OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014"

Transkript

1 /339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august Vi bruger Danmarks Statistiks senest offentliggjorte tal. Danmarks Statistik opgør, hvor meget lønnen er steget i den statslige, kommunale, regionale og den private sektor. Med statistikken kan vi sammenligne lønudviklingen på hele arbejdsmarkedet fra kvartal til kvartal, fordi sektorernes statistik opgøres efter samme principper. Statistikken bruges blandt andet til at regulere de offentlige lønninger (den såkaldte reguleringsordning). Lønudviklingen Danmarks Statistik opgør lønudviklingen som udviklingen i den gennemsnitlige timeløn pr. præsteret time 1 i den enkelte sektor fra ét kvartal i et år til det samme kvartal det følgende år. En del af lønudviklingen kan skyldes forskydninger mellem personalegrupper. For eksempel kan fordelingen mellem de, der har en relativt lav løn, og de, der har en relativt høj løn, have ændret sig. Dermed ændres den gennemsnitlige løn uden at nogen nødvendigvis får mere eller mindre i lønningsposen. 2 I figur 1 herunder ses lønudviklingen i OK11 og OK13. Udviklingen i forbrugerpriserne er også vist. 3 1 Fortjenesten omfatter den samlede indtjening i forbindelse med ansættelsen, og indeholder basisfortjenesten, (inkl. særlig feriegodtgørelse, ferie- og søgnehelligdagsbetalinger), pensionsbidrag, uregelmæssige betalinger, personalegoder, genetillæg, fraværsbetalinger samt overtidstillæg. Præsterede timer omfatter kun de reelt arbejdede timer, dvs. antallet af betalte timer fratrukket betalte fraværstimer, betalte ferietimer og betalte søgnehelligdagstimer. De betalte timer svarer til de aftalte timer samt betalte overtimer. Uregistrerede overtimer indgår således ikke i de præsterede timer. Fortjenesten pr. præsteret time fortæller noget om, hvilken lønudgift arbejdsgiveren i gennemsnit har pr. time, ved at have en medarbejder ansat. Tilsvarende siger begrebet noget om, hvilken indtjening lønmodtageren har pr. time, hun udfører arbejdet. Begrebet er dermed ikke velegnet til at vise, hvilken indtjening en person opnår som følge af sin ansættelse som lønmodtager, da eksempelvis en høj grad af betalt fravær, vil resultere i en højere fortjeneste pr. præsteret time. 2 Man skal være opmærksom på, at andre ændringer end de der sker i den direkte løn kan påvirke lønudviklingen. Et eksempel er, at betaling for fravær indgår i den beregnede timeløn, mens de tilsvarende timer ikke gør. Derfor kan omfanget af fravær påvirke den beregnede timeløn. 3 Udviklingen i forbrugerpriserne viser den gennemsnitlige prisudvikling for varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark, fra én måned i et år til den samme måned i det følgende år.

2 Ved at vise udviklingen i forbrugerpriserne får vi et billede på, om lønmodtagernes købekraft er steget eller faldet. Hvis forbrugerpriserne stiger mere end lønnen, falder købekraften og omvendt. Løn- og prisudviklingen er opgjort i procent og i forhold til samme kvartal året før. Figur 1. Lønudvikling i sektorerne og udvikling i forbrugerpriser 4,0 3,5 3,0 2,5 Procent årlig udvikling 2,0 1,5 1,0 0,5 Løn privat Løn stat Løn kommuner Løn regioner Forbrugerpriser 0,0-0,5-1,0-1,5 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Lønudviklingen har været ret forskellig i sektorerne. Lønstigningen i den private sektor har været faldende men uden store udsving. Den er faldet fra 1,9 pct. årligt til 1,2 pct. årligt. I de offentlige sektorer er der udsving, og kurverne har næsten S-form. Især det regionale område har haft store udsving, fra en stigning på 3,6 pct. til et fald på -0,9 pct. 4 De store udsving i de tre offentlige sektorer er især en følge af, at de generelle lønstigninger, parterne aftaler ved overenskomstforhandlingerne, bliver udmøntet på samme tidspunkt for alle i en sektor. 4 Den viste lønudvikling skyldes tekniske forhold ved beregningen bl.a. forårsaget af, at yngre læger afholder ferie med feriepenge, men samtidig modtager pensionsbidrag af deres faste løn. Samtidig var skolernes ferieperiode i 3. kvt placeret således at færrest mulige dage lå i juni måned, hvilket medførte at en større del af ferien blev afholdt i juli og august end i andre år. Samtidig indgik 5 ugers særydelser i regioner i opgørelsen for august 2012 mod 4 uger såvel året før som i august Da særydelserne har et væsentlig større omfang i regionerne, hvor hospitalernes døgnbemanding fylder meget, end i f.eks. kommunerne, påvirkede det lønudviklingen i opadgående retning i Den negative lønudvikling i 3. kvartal 2013 er således ikke et udtryk for, at de ansatte er gået ned i løn, men derimod, at den beregnede lønstigning i forhold til samme kvartal året før er misvisende 2

3 Denne tendens er forstærket af, at forligene i 2011 og 2013 blev indgået inden for en meget smal økonomisk ramme. De centralt aftalte lønstigninger det første år i begge OKperioder var 0 pct, og der blev først udmøntet generelle lønstigninger i året efter. Generelt har lønstigningstakten i alle sektorer været mindre end prisudviklingen frem til starten af Dog med enkelte undtagelser på det regionale/kommunale område. I 2013 har lønudviklingen i den private sektor og i staten holdt trit med eller været højere end prisudviklingen. I kommunerne og regionerne har lønudviklingen generelt ikke fulgt med priserne. Det er vigtigt i denne sammenhæng, at der er sket et voldsomt fald i stigningstakten for forbrugerpriserne det seneste år. Denne er faldet fra 2,6 pct. i august 2012 (3. kvt. 2012) til 0,4 pct. i august 2013 (3. kvt. 2013). Dette betyder alt andet lige, at lønmodtagernes købekraft er blevet forbedret. Særligt om lønudviklingen på det offentlige område På det offentlige arbejdsmarked er størstedelen af aftaleresultatet fastlagt centralt. Udgangspunktet for aftalerne mellem de centrale parter vil alt andet lige være forventningerne til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Lønudviklingen på det offentlige område kan med reference til, hvordan forhandlingssystemet er indrettet, opdeles på fire faktorer: Generelle lønstigninger der udmøntes til alle ansatte. Reguleringsordningen, der skal sikre en parallel lønudvikling mellem det private og offentlige arbejdsmarked. Denne kan både være positiv og negativ, og almindeligvis tillægges eller fratrækkes den de generelle lønstigninger. Løn der aftales af enkelte organisationer til særskilte grupper. Reststigningen, der består i øvrig lønglidning, herunder lokalt aftalt løn og lønudvikling der skyldes personaleforskydninger. 5 I de seneste OK-perioder (OK11 og OK13) har der været et særligt fokus på reallønnen, dvs. om lønstigningerne holder trit med prisstigningerne. Traditionelt defineres stigningen i reallønnen sådan, at den kun omfatter de lønforhøjelser, der gives til alle, dvs. de generelle lønstigninger. 6 5 Der har i tidligere OK-perioder på det kommunale og regionale område været en aftale om, hvor mange midler der skulle anvendes lokalt. Dette er ikke videreført i OK11 og OK13. Der er og har ikke været en tilsvarende aftale på det statslige område. I stedet er der en forståelse mellem parterne om, at der finder en lønglidning sted ud over den centralt aftalte. På alle områder indgår reststigningen som en forudsætning for aftaleresultatet 6 Det har en årrække været en vigtig begrundelse for generelle lønstigninger, at især disse skulle være med til at sikre reallønnen. Der kan argumenteres for, at man også skal medtage andre dele af aftaleresultatet, f.eks. organisationsaftalte lønforhøjelser. 3

4 Ud fra denne definition ses det i figur 2, at reallønnen er faldet, både ved OK11 eller OK13. Figur 2. Generelle lønforhøjelser og forbrugerpriserne 105,0 Indeks. 2011K1= ,0 Stat Kommuner Regioner Forbrugerpriser 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 Kilde: Moderniseringsstyrelsen, KTO, Danmarks Statistik og egne beregninger Som tidligere nævnt, blev der aftalt en 0-løsning i det første år af både OK11 og OK13. Årsagen var, at alle de offentlige områder havde oparbejdet en gæld fra den tidligere overenskomstperiode, fordi den offentlige lønudvikling havde ligget noget over den private. Det vil sige, at reguleringsordningerne udmøntede negativt. 7 Arbejdsgiverne forlangte, at gælden skulle betales, hvis reguleringsordningerne skulle videreføres. Derfor blev det aftalt, at udmøntningen til generelle lønstigninger både i 2011 og 2013 var 0 pct. Disse negative udmøntninger fra reguleringsordningerne skyldes to forhold. For det første, at lønstigningerne på det private arbejdsmarked har været relativt små. Den private lønud- 7 Parterne har indgået aftaler om reguleringsordninger, dels på det statslige, dels på det kommunale og regionale område. Hovedformålet med ordningerne er at sikre en nogenlunde parallel lønudvikling mellem den offentlige og den private sektor. Enkelt forklaret sker dette ved, at der sker en efterregulering af de offentlige lønninger med 80 pct. af den opgjorte forskel i lønudvikling mellem den offentlige og private sektor. Reguleringsordningerne er lidt forskellige. På det statslige område opgøres lønstigningstakten i 3. kvartal og udmøntes pr. 1. april året efter. På det kommunale og regionale område opgøres lønstigningstakten i 1. kvartal (februar) som et gennemsnit af de 4 seneste kvartaler (maj, august, november, februar) og udmøntes i oktober samme år. 4

5 vikling har over en længere periode været mindre, end det der blev skønnet, da parterne indgik aftalerne. 8 Derudover har reststigningen det vil sige den lønglidning der sker ud over det centralt aftalte - på nogle af de offentlige områder været højere, end man forventede. 9 Da reguleringsordningerne sammenstiller den samlede lønudvikling på det private og offentlige arbejdsmarkeder, betyder disse to forhold, at det offentlige har haft en højere lønudvikling end det private. Og dette betyder negative udmøntninger fra reguleringsordningerne. Prisstigninger ikke så høje som tidligere Skønnet over udviklingen i forbrugerpriserne er også en del af bagtæppet for overenskomstindgåelserne. Her har udviklingen i 2013 vendt sig til det positive set fra et lønmodtagersynspunkt. Det blev skønnet, at priserne ville stige med 1,7 pct. i både 2011 og De faktiske stigninger var 2,8 pct. i 2011 og 2,4 pct. i For 2013 var skønnet ved OK-indgåelsen 1,4 pct., men som et gennemsnit af alle måneder i 2013 er prisstigningerne landet på 0,8 pct. Mindre lønstigning end forventet på det statslige område i 2014 Da parterne på det statslige område indgik CFU-forliget i 2013 forventede de, at reguleringsordningen ville udmønte positivt med 0,30 pct. i 2014, og at den forventede samlede udmøntning til generelle lønstigninger ville blive 1,10 pct. pr. 1. april Men den private lønudvikling har været svagere end forventet (1,2 pct. mod forventet 1,7 pct.), og der var en højere reststigning end forventet (1,0 pct. efter korrektion for sektor afgrænsning mod forventet 0,5 pct.). Dette betyder, at de generelle lønstigninger på det statslige område pr. 1. april 2014 bliver 0,41 pct., fordi reguleringsordningen udmønter minus 0,39 pct Ved OK11 var forventningen til lønudvikling på det private arbejdsmarked 2,4 pct. i 2011 og 2,7 pct. i De faktiske tal var 1,8 pct. og 1,5 pct. (Skøn fra Økonomisk Redegørelse. Finansministeriet) 9 På det kommunale område var reststigningen lidt højere end forventet. I 2011, 0,3 pct. mod forventet 0,0 pct., i ,6 pct. mod forventet 0,0 pct. På det statslige område blev der ved OK11 forudsat en reststigning på 0,9 pct. pr. år. Reststigningen varierede meget i løbet af året, men i de kvartaler som udmøntningen af reguleringsordningen blev beregnet på var reststigningen 0,7 pct. 10 Udmøntningen fra reguleringsordningen er korrigeret for de ekstraordinære lønforhøjelser på undervisningsområdet i

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Danske Regioner. Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning

Danske Regioner. Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning Baggrund og forudsætninger for den nuværende områdetillægsordning 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1 Kommissorium og arbejdsgruppens medlemmer...3 1.2 Arbejdsgruppens opsamling

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05 De generelle KTO-aftaler KTO-håndbog Til brug ved OK-05 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Afsnit 1. Generelle lønaftaler... 7 Lønjusteringsaftaler, - lønsystem... 7 Lønberegning/lønfradrag... 11 Frigivelse

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 Resultatet Udgivet marts 2011 Udgivet af Personalestyrelsen Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Kirkeministeriet Den Danske Præsteforening Akademikernes Centralorganisation Personalestyrelsen Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob December 2014 Analyserapport Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob Indholdsfortegnelse Resume af centrale resultater 3 1. Indledning 6 1.1. Baggrund

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre

Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Nyhedsbrev for offentligt ansatte maskinmestre Maskinmestrenes Forening Nr. 1 april 2010 Indhold 1. Lønudvikling i den kommunale og regionale sektor 1. 4. kvartal 2008-2009 2. KONZENS - Fokus på de tre

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning.

Formandens mundtlige beretning. Det talte ord gælder. En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. KTO 9. november 2010 Sekretariatet ABC 1965.59 Formandens mundtlige beretning Det talte ord gælder Indledning En usædvanlig start på OK-11 er overskriften på min mundtlige beretning. OK-11 er usædvanlig

Læs mere