ansættelsesområde. 4. Løn og lønudbetaling (lokalaftale nr. 3) Medarbejderen oppebærer, ud over den faste løn efter lokalaftale nr. 3.A, et rådighedstillæg under ansættelsesforholdet, jf. nr. lokalaftale 3.A, og et særligt udstationeringstillæg, jf. lokalaftale nr. 3.A, for perioder med arbejdsophold i udlandet. Der kan med den enkelte medarbejder aftales en fratrædelsesbonus i forbindelse med kontraktens udløb. 5. Pension (Særaftale II) Medarbejdere der overgår fra et ansættelsesforhold, der er omfattet af særaftale II om pension, viderefører pensionsordningen.

2 2 Særaftale II om pension finder bortset herfra ikke anvendelse under det tidsbegrænsede ansættelsesforhold. 6. Arbejdstid Overenskomstens bestemmelser om arbejdstidens placering finder ikke anvendelse under arbejde i udlandet. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør dog 37 timer. Der ydes f.eks. ikke særskilt vederlag for arbejde uden for den i lokalaftale nr. 4.A omtalte normale arbejdstid, idet dette indgår som en del af ovennævnte tillæg. Medarbejderen skal dog inden påbegyndelse af arbejde i udlandet i videst muligt omfang gøres bekendt med de oplysninger selskabet har om den normale arbejdstids placering, herunder om denne helt eller delvist vil blive lagt i aften- eller nattetimerne. Den daglige arbejdstid følger værtsorganisationens arbejdstid for tilsvarende stillinger og placeres efter nærmere aftale med værtsorganisationen. Rejsetid i udlandet ud over ½ time fra midlertidig opholdssted (hotel, midlertidig bopæl mv.) til arbejdssted betragtes, når medarbejderens opholdssted er valgt af selskabet/værtsorganisationen, som arbejdstid. Rejsetid ved udlandsarbejdets start og afslutning mellem Danmark og arbejdslandet medregnes i arbejdstiden som normaltimer, idet selskabet og medarbejderen dog, hvor forholdene naturligt måtte tilsige dette, aftaler et max. antal timer pr. rejsedøgn. Under udlandsarbejdet omfattes medarbejderen af de helligdage og arbejdsfrie dage, der er gældende i udstationeringslandet. Medarbejderen bør inden udstationeringen i videst muligt omfang gøres bekendt med de oplysninger selskabet har om den normale arbejdstids placering, en forpligtelse til aktivt at søge information og viden om medarbejderens normale arbejdstids placering under udstationeringen hos værtsorganisationen. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 37 timer ved arbejde i Danmark indbefatter en samlet daglig pause på indtil 30 minutter. 7. Overarbejde mv. For medarbejdere med højeste arbejdstid kan der aftales et særligt tillæg der dækker overarbejde under udlandsarbejdet. Tillægget kan aftales for hele ansættelsesforholdet eller for en enkelt udlandsopgave. Indgås der ikke sådan særlig aftale honoreres efter lokalaftale nr. 4.H. Evt. overarbejde aftales mellem den lokale chef og medarbejderen inden overarbejdet påbegyndes. Medarbejdere uden højeste arbejdstid omfattes under udlandsarbejdet af lokalaftale 4.K. 8. Rejser/udstationering i udlandet Selskabet stiller passende opholdsfaciliteter til rådighed under udlandsarbejde. Medarbejderen rejser efter regning efter nærmere aftale, medmindre andet følger af værtsorganisationens regler. Hvis medarbejderen er skattepligtig i Danmark, benyttes ved rejser efter regning i udlandet ligningsrådets regler og satser om skattefri rejsegodtgørelse.

3 3 Der ydes dækning af udgifter til hjemrejse for hver 6. uges fravær, såfremt den arbejdsmæssige situation, omkostninger, transporttid og værtsorganisationens regler tilsiger dette. Efter omstændighederne kan det mellem selskab og medarbejder aftales, at der ydes dækning af udgifter til hjemrejse oftere. Selskabet meddeler forud for udlandsarbejdet om omkostninger, transporttid og værtsorganisationens regler forhindrer hjemrejse for hver 6. uges fravær. TDC s almindelige rejsepolitik følges i forbindelse med hjemrejser. Rejsetid i forbindelse med hjemrejse er ikke arbejdstid. Medarbejderen kan i stedet vælge at få dækket udgifterne til ægtefælles/samlevers/børns besøgsrejse, idet disse dog ikke må overstige omkostningerne ved at yde hjemrejse til medarbejderen. Den skattemæssige konsekvens heraf er TDC uvedkommende. I forbindelse med livstruende sygdom eller dødsfald i nærmeste familie betaler TDC hjemrejse for medarbejderen. Rejsetid og ophold i denne forbindelse er ikke arbejdstid. 9. Det tidsbegrænsede ansættelsesforholds ophør Hvis TDC eller værtsorganisationen ønsker en udstationering eller det tidsbegrænsede ansættelsesforhold afbrudt inden for den aftalte kontraktperiode, uden at dette er begrundet i medarbejderens forhold, udbetales tillæggene i endnu 2 måneder efter hjemkomsten/det tidsbegrænsede ansættelsesforholds afbrydelse, dog længst indtil kontraktperiodens udløb. Medarbejderen kan ligeledes med et varsel på 2 måneder afbryde det tidsbegrænsede ansættelsesforhold i TDC til en udlandsopgaves ophør. 10. Forhold ved ansættelsesaftalens udløb Ansættelsesaftalen kan efter aftale forlænges. Medarbejderen kan i denne forbindelse kræve genforhandling af aftalen. 11. Øvrige forhold Medarbejderen er forpligtet til at udføre de anviste arbejdsopgaver for TDC i ind- og udland. Medarbejderen vil under udlandsarbejdet være omfattet af en af TDC tegnet syge- og rejseulykkesforsikring. I forbindelse med rejser i udlandet refunderer selskabet udgifter til udstedelse af visa samt udgifter til fornødne vaccinationer. 12. Opsigelse Aftalen kan efter udløbet af indeværende overenskomstperiode opsiges efter Funktionæroverenskomstens 23. København, den 2. marts 2001 For Tele Danmark A/S For Telekommunikationsforbundet

4

5

6

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund Overenskomst mellem Willke og Dansk Jernbaneforbund gældende for 01.03.2014-01.03.2016 1 Forord Overenskomstparterne Dansk Jernbaneforbund og Willke indgik den 01.09. 2011 aftale om en overenskomst for

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Jernbaneoverenskomsten

Jernbaneoverenskomsten Jernbaneoverenskomsten 2012 2014 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner Indgået

Læs mere

Overenskomst for vikarbureauer

Overenskomst for vikarbureauer Overenskomst for vikarbureauer mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010-2012 Indholdsfortegnelse for timelønnede sygeplejersker 1 Overenskomstens område... 4 2 Løn - sygeplejersker og

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2012 (Som aftalt mellem parterne den 17. april 2012 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2012) Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund

31-08-2009(19:15) 2009-2010. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 31-08-2009(19:15) 2009-2010 Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DI og FOA - Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter medarbejdere, herefter kaldet

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 HTS Handel, Transport og Service Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø Telefon 77 33 47 11 Fax 77 33 46

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

FAF Kort- og dokumentarfilm

FAF Kort- og dokumentarfilm FAF Kort- og dokumentarfilm Overenskomst mellem Fim- og TV-arbejderforeningen (FAF) og Danske film- og TV-Producenter om kort- og dokumentarfilmproduktioner 1. Anvendelsesområde Stk. 1. Nærværende overenskomst

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion.

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. OVERENSKOMST MELLEM FAF OG PRODUCENTFORENINGEN SERIEFIKTION Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. Det

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017

Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 Virksomhedsoverenskomst mellem JN Data A/S og NYKREDS for perioden 2014-2017 September 2014 Afsnit 1 Overenskomst...3 Afsnit 2 Bilag herunder Protokollater og Faglige aftaler 2014...46 Stikordsregister...72

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST - HK/PRIVAT for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere