Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1)"

Transkript

1 Side 1 af 11 Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) CIR nr af 14/ (Til stiftsøvrighederne) Man fremsender vedlagt den af kirkeministeriet efter bemyndigelse af finansministeriet indgåede aftale med Statstjenestemændenes Centralorganisation I om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver. Aftalen udgør den med Landsbygraverforeningen for Danmark den 17. oktober 1979 indgåede aftale, således som denne er ændret ved tillægsaftaler af 3. september 1980 og 4. december Aftalen har virkning fra 1. april Om aftalens enkelte bestemmelser skal man bemærke følgende: ad 1. Aftalen omfatter efter 1 alle stillinger som graver - herunder graverstillinger ved mindre bykirkegårde - der ikke af kirkeministeriet er klassificeret som kirkegårdsleder. Aftalen omfatter kun den person, der varetager og i forhold til menighedsrådet er ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse m.m., men ikke medhjælp, jfr. om medhjælpsordninger kap. 4 i cirkulære af 18. marts 1981 om beregning af beskæftigelsesgrad for gravere m.v. Er arbejdet vedrørende kirkegården fordelt, således at ingen enkelt person har ansvaret i forhold til menighedsrådet for kirkegårdens ren- og vedligeholdelse, nedsættelser m.v., finder aftalen ikke anvendelse. Tilsvarende gælder selvstændige ansættelsesforhold, der alene omfatter kirkens renholdelse samt medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger. I disse tilfælde medfører aftalens ikrafttræden altså ingen ændring i hidtil aftalte løn- og ansættelsesvilkår. Hvis disse af andre grunde måtte ønskes ændret, må indstilling herom forelægges ministeriet i det enkelte tilfælde. Driften af en kirkegård kan ikke - helt eller delvis - varigt overdrages til et privat firma el. lign. uden kirkeministeriets godkendelse. ad 2. Ved aftalens 2 er det fastsat, at gravere efter aftalen ansættes med tjenestemandslignende ansættelsesvilkår. Det følger heraf, at de for tjenestemænd m. fl. gældende forhandlingsregler finder anvendelse i ansættelsesforhold som graver. Om indholdet af disse forhandlingsregler henvises til ministeriets vejledning af 30. maj 1980 om de for tjenestemænd m. fl. ved folkekirkens kirker og kirkegårde gældende forhandlingsregler. Forhandlingsberettiget organisation er Landsbygraverforeningen for Danmark, der er tilsluttet tjenestemændenes Centralorganisation I. Graverstillinger vil ikke kunne omdannes til tjenestemandsstillinger. (* 2) ad 3-6. Om graverstillingers klassificering og om fastsættelse af beskæftigelsesgrad for disse henvises til cirkulære af 18. marts 1981 om beregning af beskæftigelsesgrad for gravere m.v. Har en graver flere ansættelsesforhold i folkekirken, sker graverens klassificering under eet for samtlige ansættelsesforhold. Lønforløbet i de ved aftalen fastsatte lønrammer er:

2 Side 2 af 11 Lønramme 5: Skalatrin 9,10,11,12,13,14, hvoraf skalatrin 9 er 1-årigt og de øvrige skalatrin 2-årige. Slutløn opnås således efter 9 års ansættelse. Lønramme 9-10: Skalatrin 15,16,17,18,19 og 19 med et særligt tillæg med et grundbeløb på kr. årlig. Alle skalatrinene er 2-årige. Slutløn opnås således 10 år efter ansættelsen. Det er herved forudsat, at lønkvoten udgør 50% eller mere. Er kvoten under 50% opregnes ansættelsestiden til heltidsbeskæftigelse, og oprykning finder sted på grundlag af den således omregnede ansættelsestid. F.eks. sker oprykning af en graver, der lønnes med kvota 40%, fra et 2- årigt skalatrin til det næste først efter 5 års forløb. Ved overgang fra en graverstilling til en anden viderefører graveren optjent lønanciennitet. Grundbeløbene for de i 4 og 5 omhandlede tillæg er forhøjet således: Rådighedstillæg ( 4, stk. 1 og 2): De i aftalen angivne grundbeløb: Forhøjet grundbeløb: kr. årlig kr. årlig kr. årlig kr. årlig kr. årlig kr. årlig Administrationstillæg ( 5): Det i aftalen angivne grundbeløb: Forhøjet grundbeløb: kr årlig kr årlig Tjenestefrihed til at deltage i de i 3, stk. 3, omtalte kurser bevilges graveren af menighedsrådet. Tjenestefriheden bevilges uden løn. For så vidt graveren er berettiget til dagpenge under kurset, bevilges tjenestefriheden dog med løn på vilkår, at menighedsrådet indtræder i graverens ret til dagpenge (jfr. 17, stk. 2, i bekendtgørelse om adgang til uddannelsesforanstaltninger for specialarbejdere m.fl.), og graveren forretter sædvanlig tjeneste i weekenderne i forbindelse med kursusopholdet. ad 7. Sygdom. Sygdomsbestemmelserne i kirkeministeriets cirkulære af 30. maj 1980 om forhold i forbindelse med sygdomsforfald m.v. for de ved kirker og kirkegårde ansatte tjenestemænd m.fl. finder anvendelse også for gravere. Der skal derfor af menighedsrådene føres sygedagsliste for gravere, og indberetning skal afgives til ministeriet, når en graver inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har været sygemeldt i ialt 120 dage. Gravere er berettiget til løn under sygdom uanset en eventuel lønkvotas størrelse. Barsel Under fravær fra tjenesten på grund af svangerskab og fødsel er en graver berettiget til sædvanlig løn fra det tidspunkt, da der skønnes at være 8 uger til fødslen og i indtil 14 uger i alt. Er de 14 uger udløbet inden 3 måneder fra fødselstidspunktet, ydes der, såfremt graveren ønsker det, tjenestefrihed uden løn i indtil 3 måneder fra fødslen. Denne periode medregnes i lønancienniteten. Om de nærmere regler om forholdene i forbindelse med en gravers graviditet og fødsel samt adoption henvises iøvrigt til finansministeriets cikulære nr. 138 af 4. juli 1977, jfr. kirkeministeriets cirkulærskrivelse af 18. juli Opmærksomheden henledes endvidere på lov nr. 234 af 4. juni 1980 om barselsorlov og lov af s.d. om ændringer i lov om dagpenge ved sygdom efter fødsel. Nærmere vejledning om disse regler er under udarbejdelse.

3 Side 3 af 11 Militærtjeneste. Gravere oppebærer ikke løn under første indkaldelse til aftjening af værnepligt ved forsvaret og civilforsvaret, jfr. finansministeriets cirkulære nr. 131 af 21. juni 1977 om løn til tjenestemænd m.fl. i staten, folkeskolen og folkekirken under værnepligtstjeneste m.v., der er tilsvarende gældende for gravere. Under senere pligtige indkaldelser oppebærer graveren fuld løn for den måned, i hvilken indkaldelsen finder sted, og for den derpå følgende måned. Undtaget herfra er dog gravere, der er ansat som befalingsmænd af reserven, idet disse kun er berettigede til løn under indkaldelse i den ordinære ferie. ad 8. Gravere er berettiget til ferie med løn efter ferielovens almindelige regler. I forbindelse med ferien udbetales der graveren et kontant ferietillæg på 1 1/2% af de til ham i det foregående optjeningsår af kirkekassen udbetalte indkomstskattepligtige beløb, med fradrag af løn udbetalt under ferie og kontant ferietillæg. Iøvrigt henvises til afsnit III i kirkeministeriets vejledning af 20. maj 1980 om kirke- og kirkegårdsfunktionærers ferierettigheder, idet man dog gør opmærksom på, at ferieåret siden er omlagt, således at det fremtidig løber fra den 2. maj til den 1. maj. (* 3) ad Den graveren tilkommende faste ugentlige fridag fastlægges af menighedsrådet i overensstemmelse med graverens ønske, såfremt dette er foreneligt med tjenestens tarv. Weekend-frihed optjenes og afvikles i løbet af et kalenderår. Antallet af friweekends for en nyansat graver fastsættes til een til den på ansættelsestidspunktet tilbageværende brøkdel af året svarende del af det i aftalen fastsatte antal årlige friweekends for en graver med tilsvarende kvota. Det beregnede tal afrundes til et helt antal efter almindelige afrundingsregler. Tilsvarende forholdes i forbindelse med overgang i løbet af kalenderåret fra anden ansættelsesform til den ved aftalen fastsatte ansættelsesform, jfr. kirkeministeriets skrivelse af 30. oktober 1981 om det antal friweekends, som tilkommer gravere, der er overgået til aftalens lønform fra 1. april En friweekend kan ikke overføres fra et kalenderår til et andet. Dog kan erstatningsfriweekend for en af menighedsrådet inddraget friweekend i december måned gives i den efterfølgende januar måned. Friweekends fastlægges - ligesom den ugentlige fridag - af menighedsrådet såvidt muligt i overensstemmelse med graverens ønske. Friweekends bør kun undtagelsesvis placeres i forbindelse med ferieperioder. Hvor faste vikarforhold er regulativmæssigt fastsat, må opmærksomheden være henledt på, at fridage for graveren ikke henlægges til dage, hvor også den faste vikar har fri. ad I forbindelse med beregning af gravernes beskæftige lsesgrad er der i adskillige tilfælde taget hensyn til faste vikarforpligtelser vedrørende anden graverstilling. Der kan ikke i sådanne tilfælde ydes særskilt vederlag for vikarforpligtelsens udførelse. Undtagelse herfra kan dog gøres af kirkeministeriet i tilfælde, hvor vikariatet på grund af langvarig sygdom, barsel, tjenestefrihed eller ledighed i stillingen bliver uforholdsmæssigt langvarig. Ved de af ministeriet foretagne beregninger af årlige medhjælpstimer er de graverstillingerne påhvilende faste vikarforpligtelser taget i betragtning, hvorfor bevilling af yderligere medhjælp til gravere under varetagelse af vikariat skulle være ufornøden undtagen i de foran nævnte tilfælde af uforholdsmæssigt langvarige vikariater.

4 Side 4 af Er vikarforpligtelsen ikke knyttet fast til stillin gen, kan der, når de i 11, stk. 3, angivne betingelser er opfyldt, ydes vederlag efter reglerne for overarbejde. Timesatserne herfor er angivet i tabel 4 i ministeriets lønreguleringscirkulærer, jfr. senest kirkeministeriets cirkulære af 30. september 1981 om regulering af kirkefunktionærers lønninger m.v. pr. 1. oktober Vederlag for vikariat beregnes af stiftsøvrigheden på grundlag af timeopgørelse, der udarbejdes af den vikarierende graver over medgåede timer til vikariatets udførelse. Opgørelsen attesteres såvel af menighedsrådet ved den kirke, graveren er ansat, som af de menighedsråd for hvilket vikariatet er udført. Det beregnede vederlag medtages af stiftsøvrigheden på den almindelige lønoversigt og udbetales sammen med lønnen af den kirke, ved hvilken graveren er ansat. Om fornødent kan der ske refusion fra den kirke, ved hvilken vikariatet er udført. I tilfælde, hvor der efter 11, stk. 3, ikke ydes betaling for varetagelse af vikariat, må medhjælp stilles til rådighed for graveren, såfremt hans årstimenorm, jfr. 6, stk. 2, ellers mærkbart overskrides. Om ydelse af befordringsgodtgørelse under vikariat henvises til det nedenfor ad 15 anførte. ad 12. Boligbidrag fastsættes af kirkeministeriet. (* 4) ad 13. ad 14. De for statens tjenestemænd gældende regler om tjenestefrihed, løn m.v. under varetagelse af borgerligt ombud, hvortil henvises i 14, indeholdes i finansministeriets bekendtgørelse nr. 105 af 2. marts 1979, jfr. finansministeriets cirkulære af 5.s.m. Henvendelse rettes til stiftsøvrigheden om fastsættelse af de eventuelle lønmæssige følger af en gravers varetagelse af borgerligt ombud. ad 15. Nødvendig befordring mellem flere tjenestesteder anses som tjenstlig kørsel, og udgifterne herved godtgørelse graveren efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Dette gælder såvel, hvor graveren er ansat ved flere kirker eller kirkegårde, som tilfælde hvor graveren vikarierer - eventuelt i henhold til fast vikarforpligtelse - ved en anden kirke samtidig med varetagelse af sin egen stilling. Det er ved fastsættelsen af gravernes beskæftigelsesgrad (lønkvota) forudsat, at gravere har bemyndigelse til at benytte eget befordringsmiddel, såfremt der mellem flere tjenestesteder er en ikke uvæsentlig afstand. Graveren fører løbende en kørselsbog og udarbejder på grundlag af denne for hver måned en opgørelse over den tjenstlige kørsel. Opgørelsen skal indeholde oplysning om: Befordringsmidlet (bil, knallert m.v.). Dato for kørslen. Kørslens formål (f:eks: A kirkegård: alm. vedligeholdelse, B kirke: vielse) Antal kørte km. I opgørelsen medtages også anden tjenstlig kørsel end kørsel mellem flere tjenestesteder, for så vidt graveren er bemyndiget til denne kørsel. Som eksempel kan nævnes afhentning af gran og planter. Godtgørelsen beregnes på grundlag af de for statens tjenestemænd til enhver tid gældende regler, for

5 Side 5 af 11 tiden finansministeriets cirkulære af 25. juni 1981 om aftale om godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser. Har graveren fast flere tjenestesteder, aftales der med graveren en ramme, indenfor hvilken kørslen bør søges holdt. Det understreges, at der ikke kan ydes graveren godtgørelse for befordring mellem hjem og tjenestested. Der er ejheller hjemmel til at fastsætte en fast årlig befordringsgodtgørelse for gravere. ad 16. Om fremgangsmåden ved udarbejdelse af regulativ m.v. henvises til reglerne i kirkeministeriets cirkulære af 15. september 1981 om udfærdigelse af regulativ for de ved kirker og kirkegårde ansatte. ad Med hensyn til forhandlingsreglerne i forbindelse med påtænkt afskedigelse af en graver kan - udover til aftalens regler - henvises til pkt. 4. D og E samt pkt. 6 i kirkeministeriets vejledning af 30. maj 1980 om de for tjenestemænd m.fl. ved folkekirkens kirker og kirkegårde gældende forhandlingsregler. ad 26. En graver, der er overgået til aflønning efter aftalens bestemmelser må ikke modtage andet vederlag for sin tjeneste end de ved aftalen fastsatte. Det følger heraf først og fremmest, at graveren ikke kan modtage nogen form for entrepriseindtægt, provision eller kommisssion vedrørende kirke og kirkegård. Der kan heller ikke gives graveren særskilt betaling for udførelse af særlige opgaver, f.eks. reguleringsarbejde, omsætning af dige o.lign., men opgaver af denne art må indregnes i lønnen gennem en midlertidig kvotaforhøjelse. Tilsvarende gælder faste eller midlertidige arbejdsforpligtelser på andre kirkegårde jfr. om vikariater 11 og bemærkningerne hertil. ad 27. Som eksempel på beskæftigelse, der i almindelighed ikke kan anses for forenelig med graverens stilling, kan nævnes varetagelse af bedemandsvirksomhed og drift af blomsterforretning. ad 30. Aftalen har virkning fra 1. april Fra samme dato ophæves kirkeministeriets cirkulærer af 20. juni 1973 og 26. april 1974 om graveres ansættelse og aflønning m.v. samt cirkulærskrivelse af 30. november 1979 om graveres løn og ansættelsesvilkår. Såfremt en graver, der ved aftalens ikrafttræden var delvis vederlagt gennem en entrepriseordning, og vedkommende menighedsråd er enige derom, kan aftalens ikrafttræden for vedkommende graver udskydes indtil 1. april Under særlige omstændigheder kan ikrafttrædelsestidspunktet af kirkeministeriet udskydes yderligere i indtil 2 år. I ansættelsesforhold, hvor aftalens ikrafttræden er udskudt i overensstemmelse hermed, må de med graveren aftalte vederlag kun forhøjes med aftalt dyrtids- og taktregulering. Det er endvidere en selvfølge, at graveren ikke i overgangsperioden kan påberåbe sig bestemmelser i aftalen. ad 31.

6 Side 6 af 11 Man henviser herom til kap. 3 i cirkulære af 18. marts 1981 om beregning af beskæftigelsesgrad for gravere m.v. Cirkulæret bedes bekendtgjort for provstiudvalgene og menighedsråd, under hvilke der er ansat gravere. Kirkeministeriet Aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver I henhold til 45, stk. 2, i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken er der af kirkeministeriet med Statstjenestemændenes Centralorganisation I indgået følgende aftale: Aftalens område 1. Nærværende aftale omfatter de ved folkekirkens mindre kirkegårde ansatte personer, der varetager og i forhold til menighedsrådene er ansvarlige for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m., og som ikke omfattes af de for kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter fastsatte klassificeringsregler. Uden for bestemmelserne i aftalen falder fast eller løs medhjælp for gravere eller kirkegårdsledere. Ansættelsesform 2. Gravere ansættes med tjenestemandslignende vilkår i overensstemmelse med reglerne i nærværende aftale. Løn 3. Stillinger som graver henføres til lønramme 9-10, såfremt graveren har faglig uddannelse som gartner, og ellers til lønramme 5. Begyndelseslønnen for gravere, der klassificeres i lønramme 9-10, er skalatrin 15 (2. løntrin). Efter 2 år på slutløn i lønramme 10 ydes der disse gravere et særligt tillæg på kr årlig, der takstreguleres. Stk. 2. Berettigede til at oppebære den for faglærte gartnere fastsatte løn er de, der enten har modtaget en uddannelse i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lærlingeloven, eller, for såvidt den pågældende uddannelse er sket, forinden sådanne bestemmelser er fastsat, har udstået en læretid på mindst 3 år. Stk. 3. Gravere, som har været beskæftiget med gartnerisk arbejde i folkekirken eller ved anden offentlig institution i 3 år og har udvist faglig interesse herfor samt har gennemgået jordbrugets arbejdsmarkedsuddannelser til og med anlægsgartnerteknik, trin 1, eller jord- og plantekursus svarende til 360 timers teoretisk uddannelse, kan af kirkeministeren oprykkes til lønramme 9-10 og placeres på det nærmest overliggende løntrin i denne lønramme. Stk. 4. Gravere, der henføres til lønramme 5, oprykkes til 2. løntrin efter 1 års forløb. 4. Til gravere, der medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger i kirken (kirkerne), ydes et rådighedstillæg med et grundbeløb på kr. årligt. Såfremt graveren tillige varetager ringertjenesten ved kirken (kirkerne), og denne udføres manuelt, fastsættes rådighedstillægget til et grundbeløb på kr. årlig. Stk. 2. Kirkeministeren kan bestemme, at der i tilfælde, hvor graverens tjeneste uden for sædvanlige tjenestetider er ganske særligt omfattende, skal udbetales graveren et forhøjet rådighedstillæg med et grundbeløb på kr. årlig. Stk. 3. Rådighedstillæg efter stk. 1 og stk. 2 dyrtidsreguleres og taktreguleres efter reglerne i henholdsvis og 18 i den mellem finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer indgåede aftale af 30. marts 1981 om justering af tjenestemandslønninger m.v. fra 1. april Kirkeministeren kan efter forhandling med Landsbygraverforeningen for Danmark tillægge gravere, der fører kirkegårdsregnskabet eller væsentlige dele deraf, et særligt tillæg (kvalifikationstillæg) med et grundbeløb på indtil kr. årlig. Tillægget taktreguleres som rådighedstillæg, jfr. 4, stk Lønnen efter foranstående med særlige tillæg udbetales månedlig bagud. Stk. 2. Lønnen nedsættes i forhold til graverens beskæftigelsesgrad, idet fuldtidsbeskæftigelse fastsættes til timer årlig. Lønkvoten fastsættes til et med fem deleligt procenttal.

7 Side 7 af 11 Stk. 3. Graverens årlige arbejdstid fordeles i den udstrækning, arbejdets særlige karakter muliggør det, ligeligt over årets uger. 7. De for tjenestemænd i folkekirken gældende regler om løn under fravær på grund af sygdom, barsel eller militærtjeneste gælder tilsvarende for gravere. Ferie 8. Ansatte i henhold til nærværende aftale er omfattet af ferielovens bestemmelser om ferie med løn, dog ydes med virkning fra det ferieår, der starter den 2. maj 1982, en særlig feriegodtgørelse på 1 1/2%, der træder i stedet for det i ferielovens 14, stk. 1. omhandlede ferietillæg på 1%. Fridage 9. Gravere er berettigede til en ugentlig fridag, der, såfremt graveren medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, henlægges til en fast søgnedag. Udover den ugentlige fridag er gravere berettigede til tjenestefrihed 6 weekends årlig, jfr. dog stk. 2. Weekend-frihed omfatter hele lørdagen og søndagen. Stk. 2. Såfremt graveren er kvotalønnet, fastsættes antallet af friweekends i forhold til kvotens størrelse således: Kvota Antal fri-weekends Stk. 3. Fridagen skal have en længde af mindst 40 timer, men kan dog betragtes som givet, uanset at fritiden kun har udgjort 36 timer. 10. Der må højst være 12 arbejdsdage mellem 2 fridage. Stk. 2. Hvis en fastlagt fridag undtagelsesvis må inddrages, erstattes den snarest med en anden fridag med tillæg af yderligere fritid svarende til 33 1/3 pct. - fra 1. april 1982 at regne dog 50 pct. - af den på den inddragne fridag præsterede tjeneste. Stk. 3. Mistede fridage godtgøres dog mod betaling af overtid, såfremt de ikke er erstattet med frihed inden udløbet af den samme eller efterfølgende kalendermåned. Når en mistet fridag godtgøres ved overtidsbetaling, ses der bort fra det i stk. 2 anførte tillæg. Konstitution. Vikariat 11. En graver har pligt til i stedet for eller i forbindelse med tjeneste i sin egen stilling at gøre midlertidig tjeneste i en stilling, der er sideordnet med eller højere end hans egen, under forudsætning af, at stillingen aflønnes som en tjenestemandsstilling eller med tjenestemandslignende vilkår. En graver har tillige forpligtelse til midlertidigt at gøre tjeneste i en anden graverstilling, uanset at denne er lavere klassificeret end hans egen stilling. Stk. 2. Der kan ved fastsættelse af en gravers beskæftigelsesgrad (lønkvota) tages hensyn til vikarforpligtelser, som fast er pålagt stillingen. Stk. 3. Såfremt der ikke ved fastsættelse af lønkvoten er taget hensyn til vikariatet (konstitutionen), vederlægges graveren herfor efter følgende regler: a. Såfremt graveren er konstitueret i en højere stilling, som ikke er klassificeret som graverstilling, vederlægges graveren i overensstemmelse med de herom fastsatte regler, jfr. senest tjenestemandsaftale af 7. juli b. Såfremt graveren vikarierer i en anden graverstilling samtidig med, at han varetager sin egen stilling, er han, såfremt han er fuldtidslønnet i sin stilling, berettiget til særskilt vederlag for vikariatet, såfremt dette vedvarer i 15 dage i sammenhæng eller derover. Såfremt vikariatet skyldes feriefravær, indtræder retten til betaling dog først, når graveren har udført midlertidig tjeneste i 22 dage i sammenhæng eller derover. Vederlaget beregnes efter de for tjenestemænd gældende regler for overarbejde efter den sats, der er gældende for tjenestemænd på det løntrin, hvorpå graveren er indplaceret.

8 Side 8 af 11 Er graveren derimod deltidsbeskæftiget i sin egen stilling, er han berettiget til vederlag under vikariat, selvom dette ikke har en varighed som foran nævnt. Vederlaget beregnes med almindelig timeløn, såfremt den samlede tjeneste i graverens egen stilling og den stilling, hvori han vikarierer, holdes indenfor en normal arbejdstid, og med overarbejdspenge for tjenestetimer udover den normale arbejdstid. Bolig 12. Såfremt graveren har pligt til at bebo en til stillingen knyttet bolig, skal der i hans løn afkortes boligbidrag i overensstemmelse med de for statens tjenesteboliger gældende regler. Stk. 2. Såfremt der stilles bolig til rådighed for graveren, uden at graveren har forpligtelse til at bebo denne, afkortes han i lønningen efter reglerne for statens lejeboliger. Arbejdstøj 13. Regntøj, støvler, arbejdshandsker og eventuelt høreværn stilles til rådighed for graveren under tjenesten. Stk. 2. Menighedsrådet kan bestemme, at en graver, der medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, skal bære mørkt tøj under tjenesten. Graveren er ikke berettiget til godtgørelse herfor. Kirken stiller i fornødent omfang beskyttelsesklædning til rådighed for graveren til brug i kirken. Ombud 14. Graveren er berettiget til tjenestefrihed, løn m.v. under varetagelse af offentligt ombud efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Befordringsgodtgørelse 15. Såfremt graveren er ansat ved to eller flere kirkegårde, kan der ydes ham godtgørelse for udgifter til befordring mellem kirkegårdene efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Regulativ 16. Nærmere bestemmelser om graverens arbejdsforpligtelser m.v. fastsættes af menighedsrådet efter forhandling med graveren i et regulativ. Regulativet skal efter at være underskrevet af menighedsrådet og graveren forelægges provstiudvalget. Ansættelsesforholdets ophør 17. En graver kan bringe ansættelsesforholdet til ophør ved opsigelse med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang. 18. Ved opsigelse af en gravers ansættelsesforhold skal menighedsrådet give følgende varsel: a. Såfremt fratrædelse skal ske i de første 6 måneder efter ansættelsen: 1 måneds varsel til den 1. i en måned. b. Såfremt fratrædelse skal ske efter 6 måneders ansættelse i folkekirken: 3 måneders varsel til den 1. i en måned. c. Opsigelsesvarslet forhøjes med 1 måned for hvert 3. ansættelsesår i folkekirken, dog højst til 6 måneder. Stk. 2. Er der aftalt en prøvetid - der ikke kan udstrækkes over 3 måneder og kun aftales ved 1. ansættelse i folkekirken - er opsigelsesvarslet i prøvetiden 14 dage fra begge sider. Stk. 3. Opsigelse må ske så betids, at fratræden med det for en ansættelsesperiode givne varsel kan ske inden periodens udløb. Stk. 4. Såfremt der er stillet bolig til rådighed for graveren, skal opsigelsesvarslet være mindst 3 måneder. Graveren har i alle tilfælde ret til at bebo boligen 1 måned efter tidspunktet for fratrædelsen. 19. Opsigelse med det ifølge foranstående bestemmelse gældende varsel skal af menighedsrådet afgives til fratræden ved udløbet af den måned, hvori graveren fylder 70 år.

9 Side 9 af Opsigelse skal afgives skriftligt og - for såvidt opsigelsen afgives af menighedsrådet - indeholde begrundelse for opsigelsen. Stk. 2. Forinden opsigelse afgives af menighedsrådet, skal der - med undtagelse af det 19 angivne tilfælde - gives graveren lejlighed til at udtale sig inden for en af menighedsrådet fastsat frist på mindst 10 dage. Graveren har ret til at lade sig repræsentere af sin faglige organisation. 21. Skønner en gravers tjenestemandsorganisation, at en gravers afskedigelse ikke kan anses for rimeligt begrundet i graverens eller folkekirkens forhold, kan den indenfor en frist af 1 måned efter opsigelsen kræve spørgsmålet forhandlet med menighedsrådet. Opnås der ikke enighed ved forhandling, kan spørgsmålet af organisationen med vedkommende centralorganisations tilslutning kræves gjort til genstand for behandling i et i denne anledning nedsat nævn, medmindre graveren ønsker sagen behandlet ved de almindelige domstole. Stk. 2. Nævnet nedsætter på følgende måde: a. Senest 1 måned efter at forhandlingen er afsluttet resultatløst, giver tjenestemandsorganisationen meddelelse til vedkommende stiftsøvrighed om, at organisationen med tilslutning af centralorganisationen ønsker sagen behandlet for et nævn. Samtidig udpeger organisationen en person til at tage sæde i nævnet. b. Straks efter modtagelsen af denne meddelelse skal stiftsøvrigheden i de i stk. 5 omtalte tilfælde forelægge sagen for kirkeministeriet. I andre tilfælde skal stiftsøvrigheden opfordre menighedsrådet til at udpege et medlem af nævnet. Har menighedsrådet ikke senest 1 måned efter modtagelsen af stiftsøvrighedens skrivelse efterkommet opfordringen, udpeges dette medlem af stiftsøvrigheden. c. Samtidig med at menighedsrådet opfordres til at udpege 1 medlem af nævnet, anmoder stiftsøvrigheden vedkommende landsrets præsident om at ville udpege en formand for nævnet blandt landsrettens dommere. Intet medlem af nævnet må have direkte tilknytning til menighedsrådet eller de ansatte ved den kirke, ved hvilken graveren var ansat. Stk. 3. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan foretages afhøring af parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse, og i de tilfælde, hvor nævnet måtte finde, at den foretagne opsigelse ikke er rimeligt begrundet i graverens eller folkekirkens forhold, kan det, såfremt graveren og menighedsrådet ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, pålægge menighedsrådet at udrede en erstatning, hvis størrelse fastsættes af nævnet og skal være afhængig af sagens omstændigheder og graverens anciennitet i folkekirken. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet og fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. Stk. 4. Bestemmelsen om afskedigelsessagens indbringelse for nævnet finder kun anvendelse ved opsigelse af gravere, der på opsigelsestidspunktet har været ansat ved kirken i en sammenhængende periode på mindst 1 år, eller som på dette tidspunkt har været ansat i folkekirken i andre graverstillinger eller i stillinger med tjenestemandslignende aflønningsform i 2 år uden afbrydelse. Bestemmelsen finder ikke anvendelse på gravere, med hvem der er truffet aftale om, at arbejdet er af ren midlertidig karakter, og arbejdsforholdet ikke vedvarer udover 2 år. Stk. 5. Samtykke skal gives af kirkeministeriet til nævnsbehandling i tilfælde, hvor der i begrundelsen for opsigelsen er henvist til graverens vandel eller beskæftigelse ude for tjenesten. 22. Såfremt graverens beskæftigelsesgrad (lønkvota) udgør 35% eller derunder, finder 18,stk. 1c, og 21 ikke anvendelse. Efterindtægt 23. Efterlader en graver sig ved sin død ægtefælle, er denne berettiget til efterindtægt. Retten til efterindtægt bortfalder ved skilsmisse. Stk. 2. Afgår en efterindtægtsberettiget ægtefælle ved døden i efterindtægtsperioden, tilkommer efterindtægt, som ikke er udbetalt ved dødsfaldet, graverens eventuelle børn under 18 år. Stk. 3. Efterlader graveren sig ikke ægtefælle, men børn under 18 år, er disse berettigede til efterindtægt. 24. Retten til efterindtægt omfatter et tidsrum af 3 måneder efter dødsfaldet. Efterindtægten udgør for hver måned et beløb svarende til den sidst udbetalte løn med tillæg. Understøttelse

10 Side 10 af En graver, hans efterlevende ægtefælle og eventuelle børn er berettiget til understøttelse efter de for ikke pensionssikret personale i statens tjeneste gældende regler, jfr. økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 26. januar 1972 og finansministeriets cirkulære af 27. april Forskellige bestemmelser 26. En graver er uberettiget til at oppebære andet vederlag end den for stillingen fastsatte lønrammeløn med eventuelle tillæg for arbejde, i kirken eller på kirkegården eller iøvrigt for arbejde, der står i forbindelse med hans ansættelsesforhold. Dette gælder, uanset om vederlaget udredes af andre end kirken. 27. En graver kan kun have beskæftigelse ved siden af graverstillingen, for såvidt og i det omfang beskæftigelsen er forenelig med graverstillingen. Personer, der hører til graverens husstand må ej heller have sådan beskæftigelse, for såvidt menighedsrådet skønner, at der er tale om en omgåelse af den graveren påhvilende forpligtelse. 28. En graver må ikke efter sin fratrædelse fra stillingen påtagne sig anlæg, omlægning eller vedligeholdelse af gravsteder på kirkegården mod vederlag. 29. Efter anmodning fra den ansatte kan den lønudbetalende myndighed indgå aftale med den ansatte om, at der ved hver lønudbetaling tilbageholdes et beløb i den ansattes løn som indbetaling til kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, der oprettes/påbegyndes før det fyldte 60. år i henhold til bestemmelserne i lov om beskatning af pensionsordninger m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 409 af 14. august 1975 med senere ændringer. Stk. 2. Som indbetaling til kapitalpensionsordning kan, jfr. dog pensionsbeskatningslovens bestemmelser om maksimumbeløb højst anvendes 15 pct. - for ansatte, der er fyldt 45 år ved årets begyndelse, dog 20 pct. - af den fastsatte løn, incl. dyrtids- og taktreguleringstillæg. Indbetaling sker efter den ansattes anvisning til et livs- eller pensionsforsikringsselskab, henholdsvis en bank eller sparekasse. Indbetalingen vedvarer indtil ansættelses ophør. 30. Aftalen træder i kraft 1. april I det enkelte ansættelsesforhold som graver gennemføres aftalen dog, såfremt den medfører lønnedgang for graveren, først med et varsel svarende til det i ansættelsesforholdet gældende opsigelsesvarsel, når klassificering af stillingen er foretaget af kirkeministeriet, og meddelelse herom samt om en eventuel lønkvota kan gives graveren. Stk. 2. Såfremt graveren ved aftalens ikrafttrædelse er helt eller delvis vederlagt gennem en entrepriseordning, udskydes ikrafttrædelsestidspunktet i indtil 3 år, såfremt såvel menighedsrådet som graveren ønsker dette. Under sidstnævnte forudsætning kan denne overgangsperiode af kirkeministeriet forlænges yderligere i indtil 2 år. Stk. 3. Aftalens bestemmelser skal dog i alle tilfælde bringes i anvendelse ved stillingsledighed den 1. april 1981 eller senere. 31. Gravere indplaceres i den lønramme, hvortil de henføres på det løntrin, der ved ordningens ikrafttrædelse for den pågældende graver ligger nærmest over den senest udbetalte løn fra kirken. Oprykning til næste løntrin finder sted 2 år senere eller eventuelt til det tidligere tidspunkt, da lønstigning efter de hidtil gældende ansættelsesvilkår skulle have fundet sted. Stk. 2. Såfremt en gravers løn fra kirken forinden overgangen til lønvilkår efter nærværende aftale overstiger den lønindtægt inklusive særlige tillæg, som graveren vil være berettiget til efter nærværende aftale, ydes der graveren et midlertidigt personligt tillæg til udligning af lønnedgangen. Dette personlige tillæg nedskrives, til det er endeligt bortfaldet, med alle senere stigninger i graverens lønning bortset fra stigninger i dyrtidstillæg. Stk. 3. Kirkeministeriet kan under ganske særlige forhold bevilge gravere, der ved overgang til aflønning efter aftalen lider et betydeligt indtægtstab, et midlertidigt personligt tillæg også i tilfælde, hvor indtægtsnedgangen skyldes bortfald af adgang til privat entreprise vedrørende gravsteder på kirkegården. Kirkeministeriet kan endvidere bestemme, at en del af et midlertidigt personligt tillæg skal ydes som et særligt tillæg for vedkommende gravers tjenestetid, såfremt ganske særlige omstændigheder motiverer dette. Kirkeministeriet Statstjenestemændenes Centralorganisation I (* 1) Til cirkulærets bemærkninger vedrørende aftalens bestemmelser tilføjes følgende noter:

11 Side 11 af 11 (* 2) ad 3-6. Om klassificeringen af graverstillinger med virkning fra den 1. april 1987 henvises til cirkulære af 19. juni 1987 om ændring af visse kirkefunktionærers lønninger m.v. Fuldtidsbeskæftigelse opnås med virkning fra den 1. jan ved et samlet årligt arbejdstimetal på 1927 eller derover. Til gravere, der aflønnes med et i forhold til beskæftigelsesgraden nedsat beløb, udbetales rådighedstillæg med fuldt beløb, jfr. skrivelse af 28. marts (* 3) ad 9, stk. 2. Gravere med en beskæftigelsesgrad, på under 50% er berettigede til 3 friweekends årligt, jfr. afsnit I i cirkulære af 6. sept om ændring af visse kirkefunktionærers lønninger. (* 4) ad 13. Gravere, der udfører kirketjeneste, er berettigede til en årlig beklædningsgodtgørelse til anskaffelse af mørkt tøj, jfr. skrivelse af 15. juni 1984 om beklædningsgodtgørelse til kirketjenere, gravere og kirkegårdsledere.

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 Kirkeministeriets cirkulære af 31. marts 2005. Dokument id: 231638. Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2005 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006

Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 Kirkeministeriets cirkulære af 28. marts 2006. Dokument id: 281480 Cirkulære om lønning af vikarer ved kirker og kirkegårde pr. 1. april 2006 (Til stiftsøvrighederne) Kirkeministeriet har fastsat vejledende

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009 Page 1 of 6 Kapitel 1 Indledning Oversigt (indholdsfortegnelse) CIR nr 9910 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-11-2009 Kirkeministeriet Vis mere... Kapitel 2 Cirkulærets anvendelsesområde

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

"#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! "!! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(&

#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! !! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(& Side 1 af 28 '!" "#$% & +,* &-.%/ / *0 0%/ &*( 0%/1* &* * (*)( )).%/*!! "!! # $ %&& ' (%) * 2%*1(%33 / 4.%//*/*.%/ )&*3&/* %/1* 3&) &* */ ( )30 *(%/(( 5 &0)3*%* 3** #(5 & 6 &0/ (5 &&(&,5// / 0 / 7* %//

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand)

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand) 1 Bilag 5 VEDTÆGT for den af Grøndalslund menighedsråd valgte kontaktperson Vedtægten forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den: 15. december 2004 (formand) 2 I henhold til 10, stk. 5 i Lovbekendtgørelse

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave

Side 1. AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 55.10.3 Side 1 AFTALE vedrørende ansættelses- og aflønningsvilkår for ø-lægen på Endelave Af 1. juni 1983 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, cafeteriaassistenter samt elever i statens tjeneste

Løn- og ansættelsesvilkår for Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, cafeteriaassistenter samt elever i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer, cafeteriaassistenter samt elever i statens tjeneste 1999 3.3.22 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3

Læs mere

AFSKRIFT. Cirkulære om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd

AFSKRIFT. Cirkulære om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd Side 1 AFSKRIFT FINANSMINISTERIET LØNNINGS- OG PENSIONSDEPARTEMENTET LP.nr. 029/85 H.C. ANDERSENS BOULEVARD 43 Den 24. maj 1985. 1553 KØBENHAVN V TELEFON (01) 11 12 33 Til samtlige ministerier m.v. Cirkulære

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE 2007 Side 2 I medfør af 14 og 38 i tjenestemandsregulativ for ansatte

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side O.05 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 06.72 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse... 3 Kapitel 2. Iværksættelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere