Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1)"

Transkript

1 Side 1 af 11 Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) CIR nr af 14/ (Til stiftsøvrighederne) Man fremsender vedlagt den af kirkeministeriet efter bemyndigelse af finansministeriet indgåede aftale med Statstjenestemændenes Centralorganisation I om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver. Aftalen udgør den med Landsbygraverforeningen for Danmark den 17. oktober 1979 indgåede aftale, således som denne er ændret ved tillægsaftaler af 3. september 1980 og 4. december Aftalen har virkning fra 1. april Om aftalens enkelte bestemmelser skal man bemærke følgende: ad 1. Aftalen omfatter efter 1 alle stillinger som graver - herunder graverstillinger ved mindre bykirkegårde - der ikke af kirkeministeriet er klassificeret som kirkegårdsleder. Aftalen omfatter kun den person, der varetager og i forhold til menighedsrådet er ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse m.m., men ikke medhjælp, jfr. om medhjælpsordninger kap. 4 i cirkulære af 18. marts 1981 om beregning af beskæftigelsesgrad for gravere m.v. Er arbejdet vedrørende kirkegården fordelt, således at ingen enkelt person har ansvaret i forhold til menighedsrådet for kirkegårdens ren- og vedligeholdelse, nedsættelser m.v., finder aftalen ikke anvendelse. Tilsvarende gælder selvstændige ansættelsesforhold, der alene omfatter kirkens renholdelse samt medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger. I disse tilfælde medfører aftalens ikrafttræden altså ingen ændring i hidtil aftalte løn- og ansættelsesvilkår. Hvis disse af andre grunde måtte ønskes ændret, må indstilling herom forelægges ministeriet i det enkelte tilfælde. Driften af en kirkegård kan ikke - helt eller delvis - varigt overdrages til et privat firma el. lign. uden kirkeministeriets godkendelse. ad 2. Ved aftalens 2 er det fastsat, at gravere efter aftalen ansættes med tjenestemandslignende ansættelsesvilkår. Det følger heraf, at de for tjenestemænd m. fl. gældende forhandlingsregler finder anvendelse i ansættelsesforhold som graver. Om indholdet af disse forhandlingsregler henvises til ministeriets vejledning af 30. maj 1980 om de for tjenestemænd m. fl. ved folkekirkens kirker og kirkegårde gældende forhandlingsregler. Forhandlingsberettiget organisation er Landsbygraverforeningen for Danmark, der er tilsluttet tjenestemændenes Centralorganisation I. Graverstillinger vil ikke kunne omdannes til tjenestemandsstillinger. (* 2) ad 3-6. Om graverstillingers klassificering og om fastsættelse af beskæftigelsesgrad for disse henvises til cirkulære af 18. marts 1981 om beregning af beskæftigelsesgrad for gravere m.v. Har en graver flere ansættelsesforhold i folkekirken, sker graverens klassificering under eet for samtlige ansættelsesforhold. Lønforløbet i de ved aftalen fastsatte lønrammer er:

2 Side 2 af 11 Lønramme 5: Skalatrin 9,10,11,12,13,14, hvoraf skalatrin 9 er 1-årigt og de øvrige skalatrin 2-årige. Slutløn opnås således efter 9 års ansættelse. Lønramme 9-10: Skalatrin 15,16,17,18,19 og 19 med et særligt tillæg med et grundbeløb på kr. årlig. Alle skalatrinene er 2-årige. Slutløn opnås således 10 år efter ansættelsen. Det er herved forudsat, at lønkvoten udgør 50% eller mere. Er kvoten under 50% opregnes ansættelsestiden til heltidsbeskæftigelse, og oprykning finder sted på grundlag af den således omregnede ansættelsestid. F.eks. sker oprykning af en graver, der lønnes med kvota 40%, fra et 2- årigt skalatrin til det næste først efter 5 års forløb. Ved overgang fra en graverstilling til en anden viderefører graveren optjent lønanciennitet. Grundbeløbene for de i 4 og 5 omhandlede tillæg er forhøjet således: Rådighedstillæg ( 4, stk. 1 og 2): De i aftalen angivne grundbeløb: Forhøjet grundbeløb: kr. årlig kr. årlig kr. årlig kr. årlig kr. årlig kr. årlig Administrationstillæg ( 5): Det i aftalen angivne grundbeløb: Forhøjet grundbeløb: kr årlig kr årlig Tjenestefrihed til at deltage i de i 3, stk. 3, omtalte kurser bevilges graveren af menighedsrådet. Tjenestefriheden bevilges uden løn. For så vidt graveren er berettiget til dagpenge under kurset, bevilges tjenestefriheden dog med løn på vilkår, at menighedsrådet indtræder i graverens ret til dagpenge (jfr. 17, stk. 2, i bekendtgørelse om adgang til uddannelsesforanstaltninger for specialarbejdere m.fl.), og graveren forretter sædvanlig tjeneste i weekenderne i forbindelse med kursusopholdet. ad 7. Sygdom. Sygdomsbestemmelserne i kirkeministeriets cirkulære af 30. maj 1980 om forhold i forbindelse med sygdomsforfald m.v. for de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd m.fl. finder anvendelse også for gravere. Der skal derfor af menighedsrådene føres sygedagsliste for gravere, og indberetning skal afgives til ministeriet, når en graver inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har været sygemeldt i ialt 120 dage. Gravere er berettiget til løn under sygdom uanset en eventuel lønkvotas størrelse. Barsel Under fravær fra tjenesten på grund af svangerskab og fødsel er en graver berettiget til sædvanlig løn fra det tidspunkt, da der skønnes at være 8 uger til fødslen og i indtil 14 uger i alt. Er de 14 uger udløbet inden 3 måneder fra fødselstidspunktet, ydes der, såfremt graveren ønsker det, tjenestefrihed uden løn i indtil 3 måneder fra fødslen. Denne periode medregnes i lønancienniteten. Om de nærmere regler om forholdene i forbindelse med en gravers graviditet og fødsel samt adoption henvises iøvrigt til finansministeriets cikulære nr. 138 af 4. juli 1977, jfr. kirkeministeriets cirkulærskrivelse af 18. juli Opmærksomheden henledes endvidere på lov nr. 234 af 4. juni 1980 om barselsorlov og lov af s.d. om ændringer i lov om dagpenge ved sygdom efter fødsel. Nærmere vejledning om disse regler er under udarbejdelse.

3 Side 3 af 11 Militærtjeneste. Gravere oppebærer ikke løn under første indkaldelse til aftjening af værnepligt ved forsvaret og civilforsvaret, jfr. finansministeriets cirkulære nr. 131 af 21. juni 1977 om løn til tjenestemænd m.fl. i staten, folkeskolen og folkekirken under værnepligtstjeneste m.v., der er tilsvarende gældende for gravere. Under senere pligtige indkaldelser oppebærer graveren fuld løn for den måned, i hvilken indkaldelsen finder sted, og for den derpå følgende måned. Undtaget herfra er dog gravere, der er ansat som befalingsmænd af reserven, idet disse kun er berettigede til løn under indkaldelse i den ordinære ferie. ad 8. Gravere er berettiget til ferie med løn efter ferielovens almindelige regler. I forbindelse med ferien udbetales der graveren et kontant ferietillæg på 1 1/2% af de til ham i det foregående optjeningsår af kirkekassen udbetalte indkomstskattepligtige beløb, med fradrag af løn udbetalt under ferie og kontant ferietillæg. Iøvrigt henvises til afsnit III i kirkeministeriets vejledning af 20. maj 1980 om kirke- og kirkegårdsfunktionærers ferierettigheder, idet man dog gør opmærksom på, at ferieåret siden er omlagt, således at det fremtidig løber fra den 2. maj til den 1. maj. (* 3) ad Den graveren tilkommende faste ugentlige fridag fastlægges af menighedsrådet i overensstemmelse med graverens ønske, såfremt dette er foreneligt med tjenestens tarv. Weekend-frihed optjenes og afvikles i løbet af et kalenderår. Antallet af friweekends for en nyansat graver fastsættes til een til den på ansættelsestidspunktet tilbageværende brøkdel af året svarende del af det i aftalen fastsatte antal årlige friweekends for en graver med tilsvarende kvota. Det beregnede tal afrundes til et helt antal efter almindelige afrundingsregler. Tilsvarende forholdes i forbindelse med overgang i løbet af kalenderåret fra anden ansættelsesform til den ved aftalen fastsatte ansættelsesform, jfr. kirkeministeriets skrivelse af 30. oktober 1981 om det antal friweekends, som tilkommer gravere, der er overgået til aftalens lønform fra 1. april En friweekend kan ikke overføres fra et kalenderår til et andet. Dog kan erstatningsfriweekend for en af menighedsrådet inddraget friweekend i december måned gives i den efterfølgende januar måned. Friweekends fastlægges - ligesom den ugentlige fridag - af menighedsrådet såvidt muligt i overensstemmelse med graverens ønske. Friweekends bør kun undtagelsesvis placeres i forbindelse med ferieperioder. Hvor faste vikarforhold er regulativmæssigt fastsat, må opmærksomheden være henledt på, at fridage for graveren ikke henlægges til dage, hvor også den faste vikar har fri. ad I forbindelse med beregning af gravernes beskæftige lsesgrad er der i adskillige tilfælde taget hensyn til faste vikarforpligtelser vedrørende anden graverstilling. Der kan ikke i sådanne tilfælde ydes særskilt vederlag for vikarforpligtelsens udførelse. Undtagelse herfra kan dog gøres af kirkeministeriet i tilfælde, hvor vikariatet på grund af langvarig sygdom, barsel, tjenestefrihed eller ledighed i stillingen bliver uforholdsmæssigt langvarig. Ved de af ministeriet foretagne beregninger af årlige medhjælpstimer er de graverstillingerne påhvilende faste vikarforpligtelser taget i betragtning, hvorfor bevilling af yderligere medhjælp til gravere under varetagelse af vikariat skulle være ufornøden undtagen i de foran nævnte tilfælde af uforholdsmæssigt langvarige vikariater.

4 Side 4 af Er vikarforpligtelsen ikke knyttet fast til stillin gen, kan der, når de i 11, stk. 3, angivne betingelser er opfyldt, ydes vederlag efter reglerne for overarbejde. Timesatserne herfor er angivet i tabel 4 i ministeriets lønreguleringscirkulærer, jfr. senest kirkeministeriets cirkulære af 30. september 1981 om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. oktober Vederlag for vikariat beregnes af stiftsøvrigheden på grundlag af timeopgørelse, der udarbejdes af den vikarierende graver over medgåede timer til vikariatets udførelse. Opgørelsen attesteres såvel af menighedsrådet ved den kirke, graveren er ansat, som af de menighedsråd for hvilket vikariatet er udført. Det beregnede vederlag medtages af stiftsøvrigheden på den almindelige lønoversigt og udbetales sammen med lønnen af den kirke, ved hvilken graveren er ansat. Om fornødent kan der ske refusion fra den kirke, ved hvilken vikariatet er udført. I tilfælde, hvor der efter 11, stk. 3, ikke ydes betaling for varetagelse af vikariat, må medhjælp stilles til rådighed for graveren, såfremt hans årstimenorm, jfr. 6, stk. 2, ellers mærkbart overskrides. Om ydelse af befordringsgodtgørelse under vikariat henvises til det nedenfor ad 15 anførte. ad 12. Boligbidrag fastsættes af kirkeministeriet. (* 4) ad 13. ad 14. De for statens tjenestemænd gældende regler om tjenestefrihed, løn m.v. under varetagelse af borgerligt ombud, hvortil henvises i 14, indeholdes i finansministeriets bekendtgørelse nr. 105 af 2. marts 1979, jfr. finansministeriets cirkulære af 5.s.m. Henvendelse rettes til stiftsøvrigheden om fastsættelse af de eventuelle lønmæssige følger af en gravers varetagelse af borgerligt ombud. ad 15. Nødvendig befordring mellem flere tjenestesteder anses som tjenstlig kørsel, og udgifterne herved godtgørelse graveren efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Dette gælder såvel, hvor graveren er ansat ved flere kirker eller kirkegårde, som tilfælde hvor graveren vikarierer - eventuelt i henhold til fast vikarforpligtelse - ved en anden kirke samtidig med varetagelse af sin egen stilling. Det er ved fastsættelsen af gravernes beskæftigelsesgrad (lønkvota) forudsat, at gravere har bemyndigelse til at benytte eget befordringsmiddel, såfremt der mellem flere tjenestesteder er en ikke uvæsentlig afstand. Graveren fører løbende en kørselsbog og udarbejder på grundlag af denne for hver måned en opgørelse over den tjenstlige kørsel. Opgørelsen skal indeholde oplysning om: Befordringsmidlet (bil, knallert m.v.). Dato for kørslen. Kørslens formål (f:eks: A kirkegård: alm. vedligeholdelse, B kirke: vielse) Antal kørte km. I opgørelsen medtages også anden tjenstlig kørsel end kørsel mellem flere tjenestesteder, for så vidt graveren er bemyndiget til denne kørsel. Som eksempel kan nævnes afhentning af gran og planter. Godtgørelsen beregnes på grundlag af de for statens tjenestemænd til enhver tid gældende regler, for

5 Side 5 af 11 tiden finansministeriets cirkulære af 25. juni 1981 om aftale om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser. Har graveren fast flere tjenestesteder, aftales der med graveren en ramme, indenfor hvilken kørslen bør søges holdt. Det understreges, at der ikke kan ydes graveren godtgørelse for befordring mellem hjem og tjenestested. Der er ejheller hjemmel til at fastsætte en fast årlig befordringsgodtgørelse for gravere. ad 16. Om fremgangsmåden ved udarbejdelse af regulativ m.v. henvises til reglerne i kirkeministeriets cirkulære af 15. september 1981 om udfærdigelse af regulativ for de ved kirker og kirkegårde ansatte. ad Med hensyn til forhandlingsreglerne i forbindelse med påtænkt afskedigelse af en graver kan - udover til aftalens regler - henvises til pkt. 4. D og E samt pkt. 6 i kirkeministeriets vejledning af 30. maj 1980 om de for tjenestemænd m.fl. ved folkekirkens kirker og kirkegårde gældende forhandlingsregler. ad 26. En graver, der er overgået til aflønning efter aftalens bestemmelser må ikke modtage andet vederlag for sin tjeneste end de ved aftalen fastsatte. Det følger heraf først og fremmest, at graveren ikke kan modtage nogen form for entrepriseindtægt, provision eller kommisssion vedrørende kirke og kirkegård. Der kan heller ikke gives graveren særskilt betaling for udførelse af særlige opgaver, f.eks. reguleringsarbejde, omsætning af dige o.lign., men opgaver af denne art må indregnes i lønnen gennem en midlertidig kvotaforhøjelse. Tilsvarende gælder faste eller midlertidige arbejdsforpligtelser på andre kirkegårde jfr. om vikariater 11 og bemærkningerne hertil. ad 27. Som eksempel på beskæftigelse, der i almindelighed ikke kan anses for forenelig med graverens stilling, kan nævnes varetagelse af bedemandsvirksomhed og drift af blomsterforretning. ad 30. Aftalen har virkning fra 1. april Fra samme dato ophæves kirkeministeriets cirkulærer af 20. juni 1973 og 26. april 1974 om graveres ansættelse og aflønning m.v. samt cirkulærskrivelse af 30. november 1979 om graveres løn og ansættelsesvilkår. Såfremt en graver, der ved aftalens ikrafttræden var delvis vederlagt gennem en entrepriseordning, og vedkommende menighedsråd er enige derom, kan aftalens ikrafttræden for vedkommende graver udskydes indtil 1. april Under særlige omstændigheder kan ikrafttrædelsestidspunktet af kirkeministeriet udskydes yderligere i indtil 2 år. I ansættelsesforhold, hvor aftalens ikrafttræden er udskudt i overensstemmelse hermed, må de med graveren aftalte vederlag kun forhøjes med aftalt dyrtids- og taktregulering. Det er endvidere en selvfølge, at graveren ikke i overgangsperioden kan påberåbe sig bestemmelser i aftalen. ad 31.

6 Side 6 af 11 Man henviser herom til kap. 3 i cirkulære af 18. marts 1981 om beregning af beskæftigelsesgrad for gravere m.v. Cirkulæret bedes bekendtgjort for provstiudvalgene og menighedsråd, under hvilke der er ansat gravere. Kirkeministeriet Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver I henhold til 45, stk. 2, i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken er der af kirkeministeriet med Statstjenestemændenes Centralorganisation I indgået følgende aftale: Aftalens område 1. Nærværende aftale omfatter de ved folkekirkens mindre kirkegårde ansatte personer, der varetager og i forhold til menighedsrådene er ansvarlige for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m., og som ikke omfattes af de for kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter fastsatte klassificeringsregler. Uden for bestemmelserne i aftalen falder fast eller løs medhjælp for gravere eller kirkegårdsledere. Ansættelsesform 2. Gravere ansættes med tjenestemandslignende vilkår i overensstemmelse med reglerne i nærværende aftale. Løn 3. Stillinger som graver henføres til lønramme 9-10, såfremt graveren har faglig uddannelse som gartner, og ellers til lønramme 5. Begyndelseslønnen for gravere, der klassificeres i lønramme 9-10, er skalatrin 15 (2. løntrin). Efter 2 år på slutløn i lønramme 10 ydes der disse gravere et særligt tillæg på kr årlig, der takstreguleres. Stk. 2. Berettigede til at oppebære den for faglærte gartnere fastsatte løn er de, der enten har modtaget en uddannelse i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lærlingeloven, eller, for såvidt den pågældende uddannelse er sket, forinden sådanne bestemmelser er fastsat, har udstået en læretid på mindst 3 år. Stk. 3. Gravere, som har været beskæftiget med gartnerisk arbejde i folkekirken eller ved anden offentlig institution i 3 år og har udvist faglig interesse herfor samt har gennemgået jordbrugets arbejdsmarkedsuddannelser til og med anlægsgartnerteknik, trin 1, eller jord- og plantekursus svarende til 360 timers teoretisk uddannelse, kan af kirkeministeren oprykkes til lønramme 9-10 og placeres på det nærmest overliggende løntrin i denne lønramme. Stk. 4. Gravere, der henføres til lønramme 5, oprykkes til 2. løntrin efter 1 års forløb. 4. Til gravere, der medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken (kirkerne), ydes et rådighedstillæg med et grundbeløb på kr. årligt. Såfremt graveren tillige varetager ringertjenesten ved kirken (kirkerne), og denne udføres manuelt, fastsættes rådighedstillægget til et grundbeløb på kr. årlig. Stk. 2. Kirkeministeren kan bestemme, at der i tilfælde, hvor graverens tjeneste uden for sædvanlige tjenestetider er ganske særligt omfattende, skal udbetales graveren et forhøjet rådighedstillæg med et grundbeløb på kr. årlig. Stk. 3. Rådighedstillæg efter stk. 1 og stk. 2 dyrtidsreguleres og taktreguleres efter reglerne i henholdsvis og 18 i den mellem finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer indgåede aftale af 30. marts 1981 om justering af tjenestemandslønninger m.v. fra 1. april Kirkeministeren kan efter forhandling med Landsbygraverforeningen for Danmark tillægge gravere, der fører kirkegårdsregnskabet eller væsentlige dele deraf, et særligt tillæg (kvalifikationstillæg) med et grundbeløb på indtil kr. årlig. Tillægget taktreguleres som rådighedstillæg, jfr. 4, stk Lønnen efter foranstående med særlige tillæg udbetales månedlig bagud. Stk. 2. Lønnen nedsættes i forhold til graverens beskæftigelsesgrad, idet fuldtidsbeskæftigelse fastsættes til timer årlig. Lønkvoten fastsættes til et med fem deleligt procenttal.

7 Side 7 af 11 Stk. 3. Graverens årlige arbejdstid fordeles i den udstrækning, arbejdets særlige karakter muliggør det, ligeligt over årets uger. 7. De for tjenestemænd i folkekirken gældende regler om løn under fravær på grund af sygdom, barsel eller militærtjeneste gælder tilsvarende for gravere. Ferie 8. Ansatte i henhold til nærværende aftale er omfattet af ferielovens bestemmelser om ferie med løn, dog ydes med virkning fra det ferieår, der starter den 2. maj 1982, en særlig feriegodtgørelse på 1 1/2%, der træder i stedet for det i ferielovens 14, stk. 1. omhandlede ferietillæg på 1%. Fridage 9. Gravere er berettigede til en ugentlig fridag, der, såfremt graveren medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, henlægges til en fast søgnedag. Udover den ugentlige fridag er gravere berettigede til tjenestefrihed 6 weekends årlig, jfr. dog stk. 2. Weekend-frihed omfatter hele lørdagen og søndagen. Stk. 2. Såfremt graveren er kvotalønnet, fastsættes antallet af friweekends i forhold til kvotens størrelse således: Kvota Antal fri-weekends Stk. 3. Fridagen skal have en længde af mindst 40 timer, men kan dog betragtes som givet, uanset at fritiden kun har udgjort 36 timer. 10. Der må højst være 12 arbejdsdage mellem 2 fridage. Stk. 2. Hvis en fastlagt fridag undtagelsesvis må inddrages, erstattes den snarest med en anden fridag med tillæg af yderligere fritid svarende til 33 1/3 pct. - fra 1. april 1982 at regne dog 50 pct. - af den på den inddragne fridag præsterede tjeneste. Stk. 3. Mistede fridage godtgøres dog mod betaling af overtid, såfremt de ikke er erstattet med frihed inden udløbet af den samme eller efterfølgende kalendermåned. Når en mistet fridag godtgøres ved overtidsbetaling, ses der bort fra det i stk. 2 anførte tillæg. Konstitution. Vikariat 11. En graver har pligt til i stedet for eller i forbindelse med tjeneste i sin egen stilling at gøre midlertidig tjeneste i en stilling, der er sideordnet med eller højere end hans egen, under forudsætning af, at stillingen aflønnes som en tjenestemandsstilling eller med tjenestemandslignende vilkår. En graver har tillige forpligtelse til midlertidigt at gøre tjeneste i en anden graverstilling, uanset at denne er lavere klassificeret end hans egen stilling. Stk. 2. Der kan ved fastsættelse af en gravers beskæftigelsesgrad (lønkvota) tages hensyn til vikarforpligtelser, som fast er pålagt stillingen. Stk. 3. Såfremt der ikke ved fastsættelse af lønkvoten er taget hensyn til vikariatet (konstitutionen), vederlægges graveren herfor efter følgende regler: a. Såfremt graveren er konstitueret i en højere stilling, som ikke er klassificeret som graverstilling, vederlægges graveren i overensstemmelse med de herom fastsatte regler, jfr. senest tjenestemandsaftale af 7. juli b. Såfremt graveren vikarierer i en anden graverstilling samtidig med, at han varetager sin egen stilling, er han, såfremt han er fuldtidslønnet i sin stilling, berettiget til særskilt vederlag for vikariatet, såfremt dette vedvarer i 15 dage i sammenhæng eller derover. Såfremt vikariatet skyldes feriefravær, indtræder retten til betaling dog først, når graveren har udført midlertidig tjeneste i 22 dage i sammenhæng eller derover. Vederlaget beregnes efter de for tjenestemænd gældende regler for overarbejde efter den sats, der er gældende for tjenestemænd på det løntrin, hvorpå graveren er indplaceret.

8 Side 8 af 11 Er graveren derimod deltidsbeskæftiget i sin egen stilling, er han berettiget til vederlag under vikariat, selvom dette ikke har en varighed som foran nævnt. Vederlaget beregnes med almindelig timeløn, såfremt den samlede tjeneste i graverens egen stilling og den stilling, hvori han vikarierer, holdes indenfor en normal arbejdstid, og med overarbejdspenge for tjenestetimer udover den normale arbejdstid. Bolig 12. Såfremt graveren har pligt til at bebo en til stillingen knyttet bolig, skal der i hans løn afkortes boligbidrag i overensstemmelse med de for statens tjenesteboliger gældende regler. Stk. 2. Såfremt der stilles bolig til rådighed for graveren, uden at graveren har forpligtelse til at bebo denne, afkortes han i lønningen efter reglerne for statens lejeboliger. Arbejdstøj 13. Regntøj, støvler, arbejdshandsker og eventuelt høreværn stilles til rådighed for graveren under tjenesten. Stk. 2. Menighedsrådet kan bestemme, at en graver, der medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, skal bære mørkt tøj under tjenesten. Graveren er ikke berettiget til godtgørelse herfor. Kirken stiller i fornødent omfang beskyttelsesklædning til rådighed for graveren til brug i kirken. Ombud 14. Graveren er berettiget til tjenestefrihed, løn m.v. under varetagelse af offentligt ombud efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Befordringsgodtgørelse 15. Såfremt graveren er ansat ved to eller flere kirkegårde, kan der ydes ham godtgørelse for udgifter til befordring mellem kirkegårdene efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Regulativ 16. Nærmere bestemmelser om graverens arbejdsforpligtelser m.v. fastsættes af menighedsrådet efter forhandling med graveren i et regulativ. Regulativet skal efter at være underskrevet af menighedsrådet og graveren forelægges provstiudvalget. Ansættelsesforholdets ophør 17. En graver kan bringe ansættelsesforholdet til ophør ved opsigelse med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang. 18. Ved opsigelse af en gravers ansættelsesforhold skal menighedsrådet give følgende varsel: a. Såfremt fratrædelse skal ske i de første 6 måneder efter ansættelsen: 1 måneds varsel til den 1. i en måned. b. Såfremt fratrædelse skal ske efter 6 måneders ansættelse i folkekirken: 3 måneders varsel til den 1. i en måned. c. Opsigelsesvarslet forhøjes med 1 måned for hvert 3. ansættelsesår i folkekirken, dog højst til 6 måneder. Stk. 2. Er der aftalt en prøvetid - der ikke kan udstrækkes over 3 måneder og kun aftales ved 1. ansættelse i folkekirken - er opsigelsesvarslet i prøvetiden 14 dage fra begge sider. Stk. 3. Opsigelse må ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Stk. 4. Såfremt der er stillet bolig til rådighed for graveren, skal opsigelsesvarslet være mindst 3 måneder. Graveren har i alle tilfælde ret til at bebo boligen 1 måned efter tidspunktet for fratrædelsen. 19. Opsigelse med det ifølge foranstående bestemmelse gældende varsel skal af menighedsrådet afgives til fratræden ved udløbet af den måned, hvori graveren fylder 70 år.

9 Side 9 af Opsigelse skal afgives skriftligt og - for såvidt opsigelsen afgives af menighedsrådet - indeholde begrundelse for opsigelsen. Stk. 2. Forinden opsigelse afgives af menighedsrådet, skal der - med undtagelse af det 19 angivne tilfælde - gives graveren lejlighed til at udtale sig inden for en af menighedsrådet fastsat frist på mindst 10 dage. Graveren har ret til at lade sig repræsentere af sin faglige organisation. 21. Skønner en gravers tjenestemandsorganisation, at en gravers afskedigelse ikke kan anses for rimeligt begrundet i graverens eller folkekirkens forhold, kan den indenfor en frist af 1 måned efter opsigelsen kræve spørgsmålet forhandlet med menighedsrådet. Opnås der ikke enighed ved forhandling, kan spørgsmålet af organisationen med vedkommende centralorganisations tilslutning kræves gjort til genstand for behandling i et i denne anledning nedsat nævn, medmindre graveren ønsker sagen behandlet ved de almindelige domstole. Stk. 2. Nævnet nedsætter på følgende måde: a. Senest 1 måned efter at forhandlingen er afsluttet resultatløst, giver tjenestemandsorganisationen meddelelse til vedkommende stiftsøvrighed om, at organisationen med tilslutning af centralorganisationen ønsker sagen behandlet for et nævn. Samtidig udpeger organisationen en person til at tage sæde i nævnet. b. Straks efter modtagelsen af denne meddelelse skal stiftsøvrigheden i de i stk. 5 omtalte tilfælde forelægge sagen for kirkeministeriet. I andre tilfælde skal stiftsøvrigheden opfordre menighedsrådet til at udpege et medlem af nævnet. Har menighedsrådet ikke senest 1 måned efter modtagelsen af stiftsøvrighedens skrivelse efterkommet opfordringen, udpeges dette medlem af stiftsøvrigheden. c. Samtidig med at menighedsrådet opfordres til at udpege 1 medlem af nævnet, anmoder stiftsøvrigheden vedkommende landsrets præsident om at ville udpege en formand for nævnet blandt landsrettens dommere. Intet medlem af nævnet må have direkte tilknytning til menighedsrådet eller de ansatte ved den kirke, ved hvilken graveren var ansat. Stk. 3. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan foretages afhøring af parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse, og i de tilfælde, hvor nævnet måtte finde, at den foretagne opsigelse ikke er rimeligt begrundet i graverens eller folkekirkens forhold, kan det, såfremt graveren og menighedsrådet ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, pålægge menighedsrådet at udrede en erstatning, hvis størrelse fastsættes af nævnet og skal være afhængig af sagens omstændigheder og graverens anciennitet i folkekirken. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet og fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. Stk. 4. Bestemmelsen om afskedigelsessagens indbringelse for nævnet finder kun anvendelse ved opsigelse af gravere, der på opsigelsestidspunktet har været ansat ved kirken i en sammenhængende periode på mindst 1 år, eller som på dette tidspunkt har været ansat i folkekirken i andre graverstillinger eller i stillinger med tjenestemandslignende aflønningsform i 2 år uden afbrydelse. Bestemmelsen finder ikke anvendelse på gravere, med hvem der er truffet aftale om, at arbejdet er af ren midlertidig karakter, og arbejdsforholdet ikke vedvarer udover 2 år. Stk. 5. Samtykke skal gives af kirkeministeriet til nævnsbehandling i tilfælde, hvor der i begrundelsen for opsigelsen er henvist til graverens vandel eller beskæftigelse ude for tjenesten. 22. Såfremt graverens beskæftigelsesgrad (lønkvota) udgør 35% eller derunder, finder 18,stk. 1c, og 21 ikke anvendelse. Efterindtægt 23. Efterlader en graver sig ved sin død ægtefælle, er denne berettiget til efterindtægt. Retten til efterindtægt bortfalder ved skilsmisse. Stk. 2. Afgår en efterindtægtsberettiget ægtefælle ved døden i efterindtægtsperioden, tilkommer efterindtægt, som ikke er udbetalt ved dødsfaldet, graverens eventuelle børn under 18 år. Stk. 3. Efterlader graveren sig ikke ægtefælle, men børn under 18 år, er disse berettigede til efterindtægt. 24. Retten til efterindtægt omfatter et tidsrum af 3 måneder efter dødsfaldet. Efterindtægten udgør for hver måned et beløb svarende til den sidst udbetalte løn med tillæg. Understøttelse

10 Side 10 af En graver, hans efterlevende ægtefælle og eventuelle børn er berettiget til understøttelse efter de for ikke pensionssikret personale i statens tjeneste gældende regler, jfr. økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972 og finansministeriets cirkulære af 27. april Forskellige bestemmelser 26. En graver er uberettiget til at oppebære andet vederlag end den for stillingen fastsatte lønrammeløn med eventuelle tillæg for arbejde, i kirken eller på kirkegården eller iøvrigt for arbejde, der står i forbindelse med hans ansættelsesforhold. Dette gælder, uanset om vederlaget udredes af andre end kirken. 27. En graver kan kun have beskæftigelse ved siden af graverstillingen, for såvidt og i det omfang beskæftigelsen er forenelig med graverstillingen. Personer, der hører til graverens husstand må ej heller have sådan beskæftigelse, for såvidt menighedsrådet skønner, at der er tale om en omgåelse af den graveren påhvilende forpligtelse. 28. En graver må ikke efter sin fratrædelse fra stillingen påtagne sig anlæg, omlægning eller vedligeholdelse af gravsteder på kirkegården mod vederlag. 29. Efter anmodning fra den ansatte kan den lønudbetalende myndighed indgå aftale med den ansatte om, at der ved hver lønudbetaling tilbageholdes et beløb i den ansattes løn som indbetaling til kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, der oprettes/påbegyndes før det fyldte 60. år i henhold til bestemmelserne i lov om beskatning af pensionsordninger m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 409 af 14. august 1975 med senere ændringer. Stk. 2. Som indbetaling til kapitalpensionsordning kan, jfr. dog pensionsbeskatningslovens bestemmelser om maksimumbeløb højst anvendes 15 pct. - for ansatte, der er fyldt 45 år ved årets begyndelse, dog 20 pct. - af den fastsatte løn, incl. dyrtids- og taktreguleringstillæg. Indbetaling sker efter den ansattes anvisning til et livs- eller pensionsforsikringsselskab, henholdsvis en bank eller sparekasse. Indbetalingen vedvarer indtil ansættelses ophør. 30. Aftalen træder i kraft 1. april I det enkelte ansættelsesforhold som graver gennemføres aftalen dog, såfremt den medfører lønnedgang for graveren, først med et varsel svarende til det i ansættelsesforholdet gældende opsigelsesvarsel, når klassificering af stillingen er foretaget af kirkeministeriet, og meddelelse herom samt om en eventuel lønkvota kan gives graveren. Stk. 2. Såfremt graveren ved aftalens ikrafttrædelse er helt eller delvis vederlagt gennem en entrepriseordning, udskydes ikrafttrædelsestidspunktet i indtil 3 år, såfremt såvel menighedsrådet som graveren ønsker dette. Under sidstnævnte forudsætning kan denne overgangsperiode af kirkeministeriet forlænges yderligere i indtil 2 år. Stk. 3. Aftalens bestemmelser skal dog i alle tilfælde bringes i anvendelse ved stillingsledighed den 1. april 1981 eller senere. 31. Gravere indplaceres i den lønramme, hvortil de henføres på det løntrin, der ved ordningens ikrafttrædelse for den pågældende graver ligger nærmest over den senest udbetalte løn fra kirken. Oprykning til næste løntrin finder sted 2 år senere eller eventuelt til det tidligere tidspunkt, da lønstigning efter de hidtil gældende ansættelsesvilkår skulle have fundet sted. Stk. 2. Såfremt en gravers løn fra kirken forinden overgangen til lønvilkår efter nærværende aftale overstiger den lønindtægt inklusive særlige tillæg, som graveren vil være berettiget til efter nærværende aftale, ydes der graveren et midlertidigt personligt tillæg til udligning af lønnedgangen. Dette personlige tillæg nedskrives, til det er endeligt bortfaldet, med alle senere stigninger i graverens lønning bortset fra stigninger i dyrtidstillæg. Stk. 3. Kirkeministeriet kan under ganske særlige forhold bevilge gravere, der ved overgang til aflønning efter aftalen lider et betydeligt indtægtstab, et midlertidigt personligt tillæg også i tilfælde, hvor indtægtsnedgangen skyldes bortfald af adgang til privat entreprise vedrørende gravsteder på kirkegården. Kirkeministeriet kan endvidere bestemme, at en del af et midlertidigt personligt tillæg skal ydes som et særligt tillæg for vedkommende gravers tjenestetid, såfremt ganske særlige omstændigheder motiverer dette. Kirkeministeriet Statstjenestemændenes Centralorganisation I (* 1) Til cirkulærets bemærkninger vedrørende aftalens bestemmelser tilføjes følgende noter:

11 Side 11 af 11 (* 2) ad 3-6. Om klassificeringen af graverstillinger med virkning fra den 1. april 1987 henvises til cirkulære af 19. juni 1987 om ændring af visse kirkefunktionærers lønninger m.v. Fuldtidsbeskæftigelse opnås med virkning fra den 1. jan ved et samlet årligt arbejdstimetal på 1927 eller derover. Til gravere, der aflønnes med et i forhold til beskæftigelsesgraden nedsat beløb, udbetales rådighedstillæg med fuldt beløb, jfr. skrivelse af 28. marts (* 3) ad 9, stk. 2. Gravere med en beskæftigelsesgrad, på under 50% er berettigede til 3 friweekends årligt, jfr. afsnit I i cirkulære af 6. sept om ændring af visse kirkefunktionærers lønninger. (* 4) ad 13. Gravere, der udfører kirketjeneste, er berettigede til en årlig beklædningsgodtgørelse til anskaffelse af mørkt tøj, jfr. skrivelse af 15. juni 1984 om beklædningsgodtgørelse til kirketjenere, gravere og kirkegårdsledere.

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

"#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! "!! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(&

#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! !! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(& Side 1 af 28 '!" "#$% & +,* &-.%/ / *0 0%/ &*( 0%/1* &* * (*)( )).%/*!! "!! # $ %&& ' (%) * 2%*1(%33 / 4.%//*/*.%/ )&*3&/* %/1* 3&) &* */ ( )30 *(%/(( 5 &0)3*%* 3** #(5 & 6 &0/ (5 &&(&,5// / 0 / 7* %//

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere